Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00683 010519 10724811 na godz. na dobę w sumie
Zakres swobody umów w spółkach handlowych - ebook/pdf
Zakres swobody umów w spółkach handlowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 614
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4415-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana monografia stanowi pierwsze całościowe opracowanie problematyki autonomii woli stron i zasady swobody umów wyrażonej w art. 3531 KC w odniesieniu do umów i statutów spółek handlowych (osobowych i kapitałowych).

Główne zagadnienia prezentowane w pracy to:

 

Badanie dopuszczalnego zakresu swobody kontraktowej w prawie spółek przeprowadzono na podstawie analizy przepisów KC, KSH oraz ustaw szczególnych, mających zastosowanie do spółek handlowych. W pracy uwzględniono bogaty dorobek doktryny i orzecznictwa. Wnioski i propozycje sformułowano z wykorzystaniem analizy prawno-porównawczej regulacji wolności umów oraz badań empirycznych. W ramach oceny obowiązującej regulacji prawnej sformułowano pewne uwagi de lege ferenda.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ZAKRES SWOBODY UMÓW W SPÓŁKACH HANDLOWYCH MONIKA  TARSKA Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MONIKA TARSKA • ZAKRES SWOBODY UMÓW W SPÓŁKACH HANDLOWYCH Polecamy nasze publikacje z tej serii: Lavinia Brâncuşi WZÓR WSPÓLNOTOWY I JEGO ZAKRES OCHRONY Rafał Sikorski FUNKCJONOWANIE ZASOBÓW PATENTOWYCH W PRAWIE KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ Agata Harast POSTĘPOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPŁATY Berenika Kaczmarek-Templin DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM Marek Zalisko INSTRUMENTY PRAWNE W OBSZARZE WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ Arkadiusz Michalak INTERES PUBLICZNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA POWSTANIE, TREŚĆ I WYKONYWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ www.ksiegarnia.beck.pl ZAKRES SWOBODY UMÓW W SPÓŁKACH HANDLOWYCH MONIKA TARSKA WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 Redakcja: Karolina Bloch © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4414-0 ISBN e-book 978-83-255-4415-7 Spis treści Wykaz skrótów ......................................................................................................................... XI Bibliografia ................................................................................................................................ XXI Wstęp .............................................................................................................................................. 1 Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych ........................................................................................................................ 11 Rozdział I. Autonomia woli stron i swoboda umów w polskim prawie cywilnym ............................................................................................................ §.1.. Zasada.swobody.umów.jako.kompetencja.generalna.................................. 1.. Regulacja.swobody.umów.w.Kodeksie.cywilnym................................... A.. Uwagi.wprowadzające.................................................................................. B.. Zasada.swobody.umów.a.zasada.autonomii.woli.w.prawie. cywilnym........................................................................................................... C.. Autonomia.woli.i.swoboda.umów.w.Konstytucji.RP. i.Kodeksie.cywilnym..................................................................................... 2.. Zakres.zastosowania.zasady.swobody.umów............................................ A.. Stosowanie.zasady.swobody.kontraktowej.do.umów.. obligacyjnych................................................................................................... B.. Stosowanie.zasady.swobody.kontraktowej.do.innych.. niż.umowa.czynności.prawnych.............................................................. C.. Treść.i.cel.umowy........................................................................................... §.2.. Granice.swobody.umów.według.art..3531.KC................................................. 1.. Uwagi.wstępne...................................................................................................... 2.. Ustawa....................................................................................................................... A.. Pojęcie.ustawy................................................................................................. B.. Przedmiot.ograniczenia.ustawowego.................................................... C.. Pojęcie.„sprzeciwiania.się.ustawie”........................................................ 3.. Zasady.współżycia.społecznego...................................................................... A.. Zasady.współżycia.społecznego.a.moralność...................................... B.. Rodzaje.norm.moralnych.ujmowanych.jako.zasady. współżycia.społecznego.............................................................................. C.. Zasady.współżycia.społecznego.a.sprawiedliwość........................... D.. Zasady.współżycia.społecznego.a.normy.prawne............................. E.. Zasady.współżycia.społecznego.a.normy.obyczajowe..................... F.. Zasady.współżycia.społecznego.a.dobre.obyczaje............................ 13 13 13 13 16 20 32 33 37 40 43 43 45 45 50 58 59 59 62 65 69 71 72 V Spis treści G.. Zasady.współżycia.społecznego.jako.klauzula.generalna.............. H.. Zasady.współżycia.społecznego.jako.ograniczenie. swobody.kontraktowej................................................................................. 4.. Właściwość.(natura).stosunku.prawnego................................................... 5.. Skutki.naruszenia.przez.strony.umowy.granic.wskazanych.. 77 80 81 w.art..3531.KC......................................................................................................... 88 Rozdział II. Regulacja swobody kontraktowej w Kodeksie spółek handlowych ........................................................................................................................ §.1.. Podstawa.stosowania.zasady.swobody.umów.do.umowy.spółki.. 91 . handlowej...................................................................................................................... 91 §.2.. Ograniczenia.stosowania.zasady.swobody.umów.w.spółkach.. . handlowych.................................................................................................................. 1.. Ograniczenia.wyznaczone.przez.ustawę.................................................... A.. Podstawowy.reżim.prawny........................................................................ B.. Spółki.atypowe................................................................................................ C.. Spółki.o.szczególnym.reżimie.ustawowym......................................... D.. Prawodawstwo.unijne.................................................................................. 95 95 95 98 101 106 2.. Ograniczenia.wyznaczone.przez.naturę.(właściwość).stosunku. prawnego.spółki.................................................................................................... 112 3.. Ograniczenia.wyznaczone.przez.inne.czynniki....................................... 127 127 134 140 141 143 144 A.. Zasady.współżycia.społecznego............................................................... B.. Dobre.obyczaje................................................................................................ C.. Społeczno-gospodarcze.przeznaczenie.prawa................................... D.. Ustalone.zwyczaje.......................................................................................... E.. Klauzula.„porządku.publicznego”........................................................... F.. Zbiory.zasad.etyki........................................................................................... Rozdział III. Swoboda umów w prawie spółek wybranych państw europejskich ...................................................................................................................... §.1.. Wolność.umów.w.prawie.francuskim................................................................ 1.. Zasada.swobody.kontraktowej.we.francuskim.prawie.cywilnym....... 2.. Swoboda.kontraktowa.we.francuskim.prawie.spółek........................... 3.. Umowa.spółki.a.regulacje.wewnętrzne....................................................... 4.. Zakres.swobody.kontraktowej.w.poszczególnych.typach.spółek. handlowych............................................................................................................. A.. Uwagi.wprowadzające.................................................................................. B.. Spółki.osobowe............................................................................................... C.. Spółki.kapitałowe........................................................................................... D...Konkluzje........................................................................................................... §.2.. Wolność.umów.w.prawie.niemieckim............................................................... 1.. Zasada.swobody.kontraktowej.w.niemieckim.prawie.cywilnym........ 2.. Swoboda.kontraktowa.w.niemieckim.prawie.spółek............................ A.. Uwagi.wprowadzające.................................................................................. 149 149 149 150 154 155 155 158 162 169 170 170 171 171 VI Spis treści B.. Spółki.osobowe............................................................................................... C.. Spółki.kapitałowe........................................................................................... D.. Konkluzje........................................................................................................... 174 176 183 §.3.. Wolność.umów.w.prawie.brytyjskim................................................................. 183 1.. Zasada.swobody.kontraktowej.w.brytyjskim.prawie.cywilnym....... 183 2.. Swoboda.kontraktowa.w.brytyjskim.prawie.spółek............................... 187 Część II. Zakres swobody umów w osobowych spółkach handlowych ........................................................................................................................ 199 Rozdział I. Zakres swobody kontraktowej stron umowy spółki jawnej ..................................................................................................................................... 201 §.1.. Uwagi.wprowadzające.............................................................................................. 201 §.2.. Reprezentacja.spółki................................................................................................. 205 212 §.3.. Prowadzenie.spraw.(zarząd).spółki.................................................................... 213 1.. Podmiotowe.ukształtowanie.prawa.prowadzenia.spraw.spółki....... 2.. Przedmiotowe.ukształtowanie.prawa.prowadzenia.spraw.spółki...... 215 3.. Pozbawienie.wspólnika.prawa.lub.zwolnienie.z.obowiązku.. prowadzenia.spraw.spółki................................................................................ 223 4.. Umowne.ukształtowanie.zakazu.konkurencji.......................................... 227 §.4.. Podział.zysków............................................................................................................. 228 §.5.. Zmiana.umowy.spółki.............................................................................................. 235 §.6.. Przeniesienie.ogółu.praw.i.obowiązków.w.spółce....................................... 246 §.7.. Likwidacja.spraw.spółki.......................................................................................... 261 Rozdział II. Zakres swobody umów w spółce partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej ......................................................... 275 §.1.. Uwagi.wprowadzające.............................................................................................. 275 §.2.. Zakres.swobody.kontraktowej.stron.umowy.spółki.partnerskiej.......... 278 1.. Stosowanie.do.stosunku.prawnego.spółki.partnerskiej.. przepisów.o.spółce.jawnej................................................................................ 278 2.. Zagadnienia.szczegółowe.................................................................................. 284 A.. Zakres.umownego.ukształtowania.zarządzania.spółką.................. 284 B.. Modyfikacja.odpowiedzialności.partnerów.za.zobowiązania. spółki................................................................................................................... 291 C.. Określenie.wolnego.zawodu.w.umowie.spółki.................................. 298 D.. Postanowienia.umowy.spółki.dotyczące.uprawnień.. zawodowych.uczestników.spółki............................................................ §.3.. Zakres.swobody.kontraktowej.stron.umowy.spółki.komandytowej..... 305 310 1.. Ustalenie.skutków.prawnych.odpowiedniego.stosowania.. przepisów.o.spółce.jawnej.do.stosunku.prawnego.spółki.. komandytowej........................................................................................................ 2.. Zagadnienia.szczegółowe.................................................................................. A.. Umowne.określenie.granic.(dolnej.i.górnej).wysokości.sumy. 310 317 komandytowej.oraz.wkładów.komandytariuszy................................ 317 VII Spis treści B.. Zakres.swobody.stron.umowy.spółki.w.określeniu.statusu. komandytariusza.w.zakresie.prowadzenia.spraw.spółki. i.jej.reprezentacji............................................................................................ C.. Umowne.określenie.reguł.podziału.zysku.i.pokrycia.straty......... D.. Zakres.swobody.stron.umowy.spółki.w.określeniu.stosunków. korporacyjnych.i.majątkowych.w.spółce.w.razie.śmierci.. wspólnika.......................................................................................................... 324 328 333 §.4.. Zakres.swobody.kontraktowej.stron.umowy.spółki.komandytowo-. . -akcyjnej.w.kształtowaniu.postanowień.statutu.spółki............................... 343 1.. Uwagi.wstępne....................................................................................................... 343 2.. Odpowiednie.zastosowanie.przepisów.o.spółce.jawnej....................... 347 3.. Zastosowanie.do.statutu.spółki.komandytowo-akcyjnej.art..304.. §.3.i.4.KSH................................................................................................................ 351 4.. Analiza.pozycji.prawnej.komplementariusza.i.akcjonariusza.. w.spółce.komandytowo-akcyjnej................................................................... 353 A.. Regulacja.statutowa.zmiany.statusu.prawnego.uczestników.. spółki.oraz.zmian.składu.osobowego.spółki....................................... B.. Określenie.w.statucie.przyczyn.rozwiązania.spółki.oraz.prawa. 353 wypowiedzenia.umowy.spółki.przez.komplementariusza............ 366 Część III. Zakres swobody umów w spółkach kapitałowych ....................... 375 Rozdział I. Zakres swobody kontraktowej w spółce z o.o. ............................. 377 §.1.. Regulacja.prawna.swobody.kontraktowej.w.spółce.z.o.o.......................... 377 §.2.. Elementy.struktury.prawnej.spółki.z.o.o..podlegające.określeniu.. . w.umowie.spółki......................................................................................................... 389 1.. Kapitał.zakładowy.i.system.udziałów.w.spółce........................................ 389 2.. Ukształtowanie.organu.zarządzającego.i.zasad.reprezentacji.. w.spółce.................................................................................................................... 400 3.. Prawa.wspólników.do.szczególnych.korzyści;.rodzaje.i.granice. uprzywilejowań.udziałów.w.spółce.............................................................. 409 419 4.. Rodzaje.i.granice.dodatkowych.obowiązków.wspólników................. 5.. Określenie.w.umowie.spółki.skutków.prawnych.śmierci. wspólnika................................................................................................................. 424 §.3.. Inne.zagadnienia.podlegające.określeniu.w.umowie.spółki.z.o.o.......... 429 1.. Dopłaty...................................................................................................................... 429 2.. Ograniczenie.zbycia.i.obciążenia.udziału................................................... 433 3.. Podział.zysków.w.spółce.................................................................................... 438 4.. Umorzenie.udziału............................................................................................... 445 5.. Określenie.zakresu.kompetencji.zgromadzenia.wspólników............ 456 6.. Organizacja.i.zasady.funkcjonowania.zgromadzenia. wspólników............................................................................................................. 462 Rozdział II. Zakres swobody kontraktowej w spółce akcyjnej ................... 469 §.1.. Regulacja.zakresu.swobody.kontraktowej.w.kształtowaniu.. . postanowień.statutu.spółki.akcyjnej.w.art..304.§.3.i.4.KSH...................... 469 VIII Spis treści §.2.. Elementy.struktury.prawnej.spółki.akcyjnej.podlegające.określeniu.. . w.statucie....................................................................................................................... 480 1.. Organizacja.i.zasady.funkcjonowania.walnego.zgromadzenia. akcjonariuszy.......................................................................................................... 480 2.. Dopuszczalny.zakres.ukształtowania.w.statucie.prawa.głosu............ 493 3.. Ukształtowanie.w.statucie.pozycji.rady.nadzorczej............................... 502 514 §.3.. Inne.zagadnienia......................................................................................................... 1.. Pozastatutowe.porozumienia.(umowy).akcjonariuszy.......................... 514 2.. Regulaminy.zarządu.i.rady.nadzorczej.a.statut.spółki............................ 522 3.. Problem.stosowania.w.spółce.akcyjnej.na.mocy.postanowień.. statutu.rozwiązań.prawnych.właściwych.dla.spółki.z.o.o.................... 527 A.. Prawo.indywidualnej.kontroli.................................................................. 527 532 B.. Dopłaty............................................................................................................... C.. Ograniczenie.lub.wyłączenie.dziedziczenia.akcji............................. 536 4.. „Złota.akcja”............................................................................................................. 538 549 Uwagi końcowe ........................................................................................................................ Indeks rzeczowy ..................................................................................................................... 571 IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AktG.................................................. niemiecka.ustawa.o.spółkach.akcyjnych.z.1965.r. BGB................................................... Kodeks.cywilny.niemiecki.z.18.8.1896.r..(Bürgerliches Gesetzbuch) DorPodU.......................................... ustawa.z.5.7.1996.r..o.doradztwie.podatkowym.(tekst. jedn.:.Dz.U..z.2011.r..Nr.41,.poz..213) DziałUbezpU.................................. ustawa.z.22.5.2003.r..o.działalności.ubezpieczeniowej. (tekst.jedn.:.Dz.U..z.2010.r..Nr.11,.poz..66.ze.zm.) fr.C.civ............................................... Kodeks.cywilny.francuski.z.21.3.1804.r..(Code civil) fr.C.Com........................................... Kodeks.handlowy.francuski.z.17.9.2000.r..(Code de com- merce) FundEmertU................................... ustawa.z.28.8.1997.r..o.organizacji.i.funkcjonowaniu.fun- duszy.emerytalnych.(tekst.jedn.:.Dz.U..z.2010.r..Nr.34,. poz..189.ze.zm.) FundInwU....................................... ustawa.z.27.5.2004.r..o.funduszach.inwestycyjnych. (Dz.U..Nr.146,.poz..1546.ze.zm.) GiełdTowU...................................... ustawa.z.26.10.2000.r..o.giełdach.towarowych.(tekst. jedn.:.Dz.U..z.2010.r..Nr.48,.poz..284.ze.zm.) GospKomU..................................... ustawa.z.20.12.1996.r..o.gospodarce.komunalnej.(tekst. jedn.:.Dz.U..z.2011.r..Nr.45,.poz..236) HGB................................................... Kodeks.handlowy.niemiecki.z.10.5.1987.r..(Handels- gesetzbuch) KC...................................................... ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,. poz..93.ze.zm.) KH......................................................... rozporządzenie.Prezydenta.Rzeczypospolitej.z.27.6.1934.r.. –.Kodeks.handlowy.(Dz.U..Nr.57,.poz..502.ze.zm.) KK...................................................... ustawa. z. 6.6.1997. r.. –. Kodeks. karny. (Dz.U.. Nr. 88,. poz..553.ze.zm.) KomPrywU..................................... ustawa.z.30.8.1996.r..o.komercjalizacji.i.prywatyzacji. (tekst.jedn.:.Dz.U..z.2002.r..Nr.171,.poz..1397.ze.zm.) Konstytucja.RP.............................. Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r..(Dz.U.. Nr.78,.poz..483.ze.zm.) KP....................................................... ustawa.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy.(tekst.jedn.:.Dz.U.. z.1998.r..Nr.21,.poz..94.ze.zm.) KPC.................................................... ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywilne- go.(Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.) XIXI Wykaz skrótów KRO................................................... ustawa.z.25.2.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy. (tekst.jedn.:.Dz.U..z.2012.r..poz..788) KRSU................................................. ustawa.z.20.8.1997.r..o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym. (tekst.jedn.:.Dz.U..z.2007.r..Nr.168,.poz..1186.ze.zm.) KSH.................................................... ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych. (Dz.U..Nr.94,.poz..1037.ze.zm.) KZ......................................................... rozporządzenie.Prezydenta.Rzeczypospolitej.z.27.10.1933.r.. –.Kodeks.zobowiązań.(Dz.U..Nr.82,.poz..598.ze.zm.). NFIU.................................................. ustawa.z.30.4.1993.r..o.narodowych.funduszach.inwe- stycyjnych.i.ich.prywatyzacji.(Dz.U..Nr.44,.poz..202. ze.zm.) NPrRynU.......................................... ustawa.z.23.8.2007.r..o.przeciwdziałaniu.nieuczciwym. praktykom.rynkowym.(Dz.U..Nr.171,.poz..1206.ze.zm.) ObrIFinU......................................... ustawa.29.7.2005.r..o.obrocie.instrumentami.finansowy- mi.(tekst.jedn.:.Dz.U..z.2010.r..Nr.211,.poz..1384.ze.zm.) OchrKonkurU................................ ustawa.z.16.2.2007.r..o.ochronie.konkurencji.i.konsu- mentów.(Dz.U..Nr.50,.poz..331.ze.zm.) OfPublU........................................... ustawa.z.29.7.2005.r..o.ofercie.publicznej.i.warunkach. wprowadzania.instrumentów.finansowych.do.zorgani- zowanego.systemu.obrotu.oraz.o.spółkach.publicznych. (tekst.jedn.:.Dz.U..z.2009.r..Nr.185,.poz..1439.ze.zm.) PodFizPrU....................................... ustawa.z.26.7.1991.r..o.podatku.dochodowym.od.osób. fizycznych.(tekst.jedn.:.Dz.U..z.2012.r..poz..361.ze.zm.) PodOsPrU........................................ ustawa.z.15.2.1992.r..o.podatku.dochodowym.od.osób. prawnych.(tekst.jedn.:.Dz.U..z.2011.r..Nr.74,.poz..397. ze.zm.) PPU.................................................... ustawa.z.25.9.1981.r..o.przedsiębiorstwach.państwowych. (tekst.jedn.:.Dz.U..z.2002.r..Nr.112,.poz..981.ze.zm.) PrAdw............................................... ustawa.z.26.5.1982.r..–.Prawo.o.adwokaturze.(tekst. jedn.:.Dz.U..z.2009.r..Nr.146,.poz..1188.ze.zm.) PrBank.............................................. ustawa.z.29.8.1997.r..–.Prawo.bankowe.(tekst.jedn.:. Dz.U..z.2002.r..Nr.72,.poz..665.ze.zm.) PrNot................................................. ustawa.z.14.2.1991.r..–.Prawo.o.notariacie.(tekst.jedn.:. Dz.U..z.2008.r..Nr.189,.poz..1158.ze.zm.) PrUpNapr........................................ ustawa.z.28.2.2003.r..–.Prawo.upadłościowe.i.napraw- cze.(tekst.jedn.:.Dz.U..z.2012.r..poz..1112) PrWłPrzem...................................... ustawa.z.30.6.2000.r..–.Prawo.własności.przemysłowej. RachunkU........................................ ustawa.z.29.9.1994.r..o.rachunkowości (tekst.jedn.:.Dz.U.. (tekst.jedn.:.Dz.U..z.2003.r..Nr.119,.poz..1117.ze.zm.) z.2009.r..Nr.152,.poz..1223.ze.zm.) RadioTelU........................................ ustawy.z.29.12.1992.r..o.radiofonii.i.telewizji.(tekst.jedn.:. Dz.U..z.2011.r..Nr.43,.poz..226.ze.zm.) RadPrU............................................. ustawa.z.6.7.1982.r..o.radcach.prawnych.(tekst.jedn.:. Dz.U..z.2010.r..Nr.10,.poz..65.ze.zm.) XII Wykaz skrótów RzecznPatetntU............................. ustawa.z.11.4.2001.r..o.rzecznikach.patentowych.(tekst. jedn.:.Dz.U..z.2011.r..Nr.155,.poz..925) SEU.................................................... ustawa.z.4.3.2005.r..o.europejskim.zgrupowaniu.in- teresów.gospodarczych.i.spółce.europejskiej.(Dz.U.. Nr.62,.poz..551.ze.zm.) StatutSE............................................ rozporządzenie. Rady. Nr. 2157/2001. z. 8.10.2001. r.. w.sprawie.statutu.spółki.europejskiej.(SE).(Dz.Urz.. L.2001.294.1) SwobGospU.................................... ustawa.z.2.7.2004.r..o.swobodzie.działalności.gospo- darczej.(tekst.jedn.:.Dz.U..z.2010.r..Nr.220,.poz..1447. ze.zm.) TFUE.................................................. Traktat.o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej.(Dz.U.. z.2004.r..Nr.90,.poz..864/2) WolontariatU.................................. ustawa.z.24.4.2003.r..o.działalności.pożytku.publiczne- go.i.o.wolontariacie.(tekst.jedn.:.Dz.U..z.2010.r..Nr.234,. poz..1536.ze.zm.) ZNKU................................................ ustawa.z.16.4.1993.r..o.zwalczaniu.nieuczciwej.kon- kurencji.(tekst.jedn.:.Dz.U..z.2003.r..Nr.153,.poz..1503. ze.zm.) 2. Organy orzekające BGH................................................... Bundesgerichtshof.(Niemcy) CA...................................................... Cour.d’Appel.(Francja) Cass..civ............................................ Cour.de.Cassation,.chambre.civile.(Francja) Cass..com......................................... Cour.de.Cassation,.chambre.commerciale.(Francja) ETS..................................................... Europejski.Trybunał.Sprawiedliwości NSA.................................................... Naczelny.Sąd.Administracyjny SA....................................................... Sąd.Apelacyjny SN....................................................... Sąd.Najwyższy. SW...................................................... Sąd.Wojewódzki TK...................................................... Trybunał.Konstytucyjny TSUE.................................................. Trybunał.Sprawiedliwości.Unii.Europejskiej WSA................................................... Wojewódzki.Sąd.Administracyjny 3. Czasopisma, publikatory AUWr................................................. Acta.Universitatis.Wratislaviensis BGHZ................................................ Entscheidungen.des.Bundesgerichtshofes.in.Zivilsachen BSN.................................................... Biuletyn.Sądu.Najwyższego Dz.U................................................... Dziennik.Ustaw Dz.Urz............................................... Dziennik.Urzędowy MoP................................................... Monitor.Prawniczy MoPod.............................................. Monitor.Podatkowy. OG...................................................... Orzecznictwo.Gospodarcze XIII Wykaz skrótów OSA.................................................... Orzecznictwo.Sądów.Apelacyjnych OSAB................................................. Orzecznictwo.Sądów.Apelacji.Białostockiej OSG................................................... Orzecznictwo.Sądów.Gospodarczych OSN...................................................... Zbiór.Orzeczeń.Sądu.Najwyższego..Orzeczenia.Izby. Cywilnej.(w.latach.1933–1952),.Orzecznictwo.Sądu. Najwyższego.(w.latach.1953–1961:.Izby.Cywilnej.i.Izby. Karnej,.w.roku.1962:.Izby.Cywilnej,.w.latach.1963–1981:. Izby.Cywilnej.oraz.Izby.Pracy.i.Ubezpieczeń.Społecznych,. w.latach.1982–1989:.Izby.Cywilnej.i.Administracyjnej. oraz.Izby.Pracy.i.Ubezpieczeń.Społecznych,.w.latach. 1990–1994:.Izby.Cywilnej.oraz.Izby.Administracyjnej,. Pracy.i.Ubezpieczeń.Społecznych,.w.1995.roku:.Izby. Cywilnej) OSP....................................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich.–.Orzecznictwo.Sądów. Polskich.(w.latach.1921–1939),.Orzecznictwo.Sądów. Polskich.i.Komisji.Arbitrażowych.(w.latach.1957–1989),. Orzecznictwo.Sądów.Polskich.(od.1990.roku) OTK................................................... Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego OTK-A............................................... Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego.–.Seria.A PB....................................................... Prawo.Bankowe PiP...................................................... Państwo.i.Prawo PPH.................................................... Przegląd.Prawa.Handlowego PG....................................................... Prawo.Gospodarcze Prok..i.Pr.......................................... Prokuratura.i.Prawo. Pr..Sp................................................. Prawo.Spółek PS........................................................ Przegląd.Sądowy RGZ.................................................... Entscheidungen.des.Reichsgerichts.in.Zivilsachen Rej...................................................... Rejent RPEiS................................................. Ruch.Prawniczy,.Ekonomiczny.i.Socjologiczny SP........................................................ Studia.Prawnicze SPP..................................................... Studia.Prawa.Prywatnego Wok................................................... Wokanda 4. Piśmiennictwo Allerhand,.Komentarz.KH......... M. Allerhand,.Kodeks.handlowy..Komentarz,.Bielsko- -Biała.1998 Bieniak i.inni,. Komentarz.KSH............................. J. Bieniak,.M. Bieniak,.G. Nita-Jagielski,.K. Oplustil,. R. Pabis,.A. Rachwał,.M. Spyra,.G. Suliński,.M. Tofel,. R. Zawłocki,.Kodeks.spółek.handlowych..Komentarz,. Warszawa.2011 Czachórski,.1976.(1986)............ W. Czachórski,.Zobowiązania..Zarys.wykładu,.Warszawa. 1976,.1986 XIV Wykaz skrótów Czachórski,.1994. (1995,.2002,.2004)....................... W. Czachórski,.Zobowiązania..Zarys.wykładu.(opracowa- nie:.A. Brzozowski,.M. Safjan,.E. Skowrońska-Bocian),. Warszawa.1994,.1995,.2002,.2004 Dziurzyński,.Fenichel,. Honzatko,.Komentarz.KH......... T. Dziurzyński,.Z..Fenichel,.M..Honzatko,.Kodeks.hand- lowy..Komentarz,.Łódź.1996 Europejskie.prawo.spółek,. t.[…]................................................... Europejskie.prawo.spółek (red..M Cejmer,..J. Napierała,. T. Sójka),.t..I,.Instytucje.prawne.dyrektywy.kapitałowej,. Kraków. 2004;. t.. II,. Instytucje. prawne. dyrektywy. kapitałowej,.cz..2,.Karków.2005;.t..III,.Corporate go- vernance,.Warszawa.2006;.t..IV,.Spółki.zagraniczne. w.Polsce,.Warszawa.2008 Gniewek,.Komentarz.KC,. 2006.(2011).................................... Kodeks.cywilny..Komentarz.(red..E. Gniewek),.Warszawa. 2006,.2011 Gniewek,.Komentarz.KC,. t..[…],.2004...................................... Kodeks.cywilny..Komentarz,.t..I.i.II.(red..E. Gniewek),. Warszawa.2004 Jacyszyn,.Krześ,. Marszałkowska-Krześ,. Komentarz.KSH............................... . J. Jacyszyn,.S..Krześ,.E..Marszałkowska-Krześ,.Kodeks. spółek.handlowych..Komentarz..Orzecznictwo,.Warszawa. 2001 Kidyba,.Komentarz.KSH,. t..[…].................................................. A. Kidyba,.Kodeks.spółek.handlowych..Komentarz,.t..I. i.II,.Kraków.2002,.2004,.2007,.2011 Kidyba,.Spółka.z.o.o.,. 2001.(2002).................................... A. Kidyba,.Spółka.z.ograniczoną.odpowiedzialnością.. Komentarz,.Warszawa.2001,.2002 Komentarz.do.KC,. Ks..[.],.t..[.]...................................... Komentarz.do.Kodeksu.cywilnego..Księga.pierwsza,. Część.ogólna.(S. Dmowski,.S. Rudnicki),.Warszawa. 2004;.Księga.trzecia,.Zobowiązania.(red..G. Bieniek),. t..I.i.II,.Warszawa.2003 Komentarz.do.KSH,. t..1,.2001............................................. R. Potrzeszcz,. T. Siemiątkowski,. J. P. Naworski,. K. Strzelczyk,.Komentarz.do.kodeksu.spółek.handlowych.. Spółki.osobowe.(red..R. Potrzeszcz,.T. Siemiątkowski),. Warszawa.2001 Komentarz.do.KSH,.. t..1,.2011........................................... J. P. Naworski,. R. Potrzeszcz,. T. Siemiątkowski,. K. Strzelczyk,.Kodeks.spółek.handlowych..Komentarz,. Tytuł.I..Przepisy.ogólne,.Tytuł.II..Spółki.osobowe,.t..1. (red..T. Siemiątkowski,.R. Potrzeszcz),.Warszawa.2011 XV Komentarz.do.KSH, t..2,.2011............................................. Komentarz.do.KSH,.. t..3,.2003.......................................... Wykaz skrótów J. P. Naworski,.R. Potrzeszcz,.J. Rodziewicz,.T. Siemiąt- kowski,. K. Strzelczyk,. Kodeks. spółek. handlowy- ch..Komentarz..Tytuł.III..Spółki.kapitałowe..Dział.I.. Spółka.z.ograniczoną.odpowiedzialnością.(red..T. Sie- miątkowski, R. Potrzeszcz),.Warszawa.2011 J. P. Naworski,.K. Strzelczyk,.J. Raglewski,.T. Siemiąt- kowski,.R. Potrzeszcz,.Komentarz.do.kodeksu.spółek. handlowych..Spółka.akcyjna.i.przepisy.karne.(red.. R. Potrzeszcz,.T. Siemiątkowski).Warszawa.2003. Komentarz.KC,.t..[…]................... Kodeks.cywilny..Komentarz.(red..K. Pietrzykowski),. t..I,.Warszawa.1997,.2002,.2004;.t..II,.Warszawa.2011 Komentarz.KH,.t..[…].................. S. Sołtysiński,.A. Szajkowski,.J. Szwaja,.Kodeks.hand- lowy..Komentarz,.t..I,.Warszawa.1997;.t..II,.Warszawa. 1998 Komentarz.KSH,.t..[…]................ S. Sołtysiński,.A. Szajkowski,.A. Szumański,.J. Szwaja,. Kodeks.spółek.handlowych..Komentarz,.t..I,.Warszawa. 2001,.2006;.t..II,.Warszawa.2002,.2005.(w.składzie:. S. Sołtysiński,.A. Szajkowski,.A. Szumański,.M. Tarska);. t.. III,. Warszawa. 2003,. 2008;. Suplement. do. t.. I–IV,. Warszawa.2010 J. Frąckowiak,.A. Kidyba,.K. Kruczalak,.W. Pyzioł,. I. Weiss,.Kodeks.handlowy..Komentarz.(red. K. Krucza- lak),.Warszawa.1998 Kruczalak,.Komentarz.KH....... Kruczalak,.Komentarz.KSH..... J. Frąckowiak,.A. Kidyba,.K. Kruczalak,.W. Opalski,. W. Popiołek,.W. Pyzioł,.Kodeks.spółek.handlowych.. Komentarz.(red. K. Kruczalak),.Warszawa.2001 J. Mestre, S. Faye,.Lamy.Sociétés.commerciales.1990,. 1996 Lamy.1990,.1996........................... Litwińska-Werner,.Komentarz. KSH,.2002.(2005,.2007)............. M. Litwińska-Werner,.Kodeks.spółek.handlowych..Ko- mentarz,.Warszawa.2002,.2005,.2007 Pabis,.Spółka.z.o.o.,. 2004.(2006).................................... R. Pabis,.Spółka.z.o.o..Komentarz,.Warszawa.2004,.2006 Pyzioł,.Szumański,.Weiss,. Prawo.spółek,.2002.(2004)....... W. Pyzioł,.A. Szumański,.I. Weiss,.Prawo.spółek,.Byd- goszcz–Kraków.2002,.2004. Radwański,.Prawo.cywilne,. 1999.(2005).................................... Z. Radwański,.Prawo.cywilne.–.część.ogólna..Warszawa. 1999,.2005 Radwański,.Zobowiązania,. 1998.(2003).................................... Z. Radwański,.Zobowiązania.–.część.ogólna..Warszawa. 1998,.2003 XVI Wykaz skrótów Radwański,.Olejniczak,. Zobowiązania,.2006.(2008)...... Z. Radwański,.A. Olejniczak,.Zobowiązania.–.część. ogólna,.Warszawa.2006,.2008 Rodzynkiewicz,.Komentarz. KSH,.2005.(2009)......................... M. Rodzynkiewicz,.Kodeks.spółek.handlowych..Komen- tarz,.Warszawa.2005,.2009 Strzępka,.Komentarz,.2003 (2009,.2012)................................... P. Pinor,.W. Popiołek,.J. A. Strzępka,.H. Urbańczyk,. E. Zielińska,.Kodeks.spółek.handlowych..Komentarz.. Orzecznictwo. (red.. J. Strzępka),. Warszawa. 2003;. P. Pinior,.W. Popiołek,.J. A. Strzępka,.E. Zielińska,. Kodeks.spółek.handlowych..Komentarz..Orzecznictwo. (red..J. A. Strzępka),.Warszawa.2009,.2012 Strzępka, Zielińska, Popiołek, Witosz,. Komentarz.KSH,.2001 ............. J..Strzępka,.E. Zielińska,.W..Popiołek,.A..Witosz,.Kodeks. Spółek.Handlowych..Komentarz..Orzecznictwo,.Warsza- wa.2001 System,.t..[…].................................. System.prawa.cywilnego,.t..I,.Ossolineum.1974,.1985;. t..III,.cz..1,.Ossolineum.1981 System.PrHandl,.t..[…]................. System.Prawa.Handlowego.(red..naczelny.S. Włodyka),. t..1,.Prawo.handlowe.–.część.ogólna.(red..S. Włodyka),. Warszawa.2009;.t..2A,.Prawo.spółek.handlowych.(red.. S. Włodyka),.Warszawa.2007;.t..2B,.Prawo.spółek.hand- lowych.(red..S. Włodyka),.Warszawa.2007;.t..5,.Prawo. umów.handlowych.(red..S. Włodyka),.Warszawa.2006,. 2011 System.PrPryw,.t..[…]................... System.Prawa.Prywatnego.(red..naczelny.Z. Radwański),. t..1,.Prawo.cywilne.–.część.ogólna.(red..M. Safjan),. Warszawa.2007,.2012;.t..2,.Prawo.cywilne.–.część.ogól- na.(red..Z. Radwański),.Warszawa.2002,.2008;.t..5,. Prawo.zobowiązań.–.część.ogólna.(red..E. Łętowska),. Warszawa.2006,.2012;.t..7,.Prawo.zobowiązań.–.część. szczegółowa.(red..J. Rajski),.Warszawa.2001,.2004,. 2011;. t.. 9,. Prawo. zobowiązań. –. umowy. nienazwa- ne.(red..W. J. Katner),.Warszawa.2010;.t..10,.Prawo. spadkowe.(red..B. Kordasiewicz),.Warszawa.2009;. t..16,.Prawo.spółek.osobowych.(red..A. Szajkowski),. Warszawa.2008;.t..17A,.Prawo.spółek.kapitałowych. (red..S. Sołtysiński),.Warszawa.2010;.t..17B,.Prawo. spółek.kapitałowych.(red..S. Sołtysiński),.Warszawa. 2010;. t.. 19,. Prawo. papierów. wartościowych. (red.. A. Szumański),.Warszawa.2006 Szajkowski,.Prawo.spółek,. 1997.(2000,.2004)........................ A. Szajkowski,.Prawo.spółek.handlowych,.Warszawa. 1997,.2000,.2004 XVII Wykaz skrótów Szajkowski, Tarska,. Prawo.spółek,.2004.(2005)....... A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo.spółek.handlowych,. 2004,.2005 Tarska,.Spółka.z.o.o..................... M. Tarska,.Spółka.z.ograniczoną.odpowiedzialnością.. Istota..Ustrój..Funkcjonowanie,.Warszawa.2003 Włodyka,.Prawo.spółek,.1996...... Prawo.spółek.(red..S. Włodyka),.Warszawa.1996 Wolter,.Prawo.cywilne,.1986..... . A. Wolter,.Prawo.cywilne..Zarys.części.ogólnej,.Warszawa. 1986. Wolter,.Ignatowicz,.Stefaniuk,. Prawo.cywilne,.2001.(2003).... A. Wolter,.J. Ignatowicz,.K. Stefaniuk,.Prawo.cywilne.. Zarys.części.ogólnej,.Warszawa.2001,.2003. 5. Inne skróty litera i.tak.dalej i.temu.podobne apr...................................................... aprobująca art....................................................... artykuł cyt...................................................... cytat,.cytowana.(-e,.-y) cz........................................................ część GPW.................................................. Giełda.Papierów.Wartościowych itd....................................................... itp....................................................... KDPW............................................... Krajowy.Depozyt.Papierów.Wartościowych KRS.................................................... Krajowy.Rejestr.Sądowy kryt.................................................... krytyczna lit........................................................ m.in.................................................... między.innymi MSiG.................................................. Monitor.Sądowy.i.Gospodarczy n.......................................................... następna.(-e,.-y) Nb...................................................... numer.brzegowy NBP.................................................... Narodowy.Bank.Polski np....................................................... na.przykład Nr....................................................... numer OHG.................................................. offene Handelsgesellschaft (spółka.jawna) orz...................................................... orzeczenie pkt...................................................... punkt por...................................................... porównaj post.................................................... postanowienie poz..................................................... pozycja pr..zbior............................................ praca.zbiorowa publ................................................... publikowana.(-e,.-y) r........................................................... rok red...................................................... redakcja XVIII Wykaz skrótów tom to.jest to.znaczy tak.zwana.(-e,.-y) rozdz................................................. rozdział rozp................................................... rozporządzenie s........................................................... strona.(-y) SE........................................................ spółka.europejska t........................................................... tj.......................................................... tzn...................................................... tzw..................................................... uchw.................................................. uchwała ust...................................................... ustęp uw...................................................... uwaga.(-i) uzas.................................................... uzasadnienie w.zw.................................................. w.związku ze.zm................................................. ze.zmianami zd........................................................ zdanie zm....................................................... zmiana.(-y) zob..................................................... zobacz XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zakres swobody umów w spółkach handlowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: