Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00227 003227 18639443 na godz. na dobę w sumie
Zarząd w spółce z o.o. Zasady funkcjonowania - ebook/pdf
Zarząd w spółce z o.o. Zasady funkcjonowania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 64
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2825-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dzięki tej broszurze czytelnik oszczędzi czas na poszukiwanie odpowiedzi na swoje pytania, które często mogą okazać się pilne, gdyż problematyka funkcjonowania zarządu omówiona jest kompleksowo w jednej (zwięzłej i napisanej przystępnym językiem) publikacji.

Broszura zawiera wyjaśnienia dotyczące najczęstszych wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zarządu spółki z o.o. Czytelnik dowie się, kiedy zarząd powinien podjąć decyzję w formie uchwały, jakie są sposoby podejmowania uchwał oraz kiedy członek zarządu powinien powstrzymać się od udziału w głosowaniu. W publikacji omówione zostały kompetencje zarządu spółki, ich prawa oraz obowiązki wobec udziałowców, a także jakie są zasady reprezentacji spółki przez zarząd.

Eksperci wyjaśnią nie tylko, jakie zapisy powinien zawierać regulamin zarządu, lecz również jakie grożą konsekwencje za jego naruszenie. Z publikacji Zarząd w spółce z o.o. czytelnik dowie się, jaki będzie najkorzystniejszy sposób zawarcia umowy z członkiem zarządu - umowa o pracę, kontrakt menedżerski czy umowa o współpracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

biblioteczka spółki z o.o. Zarząd w spółce z o.o. ZASADY FUNKCJONOWANIA Z a r z ą d w s p ó ł c e z o o . . Z a s a d y f u n k c j o n o w a n i a 39,90 zł brutto UOQ 07 ZARZĄD W SPÓŁCE Z O.O. Zasady funkcjonowania Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Anna Żak, adwokat Tymon Betlej, konsultant w spółkach handlowych Dyrektor wydawniczy: Marek Kutarba Wydawca: Weronika Wota Redaktor naczelny: Urszula Wróblewska Redaktor: Joanna Banasiak-Lach Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Korekta: Zespół Skład i łamanie: Igawa Ireneusz Gawliński Druk: MDruk ISBN: 978-83-269-2825-3 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: spolkazoo@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Zarząd w spółce z o.o. wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk ma- teriałów opublikowanych w publikacji Zarząd w spółce z o.o. oraz w innych dostępnych ele- mentach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja Zarząd w spółce z o.o. została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji Zarząd w spółce z o.o. oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zasto- sowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzę- dów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji Zarząd w spółce z o.o. lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Centrum Obsługi Klienta: Tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl Spis treści Wstęp ............................................................................................................................................. 5 Rozdział I Powoływanie i odwoływanie członków zarządu ................................................................... 7 Mandat i kadencja członka zarządu .................................................................................... 10 Wygaśnięcie mandatu członka zarządu .............................................................................. 14 Rozdział II Prawa i obowiązki zarządu w spółce z o.o. ............................................................................ 25 Ogólne obowiązki zarządu ................................................................................................... 27 Szczegółowe obowiązki zarządu .......................................................................................... 29 Prawa zarządu spółki z o.o. .................................................................................................. 34 Odpowiedzialność członków zarządu za przekroczenie uprawnień .............................. 37 Rozdział III Regulamin zarządu w spółce z o.o. .......................................................................................... 39 Wprowadzenie regulaminu pracy zarządu ......................................................................... 40 Postanowienia w regulaminie pracy zarządu ..................................................................... 42 Konsekwencje naruszenia regulaminu przez członków zarządu .................................... 57 Rozdział IV Uchwały zarządu ......................................................................................................................... 61 Reprezentacja spółki ............................................................................................................ 62 Czynności zwykłego zarządu oraz przekraczające zakres zwykłego zarządu ............... 63 Podejmowanie uchwał przez zarząd ................................................................................... 65 Głosowanie nad uchwałami przez zarząd ......................................................................... 73 Ważność uchwał zarządu ...................................................................................................... 78 Rozdział V Relacje członka zarządu ze spółką .......................................................................................... 81 Obowiązek powstrzymania się od rozstrzygania spraw spółki ...................................... 81 Członek zarządu będący wspólnikiem – powstrzymanie się od głosowania na zgromadzeniu wspólników ............................................................................................. 86 Reprezentacja spółki, gdy drugą stroną umowy jest członek zarządu ..................................................................................................................... 90 4 Spis treści Rozdział VI Reprezentacja spółki w sporze z członkami zarządu ........................................................... 93 Reprezentacja spółki przez radę nadzorczą ....................................................................... 94 Reprezentacja spółki przez pełnomocnika ......................................................................... 95 Pozew o uchylenie i stwierdzenie nieważności uchwały .................................................. 99 Pozew wspólnika przeciwko członkowi zarządu ............................................................... 100 Wstęp Zarząd jest jednym z najważniejszych organów w spół- ce z ograniczoną odpowiedzialnością. Prawidłowe wy- konywanie obowiązków przez członków zarządu ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania firmy. Nie- trudno popełnić błąd, który może okazać się kosztow- ny i narazić ją na ogromne straty finansowe. Właściwe prowadzenie spraw spółki wymaga znajomości nie tyl- ko przepisów prawa, ale i praktyki. Dlatego też przy- gotowaliśmy dla Państwa książkę „Zarząd w spółce z o.o.”. Jest to pierwsza publikacja z serii„Biblioteczka spółki z o.o.”. Książka daje szczegółowe wskazówki, w jaki sposób po- wołać oraz odwołać zarząd w spółce. Nasi eksperci, po- siadający wieloletnie doświadczenie w udzielaniu porad spółkom z o.o., przedstawią najważniejsze i najbardziej problematyczne zagadnienia związane z prawami i obo- wiązkami członków zarządów. „Zarząd w spółce z o.o.” to kompendium wiedzy za- równo dla członków zarządów, jak i udziałowców spół- ki oraz członków rad nadzorczych. Omawiamy w nim bowiem nie tylko relacje członków zarządu ze spółką, ale także zasady reprezentacji w sytuacji, gdy członek zarządu popadnie w konflikt z firmą. Przedstawiamy również sposób funkcjonowania zarządu w oparciu o re- gulamin oraz podpowiadamy jakie zapisy – korzystne zarówno dla spółki, jak i zarządu – powinny się w nim znaleźć. Ponadto czytelnicy znajdą w publikacji prak- 6 tyczne porady dotyczące podejmowania uchwał przez zarząd, a także wskazówki, jak uniknąć błędów przy ich podejmowaniu. Wyjaśniamy także, kiedy zarząd dokonuje czynności zwykłego zarządu, a kiedy czynności przekraczające jego zakres. Podpowiadamy, o czym należy pamiętać gdy określona czynność przekracza zakres zwykłego za- rządu i w jaki sposób powinien postąpić zarząd, by nie narazić się na odpowiedzialność. Z poważaniem Joanna Banasiak-Lach redaktor prowadzący Zarząd w spółce z o.o.www.doradcaprezesa.wip.pl Biblioteczka spółki z o.o. Rozdział I Powoływanie i odwoływanie członków zarządu Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest po- woływany w umowie spółki. Zarząd spółki może być także powołany po podpisaniu umowy. Wówczas jest powoły- wany uchwałą wspólników, chyba że umowa stanowi ina- czej. Na przykład z umowy spółki może wynikać, że prawo powołania zarządu przysługuje radzie nadzorczej lub konkretnemu wspólnikowi. Z reguły przy podejmowa- niu uchwały w sprawie powołania zarządu wymagana jest bezwzględna większość głosów. PRZYKŁAD Treść uchwały wspólników o powołaniu zarządu może być następująca: Pkt 1. Na stanowisko członka zarządu powołuje się pana Jana Kowalskiego zam. w Warszawie, ul. Dobra 3/8 m. 354. Powołanie zarządu musi zostać odpowiednio udoku- mentowane, a dowód jego ustanowienia (odpowiedni dokument, np. uchwała rady nadzorczej) wraz z wy- szczególnieniem składu osobowego zarządu należy zło- żyć wraz ze zgłoszeniem spółki do sądu rejestrowego (art. 167 § 1 pkt 3 ustawy z 15 września 2000 r. – Ko- deks spółek handlowych; Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zm.; dalej: ksh). Biblioteczka spółki z o.o. www.doradcaprezesa.wip.pl 8 Skład zarządu Skład zarządu – kto decyduje Członek zarządu może rozpocząć pełnienie swoich obo- wiązków od momentu powołania, chyba że z aktu powo- łania będzie wynikać co innego. Wpis nowego członka zarządu do KRS ma więc charakter wyłącznie deklarato- ryjny. Powołanie danej osoby do zarządu wystarcza, aby mogła ona wykonywać wszelkie czynności, do których uprawniony jest zarząd. Tak więc nie są już potrzebne żadne dodatkowe dyspozycje ani upoważnienia. W zarządzie może zasiadać jedna osoba lub kilka osób (zarząd wieloosobowy). W skład zarządu mogą wcho- dzić zarówno wspólnicy, jak i osoby spoza ich grona – tak pracownicy, jak osoby, które nie współpracowały dotych- czas ze spółką. Najczęściej do zarządu powołuje się wspólników, jednak coraz częściej funkcję tę powierza się osobom profesjonal- nie zajmującym się prowadzeniem spraw spółek – mene- dżerom, którzy posiadają doświadczenie i odpowiednie wykształcenie z dziedziny zarządzania, prawa, ekonomii. Wspólnicy natomiast starają się, aby zasiąść w radzie nad- zorczej, gdyż dzięki temu otrzymują nie tylko dywidendy, ale także wynagrodzenia za odbyte posiedzenia. Prawo wyboru członków zarządu przysługuje wspólnikom. Mają oni swobodę w decydowaniu o tym, jakie osoby po- wołają. Mogą także przekazać to prawo np. radzie nadzor- czej lub jednej osobie ze swego grona, ale tylko wówczas, gdy taką możliwość przewiduje umowa spółki. Jeśli zgro- madzenie wspólników przekaże uprawnienie do powoła- nia członków zarządu innemu organowi, nie oznacza to, że zrzeka się ono możliwości odwołania osób z zarządu. Zgromadzenie wspólników zawsze będzie mogło de- cydować o odwołaniu każdego członka zarządu (chyba Zarząd w spółce z o.o.www.doradcaprezesa.wip.pl Biblioteczka spółki z o.o. biblioteczka spółki z o.o. Zarząd w spółce z o.o. ZASADY FUNKCJONOWANIA Z a r z ą d w s p ó ł c e z o o . . Z a s a d y f u n k c j o n o w a n i a 39,90 zł brutto UOQ 07
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarząd w spółce z o.o. Zasady funkcjonowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: