Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00294 007022 9767991 na godz. na dobę w sumie
Zamówienia publiczne. Wzory pism i dokumentów - ebook/pdf
Zamówienia publiczne. Wzory pism i dokumentów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5478-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja prezentuje zbiór zaktualizowanych wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych.

Książka została opracowana zgodnie z następującym schematem:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE WZORY PISM I DOKUMENTÓW EWA MARCJONIAK W Z O R Y P I S M Warszawa 2013 Stan prawny na 1 marca 2013 r. Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie redakcyjne Elżbieta Jóźwiak Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Stanisław Drzewiecki Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Maciej Sadowski Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN: 978-83-264-4102-8 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl SPIS TREŚCI SpiS treści SpiS treści Wstęp .............................................................................................................................................. 9 Część 1. Pisma ............................................................................................................................. 11 § 1. Decyzja o powołaniu komisji przetargowej [art. 19–21 p.z.p.] .............................. 13 § 2. Odwołanie i powołanie członka Komisji, powołanie biegłego [art. 21 ust. 1 i 4 p.z.p.] .................................................................................................. 18 § 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [art. 23 ust. 2 p.z.p.] ............................ 20 § 4. Żądanie umowy od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [art. 23 ust. 4 p.z.p.] .......................................................... 21 § 5. Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy (w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej) [art. 24 ust. 3 p.z.p.] ..................................................... 23 § 6. Zwrócenie się o wyjaśnienia, czy złożenie odrębnych ofert przez wykonawców powiązanych w tej samej grupie kapitałowej nie prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji [art. 24b ust. 1 p.z.p.] ........... 26 § 7. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów [art. 26 ust. 3 p.z.p.] ............................ 29 § 8. Wezwanie do złożenia wyjaśnień [art. 26 ust. 4 p.z.p.] ........................................... 33 § 9. Program funkcjonalno ‑użytkowy [art. 31 ust. 2 i 3 p.z.p.] ...................................... 35 § 10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [art. 36 p.z.p.] .............................. 39 § 11. Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [art. 38 ust. 1 p.z.p.] ................................................................................. 90 § 12. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [art. 38 ust. 2 p.z.p.]........................................................................................................ 92 § 13. Zwołanie zebrania wszystkich wykonawców [art. 38 ust. 3 p.z.p.] ...................... 95 § 14. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [art. 38 ust. 4 p.z.p.]........................................................................................................ 99 § 15. Zmiana terminu składania ofert [art. 38 ust. 6 p.z.p.] ............................................ 102 § 16. Oświadczenie o spełnieniu warunków [art. 44 p.z.p.] .......................................... 103 § 17. Ponowne żądanie wadium [art. 46 ust. 3 p.z.p.] ..................................................... 107 § 18. Zmiana i wycofanie oferty [art. 84 ust. 1 p.z.p.] ..................................................... 109 § 19. Informacje z otwarcia ofert [art. 86 ust. 5 p.z.p.] .................................................... 112 § 20. Żądanie wyjaśnień ofert [art. 87 ust. 1 p.z.p.] ......................................................... 116 § 21. Poprawienie omyłek [art. 87 ust. 2 p.z.p.] ................................................................ 119 5 SPIS TREŚCI § 22. Pismo w sprawie ustalenia, czy wykonawca nie zaoferował rażąco niskiej ceny oferty [art. 90 ust. 1 p.z.p.] .................................................................... 123 § 23. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [art. 92 ust. 1 p.z.p.] ........ 125 § 24. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [art. 93 ust. 3 p.z.p.] ............... 128 § 25. Wybór bez ponownego badania i oceny ofert [art. 94 ust. 3 p.z.p.] .................... 131 § 26. Odwołanie [art. 180 p.z.p.] ......................................................................................... 133 § 27. Informacja o niezgodnej z przepisami czynności [art. 181 ust. 1 p.z.p.] ............ 137 § 28. Wniosek do Krajowej Izby Odwoławczej o uchylenie zakazu w sprawie zawarcia umowy przed rozstrzygnięciem odwołania [art. 183 ust. 2 p.z.p.] ..... 139 § 29. Wezwanie o przedłużenie wadium [art. 184 p.z.p.] ............................................... 141 § 30. Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego [art. 185 ust. 1 p.z.p.].................................................................................................... 142 § 31. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego [art. 185 ust. 2 p.z.p.].................................................................................................... 144 § 32. Zgłoszenie opozycji wobec przystąpienia [art. 185 ust. 4 p.z.p.] ......................... 146 § 33. Odpowiedź na odwołanie [art. 186 ust. 1 i 2 p.z.p.] ............................................... 148 § 34. Sprzeciw wobec uwzględnienia odwołania [art. 186 ust. 3 i 5 p.z.p.] ................. 152 § 35. Cofnięcie odwołania [art. 187 ust. 8 p.z.p.] .............................................................. 154 § 36. Przekazanie prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych odpisu orzeczenia sądu o stwierdzeniu wyrządzenia szkody .......................................... 156 Część 2. Wykaz aktów prawnych .......................................................................................... 159 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ............................. 161 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej .. 273 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich .............................................................................................. 275 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ........................................................ 277 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ........................................................ 278 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ........................................ 279 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym ...................... 284 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań .................................. 288 6 SPIS TREŚCI Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania .................. 298 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania ................................... 301 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno‑ ‑użytkowym.................................................................................................................. 311 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno‑użytkowego ......................................................................................... 324 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .... 333 7 SPIS TREŚCI Wstęp W książce, którą wzięli Państwo do ręki, autorka starała się przedstawić wzory naj‑ częściej występujących dokumentów, które są wystosowywane w procedurach zamó‑ wień publicznych. Brak tego typu wydawnictw dostosowanych do najnowszego stanu prawnego – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, poz. 951, poz. 1101, poz. 1271 i poz. 1529). Ustawa ta będzie w dalszej części nazywana w skrócie „p.z.p.”. Być może dzięki skorzystaniu ze wzorów dokumentów zawartych w książce za‑ mawiający ustrzegą się od popełnienia błędów bądź będą mogli przeprowadzić szybciej procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty i nie będą narażeni na wniesienie środków ochrony prawnej przez wykonawców z błahych powodów. Albo, co wiąże się z dotkliw‑ szymi konsekwencjami, nie będą narażeni na zawarcie umowy z wykonawcą, który nie złożył rzeczywiście najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie autorka starała się przedstawić dokumenty w sposób możliwie najbar‑ dziej otwarty, aby wytworzyć zaufanie między stronami, mając cały czas na uwadze, że w procedurach zamówień publicznych, gdzie wchodzi w grę interes publiczny, chodzi o uzyskanie i wybranie rzeczywiście najkorzystniejszej oferty, a potem o zawarcie umo‑ wy i optymalne jej wykonanie. W książce zostały zaprezentowane dokumenty w najpopularniejszym trybie po‑ stępowania – w przetargu niegraniczonym. Autorce również przyświecało wskazanie przeprowadzenia postępowania w spo‑ sób możliwie najbezpieczniejszy, tak jak mówi stare powiedzenie brydżowe „Niech szle‑ my i szlemiki grają przeciwniki”. Książka opracowana została zgodnie ze schematem: 1) tytuł pisma; 2) przytoczenie przepisu, z którego wynika obowiązek lub możliwość wystosowania pisma przez zamawiającego lub inny podmiot; 3) proponowana treść pisma; 4) wskazówki dla opracowujących pismo. 9 Część 1 pisma § 1. Decyzja o powołaniu komisji przetargowej [art. 19–21 p.z.p.] Art. 19. [komisja – powołanie] 1. Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowa- nia o udzielenie zamówienia, zwaną dalej „komisją przetargową”, jeżeli wartość za- mówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na pod- stawie art. 11 ust. 8. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wy- danych na podstawie art. 11 ust. 8, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się. 3. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przy- gotowania i przeprowadzenia określonych postępowań. Art. 20. [komisja – status i działanie] 1. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym [1] do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w po- stępowaniu o udzielenie zamówienia oraz [2] do badania i [3] oceny ofert. 2. Kierownik zamawiającego może także powierzyć komisji przetargowej doko- nanie innych, niż określone w ust. 1, czynności w postępowaniu o udzielenie zamó- wienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie za- mówienia. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio. 3. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi zamawia- jącego propozycje [1] wykluczenia wykonawcy, [2] odrzucenia oferty oraz [3] wyboru najkorzystniejszej oferty, a także w zakresie, o którym mowa w ust. 1, [4] występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. Art. 21. [komisja – powołanie członków] 1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. 2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. 3. Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czyn- ności oraz przejrzystości jej prac. 4. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i prze- prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjal- nych, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetar- gowej, może powołać biegłych. Przepis art. 17 stosuje się. 13 Decyzja Wójta nr _ _ _ _ z dnia _ _ _ _ _ _ r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pod nazwą _ _ _ _ Na podstawie art. 19 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, poz. 951, poz. 1101, poz. 1271 i poz. 1529), zwanej dalej w skrócie p.z.p., podejmuje się de‑ cyzję, jak następuje: § 1. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania pod nazwą _ _ _ _. Komisja Przetargowa będzie zwana dalej Komisją bez bliższe‑ go określenia. § 2. 1. Komisja działa w składzie: 1) Przewodniczący Andrzej Arkadia, który: a) kieruje pracami Komisji, b) czuwa nad podpisaniem przez właściwe osoby oświadczenia, zgodnego z art. 17 ust. 1 p.z.p., c) przedstawia do podpisu Wójta pisma, które wystosowuje zamawiający, d) składa ustne sprawozdania z prac komisji na żądanie Wójta, a na pisemne polecenie Wójta – sprawozdania pisemne; 2) Zastępca Przewodniczącego Bożena Babilon, która zastępuje Przewodniczą‑ cego podczas jego nieobecności; 3) Sekretarz Czesław Cebion, który: a) wypełnia Protokół postępowania na druku ZP, b) sporządza z każdego posiedzenia Komisji notatkę o podjętych działaniach, a notatka musi zawierać co najmniej określenie daty i miejsca posiedze‑ nia, listę obecności, projekty pism, które zostaną przedstawione Wójtowi do podpisu, c) czuwa nad prawidłową wysyłką wszystkich pism, d) gromadzi dokumentację zamówienia; 4) Członek Dariusz Droga, który sprawdza opis przedmiotu zamówienia; 5) Członek Ewa Echo, która sprawdza wartość zamówienia; 6) Członek Felicjan Fara, który sprawdza opis sposobu dokonywania oceny speł‑ niania warunków udziału w postępowaniu i spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez poszczególnych wykonawców; 7) Członek Grzegorz Gnać, który sprawdza określenie kryteriów oceny ofert i sprawdza przyznanie odpowiedniej liczby punktów poszczególnym ofer‑ tom podczas oceny ofert. 14 2. Komisja może podejmować ważne uchwały: 1) podczas głosowania przez zwykłą większość głosów pod obecność co naj- mniej trzech członków Komisji, o ile wszyscy członkowie zostali zawiado- mieni o posiedzeniu Komisji, a w razie równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady; 2) podczas przyznawania odpowiedniej liczby punktów poszczególnym ofer‑ tom przez przyznanie poszczególnym ofertom w poszczególnych kryteriach odpowiedniej liczby punktów pod obecność co najmniej trzech członków Komisji, o ile wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu Ko- misji, a następne punkty przyznane przez członków Komisji są sumowane i wyciągana średnia1. § 3. 1. Komisja została powołana do wnioskowania do kierownika zamawia‑ jącego o wykonanie każdej czynności zmierzającej do wyboru najkorzystniejszej oferty, a w szczególności do: 1) oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 2) badania ofert; 3) oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Komisja może w każdym czasie wystąpić z uzasadnionym wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, taki wniosek nie jest wiążący dla Wójta. § 4. Dział Zamówień Publicznych wykonuje obsługę techniczno‑biurową Ko‑ misji. § 5. Komisja działa od _ _ _ _ _ _ r. do momentu podpisania umowy w spra‑ wie zamówienia publicznego. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ podpis kierownika jednostki _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ podpis kierownika jednostki Kierownik zamawiającego jest obowiązany do powołania komisji przetargowej. Jeżeli wartość zamówienia jest podprogowa, czyli jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., kierownik zamawiającego jest uprawniony do powołania komisji przetargowej. Informację o powołaniu komisji nale‑ ży zamieścić w Protokole postępowania na druku ZP.1 Do § 1. Zgodnie z art. 19 ust. 3 p.z.p. zamawiający może powołać komisję do przepro‑ wadzenia określonego postępowania lub do prowadzenia większej liczby postępowań. Każdorazowe powoływanie komisji może być praktyczniejsze w przypadkach mniej‑ szych zamawiających, kiedy można uwzględnić np. urlopy pracowników, ich szczególne predyspozycje czy inne czynniki. Należy wtedy wpisać nazwę postępowania. Jednocześ‑ 1 W przypadku różnej liczby członków Komisji na poszczególnych posiedzeniach może dojść do przekłamań. 15 nie praktyczna rada – im krótsza nazwa tym mniejsza później możliwość popełniania pomyłek i łatwiejsze posługiwanie się nią. Do § 2. Zamawiający, powołując komisję, powinien, zgodnie z art. 21 ust. 3 p.z.p., określić: 1) organizację; 2) skład; 3) tryb pracy; 4) zakres obowiązków członków komisji przetargowej. Komisja i tak musi stosować się do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dlatego regulowanie jej pracy bardzo szczegółowymi unormowaniami może tylko wpłynąć hamująco na operatywność działania komisji. Do § 3. Należy podkreślić znaczenie art. 20 ust. 1 oraz ust. 3 p.z.p. Zostały w nim przedstawione trzy najważniejsze czynności zamawiającego po złożeniu ofert, a jedno‑ cześnie trzy najważniejsze czynności komisji. Czynnościami tymi są: 1) ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzie‑ lenie zamówienia; 2) badanie ofert; 3) ocena ofert zakończona wyborem najkorzystniejszej oferty. Komisja może także wnioskować o unieważnienie postępowania. Zwykle kierownicy zamawiającego powołują komisje przetargowe nawet w przy‑ padkach mniejszych wartości zamówienia. Wnioski komisji nie zdejmują odpowie‑ dzialności z kierownika zamawiającego za podejmowane decyzje, ale są wskazaniem do podjęcia decyzji. Ze względu na odpowiedzialność kierownika zamawiającego za podejmowane decyzje, żaden przepis nie może nakazać, aby kierownik zamawiającego bezwzględnie i bezwarunkowo podporządkowywał się wnioskom komisji przetargowej. Jednak w przypadku, gdy kierownik zamawiającego postanawia podjąć inną decyzję niż wniosek komisji, to powinien taką decyzję pisemnie uzasadnić i uzasadnienie dołączyć do dokumentacji postępowania. Z życia wzięty przykład innej decyzji niż wniosek komisji: zamawiający prowadził postępowanie na wyburzenie kilkunastometrowego komina w nieczynnej kotłowni i ko‑ misja wybrała zgodnie z przepisami najkorzystniejszą ofertę. Kierownik jednak unie‑ ważnił postępowanie i podjął decyzję o rozwiązaniu komisji. Powodem było samoistne zawalenie się komina ze względu na silny wiatr. Zamawiający przeprowadził postępo‑ wanie na wywóz gruzu i uprzątnięcie terenu. Mimo takiego stanu faktycznego, kontro‑ lujący, który analizował tylko jedno postępowanie, miał wiele zastrzeżeń do unieważ‑ nienia postępowania. Zgodnie z art. 20 ust. 3 p.z.p., zamawiający może w każdej chwili podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania, jeżeli zaistnieją ustawowe okoliczności dotyczące [1] oce‑ ny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, [2] badania ofert bądź [3] oceny ofert. Decyzję tę zamawiający podejmuje na wniosek komisji. Oczywiście może zaistnieć również wiele innych czynników zmuszających zamawiającego do unie‑ ważnienia postępowania i chociaż czynniki te nie są wyliczone w przytoczonym art. 20 ust. 3 p.z.p., komisja powinna również i te inne przyczyny wziąć pod uwagę i wniosko‑ wać o unieważnienie postępowania. 16 Sama komisja nie podejmuje decyzji, a tylko wnioskuje o podjęcie decyzji do kie‑ rownika zamawiającego. Zamawiający powinien podjąć jakąś czynność, aby powołać Komisję Przetargo‑ wą. Musi o tej czynności zamieścić odpowiednią notatkę w Protokole postępowania ZP. 17 § 2. Odwołanie i powołanie członka Komisji, powołanie biegłego [art. 21 ust. 1 i 4 p.z.p.] Art. 21. [komisja – powołanie członków] 1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. 2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. 3. Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czyn- ności oraz przejrzystości jej prac. 4. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i prze- prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjal- nych, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetar- gowej, może powołać biegłych. Przepis art. 17 stosuje się. Art. 17. [wyłączenie osób z postępowania] 1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod- legają wyłączeniu, jeżeli: 1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia; 2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonaw- cą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami or- ganów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postę- powaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia skła- dają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświad- czenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 3. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę pod- legającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności fak- tycznych niewpływających na wynik postępowania. 18 Decyzja Wójta nr _ _ _ _ z dnia _ _ _ _ _ _ r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowa‑ nia pod nazwą _ _ _ _ oraz powołania biegłego Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, poz. 951, poz. 1101, poz. 1271 i poz. 1529), zwanej dalej w skrócie p.z.p., podejmuje się decyzję, jak następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Komisji Przetargowej, która będzie zwana dalej Komisją bez bliższego określenia, dotychczasowego przewodniczącego Andrzeja Arkadię ze względu na _ _ _ _. § 2. Powołuje się Hannę Heweliusz na członka Komisji. § 3. Funkcję przewodniczącego Komisji powierza się Hannie Heweliusz. § 4. Na wniosek z _ _ _ _ _ _ r. Komisji powołuje się biegłego Romana Rzeczo‑ znawcę do złożenia opinii w zakresie wiadomości specjalnych w sprawie _ _ _ _, co jest niezbędne do dokonania czynności związanych z przygotowaniem i prze‑ prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. § 5. Powołane osoby w § 1 i 4 przed przystąpieniem do wykonywania czynno‑ ści mają obowiązek złożyć oświadczenie o braku przesłanek do wyłączenia, zgod‑ nie z art. 17 p.z.p. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ podpis kierownika jednostki Standardowa decyzja zamawiającego. Należy pamiętać o konieczności złożenia oświadczenia przez każdego reprezentanta zamawiającego o braku przesłanek do wy‑ łączenia, zgodnie z art. 17 p.z.p. 19 § 3. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [art. 23 ust. 2 p.z.p.] Art. 23. [wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie] 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowa- nia w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o któ- rych mowa w ust. 1. 4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawia- jący może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. miejscowość, data 1. Wykonawca (pełnomocnik) adres 2. Wykonawca (udzielający pełnomocnictwa) adres Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamó‑ wień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, poz. 951, poz. 1101, poz. 1271 i poz. 1529) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają _ _ _ _ pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego pod nazwą _ _ _ _. Zamawiającym w postępowaniu jest _ _ _ _. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane _ _ _ _ _ _ r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ podpis osoby upoważnionej Pełnomocnictwo może być bardzo lakoniczne. Ważne jest, aby zawierało dokładne wskazanie postępowania, do którego jest udzielane. 20 § 4. Żądanie umowy od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [art. 23 ust. 4 p.z.p.] Art. 23. [wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie] 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawia- jący może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Zamawiający adres miejscowość, data Pełnomocnik do reprezentowania wykonaw‑ ców wspólnie ubiegają cych się o udzielenie zamówienia ulica kod miejscowość Żądanie umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia pub‑ licznego umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, poz. 951, poz. 1101, poz. 1271 i poz. 1529), zwanej dalej w skrócie p.z.p. Państwa oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o czym zamawiający zawiadomił Państwa _ _ _ _ _ _ r., zgodnie z art. 92 p.z.p. Niedostarczenie przez Państwa żądanej umowy przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie potraktowane przez zamawia‑ jącego jako uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publiczne‑ go i zamawiający, zgodnie z art. 94 ust. 3 p.z.p., wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie należy wnieść do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pi‑ semnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym we‑ ryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z art. 180 ust. 4 p.z.p. 21 Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu, zgod‑ nie z art. 180 ust. 5 p.z.p. Termin na wniesienie odwołania do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz na przesłanie kopii odwołania do zamawiającego upływa _ _ _ _ _ _ r., czyli po 10 dniach, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 p.z.p. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ podpis kierownika jednostki Żądanie umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia powinno zawierać sankcję za zignorowanie tego wezwania. Sankcją tą jest zawarcie umowy z kolejnym wykonawcą. 22 § 5. Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy (w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej) [art. 24 ust. 3 p.z.p.] Art. 24. [wykluczenie wykonawców] 3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wyklucze- ni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. Art. 92. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówie- nia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowa- dzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapy- tania o cenę (…). Zamawiający adres miejscowość, data Wykluczony wykonawca ulica kod miejscowość Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, poz. 951, poz. 1101, poz. 1271 i poz. 1529), zwanej dalej w skrócie p.z.p., zamawiający zawiadamia, że zostali Państwo wykluczeni z postępowania na (nazwa prowadzonego postępowania) _ _ _ _. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie _ _ _ _. (przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, licytacji elektronicznej) W związku z tym nie zostaną Państwo zaproszeni do składania ofert. Uzasadnienie Przyczyną wykluczenia Państwa z postępowania jest to, że we wniosku o do‑ puszczenie do udziału w postępowaniu nie wykazali Państwo spełnienia warun‑ ku określonego w art. 24 ust. 1 pkt _ _ _ _ lub art. 24 ust. 2 pkt _ _ _ _ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 23 Spełnienie tego warunku było wymagane w sekcji III.3._ i III.4._ ogłoszenia o zamówieniu. Warunek był postawiony zgodnie z art. 24 ust. _ _ _ _ pkt _ _ _ _ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający był uprawniony do żądania od wykonawców załączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentu _ _ _ _ na pod‑ stawie § _ _ _ _ ust. _ _ _ _ pkt _ _ _ _ rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawia‑ jący od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Wobec nie wykazania spełnienia wymaganego wyżej przytoczonego warun‑ ku, zamawiający wyklucza Państwa z postępowania na podstawie art. 24 ust. _ _ _ pkt _ _ _ _ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie należy wnieść do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pi‑ semnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym we‑ ryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z art. 180 ust. 4 p.z.p. Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu, zgod‑ nie z art. 180 ust. 5 p.z.p. Termin na wniesienie odwołania do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz na przesłanie kopii odwołania do zamawiającego upływa _ _ _ _ _ _ r., czyli po 10 dniach, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 p.z.p. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ podpis kierownika jednostki Ze względu na stosunkową rzadkość prowadzenia postępowań w trybach prze‑ targu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej pismo to nie należy do najczęściej redagowanych. Autorka celowo pominęła jeszcze jeden tryb – zamówienia z wolnej ręki. Podob‑ nie jak w trybach negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę, to zamawiający spraw‑ dza spełnienie warunków przez zapraszanych wykonawców jeszcze przed wszczęciem postępowania, aby zapraszając wykonawców do postępowania zamawiający mógł być pewny, że wszyscy zaproszeni spełniają wymagane warunki i że nie będzie można pod‑ ważyć postępowania ze względu na zaproszenie do udziału w postępowaniu zbyt małej liczby wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Bardzo ważne jest przytoczenie podstawy faktycznej i prawnej wykluczenia wy‑ konawcy z postępowania. Obowiązek podania tych informacji wynika wprost z treści przepisu art. 24 ust. 3 p.z.p. Dzięki tym wiadomościom wykonawca będzie mógł prze‑ analizować swoje postępowanie i zasadność decyzji zamawiającego. 24 W przypadku postępowań podprogowych (niepodlegających obowiązkowi publi‑ kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), gdy wykonawca nie zgadza się z roz‑ strzygnięciem zamawiającego, to wykonawca może poinformować zamawiającego o nie‑ zgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub o zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Takie zwrócenie się do zama‑ wiającego jest zgodne z art. 181 ust. 1 p.z.p. Zamawiający może bardzo szybko zareago‑ wać, zmieniając swoje wcześniejsze postanowienie. Jest to działanie wykonawcy, które nie wymaga wnoszenia wielotysięcznego wpisowego, jakie trzeba uiścić w przypadku odwołania. Jednocześnie przekazywanie wykonawcom pełnej informacji o prawnych i faktycz‑ nych podstawach wykluczenia wykonawcy da wykonawcy możliwość w przyszłych za‑ mówieniach uniknięcia podobnego niedopatrzenia czy błędu. 25 § 6. Zwrócenie się o wyjaśnienia, czy złożenie odrębnych ofert przez wykonawców powiązanych w tej samej grupie kapitałowej nie prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji [art. 24b ust. 1 p.z.p.] Art. 24b. [wyjaśnienia w sprawie zasad uczciwej konkurencji] 1. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wy- konawcy. 2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie za- sady uczciwej konkurencji. 3. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonaw- cę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d. Art. 24. [wykluczenie wykonawcy] 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.2), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym po- stępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowa- dzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowa- niu o udzielenie zamówienia. Art. 26. [lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej] 2d. Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się. 2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173. 26 Zamawiający adres miejscowość, data Adresat ulica kod miejscowość Zwrócenie się o wyjaśnienia czy złożenie odrębnych ofert przez wykonawców powiązanych w tej samej grupie kapitałowej nie prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji [art. 24b ust. 1 p.z.p.] Na podstawie art. 24b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo za‑ mówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, poz. 951, poz. 1101, poz. 1271 i poz. 1529), zwanej dalej w skrócie p.z.p., zamawiający zwraca się o pisemne wyjaśnienie czy złożenie odrębnych ofert przez wykonawców powiązanych w tej samej grupie ka‑ pitałowej nie prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji. Zamawiający zwraca się do państwa o wyjaśnienia, bo na liście podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, którą złożyli Państwo wraz z ofertą, zgodnie z art. 26 ust. 2d p.z.p. figurują wykonawcy, którzy złożyli oferty w tym sa‑ mym postępowaniu na _ _ _ _. Wykonawcami tymi są: 1) _ _ _ _; 2) _ _ _ _; 3) _ _ _ _. Zamawiający jest zobowiązany wykluczyć wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochro‑ nie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powią‑ zania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferty zostały złożone przez Państwa i pozostałych wykonawców w postę‑ powaniu na _ _ _ _. ‑rrrr.) Zamawiający będzie oczekiwać Państwa wyjaśnień do godz. _ _ _ _ (dd‑mm‑ Zamawiający wykluczy Państwa z postępowania, o ile nie złożą Państwo wy‑ jaśnień lub jeżeli wyjaśnienia nie wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 p.z.p. Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie. 27 Odwołanie należy wnieść do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pi‑ semnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym we‑ ryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z art. 180 ust. 4 p.z.p. Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu, zgod‑ nie z art. 180 ust. 5 p.z.p. Termin na wniesienie odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz na przesłanie kopii odwołania do zamawiającego upływa _ _ _ _ 2013 r., czyli po 10 dniach, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 p.z.p. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ podpis kierownika jednostki To nowa instytucja w ustawie – Prawo zamówień publicznych, przepisy art. 24 ust. 2 pkt 5, art. 24b i 26 ust. 2d p.z.p. obowiązują od 20 lutego 2013 r. Zamawiający po porównaniu nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu, z listami załączonymi do poszczególnych ofert mają obowią‑ zek zwrócić się wyjaśnienia do wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapita‑ łowej, złożyli odrębne oferty. Zamawiający wykluczają z postępowania wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu. Jednak wyko‑ nawcy mogą wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu. Dlatego istotne jest, aby zamawiający zwracając się o wyjaśnienia do wykonawców, zaznaczyli, że wykonawcy mogą wykazać, iż złoże‑ nie odrębnych ofert w jednym postępowaniu nie prowadzi do automatycznego wyklu‑ czenia, jeżeli ze złożonych wyjaśnień będzie wynikać, że w postępowaniu nie została zachwiana uczciwa konkurencja. 28 § 7. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów [art. 26 ust. 3 p.z.p.] Art. 26. [żądanie dokumentów od wykonawców] 3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoży- li wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, za- wierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyzna- czonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawia- jącego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usłu- gi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Art. 25. [żądanie dokumentów od wykonawców] 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wyko- nawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie: 1) warunków udziału w postępowaniu, 2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego – zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warun- ków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Zamawiający adres miejscowość, data Wykonawca ulica kod miejscowość Wezwanie do uzupełnienia dokumentów Zamawiający wzywa Państwa do złożenia _ _ _ _ (nazwa dokumentu) w termi‑ nie do _ _ _ _ r. do godziny 13:59. Termin na złożenie dokumentu wynika z tego, że zamawiający wyznaczył na _ _ _ _ r. na godzinę 14:00 posiedzenie komisji przetar‑ gowej, na którym to posiedzeniu komisja przetargowa będzie oceniać spełnienie przez Państwa warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz będzie badać i oceniać Państwa ofertę. 29 Wezwanie zostało wystosowane zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycz‑ nia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, poz. 951, poz. 1101, poz. 1271 i poz. 1529), która będzie dalej nazywana w skrócie p.z.p. Zamawiający wymagał, aby wykonawcy załączyli do oferty dokument pod na‑ zwą: _ _ _ _, do upływu terminu składania ofert, który upłynął _ _ _ _. Wymóg ten został wskazany w sekcji _ _ _ _ ogłoszenia o zamówieniu i w postanowieniu _ _ _ _ specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 p.z.p. Zamawiający wymagał złożenia ww. dokumentu zgodnie z § _ _ _ _ rozpo‑ rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Dokument ten miał potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępo‑ waniu określonych w sekcji _ _ _ _ ogłoszenia o zamówieniu i w postanowieniu _ _ _ _ specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykazanie zastrzeżeń zamawiającego w stosunku do dokumentu czy oświad‑ czenia. Zamawiający wskazuje, że złożone na wezwanie zamawiającego oświadcze‑ nia i dokumenty muszą potwierdzać spełnianie przez Państwa warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie należy wnieść do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pi‑ semnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym we‑ ryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z art. 180 ust. 4 p.z.p. Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu, zgod‑ nie z art. 180 ust. 5 p.z.p. Termin na wniesienie odwołania do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz na przesłanie kopii odwołania do zamawiającego upływa _ _ _ _ _ _ r., czyli po 10 dniach, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 p.z.p. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ podpis osoby upoważnionej Zamawiający jest obowiązany wezwać wykonawców do uzupełnienia dokumentów. Ale tylko dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowa‑ niu. Dokumenty te zostały wyliczone w § 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231). Zamawiający wyznacza termin do uzupełnienia dokumentów. Należy zawsze pamiętać, że zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów tylko w przypadku, jeżeli ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępo‑ wania, zgodnie z art. 93 ust. 1 p.z.p. Aby dokładnie rozważyć sytuację, kiedy zamawia‑ 30 jący może, a w zasadzie musi żądać uzupełnienia dokumentów, należy przeanalizować cały art. 93 ust. 1 p.z.p., dlatego zostanie tu przytoczony w pełnym brzmieniu: Art. 93. [unieważnienie postępowania] 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówie nia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wnio‑ sek o dopuszczenie do udziału w postępo waniu od wykonawcy niepodlegającego wyklu czeniu, z za strzeżeniem pkt 2 i 3; 2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu; 3) w postępowaniu prowadzonym w trybie aukcji elektro nicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty przez co najmniej dwóch wykonawców; 4) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może prze‑ znaczyć na sfinansowanie zamó wie nia; 5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że pro wadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześ niej przewidzieć; 7) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia pub licznego. Można przypuszczać, że w ustawie to zagadnienie nie zostało doprecyzowane, ale biorąc pod uwagę treść przepisów art. 93 ust. 1 pkt 5–7 p.z.p., wydaje się jasne, że w ta‑ kich przypadkach nie można żądać uzupełnienia dokumentów. Natomiast wydaje się pewne, że żądanie uzupełnienia dokumentów w przypadku unormowanym w art. 93 ust. 1 pkt 1 i 2 p.z.p. jest jak najbardziej zasadne. Natomiast w przypadku art. 93 ust. 1 pkt 3 p.z.p. należy wziąć pod uwagę przepis art. 75 ust. 2 pkt 10 p.z.p. Znajduje się tam wzmianka o dokumentach, które muszą wnieść wykonawcy, aby zostali dopuszczeni do postępowania. Dlatego w przypadku braku co najmniej dwóch zgłoszeń spełniających warunki moim zdaniem można potraktować jako przyczynę wystosowania żądania uzupełnienia dokumentów. Art. 75. [aukcja elektroniczna – wszczęcie] 2. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej: 10) informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (…). Pozostaje jeszcze do rozważenia sytuacja, gdy tańsze oferty zostały złożone przez wy‑ konawców podlegających wykluczeniu ze względu na niezłożenie właściwych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a spośród pozostałych ofert cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przezna‑ czyć na sfinansowanie zamó wie nia. Zdaniem wielu zamawiających i w takim przypadku 31 należy wystosować żądanie o uzupełnienie dokumentów. Szczególnie że zamawiający nie ma możliwości wyboru działania, a jest zobligowany do wystąpienia z takim żądaniem. Należy także rozważyć, do kogo powinien wystąpić zamawiający. Zapewne zama‑ wiający powinien wystąpić do wszystkich wykonawców, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia odpowiednich dokumentów. W końcu nie wiadomo, którzy wykonawcy złożą w wyznaczonym terminie odpowiednie uzupełnienia. A także zasada równego trakto‑ wania wykonawców nakazuje wystąpienie z żądaniem uzupełnienia dokumentów do wszystkich wykonawców bez jakiegokolwiek rozróżniania. 32 § 8. Wezwanie do złożenia wyjaśnień [art. 26 ust. 4 p.z.p.] Art. 26. [żądanie dokumentów od wykonawców] 4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Art. 25. [żądanie dokumentów od wykonawców] 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wyko- nawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie: 1) warunków udziału w postępowaniu, 2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego – zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warun- ków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Zamawiający adres miejscowość, data Wykluczony wykonawca ulica kod miejscowość Wezwanie do złożenia wyjaśnień Zamawiający wzywa Państwa do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów _ _ _ _ (nazwa dokumentu) w terminie do _ _ _ _ r. do godziny 13:59. Termin na złożenie dokumentu wynika z tego, że zamawiający wyznaczył na _ _ _ _ r. na godzinę 14:00 posiedzenie komisji przetargowej, na którym to po‑ siedzeniu komisja przetargowa będzie oceniać spełnienie przez Państwa warun‑ ków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz będzie badać i oce- niać Państwa ofertę. Wezwanie zostało wystosowane zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycz‑ nia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz oraz z 2012 r. poz. 769, poz. 951, poz. 1101, poz. 1271 i poz. 1529), która będzie w dalszej części nazywana w skrócie p.z.p. 33 Zamawiający wymagał, aby wykonawcy załączyli do oferty dokument pod na‑ zwą: _ _ _ _, do upływu terminu składania ofert, który upłynął _ _ _ _. Wymóg ten został wskazany w sekcji _ _ _ _ ogłoszenia o zamówieniu i w postanowieniu _ _ _ _ specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 p.z.p. Zamawiający wymagał złożenia ww. dokumentu zgodnie z § _ _ _ _ rozpo‑ rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Dokument ten miał potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępo‑ waniu określonych w sekcji _ _ _ _ ogłoszenia o zamówieniu i w postanowieniu _ _ _ _ specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykazanie zastrzeżeń zamawiającego w stosunku do dokumentu czy oświad‑ czenia. Zamawiający wskazuje, że złożone na wezwanie zamawiającego oświadcze‑ nia i dokumenty muszą potwierdzać spełnianie przez Państwa warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie należy wnieść do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pi‑ semnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym we‑ ryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z art. 180 ust. 4 p.z.p. Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu, zgod‑ nie z art. 180 ust. 5 p.z.p. Termin na wniesienie odwołania do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz na przesłanie kopii odwołania do zamawiającego upływa _ _ _ _ _ _ r., czyli po 10 dniach, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 p.z.p. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ podpis osoby upoważnionej Zamawiający jest obowiązany wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień. Jeżeli wyjaśnienia będą wskazywać na brak w ofercie dokumentów na wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamawiający musi wystosować żądanie do uzu‑ pełnienia oferty o te dokumenty, zgodnie z art. 26 ust. 3 p.z.p. 34 § 9. program funkcjonalno ‑użytkowy [art. 31 ust. 2 i 3 p.z.p.] Art. 31. [opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane] 2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót bu- dowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zamawia- jący opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. 3. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w któ- rym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wy- magania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. 4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i miesz- kaniowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i formę: 1) dokumentacji projektowej, 2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) programu funkcjonalno-użytkowego – mając na względzie rodzaj robót budowlanych, a także nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień. Program funkcjonalno-użytkowy* Spraw- dzenie Rub- ryka Tytuł Szczegóły d a c b 1 2 Nazwa zamówienia Strona tytułowa 3 Adres obiektu 4 Nazwy i kody 1) Grupa robót 2) Klasa robót 3) Kategoria robót 5 Zamawiający 6 Adres zamawiającego Dostosowanie obiektów szpitala do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych – zalecenia pokon- trolne 1) ul. Nowa 25, 12‑345 Miejscowość 2) ul. Górna 36, 12‑345 Miejscowość 3) ul. Stara 47, 12‑345 Miejscowość 4) ul. Średnia 58, 65‑432 Mieścina 5) ul. Niska 69, 34‑567 Zamieście 45.3 Roboty w zakresie instalacji budowla‑ nych Roboty w zakresie instalacji 45.31 Roboty instalacyjne ppoż. 45.34.30.00‑3 Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Miejscowości ul. Nowa 25, 12‑345 Miejscowość 35 Spraw- dzenie Rub- ryka Tytuł a c b 7 Opracowujący: Imię i nazwisko członka Komisji Szczegóły d 1) Marek Bohdan Witold 2) Andrzej Marek Stanisław 3) Michał Marek Onufry 4) Małgorzata Ewa 8 Część opisowa: 9 1) opis ogólny 10 a charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót a) dodatek do każdego pakietu: wykonanie dokumentacji projektowej dla każdego pakietu (pakiety 1–5), wraz z wykonaniem pomiarów i kon‑ troli, uzyskaniem opinii i ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania i przygotowanie dokumentacji przetargowej, b) pakiet 1: wykonanie modernizacji dróg wewnętrznych w celu przy‑ stosowania do wewnętrznych dróg pożarowych, c) pakiet 2: wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w tym uzu‑ pełnienie siłownika do klapy dymowej na III klatce schodowej szpitala, d) pakiet 3: wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz wy ko‑ nanie uzupełnień oznakowania i oświetlenia ewakuacyjnego, e) pakiet 4: wykonanie wymiany instalacji wodociągowej przeciw po ża ro‑ wej z Ø 52 na instalację zakończoną hydrantem ppoż. Ø 25, f) pakiet 5: wykonanie rozbudowy istniejącej sygnalizacji alarmowo‑po‑ żarowej o czujki pożarowe we wszystkich salach chorych, korytarzach oraz przyciski ppoż., oraz wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegaw‑ czego w szpitalu. aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia – zakres robót niezbędny do doprowadzenia obiektów szpitala do zgod‑ ności z wymogami i standardami – finansowanie do 12 grudnia 2013 roku ogólne właściwości funkcjonalno‑użytkowe zakres prac ujętych w zamówieniu musi po wykonaniu gwarantować: a) możliwość natychmiastowego odłączenia napięcia w przypadku pożaru, b) oddymianie klatek schodowych, c) prawidłowe oznaczenie i oświetlenie ewakuacyjne, d) skuteczne działanie wszystkich instalacji hydrantów, e) możliwość swobodnego dojazdu wozów bojowych Państwowej Straży Pożarnej, a w przypadku lokalizacji w Mieścinie – wozów Ochotniczej Straży Pożarnej w przypadkach zagrożeń pożarowych i innych zagrożeń, f) możliwość dźwiękowego powiadamiania i wezwania pomocy we‑ wnętrznej oraz zewnętrznej w przypadku pożaru i zagrożeń; d szczegółowe właściwości funkcjonalno‑użytkowe (PN‑ISO 9836:1997) – instalacje, urządzenie i pomieszczenia muszą odpowiadać wszystkim normom i standardom obowiązującym obiekty służby zdrowia; powierzchnia użytkowa poszczególnych pomieszczeń: – do zinwentaryzowania przez wykonawcę na podstawie wskazań zama‑ wiającego b c 11 12 13 14 36 Spraw- dzenie Rub- ryka a b 15 16 17 18 19 20 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Tytuł c Szczegóły d inne powierzchnie wskaźniki powierzchniowo‑kubaturowe (w tym udział powierzchni ruchu) – określenie możliwych wielkości odstępstw przyjętych parametrów – nie przewiduje się odstępstw z zastrzeżeniem ew. zaleceń konserwatora zabytków 2) opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, wyma‑ gania dotyczące: a) przygotowania terenu budowy b) architektury c) konstrukcji d) instalacji wykonać zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej i roz‑ porządzeń wykonawczych e) wykończenia zgodnie ze standardami i normami obowiązującymi w obiektach służby zdrowia f) zagospodarowania terenu drogi pożarowe pokryte kostką typu bauma, oznakowane i niekolidują‑ ce z terenem rekreacyjnym dla pacjentów, umożliwiające dostęp dla celów ppoż. 3) cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano‑konstrukcyjnych 4) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych zostaną określone w specyfikacji i umowie 5) część informacyjna a) dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia protokoły i zalecenia – decyzje z kontroli Państwowej Straży Pożarnej b) oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nie‑ ruchomością SWZPZPOZ Miejscowość przy ul. Nowej 25 oświadcza, że jest władającym terenu i budynków Szpitala wymienionych w programie funkcjonalno‑ ‑użytkowym c) przepisy prawa: Przy realizacji programu funkcjonalno‑użytkowego mają zastosowanie na‑ stępujące przepisy prawa: – ustawa – Prawo budowlane z przepisami wykonawczymi – ustawa o ochronie przeciwpożarowej z przepisami wykonawczymi – ustawa – Prawo zamówień publicznych – ustawa o finansach publicznych 37 Spraw- dzenie Rub- ryka a b 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Tytuł c Szczegóły d d) inne posiadane przez zamawiającego informacje i dokumenty: kopia mapy zasadniczej wyniki badań gruntowo‑wodnych zalecenia konserwatora zabytków inwentaryzacja zieleni zanieczyszczenia atmosfery pomiary ruchu drogowego, hałasu i uciążliwości inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych podlegających robotom budowlanym porozumienia, zgody lub pozwolenia związane z przyłączeniem obiektu dodatkowe wytyczne inwestorskie Inne * Program sporządzony na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko‑ nania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno‑użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) Program funkcjonalno‑użytkowy jest dokumentem, który mają wytworzyć specja‑ liści i najlepiej żeby zamawiający zamówił taki program u specjalistów. Jedynie zama‑ wiający powinien wskazać, że taki program musi być stworzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegóło‑ wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno‑użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). Przy odbiorze dzieła zamawiający musi sprawdzić, czy program spełnia
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zamówienia publiczne. Wzory pism i dokumentów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: