Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00340 005968 20329368 na godz. na dobę w sumie
Zakaz dyskryminacji w sporcie w prawie Unii Europejskiej - ebook/pdf
Zakaz dyskryminacji w sporcie w prawie Unii Europejskiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 199
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5463-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> międzynarodowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praca dotyczy istotnych - a w niewielkim dotąd zakresie zbadanych - zagadnień prawa Unii Europejskiej, związanych z zakazem dyskryminacji w sporcie. Opisywane kwestie stanowią element ogólnoeuropejskiej debaty na temat kształtu relacji pomiędzy sportem a prawem europejskim. Jest to obszar, na którym ścierają się różnorodne koncepcje dotyczące wpływu prawa unijnego na sferę sportu. Zgodnie z ogólnymi celami UE uprawianie sportu zwykle podlega prawodawstwu unijnemu w zakresie, w jakim stanowi działalność gospodarczą. Jednocześnie jednak najnowsze orzecznictwo TSUE wskazuje na inne - szersze niż ekonomiczne - znaczenie aktywności w sferze sportu, takie jak funkcja społeczna, edukacyjna i integrująca. Umiejscawia to sport na szczególnej pozycji w prawie UE - jako narzędzie walki z różnymi przejawami dyskryminacji. Tak postawiony problem prawny analizowany jest z uwzględnieniem podziału kompetencji między Unię Europejską a jej państwa członkowskie, jak również przez pryzmat niezależności organizacji sportowych i ich prawa do samoregulacji.

Adresaci:
W związku z aktualnością tematyki opracowania oraz rosnącym znaczeniem sportu w sferze tak społecznej, jak gospodarczej, publikacja ta z pewnością spotka się z szerokim zainteresowaniem ze strony nie tylko teoretyków prawa, studentów i doktorantów, ale także przedstawicieli praktyki, m.in. menadżerów sportowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZAKAZ DYSKRYMINACJI W SPORCIE W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ Renata Kopczyk Warszawa 2013 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Wydawca Dominika Leszczyńska Redaktor prowadzący Marzena Molatta Łamanie Wolters Kluwer Polska Układ typografi czny Marta Baranowska Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSI(cid:141)(cid:257)KI © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN 978-83-264-4159-2 ISSN 1897-4392 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Rodzicom Spis treści Wykaz skrótów / 11 Słowo wstępne / 15 Wstęp / 19 Rozdział I Sport i uczestnicy działalności sportowej – zakres uregulowań i charakter prawny / 25 1. 2. Wprowadzenie / 25 Pojęcie sportu / 27 2.1. 3. 4. 5. 1. 2. 2.2. Sport powszechny i jego stopniowe włączanie do dokumentów unijnych / 34 Sport wyczynowy w prawie unijnym / 37 2.2.1. 2.2.2. Sport profesjonalny / 39 Sport amatorski / 44 Europejski model sportu / 46 Status prawny uczestników działalności sportowej / 53 4.1. 4.2. Pozycja prawna sportowca / 53 Pozycja prawna agenta sportowego, trenera, instruktora i sędziego / 59 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. Agenci sportowi / 59 Trenerzy, instruktorzy / 64 Sędziowie / 70 Wnioski / 71 Rozdział II Kompetencja Unii Europejskiej do działania w sporcie / 73 Wprowadzenie / 73 Kompetencje Unii Europejskiej / 75 2.1. Rodzaje kompetencji Unii Europejskiej / 77 7 Spis treści 2.2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8 Zasady podziału kompetencji Unii Europejskiej / 81 2.2.1. 2.2.2. Zasada kompetencji przyznanych / 82 Zasady wykonywania kompetencji Unii Europejskiej / 85 3.2. Sport wobec swobód rynku wewnętrznego / 87 3.1. Zasady prawa pierwotnego odnoszące się do działalności sportowej / 88 Zasady prawa pierwotnego odnoszące się do federacji sportowych / 90 Swoboda przepływu pracowników a sport / 93 Swoboda świadczenia usług a sport / 98 3.3. 3.4. Sport wobec polityk unijnych / 99 4.1. 4.2. 4.3. Wnioski / 106 Polityka konkurencji / 99 Polityka audiowizualna i sport / 103 Polityka w dziedzinie zdrowia publicznego / 104 Rozdział III Zakres stosowania zasady niedyskryminacji w Unii Europejskiej w sporcie / 109 Prawo pierwotne / 115 Prawo wtórne / 117 Wprowadzenie / 109 Podstawa prawna zakazu dyskryminacji / 111 2.1. 2.2. Rodzaje dyskryminacji / 120 3.1. 3.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy zakazu dyskryminacji / 125 4.1. Dyskryminacja bezpośrednia / 120 Dyskryminacja pośrednia / 123 Zakres podmiotowy / 125 4.1.1. 4.1.2. Zakres przedmiotowy / 130 Obywatelstwo Unii Europejskiej / 126 Obywatelstwo państw trzecich / 127 4.2. Dopuszczalne ograniczenia w sporcie / 130 Odmienne traktowanie jako kontratyp dyskryminacji uczestników działalności sportowej / 135 6.1. 6.2. 6.3. Zasady traktatowe / 135 Obiektywne przyczyny uzasadnienia / 136 Zasada proporcjonalności / 137 7. Wnioski / 140 Spis treści Rozdział IV Specyfika sportu a zakaz dyskryminacji w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i dokumentach Unii Europejskiej / 142 1. 2. 3. Wprowadzenie / 142 Specyficzny charakter sportu – pojęcie i zakres / 145 Wpływ prawa Unii Europejskiej na zasady i formy uczestnictwa w zawodach sportowych w związku z zagadnieniem niedyskryminacji / 157 3.1. Drużyny narodowe / 159 Zasady selekcji do zawodów / 161 Okresy transferów / 163 Limit wieku / 164 Zasady niepodlegające prawu Unii Europejskiej / 158 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. Skutek dyskryminujący objęty prawem Unii Europejskiej / 167 3.2. 4. Wnioski / 170 Zakończenie / 173 Bibliografia / 177 Orzecznictwo / 187 Akty prawne i inne dokumenty / 193 9 Deklaracja Amsterdamska Deklaracja Nicejska Karta Konwencja Antydopingowa Konwencja UNESCO Konwencja w spra- wie przemocy KPP Wykaz skrótów Akty prawne Deklaracja nr 29 w sprawie sportu, załącznik do Traktatu Amsterdamskiego z 1997 r. (Dz. Urz. UE C 340 z 10.11.1997, s. 1) Rada Europejska z Nicei z dnia 7–9 grudnia 2000 r., Załącznik IV Europejska Karta Sportu, przyjęta przez Ko- mitet Ministrów Rady Europy w dniu 24 września 1992 r. na 480 posiedzeniu Za- stępców Ministrów, a następnie zmieniona w 2001 r. Konwencja Antydopingowa, sporządzona w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 15, poz. 149 z późn. zm.) Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzona w Paryżu dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 142, poz. 999) Europejska Konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sporto- wych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzona w Strasburgu z dnia 19 sierpnia 1985 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 129, poz. 625) Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. C 83 z 30.03.2010, s. 389) 11 Wykaz skrótów rozporządzenie 1612/68 TEWG TFUE TL TUE TWE Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1612/68 z dnia 15 października 1968 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników we- wnątrz Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 257 z 19.10.1968, s. 2) Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą podpisany w Rzymie dnia 25 marca 1957 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010, s. 47) Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspól- notę Europejską z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. UE C 306 z 17.12.2007, s. 1) Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsoli- dowana Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010, s. 13; Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 321E z 29.12.2006, s. 37) Czasopisma i zbiory orzecznictwa BAS CMLRev ECR EILR EJLE EL ELJ ELRev Studia Biura Analiz Sejmowych Common Market Law Review European Court Reports Emoy International Law Review European Journal of Law and Economics Entertainment Law European Law Journal European Law Review 12 EPS ESLJ HLR HRLR ICLQ ISLJ ISLR IRSS JCMS MLR MSLRev PiP PPE PS PWPMEiP RPE SE SiS SLJ SMIJ SW Zb. Orz. Wykaz skrótów Europejski Przegląd Sądowy Entertainment and Sports Law Journal Harvard Law Review Human Rights Law Review International and Comparative Law Quarter- ly The International Sports Law Journal International Sports Law Review Pandektis International Review for the Sociology of Sport Journal of Common Market Studies Modern Law Review Marquette Sports Law Review Państwo i Prawo Przegląd Prawa Europejskiego Przegląd Sejmowy Problemy Współczesnego Prawa Międzyna- rodowego, Europejskiego i Porównawczego Rivista di Politica Economica Studia Europejskie Sport in Society Sports Lawyers Journal Sport Management International Journal Sport Wyczynowy Zbiory Orzecznictwa Trybunału Europejskie- go Inne skróty CAS EOG Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu (ang. Court of Arbitration for Sport) Europejski Obszar Gospodarczy 13 Wykaz skrótów ETPCz FIBA FIFA FIG FINA IAAF IIHF IO KE KO ME MKOl MŚ PE PLK PŚ TSUE UE UEFA WE VANOC Europejski Trybunał Praw Człowieka Międzynarodowa Federacja Koszykówki Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna Międzynarodowy Związek Pływacki Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie Igrzyska Olimpijskie Komisja Europejska Karta Olimpijska Mistrzostwa Europy Międzynarodowy Komitet Olimpijski Mistrzostwa Świata Puchar Europy Polska Liga Koszykówki Puchar Świata Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Unia Europejska Unia Europejskich Związków Piłkarskich Wspólnoty Europejskie Komitet organizacyjny Igrzysk Olimpijskich w Vancouver 14 Słowo wstępne Zakaz dyskryminacji jest podstawową zasadą każdego porządku prawnego opartego na zasadach praworządności, wolności i poszano- wania praw człowieka w skali krajowej i międzynarodowej. Systemowe gwarancje równości szans w dostępie do praw i wolności stanowią także podstawę funkcjonowania i trzon prawa Unii Europejskiej. Do- niosłe znaczenie tych rozwiązań prawnych przyjętych w UE wyraża się nie tylko w bezpośrednim ich stosowaniu wobec wszystkich podmiotów prawa w państwach członkowskich, ale przede wszystkim – w pośred- nim wpływie na całokształt norm prawnych obowiązujących w syste- mach krajowych państw członkowskich, począwszy od ich tworzenia przez ustawodawcę, aż do praktyki sądów i organów administracji krajowej. Nie jest więc przesadą stwierdzenie, że prawidłowe funkcjonowanie każdego porządku prawnego zależy od właściwego rozumienia i stoso- wania zasady niedyskryminacji. Z tego powodu zakaz dyskryminacji jest zawsze problemem aktualnym. Nie jest też przesadą stwierdzenie, że całe prawo krajowe w państwach członkowskich pozostaje pod przemożnym wpływem zakazu dyskryminacji przyjętym w prawie UE, i to nie tylko w sytuacjach transgranicznych, ale także w sytuacjach czysto krajowych. Z tego powodu zakaz dyskryminacji w prawie UE pozostaje aktualny nie tylko dla samej Unii, ale staje się konstytutywnym elementem wielopoziomowej konstrukcji prawnej, z pełnym zaangażo- waniem wewnętrznych porządków prawnych i z widocznym skutkiem we wszystkich dziedzinach życia społecznego w państwach członkow- skich UE. Tak nakreślony problem prawny stanowi punkt odniesienia i główne tło dla rozważań w przedstawionej monografii, których meri- tum stanowi sport – szczególny i swoisty obszar życia społecznego. Swoistość sportu wyraża się w odrębności organizacyjnej, funkcjonalnej 15 Słowo wstępne i prawnej wobec innych sfer aktywności człowieka, w tym wobec dzia- łalności gospodarczej. Zestawienie w tym opracowaniu sportu i gospo- darki jako autonomicznych, ale konkurujących dziedzin prowokuje do podjęcia rozważań nad zakresem obowiązywania i stosowania w sporcie zasad prawa o charakterze ogólnym, w tym zakazu dyskryminacji, a w konsekwencji – o zgodność reguł antydyskryminacyjnych przyjętych w sporcie z ich następstwami natury ekonomicznej. Przykładem jest zbieżność i konfrontacja zasad wykonywania działalności sportowej z otoczeniem prawnym w obszarze swobód rynku wewnętrznego i po- lityki konkurencji, polityki społecznej, zdrowia publicznego, czy edu- kacji. We wszystkich tych obszarach sport jest źródłem osobnych, swoistych i zróżnicowanych problemów prawnych, chociażby takich jak: autonomia organizacji, klubów i federacji sportowych, zasady transferu sportowców, transmisji wydarzeń sportowych, walka z dopin- giem, przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom, czy zapobieganie przemocy i nietolerancji. Przedstawione opracowanie jest próbą odpo- wiedzi na wiele pytań, jak choćby , czy swoiste dla sportu problemy prawne mogą być rozwiązywane za pomocą zasad ogólnych prawa? Czy ogólny zakaz dyskryminacji może mieć zastosowanie także do reguł obowiązujących w sporcie? Na ile odrębność sportu jako dziedziny życia społecznego może uzasadniać wniosek o niezależność sportu i o odrębne pojmowanie prawnego zakazu dyskryminacji na użytek działalności sportowej? Monografia autorstwa dr Renaty Kopczyk stanowi szeroką i bogato udokumentowaną analizę wskazanych powyżej zagadnień, dla których dyskryminacja w sporcie stanowi kryterium badawcze. Założenie, że zakaz dyskryminacji jest zawsze aktualny, znajduje w tej pracy mocne potwierdzenie, czego dowodem w prawie UE jest bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, wnikliwe opinie rzeczników general- nych oraz liczne komentarze w doktrynie prawa europejskiego i mię- dzynarodowego. Należy także zauważyć, że włączenie sportu do prawa UE jest kwestią ważką dla społeczności międzynarodowej, czego dowo- dzi przyznanie Unii w Traktacie z Lizbony kompetencji do udzielania państwom członkowskim wsparcia w działaniach dotyczących sportu. Problem badawczy podjęty w tej pracy ma wreszcie doniosłe następstwa praktyczne, o czym świadczą powołane przykłady decyzji podejmowa- nych przez organizacje sportowe w indywidualnych sprawach. Dzięki kompleksowemu ujęciu – przez pryzmat obowiązujących przepisów, dorobku judykatury i doktryny oraz z odwołaniem do działań organi- 16 Słowo wstępne zacji sportowych – należy uznać, że wartość teoretyczna przedstawio- nego opracowania została wzmocniona walorami praktycznymi i po- znawczymi. Prezentowana monografia jest pierwszym w literaturze polskiej studium o sporcie w prawie UE, ujmowanym przez pryzmat zgodności z zasadą zakazu dyskryminacji. Należy więc wyrazić nadzieję, że spełni oczekiwania prawników – teoretyków i praktyków zajmujących się prawem Unii Europejskiej, a nadto wzbudzi zainteresowanie działaczy sportowych i wszystkich tych osób, które zawodowo związane są ze sportem. Dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska, prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego 17 Wstęp Postęp oraz zachodzące zmiany w sporcie i związany z tym proces komercjalizacji, mediatyzacji i profesjonalizacji sprawiły, że w dość krótkim czasie została wyodrębniona stosunkowo nowa gałąź prawa, jaką jest prawo sportowe. Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszym zglobalizowanym świecie czysto krajowe podejście do zagadnienia sportu nie odpowiada już otaczającej nas rzeczywistości. Immanentną cechą współczesnego sportu jest jego transgraniczność. Nadto na płaszczyźnie działalności sportowej zauważalna jest tendencja wzrostu liczby konfliktów i sporów sportowych poddawanych pod rozstrzygnię- cia sądów międzynarodowych. Wynika to m.in. z relacji, jakie zachodzą pomiędzy podmiotami działającymi w tej sferze aktywności człowieka. Charakteryzują się one wysokim potencjałem konfliktowym, co zwią- zane jest bezpośrednio z monopolistyczną pozycją związków sporto- wych. Tworzenie się coraz głębszych zależności pomiędzy podmiotami występującymi na unijnym rynku niewątpliwie przyczyniło się do roz- woju prawa sportowego i wpłynęło na konieczność zaangażowania się UE w kwestie sportu. Nie można bowiem zaprzeczyć, że sport w sposób znaczący wpływa na aktywność gospodarczą poszczególnych aktorów rynku unijnego. Sportowy porządek prawny, który wykształcił się w ramach UE, ukształtowany został w głównej mierze poprzez orzecze- nia TSUE. Przepisy dotyczące swobód wspólnego rynku, które stanowią o prawnej i ekonomicznej istocie sportu, tworzą obszar, który do tej pory wywarł największy wpływ na jego funkcjonowanie w UE. Regulacje unijne w sferze wolności rynkowych zabraniają jakiejkolwiek dyskry- minacji ze względu na narodowość, a także przewidują zakaz przeszkód w korzystaniu z nich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków wynika- jących z przepisów traktatowych. W prawie wspólnotowym sport nie 19 Wstęp stanowił obszaru objętego procesem integracji, nie był także dziedziną bezpośrednich kompetencji Unii. Brak regulacji traktatowych Unii do działania w sektorze sportu zmienił Traktat z Lizbony, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r., realizując jednocześnie postulaty związane z zagwarantowaniem specyfiki sportu w jego społeczno-kulturalnym wymiarze. Problem ingerencji Unii w sferę sportu jest ważny i aktualny, co uwidaczniają reformy wprowadzone Traktatem Lizbońskim, poprzez ustanowienie kompetencji UE wspierających działania państw człon- kowskich oraz wyraźne łączenie działalności w sferze sportu z regula- cjami dotyczącymi swobód wolnego rynku. Jednocześnie konieczne jest uwzględnienie specyfiki tego sektora, co wiąże się bezpośrednio z pogodzeniem racji stricte sportowych z ekonomicznymi implikacjami wykonywania aktywności sportowej. Prezentowana praca analizuje unijne przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji w sporcie. Jest to zagadnienie złożone i wielowątkowe. Stanowi element ogólnoeuropejskiej debaty na temat kształtu relacji pomiędzy sportem i prawem europejskim. Jest to pole, na którym ścierają się różnorodne koncepcje dotyczące wpływów unijnych na sferę sportu, a także zakresu tych wpływów. Problematyka ta wpisuje się również w ogólnoświatową dyskusję dotyczącą próby znalezienia kompromisu pomiędzy regulacją sportu przez prawo powszechne oraz prawo stanowione w ramach organizacji sportowych. Dynamika rozwoju sportu i jego wciąż rosnące znaczenie gospo- darcze i społeczne stawiają przed Unią stare problemy, ale w nowej odsłonie. Spory prawne, z którymi obecnie mierzy się Trybunał, poka- zują, że temat niedyskryminacji w sporcie jest aktualny, wciąż stwarza- jący wiele problemów natury prawnej i budzący niepewność. Celem opracowania jest scharakteryzowanie przepisów prawnych dotyczących zakazu dyskryminacji w sporcie, a także próba odpowiedzi na pytanie, czy ogólny charakter unijnych reguł antydyskryminacyjnych można bezpośrednio odnieść do sfery sportu, biorąc pod uwagę jego szczególny charakter i mając świadomość niezwykłej specyfiki regulacji nim rzą- dzących. Niniejsza praca stanowi próbę całościowego ujęcia zagadnienia zakazu dyskryminacji w sferze sportu w prawie Unii Europejskiej. Ma ona także wypełnić istniejącą lukę, jaką jest brak w polskim dorobku naukowym publikacji odwołującej się do przedmiotowej tematyki w sposób całościowy i wyczerpujący. W opracowaniu posłużono się metodą dogmatyczno-prawną oraz przeprowadzono analizę praktyki stosowania prawa UE. Starano się 20
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zakaz dyskryminacji w sporcie w prawie Unii Europejskiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: