Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00235 004402 18676262 na godz. na dobę w sumie
Zamówienia dodatkowe i uzupełniające - ebook/pdf
Zamówienia dodatkowe i uzupełniające - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 64
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4646-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja systematyzuje czynności podejmowane podczas udzielania zamówień dodatkowych i uzupełniających. Można w niej znaleźć wskazówki eksperta oraz odpowiedzi na pytania Czytelników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH §§ Andrzela Gawrońska-Baran Radca prawny, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007–2008, obecnie kieruje departamentem za- mówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej, dok- tor nauk prawnych z kilkunastoletnim do świad czeniem w dziedzinie zamówień publicznych, specjalizujący się rów- nież w kwestiach legislacyjnych. Autorka licznych profesjo- nalnych publikacji poświęconych problematyce zamówień publicznych. R e a l i z a c j a z a m ó w e n a i i : Z a m ó w i e n i a d o d a t k o w e i u z u p e ł n i a j ą c e B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH §§ Andrzela Gawrońska-Baran ZAMÓWIENIA DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE Seria: Realizacja zamówienia 978-83-269-4646-2 UOX 49 Cena 47,52 zł netto 49,90 zł brutto UOX49 okladka.indd 1 13.01.2016 11:56 Andrzela Gawrońska-Baran zamówienia dodatkowe i uzupełniające UOX49.indd 1 13.01.2016 12:02 Autor: Andrzela Gawrońska-Baran radca prawny, doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007–2008, obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej Redaktor prowadzący: Klaudyna Saja-Żwirkowska Wydawca: Rafał Duluk Korekta: Zespół Projekt okładki: Piotr Fedorczyk ISBN: 978-83-269-4646-2 Copyright © by Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2016 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: zamowieniapubliczne@wip.pl Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: MDruk Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych artyku- łach i ich tytułach. Artykułów ani jakichkolwiek innych materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych w zamieszczonych w niej artykułach, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szcze- gólności prawem autorskim. Ich przedruk oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie populary- zacyjno-informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Czytelnikiem a Wydawcą lub Redakcją. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane zamieszczone w tych materia- łach były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże informacje te nie mają charakteru porady czy opinii prawnej, jako że Wydawca ani Redakcja nie świadczą żadnych usług prawnych. Nie mogą być one również traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. Zastosowanie tych informacji w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji lub opinii prawnej. Wobec powyższego Wydawca, Redakcja, redaktorzy ani autorzy ww. materiałów nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, w szczególności za skutki zastosowania się lub wykorzystania w jakikolwiek sposób informacji zawartych w tych materiałach. UOX49.indd 2 13.01.2016 12:02 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Zamówienia dodatkowe i uzupełniające – jak ich udzielić zgodnie z ustawą Pzp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Zamówienia dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Zamówienie podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Niemożliwe do przewidzenia zamówienia dodatkowe . . . . . . . . . . . 9 Z kontroli UZP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Niewspółmiernie wysokie koszty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Wartość zamówień dodatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Roboty dodatkowe a roboty zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Przebieg procedury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zamówienia uzupełniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Termin udzielenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Zamówienie tylko dla dotychczasowego wykonawcy . . . . . . . . . 18 Przedmiot zamówień uzupełniających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Wartość zamówień uzupełniających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Nie trzeba stosować procedur przetargowych . . . . . . . . . . . . . . . 28 Maksymalny zakres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Uproszczone reguły udzielania zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Sprawozdanie roczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Zamówienia uzupełniające i dodatkowe w pytaniach i odpowiedziach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Można udzielić zamówienia uzupełniającego jednemu wykonawcy konsorcjum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Wiedza i Praktyka UOX49.indd 3 3 13.01.2016 12:02 Zamówienia dodatkowe i uzupełniające Zamówieniem podstawowym jest każda z części zamówienia, na którą można złożyć ofertę częściową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Można udzielić zamówienia dodatkowego, jeśli niemożliwe było przewidzenie prac wcześniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Zamówienie uzupełniające jest realizowane na podstawie odrębnej umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego wykonawcy, który realizował zamówienie podstawowe . . . . . . . . . 42 Można udzielić zamówienia uzupełniającego, jeśli zostało ono wcześniej przewidziane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Zamawiający musi dokładnie oszacować wartość zamówienia uzupełniającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Zamówienie dodatkowe jest możliwe, gdy jego realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania umowy . . . . . . . . . . . . . . . 47 Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Zamówienia dodatkowe, których nie można było wcześniej zaplanować, to zamówienia odrębne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Czy konieczne jest podpisanie umowy na wykonanie robót dodatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Udzielanie zamówień uzupełniających o wartości poniżej 30.000 euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 W siwz zamawiający podaje tylko informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Zamawiający nie musi udzielać wszystkich zamówień jednocześnie . . . 56 Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Wskazówki, w jaki sposób obliczyć wartość zamówień uzupełniających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Co może zrobić zamawiający, gdy nagle potrzebuje większej ilości zamówionych już usług? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 4 UOX49.indd 4 Wiedza i Praktyka 13.01.2016 12:02 Zamówienia dodatkowe i uzupełniające Wstęp Zamówienia dodatkowe to te, które stały się konieczne w trakcie realizacji zamówienia podstawowego na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania postępowania. Natomiast bez ich zlecenia i wykonania nie jest możliwe prawidłowe wykonane za- mówienia podstawowego. Natomiast cechą charakterystyczną zamówień uzupełnia- jących, jak sama nazwa wskazuje, jest ich uzupełniający charakter w stosunku do zamówienia podstawowego. Jest to swego rodzaju „zabezpieczenie” dla zamawiającego, które pozwala w trybie zamówienia z wolnej ręki, bez przeprowadzania czasochłonnej procedury, udzielić prze- widzianych wcześniej zamówień. Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zama- wiający powinien przewidzieć na etapie przygotowywania postępowania o zamówienie publiczne. Ponadto zamó- wienia uzupełniające mogą być udzielone tylko wtedy, gdy zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Wskazówki eksperta, jak krok po kroku udzielić zamówień dodatkowych i uzupełniających i nie naruszyć ustawy Pzp, można znaleźć w publikacji. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z pewnością pomogą rozwiązać problemy w codziennej pracy specjalistów ds. zamówień publicznych. Z poważaniem Klaudyna Saja-Żwirkowska redaktor prowadząca Wiedza i Praktyka UOX49.indd 5 5 13.01.2016 12:02 Zamówienia dodatkowe i uzupełniające
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: