Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00308 006749 13591331 na godz. na dobę w sumie
Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości - ebook/pdf
Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 256
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2238-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> wiedza o kulturze
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości jest próbą spojrzenia na podmiotowość nowoczesną jako na wydarzenie nieustannej zmiany, niepełne i niedokończone. Autorzy artykułów, które zbiera ten niewielki tom, podejmują się refleksji nad tymi przejawami obecności „ja”, które naznaczone są swego rodzaju niezbornością, a tym samym, które charakteryzuje specyficzna nieuchwytność, czy też, jak w tytule, zanikanie. Większość tekstów można włączyć do radykalnej linii refleksji dotyczącej problemu podmiotowości odkrywającej wewnątrz siebie stratę, eksponującej własną niepełność i brak. Rozpiętość chronologiczna analizowanych dzieł w artykułach, co wynika już z samego tytułu tomu, ma swoje uzasadnienie w przyjęciu możliwości pomyślenia kwestii podmiotowości pojętej inaczej niż wytwór konkretnej epoki. W książce można wyróżnić trzy główne linie rozważań – ekspozycje podmiotowości późnego romantyzmu, wysokiego modernizmu i ponowoczesności. Romantyzm, szczególnie okres kryzysu romantycznego „ja”, stanowi niejako „arche” nowoczesnego podmiotu. Niemożliwość ustalenia ścisłej formy obecności podmiotu w reprezentacji, a zarazem stałe do tego dążenie, jest jednym z głównych problemów modernizmu, ale odkrycia tego należy doszukiwać się w późnym romantyzmie. Natomiast późna nowoczesność wraz ze swym pluralizmem przynosi przesunięcie wartości celu względem wartości środków. Nie ma celu, do którego się dąży, są tylko środki dążenia, zatem ustalenia podmiotowości stale zanikają na rzecz przygodnych tożsamości. Zanikanie, brak kompletnych realizacji, migotanie podmiotowości stanowią wyłaniającą się z książki tezę dotyczącą granicznych przejawów obecności „ja” w perspektywie „trzech czasów”: romantyzmu, modernizmu i ponowoczesności. Poprzez owe skupienie uwagi na zrębach, przestrzeniach pogranicznych, kształtach niestandardowych książka wskazuje na nieustanną otwartość pytania o podmiot, a także na wymóg stałej rewizji dotychczasowych uwzględnień i potrzebę nowych, adekwatnych opisów. Tom zbiera artykuły badaczy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała Stanisława Wyszyńskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zanikanie i istnienie niepełne W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości NR 3108 Zanikanie i istnienie niepełne W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości pod redakcją Aleksandry Dębskiej-Kossakowskiej Pawła Paszka Leszka Zwierzyńskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Studia o Kulturze Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska Recenzent Jarosław Ławski Spis treści Wstęp (Leszek Zwierzyński, Paweł Paszek) . . . . . . . . . 7 ROMANTYCZNE ZAŁOŻENIE – W STRONĘ PODMIOTOWOŚCI NOWOCZESNEJ Leszek Zwierzyński „Ja” poetyckie Słowackiego – próba ujęcia konstelacyjnego . Lucyna Nawarecka Ja – Duch. O podmiocie Króla-Ducha . . . . . . . . . Agata Seweryn Słowacki i świerszcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dariusz Seweryn Maria bez podmiotu. Powieść poetycka Antoniego Malczewskiego jako utwór epicki . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 53 65 83 PODMIOTOWOŚĆ I EKSCES Włodzimierz Szturc Pisanie jest doszczętne – Antonin Artaud . . . . . . . . . 113 Kamila Gęsikowska 129 145 Doświadczenie postrzegania pozazmysłowego – przypadek Agni Pilch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magdalena Bisz „Ja” psychotyczne – „ja” twórcze. O Aurelii Gerarda de Nervala . . . . 6 Spis treści PRZEKROCZENIA: NOWOCZESNOŚĆ I PONOWOCZESNOŚĆ Magdalena Saganiak Bourne. Podmiotowość znaleziona na marginesie, czyli o meta- fizyce w sztuce masowej . . . . . . . . . . . . . . . Tomasz Gruszczyk . We wstecznym lusterku. Konstytuowanie podmiotu w prozie Zyg- munta Haupta . . . . . . . . . . . . . . . . . Paweł Paszek Modlitwa i nieobecność. Poe-teo-logia Ryszarda Krynickiego . Alina Świeściak Przygodne tożsamości Andrzeja Sosnowskiego . Indeks nazw osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 191 211 235 249 Wstęp Niniejsza książka stanowi próbę (cząstkową, ograniczoną) zmierzenia się z fenomenem nowoczesnej podmiotowości. Z jej ciągle otwartym, złożonym i stale różnicującym się wobec siebie pytaniem – począwszy od ujawnienia się zalążków modernistycz- nego „ja” w romantycznym kryzysie, poprzez jej zjawiska w doj- rzałym modernizmie, aż do ostatnich, współczesnych ekspozycji podmiotowości. Spiritus movens tego przedsięwzięcia stanowi swego rodzaju niezgodność napotykana w podczas próby synte- tycznego spojrzenia na przemiany, jakie dokonały się i dokonują nadal w sekwencji zjawisk pojmowanych jako podmiotowość czy też obecność „ja” w literackich reprezentacjach. Możliwość prze- myślenia tej kwestii, nie tylko rozumianej w charakterystycznym porządku konkretnej epoki, ale także postrzeganej na zrębach, przestrzeniach pogranicznych i w kształtach niestandardowych, jest zasadą, na której wyrósł pomysł tego przedsięwzięcia i jego zwieńczenie, jakim jest ten – składany właśnie w ręce Czytelni- ków – szczupły tom. Płaszczyzna rozważań wybrana przez nas wpisuje się w nurt radykalny owych przemian, prowadzący wprost do kręgu zjawisk absolutnie współczesnych, nas dotykających: rozmywania się kon- turów „ja”, trudności (niemożności) ustalenia trwałych podstaw tożsamości w świecie coraz bardziej znicestwionym, przenikanym iluzją światów wirtualnych. Zasadniczy próg metamorfoz nowo- czesnej podmiotowości stanowi, jak wiadomo, modernizm (model owych przemian opisał w swym klasycznym już tekście Ryszard Nycz), ale jak wskazywano niejednokrotnie, początek przygód 8 Wstęp podmiotu nowoczesnego sięga romantyzmu, kiedy to w literatu- rze i filozofii po raz pierwszy zarysowała się problematyczność „ja”: wielości jego postaci (nie tylko „ja” głębokiego, lecz także innego, obcego) – zjawiska rozszczepienia „ja”, jego multiplikacji, ujawniające się w romantycznym kryzysie, problematyka tożsa- mości i jej konstytucji (opisane częściowo przez Charlesa Taylora), a także te mniej znane i oczywiste („ja” wirtualne, ujawniające się szczególnie w stanach „odmiennej świadomości”). W naszej literaturze nowatorską próbę zmierzenia się z owym kryzysem podjął Juliusz Słowacki, dlatego nieprzypadkowo pro- blematyce podmiotowości w jego poezji poświęcone są trzy studia otwierające książkę. Szkic o konstelacyjnym modelu „ja”, zaryso- wując ogólny obraz podmiotowości w poezji Słowackiego, ukazu- je także, że nie tylko w okresie ironicznym, lecz także później, w poezji genezyjskiej, poeta ten stworzył nowatorskie modele „ja” (w figurach rozwarstwiania, tańca i tunelu miłosnego), antycypu- jące dokonania modernistyczne. Tu, w związku z ujawniającym się w konstelacyjnej strukturze „ja” splocie wertykalności z hory- zontalnością, można by sformułować bardziej ogólną i zasadniczą tezę, że przeplatanie się wertykalności z horyzontalnością jest być może pełniejszym modelem także podmiotowości modernistycznej (samo sformułowanie o „rozwarstwianiu ja” nieco na to wskazuje). Dzieło poetyckie Słowackiego ma silną skłonność do skupia- nia oddalonych krańców podmiotowości i tworzenia jej wieloist- nych kształtów, wymykających się schematom. Ukazują to także dwa następne studia. Agata Seweryn analizując mikrologicznie świerszcze, wskazuje, jak w obrazie tych „sielskich” owadów wiążą się w poezji Słowackiego dwa krańcowo odmienne fun- damenty uzyskiwania tożsamości – dom i grób. Świerszcze w ten sposób podpatrywane przez autorkę artykułu Słowacki i świersz- cze sygnują to, co podmiotowe w dziele autora Beniowskiego – są życiem, znaczą przestrzeń, a także rezonują moment śmierci i uobecniają szerszą podstawę istnienia i nieistnienia ludzkiego bytu. Lucyna Nawarecka w swym tekście drążącym kształty Kró- la-Ducha pokazuje, jak możliwe staje się opisanie innego, niż znane konceptualizacje, podmiotu wielkiego utworu Słowackie- Wstęp 9 go, który okazuje się zarazem eposem i autobiografią, dwoiście formatując oblicze „ja”. Kształt tego niezwykłego, ponadindy- widualnego podmiotu dookreśla w tekście Nawareckiej ukazana metamorfoza odtwarzania Króla Ducha w aktorskiej interpretacji Karola Wojtyły w Teatrze Rapsodycznym. Romantyczne reprezentacje podmiotowości, czy, mówiąc bar- dziej dosłownie, doświadczenia tego, co podmiotowe, umożliwia- ją nieustannie odmienne interpretacje i inne drogi rozumienia, czytania. Dariusz Seweryn w swym artykule pokazuje takie mo- dalności czytania Marii Antoniego Malczewskiego (niezwykłego poprzednika Słowackiego), które unaoczniają związki niektórych aspektów struktury znaczeniowej i fabularnej Marii z zakorzenio- nymi, we wzorach kulturowych czy w samej świadomości języko- wej, kategoriami indeksującymi doświadczenie w ogóle. Włączenie w dyskurs literaturoznawczy szerokiego horyzontu etnologiczne- go pokazuje, że dotychczasowe uwzględnienia wskazujące orga- nizatora sensu – Maria jako metafraza doświadczenia osobistego Malczewskiego na język powieści – nie są ostateczne i jedyne. Zarysowane w badaniu tekstów romantycznych linie kształ- towania się podmiotowości, kontynuowane są w następnych tekstach, poszerzających przestrzennie, czasowo i zakresem pro- blematyki obszar eksploracji. Druga grupa tekstów dotyczy zja- wisk granicznych – jasnowidzenia, szaleństwa. Magdalena Bisz przedstawia problem podmiotowości w granicznym doświadcze- niu choroby psychicznej, która bezpośrednio wpływa na kształt dzieła i na jego strukturę semantyczną, koligację tego, co choro- bowe, i tego, co twórcze. Nerval tworzy bowiem, jak autorka artykułu stara się dowieść, Aurelię w samym rozwijającym się doświadczeniu postępującej schizofrenii, komponując tekst syg- nalizujący narastającą komplikację rozwarstwiającego się i osta- tecznie rozpadającego się „ja”. Szkic Kamili Gęsikowskiej dotyczy innego zjawiska „stanu odmiennej świadomości” – jasnowidze- nia, poszerzając i dookreślając w opisach Agni Pilch, jasnowidzą- cej z pogranicza polsko-czeskiego, obraz „ja” w tej mało uchwyt- nej, granicznej sferze zdarzeń psychicznych, a także ogólny obraz wizjonerstwa XIX i XX wieku. 10 Wstęp W pewnym stopniu w tym „psychotycznym” kręgu można by umieścić także tekst Pisanie jest doszczętne – Antonin Artaud Włodzimierza Szturca. Artykuł przekracza jednak zdecydowanie tak nakreślone ramy i to nie tylko tym, że traktuje o Antoninie Artaudzie, wielkim francuskiej kultury XX wieku. Gęsty, wyry- wający się wszelkim schematom wielopostaciowy splot stwarza- nia, uzyskiwania tożsamości, w którym zasadą scalania, tkania okazuje się odnajdywany w głosie, w sobie, rytm, jest dziełem egzystencji Artauda i pajęczej pracy Szturca. Wydarza się on w płaszczyźnie horyzontalnej, lecz wykorzystuje symboliczne me- chanizmy wiązania odmiennych sfer, odrzucając ustatyczniającą i ujednoznaczniającą schematyczność teistycznych konstrukcji. Ta zastąpiona zostaje wewnętrznym wyczuwaniem synkopowanego rytmu, niedogmatycznego wiązania splotów „ja”, przekraczając w tym geście nie tylko tradycyjne granice (zdrowy/chory), lecz także ramy tekstu, niepostrzeżenie wiążąc w trudno uchwytną, lecz jednak zauważalną całość, książkę, ustanawiając żywe cen- trum jej dyskursu. Stwarza model wiązania analogiczny, przez swą symboliczność, do konstelacyjności Słowackiego, lecz prze- tworzony całkowicie i otwarty na modernistyczne i postmoder- nistyczne rozsuwanie się „ja”. Ewoluujący modernizm przynosi kolejne konfiguracje modeli podmiotowości i przemiany w obrębie kreacji i stanowienia „ja”. Wynika to częściowo ze zmiany doświadczenia rozkształcającego się świata, a także z narastającej świadomości zagrożenia wyczer- paniem literatury i samej sztuki. Zostaje zaburzona więź między obietnicą tekstu a faktycznością tego, co podmiotowe. Coraz częst- sze staje się poszukiwanie, drżenie w pewnym oddaleniu od upra- gnionej, zadekretowanej obecności. Magdalena Saganiak w swym artykule podejmuje próbę rozpoznania przebiegu budowania świa- domości siebie i kreowania własnej tożsamości na przykładzie losów Jasona Bourne’a – bohatera Tożsamości Bourne’a, pierwszej części słynnego cyklu powieściowego Roberta Ludluma. Autorka rozpatruje nowożytne źródła podmiotowości, determinujące, afir- matywnie i negatywnie, kształty podmiotowości nowoczesnej i na tej podstawie buduje swój wywód. Zarówno filmy, jak i dzieło Wstęp 11 literackie Ludluma, na którego to dzieła podstawie powstały ekra- nizacje historii o Jasonie Bournie powszechnie pojmowane jako wytwory kultury masowej, okazują się trylogią traktującą o na- rodzinach tożsamości człowieka. Analizy przeprowadzone przez badaczkę odkrywają historię o Bournie jako opowieść o powsta- waniu świadomości i jaźni w perspektywie ogólnego doświadcze- nia ludzkiego. Pamięć, penetracja doświadczenia wewnętrznego są zabiegami, które mają służyć pracy pozyskiwania nowego „ja”. Kwestie te przedstawia Tomasz Gruszczyk, ukazując szczególną historię podmiotowości odnalezioną w dziele Zygmunta Haupta. Narrator kilku jego opowiadań zapisuje niezwykłe poszukiwanie kobiety, którą nazywa zagadkowo Nietotą (to także tytuł jednego z analizowanych w artykule opowiadań Haupta). Owo nieurze- czywistnione, w ogólnym pojęciu tego słowa, spotkanie okazuje się spotkaniem z samą podmiotowością narratora – rekonstrukcją jego pamięci, wkroczeniem w tekst opowiadania pewnej historii mającej odzyskać i ukonstytuować samą podmiotowość. Tekst Modlitwa i nieobecność. Poe-teo-logia Ryszarda Krynickie- go Pawła Paszka jest poświęcony ustanawianiu się podmiotowości jako obecności – w liryce zwrotu religijnego, w dziele poetyckim Krynickiego. Podmiot pojęty jako modląca się obecność ujawnia w zapisie swą wielowymiarową i zmienną postać. Na przykładzie czterech wybranych wierszy następuje próba stworzenia reprezen- tatywnego modelu tej przemiany. Podmiot przechodzi od kla- sycznego porządku obietnicy obecności w tekście, przez odkrycie w porządku poetyki negatywnej odwrotnej strony „ja”, aż do zu- pełnego wysunięcia siebie jako obecności z tekstu wiersza, co naj- silniej się ujawnia w ostatnim analizowanym utworze ***nic, Bóg. Ponowoczesność czy też postmodernizm z jego niepewnym statusem oferują kolejną przemianę – zupełne zerwanie z obietni- cą referencji, totalną estetyzację, mówienie z wnętrza widma. Nie obnażanie próżni znaku w myśl jego reperacji, a wypowiedź z sa- mej próżni, z samego rozdarcia. Mowa rozdarć, błysków i widm jest znamieniem kształtów poezji określanej mianem postmoder- nistycznej. W tym duchu Alina Świeściak podejmuje się próby scharakteryzowania wielokształtnej, zmiennej i migoczącej pod- 12 Wstęp miotowości w wierszach Andrzeja Sosnowskiego uznawanego za jednego głównych twórców ponowoczesnej dykcji w polskiej liry- ce ostatnich lat. Estetyzacja, melancholizacja i widmowość przed- stawia autorka Melancholii w poezji polskiej po 1989 roku jako trzy podstawowe strategie twórcze, będące jednocześnie strategiami formowania podmiotowości w poezji Andrzeja Sosnowskiego. Problem podmiotu ciągle domaga się adekwatnego opisu, któ- ry przynosząc współczesne odczytanie, umożliwi swego rodzaju rewitalizację zamkniętych już, zdałoby się, tekstów, a poprzez rewizję ujęć i próbę wyprowadzenia z dyskusji modernizmu z postmodernizmem urzeczywistni sformułowanie nowych pro- blemów. Wszystko to od założenia po realizację jest złączone pragnieniem odkrycia możliwości poruszenia wewnątrz impasu związanego z myśleniem podmiotowości, tożsamości czy obecno- ści „ja”, jaki często jest konstatowany przy okazji formułowania, a także komentowania „schyłkowych” diagnoz literatury i kultu- ry. Książka, w której rozważane są te problemy, powstawała na drodze trwającej, rozwijającej się rozmowy. Najpierw wstępnej, przygotowującej kształt sesji o podmiotowości, potem dyskusji na samej sesji, wreszcie w rozmowach prowadzących ostatecznie do skrystalizowania się samej książki. Część tekstów w trakcie tych dyskusji zmieniła się w istotny sposób. Teraz chcemy, by książka jako całość włączyła się do szerszej rozmowy o podmiotowości. Autorzy zawartych w tomie artykułów podejmują problemy podmiotowości w kontekstach i perspektywach często dość od- ległych od siebie. Obecne jest tu wiele dyskursów – od spojrzeń egzystencjalno-filozoficznych, teologicznych, filologicznych, etno- graficznych do antropologicznych i tych wynikających z dyskursu klinicznego. To wszystko składa się na szczególnego rodzaju kom- paratystykę oddającą, jak wierzymy, w pewnym stopniu wyda- rzający się – także via negativa – niepojęty „cud obecności”, jak pisze Alina Świeściak, podmiotu stającego się tekstem i życiem literatury, a także niepodważalną i istotną częścią doświadczenia kulturowego i egzystencjalnego. Leszek Zwierzyński, Paweł Paszek Indeks nazw osobowych Adorno Theodor Wisengrund 204, 216 Aragon Louis 202 Arrabal Fernando 115, 123 Artaud Antonin 10, 113–128 Augustyn św. 58 Augustyniak Piotr 246 Bachelard Gaston 66, 69, 70, 79, 80 Backvis Claude 77 Balzac Honoré 202 Banaszkiewicz Jacek 75 Bańka Józef 121 Barańczak Stanisław 219 Barrault Jean Luis 114 Barthes Roland 170, 207 Bataille Georges 115, 123, 214 Baudelaire Charles 116, 164, 202, 246 Becu Leosia 47 Becu Salomea 47 Béguin Albert 147, 162 Benjamin Walter 201–209 Benzemberg Johann Friedrich 202 Berger Peter Ludwig 100 Berkan-Jabłońska Maria 37, 79 Besant Anna 132 Białoszewski Miron 31, 32 Bielik-Robson Agata 18, 45, 170, 174, 207, 242 Bieńczyk Marek 77 Biernacki Andrzej 77 Bisz Magdalena 9, 145–166 Blanchot Maurice 241 Bleuer Eugeniusz 150 Bliss Eugene L. 152 Bluszcz Lucjan 100 Bławatska Helena 132 Błok Aleksander 118 Błońska Wanda 48 Błoński Jan 48, 114, 116, 118 Böhme Jakob 135, 138 Bolecki Włodzimierz 213, 215 Boleski Andrzej 70 Boryś Wiesław 223 Bosch Hieronim 145 Breton André 115, 120 Brückner Aleksander 191 Brzozowski Jacek 47 Budrecki Lech 204 Bukowski Piotr 16 Buksa Ewa 72 Burke Seán 170 Burton Tim 244 Busdorf Georges 61, 72 Buszewicz Elwira 72 Byron George Gordon 85 Celan Paul 123, 211, 212, 218–221, 226, 227, 229 Chachulski Tomasz 80 250 Indeks nazw osobowych Chagall Marc 123 Chełmiński Wojciech 172 Chopin Fryderyk 125 Choromański Leon 148, 162 Chromik Zbigniew 66 Chrościcki Juliusz A. 76 Chudak Halina 69 Cierpiałkowska Lidia 161 Cieśla-Korytowska Maria 19, 66, 138 Cieślak-Sokołowski Tomasz 222 Clark Lincoln D. 152 Colon Jenny 158 Cremene Adrian 192 Crosby John F. 16 Crowley Aleister 132 Cysewski Kazimierz 66 Czapla Paweł 138 Czermińska Małgorzata 59, 61, 62 Czernik Stanisław 94, 96 Czyż Antoni 77 Damon Matt 179, 187, 188 Deleuze Gilles 116 Derrida Jaques 115, 118, 121, 170, 220, 236, 241, 245 Długosz Jan 96 Dumezil Georges 30 Dunaj Bogusław 138 Dürer Albrecht 145 Durkheim Émile 103 Dziadek Adam 67 Eckhart, Mistrz 246 Ekier Jakub 219 Eliot Thomas Stearns 55 Engländer Richard 202 Eska Donata 48 Evdokimov Paul 122 Fabre Jean Henri Casimir 196 Fazan Jarosław 114 Felberg Katarzyna 240 Feyerabend Paul 236 Flaubert Gustave 202 Foucault Michel 61, 116, 121 Franc Léon 114, 116 Frank Jakub 49 Frank Manfred 170, 171, 173, 189, 190 Freud Sigmund 205 Gacowa Halina 84 Gadacz Tadeusz 170 Gajlewicz Adam 175 Gajlewicz Joanna 175 Gennep Arnold van 36 Gęsikowska Kamila 9, 129–143 Głowiński Michał 32, 80 Goethe Johann Wolfgang von 148 Goliński Zbigniew 73 Gombrowicz Witold 87 Graczyk Ewa 65 Grajewski Wincenty 54 Greengrass Paul 179 Grochowiak Stanisław 31 Gruchała Janusz 72 Gruszczyk Tomasz 10, 191–209 Gruszczyński Marcin 170 Grzęda Ewa 66 Guardini Romano 16, 122 Guczalska Katarzyna 236 Gutorow Jacek 240, 242 Gutowski Wojciech 43 Hademan Oskar 214 Hadyna Jan 131 Hartwig Julia 148, 149, 153, 155, 158, 164 Harwas-Napierała Barbara 133 Haupt Zygmunt 10, 11, 191–209 Heidegger Martin 69, 70, 80, 221, 224 Herer Michał 61 Hessel Stéphane 202 Hillis Miller Joseph 222 Indeks nazw osobowych 251 Hölderlin Friedrich 69 Humbolt Wilhelm von 174 Huysmans Joris-Karl 118 Ingarden Roman 207 Jackowski Krzysztof 142 Jan Chrzciciel 58 Jan od Krzyża 41 Janion Maria 25, 145, 192 Jankowicz Grzegorz 240 Jaworski Stanisław 54 Jezus Chrystus 58 Jung Carl Gustav 171, 172, 177 Kalinowska Maria 19 Kałuża Anna 238 Kander Katarzyna 47 Kania Ireneusz 201 Kant Immanuel 207, 209, 236 Karpiński Franciszek 99 Karpiński Maciej 150 Kartezjusz 170 Kerenyi Karl 45 Kępiński Antoni 146, 149, 152, 154, 156, 159, 166 Kęszycka Helena 121 Kielar-Turska Maria 133 Kilinger Jerzy 122 Kleiner Juliusz 16, 19, 30, 53, 70, 71 Kłos Jan 130–136, 139, 140, 141 Kłosiński Krzystof 118 Kochanowski Jan 54, 72, 91 Kolankiewicz Leszek 172 Kolberg Oskar 93, 95 Kopacki Andrzej 202 Kopciński Jacek 125 Koropeckyj Roman 66 Korotkich Krzyszof 43 Korzeniewicz Maria 25, 26 Kotlarczyk Mieczysław 60 Kotliński Andrzej 29, 68 Kott Jan 65 Kowalczykowa Alina 69, 77 Krasicki Ignacy 73 Krasiński Zygmunt 46 Kretschner Ernst 146 Król Marcin 130 Krukowska Halina 75, 84, 90 Krynicki Ryszard 11, 211, 214–216, 218, 219–222, 225–232 Kryszczuk Marzena 69, 71 Krzemieniowa Krystyna 216, 239 Krzemień-Ojak Krystyna 204 Krysztofiak Anna 68 Krzyżanowski Julian 72 Kubacki Wacław 66 Kuczera-Chachulska Bernadeta 80 Kulczycka Dorota 66 Kulesza-Gierat Monika 77, 87 Kułakowska Joanna 47 Kunz Tomasz 17, 31, 32 Kurdziel Włodzimierz 100 Kutner Andrzej 121 Kuziak Michał 21, 38, 43, 72, 124, 174 Kuźma Erazm 212, 213, 215 Kuźmicki Andrzej 172 Labédollière Émile de 202 Labuda Aleksander 54 Lacoue-Labarthe Philippe 218–221, 226, 227 Laing Ronald P. 150, 151, 164 Lejeune Philippe 54, 55, 56 Lévêcque Jean-Jaques 116 Lévie Eliphas 132 Lewis Matthew 116 Libelt Karol 170 Libera Antoni 19 Liman Doug 179 Linde Samuel Bogumił 93 Linkner Tadeusz 72 Locke Johne 170 252 Indeks nazw osobowych Maciejewski Jarosław 83 Maciejewski Marian 23, 57, 83, 85, 245 Lubaszewska Antonina 114 Lubomirski Stanisław Herakliusz 77, 78 Luckman Thomas 100 Ludlum Robert 179 Łapiński Zdzisław 32 Łaszczykowski Michał 142 Ławski Jarosław 16, 19, 43, 67, 85, 90, 102, 107, 175 Łącznowolski Jakub 75, 76 Łukasiewicz Jacek 16 Łysiak Wojciech 28 86, 91, 109 Madyda Aleksander 192 Majchrowski Zbigniew 65 Makowska Urszula 87, 88 Makowski Stanisław 46, 75, 78 Malczewski Antoni 9, 75, 83–110 Malicki Marian 76 Man Paul de 50, 57, 60, 241, 246 Margański Janusz 58, 218 Markiewicz Barbara 138 Markiewicz Henryk 207 Markiewka Tomasz 66 Markowski Michał Paweł 170, 215, 235 Maron Marcin 205 Marquard Odo 239 Mauss Marcel 129, 130 Mecherzyński Franciszek 99 Michałowska Danuta 61 Michalski Krzysztof 69 Miciński Tadeusz 192 Mickiewicz Adam 18, 22, 23, 36, 38, 65, 66, 76, 101, 105, 174 Milecki Aleksander 207 Miller Dean A. 103, 105, 106 Mochnacki Maurycy 57 Mojżesz 219 Mokry Katarzyna 66 Moskwa Jacek 61 Mozart Wolfgang Amadeus 244 Mueller Joanna 240 Müller Max 106 Nasiłowska Anna 32 Nawarecka Lucyna 8, 9, 16, 29, 30, 35, 47, 53–63, 67 Nawarecki Aleksander 23, 45, 65, 66 Nerval Gérard de 9, 118, 145–166 Nesteruk Małgorzata 46 Neuger Leonard 23 Nietzsche Friedrich 118, 121, 236, Niżnik Józef 100 Noras Damian 66 Nordova Max 202 Norwid Cyprian Kamil 87 Novalis 80 Nowak Zbigniew Jerzy 76, 101 Nycz Ryszard 7, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 57, 199, 213, 235 Nyczek Tadeusz 65 Okopień-Sławińska Aleksandra 17 Opacki Ireneusz 16, 23, 53, 78 Osterwa Juliusz 61 Owczarek Bogdan 199 Pachet Pierre 151 Paszek Paweł 11, 211–233 Patryk św. 124 Paweł św. 47, 58, 60, 122 Pawlas Karolina 77 Pawlikowski Jan Gwalbert 16, 138 Peiper Tadeusz 114 Piechota Marek 23 Pigoń Stanisław 61, 65, 66 Pilch Agni (Pilch Agnieszka) 9, 129– 142 Indeks nazw osobowych 253 Pilch Jan 131 Piwińska Marta 16, 22, 55, 56, 57 Pokrzywnik Józef Tomasz 73 Pollak Roman 78 Poręba Marcin 170 Posiad Antoni 138 Potente Franka 179, 188 Potępa Maciej 170 Poulet Georges 48 Prokop Jan 77 Próchniak Paweł 230 Prus Bolesław 102 Prussak Maria 101 Przyboś Julian 66 Przybylak Feliks 211, 219 Przybylski Ryszard 70, 75, 83, 86, 125 Przybysławski Artur 50 Przychodniak Zbigniew 37, 38, 78, 79 Puchalska Iwona 19 Renaud Madelaine 114 Richard Jean-Pierre 67 Ricoeur Paul 58 Rimbaud Arthur 116, 244, 245 Rodenberg Julius 202 Rorty Richard 236 Roszak Joanna 228, 229, 230 Rousseau Jean Jaques 116 Roussel Raymond 244 Różewicz Tadeusz 31 Rymkiewicz Jarosław Marek 19, 25, 76, 77 Saganiak Magdalena 10, 18, 114, 169– 190 Sandauer Artur 32, 212 Sarbiewski Maciej Kazimierz 72 Sawrymowicz Eugeniusz 70 Schelling Friedrich Wilhelm Joseph von 171, 189, 190 Schleiermacher Friedrich Daniel 170 Scholem Gershom 37, 49 Seneka 126 Seweryn Agata 8, 65–81, 87, 125 Seweryn Dariusz 9, 23, 30, 83–110 Shelley Percy Bysshe 116, 244, 245 Sienkiewicz Henryk 133, 134 Siwicka Dorota 77 Siwiec Magdalena 19, 148, 151 Skolińska Ewangelina 30, 48, 77 Skwarczyńska Stefania 69, 79 Sławiński Janusz 17 Słowacki Euzebiusz 55 Słowacki Juliusz 8–10, 15–51, 53–62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 87, 123, 124 Sokolewicz Zofia 36 Sokołowski Mikołaj 175 Sosnowski Andrzej 11, 235–246 Stanisz Marek 16 Starnawski Jerzy 71 Starobinsky Jean 59 Stefanowska Zofia 65, 76, 101 Steiner Georg 242 Stelmaszczyk Barbara 37, 79 Stendhal 202 Stirner Max 175 Stoichita Victor Ieronim 243 Stróżyński Tomasz 147, 162 Swedenborg Emanuel 135, 138 Szaller K.L. 55 Szalonek Witold 242 Szczeglacka-Pawłowska Ewa 30, 48, 77, 78 Szturc Włodzimierz 10, 38, 47, 67, 68, 92, 113–128, 175 Szymańska Beata 138 Śliwiński Piotr 230 Śniedziewski Piotr 18 Świdyrowicz Teresa 161 Świeściak Alina 11, 12, 227, 229, 235– 247 254 Indeks nazw osobowych Tasso Torquato 54 Tatarkiewicz Anna 69 Taylor Charles 8, 20, 170 Teresa z Ávila 27, 38 Thevenin Paul 114 Tiedemann Rolf 201 Tomasik Wojciech 213 Tomkowski Jan 37, 138 Towiański Andrzej 46 Trempała Janusz 133 Trentowski Bronisław 170 Treugutt Stefan 19 Trzynadlowski Jan 16 Ujejski Józef 105 Ulbach Luis 155 Vade Yves 18 Vincenz Andrzej 76 Walicki Andrzej 170 Walpole Horacy 145 Wambacq Benjamin 220 Wat Aleksander 84 Ważyk Adam 65, 145 Welsch Wolfgang 236, 237 Wergiliusz 54 Werner Mateusz 175 West Charles D. 152 Węgrzecki Adam 175 Wierzejska Jagoda 192, 193 Wilkoszewska Krystyna 236 Wojciechowski Tytus 125 Wojnarowski Ryszard 37, 49 Wojtyła Karol 9, 61 Wołkowicz Anna 204 Wójcicki Kazimierz Władysław 96 Zadrożyńska-Barącz Anna 36 Zając Paweł 100 Zawadzki Andrzej 207, 208 Zgorzelski Czesław 80, 101 Ziemba Kwiryna 19, 47, 48, 67, 77 Zwierzyński Leszek 15–52, 67, 68, 69, 78, 79, 122, 123 Zwoliński Zbigniew 171 Żmigrodzka Maria 25, 76, 83 Żurowski Maciej 148, 161 Opracowanie redakcyjne Barbara Konopka Projektant okładki Piotr Kossakowski Redakcja techniczna Barbara Arenhövel Łamanie Grażyna Szewczyk Copyright © 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-2230-8 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-238-3 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 16,0. Ark. wyd. 14,0. Papier offset. kl. III, 90 g. Cena 24 zł (+ VAT) Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: