Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00467 006916 18448629 na godz. na dobę w sumie
Zakupy do 30 tys. euro. Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej. Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 - ebook/pdf
Zakupy do 30 tys. euro. Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej. Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 78
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3159-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Swoisty przewodnik poświęcony nowym progom występującym w zamówieniach publicznych. Książka podzielona jest na dwie części. W pierwszej omówione zostały wszystkie aspekty dotyczące zakupów poniżej 30.000 euro, zaś część druga poświęcona jest zamówieniom w procedurze krajowej i unijnej.
Prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia, a w konsekwencji ustalenie właściwego progu jest czynnością przesądzającą o wyborze krajowej lub unijnej procedury udzielenia zamówienia publicznego. W zależności od ustalenia tej kwoty, należy zastosować różne przepisy ustawy Pzp. Im jest ona wyższa, tym więcej formalności trzeba dopełnić i tym dłużej będzie trwać procedura udzielenia zamówienia.

W książce wskazujemy kierunki działań zalecanych przy organizacji zakupów do 30.000 euro oraz w procedurach krajowych i unijnych. Podpowiadamy, też efektywne i elastyczne rozwiązania, które z powodzeniem sprawdzają się w firmach komercyjnych, a w prosty sposób mogą zostać przeniesione na grunt sektora finansów publicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

b i b l i o t e c z k a z a m ó w i e ń p u b l i c z n y c h Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 B b i l i o t e c z k a z a m ó w e ń p u b i l i c z n y c h : N o w e p r o g i w z a m ó w i e n i a c h p u b l i c z n y c h 2 0 1 4 51,45 zł brutto UOX 26 Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Autorzy: Agata Hryc-Ląd wieloletni praktyk, doradca, autor komentarzy i publikacji w dziedzinie zamówień publicz- nych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsul-tantów Zamówień Publicznych, obecnie główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej (str. 7–32) Małgorzata Skóra prawnik, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, w latach 2000-2003 starszy specjalista w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych, kierownik Wydziału Zamówień w spółce sektora energetycznego (str. 33–57) Redaktor prowadzący: Klaudyna Saja-Żwirkowska Wydawca: Katarzyna Czech Korekta: Zespół Projekt okładki: Piotr Fedorczyk ISBN: 978-83-269-3159-8 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: zamowieniapubliczne@wip.pl Skład i łamanie: Katarzyna Kopeć Druk: MDruk Publikacja chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Spis treści Wstęp ........................................................................................................5 Zakupy poniżej 30.000 euro – praktyczne aspekty związane z ich dokonywaniem ................................................................................7 Ustawowe reguły związane ze zlecaniem zamówień podprogowych .....7 Zasady w regulaminie ........................................................................10 Poprawne szacowanie wartości zamówienia na zakupy do 30.000 euro ........................................................................................ 11 Kurs euro ............................................................................................12 Zmiana progu a wszczęte postępowania ............................................13 Opis przedmiotu zamówienia ................................................................16 Sposoby wyboru konkretnego wykonawcy ...........................................18 Nabywanie niewielkich zamówień ...................................................18 Procedury zakupowe dla dużych zamówień .....................................19 Platformy zakupowe ..........................................................................22 Zadania osoby prowadzącej postępowanie na zakupy ............................23 Obowiązki pracownika .....................................................................23 Wniosek zakupowy ............................................................................24 Analiza drobnych zakupów i wprowadzanie usprawnień w jednostce .............................................................................................25 Regulamin udzielania zamówień oraz zarządzenia ...........................26 Protokołowanie postępowania ...............................................................27 Umowa bądź dokument zamówienia .....................................................28 Umowa na piśmie ..............................................................................28 Umowy elektroniczne ........................................................................29 Dokument zamówienia ......................................................................30 Wiedza i Praktyka 3 Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Kontrakty ustne ..................................................................................30 Środki odwoławcze ................................................................................30 Kontrola zamówień poniżej 30.000 euro ...............................................31 Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej – jak ustalić progi kwotowe i zastosować odpowiednie przepisy ...........................33 Wartość zamówienia decyduje o tym, w jakiej procedurze będzie prowadzone postępowanie ..........................................................33 Przebieg postępowania o zamówienie zależy od wartości zamówienia .............................................................................................36 Ogłoszenie o zamówieniu ...................................................................36 Terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert ...................................................................36 Zmiany ogłoszeń o zamówieniu .........................................................40 Terminy na pytania i odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .......................................................................43 Termin związania ofertą .....................................................................45 Wadium ...............................................................................................46 Komisja przetargowa ..........................................................................47 Warunki udziału w postępowaniu .......................................................48 Środki ochrony prawnej wykonawców ..............................................51 Termin zawarcia umowy .....................................................................54 Dodatkowe tryby.................................................................................55 Obowiązki informacyjne wobec prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ........................................................................................56 Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej 30.000 euro – wzór ........................................................58 Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro – wzór ...................................................69 4 Wiedza i Praktyka Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Wstęp Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia jest niezwy- kle ważną czynnością zamawiającego, która ma na celu określenie, w jakiej procedurze, zależnej od progu zamó- wienia, zamawiający zobowiązany jest dokonać zakupów. A progów w zamówieniach mamy wiele, ich wartości często się zmieniają. Nasza publikacja porządkuje wszystkie te informacje. W wyniku nowelizacji, która weszła w życie 16 kwietnia 2014 r. próg stosowania przepisów ustawy Pzp wynosi obecnie 30.000 euro. Natomiast na wysokość tzw. progów unijne wskazuje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Euro- pejskiej (Dz.U. poz. 1735). Ustalenie właściwego progu jest czynnością przesądzającą o tym, czy konieczne jest stosowanie ustawy Pzp, oraz o wyborze krajowej lub unijnej procedury udzielenia za- mówienia publicznego. W zależności od tej kwoty należy zastosować różne przepisy. Im jest ona wyższa, tym więcej formalności trzeba dopełnić i tym dłużej będzie trwać procedura udzielenia zamówienia. Najważniejsze różnice w zakresie wskazanych procedur nasi eksperci omówili w publikacji „Zakupy poniżej 30.000 euro. Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej”. Zo- stała ona podzielona na dwie części, w pierwszej znajdują się informacje, jak dokonywać zakupów, jeśli nie został przekroczony próg 30.000 euro. Natomiast z drugiej do- wiemy się, jak przeprowadzić postępowanie w procedurze krajowej i unijnej. Z poważaniem Klaudyna Saja-Żwirkowska redaktor prowadząca Wiedza i Praktyka 5 Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Zakupy poniżej 30.000 euro – praktyczne aspekty związane z ich dokonywaniem Zamawiających publicznych zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych niewątpliwie ucieszy- ła informacja o podniesieniu dotychczas obowiązującego progu stosowania ustawy z 14.000 euro do 30.000 euro. Rodzi się jednak pytanie, w jaki sposób efektywnie wy- datkować fundusze zwolnione z ustawowego obowiązku. Czy podniesienie progu ustawowego wpłynie pozytywnie na dobór wykonawców, czy zamawiający będą dbali o zachowanie zasad równego traktowania wykonawców dla drobnych zamówień pozaustawowych? Warto zwrócić uwagę, że w instytucjach zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wartość zamówień podprogowych, tj. poniżej 30.000 euro, może dochodzić do 80 wartości budżetu. Szacuje się, że liczba „drob- nych” zamówień w sferze budżetowej wynosi nawet kilka miliardów złotych. Jednak należy pamiętać, że brak obowiązku stosowania ustawy Pzp nie oznacza, iż zamawiający przestaje być związany dyscypliną finansów publicznych. Wskazujemy kierunki działań zalecanych przy organizacji zakupów do 30.000 euro. Podpowiada, też efektywne i ela- styczne rozwiązania, które z powodzeniem sprawdzają się w firmach komercyjnych, a w prosty sposób mogą zostać przeniesione na grunt sektora finansów publicznych. Ustawowe reguły związane ze zlecaniem zamówień podprogowych Przy dokonywaniu drobnych zakupów należy pamiętać o normie z art. 44 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Wiedza i Praktyka 7 Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zakupy do 30 tys. euro. Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej. Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: