Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00184 011937 7954292 na godz. na dobę w sumie
Zakładam własną firmę - ebook/pdf
Zakładam własną firmę - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 112
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64085-41-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rosnące koszty pracy skłaniają wiele osób pracujących na etacie do rozpoczęcia działalności na własny rachunek, a więc założenia działalności gospodarczej. Zjawisko zmiany stosunku pracy na świadczenie usług w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej przyjęło się nazywać samozatrudnieniem. Jakie korzyści może ona przynieść obu stronom umowy. Jakie ryzyko wiąże się z założeniem własnej firmy. Na te i wiele innych pytań związanych z tą formą działalności odpowiadamy w niniejszym poradniku. Książka informuje także jaką firmę warto złożyć, aby otrzymać dofinansowanie, jak zorganizować firmę, jak płacić niższe podatki, jak optymalizować koszty.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BIBLIOTEKA Zakładam własną firmę na jaką działalność są pieniądze z UE w 2014 r. ● Jaką firmę warto założyć żeby dostać dofinansowanie ● Jak zorganizować firmę ● Jak płacić niższe podatki ● Jak optymalizować koszty ● Kiedy trzeba płacić VAT ● Jak rozliczać się z ZUS Przedsiębiorcze wtorki w Dzienniku Gazecie Prawnej ▪ Gazeta Prawna ze specjalną sekcją dla przedsiębiorców oraz 2 tygodniki: Moja Firma oraz Firma i Prawo – tylko dla prenumeratorów ▪ Podpowiadamy dobre rozwiązania dla firm ▪ Sprawdzamy, jak zyskać na zmianach w prawie i nie pogubić się w gąszczu przepisów ▪ Prezentujemy przedsiębiorców, którzy odnieśli rynkowy sukces ▪ Jesteśmy najbliżej źródeł prawa – korzystamy z wyjaśnień urzędników piszemy odpowiedzialniepatrzymy obiektywniewww.gazetaprawna.pl/oferta2014tel. 22 761 31 27, prenumeratadgp@infor.pl Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, www.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl Autorzy: Grzegorz Ziółkowski, Patrycja Otto Redaktor merytoryczny: Piotr Buczek Redaktor prowadzący: Renata Krasowska-Kłos Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3, tel. 22 212 08 27, 22 761 31 27, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl © Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/2014, maj 2014 r. ISBN 978-83-64085-41-3 Spis treści Rozdział 1. Jak uniknąć ryzyka podatkowego .....................................................5 Odpowiedzialność wobec osób trzecich .............................................................6 Brak nadzoru przy wykonywaniu działalności ................................................8 Ryzyko gospodarcze prowadzenia działalności ...............................................9 Rozdział 2. Jak korzystnie sformułować umowę .............................................11 Przedmiot umowy ....................................................................................................11 Czas trwania umowy .............................................................................................. 12 Klauzula wyłączności ............................................................................................. 12 Wynagrodzenie ........................................................................................................ 13 Dodatkowe przywileje ............................................................................................ 13 WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ................................................. 15 Rozdział 3. Jakie korzyści przewidziano dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowym budżecie UE ................19 MSP głównym odbiorcą środków z UE ..............................................................19 Dotacje na badania i rozwój ................................................................................20 Środki zwrotne – nowe instrumenty wsparcia firm .................................... 21 Czy sektor MSP zyska na zmianach ...................................................................22 Rozdział 4. Jakie firmy mogą liczyć na pieniądze z UE .................................25 Technologie ICT .......................................................................................................25 Jakie inwestycje i innowacje i w jakich branżach będą planowane przez poszczególne regiony .................................................35 Na jakie branże stawiają regiony .......................................................................35 Rozdział 5. Jak sprawnie zarejestrować firmę .................................................39 Zawieszenie działalności ......................................................................................39 Kiedy działalność wymaga koncesji lub pozwolenia ...................................45 Rozdział 6. Jakie korzyści daje internet w kontaktach z urzędami ........47 Elektroniczny kontakt z ZUS ................................................................................47 Elektroniczny kontakt z fiskusem ......................................................................48 W sądzie przez internet .........................................................................................48 Elektroniczna faktura ...........................................................................................49 Rozdział 7. Korzyści przedsiębiorcy w ZUS ....................................................... 51 Wysokość składek .................................................................................................... 51 Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ............................................................53 Składka wypadkowa ................................................................................................54 Fundusz Pracy ...........................................................................................................54 Ubezpieczenie zdrowotne .....................................................................................55 3 Rozdział 8. Jak korzystnie wybrać formę opodatkowania ..........................57 Karta podatkowa .....................................................................................................57 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych .................................................64 WZÓR OŚWIADCZENIA O WYBORZE OPODATKOWANIA W FORMIE RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH ................................................................................65 WZÓR OŚWIADCZENIA O REZYGNACJI Z RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH ........................................67 Zasady ogólne ............................................................................................................ 73 WZÓR OŚWIADCZENIA O REZYGNACJI Z PODATKU LINIOWEGO ................................................................................74 Podatek liniowy ....................................................................................................... 77 WZÓR OŚWIADCZENIA O WYBORZE PODATKU LINIOWEGO .......... 77 Koszty uzyskania przychodu ...............................................................................79 Koszty uboczne zakupu .........................................................................................81 Zasady ogólne a podatek liniowy ....................................................................105 Rozdział 9. Kiedy trzeba płacić VAT ....................................................................109 Rozdział 10. Korzyści z prowadzenia własnej firmy .....................................111 4 Rosnące koszty pracy skłaniają wiele osób pracujących na etacie do rozpoczęcia działalności na własny rachunek, a  więc założenia dzia- łalności gospodarczej. Zjawisko zmiany stosunku pracy na świadcze- nie usług w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodar- czej przyjęło się nazywać samozatrudnieniem. Jakie korzyści może ona przynieść obu stronom umowy. Jakie ryzyko wiąże się z  założeniem własnej firmy. Na te i wiele innych pytań związanych z tą formą działal- ności odpowiadamy w niniejszym poradniku. Rozdział 1. Jak uniknąć ryzyka podatkowego Wykonywanie działalności w ramach samozatrudnienia a praca na podsta- wie stosunku pracy to zupełnie dwa odmienne stosunki prawne. Osoba sa- mozatrudniona musi posiadać status przedsiębiorcy, czyli mieć zarejestrowa- ną pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej u.s.d.g.). Z kolei stosunek pracy oparty jest na reżimie wynikającym z kodeksu pracy. Zgodnie z u.s.d.g. działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wy- twórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawa- nie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywa- na w sposób zorganizowany i ciągły. Za przedsiębiorcę uznawana jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności. Niestety nasz ustawodawca nie ogra- niczył się do jednej definicji działalności gospodarczej. Zamieścił ją w kilku ustawach. Jako że samozatrudnionym zależy w głównej mierze na optyma- lizacji podatkowej, dlatego najważniejszą definicją wydaje się być ta zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f.). Zgod- nie z nią pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa: ■■ wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, ■■ polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i  wydobywaniu kopalin ze złóż, 5 Zakładam własną firmę ■■ polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, – prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 u.p.d.o.f. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wska- zał jednak dodatkowo przesłanki negatywne, powodujące, że dana działal- ność nie będzie uważana za działalność gospodarczą na gruncie podatko- wym. Zgodnie z nimi za działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: ■■ odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności; ■■ są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczo- nym przez zlecającego te czynności; ■■ wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Łączne spełnienie tych trzech przesłanek powoduje, że dana aktywność nie może zostać kwalifikowana podatkowo jako działalność gospodarcza, nawet jeżeli formalnie osoba zarejestrowała taką działalność. Jest to przepis szczególnie istotny dla samozatrudnionych. Został on bo- wiem wprowadzony przede wszystkim w celu eliminacji optymalizacji po- datkowej dokonywanej przy samozatrudnieniu. Na jego podstawie organ po- datkowy może uznać, że działalność gospodarczą samozatrudnionego należy podatkowo rozliczyć jak umowę o pracę albo umowę-zlecenie wykonywaną w ramach działalności wykonywanej osobiście. Jednym z głównych motywów wyboru działalności gospodarczej zamiast stosunku pracy jest właśnie optymalizacja podatkowa. Kwalifikacja podat- kowa umowy o samozatrudnieniu jako stosunku pracy wiąże się również z obowiązkiem zapłaty składek ZUS z tytułu stosunku pracy, a nie jako przed- siębiorca. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji, warto zawczasu zabez- pieczyć się przed tym ryzykiem poprzez właściwe skonstruowanie umowy o współpracy. Ważne jest również, aby różnice pomiędzy wykonywaną przez nas działalnością a wcześniej świadczoną umową o pracę miały odzwiercie- dlenie nie tylko w zapisach umowy, ale w późniejszej jej realizacji. Odpowiedzialność wobec osób trzecich Dla wyłączenia danej umowy z zakresu działalności gospodarczej koniecz- ne jest, aby odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat umowy pono- sił zlecający wykonanie tych czynności, tak jak ma to miejsce w przypadku stosunku pracy. Dlatego tworząc umowę o współpracy, należy zawrzeć w niej 6 Rozdział 1. Jak uniknąć ryzyka podatkowego postanowienie, że dający zlecenie jest zwolniony z odpowiedzialności za re- zultat działań zleceniobiorcy. PRZYKŁAD W umowie o współpracy podpisanej z grafikiem komputerowym (zleceniobiorca) zawarto zapis, że przedmiot zlecenia może być wykonywany przez niego osobi- ście, ale również przez osoby trzecie wskazane przez zleceniobiorcę. Wówczas zle- ceniobiorca odpowiada za działania podwykonawcy jak za własne, jednocześnie eliminując ryzyko ponoszone przez podmiot, z którym współpracuje (zlecenio- dawcę). Może się zdarzyć, że naszemu zleceniodawcy, ze względów wizerunko- wych, zależy na tym, żeby wobec osób trzecich za działania swoich podwy- konawców odpowiadać samodzielnie. W takiej sytuacji, aby nie narazić się na ryzyko wyłączenia samozatrudnionego z działalności gospodarczej, nale- ży zawrzeć w umowie zapis, że za ryzyko wobec kontrahentów odpowiada zleceniodawca, jednak gdy szkoda nastąpi w wyniku nierzetelnego działa- nia podwykonawcy, będzie miał on prawo regresu względem podwykonawcy o jej wyrównanie. PRZYKŁAD Firma transportowa w celu świadczenia usług dla swoich klientów zawiera umo- wy o świadczenie usług z kierowcami. Zgodnie z regulaminem świadczenia usług w  razie opóźnienia w  dostarczeniu przesyłki lub jej uszkodzenia w  transporcie odpowiada wobec klienta firma transportowa. Ma to ułatwić obsługę roszczeń klientów i wpłynąć na pozytywny wizerunek firmy na rynku. Jednak w umowie o współpracy z poszczególnymi kierowcami – przedsiębiorcami istnieje zapis, że jeżeli do opóźnienia bądź uszkodzenia przesyłki dojdzie z winy kierowcy, to on zwróci firmie równowartość świadczenia wypłaconego klientowi. Problem ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za działania samozatrudnionych odpada, w przypadku gdy działalność gospodarcza wyko- nywana jest przez osobę fizyczną wykonującą wolny zawód. Zgodnie z prze- pisami regulującymi wykonywanie większości takich zawodów, jak np. radca prawny, lekarz, osoby takie mają ustawowy obowiązek wykupowania polisy odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywanym przez nich zawodem. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby przedsiębiorcy wykonujący działal- ność inną niż wolny zawód ubezpieczyli się na wypadek szkody wyrządzonej swojemu zlecającemu lub jego kontrahentowi. Wydatki poniesione na zakup 7 Zakładam własną firmę takiego ubezpieczenia przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzy- skania przychodu prowadzonej przez siebie działalności. Nie ma również przeszkód, aby odpowiedzialność za działanie samozatrud- nionego i jego byłego pracodawcy opierała się na zasadzie solidarności. Ko- deks cywilny stanowi, że odpowiedzialność solidarna polega na tym, że kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel (np. kontra- hent naszego byłego pracodawcy) może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. To do wierzyciela będzie należał wybór, od kogo będzie chciał dochodzić swoich rosz- czeń. Kodeks cywilny stanowi, że taki rodzaj zobowiązania powstaje z ustawy lub z mocy czynności prawnej. A więc umowa może takie postanowienie zawie- rać. Mamy wówczas gwarancję, że organy podatkowe nie zakwestionują oko- liczności przerzucenia odpowiedzialności tylko na stronę naszego zlecającego. Ustawodawca uważa ponoszenie odpowiedzialności cywilnoprawnej za je- den z warunków uznania, że podmiot prowadzi działalność gospodarczą. Na- leży również pamiętać, że zlecający wykonanie czynności nie ponosi odpo- wiedzialności związanej z dopuszczeniem się przez wykonujących zlecenie czynów niedozwolonych, ale to nie ma już wpływu na spełnianie przesłanki z art. 5b u.p.d.o.f. Istotna jest w tym przypadku tylko odpowiedzialność wyni- kająca z łączącej strony umowy. Brak nadzoru przy wykonywaniu działalności Działalność gospodarcza nie może być również wykonywana stricte pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zleceniodaw- cę. Ta przesłanka eliminuje z zakresu pozarolniczej działalności gospodarczej aktywność zbliżoną do stosunku pracy. Jedną z jego najważniejszych cech jest istnienie pomiędzy stronami podległości organizacyjnej, która polega w szczególności na obowiązku stosowania się do poleceń przełożonego do- tyczących sposobu wykonywania prac oraz dostosowania się do funkcjonu- jących w zakładzie pracy reguł organizacyjnych procesu wykonywania prac oraz wykonywania ich w czasie i miejscu przez niego wskazanym. Z umowy o współpracy musi jasno wynikać, że mamy do czynienia z dwoma niezależ- nymi podmiotami gospodarczymi, które układają swoje stosunki w oparciu o swobodę kształtowania umów. Oczywiście w praktyce rynkowej ta rów- ność ma czysto formalny charakter. Na ogół jedna ze stron jest podmiotem o  znacznie silniejszej pozycji pod względem finansowo-organizacyjnym, w szczególności w przypadku umowy zawieranej z byłym pracodawcą. Nie- mniej w takiej sytuacji warto dla własnego bezpieczeństwa prawnego nale- gać na umieszczenie w umowie jak najwięcej zapisów, które sugerują dużą swobodę samozatrudnionego w wykonaniu zlecenia. W wypadku przesłanki kierownictwa warto zwrócić uwagę na trzy aspekty wykonywania przez nas zlecenia w ramach samozatrudnienia, tj.: 8 Rozdział 1. Jak uniknąć ryzyka podatkowego ■■ sposobu, ■■ czasu, ■■ miejsca. Jeżeli w umowie nie wystąpi chociaż jedna z tych okoliczności, to organy podatkowe nie powinny w niej dopatrzeć się elementów kierownictwa. Oczy- wiście wszystko zależy również od specyfiki konkretnych czynności wykony- wanych w ramach działalności. Może się zdarzyć, że czynności objęte umową mogą być ze względu na ich specyfikę wykonywane tylko w siedzibie zlece- niodawcy oraz w czasie jego urzędowania. Nie przesądza to jeszcze o tym, że mamy do czynienia ze świadczeniem pracy lub działalnością wykonywaną osobiście (umowa-zlecenie lub o dzieło) w miejsce działalności gospodarczej. Pamiętajmy również, że nie same zapisy umowy mogą świadczyć o istnie- niu stosunku podległości służbowej pomiędzy samozatrudnionym a zlecenio- dawcą. Decydujące mogą być w tym przypadku również okoliczności faktycz- ne wykonywania działalności. PRZYKŁAD Jan Nowak, indywidualny przedsiębiorca, współpracuje tylko z jednym kontrahen- tem, wykonując usługi prowadzenia autobusu jako kierowca. Zgodnie z zawar- tą umową odpowiada on solidarnie z firmą przewozową za wyrządzone osobom trzecim szkody. Czynności w ramach umowy są wykonywane poza siedzibą kon- trahenta. Pan Nowak wykonuje je według ściśle określonego grafiku. Dodatko- wo musi pełnić dyżury, podczas których musi być gotowy do świadczenia usług. Ponadto przed wykonaniem każdego przejazdu jest zobowiązany do podpisania listy obecności w siedzibie firmy. Dodatkowo zobowiązany jest do wcześniejsze- go uprzedzenia dyspozytora o niemożności świadczenia usługi w danym dniu, pod groźbą obciążenia kosztami niewykonania zlecenia. Obowiązkiem jego jest tak- że przestrzeganie i stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa oraz we- wnętrznych przepisów obowiązujących u przewoźnika. Takie okoliczności wskazują wyraźnie na kierownictwo kontrahenta w wykony- waniu działalności, narażając na ryzyko uznania łączącego ich stosunku za stosu- nek pracy lub zlecenia. Ryzyko gospodarcze prowadzenia działalności Ostatnią przesłanką negatywną definicji działalności gospodarczej jest nieponoszenie przez przedsiębiorcę ryzyka gospodarczego związane- go z prowadzoną działalnością. Pojęcie ryzyka gospodarczego nie zostało zdefiniowane ani w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też w żadnych innych przepisach. Z istoty prowadzenia działalności gospodarczej wynika, że osoba prowadząca taką działalność (w tym rów- 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zakładam własną firmę
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: