Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00716 014924 7928169 na godz. na dobę w sumie
Zakładam i prowadzę firmę - ebook/pdf
Zakładam i prowadzę firmę - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64085-02-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rosnące koszty pracy skłaniają wiele osób pracujących na etacie do rozpoczęcia działalności na własny rachunek, a więc założenia działalności gospodarczej. Zjawisko zmiany stosunku pracy na świadczenie usług w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej przyjęło się nazywać samozatrudnieniem. Jakie korzyści może ono przynieść obu stronom umowy? Jakie ryzyko wiąże się z założeniem własnej firmy? Na te i wiele innych pytań związanych z tą formą działalności odpowiadamy w niniejszym poradniku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Par tner: BiBlioteka Zakładam i prowadzę firmę ● gdzie szukać dofinansowania ● jak zorganizować firmę ● jak płacić niższe podatki ● jak optymalizować koszty ● kiedy trzeba płacić VAT ● jak rozliczać się z ZUS ISBN 978-83-64085-02-4 prenumerata Mocne strony 2015 prenuMeraty Zamów prenumeratę Dziennika Gazety prawnej na 2015 rok i zyskaj:  pakiet fachowych narzędzi i publikacji dla specjalistów ▪ co tydzień 7 dodatków specjalistycznych niedostępnych w kioskach: dla księgowych, kadrowych, urzędników, przedsiębiorców, prawników ▪ narzędzia on-line: wskaźniki i stawki, akty prawne, aktywne formularze i druki, kalkulatory ▪ książki i płyty dla specjalistów – dostępne dla prenumeratorów Dziennika Gazety prawnej w wersji premium  tygodnik newsweek ▪ bez dodatkowych opłat na taki sam okres, jak zamówiona prenumerata Dziennika Gazety prawnej Wejdź na: www.gazetaprawna.pl/oferta2015 Zadzwoń: 22 761 31 27, 801 626 666 patrzymy obiektywniepiszemy odpowiedzialnie Par tner: BiBlioteka Zakładam i prowadzę firmę ● gdzie szukać dofinansowania ● jak zorganizować firmę ● jak płacić niższe podatki ● jak optymalizować koszty ● kiedy trzeba płacić VAT ● jak rozliczać się z ZUS Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, www.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl Autorzy: Grzegorz Ziółkowski, Beata Tomaszkiewicz, Tomasz Żółciak Redaktor prowadzący: Renata Krasowska-Kłos Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3, tel. 22 212 08 27, 22 761 31 27, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl © Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/2014, listopad 2014 r. ISBN: 978-83-64085-02-4 Spis treści Rozdział 1. Jak uniknąć ryzyka podatkowego .....................................................5 Odpowiedzialność wobec osób trzecich .............................................................6 Brak nadzoru przy wykonywaniu działalności ................................................8 Ryzyko gospodarcze prowadzenia działalności ..............................................9 Rozdział 2. Jak korzystnie sformułować umowę ............................................ 15 Przedmiot umowy ................................................................................................... 15 Czas trwania umowy .............................................................................................16 Klauzula wyłączności .............................................................................................16 Wynagrodzenie ........................................................................................................ 17 Dodatkowe przywileje ............................................................................................ 17 Rozdział 3. Wsparcie dla firm w programach krajowych ............................23 Krajowe programy operacyjne .............................................................................24 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ......................................................25 Krajowa inteligentna specjalizacja ....................................................................25 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ........................................27 Finansowanie zwrotne .......................................................................................... 31 Rozdział 4. Fundusze unijne dla regionów ........................................................ 37 Regionalne programy operacyjne....................................................................... 37 Pomoc regionalna ................................................................................................... 40 Maksymalna intensywność pomocy regionalnej ..........................................42 Na co przyznawana jest regionalna pomoc inwestycyjna ..........................44 Inteligentne specjalizacje w regionach ............................................................46 Rozdział 5. Jak sprawnie zarejestrować firmę .................................................49 Zawieszenie działalności .......................................................................................50 Kiedy działalność wymaga koncesji lub pozwolenia ....................................55 Rozdział 6. Jakie korzyści daje internet w kontaktach z urzędami ........57 Elektroniczny kontakt z ZUS ................................................................................57 Elektroniczny kontakt z fiskusem ......................................................................58 W sądzie przez internet .........................................................................................58 Elektroniczna faktura ............................................................................................59 Rozdział 7. Korzyści przedsiębiorcy w ZUS .......................................................61 Wysokość składek ...................................................................................................61 Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ............................................................63 Składka wypadkowa ...............................................................................................64 Fundusz Pracy ...........................................................................................................64 Ubezpieczenie zdrowotne .....................................................................................65 3 Rozdział 8. Jak korzystnie wybrać formę opodatkowania ..........................67 Karta podatkowa ......................................................................................................67 Minimum formalności przy karcie podatkowej .........................................72 Wysokość karty podatkowej ..............................................................................72 Podsumowanie ..................................................................................................... 73 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych .................................................74 Stawki ryczałtu .....................................................................................................78 Konieczna ewidencja ..........................................................................................79 Inne obowiązki .................................................................................................... 80 Podsumowanie .....................................................................................................81 Zasady ogólne ............................................................................................................82 Wspólne rozliczenie małżonków ........................................................................84 Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dzieci ........................................85 Podatek liniowy ....................................................................................................... 86 Koszty uzyskania przychodu ............................................................................... 88 Prowadzenie pkpir ................................................................................................. 89 Rozliczenie przychodów ........................................................................................92 Kolumna 7 – Przychody ze sprzedaży towarów i usług ...........................92 Kolumna 8 – pozostałe przychody ................................................................. 98 Rozliczenie dofinansowań ................................................................................. 100 Zakup towarów i materiałów ............................................................................ 100 Koszty uboczne zakupu ....................................................................................... 101 Wynagrodzenia ......................................................................................................102 Pozostałe wydatki .................................................................................................103 Podróż służbowa właściciela firmy ..................................................................103 Samochód rozliczany według ewidencji przebiegu pojazdu ...................105 Odpisy amortyzacyjne ..........................................................................................109 Ważna wartość środka trwałego ........................................................................111 Odpisy amortyzacyjne przy samochodach osobowych.............................. 114 Ulepszenie środka trwałego ............................................................................... 115 Koszty na przełomie roku ................................................................................... 116 Zasady ogólne a podatek liniowy ...................................................................... 121 Możliwość skorzystania z ulg ............................................................................122 Podsumowanie .......................................................................................................124 Rozdział 9. Kiedy trzeba płacić VAT .................................................................... 125 Rozdział 10. Korzyści z prowadzenia własnej firmy .................................... 127 4 Rosnące koszty pracy skłaniają wiele osób pracujących na etacie do rozpoczęcia działalności na własny rachunek, a  więc założenia dzia- łalności gospodarczej. Zjawisko zmiany stosunku pracy na świadcze- nie usług w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodar- czej przyjęło się nazywać samozatrudnieniem. Jakie korzyści może ono przynieść obu stronom umowy? Jakie ryzyko wiąże się z założeniem własnej firmy? Na te i wiele innych pytań związanych z tą formą działal- ności odpowiadamy w niniejszym poradniku. Rozdział 1. Jak uniknąć ryzyka podatkowego Wykonywanie działalności w ramach samozatrudnienia a praca na podsta- wie stosunku pracy to zupełnie dwa odmienne stosunki prawne. Osoba sa- mozatrudniona musi posiadać status przedsiębiorcy, czyli mieć zarejestrowa- ną pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej u.s.d.g.). Z kolei stosunek pracy oparty jest na reżimie wynikającym z kodeksu pracy. Zgodnie z u.s.d.g. działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wy- twórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawa- nie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywa- na w sposób zorganizowany i ciągły. Za przedsiębiorcę uznawana jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności. Niestety nasz ustawodawca nie ogra- niczył się do jednej definicji działalności gospodarczej. Zamieścił ją w kilku ustawach. Jako że samozatrudnionym zależy w głównej mierze na optyma- lizacji podatkowej, dlatego najważniejszą definicją wydaje się być ta zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f.). Zgod- nie z nią pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa: ■■ wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, ■■ polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i  wydobywaniu kopalin ze złóż, 5 Zakładam i prowadzę firmę ■■ polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, – prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do in- nych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 u.p.d.o.f. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wska- zał jednak dodatkowo przesłanki negatywne, powodujące, że dana działal- ność nie będzie uważana za działalność gospodarczą na gruncie podatko- wym. Zgodnie z nimi za działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: ■■ odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności; ■■ są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczo- nym przez zlecającego te czynności; ■■ wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Łączne spełnienie tych trzech przesłanek powoduje, że dana aktywność nie może zostać kwalifikowana podatkowo jako działalność gospodarcza, nawet jeżeli formalnie osoba zarejestrowała taką działalność. Jest to przepis szczególnie istotny dla samozatrudnionych. Został on bo- wiem wprowadzony przede wszystkim w celu eliminacji optymalizacji po- datkowej dokonywanej przy samozatrudnieniu. Na jego podstawie organ po- datkowy może uznać, że działalność gospodarczą samozatrudnionego należy podatkowo rozliczyć jak umowę o pracę albo umowę-zlecenie wykonywaną w ramach działalności wykonywanej osobiście. Jednym z głównych motywów wyboru działalności gospodarczej zamiast stosunku pracy jest właśnie optymalizacja podatkowa. Kwalifikacja podat- kowa umowy o samozatrudnieniu jako stosunku pracy wiąże się również z obowiązkiem zapłaty składek ZUS z tytułu stosunku pracy, a nie jako przed- siębiorca. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji, warto zawczasu zabez- pieczyć się przed tym ryzykiem poprzez właściwe skonstruowanie umowy o współpracy. Ważne jest również, aby różnice pomiędzy wykonywaną przez nas działalnością a wcześniej świadczoną umową o pracę miały odzwiercie- dlenie nie tylko w zapisach umowy, ale w późniejszej jej realizacji. Odpowiedzialność wobec osób trzecich Dla wyłączenia danej umowy z zakresu działalności gospodarczej koniecz- ne jest, aby odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat umowy pono- sił zlecający wykonanie tych czynności, tak jak ma to miejsce w przypadku 6 Rozdział 1. Jak uniknąć ryzyka podatkowego stosunku pracy. Dlatego tworząc umowę o współpracy, należy zawrzeć w niej postanowienie, że dający zlecenie jest zwolniony z odpowiedzialności za re- zultat działań zleceniobiorcy. PRZYKŁAD W umowie o współpracy podpisanej z grafikiem komputerowym (zleceniobior- ca) zawarto zapis, że przedmiot zlecenia może być wykonywany przez niego oso- biście, ale również przez osoby trzecie wskazane przez zleceniobiorcę. Wówczas zleceniobiorca odpowiada za działania podwykonawcy jak za własne, jednocze- śnie eliminując ryzyko ponoszone przez podmiot, z którym współpracuje (zlece- niodawcę). Może się zdarzyć, że naszemu zleceniodawcy, ze względów wizerunko- wych, zależy na tym, żeby wobec osób trzecich za działania swoich podwy- konawców odpowiadać samodzielnie. W takiej sytuacji, aby nie narazić się na ryzyko wyłączenia samozatrudnionego z działalności gospodarczej, nale- ży zawrzeć w umowie zapis, że za ryzyko wobec kontrahentów odpowiada zleceniodawca, jednak gdy szkoda nastąpi w wyniku nierzetelnego działa- nia podwykonawcy, będzie miał on prawo regresu względem podwykonawcy o jej wyrównanie. PRZYKŁAD Firma transportowa w celu świadczenia usług dla swoich klientów zawiera umo- wy o świadczenie usług z kierowcami. Zgodnie z regulaminem świadczenia usług w  razie opóźnienia w  dostarczeniu przesyłki lub jej uszkodzenia w  transporcie odpowiada wobec klienta firma transportowa. Ma to ułatwić obsługę roszczeń klientów i wpłynąć na pozytywny wizerunek firmy na rynku. Jednak w umowie o współpracy z poszczególnymi kierowcami – przedsiębiorcami istnieje zapis, że jeżeli do opóźnienia bądź uszkodzenia przesyłki dojdzie z winy kierowcy, to on zwróci firmie równowartość świadczenia wypłaconego klientowi. Problem ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za działania samozatrudnionych odpada w przypadku, gdy działalność gospodarcza wyko- nywana jest przez osobę fizyczną wykonującą wolny zawód. Zgodnie z prze- pisami regulującymi wykonywanie większości takich zawodów, jak np. radca prawny, lekarz, osoby takie mają ustawowy obowiązek wykupowania polisy odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywanym przez nich zawodem. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby przedsiębiorcy wykonujący działal- ność inną niż wolny zawód ubezpieczyli się na wypadek szkody wyrządzonej 7 Zakładam i prowadzę firmę swojemu zlecającemu lub jego kontrahentowi. Wydatki poniesione na zakup takiego ubezpieczenia przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzy- skania przychodu prowadzonej przez siebie działalności. Nie ma również przeszkód, aby odpowiedzialność za działanie samozatrud- nionego i jego byłego pracodawcy opierała się na zasadzie solidarności. Ko- deks cywilny stanowi, że odpowiedzialność solidarna polega na tym, że kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel (np. kontra- hent naszego byłego pracodawcy) może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. To do wierzyciela będzie należał wybór, od kogo będzie chciał dochodzić swo- ich roszczeń. Kodeks cywilny stanowi, że taki rodzaj zobowiązania powstaje z ustawy lub z mocy czynności prawnej. A więc umowa może takie posta- nowienie zawierać. Mamy wówczas gwarancję, że organy podatkowe nie za- kwestionują okoliczności przerzucenia odpowiedzialności tylko na stronę na- szego zlecającego. Ustawodawca uważa ponoszenie odpowiedzialności cywilnoprawnej za je- den z warunków uznania, że podmiot prowadzi działalność gospodarczą. Na- leży również pamiętać, że zlecający wykonanie czynności nie ponosi odpo- wiedzialności związanej z dopuszczeniem się przez wykonujących zlecenie czynów niedozwolonych, ale to nie ma już wpływu na spełnianie przesłanki z art. 5b u.p.d.o.f. Istotna jest w tym przypadku tylko odpowiedzialność wyni- kająca z łączącej strony umowy. Brak nadzoru przy wykonywaniu działalności Działalność gospodarcza nie może być również wykonywana stricte pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zleceniodaw- cę. Ta przesłanka eliminuje z zakresu pozarolniczej działalności gospodarczej aktywność zbliżoną do stosunku pracy. Jedną z jego najważniejszych cech jest istnienie pomiędzy stronami podległości organizacyjnej, która polega w szczególności na obowiązku stosowania się do poleceń przełożonego do- tyczących sposobu wykonywania prac oraz dostosowania się do funkcjonu- jących w zakładzie pracy reguł organizacyjnych procesu wykonywania prac oraz wykonywania ich w czasie i miejscu przez niego wskazanym. Z umowy o współpracy musi jasno wynikać, że mamy do czynienia z dwoma niezależ- nymi podmiotami gospodarczymi, które układają swoje stosunki w oparciu o swobodę kształtowania umów. Oczywiście w praktyce rynkowej ta rów- ność ma czysto formalny charakter. Na ogół jedna ze stron jest podmiotem o  znacznie silniejszej pozycji pod względem finansowo-organizacyjnym, w szczególności w przypadku umowy zawieranej z byłym pracodawcą. Nie- mniej w takiej sytuacji warto dla własnego bezpieczeństwa prawnego nale- gać na umieszczenie w umowie jak najwięcej zapisów, które sugerują dużą swobodę samozatrudnionego w wykonaniu zlecenia. 8 Rozdział 1. Jak uniknąć ryzyka podatkowego W przypadku przesłanki kierownictwa warto zwrócić uwagę na trzy aspek- ty wykonywania przez nas zlecenia w ramach samozatrudnienia, tj.: ■■ sposobu, ■■ czasu, ■■ miejsca. Jeżeli w umowie nie wystąpi chociaż jedna z tych okoliczności, to organy podatkowe nie powinny w niej dopatrzeć się elementów kierownictwa. Oczy- wiście wszystko zależy również od specyfiki konkretnych czynności wykony- wanych w ramach działalności. Może się zdarzyć, że czynności objęte umową mogą być ze względu na ich specyfikę wykonywane tylko w siedzibie zlece- niodawcy oraz w czasie jego urzędowania. Nie przesądza to jeszcze o tym, że mamy do czynienia ze świadczeniem pracy lub działalnością wykonywaną osobiście (umowa-zlecenie lub o dzieło) w miejsce działalności gospodarczej. Pamiętajmy również, że nie same zapisy umowy mogą świadczyć o istnie- niu stosunku podległości służbowej pomiędzy samozatrudnionym a zlecenio- dawcą. Decydujące mogą być w tym przypadku również okoliczności faktycz- ne wykonywania działalności. PRZYKŁAD Jan Nowak, indywidualny przedsiębiorca, współpracuje tylko z jednym kontrahen- tem, wykonując usługi prowadzenia autobusu jako kierowca. Zgodnie z zawar- tą umową odpowiada on solidarnie z firmą przewozową za wyrządzone osobom trzecim szkody. Czynności w ramach umowy są wykonywane poza siedzibą kon- trahenta. Pan Nowak wykonuje je według ściśle określonego grafiku. Dodatko- wo musi pełnić dyżury, podczas których musi być gotowy do świadczenia usług. Ponadto przed wykonaniem każdego przejazdu jest zobowiązany do podpisania listy obecności w siedzibie firmy. Dodatkowo zobowiązany jest do wcześniejsze- go uprzedzenia dyspozytora o niemożności świadczenia usługi w danym dniu, pod groźbą obciążenia kosztami niewykonania zlecenia. Obowiązkiem jego jest tak- że przestrzeganie i stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa oraz we- wnętrznych przepisów obowiązujących u przewoźnika. Takie okoliczności wskazu- ją wyraźnie na kierownictwo kontrahenta w wykonywaniu działalności, narażając na ryzyko uznania łączącego ich stosunku za stosunek pracy lub zlecenia. Ryzyko gospodarcze prowadzenia działalności Ostatnią przesłanką negatywną definicji działalności gospodarczej jest niepo- noszenie przez przedsiębiorcę ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Pojęcie ryzyka gospodarczego nie zostało zdefiniowane ani w usta- wie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też w żadnych innych prze- 9 Zakładam i prowadzę firmę pisach. Z istoty prowadzenia działalności gospodarczej wynika, że osoba prowa- dząca taką działalność (w tym również osoba samozatrudniona) prowadzi ją na własny rachunek i na własne ryzyko. Ryzyko gospodarcze, jakie wiąże się z pro- wadzeniem działalności gospodarczej, jest jednak innym ryzykiem od ryzyka, ja- kie ponosi pracownik w ramach stosunku pracy. Ryzyko gospodarcze związane z działalnością gospodarczą to np. ryzyko inwestycyjne, czyli prawdopodobień- stwo nieuzyskania przewidywanych (oczekiwanych) wyników ekonomicznych związanych z tą działalnością. W ramach stosunku pracy natomiast pracownik, jeśli wykonywał starannie swoje obowiązki, ma prawo do wynagrodzenia, cho- ciażby rezultat pracy nie dał spodziewanych efektów. A zatem pracownik nie po- nosi ryzyka gospodarczego. Ryzyko gospodarcze ponosi pracodawca. PRZYKŁAD Samozatrudniony jako kierowca w przewozach krajowych i międzynarodowych zgodnie z umową wykonuje konkretne przejazdy po każdorazowym przedstawie- niu oferty przez firmę, z którą współpracuje. Liczba wyjazdów w miesiącu nie jest znana z góry. Wynagrodzenie zależy od liczby i długości wykonanych przejazdów. Samozatrudniony ponosi więc ryzyko, że w danym miesiącu nie osiągnie żadnych przychodów ze względu na brak zleceń. Inną okolicznością wskazującą na to, że samozatrudniony ponosi ryzyko gospodarcze, jest dokonywanie przez niego inwestycji, np. w sprzęt lub na- rzędzia potrzebne do wykonywania jego działalności. Czynnikiem takim jest również fakt zawierania przez przedsiębiorcę umów z więcej niż jednym kon- trahentem, co pokazuje, że stara się on zabezpieczyć źródło swoich przycho- dów. Również zapisy umowy o współpracy zakładające, że wynagrodzenie sa- mozatrudnionego jest ściśle uzależnione od wyników jego działań, wskazuje na ponoszenie przez niego ryzyka. Grzegorz Ziółkowski doradca podatkowy inteRPRetAcje oRgAnów PoDAtKowYch n Działalność gospodarcza kierowców Spółka jawna planuje w zakresie transportu towarów nawiązać współpracę m.in. z jednoosobowymi podmiotami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospo- darczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w zakresie transportu, wykonywanego zgodnie z umową łączącą podmioty. Zgodnie z naj- istotniejszymi warunkami umowy: (…) 10 Rozdział 1. Jak uniknąć ryzyka podatkowego § 2 1. W ramach wykonywania zlecenia Zleceniodawca wskazuje Wykonawcy miej- sca przeznaczenia towarów oraz zakres czasowy, w którym dostawa ma być zrealizowana. Wykonawca sam dokonuje wyboru trasy, kolejności dostaw i czasu dostawy w określonym przedziale. 2. Jeżeli zakres czasowy na wykonanie zlecenia według Wykonawcy, kierującego się racjonalnymi przesłankami, jest zbyt krótki, może on odmówić wykonania zlecenia bez żadnych konsekwencji lub też może je przyjąć z zastrzeżeniem, iż nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie. W przypadku przy- jęcia zlecenia bez zastrzeżeń i niewykonania go w określonym czasie wyna- grodzenie Wykonawcy ulega obniżeniu o 25 . Obniżenie wynagrodzenia nie ogranicza odpowiedzialności z punktu 3 niniejszego paragrafu. 3. Wykonawca ponosi wobec kontrahentów solidarną odpowiedzialność ze zle- ceniodawcą za wszelkie szkody wynikłe w sposób pośredni lub bezpośredni z nienależytego wykonywania czynności wynikających z umowy. (…) § 5 1. Wysokość wypłaconego wynagrodzenia za wykonaną usługę jest uzależniona od liczby przejechanych kilometrów, wagi załadowywanych lub rozładowywa- nych przez Wykonawcę towarów, liczby odbiorców itp. 2. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie pomiędzy stronami umowy z zachowaniem zapisów punktu 1. W przypadku braku zleceń wyna- grodzenie nie przysługuje. (…) § 7 1. Wykonawca oświadcza, że określone w § 1 czynności dotyczące podjętego zlece- nia są objęte zakresem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz że posiada właściwą wiedzę, a także wszystkie uprawnienia – jeśli charakter zle- cenia tego wymaga – niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia. (…). § 8 Wykonawcy są podmiotami krajowymi, które dopełniły formalności rejestracyj- nych, zgłoszeniowych, do których są zobowiązane osoby prowadzące działalność gospodarczą. (…) Zdaniem wnioskodawcy, nawiązując współpracę z  podmiotami figurującymi w ewidencji działalności gospodarczej, może traktować je jako podmioty prowa- dzące działalność, bowiem: 1. Jest to działanie zgodne z  wolą stron. Ponadto w  § 7 umowy wykonawca oświadcza, że wykonywane czynności wchodzą w zakres prowadzonej działal- ności gospodarczej. 2. Nie znajduje w sprawie zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ: a) Wykonawca odpowiada solidarnie ze zleceniodawcą wobec osób trzecich za szkody wynikłe z  niewykonania lub nienależytego wykonania czynności umownych (m.in. § 2 umowy); 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zakładam i prowadzę firmę
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: