Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00319 005467 13253761 na godz. na dobę w sumie
Zamknięcie roku 2013 w jednostkach sektora publicznego - ebook/pdf
Zamknięcie roku 2013 w jednostkach sektora publicznego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 260
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-2674-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook (-32%), audiobook).

Przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych jednostki sektora finansów publicznych muszą wykonać szereg czynności przygotowawczych związanych z zakończeniem roku obrachunkowego. W tym celu muszą m.in. ustalić termin wpływu dokumentacji finansowej do jednostki, poprawnie przeprowadzić inwentaryzację oraz sprawdzić prawidłowość zapisów w księgach rachunkowych. Każda z tych czynności powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi procedurami.

Chcesz sprawnie i bezbłędnie zamknąć rok? Boisz się, że zapomnisz o którymś z etapów rozliczania ksiąg za 2013 rok? Zachęcamy do zapoznania się z publikacją….

Dzięki niej dowiesz się m.in.:

• Jak sporządzić harmonogram zatwierdzenia rocznych sprawozdań jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

• W jaki sposób rozliczyć stwierdzone różnice inwentaryzacyjne, • Na co zwrócić szczególną uwagę uzgadniając zapisy i salda ewidencji analitycznej i syntetycznej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Izabela Świderek Doktor nauk ekonomicznych w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej oraz finansów publicznych. Autorka książek i wielu artykułów dotyczą- cych problematyki finansów publicznych, funkcjonowania sektora finan- sów publicznych, w tym nowoczesnych systemów zarządzania sektorem finansów publicznych. Od 14 lat związana zawodowo z jednostkami sa- morządu terytorialnego. Od 2007 roku pełni funkcję skarbnika jednostki samorządu terytorialnego. Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości budżetowej i zasad funkcjonowania sektora finansów publicznych. ISBN 978-83-269-2674-7 7 1 J O U cena 147 zł B i b l i o t e k a j e d n o s t e k p u b l i c z n y c h i p o z a r z ą d o w y c h 3 / 2 0 1 3 z a m k n i ę c i e r o k u 2 0 1 3 Izabela Świderek ZAMKNIĘCIE ROKU 2013 W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WSKAZÓWKI, JAK BEZBŁĘDNIE ZAMKNĄĆ KSIĘGI I SPORZĄDZIĆ SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH NR 3/2013 Izabela Świderek Zamknięcie roku 2013 w jednostkach sektora publicznego Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 2 Autor: Izabela Świderek –  doktor nauk ekonomicznych w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej oraz finansów publicznych. Autorka książek i wielu artykułów dotyczących problema- tyki finansów publicznych, funkcjonowania sektora finansów publicznych, w tym nowoczesnych systemów zarządzania sektorem finansów publicznych. Od 14 lat związana zawodowo z jednostkami samorządu terytorialnego. Od 2007 roku pełni funkcję skarbnika jednostki samorządu terytorialnego. Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości budżetowej i zasad funkcjonowania sektora finansów publicznych. Redaktor naczelna: Ewa Matyszewska Wydawca: Emilia Leśniewska Redaktor: Katarzyna Brzozowska Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Zespół Skład, łamanie: Askier studio Druk: MillerDruk sp. z o.o. ISBN 978-83-269-2674-7 Nakład: 300 egz. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, NIP: 523-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wyskość kapitału zakładowego 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2013 Publikacja „Zamknięcie roku 2013 w jednostkach sektora publicznego” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niniejszej publikacji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Zamknięcie roku 2013 w jednostkach sektora publicznego” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Zamknięcie roku 2013 w jednostkach sektora publicznego” porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konret- nym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Zamknięcie roku 2013 w jednostkach sektora publicznego” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Zamknięcie roku 2013 Spis treści Od autora ........................................................................................................................................................ 5 Rozdział I. Czynności przygotowawcze związane z zakończeniem roku budżetowego ................ 7 1.1. Ustalenie terminu wpływu dokumentacji finansowej do jednostki .......................................... 7 1.2. Ustalenie terminu rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych .................................. 16 Rozdział II. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów jednostki .................................... 23 2.1. Istota i cele inwentaryzacji ........................................................................................................... 23 2.2. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji ....................................................... 25 2.3. Formy i metody inwentaryzacji ................................................................................................... 29 2.4. Etapy inwentaryzacji ...................................................................................................................... 39 2.5. Różnice inwentaryzacyjne i sposób ich ujęcia w księgach rachunkowych ............................ 51 2.6. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy ...................................................................... 57 2.7. Odpowiedzialność w zakresie inwentaryzacji ........................................................................... 63 Rozdział III. Ewidencja składników aktywów i pasywów jednostki na dzień bilansowy ........... 66 3.1. Należności i zobowiązania na koniec roku budżetowego ........................................................ 66 3.2. Dochody budżetowe i środki pieniężne na koniec okresu budżetowego ............................... 73 3.3. Przychody i koszty na koniec roku budżetowego ...................................................................... 78 3.4. Dotacje i ich rozliczenie ................................................................................................................ 84 3.5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów ........................................................................................ 96 3.6. Wydatki uznane za niewygasające z końcem roku budżetowego ........................................... 97 Rozdział IV. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia ............................................ 102 4.1. Zapewnienie kompletności i poprawności zapisów w księgach rachunkowych jednostki ........ 103 4.2. Uzgadnianie zapisów i sald kont księgi głównej ...................................................................... 107 4.3. Uzgadnianie zapisów i sald ewidencji analitycznej i syntetycznej ........................................ 109 Rozdział V. Sprawozdawczość budżetowa na koniec roku ........................................................ 113 5.1. Sprawozdania budżetowe w zakresie dochodów ..................................................................... 114 5.2. Sprawozdania budżetowe w zakresie wydatków ..................................................................... 121 5.3. Sprawozdania w zakresie zadań zleconych .............................................................................. 131 5.4. Pozostałe sprawozdania budżetowe .......................................................................................... 147 4 5.5. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych ...................................................................... 162 5.6. Zakres informacyjny sprawozdania kwartalnego Rb-Z ......................................................... 177 Rozdział VI. Sprawozdawczość finansowa na koniec roku ....................................................... 191 6.1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego ....................................... 193 6.2. Bilans jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego .................................. 200 6.3. Rachunek zysków i strat ............................................................................................................. 211 6.4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki ................................................................................ 222 6.5. Łączne sprawozdania finansowe ............................................................................................... 229 6.6. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego ................................................ 232 Rozdział VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu i absolutorium z wykonania budżetu .......... 243 7.1. Terminy sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz zakres informacyjny w nim zawarty ..................................................................................................................................... 243 7.2. Procedura udzielania absolutorium organowi wykonawczemu samorządu terytorialnego .................................................................................................................. 250 Notatki ................................................................................................................................................. 259 Zamknięcie roku 2013 Od autora Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organiza- cyjnych związane jest nie tylko z bieżącą ewidencją zdarzeń i operacji gospodarczych w ciągu roku budżetowego, ale również z prawidłowym zakończeniem roku budże- towego oraz sporządzeniem rzetelnej sprawozdawczości. Procedura zakończenia roku budżetowego obejmuje wiele różnorodnych czyn- ności, których realizacja warunkuje prawidłowość zamknięcia ksiąg rachunkowych, rozumianych jako trwałe uniemożliwienie dokonywania nowych zapisów lub zmian w zapisach już wprowadzonych. Stanowi także o poprawności otwieranych w nowym roku budżetowym ksiąg rachunkowych. Przygotowania do zakończenia roku budżetowego w ewidencji księgowej, jak również ostateczne jego zakończenie stanowi proces wieloetapowy, czasochłonny i dotyczący również pracowników wydziałów merytorycznych jednostki. Książka prezentuje i omawia czynności towarzyszące zakończeniu okresu obra- chunkowego. Identyfikuje i definiuje czynności przygotowawcze, które w jednostkach rozpoczynają się już w ostatnim kwartale kończącego się okresu budżetowego. Od precyzji ich określenia i umiejscowienia we właściwym przedziale czasowym zależa- ło będzie zachowanie ustawowych terminów nałożonych na jednostki obowiązków (ewidencyjnych, inwentaryzacyjnych czy sprawozdawczych). Jedną z czynności niezbędnych do przeprowadzenia jest inwentaryzacja. Obejmuje swym zakresem posiadany przez jednostkę majątek oraz źródła jego finansowania, pozytywnie wpływa na rzetelność informacji zawartych w księgach rachunkowych. Mająca obligatoryjny charakter, realizowana jest w różnych terminach, adekwatnych do rodzaju inwentaryzowanych elementów aktywów lub pasywów jednostki, z wy- korzystaniem ustawowo określonych metod. Ranga inwentaryzacji wynika również z ustawowych sankcji przewidzianych z tytułu nieprzeprowadzenia lub nieprawidło- wego przeprowadzenia (i rozliczenia) inwentaryzacji. Istniejący stan prawny w zakre- sie inwentaryzacji uzasadnia jej szczególne znaczenie dla rzetelności prowadzonych przez jednostkę ksiąg rachunkowych, odzwierciedlających całokształt zaistniałych w jednostce zdarzeń i operacji gospodarczych wpływających na stan posiadanych Kondycja finansowa jednostki determinowana jest nie tylko decyzjami podejmo- wanymi przez kierujących jednostką, ale zależy także od prawidłowości „postępo- wania” z poszczególnymi wielkościami ekonomicznymi, w związku z zakończeniem roku budżetowego. Właściwe ustalenie obrotów, sald końcowych czy odpowiednia korespondencja kont księgowych przy dokonywaniu księgowań na koniec roku znaj- dują odzwierciedlenie w sporządzanych przez jednostkę sprawozdaniach o różnym zakresie informacyjnym. Końcoworoczne sprawozdania budżetowe, konstruowane na podstawie kasowej re- alizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego (oraz planu finansowego jednostek organizacyjnych) odzwierciedlają wyniki rocznych działań jednostki, skoncentrowane głównie na osiągniętych dochodach budżetowych, wysokości i zakresie wykonanych wy- datków budżetowych, istniejących w jednostce zobowiązaniach czy należnościach oraz budżetowym wyniku rocznej realizacji budżetu. Z kolei sprawozdawczość finansowa, sporządzana według zasady memoriału, prezentuje zrealizowany przez jednostkę roczny wynik finansowy. Z uwagi na szczególne zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego również sprawozdawczość finansowa sporządzana jest z uwzględnieniem szczególnych rozwiązań odnoszących się do jednostek samorządu terytorialnego. Kon- sekwencją są specyficzne zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych i wykazywania ich w obowiązującej sprawozdawczości (zarówno budżetowej, jak i finansowej). Specyfika funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego przejawia się rów- nież w charakterystycznych dla sektora finansów publicznych zasadach zatwierdzania rocznych sprawozdań. Odnoszą się one zarówno do terminów ich zatwierdzania, jak i zakresu prezentowanych w nich danych. aktywów i pasywów oraz innych wielkości ekonomicznych, charakteryzujących kon- dycję finansową jednostki. Swoiste dla sektora finansów publicznych jest sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Ustawowo sformalizowany jest zakres danych objętych sprawozdaniem z realizacji budżetu, który może jednak zostać dostosowany do specyficznych potrzeb informacyjnych odbiorców sprawozda- nia, jak również termin sporządzenia oraz jego odbiorcy, co stanowi o konieczności szczególnej dbałości o zachowanie prawidłowości sekwencji czynności towarzyszących zakończeniu okresu budżetowego. Przedkładana publikacja, pomimo że głównie skierowana jest do pracowników wydziałów finansowo-księgowych i kierowników jednostek, może stanowić również źródło niezbędnych informacji dla pracowników wydziałów merytorycznych, czynnie uczestniczących w procedurze zakończenia roku budżetowego. Rozdział I Czynności przygotowawcze związane z zakończeniem roku budżetowego Koniec roku dla każdej funkcjonującej na rynku jednostki, a w szczególności dla służb finansowo-księgowych, związany jest z wieloma niezbędnymi do wykonania czynnościa- mi. Celem ich jest takie przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia, aby uzyskane na ich podstawie informacje były rzetelne, bezbłędne, sprawdzalne. Sporządzone na podstawie tak prowadzonych ksiąg rachunkowych wszelkiego rodzaju sprawozdania kończące rok gwarantują właściwe zobrazowanie efektów rocznej działalności jedno- stki. Od poprawnego zamknięcia ksiąg rachunkowych roku minionego zależy także poprawne otwarcie ksiąg rachunkowych roku następnego. Z tych względów procedura zakończenia okresu obrachunkowego jest szczególnie istotną kwestią również z uwagi na fakt, że informacje roczne stanowią znaczące dane zarządcze. Analiza osiągniętych efek- tów rocznej działalności może stanowić potwierdzenie prawidłowości przyjętej polityki (strategii) rozwoju jednostki lub przyczynić się do konieczności jej przeformułowania. 1.1. Ustalenie terminu wpływu dokumentacji finansowej do jednostki Niezbędne do wykonania, w związku z zakończeniem roku budżetowego1), czyn- ności tworzą cykl logicznie powiązanych i uzależnionych od siebie etapów. Zwień- czeniem ich są wszelkiego rodzaju sprawozdania roczne (finansowe, budżetowe) oraz inne, niezbędne raporty i zestawienia (m.in. sprawozdania statystyczne). Procedura zakończenia roku budżetowego nie musi dotyczyć wyłącznie wy- działu (komórki) finansowo-księgowego. Zazwyczaj związana jest z czynnościami 1) Terminy: rok budżetowy, rok obrachunkowy i okres obrachunkowy traktowane będą jako tożsame. 8 wykonywanymi przez wydziały merytoryczne i z tego powodu obejmuje także wiele czynności wykonywanych przez te komórki. Zaznaczyć należy, że większość reali- zowanych przez jednostkę czynności znajduje swój „finał” w wydziale finansowo- -księgowym, w postaci faktury obrazującej dokonany zakup lub w postaci dokumentu obrazującego postęp w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego czy też ukazującego zmiany w posiadanym przez jednostkę majątku trwałym. Z tego względu pomocne staje się przygotowanie harmonogramu całokształtu niezbędnych czynności wpły- wających na prawidłowość zakończenia roku budżetowego. Harmonogram może być przygotowywany w formie zarządzenia kierownika je- dnostki corocznie, ale może także stanowić stały element funkcjonowania jednostki. W tym celu musi zostać zapisany jako część dokumentacji wewnętrznej jednostki, np. może stanowić element jej polityki rachunkowości. Bez względu na „umiejsco- wienie” harmonogramu w dokumentach określających sposób funkcjonowania jed- nostki zawsze musi on odzwierciedlać wytyczne zawarte w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, jak również uwzględniać specyfikę działalności jednostki i charakterystyczne dla niej elementy. Jednym z celów opracowanego harmonogramu jest szczegółowe określenie terminu wpływu do jednostki dokumentów finansowych obrazujących zaistniałe zdarzenia i operacje gospodarcze. Ma to szczególne znaczenie dla zachowania jednej z fundamentalnych zasad rachunkowości – zasady memoriału2). Zgodnie z nią w księgach rachunkowych, a w konsekwencji również w sporządzanych na ich podstawie sprawozdaniach finansowych, należy ująć ogół zdarzeń gospodarczych dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od ich faktycznego momentu zapłaty. Efekty zdarzeń gospodarczych muszą być zatem ujmowane w księgach rachunkowych w momencie ich powstania, bez względu na moment zaistnienia przepływu środków pieniężnych z tego tytułu. Dodatkowo wytyczne ustawowe nakazują wprowadzenie do ksiąg rachunkowych okresu obrachunkowego w po- staci zapisu każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie obrachunkowym. Konieczne więc staje się określenie terminu, do którego wpływające do jednos- tki dokumenty dotyczące zdarzeń minionego roku budżetowego uwzględnione będą (zostaną powiązane) z tym właśnie (czyli minionym) okresem obrachun- kowym. Ustalenie takiej daty powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisie określającym wewnętrzne uregulowania jednostki odnośnie do polityki rachun- kowości. Zaznaczyć należy, że określenie daty, do której wpływające dokumen- ty źródłowe uwzględnione zostaną w zapisach ksiąg rachunkowych minionego okresu, powinno uwzględniać wytyczne obowiązujących przepisów prawnych, dotyczących terminów sporządzania obligatoryjnych sprawozdań (budżetowych i finansowych). Uproszczenie dotyczące dookreślenia dat ujmowania dokumentacji w odpowiednim okresie obrachunkowym może zostać wprowadzone na mocy 2) Art. 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Zamknięcie roku 2013 Izabela Świderek Doktor nauk ekonomicznych w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej oraz finansów publicznych. Autorka książek i wielu artykułów dotyczą- cych problematyki finansów publicznych, funkcjonowania sektora finan- sów publicznych, w tym nowoczesnych systemów zarządzania sektorem finansów publicznych. Od 14 lat związana zawodowo z jednostkami sa- morządu terytorialnego. Od 2007 roku pełni funkcję skarbnika jednostki samorządu terytorialnego. Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości budżetowej i zasad funkcjonowania sektora finansów publicznych. ISBN 978-83-269-2674-7 7 1 J O U cena 147 zł B i b l i o t e k a j e d n o s t e k p u b l i c z n y c h i p o z a r z ą d o w y c h 3 / 2 0 1 3 z a m k n i ę c i e r o k u 2 0 1 3 Izabela Świderek ZAMKNIĘCIE ROKU 2013 W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WSKAZÓWKI, JAK BEZBŁĘDNIE ZAMKNĄĆ KSIĘGI I SPORZĄDZIĆ SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH NR 3/2013
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zamknięcie roku 2013 w jednostkach sektora publicznego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: