Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00784 009950 10750501 na godz. na dobę w sumie
Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego. Esbozo del derecho espanol y del derecho polaco - ebook/pdf
Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego. Esbozo del derecho espanol y del derecho polaco - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 348
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4029-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego. Esbozo del derecho español y del derecho polaco przedstawia podstawowe zagadnienia prawa hiszpańskiego w języku polskim i prawa polskiego w języku hiszpańskim. Każdy rozdział poświęcony jest wybranej dziedzinie prawa i jest uzupełniony o załączniki zawierające wyciągi z aktów prawnych, dokumentów i orzeczeń, które pozwolą Czytelnikowi na zapoznanie się z oryginalnym językiem prawniczym. Natomiast leksykon terminów prawniczych zawiera uporządkowane tematycznie najważniejsze pojęcia z poszczególnych dziedzin prawa wraz z ich tłumaczeniem. Części polskojęzyczna i hiszpańskojęzyczna książki mają zbliżony układ i przedstawiają podobną tematykę tak, aby Czytelnik mógł dokonać analiz prawnoporównawczych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Maria Supera-Markowska Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego Esbozo del derecho español y del derecho polaco 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego Esbozo del derecho español y del derecho polaco Dla moich Rodziców A mis Padres Maria Supera-Markowska Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego Esbozo del derecho español y del derecho polaco 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2013 Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego Esbozo del derecho español y del derecho polaco Wydawca: Anna Wieczorek Redakacja i korekta: Dominika Baczyńska Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.  H. Beck 2013 Wydawnictwo C.  H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IGAWA Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4028-9 ISBN e-book 978-83-255-4029-6 Spis treści Wstęp ........................................................................................................................................... XIII Introducción .............................................................................................................................. XV O autorce ..................................................................................................................................... XVII De autora .................................................................................................................................... XVIII Skróty polskie / Abreviaturas polacas ................................................................................... XIX Skróty hiszpańskie / Abreviaturas españolas ...................................................................... XXI Część I. Prawo hiszpańskie ....................................................................................................... 1 Parte I. Derecho español ........................................................................................................... 1 Rozdział 1. Hiszpania w UE ..................................................................................................... 3 3 3 7 8 10 11 12 12 13 14 16 17 17 18 18 20 21 22 24 24 24 31 31 31 V 1.1. Integracja europejska – główne etapy, założenia i droga Hiszpanii do członkostwa w Unii Europejskiej ........................................................................... 1.1.1. Początkowe etapy integracji europejskiej i przystąpienie Hiszpanii do Wspólnot Europejskich .......................................................................... 1.1.2. Rynek wewnętrzny i jego podstawowe swobody (wolności) ................... 1.1.3. Unia Europejska ............................................................................................. 1.1.4. Traktat reformujący Unię Europejską (Traktat z Lizbony) ....................... 1.1.5. Etapy integracji europejskiej – podsumowanie ......................................... 1.2. Prawo unijne ............................................................................................................. 1.2.1. Źródła prawa UE ............................................................................................ 1.2.2. Prawo pierwotne ............................................................................................ 1.2.3. Prawo wtórne/pochodne .............................................................................. 1.2.4. Relacje pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym ........................ 1.3. Instytucje unijne ....................................................................................................... 1.3.1. Ramy instytucjonalne UE .............................................................................. 1.3.2. Parlament Europejski ..................................................................................... 1.3.3. Rada ................................................................................................................. 1.3.4. Rada Europejska ............................................................................................ 1.3.5. Komisja Europejska ....................................................................................... 1.3.6. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ............................................. 1.3.7. Trybunał Obrachunkowy ............................................................................. 1.3.8. Europejski Bank Centralny .......................................................................... 1.3.9. Organy doradcze i finansowe ........................................................................ Rozdział 2. Prawo konstytucyjne ............................................................................................ 2.1. Konstytucja Hiszpanii z 1978 roku ......................................................................... 2.1.1. Ustawy zasadnicze i przyjęcie Konstytucji ................................................. Spis treści 2.1.2. Ogólna charakterystyka Konstytucji ........................................................... 2.2. Korona, Kortezy Generalne i Rząd ......................................................................... 2.2.1. Hiszpania jako monarchia ............................................................................ 2.2.2. Hiszpania jako monarchia parlamentarna ................................................. 2.2.3. Hiszpania jako monarchia parlamentarno-gabinetowa ........................... 2.3. Władza sądownicza oraz Trybunał Konstytucyjny ............................................... 2.3.1. Władza sądownicza ....................................................................................... 2.3.2. Trybunał Konstytucyjny ............................................................................... 2.4. Hiszpania – państwo autonomiczne ....................................................................... 2.4.1. Wspólnoty Autonomiczne – charakterystyka ogólna ............................... 2.4.2. Autonomia Wspólnot Autonomicznych .................................................... 2.4.3. Organy Wspólnot Autonomicznych ........................................................... 2.5. Źródła prawa .............................................................................................................. 2.5.1. Charakterystyka ogólna ................................................................................ 2.5.2. Konstytucja ..................................................................................................... 2.5.3. Traktaty lub konwencje międzynarodowe ................................................... 2.5.4. Ustawy ............................................................................................................. 2.5.5. Rozporządzenia ............................................................................................... 2.6. Polsko-hiszpańskie stosunki polityczne ................................................................ Rozdział 3. Prawo cywilne ...................................................................................................... 3.1. Podstawowe pojęcia i instytucje .............................................................................. 3.1.1. Ogólna charakterystyka ................................................................................ 3.1.2. Osoby fizyczne ............................................................................................... 3.1.3. Obywatelstwo ................................................................................................. 3.1.4. Osoby prawne ................................................................................................. 3.2. Prawo rodzinne i opiekuńcze .................................................................................. 3.2.1. Małżeństwo ..................................................................................................... 3.2.2. Stosunki między rodzicami a dziećmi ........................................................ 3.2.3. Opieka, kuratela, obrońca sądowy i dozór faktyczny ................................ 3.2.4. Obowiązki alimentacyjne w rodzinie ........................................................... 3.3. Prawo spadkowe ....................................................................................................... 3.3.1. Uwagi ogólne ................................................................................................... 3.3.2. Dziedziczenie testamentowe ........................................................................ 3.3.3. Dziedziczenie ustawowe ................................................................................ 3.3.4. Przyjęcie i odrzucenie spadku oraz odpowiedzialność za długi spadkowe ........................................................................................................ 3.4. Prawo nieruchomości .............................................................................................. 3.4.1. Pojęcie nieruchomości i przeniesienie jej własności ................................. 3.4.2. Księgi wieczyste i hipoteka ........................................................................... 3.4.3. Wspólnoty mieszkaniowe ............................................................................. 3.5. Zobowiązania i umowy – zasady ogólne i umowa spółki .................................... 33 35 35 37 38 38 38 40 42 42 43 44 44 44 44 44 45 47 47 53 53 53 54 56 58 59 59 64 65 66 68 68 68 69 70 70 70 72 73 73 VI Spis treści 73 3.5.1. Charakterystyka ogólna ................................................................................ 74 3.5.2. Formy czynności prawnych .......................................................................... 75 3.5.3. Umowa spółki (cywilnej) .............................................................................. 75 3.6. Postępowanie cywilne .............................................................................................. 75 3.6.1. Regulacje i podstawowe pojęcia ................................................................... 76 3.6.2. Rodzaje postępowań ...................................................................................... 77 3.6.3. Właściwe sądy ................................................................................................ Rozdział 4. Prawo handlowe .................................................................................................... 78 78 4.1. Przedsiębiorcy w Hiszpanii ..................................................................................... 78 4.1.1. Podstawowe regulacje prawne ..................................................................... 79 4.1.2. Rejestr Handlowy .......................................................................................... 80 4.1.3. Umowy handlowe ........................................................................................... 81 4.2. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej ....................................... 81 4.2.1. Uwagi ogólne ................................................................................................... 82 4.2.2. Spółki osobowe .............................................................................................. 82 4.2.3. Spółki kapitałowe ........................................................................................... 85 4.2.4. Inne lub szczególne rodzaje spółek ............................................................. 86 4.3. Prawo własności przemysłowej .............................................................................. 87 4.4. Prawo konkurencji .................................................................................................... 88 4.5. Prywatne prawo bankowe ........................................................................................ 89 4.6. Prawo papierów wartościowych .............................................................................. 91 4.7. Prawo upadłościowe ................................................................................................. 91 4.7.1. Informacje ogólne ........................................................................................... 92 4.7.2. Właściwe organy i syndyk ............................................................................ 93 4.7.3. Czynności prawne dokonane na szkodę aktywów (masy aktywnej) ...... 93 4.7.4. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości ....................................................... Rozdział 5. Prawo finansowe ................................................................................................... 96 96 5.1. Prawo finansów publicznych ................................................................................... 96 5.1.1. Podstawowe regulacje prawne ...................................................................... 5.1.2. Finanse samorządów terytorialnych ........................................................... 97 5.1.3. Budżet państwa .............................................................................................. 100 5.1.4. Publiczne prawo bankowe ............................................................................ 101 5.2. System podatkowy .................................................................................................... 102 5.2.1. Uwagi ogólne ................................................................................................... 102 5.2.2. Podstawowe pojęcia i instytucje .................................................................. 103 5.2.3. Ustalanie zobowiązania podatkowego ........................................................ 104 5.2.4. Podatek od dochodu osób fizycznych .......................................................... 106 5.2.5. Podatek od spółek ........................................................................................... 108 5.2.6. Podatek od wartości dodanej ........................................................................ 109 5.2.7. Pozostałe podatki ............................................................................................ 110 VII Spis treści Rozdział 6. Prawo administracyjne ........................................................................................ 127 6.1. Podstawowe pojęcia i instytucje .............................................................................. 127 6.1.1. Ogólna charakterystyka ................................................................................. 127 6.1.2. Administracja rządowa (państwowa) .......................................................... 128 6.1.3. Administracja samorządowa ......................................................................... 129 6.2. Prawo zamówień publicznych ................................................................................ 130 6.2.1. Rodzaje umów ................................................................................................ 130 6.2.2. Postępowanie w sprawach zamówień publicznych ................................... 131 6.2.3. Rada Konsultacyjna ds. Zamówień Publicznych (Administracyjnych) ....... 132 6.3. Prawo nieruchomości .............................................................................................. 132 6.3.1. Uwagi ogólne .................................................................................................. 132 6.3.2. Prawo gospodarki przestrzennej .................................................................. 132 6.3.3. Prawo budowlane .......................................................................................... 133 6.4. Postępowanie administracyjne ............................................................................... 134 6.5. Postępowanie sądowoadminstracyjne ................................................................... 134 Rozdział 7. Prawo pracy ........................................................................................................... 135 7.1. Podstawowe pojęcia i instytucje .............................................................................. 135 7.1.1. Ogólna charakterystyka ................................................................................ 135 7.1.2. Pojęcia pracodawcy i pracownika ................................................................. 136 7.1.3. Stosunek pracy ................................................................................................ 137 7.2. Umowy o pracę .......................................................................................................... 138 7.2.1. Formy zawarcia ............................................................................................... 138 7.2.2. Rodzaje ............................................................................................................ 138 7.2.3. Oficjalne wzory umów o pracę ..................................................................... 142 7.3. Zasady świadczenia pracy oraz zakończenie stosunku pracy ............................. 153 7.3.1. Wynagrodzenie i czas pracy ......................................................................... 153 7.3.2. Urlopy i zwolnienia z pracy .......................................................................... 153 7.3.3. Wygaśnięcie umowy o pracę ......................................................................... 154 7.4. Związki zawodowe ................................................................................................... 154 7.5. Rynek pracy ............................................................................................................... 155 7.6. System ubezpieczeń społecznych ........................................................................... 155 7.7. Postępowanie w sprawach wynikających z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ............................................................................................................... 156 Rozdział 8. Prawo karne ........................................................................................................... 157 8.1. Podstawowe pojęcia i instytucje .............................................................................. 157 8.1.1. Ogólna charakterystyka ................................................................................ 157 8.1.2. Odpowiedzialność karna – aspekty podmiotowe ...................................... 158 8.1.3. Odpowiedzialność karna – formy popełnienia czynów zabronionych ..... 158 8.1.4. Odpowiedzialność karna – wina .................................................................. 158 8.1.5. Wyłączenie odpowiedzialności karnej ........................................................ 159 VIII Spis treści 8.1.6. Przedawnienie ................................................................................................ 160 8.2. System kar .................................................................................................................. 162 8.2.1. Rodzaje kar ...................................................................................................... 162 8.2.2. Podział na kary ciężkie, mniej ciężkie i lekkie ............................................ 163 8.3. Czyny penalizowane w Kodeksie karnym .............................................................. 163 8.3.1. Definicja ........................................................................................................... 163 8.3.2. Podział czynów na przestępstwa i wykroczenia ......................................... 163 8.3.3. Przestępstwa i wykroczenia publiczne, semipubliczne i prywatne ......... 165 8.3.4. Rodzaje przestępstw i wykroczeń ................................................................. 165 8.4. Postępowanie karne ................................................................................................. 166 8.4.1. Regulacja i podstawowe pojęcia .................................................................. 166 8.4.2. Rodzaje postępowań ....................................................................................... 168 8.4.3. Właściwe sądy ................................................................................................ 168 Część II. Prawo polskie ............................................................................................................. 175 Parte II. Derecho polaco ........................................................................................................... 175 Capítulo 1. Polonia en la UE .................................................................................................... 177 1.1. La integración europea – las etapas más importantes, las ideas y la vía de Polonia hacia la Unión Europea .............................................................................. 177 1.1.1. Las etapas iniciales de la integración europea ........................................... 177 1.1.2. El mercado interior y sus libertades fundamentales ................................. 179 1.1.3. La Unión Europea y la adhesión de Polonia a la Unión Europea ........... 180 1.1.4. El Tratado reformador de la Unión Europea (Tratado de Lisboa) .......... 182 1.1.5. Las etapas de la integración europea – el resumen .................................... 182 1.2. El Derecho de la Unión Europea ............................................................................. 183 1.2.1. Las fuentes del Derecho de la Unión Europea ............................................ 183 1.2.2. El Derecho primario ....................................................................................... 183 1.2.3. El Derecho secundario ................................................................................... 183 1.2.4. Las relaciones entre Derecho nacional y Derecho de la Unión Europea ....... 185 1.3. Las instituciones de la Unión Europea ................................................................... 185 1.3.1. El marco institucional de la UE .................................................................... 185 1.3.2. El Parlamento Europeo .................................................................................. 186 1.3.3. El Consejo ....................................................................................................... 186 1.3.4. El Consejo Europeo ........................................................................................ 187 1.3.5. La Comisión Europea ..................................................................................... 187 1.3.6. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ............................................... 187 1.3.7. El Tribunal de Cuentas ................................................................................... 189 1.3.8. Los otros órganos ........................................................................................... 189 Capítulo 2. Derecho constitucional ......................................................................................... 194 2.1. La Constitución de Polonia de 1997 ....................................................................... 194 2.1.1. La Pequeña Constitución y la Constitución actual ................................... 194 IX Spis treści 2.1.2. La característica general ................................................................................ 194 2.2. El Parlamento, el Presidente y el Consejo de Ministros ....................................... 196 2.2.1. El Parlamento ................................................................................................. 196 2.2.2. El Presidente ................................................................................................... 197 2.2.3. El Consejo de Ministros ................................................................................ 197 2.3. El poder judicial y el Tribunal Constitucional ..................................................... 198 2.3.1. El poder judicial .............................................................................................. 198 2.4. El Tribunal Constitucional ...................................................................................... 200 2.5. El autogobierno territorial ....................................................................................... 200 2.6. Las fuentes del Derecho ............................................................................................ 201 Capítulo 3. Derecho civil .......................................................................................................... 205 3.1. Las definiciones y las instituciones básicas ............................................................ 205 3.1.1. La característica general ................................................................................. 205 3.1.2. Las personas naturales ................................................................................... 205 3.1.3. La ciudadanía .................................................................................................. 206 3.1.4. Las personas jurídicas .................................................................................... 207 3.2. Derecho de familia .................................................................................................... 207 3.2.1. El matrimonio ................................................................................................ 207 3.2.2. Los alimentos ................................................................................................. 211 3.3. Derecho inmobiliario .............................................................................................. 212 3.3.1. La noción de los inmuebles y la transferencia de su propiedad .............. 212 3.3.2. Los libros perpetuos y la hipoteca ................................................................ 213 3.3.3. Las comunidades de vecinos ........................................................................ 214 3.4. Las obligaciones – las reglas generales y el contrato de la sociedad ................... 214 3.4.1. La característica general ................................................................................. 214 3.4.2. El contrato de la sociedad (civil) .................................................................. 215 3.5. El procedimiento civil ............................................................................................... 215 Capítulo 4. Derecho mercantil ................................................................................................. 218 4.1. Los empresarios en Polonia .................................................................................... 218 4.1.1. Las normas jurídicas básicas ........................................................................ 218 4.1.2. Los registros de empresarios ......................................................................... 220 4.2. Las formas de llevar a cabo la actividad económica ............................................. 220 4.2.1. Las consideraciones generales ....................................................................... 220 4.2.2. Las sociedades personalistas ........................................................................ 221 4.2.3. Las sociedades capitalistas ............................................................................. 222 4.3. El Derecho de la propiedad industrial .................................................................... 223 4.4. El Derecho de la competencia ................................................................................. 224 4.5. El Derecho bancario privado ................................................................................... 225 4.6. El Derecho de valores ............................................................................................... 225 4.7. El Derecho concursal ................................................................................................ 226 X Spis treści Capítulo 5. Derecho financiero ................................................................................................ 228 5.1. El Derecho de las finanzas públicas ........................................................................ 228 5.1.1. La característica general ................................................................................. 228 5.1.2. El presupuesto del Estado ............................................................................. 228 5.1.3. El Derecho bancario público ........................................................................ 229 5.2. El sistema de impuestos ............................................................................................ 230 5.2.1. El marco general ............................................................................................ 230 5.2.2. El impuesto sobre la renta de las personas físicas ...................................... 230 5.2.3. El impuesto sobre la renta de las personas jurídicas .................................. 232 5.2.4. El impuesto sobre las mercancías y los servicios (sobre el valor añadido) .... 233 5.2.5. Los impuestos especiales (las accisas) .......................................................... 233 5.2.6. Otros impuestos .............................................................................................. 234 Capítulo 6. Derecho administrativo ....................................................................................... 250 6.1. La característica general .......................................................................................... 250 6.2. La contratación (con la administración) pública .................................................. 250 6.3. Derecho inmobiliario .............................................................................................. 251 Capítulo 7. Derecho de trabajo ................................................................................................ 252 7.1. Las definiciones e instituciones básicas ................................................................. 252 7.1.1 La característica general ................................................................................. 252 7.1.2. Las definiciones del empresario y del trabajador ...................................... 253 7.1.3. La relación laboral ......................................................................................... 254 7.2. Los contratos de trabajo ........................................................................................... 254 7.2.1. Las formas de celebrar ................................................................................... 254 7.2.2. Las modalidades ............................................................................................ 254 7.3. Las reglas de prestar el trabajo y la extinción de la relación laboral ................... 255 7.3.1. El salario laboral y el tiempo de trabajo ..................................................... 255 7.3.2. Las vacaciones y excedencias ....................................................................... 256 7.3.3. La extinción de la relación laboral ................................................................ 256 7.4. Los sindicatos ............................................................................................................ 257 Capítulo 8. Derecho penal ....................................................................................................... 258 8.1. Las definiciones e instituciones básicas ................................................................. 258 8.1.1. La característica general ................................................................................ 258 8.1.2. La responsabilidad penal – los aspectos subjetivos ................................... 259 8.1.3. La responsabilidad penal – las formas de perpetración ............................ 259 8.1.4. La responsabilidad penal – la culpa ............................................................. 259 8.1.5. La exclusión de la responsabilidad penal ................................................... 260 8.2. El sistema de las penas .............................................................................................. 260 8.2.1. Los tipos de las penas .................................................................................... 260 8.2.2. Las medidas penales, de seguridad y vinculadas con la prueba .............. 261 8.2.3. La aplicación .................................................................................................... 262 XI Spis treści 8.3. Los delitos ................................................................................................................... 262 8.4. El procedimiento penal ............................................................................................ 263 Część III Leksykony................................................................................................................... 269 Parte III Lexicones..................................................................................................................... 269 1. Hiszpański leksykon terminów prawniczych .................................................................. 271 1.1. Rozdział 1. Hiszpania w UE ..................................................................................... 271 1.2. Rozdział 2. Prawo konstytucyjne ............................................................................ 273 1.3. Rozdział 3. Prawo cywilne ....................................................................................... 276 1.4. Rozdział 4. Prawo handlowe .................................................................................... 281 1.5. Rozdział 5. Prawo finansowe ................................................................................... 285 1.6. Rozdział 6. Prawo administracyjne ........................................................................ 288 1.7. Rozdział 7. Prawo pracy ........................................................................................... 292 1.8. Rozdział 8. Prawo karne ........................................................................................... 293 2. Lexicón polaco de los términos jurídicos ....................................................................... 296 2.1. Capítulo 1. Polonia en la UE .................................................................................... 296 2.2. Capítulo 2. Derecho constitucional ........................................................................ 298 2.3. Capítulo 3. Derecho civil .......................................................................................... 299 2.4. Capítulo 4. Derecho mercantil ................................................................................ 302 2.5. Capítulo 5. Derecho financiero ............................................................................... 304 2.6. Capítulo 6. Derecho administrativo ...................................................................... 306 2.7. Capítulo 7. Derecho de trabajo ................................................................................ 307 2.8. Capítulo 8. Derecho penal........................................................................................ 308 Indeks ......................................................................................................................................... 311 Índice .......................................................................................................................................... 317 XII Wstęp Polska i Hiszpania – państwa o zbliżonej powierzchni i liczbie ludności, a jednocześnie geograficznie znacznie od siebie oddalone – od pewnego czasu odnotowują nasilenie wza- jemnych kontaktów. Analiza danych polsko-hiszpańskiej wymiany handlowej w ujęciu rocz- nym wykazuje, że w 2011 r. Polska ponownie, podobnie jak w roku poprzednim, zanotowała dodatnie saldo w obrocie z Hiszpanią, przy ok. czteroprocentowym wzroście obrotów, które w omawianym okresie wyniosły ponad 6,15 mld euro. W 2011 r. Polski eksport do Hiszpanii wyniósł ponad 3,25 mld euro, co przy poziomie 3,2 mld w 2010 r. oznacza wzrost o ponad 55 mln euro (ok. 1,7 ). W przypadku importu, w 2011 r. nastąpił wzrost o prawie 191 mln euro w odniesieniu do 2010 r., osiągając poziom ponad 2,9 mld euro (ok. 2,7 mld w 2010 r.). Dynamika importu wyniosła 7 i tym samym była większa od dynamiki polskiego eksportu do Hiszpanii. Kolejny rok z rzędu polski eksport do Hiszpanii przewyższa import towarów tego kraju do Polski. Dodatnie dla Polski w 2011 r. saldo wyniosło prawie 350 mln euro. Jest ono jednak niższe niż osiągnięte w 2010 r., kiedy jego wartość usytuowała się na poziomie 485,2 mln euro. Według danych polskiego Ministerstwa Gospodarki, w 2011 r. Hiszpania zajmowała 10. pozycję wśród krajów unijnych, z którymi Polska miała największą wymianę handlową pod względem eksportu, pozostając na tej samej pozycji, co w roku poprzednim. Pod względem importu, pozycja Hiszpanii obniżyła się o jedno miejsce w stosunku do roku poprzedniego, plasując ten kraj na 10. miejscu. Polska pozostaje jednym z najważniejszych odbiorców hiszpańskich inwestycji bezpośrednich wśród nowych państw członkowskich UE. Według danych hiszpańskiego Ministerstwa Gospodarki i Konkurencyjności wartość hiszpańskich inwestycji w Polsce w ostatnich latach rosła z roku na rok i w okresie od stycz- nia do września 2011 r. osiągnęła poziom 4,2 mld euro, znacząco przekraczając wartość inwestycji z poprzednich lat. Inwestycje hiszpańskie w Polsce to w przeważającej części in- westycje o charakterze giełdowym, prywatyzacyjnym oraz typu green field. Branże, w które do tej pory najczęściej inwestowały podmioty hiszpańskie to bankowość, budownictwo, nieruchomości, mechanika, motoryzacja, transport, energetyka (głównie w zakresie energii odnawialnych). Hiszpańscy inwestorzy wykazywali duże zainteresowanie udziałem w bu- dowie i rozbudowie infrastruktury służącej organizacji Euro 20121. Wraz z otwarciem w 2006 r. rynku pracy dla Polaków w Hiszpanii można było za- obserwować zwiększoną emigrację polską do Hiszpanii w poszukiwaniu pracy. Dużą popularnością cieszy się polsko-hiszpańska wymiana studentów; spotkać też można 1 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Madrycie: http://www.madrid.polemb.net oraz http://ma- drid.trade.gov.pl/pl/ [31.05.2012]. XIII Wstęp coraz więcej polsko-hiszpańskich małżeństw. Tradycyjnie już Hiszpania jest jednym z chętniej wybieranych przez Polaków kierunków wyjazdów w okresie wakacyjnym, a jednocześnie też Polska przyciąga coraz więcej turystów z Hiszpanii. Zjawiskom tym towarzyszy duże zainteresowanie nauką języka hiszpańskiego. Zwiększone kontakty stwarzają potrzebę wzajemnego poznawania systemów prawnych – w odpowiedzi na co powstała książka Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego. Esbozo del derecho español y del derecho polaco. Celem tej książki jest przedstawienie podstawowych zagadnień prawa hiszpańskiego w języku polskim i prawa polskiego w języku hiszpańskim. Załączniki, zawierające wycią- gi z aktów prawnych, dokumentów i orzeczeń, pozwolą Czytelnikowi na zapoznanie się z oryginalnym językiem prawniczym. Z kolei leksykony terminów prawniczych zawierają uporządkowane tematycznie najważniejsze pojęcia z poszczególnych dziedzin prawa wraz z ich tłumaczeniami. Część polskojęzyczna i hiszpańskojęzyczna książki mają zbliżony układ i przedstawiają podobną tematykę tak, aby Czytelnik mógł dokonać ewentualnych analiz prawnoporównawczych. Punkt wyjścia stanowi przedstawienie drogi Hiszpanii i Polski do członkowstwa we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej. Następnie w rozdziałach o prawie konstytucyjnym zawarto podstawowe informacje dotyczące sy- stemu organizacyjnoprawnego państwa hiszpańskiego i polskiego. Rozdziały o prawie cy- wilnym poświęcone są podstawom prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego i opiekuń- czego. Jak Czytelnik będzie mógł sam stwierdzić, systemy hiszpański i polski są w swych głównych zarysach zbliżone, jakkolwiek właśnie na przykładzie prawa rodzinnego można zauważyć pewne istotne różnice (chociażby odnośnie do instytucji małżeństwa czy ure- gulowań w zakresie rozwodu). Kolejne rozdziały – o prawie handlowym i prawie finan- sowym (w tym podatkowym) – powinny być szczególnie przydatne dla przedsiębiorców. Rozdziały poświęcone prawu administracyjnemu przybliżają najważniejsze zagadnienia tej gałęzi prawa, zarówno materialno-, jak i formalnoprawne. Rozdziały o prawie pra- cy zawierają podstawowe informacje dotyczące prawa pracy w kontekście zatrudniania pracowników. Ostatnie rozdziały o prawie karnym poświęcono przedstawieniu teorii przestępstwa oraz systemu kar w obydwu państwach. Z uwagi na tak szeroki zakres tema- tyczny książki nie sposób było wyczerpująco przedstawić wszystkich wskazanych powy- żej tematów – zawarte w nich odniesienia do aktów prawnych powinny jednak wskazać Czytelnikowi, gdzie szukać bardziej szczegółowych informacji dotyczących szczególnie Go interesujących kwestii. Przy tłumaczeniu terminów prawniczych starano się dokonać ich jak najbardziej dosłownego tłumaczenia, podając ewentualny odpowiednik danego terminu występujący w języku polskim lub w języku hiszpańskim, w tekście jednak po- sługując się tłumaczeniem dosłownym. Mam nadzieję, że książka ta stanie się użyteczna zarówno dla studentów prawa i ibe- rystyki, jak i dla prawników (zarówno polskich, jak i hiszpańskich), a także dla wszel- kich osób szukających informacji o hiszpańskim lub polskim systemie prawnym. Stan prawny obowiązuje na dzień 31.5.2012 roku. Maria Supera-Markowska XIV Introducción Polonia y España – los países de la superficie y del número de la población parecidos y al mismo tiempo muy alejadas, hace algún tiempo han notado el crecimiento de los contactos mutuos. El año 2007 el valor del volumen de flujos comerciales entre Polonia y España fue de 5437,3 millones de euros (con 3364,33 millones de euros el año 2004), al mismo tiempo las importaciones de España a Polonia fueron de 2511,0 millones de euros (1902,0 millones el año 2004), y las exportaciones – 2926,3 millones de euros (1462,3 millones el año 2004). España es uno de los diez socios económicos más im- portantes de Polonia. Al mismo tiempo Polonia se sitúa en la primera posición en el intercambio comercial de España, teniendo en cuenta los nuevos países miembros de la UE. Alta demanda interior de Polonia en el caso de exportaciones españolas y bajos costes de mano de obra en Polonia, en el caso de las importaciones a España, son los principales factores de crecimiento del intercambio comercial entre Polonia y España. Los datos estadísticos del año 2011 muestran que la tendencia de crecimiento en el intercambio polaco-español se mantiene. En este período la facturación entre ambos países ascendió a 6,15 mil millones de euros, superando en 245,7 millones de euros los valores del año anterior. Las exportaciones españolas a Polonia constituían un 2,3 de las exportaciones totales españolas a los países de la Unión Europea. Las importaciones de Polonia se situaban en torno a un 2,2 del total de las importaciones de los países de la Unión Europea. En 2011 las exportaciones polacas subieron levemente (55 millones de euros – un 1,7 ), mientras que el crecimiento de las importaciones fue más rele- vante y consiguió un resultado de 190,8 millones de euros más alto que en el año 2010 (un 7 ). El saldo polaco del intercambio comercial entre Polonia y España en el período analizado era de 349,2 millones de euros lo que significa la disminución de 136 millones de euros de los valores del mismo período del año 2010. España en el año 2011, ocupó el 10. lugar como el destino de las exportaciones polacas a los países miembros de la UE, lo que no supone ningún cambio en comparación con el resultado obtenido a finales del año 2010. El resultado de las importaciones sitúa a España en la 10. posición, lo que significa un descenso de una posición comparando con el año 20102. Con la apertura del mercado español de trabajo para los polacos se observó un au- mento de emigración polaca a España en búsqueda del trabajo. Además, es muy popular el intercambio polaco-español de los estudiantes, y se contraen cada vez más matrimonios 2 Embajada de Polonia en Madrid: http://www.madrid.polemb.net y http://madrid.trade.gov.pl/es/ [31.05.2012]. XV Introducción polaco-españoles. Ya tradicionalmente España es una de las direcciones más populares de los viajes de vacaciones de los polacos, y simultáneamente Polonia atrae más y más turistas de España. A todo esto acompaña el interés grande para estudiar español. A los contactos más estrechos acompañara la necesidad, cada vez más fuerte, de cono- cer mutuamente los sistemas jurídicos. En contestación para esta demanda surgió Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego. Esbozo del derecho español y del derecho polaco. El fin de este libro constituye la presentación de los temas básicos del Derecho español en la lengua polaca, y del Derecho polaco en la lengua española. Los anexos, que contienen extractos de los actos jurídicos, documentos o resoluciones judiciales facilitaran al Lector conocer la lengua jurídica original. Por otra parte los lexicones de los términos jurídicos contienen los términos más importantes de los respectivos campos del Derecho en el or- den temático y con sus traducciones. La parte del libro en la lengua polaca y la parte en el castellano tienen la misma estructura y presentan los temas perecidos para que el Lector pudiera hacer los análisis comparativos. El punto de partida forma la presentación de la vía de España y de Polonia hacia la calidad del miembro en las Comunidades Europeas y en la Unión Europea. A continuación, los capítulos sobre Derecho constitucional incluyen las informaciones sobre las bases del sistema organizativo-jurídico de los Estados español y polaco. Los capítulos sobre Derecho civil están dedicados a las bases del derecho civil, incluso también el Derecho de la familia. Como el Lector tendrá la oportunidad de ver, los sistemas español y polaco en su marco general son parecidos, pero en algunos elementos se diferencian, como por ejemplo en el Derecho de familia se puede observar algunas dife- rencias importantes (como en caso de la institución del matrimonio y de las regulaciones del divorcio). Dos capítulos siguientes – sobre Derecho mercantil y Derecho financiero (incluso impositivo) podrán ser especialmente útiles para los empresarios. En el capítulo sobre Derecho administrativo se presentan las informaciones más importantes sobre esta materia del Derecho, material y formal. El capítulo sobre Derecho de trabajo se dedica al Derecho de trabajo en el contexto de la contratación de los trabajadores. El capítulo últi- mo sobre Derecho penal contiene las informaciones básicas sobre la teoría del delito y el sistema de las penas en ambos países. En atención al alcance temático del libro tan amplio ha sido imposible presentar todos los temas mencionados, pero las remisiones a los actos jurídicos tendrán que indicar al Lector dónde podría buscar más informaciones sobre las cuestiones de especial importancia. Traduciendo los términos jurídicos se ha intentado hacer las traducciones más literales, presentando donde sea posible el término adecuado en- contrado en la lengua española o polaca, pero usando en el texto la traducción literal. Espero que este libro va a ser útil para los estudiantes del Derecho y estudios ibé- ricos, como para los juristas (polacos y españoles) y también para todas las personas que buscan las informaciones sobre el sistema jurídico polaco y español. El estado jurídico de la publicación es actual para el día 31 de mayo de 2012. Maria Supera-Markowska XVI O autorce Maria Supera-Markowska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, licencia- da en Derecho (Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Man- cha). Od roku 2004 jest Kierownikiem Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskie- go, powołanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polsko-Hiszpańską Fundację Współpracy i Rozwoju. Jest wykładowcą (w tym prawa hiszpańskiego, prawa europejskiego i finansowego) oraz autorką kilkudzie- sięciu publikacji (z dziedziny prawa finansów publicznych, prawa podatkowego oraz wybranych zagadnień prawa hiszpańskiego). Od 2007 roku jest dyrektorem Biura Rachunkowo-Finansowego Espol Sp. z o.o. specjalizującego się w obsłudze podmio- tów polskich i hiszpańskich. XVII De autora Maria Supera-Markowska – doctora en Derecho, profesora en la Cátedra del De- recho Financiero en la Facultad de Derecho y Administración de la Universidad de Varsovia, licenciada en Derecho (Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha). Desde el año 2004 la Directora del Centro del Derecho Español y Europeo, creado por la Facultad de Derecho y Administración de la Universidad de Varsovia y la Fundación Polaco-Española para el Desarrollo y la Cooperación. La lectora (también del Derecho español, europeo y financiero) y autora de varias decenas de publicaciones (sobre Derecho de finanzas públicas, Derecho tributario y los elementos del Derecho español). Desde el año 2007 la directora de la Oficina de Contabilidad y Finanzas Espol SRL especializada en manejar los sujetos polacos y españoles. XVIII Skróty polskie / Abreviaturas polacas art. .............. artykuł (artículo) EBC ............ Europejski Bank Centralny (BCE) EWEA ....... Europejska Wspólnota Energii Atomowej (CEEA) EWG .......... Europejska Wspólnota Gospodarcza (CEE) EWWiS ...... Europejska Wspólnota Węgla i Stali (CECA) KC .............. Ustawa z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (CC) KK .............. Ustawa z 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Ley de 6 de junio de 1997 – Código penal) KP .............. Ustawa z 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Ley de 26 de junio de 1974 – Código del trabajo) KPC ........... Ustawa z 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Ley de 17 de noviembre de 1964 – Código del enjuiciamiento civil) KRiO ......... Ustawa z 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Ley de 25 de febrero de 1964 – Código de la familia y la tutela) KSH ........... Ustawa z 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Ley de 15 de septiembre de 2000 – Código de sociedades mercantiles) MiŚP .......... mali i średni przedsiębiorcy (PYMES) NIK ............ Najwyższa Izba Kontroli (Cámara Suprema del Control – Tribunal de Cuentas) pkt .............. punkt (punto) PUiN .......... Ustawa z 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe i naprawcze (Ley de 28 de febrero de 2003 de Derecho concursal y de saneamiento) PWP .......... Ustawa z 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej (Ley de 30 de junio de 2000 de Derecho de la propiedad industrial) s. ................. strona (página) TFUE .......... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) TWE .......... Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TCE) TUE ............ Traktat o Unii Europejskiej (TUE) UPDOF ...... Ustawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ley de 26 de julio de 1991 del el impuesto sobre la renta de las personas físicas) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego. Esbozo del derecho espanol y del derecho polaco
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: