Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00182 009960 18630866 na godz. na dobę w sumie
Zapytaj mamę! Przyspieszony kurs samodzielności - książka
Zapytaj mamę! Przyspieszony kurs samodzielności - książka
Autor: , Liczba stron: 208
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1380-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwój intelektualny
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Mamo, ratuj! czyli pierwsza pomoc w domowej sprawie
Twój osobisty podręcznik życiowej sztuki przetrwania

Pamiętasz te cudowne czasy, kiedy czyste pranie samo lądowało na półce, plamy z ubrań i mebli znikały jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a obiad miał zawsze idealny smak? Za cenę wolności i własnego mieszkania postanowiłeś jednak wyrzec się tych wspaniałości i wyprowadzić z hotelu 'Mama'. Tymczasem próba przerwania tej pępowiny nie jest zabiegiem, który da się przeprowadzić jednym prostym cięciem. Zanim staniesz się osobą faktycznie samodzielną, niezbędny będzie mały kurs przetrwania.

Jak robić zakupy, by nie musieć potem niczego wyrzucać? W jaki sposób stoczyć nierówną walkę z pralką? O co chodzi z tysiącami ścierek, szmatek i środków czystości? Nie poddawaj się! Dwaj kawalerowie, którzy sami kiedyś zmagali się z podobnymi problemami, oferują Ci rady w najlepszym maminym stylu. Poznaj celne wskazówki i praktyczne rozwiązania, które pomogą Ci przebrnąć przez pole minowe samodzielności.

Jak przeżyć, ograniczyć zniszczenia i nie zbankrutować
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zapytaj mamê! Przyspieszony kurs samodzielnoœci Autor: Bernhard Finkbeiner, Hans-Jörg Brekle T³umaczenie: Alina Kujawa ISBN: 978-83-246-1380-9 Tytu³ orygina³u: Frag Mutti Format: A5, stron: 208 • Wielka plama z wina na nowej kanapie? • Bielizna zafarbowana na ró¿owo? • Spleœnia³a ¿ywnoœæ w lodówce? • Przypalone ziemniaki? Mamo, ratuj! czyli pierwsza pomoc w domowej sprawie Twój osobisty podrêcznik ¿yciowej sztuki przetrwania Pamiêtasz te cudowne czasy, kiedy czyste pranie samo l¹dowa³o na pó³ce, plamy z ubrañ i mebli znika³y jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki, a obiad mia³ zawsze idealny smak? Za cenê wolnoœci i w³asnego mieszkania postanowi³eœ jednak wyrzec siê tych wspania³oœci i wyprowadziæ z hotelu „Mama”. Tymczasem próba przerwania tej pêpowiny nie jest zabiegiem, który da siê przeprowadziæ jednym prostym ciêciem. Zanim staniesz siê osob¹ faktycznie samodzieln¹, niezbêdny bêdzie ma³y kurs przetrwania. Jak robiæ zakupy, by nie musieæ potem niczego wyrzucaæ? W jaki sposób stoczyæ nierówn¹ walkê z pralk¹? O co chodzi z tysi¹cami œcierek, szmatek i œrodków czystoœci? Nie poddawaj siê! Dwaj kawalerowie, którzy sami kiedyœ zmagali siê z podobnymi problemami, oferuj¹ Ci rady w najlepszym maminym stylu. Poznaj celne wskazówki i praktyczne rozwi¹zania, które pomog¹ Ci przebrn¹æ przez pole minowe samodzielnoœci. Jak prze¿yæ, ograniczyæ zniszczenia i nie zbankrutowaæ • Sprz¹tanie ³azienki, mycie paneli pod³ogowych, odkurzanie. • Pranie rêczne i w pralce, suszenie, rozwieszanie i prasowanie. • Gotowanie dla niecierpliwych oraz techniki zaawansowane. • Urz¹dzanie mieszkania — przytulna sypialnia, funkcjonalna kuchnia. SPIS TRE¥CI WstÚp ..................................................................................................7 Swobodny lot ....................................................................................11 Poziom I.............................................................................................23 Poziom II ..........................................................................................61 Poziom III .......................................................................................129 Impreza............................................................................................175 Rok póěniej......................................................................................195 Skorowidz ........................................................................................197 Przydatne strony internetowe ........................................................203 5 POZIOM I ¥WINKA-SKARBONKA Idě do supermarketu i kup paczkÚ makaronu! Wtorek, godz. 14:00 Gïód! Kochany Danielu, prawdopodobnie doĂwiadczasz teraz dwóch podstawowych problemów istotnych dla Twojego dalszego ĝycia jako singla po pierwsze, niedobrze jest byÊ gïodnym, gdy nikt nie zrobiï zakupów, i po drugie: nie ma nikogo oprócz Ciebie, kto te zakupy zrobi. Od tej chwili sam musisz zajÈÊ siÚ sprawÈ zaprowiantowania. Jednak- ĝe gïód nie jest najlepszym doradcÈ podczas robienia zakupów. Z pewno- ĂciÈ bÚdziesz wrzucaï do koszyka rzeczy, których nie potrzebujesz, które sÈ za drogie, niezdrowe lub skomplikowane w przyrzÈdzaniu. W kaĝdym razie kupisz wszystkiego za duĝo. A wiÚc opanuj swój apetyt i przypomnij sobie, co Twoja mama wrÚczaïa Ci zawsze, kiedy szedïeĂ robiÊ zakupy. OczywiĂcie: karteczkÚ z listÈ zakupów, pieniÈdze oraz siatkÚ lub koszyk. Na pewno zadajesz sobie teraz pytanie: po co? Poniewaĝ ma to sens. WyjaĂnimy Ci to. Karteczka z listÈ zakupów pomoĝe Ci wszystko zapa- miÚtaÊ i kupiÊ tylko to, czego rzeczywiĂcie potrzebujesz. W przyszïoĂci powinieneĂ zawiesiÊ w centralnym miejscu kuchni coĂ nadajÈcego siÚ do zapisywania (nie zapomnij o flamastrze, najlepiej powieĂ go na sznur- ku). Zawsze gdy zauwaĝysz, ĝe coĂ siÚ koñczy lub trzeba coĂ zaïatwiÊ, moĝesz wpisaÊ to na listÚ zakupów. DziÚki siatce lub koszykowi zaniesiesz swoje zakupy bezpiecznie do domu. Chyba, ĝe podoba Ci siÚ bieganie z reklamówkami Lidla czy Carrefoura, które i tak nie sÈ darmowe, a zalegajÈ póěniej tuzinami w kuchni. No i nie zapomnij o pieniÈdzach! 23 GodzinÚ póěniej, dziaï „Makarony” Gïodny, samotny i zupeïnie bezradny stojÚ pomiÚdzy regaïami supermar- ketu. Jest on z pewnoĂciÈ tak wielki jak poïowa Gdañska. Naturalnie wielo- krotnie robiïem juĝ zakupy w podobnych sklepach, ale towarzyszyï mi zawsze wyciÈgniÚty palec, który jasno wytyczaï kierunek: „Weě dwie kostki tego masïa w niebieskim opakowaniu, tam na dole po prawej stronie!”, albo teĝ od razu kamuflowaïem siÚ w dziale z wieloma niepotrzebnymi ofertami spe- cjalnymi, poczÈwszy od noĝyc do przycinania ĝywopïotów, a skoñczywszy na skrzynce z narzÚdziami. Jako maïego chïopca strach mnie oblatywaï tylko wtedy, gdy mama wysyïaïa mnie do kasy, mówiÈc: „Zajmij juĝ kolejkÚ”. Kasjerka przede mnÈ byïa coraz bliĝej, a kolejka za mnÈ stawaïa siÚ coraz dïuĝsza i bardziej tïoczna. Tylko mojej mamy z pieniÚdzmi nie byïo nigdzie widaÊ. Teraz ogarnia mnie podobna rozpacz. U góry na suficie wisi szyld: „Makarony”. Ale na regaïach, wysokich na trzy metry, znajdujÈ siÚ nie tylko po prostu makarony, lecz spaghetti, farfalle, orecchiette, fettucine, penne, lasagne, cannelloni, tortellini, ravioli, maccaroni, rigatoni i tagliatelle. Te wszystkie jeszcze w opakowaniach róĝnej wielkoĂci, od róĝnych produ- centów i w róĝnych cenach. Halo, Danielu, kaĝdy poczÈtek jest trudny. Gdy dziecku odkrÚci siÚ boczne kóïka od roweru, równieĝ nie pojedzie ono od razu w Tour de France. Moĝe nastÚ- pnym razem, póki co, pójdziesz do mniejszego sklepu. Jedno na pewno instynktownie robisz dobrze: nie chwytasz od razu za pierwszy lepszy makaron, który jest przewaĝnie najdroĝszy. Dobrze jest porównaÊ ceny i przejrzeÊ regaïy z góry na dóï. Ale jak sensownie porównaÊ ceny, gdy opakowania sÈ róĝnej wielkoĂci? Popatrz dokïadnie: na wielu etykietkach z cenÈ podane sÈ ceny za kilogram, umoĝliwia to dokïadne porównanie. Przy kasie Kilka kilometrów bieganiny, niezliczone porównywanie cen, sztywnoĂÊ karku i w koñcu spoglÈdam z dumÈ na moje zdobycze. Tak powinny wyglÈdaÊ zakupy! Szczególnie zadowolony jestem z najróĝniejszej zieleniny. Moja mama byïaby zachwycona, gdyby mogïa zobaczyÊ te wszystkie Ăwieĝe pro- dukty! 24 Uwaga, Danielu! RobiÈc zakupy, trzeba zwracaÊ uwagÚ nie tylko na ceny, iloĂci i przydatnoĂÊ, lecz równieĝ na to, jak dïugo zakupione rzeczy nadajÈ siÚ do spoĝycia. Cenna wskazówka: zanim udasz siÚ na zakupy, lub najpóěniej w trakcie zakupów, zastanów siÚ, kiedy chcesz co ugo- towaÊ lub zjeĂÊ. Porady — zakupy Prowadě listÚ zakupów oraz zabieraj ze sobÈ karteczkÚ ze spisanÈ listÈ. Nigdy nie chodě na zakupy z pustym ĝoïÈdkiem. Porównuj ceny i pochylaj siÚ teĝ do niĝszych regaïów. Dotyczy przede wszystkim Ăwieĝych produktów: miej w gïowie jadïospis na nastÚpne dni. Rozwaĝ miejsce robienia zakupów. ¿eby kupiÊ kilka rzeczy, wystarczy sklepik na rogu. Produkty o dïugim terminie waĝnoĂci moĝesz kupowaÊ raz w tygodniu lub raz w miesiÈcu w dyskoncie. ¥wieĝe warzywa i owoce dostaniesz na targowisku. Sprawdzaj paragon  Pomimo wymyĂlnych systemów kas przytrafia siÚ od czasu do czasu bïÚdny paragon. Kasjerki i kasjerzy sÈ równieĝ tylko luděmi i robiÈ bïÚdy. Dlatego kontroluj paragon zaraz po zrobieniu zakupów. JeĂli zauwaĝysz, ĝe jest na nim czegoĂ za duĝo, zaraz to zgïoĂ. JeĂli jest na nim czegoĂ za maïo, gwiĝ- dĝÈc pod nosem, wyjdě ze sklepu. Co o tym sÈdzi jury? Ach nie... siÚ w prawo i lewo. ... gdy bÚdziesz kontrolowaï paragon na ulicy, nie zapomnij rozglÈdaÊ 25 Teĝ mi siÚ juĝ przytrafiïo. Byïem zdziwiony wysokim rachunkiem i przejrzaïem go. Byïy tam trzy sztuki cykorii za ponad 90 zï. I to w sezonie cykorii. Pobiegïem zaraz do kierownika sklepu, który próbowaï mi tïumaczyÊ, ĝe kasa zwariowaïa. U mnie zamiast 5 jogurtów pojawiïo siÚ nagle 50. 50 jogurtów na szczÚĂcie jeszcze nie miaïem, ale znajoma miaïa na rachunku 40 grejpfrutów. W koszyku tymczasem leĝaïy dwa! MogÚ to tylko potwierdziÊ. Bardzo czÚsto robiÚ duĝe zakupy (liczna rodzina) i przeciÚtnie co trzeci rachunek jest bïÚdny, od podwójnie nabitego ciasta do zdziesiÚciokrotnienia jogurtów, czy po prostu zdarzajÈ siÚ nieprawidïowe ceny za poszczególne artykuïy. Dobry gospodarz czy gospodyni wie, ile zapïaci za zakupy, zanim jeszcze otrzyma rachunek. W ĝadnym wypadku nie naleĝy wychodziÊ ze sklepu, gwiĝdĝÈc pod nosem: niech jeden z drugim pomyĂli tu o kasjerkach, one muszÈ same wyrównywaÊ brakujÈce kwoty. A wiÚc proszÚ o uczciwoĂÊ w obie strony! 26 KUCHMISTRZ Zaïatw sobie garnek i pozbÈdě siÚ „zaskórniaków” z kuchni! Hej, Danielu! Zaprowiantowanie bÚdzie w pierwszych tygodniach jednym z Twoich gïównych zadañ. Wymaga to wielu Êwiczeñ oraz talentu orga- nizacyjnego, gdyĝ od czasu do czasu zdarzy siÚ, ĝe kupisz rzeczy, które uznasz za niezwykle smaczne, a które nastÚpnie bÚdÈ leĝeÊ wygodnie w szafce i gniÊ oraz powodowaÊ powstawanie nowych „wspóïlokato- rów”. Kolejnym wyzwaniem nowo rozpoczÚtego ĝycia kawalerskiego jest gotowanie. Z jednej strony nie opïaca siÚ gotowaÊ codziennie czegoĂ skomplikowanego, z drugiej strony jedzenie codziennie makaronu z ket- chupem równieĝ nie jest dobrym pomysïem. AbyĂ stosunkowo szybko opanowaï gotowanie smacznych potraw, musisz najpierw nauczyÊ siÚ dwóch rzeczy: 1. prawidïowo przechowywaÊ artykuïy spoĝywcze oraz 2. niewielkim nakïadem gotowaÊ smacznie i w sposób urozmaicony. SÈ to umiejÚtnoĂci, które nie tylko pomogÈ zaspokoiÊ gïód, ale takĝe niosÈ ze sobÈ i inne zalety. Nawet sobie nie wyobraĝasz, jak spod byka bÚdzie spoglÈdaÊ na Ciebie dama Twojego serca, gdy podczas romantycznej kolacji przy Ăwiecach zaserwujesz gotowÈ pizzÚ (To wcale nie jest jak we wïoskiej restauracji, to jest po prostu mizerne!). Z tego powodu w tym rozdziale nauczysz siÚ podstawowych rzeczy, które pomogÈ Ci przeĝyÊ w Twojej maïej, ěle wyposaĝonej kuchni dïuĝej niĝ trzy dni. Garnki i inne wyposaĝenie W polskim prawie nie ma uregulowañ dotyczÈcych wyposaĝenia dziecka przez rodziców z okazji usamodzielnienia siÚ. Dlatego teĝ posiadacze swo- jego pierwszego mieszkania dysponujÈ z reguïy najnowszym komputerem osobistym, ale za to niewielkÈ iloĂciÈ naczyñ. Poniewaĝ zakup nowych rzeczy moĝe odbiÊ siÚ na kieszeni oraz istnieje ryzyko, ĝe drogi przedmiot okaĝe siÚ niepotrzebny, lepiej jest popytaÊ babcie i ciocie, moĝe majÈ jakÈĂ zbÚdnÈ patelniÚ czy inny garnek. (Tajna wskazówka: podaruj swojej mamie jeden z licznych poradników ĝyciowych, a wyposaĝenie kuchni masz zagwa- rantowane!). W wiÚkszoĂci przypadków ludzie chÚtnie pozbywajÈ siÚ swoich starych rzeczy, a Ty zaoszczÚdzisz pieniÈdze na coĂ innego. Kolejne pytanie: 27 ile sztuk potrzebujesz? Z reguïy wystarczy kilka egzemplarzy danego przed- miotu. Im wiÚcej masz, tym rzadziej musisz zmywaÊ. Z drugiej strony: jeĂli masz mniej rzeczy, stosy brudnych naczyñ bÚdÈ mniejsze i nie potrzebu- jesz duĝo miejsca, ĝeby wszystko pomieĂciÊ. Zestaw startowy gospodarstwa domowego 4 duĝe pïaskie talerze 4 gïÚbokie talerze 4 maïe talerzyki 4 – 6 szklanek 4 kubki do herbaty lub kawy po 4 noĝe, widelce, ïyĝki i ïyĝeczki 1 garnek z pokrywkÈ 1 patelnia z pokrywkÈ 1 miska (np. na saïatkÚ) 1 chochla 1 ïopatka do patelni 1 ekspres do kawy Z takim inwentarzem moĝna na poczÈtek caïkiem nieěle ĝyÊ. Inne drobiazgi, jak widelczyki do ciasta, tarka, trzepaczka do piany, sÈ w poczÈtkowej karie- rze mïodego kucharza raczej maïo istotne, moĝna je jednak z czasem, krok po kroku, zdobyÊ po sÈsiedzku lub od przyjacióï. WysokÈ wartoĂÊ presti- ĝowÈ posiadajÈ moědzierz i tïuczek, nóĝ koïyskowy czy miarka do spaghetti. Zanim jednak zaczniesz zapraszaÊ goĂci na posiïki, trzeba CiÚ nauczyÊ najbardziej potrzebnych sztuk kucharskich. Masïo i chleb Jest kilka artykuïów spoĝywczych, które powinny byÊ w kaĝdej kuchni. TworzÈ one bazÚ odĝywiania siÚ. DziÚki nim zawsze zaspokoisz pierwszy gïód. SÈ to: 28 chleb masïo wÚdlina ser marmolada, miód, Nutella musli i/lub pïatki kukurydziane mleko jabïka (lub inne owoce wedïug Twojego wyboru) trochÚ warzyw (ogórki, pomidory itd.) cukier sól pieprz ketchup kawa, herbata, kakao napoje chïodzÈce SÈ to artykuïy spoĝywcze, których nie trzeba gotowaÊ. NadajÈ siÚ idealnie na energetyczne Ăniadanie, szybkÈ kolacjÚ lub na zaspokojenie gïodu w miÚ- dzyczasie. 29 x Kurs gotowania, poziom 1. PrzyrzÈdzanie podstawowych artykuïów spoĝywczych Nauczysz siÚ tu przyrzÈdzaÊ makaron, ryĝ i ziemniaki oraz dowiesz siÚ, z jakim sosem smakujÈ najlepiej. Makaron Kaĝdy gotowaï juĝ kiedyĂ makaron. Ale jak gotuje siÚ go prawidïowo? W jaki sposób uzyskuje siÚ go „al dente”? Tajemnica jest prosta do odkry- cia. ZagotowaÊ wodÚ z solÈ. Przy tym nie ma znaczenia, czy dodasz sól od razu do zimnej, czy dopiero do gotujÈcej siÚ wody. Do gotujÈcej siÚ wody wrzucasz makaron. Dodaj trochÚ oleju oraz nastaw kuchenkÚ na najmniejszy pïomieñ. Olej zadba o to, ĝeby makaron po ugotowaniu siÚ nie kleiï. Nie przykrywaj garnka pokrywkÈ. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, ĝe woda wykipi. Po ok. 10 minutach (na opakowaniu znajdziesz dokïadny czas gotowania) wyïów jednÈ sztukÚ makaronu i spróbuj jej. W przypadku spaghetti zamiar ten moĝe okazaÊ siÚ trudny do realizacji, poniewaĝ dïuga nitka chÚtnie zjeĝdĝa z powrotem do garnka. Maïa wskazówka: weě zwykïy nóĝ z zÈbkowatym ostrzem. Ostrzem do góry zgrabnie wyïowisz jednÈ nitkÚ makaronu. JeĂli makaron ma odpowiedniÈ miÚkkoĂÊ, wysyp go na sitko lub odlej wodÚ, przykrywajÈc garnek pokrywkÈ i wylewajÈc wodÚ przez wÈskÈ szczelinÚ. Na koñcu moĝesz podrzuciÊ makaron na sitku. I to wszystko — zrobiïeĂ fantastyczny makaron. Ryĝ WspaniaïÈ alternatywÈ dla makaronu jest ryĝ. Gotuje siÚ go tak samo szybko jak makaron, a jest on urozmaiceniem dla wïoskiego hitu ekspor- towego. O ryĝu w woreczkach zapomnij. Weě sypki ryĝ, na filiĝankÚ ryĝu wlej do garnka póïtora do dwóch filiĝanek wody. Gdy woda siÚ zagotuje, zmniejsz ogieñ i gotuj ryĝ na maïym ogniu, aĝ wchïonie on caïÈ wodÚ. Dla jednej osoby wystarczy filiĝanka ryĝu. Dobrze jest jednak — jak i w przy- padku makaronu — ugotowaÊ trochÚ wiÚcej. Za jednym zamachem masz ugotowanÈ porcjÚ na nastÚpny dzieñ. JeĂli ktoĂ oszczÚdza gaz lub energiÚ, moĝe zagotowaÊ wodÚ z ryĝem, zdjÈÊ garnek z kuchenki i umieĂciÊ go pod koïdrÈ. Tam siÚ on „dojdzie” i nigdy siÚ nie przypali. 30 Ziemniaki W gospodarstwie domowym singla ziemniaki naleĝÈ do rzadkoĂci. Mimo to moĝna je przygotowaÊ na najwiÚkszÈ iloĂÊ sposobów w porównaniu z poprzednio przedstawionymi artykuïami spoĝywczymi. Moĝna je przy- rzÈdziÊ w wielu wariantach, a nakïad pracy mieĂci siÚ w przyzwoitych gra- nicach. ¿eby przygotowaÊ ziemniaki, z wody bierzesz — kto by przypusz- czaï — kilka ziemniaków i kroisz je na Êwiartki (lub nie kroisz ich wcale), wkïadasz je do garnka z odrobinÈ soli i zalewasz wodÈ do wysokoĂci ok. 4 – 5 cm. Po ok. 25 minutach gotowania ziemniaki sÈ gotowe. Moĝesz to sprawdziÊ, nakïuwajÈc ziemniak widelcem. JeĂli jest on miÚkki, ziemniaki sÈ ugotowane. Nie naleĝy jeĂÊ ziemniaków z zielonymi plamami. Zawie- rajÈ one duĝo solaniny, toksycznej substancji roĂlinnej. Zielone ziemniaki naleĝy zawsze usunÈÊ. Solanina jest odporna na wysokÈ temperaturÚ, tak wiÚc gotowanie i pieczenie nic nie pomogÈ. Zamiast ketchupu — smaczne sosy DodajÈc do makaronu, ryĝu i ziemniaków sos, otrzymasz szybko prawdziwÈ potrawÚ. Znajdziesz tu kilka recept dla poczÈtkujÈcego kucharza. Potrawy te po odgrzaniu smakujÈ równie dobrze na nastÚpny dzieñ. Sos pomidorowy Zaczniemy od klasyki. Za pomocÈ kilku trików i chwytów moĝna wyczarowaÊ przepyszny sos pomidorowy. Wariant 1. Aby przyrzÈdziÊ najszybszy na Ăwiecie sos pomidorowy, potrzebujesz jedynie 1 maïego opakowania Ămietany o przedïuĝonej trwaïoĂci 1 puszki obranych pomidorów (np. do pizzy) soli, pieprzu i trochÚ zióï, np. bazylii Pomidory wrzucasz na patelniÚ i rozgniatasz. NastÚpnie posypujesz je solÈ, pieprzem i zioïami. W dalszej kolejnoĂci dodajesz okoïo póï opakowania Ămietany i gotujesz caïoĂÊ przez mniej wiÚcej 5 minut. JeĂli ktoĂ ma ochotÚ, moĝe wzbogaciÊ sos, np. groszkiem. Szczypta cukru wydobÚdzie z pomi- dorów wiÚcej smaku. 31 Wariant 2. Drugi wariant jest bez Ămietany. JeĂli pilnujesz swojej sylwetki, to jest to wïaĂnie wariant dla Ciebie. Potrzebujesz: póï litra przecieru pomidorowego trochÚ koncentratu pomidorowego 1 cebuli zióï, soli, pieprzu miodu i oliwy z oliwek CebulÚ pokrój w kostki i podsmaĝ na niewielkiej iloĂci oleju. Dodaj przecier pomidorowy, zmniejsz ogieñ (niebezpieczeñstwo pryskania); mieszajÈc, dodaj koncentrat pomidorowy, dopraw miodem, solÈ, pieprzem i odrobinÈ oliwy z oliwek — gotowe. Sos uniwersalny (najlepiej pasuje do makaronów) To jest niebywaïe, jak maïo skïadników trzeba, aby zrobiÊ smaczny sos. Spójrz na to: 1 kubeczek Ămietany 1 kostka bulionowa sól, pieprz i szczypta parmezanu mÈka lub zagÚszczacz do sosów ¥mietanÚ wlewasz do garnka. Dalej dodajesz kostkÚ bulionowÈ oraz sól, pieprz i szczyptÚ parmezanu. Wszystko razem krótko gotujesz. CaïoĂÊ doprawiasz mÈkÈ lub zagÚszczaczem do sosów. JeĂli chcesz zostaÊ smako- szem, dodajesz jeszcze do sosu trochÚ ïososia lub kraby. Sosem tym uszczÚ- Ăliwisz kaĝdy wariant makaronu. Spaghetti z czosnkiem JeĂli nastÚpnego dnia bÚdziesz ignorowaÊ ludzi krÚcÈcych nosem, moĝesz wypróbowaÊ spaghetti z czosnkiem. spaghetti, ugotuj zgodnie z naszymi wskazówkami 1 cebula 4 zÈbki czosnku ok. 50 g koncentratu pomidorowego oregano, bazylia, sól, pieprz 32 Podsmaĝ drobno pokrojonÈ cebulkÚ oraz zmiaĝdĝony czosnek na niewielkiej iloĂci oliwy z oliwek. Dodaj koncentrat pomidorowy i dopraw przyprawami. Ugotowany makaron wrzucasz ze wszystkim do garnka i mieszasz. JeĂli lubisz ostre potrawy, dodajesz jeszcze chili lub tabasco. Carbonara Równie szybko moĝna przyrzÈdziÊ sos Ămietanowy z szynkÈ. Trzeba dbaÊ o odmianÚ. Dla dwóch osób potrzebujesz: 1 kubeczka Ămietany (ok. 200 g) 50 g creme fraiche lub kwaĂnej Ămietanki 50 – 100 g boczku 2 zÈbków czosnku 40 g parmezanu soli i pieprzu Boczek pokrojony w kostki podsmaĝyÊ w garnku razem z drobno pokrojo- nym czosnkiem. DodaÊ ĂmietankÚ i parmezan. CaïoĂÊ podgotowaÊ. Smakosze dekorujÈ talerz posiekanÈ pietruszkÈ. Szpinak Aby urozmaiciÊ makaron, ryĝ czy ziemniaki, powinieneĂ zaopatrzyÊ siÚ w opakowanie mroĝonego szpinaku. Przygotuj szpinak wedïug wskazówek na opakowaniu oraz dopraw solÈ, pieprzem i muszkatem. NastÚpnie naïóĝ na makaron, ryĝ lub ziemniaki i na koniec rozkrusz ser feta. Po prostu genialne. Wzbogacanie gotowych produktów Nie zawsze ma siÚ czas i ochotÚ na gotowanie. W takich sytuacjach sprawdza siÚ metoda, oficjalnie uznana wĂród kawalerów i panien, prowadzÈca do szybkich rezultatów: bierze siÚ gotowy produkt z supermarketu i urozmaica siÚ go kilkoma skïadnikami. Gotowa pizza ¿eby pizza nie smakowaïa jak kawaïek kartonu, przed wstawieniem jej do piekarnika posmaruj jej brzeg olejem. BÚdzie przyjemnie chrupiÈcy. JeĂli nie masz pod rÚkÈ pÚdzelka, moĝesz uĝyÊ do tego Ăciereczki. JeĂli chcesz 33 samodzielnie zrobiÊ farsz do pizzy, ale jesteĂ za leniwy lub nie umiesz zrobiÊ ciasta, moĝesz kupiÊ gotowe ciasto od razu z sosem. Ciasto trzeba wyïoĝyÊ na blachÚ, na to sos pomidorowy i dalej nakïadasz swoje ulubione skïadniki, np. szynkÚ, salami, ananas itd. Na koniec posypujesz wszystko serem i wsuwasz blachÚ do piekarnika (Ustawienia parametrów pieczenia znajdziesz na opakowaniu). Podrasuj zupÚ z torebki Dla zaawansowanych kucharzy zupy z torebki sÈ tabu. Mimo to caïkiem nieěle nadajÈ siÚ one dla gospodarstwa domowego singlów, poniewaĝ w Two- jej kuchni egzotyczne zioïa i przyprawy, garnki, patelnie, roboty kuchenne, czas, ochota, jak i prywatny kucharz sÈ towarem deficytowym. Oprócz tego potrawy bïyskawiczne nadajÈ siÚ do spoĝycia przez kilka lat. Zdarza siÚ nieraz, ĝe studenci krótko przed obronÈ dyplomu gotujÈ zupÚ instant zaku- pionÈ jeszcze na pierwszym semestrze. Zupy z torebki smakujÈ duĝo lepiej, jeĂli dodasz np. pokrojony pomidor i krótko wszystko podgotujesz lub gdy dodasz do zupy pietruszkÚ. Nie ma tu wïaĂciwie ĝadnych granic dla Twojej wyobraěni. Jako „ulepszacze” nadajÈ siÚ wyĂmienicie czosnek, bazylia i ubite jajko. Gotowe sosy moĝna wzbogaciÊ, dodajÈc do sosu Ămietanowego czy pie- czeniowego szczyptÚ soli i pieprzu, trochÚ czerwonego wina (lub soku cytry- nowego) oraz ïyĝkÚ bitej Ămietany. WyĂmienite sosy do makaronów  W szafkach kuchennych kawalerów uderza najczÚĂciej taki widok: wiele róĝnych makaronów, oprócz tego ziejÈca pustka. Moja rada: ugotuj czasem do makaronu zupÚ z torebki. Zwïaszcza gdy nie tylko Ty sam jesteĂ gïodny. I tak np. grzybowa zupa instant uczyni z normalnego spaghetti prawdziwÈ ucztÚ kulinarnÈ. PS: wskazówkÚ moĝna z powodzeniem zastosowaÊ równieĝ do ryĝu. 34 Co o tym sÈdzi jury? Nic innego nie robiÚ od niepamiÚtnych czasów, moĝna eksperymentowaÊ na wiele sposobów. MogÚ tylko powiedzieÊ: próbujcie! Jasne, z tymi wszystkimi ulepszaczami smaku w zupach z torebki i w gotowych sosach da siÚ to wsunÈÊ jak chipsy ziemniaczane ;-) Spróbujcie, nieuki, nastÚpujÈcÈ rzecz: zeszkliÊ cebulkÚ i czosnek, dodaÊ piÚÊ pokrojonych pomidorów. GotowaÊ póï godziny na wolnym ogniu, doprawiÊ solÈ, pieprzem i odrobinÈ sherry. TO jest dopiero sos do makaronu! Sam jesteĂ nieukiem. Zdaje siÚ, ĝe rozmawiamy o sosie do makaronu ze „skïadników studenckich”. A poniewaĝ kaĝdy wie, ĝe pomidory u studentów ogólnie pokryte sÈ biaïÈ pleĂniÈ, póki co, nie wychylaj siÚ ze swojÈ propozycjÈ... No, to rzecz jasna nie da siÚ nic zrobiÊ. A wiÚc smacznego przy spoĝywaniu w peïni syntetycznego sosu do makaronów. Mój zdecydowany faworyt: wbiÊ po prostu surowe jajko, za to oddam nawet mój pomidorowy sos z zioïami. Fuj, do licha, tyle tylko mogÚ powiedzieÊ! Moja propozycja: podgrzaÊ oliwÚ z oliwek, zgnieĂÊ czosnek, dodaÊ drobno pokrojone chili, posoliÊ, popieprzyÊ (Ăwieĝo zmielonym pieprzem)! Niewiele kosztuje i jest smaczne. Czasy, kiedy „ziejÈca pustka w lodówce” oznaczaïa, ĝe jest tam rzeczywiĂcie tylko napoczÚty kartonik z mlekiem, to u ciebie juĝ historia, prawda? U mnie nie, dlatego dziÚkujÚ za pomysï :-) 35 Jeszcze wiÚcej przepisów! Aby w twojej kulinarnej codziennoĂci zagoĂciïa róĝnorodnoĂÊ, podamy jeszcze kilka przepisów, z którymi poradzi sobie nawet najwiÚkszy idiota w dziedzinie gotowania. Tost hawajski Hit z lat 70., ale znów niesïychanie modny. ¿adna sesja DVD nie ma bez niego prawa bytu. Tost przygotowuje siÚ bïyskawicznie, potrzeba do niego niewielu skïadników i moĝna go jeĂÊ palcami. Oto przepis: chleb tostowy (jedno opakowanie starczy na 3 – 4 osoby) ser (np. gouda) gotowana szynka ananas (mogÈ byÊ równieĝ pomidory, szparagi lub grzyby) Smarujesz tost odrobinÈ masïa i kïadziesz na niego plaster gotowanej szynki, krÈĝek ananasa oraz ser. Tosty ukïadasz na blasze i wsuwasz do piekarnika. Po kilku minutach, gdy ser siÚ zarumieni, wyciÈgasz tosty. Nawet gdy sÈ juĝ zimne, w dalszym ciÈgu smakujÈ wybornie. Puree ziemniaczane z wasabi W sklepie z artykuïami azjatyckimi dostaniesz wasabi, zielonÈ japoñskÈ pastÚ chrzanowÈ. Zmieszaj jÈ z puree ziemniaczanym. Tylko uwaga — wasabi jest piekielnie ostre. Raz dwa i zionie siÚ ogniem. Dlatego powi- nieneĂ zaczÈÊ ostroĝnie od szczypty na koñcu noĝa i zwiÚkszaÊ dawkÚ, aĝ osiÈgniesz granicÚ bólu. Do tej potrawy pasuje w zasadzie kaĝdy rodzaj miÚsa. ZresztÈ: wasabi komponuje siÚ caïkiem dobrze z caïÈ gamÈ róĝnych potraw. Tubka nie zajmuje wiele miejsca w lodówce — a wiÚc moĝna ekspe- rymentowaÊ wielokrotnie. Pieczony schab Pieczony schab moĝna dostaÊ w sklepie miÚsnym lub w supermarkecie. Kilka plastrów pieczeni podsmaĝ na patelni. JeĂli chcesz mieÊ szybkie danie, jako dodatek moĝesz podaÊ ziemniaki w ïupinkach. Bardzo niecierpliwi mogÈ zaserwowaÊ gotowÈ saïatkÚ z kapusty. 36 Pierogi Specjaï ten moĝna zakupiÊ jako mroĝonkÚ w prawie kaĝdym sklepie spo- ĝywczym. Nadaje siÚ wyĂmienicie jako posiïek dla jednej osoby. W jednym opakowaniu jest najczÚĂciej 10 pierogów. To standardowo wystarcza dla zaspokojenia gïodu jednego zdrowego faceta. Wystarczy, ĝe je podgrzejesz w zwykïym bulionie warzywnym. A jeĂli masz czas i ochotÚ, moĝesz wrzuciÊ do tego trochÚ warzyw, np. marchew i czosnek. InnÈ alternatywÈ jest „roz- drobnienie” pierogów. Podsmaĝ pokrojonÈ w kostkÚ cebulkÚ, dodaj drobno pokrojone pierogi i podsmaĝ je równieĝ. Krótko przed koñcem smaĝenia wbij do tego dwa jaja. Makaron z patelni Potrawa ta jest szybka w przygotowaniu i nadaje siÚ do odgrzania na drugi dzieñ. Skïadniki dla 2 osób lub dla 1 osoby na 2 dni: 500 g makaronu (obojÚtnie jakiego) 1 cebula 100 g masïa zioïowego 250 g mroĝonki warzywnej Gotujesz makaron. W miÚdzyczasie obierasz i kroisz cebulkÚ oraz poddu- szasz jÈ na patelni. NastÚpnie dorzucasz do niej warzywa. Po trzech minu- tach dodajesz masïo zioïowe i makaron. CaïoĂÊ dusisz jeszcze trzy minuty. Moĝna wzbogaciÊ aromat, dodajÈc nieco boczku. Szybkie danie z makaronem JeĂli planujesz zaprosiÊ goĂci na grilla i chcesz zabïysnÈÊ bez wielkiego nakïadu, znajdziesz tu receptÚ na najszybszÈ na Ăwiecie saïatkÚ maka- ronowÈ. Potrzebujesz: 500 g makaronu 1 sïoika majonezu 2 sïoików wÚgierskiej saïatki Puszta albo mieszanki meksykañskiej (moĝna kupiÊ w prawie kaĝdym supermarkecie) Jak perfekcyjnie ugotowaÊ makaron, wiesz juĝ doskonale. Ostudzony maka- ron wrzucasz do miski, dodajesz majonez i saïatkÚ Puszta albo mieszankÚ meksykañskÈ. Wszystko energicznie mieszasz i saïatka jest gotowa. Nikomu nie musisz siÚ przyznawaÊ, ĝe warzyw sam nie kroiïeĂ... 37 Bagietka à la pizza Równie szybko przygotujesz bagietki à la pizza. Podczas kolejnych zaku- pów weě kilka buïek do zapieczenia. W domu przekrój buïki na póï i posma- ruj ketchupem lub sosem pomidorowym (moĝe byÊ teĝ pesto). NastÚpnie obïóĝ je salami, szynkÈ, grzybami lub czymkolwiek innym, co Ci przyjdzie na myĂl. Na koniec posyp serem, róĝnymi przyprawami, np. pieprzem, solÈ, oregano (nadaje pizzy niepowtarzalny aromat) i wïóĝ do piekarnika. Gdy ser siÚ zarumieni, wyciÈgnij wszystko i kosztuj. Luksusowa jajecznica Na dobrÈ porcjÚ potrzebujesz: 4 jaj 1 ïyĝki masïa 50 g Ăwieĝego sera ĝóïtego 1 cebuli 1 wÚdzonego fileta z ïososia lub pstrÈga (mogÈ byÊ teĝ kraby albo szynka) soli, pieprzu w miarÚ moĝliwoĂci kopru Rozbij jaja do miski i zamieszaj. RybÚ potnij w paski i dodaj do jaj. NastÚp- nie wrzuÊ do miski Ăwieĝy ser i cebulkÚ pokrojonÈ w kostki. Dopraw solÈ, pieprzem i ewentualnie koperkiem. Przemieszaj wszystko. WïÈcz kuchenkÚ, postaw patelniÚ, wrzuÊ do niej masïo, dodaj jaja i mieszaj tak dïugo, aĝ wszystko zgÚstnieje, ale bÚdzie jeszcze puszyste. Opiekacz do tostów JeĂli lubisz tosty, kup sobie opiekacz do tostów. Taki sprzÚt bardzo czÚsto jest dostÚpny po obniĝonej cenie (oferta specjalna) i kosztuje z reguïy od 40 do 150 zï. Nawet nie przypuszczasz, jakie pyszne tosty wyczarujesz dziÚki niemu. Ser i tosty dostaniesz w kaĝdym sklepie spoĝywczym. Twoja fanta- zja moĝe siÚ tu rozwijaÊ bez granic. Szynka, salami, grzyby, saïata, banany, papryka, cebula. Ukïadasz na toĂcie, na kilka minut wstawiasz do opieka- cza, ostroĝnie wyjmujesz i delektujesz siÚ. Perfekcyjny pomysï na szybkÈ i smacznÈ kolacjÚ przed telewizorem. Ale uwaga: nadzienie jest bardzo gorÈce. Ryzyko oparzenia siÚ! 38 Tost cebulowo-pieczarkowy JeĂli jesteĂmy juĝ przy prostej kuchni, nie zaszkodzi podaÊ jeszcze jednego przepisu. Szybko go wykonasz, a potrzebujesz jedynie: 1 puszki pieczarek 1 cebuli 3 kromek chleba tostowego trochÚ soli i pieprzu Najpierw kroisz cebulÚ w grube kostki. NastÚpnie podgrzewasz trochÚ oleju na patelni i wrzucasz odsÈczone grzyby. Po minucie dodajesz cebulÚ. Gdy wszystko siÚ zarumieni, przypiekasz tosty, farsz na patelni doprawiasz solidnie pieprzem oraz solÈ i nakïadasz go na tosty. Przechowywanie artykuïów spoĝywczych W niejednym gospodarstwie domowym singla, u studentów mieszkajÈcych w grupie i w innych podobnych miejscach zgrozy dosyÊ szybko kuchnia zaczyna ĝyÊ. PleĂñ i robactwo majÈ tu idealne warunki do rozwoju. Dlatego nawet „dyslektycy” gospodarstwa domowego muszÈ jak najszybciej opano- waÊ zasady prawidïowego przechowywania produktów. Lodówka Generalnie wszystkie zakupy z lodówki w sklepie muszÈ trafiÊ równieĝ do Twojej lodówki. Owoce teĝ dïuĝej zachowajÈ ĂwieĝoĂÊ, jeĂli umieĂcisz je w lodówce. Chleb Pierwszym kandydatem do pleĂni jest podstawowy artykuï spoĝywczy numer jeden: mianowicie chleb. Szczególnie w sïabo zaludnionych gospodarstwach domowych staje siÚ szybko poĝywkÈ dla kolonii pleĂni. Jednakĝe chleb nie ma czego szukaÊ w lodówce. BÚdzie tam tylko szybciej wysychaï. Chleb pozostanie dïuĝej Ăwieĝy, jeĂli go przechowasz w woreczku foliowym lub — jeszcze lepiej — w specjalnym chlebaku. InnÈ moĝliwoĂciÈ przechowania chleba jest jego zamroĝenie, zakïadajÈc, ĝe posiadasz zamraĝalnik. W gospo- darstwach domowych singli przyjÚïa siÚ nastÚpujÈca metoda: krojony chleb wkïadasz w woreczkach do zamraĝania ĝywnoĂci do zamraĝalnika. JeĂli 39 chcesz go spoĝyÊ, „odrywasz” kilka kromek i wkïadasz je do tostera. DziÚki tej metodzie masz w domu zawsze Ăwieĝy chleb. JeĂli nie masz tostera, moĝesz odmroziÊ chleb w tradycyjny sposób lub wïoĝyÊ go do piekarnika. Zamraĝanie Oprócz pizzy i frytek jest jeszcze wiele innych artykuïów spoĝywczych, które znajdziesz w zamraĝarce w sklepach spoĝywczych. Moĝe nastÚpnym razem zakupisz mroĝonÈ mieszankÚ warzywnÈ, która jest duĝo lepsza, niĝ siÚ powszechnie sÈdzi. Jest prawie tak samo bogata w witaminy jak Ăwieĝe warzywa, a swoich kolegów z puszki konserwowej w kwestii zawartoĂci witamin bez dwóch zdañ kïadzie na ïopatki. PrzyrzÈdza siÚ jÈ prosto (choÊby z tego powodu, ĝe sposób przyrzÈdzenia znajdziesz na opakowaniu). Ogólnie rzecz biorÈc, prawie wszystko, co posiadasz w lodówce, moĝesz zamroziÊ w woreczkach do zamraĝania ĝywnoĂci. ZwróÊ tylko uwagÚ na to, w jaki spo- sób porcjujesz ĝywnoĂÊ. JeĂli zdarzy Ci siÚ zamroziÊ miÚso mielone w zbyt duĝym kawaïku, z ïatwoĂciÈ podzielisz je na mniejsze czÚĂci, uĝywajÈc do tego siekiery lub piïy ïañcuchowej. JeĂli ĝadnego z tych przedmiotów nie masz pod rÚkÈ, nie zaïamuj siÚ. Badania niemieckiej Fundacji Warentest1 udowodniïy, iĝ mimo zupeïnie innych wskazówek na opakowaniu, produkt raz rozmroĝony moĝna zamroziÊ ponownie, jeĂli nie byï zbyt dïugo wysta- wiony na dziaïanie wysokich temperatur. Jest to na pewno bardziej higie- niczne niĝ dalsze przechowywanie rozmroĝonego produktu w lodówce. Prze- cieĝ w wyniku rozmroĝenia produkt siÚ nie zepsuï. Zamraĝanie mielonego miÚsa  ¥wieĝe miÚso mielone wïóĝ do woreczka przeznaczonego do zamraĝania ĝywnoĂci, wypuĂÊ z niego caïe powietrze i szczelnie zamknij (np. zgrzewarkÈ próĝniowÈ, jeĂli takÈ posiadasz). NastÚpnie caïy woreczek zgnieÊ na pïasko (na gruboĂÊ ok. 0,5 – 1,0 cm) i wïóĝ do zamraĝarki. Powyĝsze dziaïanie 1 Instytut, którego zadaniem jest przeprowadzanie porównawczych testów pro- duktów i usïug — przyp. tïum. 40 ma takÈ zaletÚ, ĝe miÚso szybciej siÚ zamrozi i równieĝ szybciej siÚ potem odmrozi (po ok. jednej godzinie, natomiast caïa bryïa potrzebowaïaby znacz- nie wiÚcej czasu). Co o tym sÈdzi jury? JeĂli ktoĂ nie posiada maszyny próĝniowej, moĝe wyssaÊ powietrze z torebki za pomocÈ ust i szybko jÈ zakrÚciÊ. Jeszcze lepiej wyssaÊ powietrze za pomocÈ sïomki. Gdy woreczek z miÚsem jest juĝ zgnieciony na pïasko, dobrze jest kantem dïoni porobiÊ w nim rowki, wówczas ïatwiej jest podzieliÊ miÚso na porcje bez potrzeby rozmraĝania go (przez odïamywanie). JeĂli zamraĝasz mielone gïównie dla chili con carne, zupy czosnkowej, lasagne czy sosu bolognese, wypróbuj mojÈ radÚ: kup Ăwieĝe miÚso mielone. Pokrój cebulÚ, w razie potrzeby równieĝ czosnek. Wszystko podsmaĝ, a nastÚpnie zamroě. JeĂli chodzi o higienÚ, wszystko jest w jak najlepszym porzÈdku. Wyĝej wymienione potrawy przygotujesz póěniej bardzo szybko, gdyĝ odpadnÈ Ci juĝ poczÈtkowe przygotowania — mniej pracy, mniej Ămieci, szybko i niedrogo. Ja kupujÚ Ăwieĝe mielone, lepiÚ kotleciki i smaĝÚ je. NastÚpnie czekam, aĝ wystygnÈ, i je zamraĝam. W razie potrzeby podgrzewam olej na patelni, wrzucam talarki cebuli i zamroĝone kotleciki. Wszystko podsmaĝam pod pokrywkÈ i na wolnym ogniu! Usmaĝone i nastÚpnie zamroĝone mielone po krótkim czasie przestaje smakowaÊ. Ja zamraĝam surowe, ale doprawione miÚso (równieĝ z cebulkÈ). SmaĝyÊ jeszcze zamroĝone na niezbyt gorÈcym oleju, zaleĝnie od gruboĂci kotlecików od 25 do 30 minut — pycha! 41 PEDANT Ujarzmij swój odkurzacz! „Naukowe badania udowadniajÈ: mÚĝczyěni, którzy sprzÈtajÈ, majÈ wiÚcej seksu!”, podaje niemiecki dziennik „Bild” i opisuje sprzÈtanie jako „nieza- wodnÈ receptÚ na problemy maïĝeñskiej sypialni”. Nic nie dziaïa tak zachÚ- cajÈco i sexy jak mÚĝczyzna ĂcierajÈcy kurze, wynoszÈcy Ămieci albo sprzÈ- tajÈcy toaletÚ. Uwierz w to po prostu! Jaki masz stosunek do sprzÈtania? Jak czÚsto Ăcierasz kurze? Codziennie. Czekam, aĝ bÚdÚ mógï napisaÊ swoje imiÚ. Raz w tygodniu. Sïyszaïem, ĝe po roku kurz przestaje siÚ namnaĝaÊ. Czym czyĂcisz toaletÚ? Domestosem i jednorazowÈ ĂciereczkÈ, 10 punktów 0 punktów 5 punktów 0 punktów w rÚkawiczkach. 10 punktów Mam spïuczkÚ WC. 0 punktów W razie potrzeby szczotkÈ i papierem toaletowym. 5 punktów Gdzie jest wïaĂciwie Ăciereczka do mycia naczyñ? 0 punktów Jak czÚsto myjesz okna? Gdy przychodzi moja mama. Co tydzieñ. Gdy latem o 12:00 jest jeszcze ciemno. Gdy malujÚ ramy okienne. ponad 25 punktów 10 - 25 punktów poniĝej 10 punktów 42 0 punktów 10 punktów 0 punktów 5 punktów Pan Proper! No tak... Flejtuch! Sobota, godz. 10:00 KiedyĂ, gdy w piÈtki wracaïem ze szkoïy do domu, caïy dom staï na gïowie. Krzesïa wyniesione z pokoju zagradzaïy w przedpokoju przejĂcie. W kuchni leĝaïy stosy starych gazet i pustych skrzynek po napojach. Przeróĝne wiadra na podïodze uniemoĝliwiaïy dojĂcie do lodówki. Caïy pokój dzienny, oprócz nielicznych mebli, przeniósï siÚ do jadalni obok. Wszystkie okna, nawet gdy byï mróz, otwarte byïy na oĂcieĝ. W Ărodku tego caïego zimnego, nie- przyjemnego chaosu krÚciïa siÚ moja mama. Wycieraïa kurze, krzyczaïa do mnie, ĝe obiad bÚdzie dziĂ dopiero na kolacjÚ, i jednoczeĂnie rozmawiaïa przez telefon z mojÈ babciÈ lub z jakÈĂ przyjacióïkÈ. Tak byïo tydzieñ w tydzieñ. Wówczas chwytaïem coĂ zjadliwego ze spiĝarki i ulatniaïem siÚ czym prÚdzej do swojego pokoju. Teraz z podziwem myĂlÚ o mojej mamie, poniewaĝ miaïa w tym wszyst- kim jakiĂ plan, a w kaĝdym razie nigdy nie wyglÈdaïa na takÈ zrezygnowanÈ, jak ja siÚ dzisiaj wïaĂnie czujÚ. Od trzech tygodni mieszkam w moim nowym mieszkaniu. Po stresie zwiÈzanym z przeprowadzkÈ i zasïuĝonej parape- tówce mieszkanie wymaga generalnego przeglÈdu. Tylko od czego mam zaczÈÊ? Godz. 12:30 Postanawiam zaczÈÊ od odkurzania. To jeszcze przynosi najwiÚkszÈ frajdÚ. Tylko gdzie jest ta podïoga, którÈ mam odkurzyÊ? A wiÚc odkurzacz z powro- tem na bok i zaczynam od sprzÈtania. Przy tym odnajdujÚ jednÈ z moich dawno zaginionych, a tak upragnionych czerwonych ukochanych skarpetek. Po odkurzeniu pierwszego pokoju wlokÚ za sobÈ odkurzacz w kierunku sypialni. Ale ze mnie idiota, klnÚ pod nosem, teraz muszÚ usuwaÊ te same rzeczy, które przedtem zagracaïy podïogÚ w pokoju dziennym. DochodzÚ do wniosku, ĝe wiÚkszoĂÊ z tych rzeczy mogïem przecieĝ od razu poukïadaÊ gdzie trzeba, i przyglÈdam siÚ caïemu kramowi. SÈ to bardzo róĝne rzeczy i znów siÚ zastanawiam, dlaczego ich od razu nie poïoĝyïem na swoje miejsce. No tak. Nie znam tego miejsca. Aleĝ tak! Znów mi coĂ przychodzi do gïowy: obok szafy z ubraniami, tam gdzie sÈ juĝ rzeczy, z którymi nie wiadomo co zrobiÊ. Po kilku akcjach ukïadania, wynoszenia, wyrzucania i znów prze- stawiania, podnoszenia i opuszczania udaïo mi siÚ odkurzyÊ caïe moje mieszkanie. W koñcu. 43 Godz. 15:00 Jak do licha moja mama to wytrzymuje? SprzÈtanie jest nudne, wyczer- pujÈce i absolutnie nieproduktywne. Po usuniÚciu Ămieci z szafek i stoïów mogÚ od nowa zaczynaÊ odkurzanie. SprzÈtanie high-tech  JeĂli masz dosyÊ wiecznego Ăcierania kurzy, zamontuj sobie w pokoju duĝy kondensator. Najlepiej po jednej duĝej pïycie metalowej z kaĝdej strony pokoju, i kaĝdÈ pïytÚ podïÈcz do ěródïa silnego napiÚcia staïego. WielkoĂÊ potrzebnego napiÚcia zaleĝy przede wszystkim od wielkoĂci pokoju, ale nie moĝe ono teĝ byÊ przesadnie wysokie. Przy duĝej wilgotnoĂci powietrza moĝe dojĂÊ do przebicia. Dla pokoju o wymiarach 3 x 4 metry wystarczy 80 do 90 kilowoltów. Raz w tygodniu odïÈcz na chwilÚ kondensator i zetrzyj z pïyty nagromadzony kurz. Co o tym sÈdzi jury? Super. Usuwa nie tylko kurz, ale i nieproszonych goĂci. Pomysï jest niegroěny: pozwól kurzowi spokojnie leĝeÊ i zacznij po nim deptaÊ. Gdy utworzy siÚ warstwa o gruboĂci 2,5 centymetrów, zwiñ powïokÚ kurzu w rulon i wystaw przed drzwi. Inny wariant: rozrzuÊ na to nasiona trawy i od czasu do czasu podlewaj. RolkÚ hodowlanego trawnika z powodzeniem sprzedasz na kolejny stadion piïki noĝnej. Rada dla budujÈcych swój dom: zwróÊcie uwagÚ na to, ĝeby jastrych, który dzisiaj zwykle kïadzie siÚ na izolacji akustycznej, poïoĝony byï z lekkim spadkiem w kierunku jednego rogu pokoju. Póěniej jastrych podïÈczcie do odpowiednio silnego wibratora. DziÚki wibracjom brud i kurz bÚdÈ zbieraÊ siÚ w jednym rogu. StamtÈd juĝ moĝna je bez trudu usunÈÊ. 44 Poczciwy Danielu, niestety sprzÈtanie nie jest caïkiem takie proste, jakbyĂ sobie tego ĝyczyï (nawet jeĂli reklamy usiïujÈ nam to wmówiÊ), ale jest kilka rzeczy, które pomagajÈ utrzymaÊ mieszkanie w przyzwoitym stanie. Punktem wyjĂcia sÈ odpowiednie przybory do sprzÈtania. ¿eby Twoje mieszkanie miaïo akceptowalny wyglÈd, potrzebujesz rzeczy takich jak: Szmatki i Ăcierki do sprzÈtania Kupisz je w kaĝdym supermarkecie. Jedno opakowanie zawiera najczÚĂciej kilka sztuk tej cudownej broni, tak ĝe nie bÚdziesz musiaï czyĂciÊ toalety tÈ samÈ ĂcierkÈ, której uĝywasz do talerzy. Szmatki do mycia moĝesz zasto- sowaÊ w caïym swoim gospodarstwie domowym. Zmyjesz nimi naczynia, wytrzesz gïadkie powierzchnie, np. stoïy lub blaty. Do mycia podïóg uĝyjesz specjalnych Ăcierek. Wiadra Zapytaj mamÚ, z caïÈ pewnoĂciÈ moĝe Ci jedno odstÈpiÊ. BÚdzie Ci nie- zbÚdne. Mianowicie wlejesz do niego wodÚ do mycia mebli i powierzchni. ¥rodki czystoĂci Na poczÈtku swojej kariery porzÈdkowej potrzebujesz caïkiem niewiele. Naj- waĝniejszy jest pïyn do mycia naczyñ, którym umyjesz prawie caïe miesz- kanie. Dodaj trochÚ pïynu do wiadra z letniÈ wodÈ i moĝesz tym wycieraÊ wszystkie gïadkie powierzchnie. W przypadku uporczywych plam (tïuszcz i kamieñ) warto mieÊ uniwersalny Ărodek czyszczÈcy (np. cytrynowy). ¥rodki czystoĂci dozuj oszczÚdnie. Nie dlatego, ĝe sÈ niebotycznie drogie, ale dlatego, ĝe Twoja karma wzroĂnie, jeĂli oszczÚdzisz Ărodowisku trochÚ chemii. Szczotka do szorowania, miotïa, zmiotka i szufelka BÚdÈ Ci potrzebne do utrzymania czystoĂci na gïadkiej podïodze. Najpierw zmiatasz wszystkie Ămieci (niektórzy uĝywajÈ do tego odkurzacza), nastÚp- nie myjesz podïogÚ szmatÈ lub przy pomocy mopa. 45 Odkurzacz Cotygodniowe odkurzanie to juĝ poïowa sukcesu w walce z brudem w miesz- kaniu. Odkurzacz (z róĝnymi nakïadkami) wykazuje wszechstronny talent. CzyĂci nie tylko dywany, ale i sofy, ïóĝka, szafy, zwierzÚta domowe i tak dalej, i tak dalej. A propos: czy ktoĂ widziaï mojÈ kartÚ SIM do telefonu? Godz. 16:15 Po wypiciu mocnej kawy, wyposaĝony w trzy szmatki do mycia oraz wiadro z wodÈ i pïynem udajÚ siÚ do ïazienki. Toaleta To ustronne miejsce jest dla wielu najprzyjemniejszym zakÈtkiem na Ăwiecie. Jednak toaleta ma tÚ skïonnoĂÊ, aby w relatywnie krótkim czasie staÊ siÚ miejscem nieprzyjemnym, jeĂli siÚ o niÈ odpowiednio nie zadba. Wskazówki, jak sprzÈtaÊ ïazienkÚ, otrzymasz trochÚ póěniej. Na razie zadbajmy o profi- laktykÚ. Zasadnicza uwaga do chïopców: na siedzÈco! SiusiajÈcy na stojÈco kontra siusiajÈcy na siedzÈco  JeĂli chcesz zatwardziaïego siusiajÈcego na stojÈco przekonaÊ o jego aspo- ïecznym zachowaniu, chwyÊ gazetÚ i obïóĝ niÈ podïogÚ wokóï swojej toalety. JeĂli pomieszczenie jest dostatecznie maïe, oklej teĝ gazetÈ Ăciany wokóï muszli klozetowej. Teraz przed toaletÈ narysuj na gazecie dwie stopy i zafun- duj siusiajÈcemu na stojÈco trzy piwa. Gdy potem obejrzy on sobie siatkÚ kropli na gazecie, a w samym Ărodku ujrzy czyste Ălady stóp, zapytaj go: „JesteĂ pewny, ĝe w przyszïoĂci chcesz kontynuowaÊ na stojÈco?”. Co o tym sÈdzi jury? Dobrze siÚ sïucha, ale kto potem sprzÈtnie to caïe bagno? Siusianie na stojÈco naleĝy do podstawowych potrzeb kaĝdego mÚĝczyzny, ale tego kobiety nigdy nie pojmÈ. 46 KierujÚ do kobiet, które majÈ w domu chronicznego siusiajÈcego na stojÈco: 1) Kaĝcie mu po prostu sprzÈtaÊ toaletÚ. Kto nie chce zrezygnowaÊ ze swojej dumy, musi na to zapracowaÊ. 2) JeĂli przyïapiecie go na stojÈco, udawajcie tak ciÚĝko obraĝone i oburzone, jak siÚ tylko da. To zwykle rusza tych bardziej dobrodusznych twardzieli. („ïeee... iiihhh... to jest obrzydliwe... itd.”). 3) JeĂli macie do czynienia z wyjÈtkowo upartym przypadkiem, powieĂcie na sedesie nastÚpujÈcÈ tabliczkÚ: „Kobiety brzydzÈ siÚ siusiajÈcych na stojÈco. SpaïbyĂ z kimĂ, kto jest obrzy- dliwy?”. Po prostu nie mogÚ zrozumieÊ kobiet: kto nas nauczyï siusiaÊ na stojÈco? Nasze mamy swego czasu wyjmowaïy naszego siusiaka i trzymaïy go, gdy siusialiĂmy, i byïy potem dumne, jak juĝ umieliĂmy to sami. A dzisiaj chcecie nam tego zabroniÊ? Ja siusiam na stojÈco!!! Ale tylko w obcych toaletach!!! U mnie siusia siÚ na siedzÈco!!! W koñcu sam muszÚ sprzÈtaÊ! Ja zamontowaïem pisuar! JeĂli ktoĂ nie umie siusiaÊ przez reling, nie ma wstÚpu na pokïad. My wynaleěliĂmy takÈ deskÚ klozetowÈ, która udaremnia oddawanie moczu na stojÈco. Zamyka siÚ ona nieustannie i automatycznie. Moĝna jÈ przytrzymaÊ albo stopÈ, albo rÚkÈ na dole (przy czym wtedy siÚ na niÈ siusia), albo trzeba usiÈĂÊ. Kto twierdzi, ĝe siusianie na stojÈco jest rzekomo „mÚskie”, temu brakuje piÈtej klepki. Wyobraě sobie rozmowÚ dwóch kosmitów po ich wizycie na naszej planecie. „WidziaïeĂ? Samce siusiajÈ na stojÈco!” „Wow, niemoĝliwe! A to dopiero”. 47 KolejnÈ „palÈcÈ” wskazówkÈ dotyczÈcÈ ustronnego miejsca jest to, ĝe po Twojej wizycie zamieni siÚ ono ponownie w miejsce „o cudownej woni”, jeĂli zapalisz kilka zapaïek. Siarka zatuszuje istniejÈce zapachy. Czas transmisji sportowych Jeszcze tylko przebrnÈÊ przez górÚ filiĝanek, garnków, talerzy... Umyj mnie! Kto z przekonania zmywa naczynia rÚcznie, posiada ĝelaznÈ dyscyplinÚ, silne rÚce i masochistyczny pÚd do czyszczenia. Kto jednak cech tych nie posiada, a mimo to egzystuje bez zmywarki, ma problemy z codziennym manualnym procesem mycia naczyñ. Ogólnie rzecz biorÈc, kto musi rÚcznie zmywaÊ, niech lepiej trzyma siÚ zasady: myÊ naczynia regularnie, telewizor lub radio w kuchni pomogÈ przy tym przetrwaÊ. Przypalone garnki Kaĝdemu poczÈtkujÈcemu gospodarzowi znany jest nastÚpujÈcy scenariusz: nie ma znaczenia, co po raz pierwszy gotujesz czy smaĝysz, garnek lub patelnia znajdujÈ siÚ na koniec w opïakanym stanie. Czy to jest mleko, czy teĝ ryĝ lub pieczone kartofle, przywierajÈ one do naczynia i w ĝaden sposób nie chcÈ zejĂÊ. Niestety nie masz akurat weïny stalowej pod rÚkÈ albo teĝ nie chcesz podrapaÊ nowego garnka. Ale bez paniki: jeĂli przypalona war- stwa nie jest zbyt gruba, zwykle wystarczy uĝyÊ chropowatej strony gÈbeczki do garnków w poïÈczeniu z pïynem do mycia naczyñ i gorÈcÈ wodÈ. JeĂli brud w dalszym ciÈgu nie puĂci (a wiÚc jeĂli sos rzeczywiĂcie paskudnie siÚ przypaliï), wówczas wlewasz do garnka trochÚ pïynu do naczyñ lub wsy- pujesz proszek do prania albo paczkÚ proszku do pieczenia (którÈĂ z tych trzech rzeczy na pewno posiadasz?) i zalewasz wszystko odrobinÈ wody (tak ĝeby byïo przykryte dno). JeĂli pïyta kuchenki jest jeszcze ciepïa, sta- wiasz na niej garnek i pozwalasz wodzie lekko siÚ podgotowaÊ. Poza tym moĝesz zostawiÊ garnek z wodÈ na noc. NastÚpnego dnia wszystko bez trudu da siÚ umyÊ. JeĂli nie masz czasu lub przypalenie jest zbyt silne, moĝesz caïoĂÊ szybko zagotowaÊ. DziÚki temu resztki zabrudzenia powinny siÚ rozpuĂciÊ. 48 RozwiÈzanie kompleksowe — mycie naczyñ 1. Podczas zmywania naczyñ zlew powinien byÊ napeïniony wodÈ tylko do poïowy. WodÚ ïatwiej wprawiÊ w ruch, niĝ sÈdzisz. Lepiej nie mieÊ ochlapanych spodni. 2. Letnia woda jest dla miÚczaków. ProfesjonaliĂci wciÈgajÈ gumowe rÚkawice, ĝeby woda mogïa byÊ gorÈca jak naleĝy. To jest nieporówny- walnie bardziej higieniczne niĝ letnie pomyje. 3. Do mycia naczyñ uĝywaj specjalnej gÈbki lub Ăciereczki. Do garnków i patelni lepszy bÚdzie druciak. I nie zapomnij o pïynie do naczyñ. 4. Podczas zmywania sprawdza siÚ nastÚpujÈca kolejnoĂÊ: najpierw szklanki (jedna po drugiej), nastÚpnie sztuÊce, potem filiĝanki i talerze, a na koñcu garnki i patelnie. 5. Wypïucz naczynia w letniej wodzie i odstaw do wyschniÚcia. 6. Po zakoñczeniu zmywania wyciĂnij dobrze gÈbeczkÚ i nie zostawiaj jej w zlewie. W przeciwnym wypadku zaraz zbiorÈ siÚ w niej zarodki i bakterie, których z pewnoĂciÈ nie chcesz mieÊ póěniej na swoim tale- rzu. Poza tym od czasu do czasu wymieñ gÈbeczkÚ na nowÈ lub wypierz jÈ w pralce w temp. 60ºC. 7. Zawoïaj kogoĂ, niech wyciera naczynia. Godz. 20:00 O myciu okien nie mam nawet co juĝ dzisiaj myĂleÊ, na dworze robi siÚ ciemno. Dobry wieczór, Danielu, wïaĂnie przy takich codziennych, wydawaïoby siÚ prostych, czynnoĂciach jak sprzÈtanie prawie wszyscy poczÈtkujÈcy nie doceniajÈ czasu, który trzeba temu poĂwiÚciÊ. Wymaga to zresztÈ pewnego planu dziaïania. OczywiĂcie jest wiele róĝnych sposobów i trików, które czyniÈ sprzÈta- nie bardziej efektywnym, ale o tym póěniej. Na poczÈtek trochÚ o pod- stawach sprzÈtania. 49 Zrób sobie ze sprzÈtania ĂwiÚto Krok 1.: Daj sobie czas. Nastaw swojÈ ulubionÈ muzykÚ. Krok 2.: Ukïadanie rzeczy. Poïóĝ je od razu na swoje miejsce, w przeciwnym razie jednÈ i tÚ samÈ rzecz bÚdziesz braï dwa, trzy razy do rÚki. A teraz najwaĝniejsza zasada: SprzÈtamy od góry do doïu! JeĂli najpierw odkurzysz podïogi, a potem dopiero weěmiesz siÚ za Ăcieranie kurzy, caïy kurz znajdzie siÚ na podïodze i moĝesz ponownie wyciÈgaÊ odkurzacz. Krok 3.: ¥cieranie kurzy. Nie zapomnij, ĝe szmatkÚ do kurzy trzeba od czasu do czasu wypïukaÊ. W przeciwnym razie tylko rozmazujesz kurz. Krok 4.: Odkurzanie. Mimo ĝe w 1. kroku zatroszczyïeĂ siÚ juĝ o pochowanie rzeczy, i tak musisz jeszcze wiele rzeczy poprzesuwaÊ na bok, aby odkurzanie w ogóle byïo moĝliwe. SÈ tu dwie moĝliwoĂci dziaïania: 1. Nieustannie troszczysz siÚ o to, ĝeby Twoja przestrzeñ ĝyciowa w kaĝdej chwili byïa przygotowana na to, aby przejĂÊ przez niÈ z odkurzaczem (Wiemy, ĝe wolisz punkt 2.). 2. Planujesz czas, aby stworzyÊ wolnÈ powierzchniÚ tanecznÈ. Krok 5.: Mycie podïóg. Gïadkie podïogi najpierw zamieÊ lub odkurz, nastÚpnie uĝywajÈc szczotki, szmaty lub czegoĂ podobnego przetrzyj wodÈ z pïynem. Krok 6.: Podziwiaj i chwal. 50 SZOP PRACZ Wypierz biaïe koszule! ¥roda, godz. 17:00 SiedzÚ w salonie czystoĂci i przyglÈdam siÚ mojemu praniu, jak siÚ powoli zamacza. Jest tu przyjemnie ciepïo i pachnie pïynem do pïukania o zapachu wiosny. Regulamin w mojej firmie wymaga od nas noszenia biaïych koszul i wïaĂnie caïy mój zapas krÚci siÚ z luboĂciÈ wkoïo. Dwie godziny póěniej Odkryïem dwie czerwone skarpetki. Wszystkie koszule majÈ kolor blado- róĝowy! Kochany Danielu, róĝowy jest teraz bardzo na czasie. Spójrz tylko na skarpetki swoich wspóïgraczy podczas gry w tenisa. Pierwsza zasada prania brzmi wiÚc: Biaïe pranie zrobi siÚ bladoróĝowe, jeĂli wypierze siÚ je z czerwo- nymi skarpetkami. Zanim weěmiemy siÚ za usuniÚcie Twojej wpadki, najpierw kilka podstawowych kwestii dotyczÈcych tematu prania. PomogÈ one uniknÈÊ Ci w przyszïoĂci kolorystycznych niespodzianek. Pranie — co z czym? Najwaĝniejszym dziaïaniem zapobiegawczym przeciw niepoĝÈdanym prze- barwieniom jest prawidïowe sortowanie: biaïych rzeczy nigdy siÚ nie pierze z rzeczami kolorowymi! Równieĝ rzeczy kolorowe posortuj jeszcze na jasne i ciemne. Nowe rzeczy o intensywnych kolorach powinny byÊ za pierwszym razem prane oddzielnie, gdyĝ lekko i chÚtnie puszczajÈ farbÚ. Jaki program prania? W temp. 30ºC/40ºC pierzesz swoje T-shirty, swetry, koszule i spodnie. BieliznÚ, skarpetki, rÚczniki, Ăcierki do naczyñ oraz poĂciel wrzucasz do pralki na 60ºC. W przypadku duĝych zabrudzeñ moĝesz wïÈczyÊ pralkÚ na gotowanie w 95ºC. 51 Jakie Ărodki do prania? Do wyboru mamy proszek i pïyn do prania, o czym na pewno doskonale wiesz, tylko który z nich jest lepszy? Zasadniczo jest tak, ĝe efekt prania zaleĝy od tenzydów. W twardej wodzie tenzydy dziaïajÈ mniej skutecznie, dlatego w takich przypadkach wskazane jest stosowanie zmiÚkczaczy wody. ZmiÚkczacze wody istniejÈ tylko w formie staïej, dlatego wystÚpujÈ jedynie w proszkach do prania. W wyniku tego proszki do prania sÈ bardziej efek- tywne w swoim dziaïaniu i równieĝ bardziej przyjazne dla Ărodowiska niĝ pïyny. Dlatego sprawdzaj zawsze, czy Ărodek, którego potrzebujesz, wystÚ- puje równieĝ w postaci proszku lub tabletek. Na póïce ze Ărodkami do prania znajdziesz z reguïy nastÚpujÈce produkty: Porada — Ărodki do prania 1. Uniwersalny proszek do prania: zawiera rozjaĂniacze optyczne. Dlatego nadaje siÚ do prania biaïego w temp. do 95ºC. Nie naleĝy go uĝywaÊ do prania rzeczy kolorowych, poniewaĝ kolory stracÈ na intensywnoĂci i wyblaknÈ. Uĝywa siÚ go na przykïad do prania biaïej bielizny, biaïej baweïnianej odzieĝy i biaïych rÚczników. 2. Proszek do prania kolorów: nie zawiera rozjaĂniaczy optycznych i z tego powodu uĝywa siÚ go do prania rzeczy kolorowych. Proszek do prania kolorów chroni ich intensywnoĂÊ oraz zapobiega ich blakniÚciu. Z reguïy posiadasz kolorowÈ odzieĝ baweïnianÈ, kolorowe rÚczniki i tym podobne. To wszystko pierze siÚ za pomocÈ tego proszku w temperaturze do maksymalnie 60ºC. 3. Delikatne Ărodki piorÈce: niektóre ubrania, przede wszystkim z wïókien syntetycznych, powinny byÊ prane tylko w delikatnych Ărodkach piorÈcych, aby dïuĝej wytrzymaïy i nie traciïy kolorów. Nie ma ĝadnej zïotej reguïy, wedïug której mógïbyĂ podzieliÊ swoje pranie na delikatne i normalne. Pomoĝe Ci jedynie rzut oka na etykietÚ pielÚgnacyjnÈ. Znajdziesz na niej symbol prania, którego znaczenie moĝesz sprawdziÊ w naszej tabeli na stronie 57. 52 4. Specjalne Ărodki do prania, np. do prania weïny lub czarnej odzieĝy itd. JeĂli posiadasz wiele weïnianych rzeczy, powinieneĂ sprawiÊ sobie specjalny Ărodek do prania weïny. Natomiast specjalny Ărodek do prania czarnych ubrañ jest raczej wyrzuceniem pieniÚdzy. 5. Pïyny do zmiÚkczania tkanin zapobiegajÈ ich sztywnoĂci po wyschniÚciu, sÈ jednak drogie i szkodliwe dla Ărodowiska. Bardziej przyjaznÈ alternatywÈ jest ocet. Na jedno pranie do szufladki na Ărodki piorÈce wlej ¼ – ½ filiĝanki octu. Nie obawiaj siÚ: zapach ulotni siÚ w trakcie prania, a Twoje pranie bÚdzie przyjemnie miÚkkie. JeĂli pranie jest bardzo zabrudzone, moĝna przed praniem wïaĂciwym uĝyÊ odplamiacza w sprayu lub mydeïka na uporczywe plamy (tzw. mydeïka ĝóï- ciowego). Ale o tym na kolejnym poziomie. RozwiÈzanie kompleksowe — pranie Zanim peïen radoĂci ze Ăwieĝo zdobytÈ wiedzÈ popÚdzisz ze swoimi rzeczami do pralki, powinieneĂ przeĂledziÊ poniĝszÈ listÚ kontrolnÈ: 1. Czy posortowaïeĂ pranie? Czasami pomiÚdzy ciemnymi rzeczami zapo- dzieje siÚ jasny T-shirt, albo jakaĂ czerwona skarpetka schowa siÚ wĂród biaïych koszul. 2. Czy kaĝda sztuka ubrania wytrzyma wybranÈ przez Ciebie tempera- turÚ? ZwróÊ uwagÚ na etykiety pielÚgnacyjne. Jeansów nie naleĝy praÊ w temp. wyĝszej niĝ 40ºC, chyba ĝe sÈ na Ciebie za duĝe. 3. Czy opróĝniïeĂ wszystkie kieszenie spodni i innych ubrañ z rzeczy nienadajÈcych siÚ do prania? Chusteczki higieniczne w czasie prania rozdzielajÈ siÚ równomiernie po caïym ubraniu i potem bÚdziesz musiaï wykazaÊ siÚ niesamowitÈ cierpliwoĂciÈ i poĂwiÚciÊ caïe godziny, ĝeby usunÈÊ z ubrañ strzÚpki papieru. Z kieszeni usuñ równieĝ monety. 4. Rzeczy o nietrwaïych kolorach, np. jeansy, powinieneĂ odwróciÊ na lewÈ stronÚ, dziÚki temu bÚdÈ siÚ mniej intensywnie odbarwiaÊ w praniu. 5. Zapnij wszelkie zamki bïyskawiczne, w przeciwnym wypadku szybciej siÚ zuĝyjÈ. 53 A teraz start BÈdě miïy dla swojej pralki. Nie bÚdziesz musiaï kupowaÊ jednorazowej bielizny. Ani w kaĝdy weekend jeědziÊ z praniem do mamy. Twoja pralka posiada najróĝniejsze przeïÈczniki i guziki. Z reguïy sïuĝÈ one do nastawiania temperatury i wyboru programu prania. WiÚcej, póki co, nie jest Ci potrzeb- ne. JeĂli nie moĝesz dojĂÊ do ïadu z obsïugÈ swojej pralki, weě do rÚki instruk- cjÚ obsïugi, lub skontaktuj siÚ z zaufanÈ osobÈ, choÊby ze swojÈ mamÈ. Po wybraniu programu prania wïóĝ swoje rzeczy do pralki. Zamknij pralkÚ i sprawdě, czy odkrÚcony jest dopïyw wody i czy pralka jest podïÈczona do gniazdka. Po tych czynnoĂciach kontrolnych naciĂnij przycisk startu. JeĂli wszystko poprawnie zrobiïeĂ, automat rozpocznie pranie. Jak suszyÊ? Pranie po skoñczonym praniu jest najczÚĂciej mokre. Ewentualnie moĝna dodaÊ jeszcze inne atrybuty, np: „zafarbowane” lub „skurczone”. To siÚ zdarza wtedy, kiedy nie przestrzegaïeĂ naszych zaleceñ. Rzeczy, które siÚ zbiegïy, sÈ juĝ z reguïy nie do uratowania — pech po prostu. PowinieneĂ byï uwaĝniej czytaÊ. Mimo wszystko pranie naleĝy wysuszyÊ. Gospodarstwa domowe nieposiadajÈce suszarki majÈ nastÚpujÈce moĝliwoĂci suszenia: zorganizuj sobie stojÈcÈ suszarkÚ na pranie lub linkÚ i rozwieĂ pranie w odpo- wiednim do tego miejscu. Niektóre gospodarstwa domowe dysponujÈ spe- cjalnymi pomieszczeniami: suszarniami. Waĝne jest, ĝeby pomieszczenie posiadaïo moĝliwoĂÊ wymiany powietrza, poniewaĝ schnÈce pranie oddaje otoczeniu wilgoÊ. Dlatego teĝ sypialnia i pokój dzienny tylko w ograniczony sposób nadajÈ siÚ do suszenia rzeczy, chyba ĝe chcesz obudziÊ siÚ w tropiku. JeĂli masz moĝliwoĂÊ, rozwieĂ rzeczy na zewnÈtrz, bÚdÈ przyjemnie pach- nieÊ. Ale uwaga, gdy na zewnÈtrz jest za zimno, pranie nie bÚdzie chciaïo schnÈÊ. (Ciepïe powietrze lepiej pobiera wilgoÊ, zimne natomiast tyle co nic). Gdy pranie jest suche, zdarza siÚ czasem, ĝe na ubraniu osadzajÈ siÚ resztki proszku. Oznacza to, ĝe uĝyïeĂ go za duĝo. Ale to nie jest jeszcze koniec Ăwiata. Wytrzep po prostu takie ubranie, a przy nastÚpnym praniu pamiÚtaj, ĝeby iloĂÊ proszku zredukowaÊ. 54 Likwidowanie szaroĂci  ¿eby pozbyÊ siÚ szaroĂci ze swojego prania, dodaj do proszku ïyĝkÚ proszku do pieczenia. IstniejÈ specjalne odbarwiacze do biaïych rzeczy. Przed praniem Co o tym sÈdzi jury? Super, naprawdÚ pomaga. Co do szaroĂci, pomaga teĝ dodanie do pralki dwóch tabletek Corega Tabs. W przypadkach ekstremalnych trzeba namoczyÊ rzeczy w roztworze Corega Tabs i zostawiÊ je na noc. Biaïe rzeczy bÚdÈ jak nowe. wïaĂciwym zamocz rzeczy w roztworze Dan-Kloriksu. Powinno pomóc. Ale uwaga: zabija prawie kaĝdy kolor. A wiÚc stosuj tylko do biaïych i wytrzymaïych rzeczy. Nowe biaïe rzeczy, zwïaszcza bieliznÚ damskÈ, lepiej praÊ bez pïynów do pïukania. To one wïaĂnie sÈ odpowiedzialne za ten paskudny szary kolor! Nasza skóra teĝ ich nie lubi. .... nie mogÚ tego potwierdziÊ, poniewaĝ od dziesiÈtek lat nie uĝywam juĝ pïynów do pïukania, a mimo to i tak po dosyÊ krótkim czasie moja bielizna jest szara! Caïkiem moĝliwe, ĝe szary kolor bierze siÚ stÈd, ĝe dajesz do prania za maïo proszku. PowinieneĂ przestrzegaÊ zaleceñ dozowania, zaleĝnych od twardoĂci wody. Szary kolor tworzÈ poïÈczenia wapna i tenzydów w proszku (tak zwane mydïo wapienne). PoïÈczenia te nie rozpuszczajÈ siÚ w wodzie i odkïadajÈ siÚ na praniu. Jednak jeĂli proszek prawidïowo dozujesz, inne skïadniki proszku nie dopuszczajÈ do tego. W jaki sposób mogÚ okreĂliÊ stopieñ twardoĂci mojej wody? Gdziekolwiek jestem, rzucam niÈ z caïej siïy o ĂcianÚ, ale wynik jest zawsze ten sam. Informacje o stopniu twardoĂci uzyskasz w zakïadzie wodociÈgowym. 55 Godz. 21:00 Alarm! Brak koszul! Kochany Danielu, prawie byĂmy o tym zapomnieli. Twoje koszule znów bÚdÈ biaïe, gdy uĝyjesz tak zwanego odbarwiacza. Odbarwiacze sÈ Ărodkami wybielajÈ- cymi, które uwalniajÈ tlen. UsuwajÈ one przebarwienia z przypadkowo zafarbowanych rzeczy. Zafarbowane pranie trzeba powtórnie wïoĝyÊ do pralki lub wypraÊ rÚcznie, uĝywajÈc odbarwiacza. Odbarwiacze moĝna dostaÊ w proszku lub w formie pïynnej. Kupisz je w supermarketach, drogeriach i oczywiĂcie na Allegro. Uĝywaj ich ostroĝnie, najlepiej tylko do biaïych rzeczy. 56 57 NA KANT RozwieĂ swoje pranie! Niedziela po hicie telewizyjnym Alarm, nie mam ĝelazka! A jutro pierwsze spotkanie z moim szefem! Kochany Danielu, kto nie posiada ĝelazka, nie musi biegaÊ wygnieciony jak siedem nie- szczÚĂÊ. Akurat w pierwszych tygodniach po przeprowadzce ma siÚ na gïowie o wiele waĝniejsze sprawy do zaïatwienia niĝ wielogodzinne stanie przy desce do prasowania. Kto sobie moĝe pozwoliÊ, ma w szafie kilka niewymagajÈcych prasowania koszul albo oddaje koszule do prasowania. Ale co z innymi koszulami, spodniami, swetrami i innymi biedakami, które nie dysponujÈ takim serwisem? Jak moĝesz oszczÚdziÊ sobie prasowania: x Kup sobie ubrania niewymagajÈce prasowania lub niegniotÈce siÚ. x Zaraz po praniu porzÈdnie rozwieĂ rzeczy. Zasada jest nastÚpujÈca: górnÈ odzieĝ (bluzki, koszule) wiesza siÚ za dóï, natomiast spodnie, spódnice za ich górne czÚĂci (np. spodnie za pasek). Przed powieszeniem rzeczy rozprostuj je trochÚ. x JeĂli posiadasz suszarkÚ do prania: nie wkïadaj do niej za duĝo rzeczy naraz i zaraz po zakoñczeniu suszenia poskïadaj je. x Po wyschniÚciu rzeczy podczas ich skïadania wygïadě je rÚkÈ, to siÚ sprawdza szczególnie dobrze w przypadku jeansów i bluz. Prasowanie bez ĝelazka  Po co Ci ĝelazko? Poniĝsza wskazówka pozwoli Ci zaoszczÚdziÊ pieniÈdze i czas. Wszystko, czego potrzebujesz, to ïóĝko i dwa stabilne kawaïki tektury o wielkoĂci ok. 90 x 170 cm. Tektura powinna byÊ tak duĝa, ĝeby pomiÚdzy 58 dwoma jej kawaïkami zmieĂciïy siÚ Twoje ubrania. Jest szansa, ĝe tekturÚ znajdziesz w supermarkecie. JeĂli masz juĝ wszystko, moĝesz zaczynaÊ: podnieĂ wysoko materac, na listwach dna ïóĝka poïóĝ pierwszy kawaïek tektury, na to ubranie do prasowania, drugi kawaïek tektury, opuĂÊ materac z powrotem na dóï i poïóĝ siÚ spaÊ. Na drugi dzieñ, jak za sprawÈ czaro- dziejskiej róĝdĝki, bÚdziesz dumnym wïaĂcicielem wyprasowanej koszuli. Metoda ta, z powodu niewielkiego nakïadu czasu, nadaje siÚ Ăwietnie dla pracoholików i leniuchów, którzy albo nie majÈ czasu, albo ochoty. Uwaga: ubranie, które wkïadasz pod materac, musi byÊ suche. W przeciwnym wypadku materac któregoĂ dnia zacznie pleĂnieÊ. Co o tym sÈdzi jury? Super! Mam ostre jak nóĝ kanty u spodni, nawet moja mama mi ich zazdroĂci. Oprócz tego oszczÚdzam energiÚ, poniewaĝ nie potrzebujÚ prÈdu do ĝelazka. No i nie potrzebujÚ dodatkowego miejsca na deskÚ do prasowania. Jako dumny wïaĂciciel ïóĝka wodnego mam wprawdzie super wyprasowane ciuchy, ale przy próbie podnoszenia ïóĝka wypada mi dysk lub fundujÚ sobie przepuklinÚ pachwinowÈ. Dïugi czas „prasowania” jednej sztuki ubrania kwalifikuje te radÚ raczej do dziaïu „osobliwoĂci”. A kto teraz prasuje... gniecione koszule chyba nadal sÈ modne? Pomimo wszelkich prób zanegowania tego faktu, ĝelazko jest bardzo uĝy- tecznym skïadnikiem kaĝdego gospodarstwa domowego. Jak je obïaskawiÊ i wykorzystaÊ z korzyĂciÈ dla siebie, dowiesz siÚ póěniej. O wiele waĝniejsze jest teraz, CO w ogóle powinno byÊ prasowane, a w przypadku jakich ubrañ moĝesz prasowania zaniechaÊ. 59 Prasowanie konieczne Moĝna, ale nie trzeba Moĝna zaniechaÊ Bluzki, koszule Swetry, bluzy PoĂciel Spódnice Suknie T-shirty, rÚczniki ¥cierki do naczyñ Szlafrok, koszula nocna NiewymagajÈce prasowania koszule Spodnie od garnituru Jeansy Skarpety Bielizna 60
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zapytaj mamę! Przyspieszony kurs samodzielności
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: