Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00033 004956 18973053 na godz. na dobę w sumie
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - obowiązki pracodawcy - ebook/pdf
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - obowiązki pracodawcy - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4313-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> rynek pracy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Pracodawcy uważają, że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚŚ) to dodatkowe zbędne obowiązki. Tymczasem świadczenia z ZFŚS mogą podnosić atrakcyjność zatrudnienia w danym zakładzie pracy i w ciekawy oraz stosunkowo tani sposób uzupełniać wynagrodzenia.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

E-PORADNIK ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZKI PRACODAWCY Stan prawny na 1 lutego 2013 r. Autorzy Część I: Paweł Ziółkowski Część II: Iwona Sierpowska, Małgorzata Skibińska, Ewa Suknarowska-Drzewiecka, Barbara Tomaszewska, Paweł Ziółkowski, Redaktor merytoryczny Sylwia Gołaś-Olszak Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy prawo i cudzą własność. Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN (e-book PDF): 978-83-264-4313-8 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ............................................................................................ Część I Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nowe formy wykorzystywania ......................................................................................... 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nowe formy 5 7 7 wykorzystywania ................................................................................ 7 1.1. Cele tworzenia ZFŚS .................................................................. 8 1.2. Działalność socjalna ................................................................... 8 1.3. Dofinansowanie obiektów socjalnych ........................................ 1.4. Wychowanie przedszkolne ......................................................... 9 1.5. Osoby uprawnione ...................................................................... 10 1.6. Przyznawanie świadczeń ............................................................ 10 1.7. Świadczenia alternatywne .......................................................... 13 1.8. Wielkość odpisów ...................................................................... 13 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych ........................................ 14 2.1. Zastosowanie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ................................................................................... 15 2.2. Zakres podmiotowy .................................................................... 15 2.3. Zakres przedmiotowy ................................................................. 19 2.4. Obowiązki pracodawcy związane z ZFŚS ................................. 29 2.5. Układy zbiorowe i regulaminy wynagradzania .......................... 34 2.6. ZFŚS tworzone na szczególnych zasadach ................................ 36 2.7. Zmiany od 1 stycznia 2011 r. ..................................................... 38 2.8. Zmiany od 1 stycznia 2012 r. i 2013 r. ....................................... 39 Część II ZFŚS – nowe formy wykorzystywania w pytaniach i odpowiedziach .... 40 1. Odpisy na ZFŚS .................................................................................. 40 1.1. Czy pomoc z ZFŚS powinna byś uzależniona od dochodu osiąganego przez pracownika? ................................................... 40 1.2. W jakiej wysokości należy dokonać odpisu w ramach ZFŚS za pracownicę będącą na urlopie wychowawczym? ....................... 41 4 SPIS TREŚCI 1.3. Czy można skorygować błędnie naliczony odpis na ZFŚS? ...... 42 1.4. Jak dokonać korekty odpisu na ZFŚS? ....................................... 43 1.5. W jaki sposób wyliczyć przeciętną liczbę zatrudnionych dla celów odpisu na ZFŚS? .............................................................. 45 2. Likwidacja ZFŚS ................................................................................ 47 2.1. Czy w związku z trudną sytuacją finansową, zakład pracy możne zrezygnować z tworzenia funduszu świadczeń socjalnych? ................................................................................. 47 2.2. Czy możliwe jest zlikwidowanie lub obniżenie o 50 odpisu na ZFŚS? .................................................................................... 48 2.3. Czy o podjęciu decyzji o zawieszeniu ZFŚS należy zawiadomić PIP? ........................................................................ 50 3. Działalność ZFŚS ............................................................................... 51 3.1. Czy obowiązkowe jest sporządzanie planów rocznych działalności socjalnej? ................................................................ 51 3.2. Czy pracodawca jest zobowiązany do przekazania nowemu pracodawcy części zgromadzonych środków z ZFŚS? .............. 52 4. Świadczenia z ZFŚS ........................................................................... 53 4.1. Czy były pracownik może otrzymać paczkę z ZFŚS? ............... 53 4.2. Komu pracownicy powinni złożyć oświadczenie o dochodach w celu uzyskania świadczenia z ZFŚS, które jest wypłacane na święta? ........................................................................................ 54 WYKAZ SKRÓTÓW KN k.p. r.o.z.f.ś.s. r.p.z.m. r.z.f.ś.s.s.w. u.e.p. u.e.r. u.f.p. u.p.d.o.f. – – – – – – – – – ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) rozporządzenie z dnia 22 marca 1995 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej więziennictwa, nie będą- cych funkcjonariuszami Służby Więziennej, oraz wysoko- ści odpisu na ten fundusz (Dz. U. Nr 37, poz. 182) ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomosto- wych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) 6 u.p.d.o.p. u.p.o.s.w. u.r.z.o.n. u.s.z.r.p. u.z.f.ś.s. WYKAZ SKRÓTÓW – – – – – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyż- szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przy- czyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 592. z późn. zm.)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - obowiązki pracodawcy
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: