Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00183 005936 18486270 na godz. na dobę w sumie
Zamówienia publiczne w 3 krokach - ebook/pdf
Zamówienia publiczne w 3 krokach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 297
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326962134 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zamówienia publiczne to proces, w którym krzyżują się interesy zamawiających i wykonawców. Sięgnij po zgodną z najnowszymi przepisami książkę, która przeprowadzi Cię przez każdy etap tej złożonej procedury – niezależnie od tego, czy jesteś wykonawcą, czy zamawiającym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Publikacja „Zamówienia publiczne w 3 krokach” jest przewodnikiem po zamówieniach publicznych, który przeprowadzi zarówno zamawiających, jak i wykonawców po trzech etapach, jakie można wyróżnić w procedurze udzielania zamówień: Krok 1 – Przygotowanie procedury Czynności, które zamawiający musi wykonać przed wszczęciem postępowania, mają bardzo istotny wpływ na cały przebieg procedury przetargowej. Błąd uczyniony w pierwszym kroku do udzielenia zamówienia może mieć negatywne konse- kwencje. Złe oszacowanie wartości zamówienia, niedokładnie opisany przed- miot zamówienia, niekompetentne osoby znajdujące się w komisji przetargo- wej, niewłaściwy wybór trybu postępowania lub zbyt wygórowane warunki zazwyczaj prowadzą do problemów w postępowaniu lub rozstrzygnięcia sprawy przez KIO. Natomiast wykonawca, aby wziąć udział w przetargu, musi najpierw znaleźć interesujące ogłoszenie, sprawdzić, czy spełnia wymagania zamawiającego i czy ma szansę konkurować o zdobycie zamówienia. Jeśli tak, czeka go przygotowanie oferty i wszystkich niezbędnych dokumentów. Krok 2 – Postępowanie o udzielenie zamówienia Przygotowanie postepowania to etap poprzedzający wszczęcie procedury. W trakcie jej trwania mogą pojawić się znaczne trudnośc, również takie, które wynikają z nie- właściwych działań poczynionych podczas jej przygotowań. Zamawiający winien przyłożyć również należytą wagę do staranności w ocenie i badaniu złożonych ofert oraz wyliminować z udziału postępowaniu wykonawcę, który nie jest zdolny wykonać zamówienia. Warto poznac również nowe ścieżki weryfi kacji wykonawcy w postępo- waniu. Krok 3 – Realizacja umowy Zawarcie umowy zwieńcza procedurę udzielania zamówienia publicznego. Jest rów- nież najważniejszym aspektem całej jego realizacji. Pewne sytuacje zaistniałe w trak- cie jego wykonywania mogą jednak zmuszać do zmian zawartej umowy. Nowelizacja ustawy Pzp przyniosła w tym zakreie wiele ciekawych rozwiązań, które warto poznać. 1 6 X O U Cena brutto 99,00 zł Z A M Ó W I E N I A P U B L I C Z N E W 3 K R O K A C H p o d r e d a k c ą : j A g a t y H r y c - L ą d i i M a r c n a C z e l u ś n a k a i Zamówienia publiczne w 3 krokach • Przygotowanie • Przebieg postępowania • Realizacja i zmiana umowy pod redakcją: Agaty Hryc-Ląd Marcina Czeluśniaka Stan prawny: kwiecień 2017 r. UOX61-Okladka.indd 1 UOX61-Okladka.indd 1 20.04.2017 12:45:03 20.04.2017 12:45:03 Zamówienia publiczne w 3 krokach pod redakcją Agaty Hryc-Ląd Marcina Czeluśniaka Wydanie 4 Stan prawny kwiecień 2017 UOX61-Srodki.indb 1 UOX61-Srodki.indb 1 20.04.2017 12:44:11 20.04.2017 12:44:11 Autorzy: Agata Hryc-Ląd: rozdział III (III 3.2, 4) Andrzela Gawrońska-Baran: rozdział II (I 4) Aneta Jędrzejczyk: rozdział III (I 1) Bernadetta Tarnowska: rozdział II (I 2), rozdział III (III 9) Justyna Rek-Pawłowska: rozdział II (II) Klaudyna Saja-Żwirkowska: rozdział I, rozdział II (I 3, 6), rozdział III (I, II, III 1, 2, 3.1, 3.4, 5, 6, 8, 10), rozdział IV (I) Małgorzata Skóra: rozdział III (II 3.3, 7), rozdział IV (II) Małgorzata Śledziewska: rozdział II (I 1, 5) Aktualizacja: Agata Hryc-Ląd, Marcin Czeluśniak Redaktor prowadzący: Paweł Jakubczak Wydawca: Rafał Duluk Korekta: Zespół Projekt okładki: Ireneusz Gawliński Skład i łamanie: Raster studio Druk: Miller Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 Publikacja „Zamówienia publiczne w 3 krokach” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranno- ści i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane w niej wska- zówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może pono- sić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOX61-Srodki.indb 2 UOX61-Srodki.indb 2 20.04.2017 12:44:13 20.04.2017 12:44:13 Spis treści Wstęp ............................................................................................................................... Wykaz skrótów ................................................................................................................. Rozdział I. Zamówienia publiczne – Najważniejsze zagadnienia .................................. I. Geneza zamówień publicznych .................................................................................... 1. Początek zamówień publicznych w Europie ........................................................ 2. Początek zamówień publicznych w Polsce ........................................................... II. System zamówień publicznych w Polsce ................................................................... 1. Zamówienia publiczne – regulacja prawna ......................................................... 1.1. Prawo UE ..................................................................................................... 1.2. Prawo zamówień publicznych w Polsce ...................................................... 2. Czym są zamówienia publiczne – defi nicja ......................................................... 2.1. Odpłatność umowy ..................................................................................... 2.2. Przedmiot umowy ....................................................................................... 3. Zamawiający i wykonawcy ................................................................................... 3.1. Zamawiający ................................................................................................ 3.2. Wykonawca .................................................................................................. 4. Wartość zamówienia a obowiązek stosowania ustawy Pzp ................................ 5. Zasady udzielania zamówień publicznych .......................................................... 5.1. Zasada równego traktowania wykonawców ............................................... 5.2. Zasada uczciwej konkurencji ...................................................................... 5.3. Zasada jawności postępowania .................................................................. 5.4. Zasada przejrzystości .................................................................................. 5.5. Zasada proporcjonalności ........................................................................... 5.6. Zasada pisemności prowadzonego postępowania ...................................... 5.7. Zasada prymatu trybów przetargowych .................................................... Rozdział II. Krok 1 – przygotowanie procedury ............................................................ I. Przygotowanie postępowania przez zamawiającego ................................................... 1. Opis przedmiotu zamówienia .............................................................................. 1.1. Pojęcie i funkcja opisu przedmiotu zamówienia ........................................ 1.2. Wyczerpujący i jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia .................... 7 9 11 11 11 12 12 12 12 15 19 19 20 27 27 31 35 39 39 40 41 41 41 41 42 43 43 43 44 44 3 UOX61-Srodki.indb 3 UOX61-Srodki.indb 3 20.04.2017 12:44:13 20.04.2017 12:44:13 Spis treści 1.3. Konkurencja a opis przedmiotu zamówienia ............................................. 1.4. Rozwiązania równoważne w opisie przedmiotu zamówienia .................... 1.5. Opis przedmiotu zamówienia poprzez normy, wymagania dotyczące 46 48 52 wydajności lub funkcjonalności i kody CPV .............................................. 53 1.6. Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia ................................ 55 2. Szacowanie wartości zamówienia ......................................................................... 55 2.1. Zasady szacowania wartości zamówienia .................................................. 57 2.2. Ważność dokonanego szacowania .............................................................. 59 2.3. Ustalenie wartości zamówienia na usługi lub dostawy .............................. 61 2.4. Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane ............................ 61 2.5. Zamówienie w częściach – jak oszacować jego wartość .............................. 64 2.6. Prawo opcji a szacowanie wartości zamówienia ......................................... 65 2.7. Szacowanie zamówień uzupełniających ..................................................... 66 2.8. Szacowanie wartości nieprzewidzianego zamówienia .............................. 69 2.9. Plany zamówień publicznych ........................................................................ 72 3. Wybór trybu udzielenia zamówienia ................................................................... 72 3.1. Procedury konkurencyjne ........................................................................... 73 3.2. Procedury niekonkurencyjne ...................................................................... 86 4. Warunki udziału w postępowaniu ...................................................................... 87 4.1. Możliwość zastrzeżenia ............................................................................... 88 4.2. Określanie warunków ................................................................................. 93 4.3. Warunki udziału w postępowaniu – podział .............................................. 4.4. Pozytywne warunki udziału w postępowaniu ........................................... 95 4.4. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania ...................... 103 4.5. Warunki udziału w postępowaniu wobec konsorcjum .............................. 110 4.6. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego ................................................ 112 4.7. Dokumenty, których może żądać zamawiający od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu ................. 115 5. Specyfi kacja istotnych warunków zamówienia .................................................. 130 5.1. Obowiązek sporządzenia siwz ..................................................................... 130 5.2. Treść siwz .................................................................................................... 130 6. Komisja przetargowa ........................................................................................... 153 6.1. Powołanie komisji przetargowej ................................................................. 153 6.2. Skład komisji przetargowej ........................................................................ 154 6.3. Regulamin komisji przetargowej ................................................................ 161 6.4. Obowiązki komisji przetargowej ................................................................ 161 6.5. Zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia .......................................... 163 II. Przygotowanie się wykonawcy do wzięcia udziału w przetargu ............................... 164 1. Znalezienie interesującego przetargu .................................................................. 164 2. Analiza ogłoszenia i siwz ..................................................................................... 166 3. Wyjaśnienie treści siwz ........................................................................................ 166 4. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ................................................. 171 5. Wadium ................................................................................................................ 171 6. Tajemnica przedsiębiorstwa ................................................................................ 172 4 UOX61-Srodki.indb 4 UOX61-Srodki.indb 4 20.04.2017 12:44:13 20.04.2017 12:44:13 Spis treści 7. Forma składanych dokumentów .......................................................................... 176 8. Złożenie oferty ...................................................................................................... 177 Rozdział III. Krok 2 – postępowanie o zamówienie ....................................................... 178 I. Wszczęcie postępowania .............................................................................................. 178 1. Ogłoszenie o zamówieniu .................................................................................... 178 1.1. Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ..................... 179 1.2. Publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ......... 179 1.3. Nieobowiązkowa publikacja ogłoszeń ........................................................ 180 1.4. Dowód publikacji ogłoszenia ...................................................................... 181 1.5. Zmiana ogłoszenia ...................................................................................... 181 1.6. Udostępnienie siwz ...................................................................................... 182 1.7. Modyfi kacja siwz w trakcie postępowania a konieczność zmiany ogłoszenia ....................................................................................... 183 II. Złożenie oferty ............................................................................................................ 183 1. Forma oferty ......................................................................................................... 185 2. Termin i miejsce ................................................................................................... 186 3. Dokumenty składane razem z ofertą ................................................................... 188 3.1. Forma dokumentów .................................................................................... 188 4. Wadium ................................................................................................................ 190 5. Zastrzeżenie tajemnicy w treści oferty ................................................................. 191 III. Wybór wykonawcy .................................................................................................... 193 1. Związanie ofertą ................................................................................................... 193 1.1. Przedłużenie terminu związania ofertą ...................................................... 194 1.2. Początek biegu terminu związania ofertą ................................................... 194 2. Otwarcie ofert ....................................................................................................... 194 3. Ocena spełniania warunków udziału oraz badanie ofert .................................... 196 3.1. Wyjaśnienia ................................................................................................. 201 3.2. Omyłki w ofertach ....................................................................................... 201 3.3. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów ................................................... 209 3.4. Rażąco niska cena lub koszt ........................................................................ 219 4. Wykluczenie wykonawcy z postępowania ........................................................... 224 5. Odrzucenie oferty ................................................................................................. 226 6. Unieważnienie ...................................................................................................... 229 7. Wybór najkorzystniejszej oferty .......................................................................... 232 7.1. Kryteria oceny ofert ..................................................................................... 233 7.2. Cena jako jedyne kryterium oceny ofert ..................................................... 234 7.3. Inne kryteria ................................................................................................ 236 7.4. Ocena ofert pod kątem spełnienia kryteriów ............................................. 246 8. Obowiązek poinformowania wykonawców o przeprowadzonej ocenie ofert .... 247 9. Postępowanie odwoławcze ................................................................................... 248 10. Zakończenie postępowania .................................................................................. 258 5 UOX61-Srodki.indb 5 UOX61-Srodki.indb 5 20.04.2017 12:44:13 20.04.2017 12:44:13 Spis treści Rozdział IV. Krok 3 – Realizacja umowy ........................................................................ 260 I. Podpisanie umowy o zamówienie publiczne ............................................................... 260 1. Siedem zasad dotyczących umów o zamówienia publiczne ................................ 260 2. Termin zawarcia umowy ...................................................................................... 262 3. Strony umowy ....................................................................................................... 263 4. Czas trwania umowy ............................................................................................ 266 5. Rozliczenia ........................................................................................................... 267 5.1. Wynagrodzenie ryczałtowe ......................................................................... 267 5.2. Wynagrodzenie kosztorysowe ..................................................................... 270 5.3. Klauzule waloryzacyjne .............................................................................. 272 6. Przedmiot umowy ................................................................................................ 274 7. Niezgodności umowy z siwz w odniesieniu do przedmiotu zamówienia ........... 275 8. Odstąpienie od umowy ......................................................................................... 275 9. Nieważność umowy .............................................................................................. 277 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ................................................... 279 11. Kary umowne ....................................................................................................... 280 II. Zmiana umowy ........................................................................................................... 281 1. Zmiany umowy ..................................................................................................... 283 1.1. Zmiana nieistotna ....................................................................................... 283 1.2. Istotna zmiana umowy ................................................................................ 284 SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH .................................................................... 288 6 UOX61-Srodki.indb 6 UOX61-Srodki.indb 6 20.04.2017 12:44:13 20.04.2017 12:44:13 Wstęp „Zamówienia publiczne w 3 krokach” – to praktyczny aktualny przewodnik dla zama- wiających i wykonawców, zarówno tych rozpoczynających praktykę w przetargach, jak i dla doświadczonych uczestników procesów zamówieniowych. Autorzy prezentują za- gadnienia dotyczące przygotowania procedury, postępowania o udzielenie zamówienia, realizacji umowy. Czytelnik znajdzie m.in. odpowiedź na pytania: jak zamawiający po- winien przygotować postępowanie, jak wykonawca ma znaleźć interesujące ogłoszenie, na czym polega badanie ofert, wybór najkorzystniejszej i podpisanie umowy. Autorzy oczywiście analizują także liczne najnowsze regulacje prawne obowiązujące od 28 lipca 2016 r., takie m.in. że:  jednostki sektora fi nansów publicznych stosują kryterium ceny jako jedyne kry- terium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60 , jeżeli przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe i jeśli dodatkowo wykażą w proto- kole postępowania, w jaki sposób w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnio- no koszty cyklu życia,  obok ceny wprowadzono kryterium kosztu cyklu życia produktu,  zamawiający ma obowiązek postawić warunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w przypadku zamówień na usługi i roboty budowlane, w sytuacji gdy speł- nione są kryteria stosunku pracy określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy,  zamawiający może ustalić nie mniejszy niż 30 próg zatrudnienia osób defawo- ryzowanych, przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki,  wyłączenia stosowania ustawy przy udzielaniu niektórych zamówień publicznych o wartościach poniżej progów unijnych, np. w zakresie niektórych usług leśnych,  udzielanie zaliczek, także jeżeli zamówienie na dostawy lub usługi będzie fi nanso-  Krajowa Izba Odwoławcza może orzekać, w przypadku gdy zamawiający w części wane ze środków krajowych, uwzględni zarzuty odwołania. Zamieszczamy specjalny dodatek „Słownik zamówień publicznych”, stanowiący wy- jaśnienie podstawowych pojęć związanych z zamówieniami. Z poważaniem Paweł Jakubczak redaktor prowadzący 7 UOX61-Srodki.indb 7 UOX61-Srodki.indb 7 20.04.2017 12:44:13 20.04.2017 12:44:13 UOX61-Srodki.indb 8 UOX61-Srodki.indb 8 20.04.2017 12:44:13 20.04.2017 12:44:13 Wykaz skrótów Akty normatywne dyrektywy UE ........... dyrektywy 2014/24/UE i 2014/15/UE kc ................................ ustawa –Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów ............. rozporządzenie z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumen- tów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępo- waniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126) ustawa o VAT ............ ustawa o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) ustawa Pzp ................ ustawa – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Inne skróty art. ............................. artykuł Dz.U. UE .................. Dzienik Urzędowy Unii Europejskiej Biuletyn ZP .............. Biuletyn Zamówień Publicznych KIO ............................ Krajowa Izba Odwoławcza KRK ........................... Krajowy Rejestr Karny KRS ........................... Krajowy Rejestr Sądowy MS ............................. Ministerstwo Sprawiedliwości PIT ......................... Personal Income Tax pkt .............................. punkt Prezes UZP .............. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych UOX61-Srodki.indb 9 UOX61-Srodki.indb 9 20.04.2017 12:44:13 20.04.2017 12:44:13 9 Wykaz skrótów siwz ............................ specyfi kacja istotnych warunków zamówienia SN .............................. Sąd Najwyższy sygn. akt ................... sygnatura akt TED ........................... Tenders Electronic Daily TSUE ......................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UPUE ........................ Urząd Publikacji Europejskiej ust. ............................ ustęp UZP ........................... Urząd Zamówień Publicznych VAT ........................... podatek od towarów i usług ze zm. ........................ ze zmianami ZUS ........................... Zakład Ubezpieczeń Społecznych 10 UOX61-Srodki.indb 10 UOX61-Srodki.indb 10 20.04.2017 12:44:13 20.04.2017 12:44:13 Rozdział I. Zamówienia publiczne – Najważniejsze zagadnienia I. Geneza zamówień publicznych Stworzenie systemu zamówień publicznych jest związane z aktywnością państw w za- kresie wydatkowania środków publicznych. O tym, na jaką skalę działa rynek zamówień publicznych, świadczy chociażby fakt, że w Polsce w 2015 roku udzielono zamówień o wartości ok. 116,3 mld zł1, co stanowiło ok. 6,50 produktu krajowego brutto (PKB) z roku 2015. Dla porównania w roku 2014 – 133,2 mld zł w roku 2013 – 143,2 mld zł. Aby zapobiec wydatkowaniu środków publicznych w sposób nieprzemyślany czy nie- uczciwy, zaczęto tworzyć systemy regulujące sposób udzielania zamówień. Zamówienia publiczne z jednej strony miały umożliwić zakup dóbr i usług w sposób optymalny z ekonomicznego punktu widzenia, zapewniając jak najlepsze wykorzystanie środków, którymi dysponuje państwo, a z drugiej zagwarantować wykonawcom, że ofer- ty wybierane będą na podstawie jasnych i równych dla wszystkich kryteriów wyboru. 1. Początek zamówień publicznych w Europie Zamówienia publiczne to jedna z podstawowych dziedzin prawa krajowego i prawa mię- dzynarodowego oraz istotny element gospodarki państwowej. W krajach Unii Europejskiej zamówienia publiczne stały się przedmiotem szczegółowej regulacji w latach 70. XX wieku. Jednak błędne jest twierdzenie, że dziedzina zamówień publicznych to dziedzina pra- wa stosunkowo młoda, nazywane dzisiaj bowiem zamówieniami publicznym działania polegające na zamawianiu dostaw, usług lub robót budowlanych przez państwa na cele publiczne występowało już w czasach starożytnych cywilizacji, kiedy tworzyła się pań- stwowość2. 1 2 „Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 roku”. A. Sołtysińska, „Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej”, Zakamycze 2004, s. 22. 11 UOX61-Srodki.indb 11 UOX61-Srodki.indb 11 20.04.2017 12:44:13 20.04.2017 12:44:13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zamówienia publiczne w 3 krokach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: