Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00285 004298 18761488 na godz. na dobę w sumie
Zanim wyjedziesz do pracy - niemiecki - ebook/pdf
Zanim wyjedziesz do pracy - niemiecki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 143
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7429-358-7 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zanim wyjedziesz do pracy to:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

5FEIJHA ?E Wstêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.Na dobry pocz¹tek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. Przedstawianie siê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3. W hotelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4. Zakupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 5. W restauracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 6. Czas i podró¿owanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 7. Pytanie o drogê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 8. Umawianie siê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Praktyczne zwroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 S³owniczek niemiecko-polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 S³owniczek polsko-niemiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 9IJ(cid:12)F Zanim wyjedziesz do pracy... Wielu Polaków podejmuje pracê za granic¹. Warto pamiêtaæ, ¿e bez wzglêdu na charakter zatrudnienia, osoby ubiegaj¹ce siê o pracê u naszego zachodniego s¹siada powinny znaæ jêzyk – opanowanie choæby tylko podstaw niemieckiego u³atwi porozumiewanie siê z szefem oraz kolegami w miejs- cu pracy. Równie¿ codzienne ¿ycie emigranta, które obfituje w rozmaite wyzwania, stanie siê znacznie ³atwiejsze, gdy zniknie bariera jêzykowa. Dlatego przygotowaliœmy kurs, który pomo¿e ci opanowaæ podstawy jêzyka, a tematyka dialogów i æwiczeñ zosta³a dopasowana do potrzeb osoby wyje¿d¿aj¹cej za granicê. Zanim wyjedziesz do pracy, podszlifuj niemiecki! Kurs Zanim wyjedziesz do pracy. Niemiecki dla pocz¹tkuj¹cych to: • podstawowe s³ownictwo i gramatyka; • regu³y niemieckiej ortografii; • zasady wymowy obowi¹zuj¹ce w jêzyku niemieckim; • dialogi i æwiczenia skonstruowane tak, by mo¿na by³o ³atwo zapamiêtaæ typowe wyra¿enia i zwroty; • doskona³y model poprawnej wymowy, nagrany na CD przez rodowitych Niemców; • ciekawe informacje o kulturze i obyczajach. Potrzebne s³ówka znajduj¹ siê w s³owniczkach umieszczo- nych przy kolejnych lekcjach i na koñcu ksi¹¿ki. Ka¿dy rozdzia³ zawiera: • Dialogi – przyk³ady rozmów, jakie trzeba bêdzie przeprowadziæ, bêd¹c w Niemczech; • Informacje o zwyczajach i przyjêtych sposobach zachowañ; • Objaœnienia gramatyczne – zwiêz³e i precyzyjne upo- rz¹dkowanie elementów gramatyki, wprowadzonych w danej lekcji; • Teraz Ty – æwiczenia utrwalaj¹ce i testy do samodziel- nego rozwi¹zania; • S³owniczek. S³owniczki przylekcyjne dziel¹ siê na dwie czêœci: czêœæ pierwsza zawiera s³ownictwo u¿yte w danej lekcji, druga – przydatne zwroty i s³owa poszerzaj¹ce omawiany temat, pomagaj¹ce przy konstruowaniu w³asnych wypowiedzi. Klucz zawieraj¹cy rozwi¹zania æwiczeñ z czêœci Teraz ty znajduje siê na koñcu ka¿dego rozdzia³u. Zamieszczony na koñcu podrêcznika S³owniczek niemiecko- -polski i polsko-niemiecki zosta³ poprzedzony zestawem Praktycznych zwrotów, do których skieruj¹ ciê odsy³acze zamieszczone po ka¿dej lekcji. Celem, jaki postawi³ sobie autor, by³o dostarczenie ucz¹cemu siê naturalnych modeli konwer- sacyjnych oraz s³ów i zwrotów pomocnych w prowadzeniu roz- mów. Praktyczne zwroty powinieneœ opanowaæ na pamiêæ, podobnie ca³e s³ownictwo z lekcji, a nawet kompletne dialogi. Rozmawiaj¹c za granic¹, bêdziesz dziêki temu móg³ wykorzys- taæ ca³e zdania, które przypomn¹ ci siê w odpowiednim kon- tekœcie. ¯yczymy powodzenia w nauce z kursem Zanim wyjedziesz do pracy. Niemiecki dla pocz¹tkuj¹cych! #  =@ HOF? JA 1  ).)*-6 Zacznij od nauczenia siê, jak wymawiaæ litery alfabetu w jêzyku niemieckim. Umiejêtnoœæ przeliterowania nazwiska lub adresu jest zawsze przydatna. V fau W we X iks Y ypsilon Z cet A a B be C ce D de E ej F ef G ge H ha I i J jot K ka L el M em N en O o P pe Q ku R er S es T te U u Znaki specjalne w jêzyku niemieckim: Ä a Umlaut Ö o Umlaut Ü u Umlaut ß scharfes es Litery alfabetu w jêzyku niemieckim wymawia siê bardzo podobnie jak w jêzyku polskim. Trzeba jednak zwróciæ uwagê na kilka liter, których nie ma w naszym jêzyku: ä, ö, ü, ß. Pos³uchaj alfabetu, powtarzaj¹c ka¿d¹ literê po kolei. S³uchaj¹c ponownie, podkreœlaj litery, które sprawiaj¹ ci trudnoœci w wymowie. Wszystkie litery nale¿y powtórzyæ kilkakrotnie g³oœno, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na te trud- niejsze (podkreœlone). Wymowa poszczególnych g³osek w jêzyku niemieckim jest dla Polaka doœæ ³atwa. Je¿eli chce siê prawid³owo wyma- wiaæ s³owa, trzeba jedynie poznaæ kilka podstawowych regu³ fonetycznych. $ 1  5)/51)-17; Czasami samog³oska jest krótka, a czasami d³uga. Zale¿y to od s³owa, w którym wystêpuje. D³uga jest zawsze wtedy, gdy nastêpuje po niej „h” lub pojedyncza spó³g³oska, krótka – wtedy, gdy poprzedza wiêcej ni¿ jedn¹ spó³g³oskê. Przeæwicz wymowê samog³osek w nastêpuj¹cych s³owach: a Mann /mê¿czyzna/ Abend /wieczór/ e Bett /³ó¿ko/ nehmen /braæ/ i ist /jest/ ihr /wy/ o Kollege /kolega/ krótka, jak polskie a d³uga, jak przed³u¿one polskie a krótka, zbli¿ona do polskiego e d³uga, zbli¿ona do polskiego ej, jednak przy ma³o otwartych ustach i s³abo s³yszalnym jot krótka, dŸwiêk poœredni miêdzy krótkim polskim i i y d³uga, zbli¿ona do polskiego i krótka, krótsza ni¿ polskie o wohnen /mieszkaæ/ d³uga, jak przed³u¿one o wyraŸnie u Turm /wie¿a/ gut /dobry/ y Mythe /mit/ upodobnione do u krótka, krótsza ni¿ polskie u d³uga, d³u¿sza ni¿ polskie u krótka, zbli¿ona do polskiego y, jednak bardziej zaokr¹glona 1 ! 5)/5124-/5-0 Dwie kropki nad a, o oraz u nazywane s¹ przeg³osem (Umlaut). Zmienia on brzmienie samog³osek. ä ö Städte /miasta/ Käse /ser/ können /móc/ Öl /oliwa/ ü Glück /szczêœcie/ Übung /æwiczenie/ krótka, jak polskie e d³uga, d³u¿sza ni¿ polskie e krótka, wymawia siê jak polskie krótkie y z zaokr¹gleniem warg, jak przy wymawianiu g³oski o d³uga, wymawia siê jak polskie y z zaokr¹gleniem warg, jak przy wymawianiu g³oski o krótka, wymawia siê jak krótkie polskie i z zaokr¹gleniem warg jak przy wymawianiu g³oski u d³uga, wymawia siê jak polskie i z zaokr¹gleniem warg, tak jak przy wymawianiu g³oski u 1  2,9-5)/51,;.6/1)1-1)7-77 Takie po³¹czenia samog³osek wymawia siê nastêpuj¹co: ai Mai /maj/ ei mein /mój/ au Frau /kobieta/ eu neun /dziewiêæ/ äu Bäume /drzewa/ } wymawia siê jak polskie aj } wymawia siê jak polskie oj wymawia siê jak polskie au 52/51 Wiêkszoœæ spó³g³osek wymawia siê tak, jak w jêzyku polskim. Przeæwicz wymowê nastêpuj¹cych spó³g³osek lub ich grup: ch kochen /gotowaæ/ Charakter /charakter/ na pocz¹tku wyrazów pochodzenia sechs /szeœæ/ h Hand /rêka/ ohne /bez/ ph Phonetik /fonetyka/ qu Quatsch /nonsens/ s sie /ona/ Reise /podró¿/ Skala /skala/, zuerst /najpierw/, Gans /gêœ/ ß i ss heißen /nazywaæ siê/ müssen /musieæ/ greckiego jak polskie k przed spó³g³osk¹ s jak polskie k na pocz¹tku wyrazu jak polskie h po samog³osce nie wymawia siê, gdy¿ w tym przypadku h oznacza jedynie przed³u¿enie samog³oski zawsze jak polskie f zawsze jak polskie kw na pocz¹tku s³owa przed samog³osk¹ oraz w œrodku s³owa miêdzy samo- g³oskami i po spó³g³oskach: l, m, n, r jak polskie z na pocz¹tku s³owa przed spó³g³os- kami z wyj¹tkiem p i t, w œrodku s³owa przed spó³g³oskami oraz na koñcu s³owa jak polskie s zawsze jak polskie s wymawia siê twardo, jak polskie ch, wystêpuje po samog³oskach: a, o, u, ou, z wyj¹tkiem przyrostka zdrab- niaj¹cego -chen wymawia siê miêkko po pozosta- ³ych samog³oskach oraz po spó³- g³oskach l, n, r oraz w przyrostku zdrabniaj¹cym -chen na pocz¹tku wyrazów pochodzenia francuskiego jak polskie sz ich /ja/ Chef /szef/ 1 # sch schön /piêkny/ sp sprechen /rozmawiaæ/ st Stunde /godzina/ tsch Deutsch /jêzyk niemiecki/ tz i z Witz /¿art/, Zimmer /pokój/ vier /cztery/ v Vulkan 1+*;1,)6; zawsze jak polskie sz na pocz¹tku s³owa jak polskie szp na pocz¹tku s³owa jak polskie szt zawsze jak polskie cz zawsze jak polskie c w rodzimych s³owach niemieckich jak polskie f w s³owach obcych /zapo¿yczonych/ jak polskie w 1 $ ,, Stosuj¹c podane wczeœniej regu³y wymowy, przeczytaj g³oœno niemieckie liczebniki: 0 null 1 eins 2 zwei 3 drei 4 vier 5 fünf 6 sechs 7 sieben 8 acht 9 neun 10 zehn 11 elf 12 zwölf 1  ,!,  Spójrz na podane liczebniki i spróbuj uzupe³niæ wolne miejsca; 13 to dreizehn – jak wobec tego nazwiesz pozo- sta³e liczebniki? 13 dreizehn 14 vier_______ 15 f__________ 16 sechz______ 17 siebz__ 18_______ 19_______ 20 zwanzig
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zanim wyjedziesz do pracy - niemiecki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: