Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00224 006243 18444652 na godz. na dobę w sumie
Zamówienia Publiczne w 3 krokach   - ebook/pdf
Zamówienia Publiczne w 3 krokach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2206-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja Zamówienia publiczne w 3 krokach jest przewodnikiem po zamówieniach publicznych, który przeprowadzi zarówno zamawiających, jak i wykonawców po trzech etapach, jakie można wyróżnić w procedurze udzielania zamówień.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Publikacja „Zamówienia publiczne w  3 krokach” jest przewodnikiem po  zamówieniach publicznych, który przeprowadzi zarówno zamawiają- cych, jak i wykonawców po trzech etapach, jakie można wyróżnić w proce- durze udzielania zamówień: Krok 1 – Przygotowanie procedury Czynności, które zamawiający musi wykonać przed wszczęciem postępowania, mają bar- dzo istotny wpływ na cały przebieg procedury przetargowej. Błąd uczyniony w pierwszym kroku do udzielenia zamówienia może mieć bardzo negatywne konsekwencje. Złe oszaco- wanie wartości zamówienia, niedokładnie opisany przedmiot zamówienia, niekompeten- tne osoby znajdujące się w komisji przetargowej, niewłaściwy wybór trybu postępowania lub zbyt wygórowane warunki zazwyczaj prowadzą do zakończenia postępowania wyni- kiem negatywnym bądź co gorsza sprawą przed KIO. Natomiast wykonawca, aby wziąć udział w przetargu, musi najpierw znaleźć interesujące ogłoszenie, sprawdzić, czy spełnia wymagania zamawiającego i czy ma szansę konkurować o zdobycie zamówienia. Jeśli tak, czeka go przygotowanie oferty i wszystkich niezbędnych dokumentów. Krok 2 – Postępowanie o udzielenie zamówienia Po tym, jak został poczyniony pierwszy krok, nie pozostaje nic innego, tylko wszczęcie postępowania przez zamawiającego i udział w przetargu, a następnie wybór wykonawcy, który będzie miał realizować postępowanie. Wybór ten musi być dokonany bardzo do- kładnie, dlatego to tak ważny krok. Zamawiający ma w nim czas na badanie i ocenę ofert oraz rozwianie wszelkich wątpliwości, czy dany wykonawca jest w stanie zrealizować za- mówienie, natomiast dla wykonawcy to czas, kiedy musi udowodnić, że tak jest. Krok 3 – Realizacja umowy Aby doszło do ostatniego kroku w całym procesie związanym z przetargami publicznymi, zamawiający z wykonawcą muszą podpisać umowę. Ten krok w zamówieniach publicz- nych, mimo że ostatni, jest bardzo problematycznym etapem. Decyduje bowiem o tym, czy zamówienie zostanie zrealizowane oraz jak będzie przebiegać jego realizacja w razie problemów i zmian. Zamówienia publiczne w 3 krokach  Przygotowanie procedury  Postępowanie o udzielenie zamówienia  Realizacja umowy Z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e w 3 k r o k a c h pod redakcją Klaudyny Saja-Żwirkowskiej p o d r e d a k c j ą l K a u d y n y S a j a - Ż w i r k o w s k i e j cena 82,95 zł ISBN 978-83-269-2206-0 U O X 0 7 Zamówienia publiczne w 3 krokach pod redakcją Klaudyny Saja-Żwirkowskiej Wydanie 2 Autorzy: Agata Hryc-Ląd: rozdział III (III 3.2, 4) Andrzela Gawrońska-Baran: rozdział II (I 4) Aneta Jędrzejczyk: rozdział III (I 1) Bernadetta Tarnowska: rozdział II (I 2), rozdział III (III 9) Justyna Rek-Pawłowska: rozdział II (II) Klaudyna Saja-Żwirkowska: rozdział I, rozdział II (I 3, 6), rozdział III (I, II, III 1, 2, 3.1, 3.4, 5, 6, 8, 10), rozdział IV (I) Małgorzata Skóra: rozdział III (II 3.3, 7), rozdział IV (II) Małgorzata Śledziewska: rozdział II (I 1, 5) Aktualizacja: Agata Hryc-Ląd Redaktor prowadzący: Klaudyna Saja-Żwirkowska Wydawca: Katarzyna Czech Korekta: Zespół Projekt okładki: Ireneusz Gawliński Skład i łamanie: IGAWA Ireneusz Gawliński Aktualizacja: Raster Studio Druk: Miller Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2013 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 Publikacja „Zamówienia publiczne w 3 krokach” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranno- ści i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane w niej wska- zówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może pono- sić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści Wstęp ..............................................................................................................................7 Wykaz skrótów ...............................................................................................................9 Rozdział I. Zamówienia publiczne – Najważniejsze zagadnienia ............................... 11 I. Geneza zamówień publicznych ................................................................................. 11 1. Początek zamówień publicznych w Europie .................................................... 11 2. Początek zamówień publicznych w Polsce ....................................................... 12 II. System zamówień publicznych w Polsce ................................................................ 12 1. Zamówienia publiczne – regulacja prawna ..................................................... 12 1.1. Prawo UE .................................................................................................. 12 1.2. Prawo zamówień publicznych w Polsce ................................................... 14 2. Czym są zamówienia publiczne – definicja ..................................................... 16 2.1. Odpłatność umowy .................................................................................. 16 2.2. Przedmiot umowy .................................................................................... 17 2.3. Strony umowy ........................................................................................... 18 3. Zamawiający i wykonawcy ............................................................................... 18 3.1. Zamawiający ............................................................................................. 18 3.2. Wykonawca ............................................................................................... 19 4. Wartość zamówienia a obowiązek stosowania ustawy Pzp ............................ 21 5. Zasady udzielania zamówień publicznych ...................................................... 25 5.1. Zasada równego traktowania wykonawców ............................................ 25 5.2. Zasada uczciwej konkurencji ................................................................... 25 5.3. Zasada jawności postępowania ............................................................... 26 5.4. Zasada pisemności prowadzonego postępowania ................................... 27 5.5. Zasada prymatu trybów przetargowych ................................................. 27 Rozdział II. Krok 1 – Przygotowanie procedury ......................................................... 29 I. Przygotowanie postępowania przez zamawiającego ................................................ 29 1. Opis przedmiotu zamówienia ......................................................................... 29 1.1. Pojęcie i funkcja opisu przedmiotu zamówienia .................................... 29 1.2. Wyczerpujący i jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia ................. 30 3 1.3. Konkurencja a opis przedmiotu zamówienia .......................................... 32 1.4. Rozwiązania równoważne w opisie przedmiotu zamówienia ................. 34 1.5. Opis przedmiotu zamówienia poprzez normy, wymagania funkcjonalne i kody CPV ................................................................................................ 36 2. Szacowanie wartości zamówienia ..................................................................... 37 2.1. Zasady szacowania wartości zamówienia ............................................... 38 2.2. Ważność dokonanego szacowania ........................................................... 39 2.3. Ustalenie wartości zamówienia na usługi lub dostawy ........................... 40 2.4. Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane ........................ 42 2.5. Zamówienie w częściach – jak oszacować jego wartość .......................... 44 2.6. Prawo opcji a szacowanie wartości zamówienia ...................................... 46 2.7. Szacowanie zamówień uzupełniających .................................................. 46 2.8. Szacowanie wartości nieprzewidzianego zamówienia ........................... 47 3. Wybór trybu udzielenia zamówienia .............................................................. 49 3.1. Procedury konkurencyjne ........................................................................ 51 3.2. Procedury niekonkurencyjne .................................................................. 51 4. Warunki udziału w postępowaniu .................................................................. 58 4.1. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu ........................................................................................ 58 4.2. Warunki udziału w postępowaniu – podział ........................................... 63 4.3. Pozytywne warunki udziału w postępowaniu ........................................ 65 4.4. Negatywne warunki udziału w postępowaniu – wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania ................................................ 70 4.5. Warunki udziału w postępowaniu wobec konsorcjum ........................... 71 4.6. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego ............................................ 72 4.7. Dokumenty, których może żądać zamawiający od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu ... 74 5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia .............................................. 78 5.1. Obowiązek sporządzenia siwz ................................................................. 78 5.2. Treść siwz ................................................................................................. 79 6. Komisja przetargowa ........................................................................................ 87 6.1. Powołanie komisji przetargowej .............................................................. 87 6.2. Skład komisji przetargowej ..................................................................... 88 6.3. Regulamin komisji przetargowej ............................................................. 91 6.4. Obowiązki komisji przetargowej ............................................................. 92 II. Przygotowanie się wykonawcy do wzięcia udziału w przetargu ............................ 94 1. Znalezienie interesującego przetargu .............................................................. 94 2. Analiza ogłoszenia i siwz ................................................................................ 95 3. Wyjaśnienie treści siwz ................................................................................... 95 4. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ........................................... 100 5. Dokumenty formalne ..................................................................................... 101 6. Wadium ......................................................................................................... 103 7. Dokumenty finansowe .................................................................................. 104 8. Brak dokumentu na czas – co zrobić ............................................................. 105 4 Spis treści 9. Wypełnianie formularzy i druków zamawiającego ...................................... 106 10. Tajemnica przedsiębiorstwa ......................................................................... 108 11. Forma składanych dokumentów ................................................................... 108 12. Złożenie oferty ............................................................................................... 109 Rozdział III. Krok 2 – Postępowanie o zamówienie .................................................. 111 I. Wszczęcie postępowania ......................................................................................... 111 1. Ogłoszenie o zamówieniu ............................................................................. 111 1.1. Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ................ 112 1.2. Publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .... 113 1.3. Nieobowiązkowa publikacja ogłoszeń .................................................... 113 1.4. Dowód publikacji ogłoszenia ................................................................. 114 1.5. Udostępnienie siwz ................................................................................. 115 1.6. Modyfikacja siwz w trakcie postępowania a konieczność zmiany ogłoszenia ............................................................................................... 115 II. Złożenie oferty ...................................................................................................... 115 1. Forma oferty ................................................................................................... 117 2. Termin i miejsce ............................................................................................. 118 3. Dokumenty składane razem z ofertą ............................................................. 120 3.1. Forma dokumentów ............................................................................... 120 4. Wadium .......................................................................................................... 122 5. Zastrzeżenie tajemnicy w treści oferty .......................................................... 123 III. Wybór wykonawcy ............................................................................................... 124 1. Związanie ofertą ............................................................................................. 124 1.1. Przedłużenie terminu związania ofertą ................................................ 125 1.2. Początek biegu terminu związania ofertą .............................................. 125 2. Otwarcie ofert ................................................................................................ 126 3. Ocena spełniania warunków udziału oraz badanie ofert ............................. 127 3.1. Wyjaśnienia ............................................................................................ 128 3.2. Omyłki w ofertach ................................................................................. 129 3.3. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów .............................................. 136 3.4. Rażąco niska cena ................................................................................... 146 4. Wykluczenie wykonawcy z postępowania ..................................................... 152 5. Odrzucenie oferty .......................................................................................... 159 6. Unieważnienie ................................................................................................ 162 7. Wybór najkorzystniejszej oferty .................................................................... 164 7.1. Kryteria oceny ofert ............................................................................... 166 7.2. Cena jako jedyne kryterium oceny ofert ............................................... 167 7.3. Inne kryteria ........................................................................................... 168 7.4. Ocena ofert pod kątem spełnienia kryteriów ........................................ 179 8. Obowiązek poinformowania wykonawców o przeprowadzonej ocenie ofert .................................................................................................... 181 9. Postępowanie odwoławcze ............................................................................. 181 10. Zakończenie postępowania ............................................................................ 189 5 Rozdział IV. Krok 3 – Realizacja umowy ................................................................... 193 I. Podpisanie umowy o zamówienie publiczne ......................................................... 193 1. Siedem zasad dotyczących umów o zamówienia publiczne .......................... 193 2. Termin zawarcia umowy ................................................................................ 195 3. Strony umowy ................................................................................................ 196 4. Czas trwania umowy ..................................................................................... 199 5. Rozliczenia ..................................................................................................... 200 5.1. Wynagrodzenie ryczałtowe ................................................................... 200 5.2. Wynagrodzenie kosztorysowe ............................................................... 202 5.3. Klauzule waloryzacyjne ........................................................................ 204 6. Przedmiot umowy ......................................................................................... 206 7. Niezgodności umowy z siwz w odniesieniu do przedmiotu zamówienia .................................................................................................... 207 8. Odstąpienie od umowy .................................................................................. 207 9. Nieważność umowy ........................................................................................ 208 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ............................................ 211 11. Kary umowne ................................................................................................. 211 II. Zmiana umowy ..................................................................................................... 212 1. Zmiany umowy............................................................................................... 214 1.1. Zmiana nieistotna .................................................................................. 214 1.2. Istotna zmiana umowy .......................................................................... 215 SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ............................................................... 219 6 Spis treści Wstęp Droga do wzięcia udziału w przetargu publicznym i przeprowadzenia go zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych może się wydawać wyboista i kręta. Jednak odpowiedzią na wszystkie problemy i trudności jest książka „Zamówienia publiczne w 3 krokach”. Dzięki tej publikacji będzie można się przekonać, że usystematyzowanie czynności w postępowaniu spowoduje, że zaledwie 3 proste kroki będą dzielić zamawia- jących i wykonawców od przejścia przez procedurę zamówieniową i realizację umowy. Swoisty przewodnik po najważniejszych czynnościach i instytucjach przewidzianych przez ustawę Pzp ma na celu w łatwy i przejrzysty sposób wskazać właściwy kierunek, w którym powinni podążać uczestnicy postępowania o zamówienie publiczne. Od przygotowania postępowania poprzez znalezienie interesującego ogłoszenia przez wykonawcę, badanie ofert i wybór najkorzystniejszej, aż po podpisanie umowy – to dro- ga, jaką muszą przejść osoby zainteresowane zamówieniami publicznymi. to klucz do sukcesu w zamówieniach publicznych. Dlatego pokonanie 3 kroków, którymi są: • przygotowanie procedury, • postępowanie o udzielenie zamówienia, • realizacja umowy, Dodatkowo w książce znajdują się informacje o początku zamówień publicznych i zmianach, które przechodziły na przestrzeni lat. Można w niej znaleźć podstawowe za- gadnienia dotyczące dziedziny zamówień, które są wprowadzeniem do „świata” przetar- gów publicznych. Natomiast specjalnym dodatkiem jest zamieszczony na końcu „Słownik zamówień publicznych”, który ma za zadanie wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z zamówieniami. Mam nadzieję, że książka będzie stanowić przewodnik, który sprawnie przeprowadzi Czytelników przez skomplikowaną materię związaną z zamówieniami publicznymi, a jej forma sprawi, że w przejrzysty sposób będzie interesująca zarówno dla początkujących jak i doświadczonych osób zajmujących się zamówieniami. Z poważaniem redaktor merytoryczny Klaudyna Saja-Żwirkowska 7 Wykaz skrótów Akty normatywne dyrektywy UE ����������� dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE kc �������������������������������� ustawa Kodeks cywilny (Dz�U� z 1964 r� nr 16, poz� 93 ze zm�) rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów ������������� rozporządzenie z 19 lutego 2013 r� w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz�U� z 2013 r�, poz� 231) ustawa o VAT ������������ ustawa o podatku od towarów i usług (Dz�U� z 2004 r� nr 54, poz� 535) ustawa Pzp ���������������� ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz�U� z 2010 r� nr 113, poz� 759 ze zm�) Inne skróty art.  ����������������������������� artykuł Dz.U. UE ������������������ Dzielnik Urzędowy Unii Europejskiej Biuletyn ZP ��������������� Biuletyn Zamówień Publicznych ETS ����������������������������� Europejski Trybunał Sprawiedliwości KIO ���������������������������� Krajowa Izba Odwoławcza KRK ��������������������������� Krajowy Rejestr Karny KRS ���������������������������� Krajowy Rejestr Sądowy MS ������������������������������ Ministerstwo Sprawiedliwości PIT ����������������������������� Personal Income Tax pkt ����������������������������� punkt 9 Prezes UZP ��������������� Prezes Urzędu Zamówień Publicznych siwz ����������������������������� specyfikacja istotnych warunków zamówienia SN ������������������������������� Sąd Najwyższy sygn. akt �������������������� sygnatura akt TED ���������������������������� Tenders Electronic Daily UOPWE ��������������������� Urzęd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ust.  ����������������������������� ustęp UZP ���������������������������� Urząd Zamówień Publicznych VAT ���������������������������� podatek od towarów i usług ze zm. ������������������������ ze zmianami ZUS ���������������������������� Zakład Ubezpieczeń Społecznych 10 Wykaz skrótów Rozdział I Zamówienia publiczne – Najważniejsze zagadnienia I. Geneza zamówień publicznych Stworzenie systemu zamówień publicznych związane jest z aktywnością państw w za- kresie wydatkowania środków publicznych. O tym, na jaką skalę działa rynek zamówień publicznych, świadczy chociażby fakt, że w Polsce w 2011 r. udzielono 186 232 zamówień o wartości ok. 144,1 mld zł1. Aby zapobiec wydatkowaniu środków publicznych w sposób nieprzemyślany czy nie- uczciwy, zaczęto tworzyć systemy regulujące sposób udzielania zamówień. Zamówienia publiczne z jednej strony miały umożliwić zakup dóbr i usług w sposób optymalny z eko- nomicznego punktu widzenia, zapewniając jak najlepsze wykorzystanie środków, którymi dysponuje państwo, a z drugiej zagwarantować wykonawcom, że oferty wybierane będą na podstawie jasnych i równych dla wszystkich kryteriów wyboru. 1. Początek zamówień publicznych w Europie Zamówienia publiczne to jedna z podstawowych dziedzin prawa krajowego i prawa międzynarodowego oraz istotny element gospodarki państwowej. W krajach Unii Euro- pejskiej zamówienia publiczne stały się przedmiotem szczegółowej regulacji w latach 70. XX wieku. Jednak błędne jest twierdzenie, że dziedzina zamówień publicznych to dzie- dzina prawa stosunkowo młoda, nazywane dzisiaj bowiem zamówieniami publicznym działania polegające na zamawianiu dostaw, usług lub robót budowlanych przez państwa na cele publiczne występowało już w czasach starożytnych cywilizacji, kiedy tworzyła się państwowość2. W każdym państwie, poprzez ściąganie podatków, rządzący dysponowa- li środkami finansowymi. Wykorzystywali je m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa 1 2 „Sprawozdanie o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2011 roku”. A. Sołtysińska, „Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej”, Zakamycze 2004, s. 22. mieszkańcom państwa. Zabezpieczenie to wymagało tworzenia całej infrastruktury: bu- dowania kanałów rzecznych, teatrów, szkół, bibliotek, łaźni publicznych, budowli fortyfi- kacyjnych, utrzymania garnizonu wojsk. Wydatkowanie tych środków na infrastrukturę niezbędnego bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa jest właśnie czyn- nością noszącą znamiona zamówień publicznych. 2. Początek zamówień publicznych w Polsce W Polsce genezy zamówień publicznych możemy doszukiwać się już za panowania króla Kazimierza Wielkiego – pod znanym hasłem „zastał Kraków drewniany, zostawił murowany”. Bez systemu, który dzisiaj nazywamy zamówieniami publicznymi, ciężko byłoby sobie wyobrazić tak duże zmiany3. Natomiast pierwsze uregulowania prawne do- tyczące zamówień publicznych przypadają na okres międzywojenny, tj. lata 1918–1939. Polska, która do tej pory była pod zaborami, w związku z odzyskaniem niepodległości potrzebowała stabilności w postaci odpowiednich ustaw i rozporządzeń. Regulacje praw- ne dotyczące wydatkowania środków publicznych tworzono z wielkim trudem, kolejne gabinety zdawały sobie sprawę z braku przepisów, które dawałyby ramy i ułatwiałyby oszczędne, bo gospodarne i celowe, zakupy dostaw i robót zamawianych przez państwo. W 1933 r. stworzono pierwszą w Polsce ustawę o zamówieniach publicznych: „o do- stawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucji prawa publiczne- go”4. Ustawa ta miała słuszne założenia, jednak ówczesna sytuacja sprawiła, że nie doszło do jej wdrożenia w życie, ponieważ pierwsze i, jak się okazuje, jedyne rozporządzenie wykonawcze do niej, wydano w 1937 r., tuż przed wybuchem II wojny światowej5. II. System zamówień publicznych w Polsce 1. Zamówienia publiczne – regulacja prawna 1.1. Prawo UE Wielkość rynku zamówień publicznych oraz jego wpływ i związek ze wspólnym ryn- kiem Unii Europejskiej czynią go bardzo istotnym elementem kształtującym sytuację prawną i gospodarczą członków UE. Na poziomie Wspólnoty Europejskiej zasadniczą regulację systemu zamówień tworzą dyrektywy. UE zdecydowała się na użycie dyrektyw, które muszą być implementowane do krajowego porządku prawnego w drodze krajowych źródeł prawa. Takie rozwiązanie było podyktowane tym, że dyrektywy swoim zasięgiem 3 4 M.A. Tumińska, „Geneza systemu udzielania zamówień publicznych”, s. 8. Ustawa z 15 lutego 1933 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucji prawa publicznego. 5 Geneza systemu udzielania zamówień publicznych, M.A. Tumińska, s. 15. 12 Rozdział I. Zamówienia publiczne – Najważniejsze zagadnienia II. System zamówień publicznych w Polsce musiały objąć bardzo odmienne porządki prawne państw członkowskich Unii. Celem dyrektyw jest zharmonizowanie krajowych procedur przyznawania zamówień poprzez wprowadzenie pewnego minimum wspólnych przepisów proceduralnych, a nie ujedno- licenie wszystkich przepisów prawa krajowego w tym zakresie6. ry udzielania zamówień w trzech sektorach: sektorze publicznym – dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)7, sektorze użyteczności publicznej – dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)8, sektorze obronności i bezpieczeństwa – dyrektywa obronna (2009/81/WE) 9. Najważniejsze dyrektywy UE dotyczące zamówień publicznych koordynują procedu- • • • Celami dyrektyw są: • urzeczywistnienie zasady swobodnego przepływu towarów, • urzeczywistnienie zasad swobody prowadzenia działalności gospodarczej i świad- • • koordynacja procedur uwzględniająca w możliwie największym stopniu przepisy • wzmocnienie przejrzystości postępowania, • wprowadzenie wspólnych przepisów dotyczących uczestnictwa w postępowaniu, • zagwarantowanie istnienia odpowiednich procedur umożliwiających uchylenie bezprawnych działań zamawiających oraz przyznanie odszkodowania podmiotom poszkodowanym w wyniku naruszenia przepisów10. czenia usług. zapewnienie rzeczywistej konkurencji w dziedzinie zamówień publicznych, i praktyki funkcjonujące w poszczególnych państwach Wspólnoty, Dyrektywy realizują ponadto postulat uproszczenia i uelastycznienia procedur udzie- lania zamówień publicznych oraz wykorzystania nowych możliwości technicznych np. w zakresie komunikacji elektronicznej oraz uwzględnienia aspektów ekologicznych. Podstawowe zasady dotyczących zamówień publicznych w UE dotyczą: • zapewnienia przejrzystości (poprzez publikację ogłoszenia w Dzienniku Urzę- dowym Unii Europejskiej, zazwyczaj zarówno przed przeprowadzeniem, jak i po przeprowadzeniu procedury udzielania zamówienia; stosowania wcześniej 6 „Zamowienia publiczne w Unii Europejskiej objęte dyrektywą klasyczną”, Urząd Zamowień Publicz- nych, Warszawa 2006, s. 8. 7 Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i Usługi (Dz.U. L 134 z 30 kwiet- nia 2004 r.). 8 Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. koordynująca procedu- ry udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 134 z 30 kwietnia 2004 r.). 9 Dyrektywa 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009 r. w sprawie koordyna- cji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE. 10 Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych, J. Pokrzywiak, J. Baher, T. Kwieciński, s. 8. 13 • ogłoszonych kryteriów, udzielenia zamówienia na podstawie obiektywnych kry- teriów, związanych z przedmiotem zamówienia; regulacji sposobu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, tak aby wszyscy zainteresowani oferenci mieli równy dostęp do zamówień publicznych oraz szanse na wygranie przetargu (zobacz schemat 1.I). Schemat 1.I Zasady udzielania zamówień Równość i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców Przejrzystość procedur udzielania zamówień 1.2. Prawo zamówień publicznych w Polsce Pierwszą polską regulacją w dziedzinie zamówień publicznych była ustawa z 10 czerw- ca 1994 r. o zamówieniach publicznych11, która doczekała się 19 nowelizacji. Po wielu nowelizacjach i zmianach z okresu pierwszych lat funkcjonowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Polsce, w 1998 r. ukazał się pierwszy jednolity tekst usta- wy o zamówieniach publicznych12. Po kolejnych, licznych zmianach 2 marca 2004 r. we- szła w życie nowa ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych12. Konieczność dostosowywania ustawy Pzp do nowych regulacji prawa wspólnotowego i zmieniającego się polskiego prawa sprawia, że ustawa cały czas podlega zmianom. Ostatnia nowelizacja z 12 października 2012 r. miala na celu wdrożenie do polskiego systemu prawne- go unijnej dyrektywy obronnej, termin jej implementacji minął bowiem 20 sierpnia 2011 r. Ustawa Pzp nie mogłaby funkcjonować bez aktów wykonawczych oraz innych ustaw powiązanych z prawem zamówień publicznych. Ustawa Pzp wprost w art. 14 odsyła w sprawach nieuregulowanych do Kodeksu cywilnego13. Obecnie obowiązujące rozporządzenia, które wraz z ustawą tworzą system zamówień publicznych w Polsce, to: 11 Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 664. ze zm. 12 Dz.U. nr 19, poz. 177, aktualnie tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm; w tekście Pzp. 13 Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm. 14 Rozdział I. Zamówienia publiczne – Najważniejsze zagadnienia II. System zamówień publicznych w Polsce • • • • • • • • • • • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek prze- kazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej14, zmienione rozpo- rządzeniem z 4 grudnia 2012 r. Dz.U. poz. 1360 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych15, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegóło- wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko- nania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego16, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodza- jów zamówień publicznych17, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 26 października 2010 r. w sprawie pro- tokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego18, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postę- powania przy rozpoznawaniu odwołań19, zmienione rozporządzeniem z 19 lutego 2013 r. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania20, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych21, zmienione roz- porządzeniem z 28 lutego 2013 r. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym22, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane23, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania24, 14 Dz.U. z 2011 r. nr 282, poz. 1649, Dz.U. poz. 1360. 15 Dz.U. z 2011 r. nr 282, poz. 1650. 16 Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072. 17 Dz.U. z 2011 r. nr 96, poz. 559. 18 Dz.U. z 2010 r. nr 223, poz. 1458. 19 Dz.U. z 2010 r. nr 48, poz. 280. 20 Dz.U. z 2010 r. nr 41, poz. 238. 21 Dz.U. z 2010 r. nr 12, poz. 69. 22 Dz.U. z 2010 r. nr 12, poz. 68. 23 Dz.U. z 2013 r. nr 231, poz. 1817. 24 Dz.U. z 2006 r. nr 155, poz. 1110. 15 • • • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa- nych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym25, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu usług w dzie- dzinie obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym26 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu ro- bót budowlanych27. 2. Czym są zamówienia publiczne – definicja Rozpoczynając omawianie problematyki zamówień publicznych, należy wyjaśnić, czym są zamówienia publiczne. W celu wyjaśnienia tego terminu trzeba sięgnąć do definicji zawartej w art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wynika z niej, że zamówienia publiczne to odpłatne umowy zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są: • usługi, • dostawy lub • A zatem ustawodawca uwarunkował zamówienie publiczne od występowania łącznie roboty budowlane. trzech przesłanek: 1. odpłatności umowy cywilnoprawnej, 2. przedmiotu umowy – dostawa, usługa, robota budowlana, 3. stron umowy – zamawiający i wykonawca. 2.1. Odpłatność umowy Odpłatność umowy zgodnie z Kodeksem cywilnym oznacza, że każda ze stron uzyskuje przez wykonanie umowy jakąś korzyść ekonomiczną, niekoniecznie w postaci pieniężnej. A zatem w wyniku zamówienia publicznego zamawiający w zamian za określone przysporzenie ze strony wykonawcy (wykonanie dostawy, usługi lub roboty budowlanej) sam dokonuje przy- sporzenia na rzecz wykonawcy (wynagrodzenie). Ustawa Pzp nie tworzy nowego typu umowy – nie znajdziemy w jej regulacjach essentialia negotii umów stanowiących zamówienia publiczne. Dlatego strony zawierające umowę w trybie Pzp zawierają albo jedną z wyróżnionych w Kodeksie cywilnym umów nazwanych (np. sprzedaż, najem, leasing), albo nienazwa- nych (np. umowa konsultingowa). Przykład Nie każde zamówienie jest zamówieniem publicznym. Przykładem może być umowa nieodpłatnego użyczenia czy też umowa darowizny, które co do zasady charakteryzu- je brak odpłatności. 25 Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389. 26 Dz.U z 2012 r. poz. 1361. 27 Dz.U z 2012 r. poz. 1372. 16 Rozdział I. Zamówienia publiczne – Najważniejsze zagadnienia II. System zamówień publicznych w Polsce 2.2. Przedmiot umowy Przez roboty budowlane należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wyko- nanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c usta- wy Pzp28 lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Pojęcie dostaw oznacza nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Natomiast usługi są to, zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy Pzp wszelkie świadczenia, któ- rych przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy (zobacz schemat 2.I). Schemat 2.I. Rodzaje zamówień publicznych Dostawy Usługi Roboty budowlane Ważne! Wyłączenia zamówień spod reżimu ustawy Pzp Ustawa Pzp w art. 4 wyłącza spod przedmiotowego zakresu zastosowa- nia jej przepisów niektóre kategorie zamówień. Przepis art. 4 ustawy Pzp zawiera zamknięty katalog zamówień, do których udzielenia usta- wa Pzp nie ma zastosowania, m.in. są to zamówienia, których przed- miotem są usługi arbitrażowe lub pojednawcze, nabycie własności oraz innych praw do nieruchomości, badań naukowych czy też umów z za- kresu prawa pracy. Przepisy wyłączające obowiązek stosowania Pzp do udzielania zamówień należą do kategorii szczególnych, gdyż tworzą wyjątek od ogólnej zasa- dy, że podmioty określone w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp udzielają zamówień publicznych po przeprowadzeniu postępowań w sprawie ich udzielenia zgodnie z przepisami tej ustawy. Dlatego odstąpienie od obowiązku sto- sowania przepisów Pzp może nastąpić tylko i wyłącznie w okoliczno- ściach wymienionych enumeratywnie w art. 4 ustawy Pzp. 28 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie robót budowlanych z 17 grudnia 2012 r. (Dz.U. poz. 1372). 17 2.3. Strony umowy muszą wystąpić dwie strony: Jak wskazuje definicja zamówień publicznych w umowie o zamówienie publiczne, • zamawiający, rozumiany jako podmiot obowiązany do stosowania Pzp, i  • wykonawca, rozumiany jako podmiot, który bierze z własnej woli udział w postę- powaniu przetargowym. 3. Zamawiający i wykonawcy 3.1. Zamawiający Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia przygoto- wuje i przeprowadza zamawiający. Zamawiającym w rozumieniu Pzp jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowią- zana do stosowania ustawy Pzp. że zamawiającymi mogą być: Dokładny zakres podmiotowy stosowania ustawy Pzp określa art. 3. Wynika z niego, • jednostki sektora finansów publicznych (np. gminy, powiaty, samorząd wojewódz- twa, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej), • państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. jed- nostki organizacyjne Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej) oraz • tzw. instytucje prawa publicznego (np. PKP, osoby prawne utworzone w celu za- spokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemy- słowego ani handlowego), a także związki tych podmiotów. Zamawiający nie musi zawsze samodzielnie przygotowywać i przeprowadzać po- stępowania. Zgodnie z art. 15 ust. 2 zadanie to może być powierzenie osobie trzeciej wła- snej jednostce organizacyjnej, która zajmie się wykonaniem w imieniu zamawiającego powierzonych jej czynności. Przepisy Pzp wskazują, że podmiot taki działa w charakte- rze pełnomocnika zamawiającego. Jeśli celowe jest połączenie sił przez kilku zamawiają- cych, to mogą oni wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, zezwala na takie postępowania art. 16 ustawy Pzp. W takiej sytuacji zamawiający powinni wyzna- czyć spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. Zamawiającym może być również centralny zamawiający – instytucja uregulowana w art. 15 a ustawy Pzp. Centralny zamawiający jest wskazywany przez Prezesa Rady Mi- nistrów spośród organów administracji rządowej lub jednostek organizacyjnych podle- głych tym organom lub przez nie nadzorowanych. Jego zadaniem jest przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia, udzielanie zamówień lub za- wieranie umów ramowych na potrzeby zamawiających z administracji rządowej, jeżeli zamówienie jest związane z działalnością więcej niż jednego zamawiającego. 18 Rozdział I. Zamówienia publiczne – Najważniejsze zagadnienia II. System zamówień publicznych w Polsce Centrum Usług Wspólnych zostało wskazane 30 marca 2011 r. zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 16 jako centralny zamawiający dla jednostek administracji rządowej. 3.2. Wykonawca Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposia- dająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. A zatem w pierwszym eta- pie ubiegania się o zamówienie status wykonawcy będzie przysługiwał każdemu podmio- towi, który zadeklaruje wolę uzyskania zamówienia lub też zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu. W dalszym etapie będzie to podmiot, który złożył ofertę, w ostatnim, któ- ry zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego (zobacz schemat 3.I). Schemat 3.I. Wykonawca w postępowaniu o zamówienie publiczne Podjęcie decyzji o wzięciu udziału w postępowaniu o uzyskanie zamówienia publicznego Sporządzenie i złożenie konkurencyjnej oferty Zawarcie umowy i realizacja zamówienia publicznego Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie z innymi wykonawcami tworzyć konsorcjum na podstawie art. 23 ustawy Pzp. W przy- padku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawar- cia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z orzecznictwa KIO Jedyny wymóg, który musi spełniać oferta konsorcjum, to pełnomoc- nictwo. Ustawa Pzp w żaden inny sposób nie wskazuje, jaką formę powinna przybrać oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiega- jących się o udzielenie zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoław- czej z 3 września 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 1069/09). Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców lub inny podmiot, któremu wyko- nawcy udzielą stosownego pełnomocnictwa. 19 Z przetargu Problem Spółki X i Y złożyły w postępowaniu ofertę wspólną. Do oferty załączono pełnomoc- nictwo, w którym spółka X upoważnia spółkę Y do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy. Na pełnomocnictwie widnieje jedynie podpis uprawnionego przedstawiciela spółki X. Treść pełnomocnictwa mówi jedynie o tym, że spółka X upoważnia spółkę Y, nie są natomiast w ymienione nazwy obu spółek, które wspól- nie ustanawiają pełnomocnika. Czy takie pełnomocnictwo jest zgodne z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp? Rozwiązanie Pełnomocnikiem może być zarówno jeden z członków konsorcjum, jak i osoba trze- cia. Zazwyczaj – jak to następuje w opisanym przypadku – członkowie konsorcjum upoważniają jednego z nich do występowania w imieniu całego konsorcjum, czyniąc z niego lidera. Dla ważności udzielonego pełnomocnictwa konieczne jest, aby jego treść: • identyfikowała wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, • wskazywała, jakiego postępowania dotyczy, • określała jego zakres (czy pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, czy do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego), • zawierała podpisy wszystkich wykonawców, w tym ustanowionego pełnomocnika. Mając powyższe na uwadze, pełnomocnictwo, które zostało załączone w przedmioto- wej sprawie, jest wadliwe. Podstawa prawna art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publiczne- go stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, za- mawiający może żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców. Umową regulującą współpracę wyko- nawców z reguły będzie umowa konsorcjum. Istota konsorcjum przejawia się w zo- bowiązaniu uczestników do współdziałania dla osiągnięcia wspólnego celu poprzez podejmowanie oznaczonych w umowie działań. Celem tym może być wspólne ubiega- nie się o zamówienie publiczne, a następnie jego realizacja. Wykonawcy wspólnie ubie- gający się o zamówienie publiczne ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesienie zabezpieczenia należytego wy- konania umowy. Często pojawia się problem, jak traktować spółki, które biorą udział w przetargach publicznych – czy jako wykonawców, którzy tworzą konsorcjum, czy jako jednego wy- 20 Rozdział I. Zamówienia publiczne – Najważniejsze zagadnienia II. System zamówień publicznych w Polsce konawcę. Spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) co prawda nie zostały obdarzone osobowością prawną, ale na mocy przepisów tworzą określoną organizację, która umożliwia im funkcjonowanie w obrocie, jako samodzielne podmioty praw i obowiązków, odrębne od ich wspólników. A zatem wykonawcę będą- cego spółką osobową należy traktować jako jednego wykonawcę, a nie jako wspólni- ków tworzących konsorcjum. Spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) posiadają osobowość prawną, dlatego w ich wypadku nie ma żadnych wątpliwości, że należy ich traktować jako jeden podmiot startujący w przetargu. Natomiast całkiem odmienna sytuacja zachodzi w przypadku spółek cywilnych. W świetle obowiązującego prawa spółka cywilna nie jest bowiem ani osobą prawną, ani przedsiębiorcą, ale zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego – umową, przez którą wspól- nicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działa- nie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Spółka cywilna jest jedynie stosunkiem zobowiązaniowym jej wspólników. Jako taka nie posiada zdolności prawnej, w związku z czym nie może zostać uznana za jednostkę organizacyjną nieposia- dającą osobowości prawnej. Status prawny spółki cywilnej (brak osobowości prawnej, obowiązek odrębnego wpisu każdego ze wspólników do ewidencji działalności go- spodarczej) przesądza o tym, że w postępowaniu o zamówienie publiczne ma do niej zastosowania przepis art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, z którego wynika obowiązek traktowa- nia jej wspólników jako wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówie- nia publicznego (konsorcjum). 4. Wartość zamówienia a obowiązek stosowania ustawy Pzp Nie do wszystkich zamówień dokonywanych przez jednostki publiczne należy stoso- wać ustawę Pzp. Próg stosowania ustawy Pzp to kwota wartości zamówienia, poniżej której zamawiający nie ma obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych. Usta- wy Pzp nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyra- żonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp). Wartością zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez VAT (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp.) Jednak nawet wydatków o wartościach do 14.000 euro należy dokonywać zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Stosownie do ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane: • w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efek- • w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, • w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Znaczna część zamawiających wprowadza regulaminy postępowania przy udzielaniu tów z danych nakładów, zamówień zwolnionych ze stosowania przepisów ustawy Pzp. 21 Z przetargu Problem Ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp). Czy mimo tego zapisu można zastosować ustawę do zamówień o wartości poniżej tej kwo- ty? Jakie mogą być tego konsekwencje? Czy postępowanie przeprowadzone w ten spo- sób będzie ważne? Rozwiązanie Z przepisów ustawy Pzp nie płynie wniosek o niedopuszczalności stosowania przepisów o zamówieniach publicznych wobec zamówień, których udzielenie zgodnie z przepisa- mi ustawy Pzp nie jest wymagane. Co do zasady, zamawiający może stosować te przepisy zawsze. Obecnie przyjęty przez ustawodawcę próg 14.000 euro to „próg bagatelności”. Zamawiający powinien więc rozważyć, czy koszt przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w danym przypadku zbilansuje, przewyższy czy nie dosięgnie korzyści, które z takiej decyzji mogą wypływać. Wskazać należy, że formularze ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie ZP pozwalają na dokonanie wyboru pomiędzy dwoma rubrykami: „ogłoszenie obowiąz- kowe” albo „ogłoszenie nieobowiązkowe”. Z treści więc np. formularza „Ogłoszenia o zamówieniu” wynika, że zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu, pomimo że nie ma takiego obowiązku na podstawie przepisów. Podstawa prawna art. 4 pkt 8, art. 184 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). Progi unijne z kolei to kwoty wartości zamówienia, dla których lub powyżej których należy stosować procedurę unijną. Progi unijne określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależ- niony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich29. od wysokości których zależy wybór procedury udzielenia zamówienia publicznego: Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje następujące progi wartościowe, • tzw. procedura krajowa, którą stosuje się przy wartości zamówienia wynoszą- cej od 14.000 euro do 130.000/200.000 euro dla zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz od 14.000 euro do 5.000.000 euro dla zamówień, któ- rych przedmiotem są roboty budowlane; tzw. procedura unijna, którą stosuje się przy wartości zamówienia równej lub przekraczającej 130.000/200.000 euro dla zamówień, których przedmiotem są do- • 29 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z  2011  r. nr  282, poz.  1649), zmienione rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 3 grudnia 2012 r. (Dz.U. poz. 1360). 22 Rozdział I. Zamówienia publiczne – Najważniejsze zagadnienia
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zamówienia Publiczne w 3 krokach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: