Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00333 006524 13238805 na godz. na dobę w sumie
Zamknięcie roku 2015 - ebook/pdf
Zamknięcie roku 2015 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374407168 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Na dzień kończący dany rok obrotowy następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych. Przed ich zamknięciem jednostka powinna przeprowadzić określone czynności, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz prawidłowo ustalić wynik finansowy.

Czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych można podzielić na cztery etapy.

Etap I – Sprawdzenie kompletności i poprawności ewidencji księgowej

Etap II - Inwentaryzacja

Etap III – Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy

Etap IV – Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych

W publikacji omówiony został etap III i IV dotyczący weryfikacji i aktualizacji aktywów i pasywów (wycena) oraz wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Ponadto Czytelnik dowie się:
Jak ustalić wynik finansowy i sporządzić sprawozdanie finansowe
W jaki sposób sporządzić zeznanie roczne dla celów podatku dochodowego
W jaki sposób dokonać zamknięcia roku w PKPiR.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NR 12 (874) GRUDZIEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5 VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU ZAMKNIĘCIE ROKU 2015 Jak dokonać weryfikacji i aktualizacji aktywów i pasywów oraz wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych Jak ustalić wynik finansowy i sporządzić sprawozdanie finansowe W jaki sposób sporządzić zeznanie roczne dla celów podatku dochodowego W jaki sposób dokonać zamknięcia roku w PKPiR INDEKS 331783 ISSN 1234-5695 Partner merytoryczny Świąteczna lawina prezentów profesjonalnie i na czas (cid:51)(cid:53)(cid:40)(cid:61)(cid:40)(cid:49)(cid:55)(cid:60)(cid:3)(cid:50)(cid:39)(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:3)(cid:61)(cid:258)(cid:13) Skórzane etui na dokumenty lub smart USB 16 GB, lub pasek skórzany oD 1000 zł do 1000 zł (cid:51)(cid:53)(cid:40)(cid:61)(cid:40)(cid:49)(cid:55)(cid:60)(cid:3)(cid:39)(cid:50)(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:3)(cid:61)(cid:258)(cid:13) Skórzana bransoletka w kolorze srebrnym lub srebrna bransoletka ze znaczkiem nieskończoność, lub Kodeks pracy 2016 z komentarzem (cid:51)(cid:53)(cid:40)(cid:61)(cid:40)(cid:49)(cid:55)(cid:60)(cid:3)(cid:50)(cid:39)(cid:3)(cid:21)(cid:24)(cid:19)(cid:19)(cid:3)(cid:61)(cid:258)(cid:13) Etui na okulary firmy Batycki lub power bank 5w1, lub skórzane etui na laptopa w kolorze czarnym oD 2500 zł * Podane kwoty to wartości netto. Klient z wartością zamówienia powyżej 1000 zł i 2500 zł netto może wybrać prezent z sugerowanej grupy prezentów lub niższej. Prezenty dostępne do wyczerpania zapasów. Wyboru prezentów można dokonać: www.infor.pl/oferta 22 761 30 30, 801 626 666 bok@infor.pl Spis treści 1. ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH – OD CZEGO ZACZĄĆ 1.1. Wybrane składniki bilansu – charakterystyka i wycena 1.1.1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 1.1.1.1. Okres, stawki i metody amortyzacji oraz ich weryfikacja 1.1.1.2. Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy 1.1.2. Inwestycje długoterminowe 1.1.3. Należności i ich aktualizacja 1.1.3.1. Wycena należności na dzień bilansowy 1.1.3.2. Tworzenie odpisów aktualizujących należności 1.1.3.3. Rozwiązywanie odpisów aktualizujących wartość należności 1.1.4. Należności wyrażone w walucie obcej 1.1.5. Zapasy (towary lub materiały) i ich aktualizacja 1.1.5.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów 1.1.5.2. Towary i odchylenia od ich cen ewidencyjnych 1.1.5.3. Zapasy – produkcja w toku 1.1.6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 1.1.7. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.1.8. Rezerwy 1.1.8.1. Wycena rezerw 1.1.8.2. Rezerwy w ujęciu podatkowym 1.1.8.3. Zakres informacji o stanie rezerw w sprawozdaniu finansowym 1.1.9. Wynik finansowy i jego podział 1.1.9.1. Podział lub pokrycie wyniku finansowego 1.1.9.2. Dywidenda 1.1.9.3. Zwiększenie kapitału zakładowego 1.1.9.4. Przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy i zapasowy oraz pokrycie straty 2. ZAMKNIĘCIE KONT WYNIKOWYCH I USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO 2.1. Wariant porównawczy rachunku zysków i strat 2.2. Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat 3. SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 4. SPORZĄDZENIE ZEZNANIA ROCZNEGO OSÓB PRAWNYCH – CIT-8 4.1. Jednostki zobowiązane do złożenia zeznania rocznego 4.2. Jednostki zwolnione ze składania zeznania rocznego 4.3. Termin złożenia zeznania podatkowego i właściwość urzędu skarbowego 4.4. Załączniki do zeznania rocznego 4.5. Wypełnienie deklaracji CIT-8 5. ZAMKNIĘCIE ROKU W PKPiR 5 5 6 6 12 15 18 18 22 31 38 43 43 46 47 48 49 51 53 53 53 53 54 54 54 54 55 56 58 60 80 80 81 82 82 85 89 grudzień 2015 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr 12 (874) 3 Zamknięcie ksiąg rachunkowych – od czego zacząć Zamknięcie roku 2015 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych – od czego zacząć Na dzień kończący dany rok obrotowy następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych. Przed ich zamk- nięciem jednostka powinna przeprowadzić określone czynności, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz prawidłowo ustalić wynik finansowy. Czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych można podzielić na cztery etapy. Etap I – Sprawdzenie kompletności i poprawności ewidencji księgowej Na początku jednostka powinna sprawdzić, czy prowadzona przez nią ewidencja księgowa jest kompletna i po- prawna pod względem formalnym. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Następnie należy przeanalizować, czy zo- stały ujęte wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz jednostki przychody i obciążające je koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Zapewnienie kompletności i poprawności ksiąg rachunkowych wiąże się m.in. z koniecznością wprowadzenia do nich wszystkich operacji do- tyczących danego roku. Etap II – Inwentaryzacja W kolejnym etapie jednostka powinna sprawdzić, czy figurujące w księgach rachunkowych stany aktywów i pasy- wów pokrywają się ze stanem rzeczywistym. W tym celu jednostka dokonuje inwentaryzacji, która powinna zostać przeprowadzona na ostatni dzień każdego roku obrotowego. W zależności od rodzaju aktywów czy pasywów inwentaryzację przeprowadza się poprzez: ■ spis z natury – w przypadku np. towarów, materiałów, środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do in- westycji, maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie, ■ potwierdzenie salda – w przypadku np. należności od kontrahentów, aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, ■ porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikację wartości składników – w przypadku np. środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifi- kowanych do nieruchomości, należności spornych i wątpliwych. Etap III – Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy Na tym etapie dokonywana jest weryfikacja i aktualizacja aktywów i pasywów poprzez ich wycenę na dzień bilan- sowy. Powinna zostać zapewniona kompletność i współmierność przychodów i związanych z nimi kosztów. Etap IV – Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych Wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych należy dokonać na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego ten rok. W przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wstępne zamknięcie ksiąg za 2015 r. powinno nastąpić na dzień 31 grudnia 2015 r., nie później niż do 31 marca 2016 r. Na podstawie wstępnie zamkniętych ksiąg sporządzane jest roczne sprawozdanie finansowe. Jednostki mają na to 3 miesiące, licząc od dnia bilansowego. Oznacza to, że jednostka, której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządza sprawozdanie finansowe za rok 2015 nie później niż do końca marca 2016 r. W publikacji omówimy etap III i IV, skupiając się na weryfikacji i aktualizacji aktywów i pasywów (wycena) oraz na wstępnym zamknięciu ksiąg rachunkowych. ! UWAGA Na temat inwentaryzacji pisaliśmy w PGP 10/2015 „Inwentaryzacja – jak sprawnie przeprowa- dzić”. 1.1. Wybrane składniki bilansu – charakterystyka i wycena Jedną z podstawowych zasad rachunkowości jest zasada ostrożnej wyceny (art. 7 ust. 1 uor). Nakazuje ona wyce- niać aktywa ostrożnie, a jednocześnie obiektywnie. Oznacza to konieczność uwzględniania przy wycenie bilansowej aktywów także zmniejszeń wartości użytkowej lub wartości handlowej składników aktywów (należności, zapasów, grudzień 2015 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr 12 (874) 5 Zamknięcie roku 2015 środków trwałych). Utworzone w ten sposób odpisy aktualizujące zmniejszają wynik finansowy jednostki. W niektó- rych przypadkach mogą także zostać zaliczone do kosztów podatkowych. Z kolei ich rozwiązanie może powodować powstanie przychodu podatkowego. Dokonywanie aktualizacji wymienionych aktywów, na potrzeby związane z ich wyceną bilansową, niejednokrotnie ma charakter bardzo złożony, ponieważ wymaga jednoczesnego uwzględnienia zarówno rozwiązań bilansowych, jak i podatkowych, które obowiązują w tym zakresie. 1.1.1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Wycena aktywów i pasywów jest bardzo istotnym elementem całego procesu związanego z zamknięciem ksiąg ra- chunkowych. Środki trwałe należy wyceniać według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowa- nej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, z uwzględnieniem zmian wartości początkowej wynikających z ulepszeń i dokonanych od nich odpisów i umorzeń, lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. Zasady wyceny aktywów i pasywów muszą być określone w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości, co się wiąże z wyborem zasad wyceny zgodnie z przewidzianymi w art. 28 uor. Środki trwałe oraz wartości niematerial- ne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami uor. 1.1.1.1. Okres, stawki i metody amortyzacji oraz ich weryfikacja Na dzień przyjęcia składnika majątku, jednostka powinna ustalić okres (stawkę) amortyzacji oraz jej metodę. Przepisy bilansowe nie dopuszczają zmiany przyjętej metody amortyzacji, ale poprawność stawek i okresów amortyzacji wymaga okresowej weryfikacji. Taki proces może być przeprowadzony w dowolnym czasie, jednak czas inwentaryzacji sprzyja sprawdzeniu poprawności przyjętych parametrów. Zasady ustalania wytycznych dotyczących amortyzacji oraz ich weryfikacji są różne w przepisach bilansowych, podatkowych i regulacjach MSR. Poprzez odpisy umorzeniowe wyznaczany jest stopień zmniejszenia wartości środków trwałych lub wartości nie- materialnych i prawnych (wnip) w postaci zużycia fizycznego i ekonomicznego liczony od momentu przyjęcia do używania. Poprzez zużycie fizyczne środków trwałych następuje zmniejszenie ich pierwotnych właściwości, np. me- chanicznych, w wyniku czego środki te nie są w stanie tak dobrze wypełniać zadań produkcyjnych, do których zo- stały przeznaczone, jak środki nowe. Natomiast zużycie moralne środków trwałych polega na stopniowej utracie ich wartości wymiennej oraz wartości użytkowej z powodu wytwarzania nowych wydajniejszych środków pracy, o lep- szych parametrach techniczno-eksploatacyjnych. Poprzez amortyzację następuje rozłożenie w czasie jednorazowych wydatków poniesionych na zakup środ- ków trwałych, wnip. Dzięki temu nakłady poczynione na ich zakup czy wytworzenie są stopniowo zaliczane do kosztów poszczególnych okresów, a jednostka ma czas na zgromadzenie środków potrzebnych na odnowienie majątku. ! UWAGA Zasady amortyzacji przyjęte przez jednostkę w momencie rozpoczęcia używania składników majątkowych (metoda, stawki) wpływają na obraz sytuacji majątkowej jednostki. Dlatego, aby zapewnić rzetelność danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych, należy okresowo doko- nywać weryfikacji obowiązujących w jednostce warunków amortyzacji w zakresie wskazanym lub do- puszczanym przepisami prawa bilansowego lub MSR. W rozwiązaniach podatkowych zakłada się, że składnik majątku zostanie całkowicie umorzony w przybliżeniu w tym samym momencie, w którym nastąpi koniec jego użytecznego wykorzystania, podczas gdy przepisy bilanso- we bazują na ekonomicznym zużyciu. Przepisy podatkowe, w pewnym zakresie, umożliwiają zmiany stosowanych dotychczas rozwiązań, które jednostka może wykorzystać w ramach optymalizacji podatkowej. W praktyce amorty- zacja bilansowa i podatkowa wymagają prowadzenia odrębnych ewidencji. Amortyzacja jest kosztem, z którym nie jest związany realny wypływ gotówki. Przepływ ten ma miejsce w momen- cie zakupu aktywów. Amortyzacja ma jednak wpływ na saldo przepływów gotówki, gdyż będąc kosztem uzyskania przychodu, obniża podstawę opodatkowania. Powoduje to zmniejszenie wysokości podatku dochodowego, pod wa- runkiem że koszty amortyzacji będą mogły być uznane za koszty uzyskania przychodu. Trzeba pamiętać, że koszty amortyzacji ustalone dla celów bilansowych nie muszą stanowić jednocześnie kosztów uzyskania przychodu. Zgod- nie z zapisami podatkowymi nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in.: ■ odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro, przeliczonej na złote według kursu średniego NBP z dnia przekazania samochodu do używania, 6 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr 12 (874) www.pgp.infor.pl Zamknięcie ksiąg rachunkowych – od czego zacząć ■ strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amorty- zacyjnych, ■ strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydat- ność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności, ■ odpisów aktualizujących. Tabela 1. Wartość początkowa środków trwałych i jej zmiany Zagadnienie Ustawa o rachunkowości 1 Status prawny 2 MSSF 3 Prawo podatkowe 4 Do aktywów zalicza się kon- trolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiary- godnie określonej wartości, powstałe w wyniku prze- szłych zdarzeń, które spo- wodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekono- micznych. Do aktywów zalicza się kon- trolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiary- godnie określonej wartości, powstałe w wyniku prze- szłych zdarzeń, które spo- wodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekono- micznych. Amortyzacji podlegają, sta- nowiące własność lub współ- własność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania aktywa, wyko- rzystywane przez podatnika na potrzeby związane z pro- wadzoną przez niego dzia- łalnością gospodarczą albo oddane do używania na pod- stawie umowy najmu, dzier- żawy lub leasingu. Za wartość początkową środków trwałych uważa się: ■ w razie odpłatnego naby- cia – cenę ich nabycia, ■ w razie wytworzenia we własnym zakresie – koszt wytworzenia, ■ w razie nabycia w drodze lub spadku, darowizny w inny nieodpłatny spo- sób – wartość rynkową z dnia nabycia itd. ■ Wartość początkową po- większa się o sumę wy- datków na ich ulepszenie w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub moderniza- cji. ■ Zmniejszenia dokonuje się przy odłączeniu od dane- go środka trwałego części składowej lub peryferyj- nej. Wartość początkowa Cena nabycia lub koszt wy- tworzenia środka trwałego. ■ Wartość początkową sta- lub nowi cena nabycia koszt wytworzenia. ■ Wartość początkową usta- la się dla każdej części składowej pozycji rze- czowych aktywów trwa- łych, której cena nabycia lub koszt wytworzenia są istotne w porównaniu z ceną nabycia lub kosz- tem wytworzenia całej po- zycji – wówczas ta część składowa jest amortyzo- wana osobno. Zmiana wartości po- czątkowej ■ Wartość ■ Zmniejszenie początkowa może zostać powiększona o koszty ulepszenia, po- legające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji. wartości może nastąpić w wyni- ku odłączenia od dane- go środka trwałego części składowej lub peryferyj- nej, a zwiększenie przy ich przyłączeniu. ■ Wartość początkowa może ulegać aktualizacji wyceny zgodnie z odręb- nymi przepisami. ■ Po początkowym ujęciu jednostka dokonuje wybo- ru sposobu wyceny opar- tego na: – cenie nabycia lub kosz- cie wytworzenia, – wartości przeszacowa- nej. ■ Wartość początkowa może zostać powiększona o koszty ulepszenia. ■ Zmniejszenie wartości może nastąpić w wyni- ku odłączenia od dane- go środka trwałego części składowej lub peryferyj- nej, a zwiększenie przy ich przyłączeniu. grudzień 2015 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr 12 (874) 7 Zamknięcie roku 2015 1 2 3 4 Odpisy aktualizują- ce wartość środka trwałego Dokonuje się w przypadku zmiany technologii produk- cji, przeznaczenia do likwi- dacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powo- dujących trwałą utratę war- tości środka trwałego. Jednostki dokonują wery- fikacji wartości bilansowej aktywów, ustalają wartość odzyskiwalną – a w razie trwałej utraty wartości po- winny tworzyć odpisy aktu- alizujące zgodnie z KSR 4 oraz MSR 36. Nieuznawane w prawie po- datkowym – nie stanowią kosztów uzyskania przycho- dów. Dla celów podatkowych amortyzacji nie podlegają: ■ grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, ■ budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących dzia- łalności społeczno-wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe, ■ dzieła sztuki i eksponaty muzealne, ■ wartość firmy, ■ składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na pod- stawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której były używane – składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono tę działal- ność albo jej zaprzestano. Ustawa o rachunkowości wyklucza amortyzację gruntów niesłużących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową. Według MSR 16 grunty posiadają nieograniczony okres użytkowania, dlatego – z wyjątkiem wykopalisk i wysypisk – nie są podstawą amortyzacji. Odpisów aktualizujących wartość środków trwałych z tytułu utraty wartości dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, w odróżnieniu od amortyzacji, która stanowi koszty działalności operacyjnej. Okres lub stawkę i metodę amortyzacji należy ustalić na dzień przyjęcia środków trwałych do używania. W myśl prawa bilansowego poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powinna być przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obroto- wych odpisów amortyzacyjnych. W prawie bilansowym, jeśli wartość końcowa środka trwałego (przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto pozostałości środka trwałego) jest znaczna, przy ustalaniu okresu amortyzacji należy brać pod uwagę przewidywaną cenę jego sprzedaży netto. Przy ustalaniu rocznej stawki amortyzacyjnej od wartości początkowej (od 100 ) należy odjąć taki procent wartości początkowej środka trwałego, jaki przypusz- czalnie będzie przedstawiała jego wartość końcowa w momencie likwidacji. Tak otrzymaną wartość należy podzie- lić przez przewidywany okres używania środka trwałego (mierzony w latach). Amortyzacja powinna być dokonywana zgodnie z ustalonym planem amortyzacji, wynikającym z oszacowania okresu ekonomicznej użyteczności danego środka trwałego. W ustawie o rachunkowości wskazano, że na długość okresu amortyzacji i roczną stawkę amortyzacyjną (uwzględ- niającą okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego) wpływają w szczególności: ■ liczba zmian, na których pracuje środek trwały, ■ tempo postępu techniczno-ekonomicznego, ■ wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem, ■ prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego, ■ przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego. ! UWAGA Prawo bilansowe w zasadzie nie zakazuje stosowania stawek podatkowych amortyzacji. Jest to możliwe jednak tylko wtedy, gdy odzwierciedlają one okres ekonomicznej użyteczności środ- ków trwałych. Według MSR 16 jednostki rozpoczynają amortyzację składników rzeczowych aktywów trwałych wtedy, gdy są one dostępne do użytkowania, tj. w momencie dostosowania składnika aktywów do miejsca i warunków potrzeb- nych do rozpoczęcia jego funkcjonowania zgodnie z zamierzeniami kierownictwa. Natomiast zakończenie amorty- zacji następuje, gdy składniki aktywów: ■ zostaną przeznaczone do sprzedaży lub ■ zostaną włączone do grupy aktywów przeznaczonych do sprzedaży, lub ■ zostały usunięte z bilansu 8 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr 12 (874) www.pgp.infor.pl Zamknięcie ksiąg rachunkowych – od czego zacząć – w zależności od tego, który moment jest wcześniejszy. Oznacza to, że zakończenie dokonywania odpisów amorty- zacyjnych nie następuje równolegle z momentem, gdy składnik aktywów nie jest już potrzebny lub gdy został wyłą- czony z użytkowania, chyba że został już całkowicie zamortyzowany. MSR 16 przyjmuje zasadę amortyzacji opartą na faktycznym użytkowaniu, dlatego w okresach, w których środek trwały nie był faktycznie użytkowany, nie za- przestaje się naliczania odpisów amortyzacyjnych, ale należy je zmniejszyć, nawet do zera. Podobnego zapisu nie ma w ustawie o rachunkowości. Tabela 2. Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wnip Zagadnienie Rozpoczęcie amortyzacji Ustawa o rachunkowości Nie wcześniej niż po przy- jęciu środka trwałego do używania. Częstotliwość dokonywa- nia odpisów Zakończenie amortyzacji Powinny być dokonywane systematycznie, zapewnia- jąc planowane rozłożenie wartości środka trwałego na przewidywany okres użytkowania. Prawo bilansowe nakłada na jednostki jedynie obo- wiązek dokonywania od- pisów amortyzacyjnych za okresy sprawozdawcze (nie muszą pokrywać się z miesiącami kalendarzo- wymi). Nie później niż z chwilą zrównania wartości odpi- sów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartoś- cią początkową środka trwałego lub przeznacze- nia go do likwidacji, sprze- daży albo stwierdzenia jego niedoboru, z ewen- tualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwi- dacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwa- łego. MSSF Prawo podatkowe Z chwilą gdy środek jest dostępny do użytkowania, tj. w momencie dostoso- wania składnika do miej- sca i warunków potrzeb- nych do rozpoczęcia jego funkcjonowania zgodnie z zamierzeniami kierow- nictwa. W systematycz- ny na przestrzeni okresu użytkowania. Przez cały czas dostępnoś- ci środków do użytkowa- nia. sposób Począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek lub wartość wprowadzono do ewidencji. Mogą być dokonywane: ■ w równych ratach co ■ w równych ratach co miesiąc, kwartał, ■ jednorazowo na koniec roku podatkowego. Przeznaczenie składnika aktywów do sprzedaży (lub włączenie do grupy akty- wów przeznaczonych do sprzedaży) lub usunięcie składnika aktywów z bilan- su – w zależności od tego, który moment jest wcześ- niejszy, z uwzględnieniem wartości końcowej (odpi- sów amortyzacyjnych do- konuje się tak długo, do- póki wartość końcowa nie przewyższa jego wartości bilansowej). z Do końca tego miesią- ca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych ich wartością początkową lub w którym składnik akty- wów postawiono w stan li- kwidacji, zbyto lub stwier- dzono niedobór. Suma odpisów amortyza- cyjnych obejmuje również odpisy aktualizujące, któ- rych nie uważa się za kosz- ty uzyskania przychodów. Ustawa o rachunkowości nie wyznacza minimalnych ani maksymalnych okresów amortyzacji środków trwałych. Nie określa także metod amortyzacji, pozostawiając wybór w gestii jednostki. Z kolei MSR 16 zawiera wskazanie, że metoda amortyzacji: ■ liniowa, ■ degresywna, ■ oparta na liczbie wytworzonych produktów – powinna być tak wybrana przez jednostkę, aby jak najlepiej odzwierciedlała tryb konsumowania przez jednost- kę gospodarczą korzyści ekonomicznych ze składników aktywów. Przyjętą metodę należy stosować ciągle, jednak grudzień 2015 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr 12 (874) 9 Zamknięcie roku 2015 powinna być ona weryfikowana co najmniej na koniec każdego roku obrotowego, co nie jest dozwolone w usta- wie o rachunkowości i prawie podatkowym. Jeśli nastąpiła istotna zmiana w oczekiwanym trybie konsumowania przez jednostkę gospodarczą korzyści ekonomicznych ze składników aktywów, to metoda amortyzacji powinna być zmieniona w zakresie odzwierciedlającym tę zmianę. Zmiana metody traktowana jest jako zmiana wartości szacunkowych. ! UWAGA Ustawa o rachunkowości i przepisy podatkowe nie dopuszczają zmiany wybranej metody amor- tyzacji. Raz przyjęta obowiązuje do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Podstawową metodą amortyzacji podatkowej jest amortyzacja liniowa. Metoda degresywna i indywidualne staw- ki są możliwe do stosowania po spełnieniu szczegółowych warunków. Metodą degresywną można dokonywać od- pisów od środków zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych. W pierwszym podatkowym roku używania środków trwałych odpisów dokonuje się od wartości po- datkowej z zastosowaniem stawki podanej w Wykazie stawek amortyzacyjnych, podwyższonej o współczynnik nie wyższy niż 2,0. W następnych latach podatkowych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Natomiast począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, jednostki dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych metodą liniową. W przypadku używania środków trwałych w zakładzie położonym na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz na podstawie odrębnych przepisów ustala Rada Ministrów, stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych można podwyższyć przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 3,0, dokonując obliczenia odpisów amortyzacyj- nych zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawach podatkowych. Indywidualne stawki podatkowe przewidziane dla używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierw- szy wprowadzonych do ewidencji są ograniczone przez wskazanie minimalnego okresu amortyzacji (art. 16j ust. 1 updop) oraz warunków, jakie musi spełniać środek trwały, aby mógł zostać uznany za ulepszony (art. 16j ust. 2 updop). Inwentaryzacja środków trwałych może przyczynić się do ujawnienia warunków, w których możliwe jest zastoso- wanie podwyższonych stawek. Podatnicy mogą: ■ podwyższać podatkowe stawki amortyzacyjne od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpił waru- nek używania budynków lub budowli w warunkach złych lub pogorszonych, a także maszyn, urządzeń i środków transportu w warunkach wymagających szczególnej sprawności technicznej lub ponadprzeciętnie, ■ podwyższać podatkowe stawki amortyzacyjne dla środków trwałych poddanych szybkiemu postępowi technicz- nemu od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji lub od początku każdego następ- nego roku podatkowego, ■ obniżać stawki podatkowe od miesiąca następnego po miesiącu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji lub od początku każdego następnego roku podatkowego. Tabela 3. Metody, stawki amortyzacji – weryfikacja i zmiany Zagadnienie Ustawa o rachunkowości 1 Metody amortyzacji 2 Pozostawia swobodę wy- boru metod amortyzacji jednostce. Zmiana metody Niedozwolona MSSF 3 Zastosowana metoda po- winna odzwierciedlać tryb konsumowania przez jed- nostkę gospodarczą ko- rzyści ekonomicznych ze składnika aktywów. Wy- mienia np. metodę linio- wą, metodę degresywną lub metodę opartą na licz- bie wytworzonych produk- tów. Zastosowana metoda amo r- tyzacji powinna być wery- Prawo podatkowe 4 ■ liniowa: – stawki określone w wy- kazie, – stawki podwyższone, – stawki obniżone, – stawki sezonowe, ■ degresywna (dla gru- py 3–6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transpor- tu, z wyłączeniem samo- chodów osobowych), ■ stawki indywidualne. Niedozwolona 10 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr 12 (874) www.pgp.infor.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zamknięcie roku 2015
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: