Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00097 009746 11018469 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań - ebook/pdf
Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 127
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7685-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Autorzy publikacji podjęli się ważnej obecnie w polskiej gospodarce tematyki badań nad branżą spotkań (kongresami, konferencjami, wyjazdami motywacyjnymi, targami i wystawami oraz wydarzeniami firmowymi). Nowatorskie analizy przeprowadzone zostały w kontekście podnoszenia konkurencyjności branży dzięki profesjonalnie zarządzanym procesom innowacji na poziomie przedsiębiorstwa. Ta praca powinna znaleźć się w biblioteczce każdej osoby organizującej lub uczestniczącej w profesjonalnych spotkaniach lub wydarzeniach. Pozwala zrozumieć mechanizmy skutecznej współpracy z dostawcami wysokospecjalistycznych usług biznesowych (ang. Knowledge Intensive Business Services – KIBS) oraz wskazuje najważniejsze trendy rozwoju branży spotkań i turystyki biznesowej.

Autorzy:

„….recenzowana książka to wartościowe opracowanie wypełniające lukę w zakresie badań sektora przemysłu spotkań i jego podatności na innowacje. Na szczególne podkreślenie i wysoką ocenę zasługują przedstawione w tej książce wyniki badań empirycznych z wykorzystaniem wielu metod: ankietowej, wywiadów pogłębionych i studiów przypadków, co stanowi o jej dużych walorach poznawczych i metodycznych. Zastosowanie triangulacji metod pozwoliło nie tylko na uzyskanie wartościowych poznawczo i aplikacyjnie informacji o zarządzaniu innowacjami w przemyśle spotkań, ale podniosło także ich wiarygodność. Wzmacniają ją także przytoczone wyniki badań wtórnych, szczególnie zagranicznych. Jest to pierwsze w Polsce takie opracowanie i Autorzy słusznie podkreślają potrzebę dalszych pogłębionych badań w tym zakresie. Zaprezentowane badania i zastosowana w nich metodyka mogą stanowić punkt odniesienia do badań w innych miastach. Praca oparta jest na dobrze dobranej literaturze przedmiotu, głównie zagranicznej, napisana komunikatywnym językiem i nie przytłacza czytelnika nadmiarem rozważań teoretycznych”.

Prof. UE dr hab. Teresa Żabińska

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krzysztof Borodako Jadwiga Berbeka Michał Rudnicki Zarzàdzanie innowacjami w przemyÊle spotkaƒ Zarzàdzanie innowacjami w przemyÊle spotkaƒ Krzysztof Borodako Jadwiga Berbeka Michał Rudnicki Zarzàdzanie innowacjami w przemyÊle spotkaƒ Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2015 4 Wydawca: Dorota Ostrowska-Furmanek Redaktor merytoryczny: Barbara Wardein Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Ilustracja na okładce: iStockphoto.com/yystom Seria: Zarządzanie Recenzent: dr hab. Teresa Żabińska, prof. UE w Katowicach Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/03983 © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel. (22) 33 77 600 Skład i łamanie: Ireneusz Gawliński Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-7684-4 ISBN 978-83-255-7685-1 Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem Spis treści Wprowadzenie ...................................................................................................................... 7 Rozdział 1. Struktura przemysłu spotkań i wydarzeń ................................................. 1.1. Istota przemysłu spotkań ....................................................................................... 1.1.1. Kwestie terminologiczne ............................................................................... 1.1.2. Cechy i znaczenie przemysłu spotkań ....................................................... 1.2. Kluczowe rodzaje spotkań i wydarzeń ................................................................ 1.3. Geneza i rola Convention Bureau ........................................................................ 1.4. Miejsca spotkań i wydarzeń ................................................................................. Rozdział 2. Innowacje w organizacjach przemysłu spotkań ...................................... 2.1. Istota i rodzaje innowacji w sektorze usług ........................................................ 2.2. Zarządzanie procesem innowacyjnym w przemyśle spotkań ......................... 2.3. Źródła innowacji w przemyśle spotkań ............................................................... 2.4. Wiedza i jej transfer w procesach innowacji ....................................................... Rozdział 3. Funkcje i znaczenie wysokospecjalistycznych usług biznesowych .... 3.1. Definicje i cechy charakteryzujące wysokospecjalistyczne usługi biznesowe.................................................................................................................. 3.2. Typologia wysokospecjalistycznych usług biznesowych ................................. 3.3. Wysokospecjalistyczne usługi biznesowe i ich rola w kreowaniu innowacji ................................................................................................................... Rozdział 4. Metodyka badań .............................................................................................. 4.1. Etapy procesu badawczego .................................................................................... 4.2. Wykorzystane metody badawcze ......................................................................... 4.2.1. Badania ankietowe ........................................................................................ 4.2.2. Założenia badawcze metody wywiadu pogłębionego zindywidualizowanego ......................................................................................... 4.2.3 Case study – studium przypadku ................................................................. Rozdział 5. Czynniki i skutki współpracy z dostawcami usług specjalistycznych 5.1. Charakterystyka respondentów ............................................................................ 5.2. Motywy podejmowania współpracy z oferentami wysokospecjalistycznych usług biznesowych .................................................................................................. 5.3. Zakres korzystania z dostawców usług specjalistycznych .............................. 5.4. Potencjalny wzrost popytu na usługi specjalistyczne w przemyśle spotkań ..................................................................................................................... 5 11 11 11 15 20 24 29 32 32 36 38 39 42 42 45 47 50 50 51 51 52 52 55 58 61 63 Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 6 Spis treści Rozdział 6. Postrzeganie innowacji przez podmioty przemysłu spotkań ............... 6.1. Charakterystyka respondentów ........................................................................... 6.2. Umiejscowienie zjawiska innowacji w branży spotkań.................................... 6.3. Ocena rynku branży spotkań ............................................................................... Rozdział 7. Wykorzystanie innowacji w przemyśle spotkań na podstawie studiów przypadków ............................................................................................................ 7.1. Wprowadzenie ........................................................................................................ 7.2. Analiza wykorzystania innowacji w segmencie kongresów i konferencji .... 7.3. Analiza wykorzystania innowacji w segmencie wydarzeń korporacyjnych ........................................................................................................ 66 66 67 75 89 89 90 92 7.4. Analiza wykorzystania innowacji w segmencie targów i wystaw gospodarczych ........................................................................................................ 97 Rozdział 8. Perspektywy rozwoju przemysłu spotkań w Krakowie ......................... 102 8.1. Globalne trendy i czynniki zmian w przemyśle spotkań ................................. 102 8.2. Kluczowe trendy w branży targowej .................................................................. 106 8.3. Potencjalne kierunki rozwoju przemysłu spotkań w Krakowie .................... 107 Wnioski i rekomendacje ...................................................................................................... 111 Bibliografia ............................................................................................................................. 114 Indeks ....................................................................................................................................... 123 Wprowadzenie 7 Wprowadzenie Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i robi to. Albert Einstein Osoby zatrudnione na kierowniczych stanowiskach w przemyśle spotkań nie- ustannie stają przed koniecznością rozwiązywania trudnych problemów, podej- mowania skomplikowanych i ważnych decyzji w warunkach niepełnej informacji i presji czasu. Rynek spotkań i wydarzeń jest złożony, charakteryzujący się wie- loma relacjami, dynamicznie się zmieniający i bardzo konkurencyjny. Podmioty działające na nim muszą sprostać permanentnie się pojawiającym wyzwaniom. Im bardziej wymagający klient, im bardziej złożone wydarzenie i więcej podmiotów zaangażowanych w jego organizację, tym więcej powstaje sytuacji kryzysowych. Wprowadzanie innowacji jest szansą rozwiązania niektórych z nich i zapobie- gania innym. Nowe rozwiązania w skali przedsiębiorstwa, w skali organizatora oraz projektu wydają się być nieuniknione w tej branży. Specyfika rynku spotkań i wydarzeń, liczne rozmowy przeprowadzone w środowisku badaczy i praktyków oraz brak publikacji naukowych traktujących o wyżej wymienionych problemach stanowiły przyczyny, dla których autorzy podjęli się napisania niniejszej książki. Przemysł spotkań w Krakowie od wielu lat notuje dynamiczny rozwój. Jest on dostrzegany nie tylko w ujęciu ilościowym (co jest trudne do jednoznacznego stwierdzenia z uwagi na zmianę metodyki liczenia wielkości tej branży), ale rów- nież w ujęciu jakościowym. Wiele przedsiębiorstw znacząco się rozwija, spływają nowe zapytania do krakowskich profesjonalnych organizatorów, hotele bizneso- we w mieście notują wysokie wskaźniki obłożenia sal i pokoi w szczycie sezo- nu spotkań. Perspektywy korzystnych zmian w Krakowie w tej branży jeszcze mocniej się zarysowały w momencie oddania do użytku trzech nowych dużych obiektów o łącznej pojemności ponad 25 tys. miejsc. Różne inne branże gospo- darki korzystały z dostępnych w poprzedniej perspektywie finansowej środków unijnych na działania innowacyjne, natomiast w tej branży padały często stwier- dzenia wątpiące w jej nowatorski charakter. Tematem przewodnim tej książki jest zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań, rozumiane jako ściśle zdefiniowany proces przebiegający na poziomie przedsiębiorstwa. Natomiast przemysł spotkań definiowany jest jako całokształt zjawisk i procesów związanych z organizacją spotkań w danym miejscu i czasie, czyli obejmuje wszystkie działania podejmowane przez przedsiębiorstwa świad- czące usługi organizacji, zarządzania oraz wspierania przygotowania i realizacji spotkania (np. kongresu) lub wydarzenia (np. otwarcie nowej fabryki lub pro- 8 mocja nowego produktu). Przeprowadzone badania literaturowe potwierdziły, że w branży spotkań (zdominowanej przez mikro- i małe firmy) mają miejsce trzy główne grupy działań – identyfikacja potrzeb i pomysłów, ocena tych pomysłów, a następnie wdrożenie ich w ramach organizacji wydarzenia. W przypadku ba- dań empirycznych próbowano przede wszystkim zidentyfikować składowe tego procesu, czynniki go kształtujące oraz scharakteryzować ich realizację. Było to zadaniem trudnym, dołożono natomiast starań, aby pokazać i przekonać zainte- resowanych o dużym potencjale innowacyjnym tkwiącym w tej branży. W związku z powyższym celem głównym opracowania było określenie uwa- runkowań pozwalających na rozwój innowacyjnych rozwiązań w przemyśle spo- tkań, a także form tych innowacji. Osiągnięcie tego celu wymagało poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania badawcze: ƒƒ Jak przebiegają innowacje w przemyśle spotkań? ƒƒ Jakie funkcje pełnią wysokospecjalistyczne usługi biznesowe w przemyśle spotkań? ƒƒ Jakie są czynniki stymulujące współpracę dostawców wysokospecjalistycz- nych usług biznesowych dla przedsiębiorstw z przemysłu spotkań? ƒƒ Jak są postrzegane innowacje w branży spotkań i z jakimi zjawiskami są powiązane znaczeniowo? mentach rynku? ƒƒ Jakiego rodzaju innowacje są wykorzystywane w poszczególnych seg- ƒƒ Jakie są potencjalne kierunki rozwoju przemysłu spotkań w Krakowie oparte na innowacyjnych rozwiązaniach (w zróżnicowanym zakresie)? Niniejsza książka jest efektem zrealizowanego grantu badawczego ze środków Narodowego Centrum Nauki, a prezentowane w niej treści są rozszerzeniem, po- głębieniem i jednocześnie kontynuacją wyników badań przedstawionych w pierw- szej monografii z tego samego grantu, wydanej w 2014 roku pod tytułem Usługi specjalistyczne w turystyce biznesowej (dostępnej online w wersji bezpłatnego e-booka). Należy wyjaśnić, że w książce (ze względów stylistycznych) zamiennie sto- sowano terminy będące w swojej istocie nie do końca synonimami, takie jak: przemysł spotkań, branża spotkań, turystyka biznesowa, turystyka MICE, bran- ża organizacji wydarzeń i spotkań czy branża eventowa. W opracowaniu podję- to jednakże próbę uporządkowania kwestii definicyjnych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na termin wysokospecjalistycznych usług biznesowych, które również w książce nazywane są wiedzointensywnymi usługami biznesowymi, a także po dogłębnych studiach literaturowych wykorzystano pojęcia usług in- tensywnie wykorzystujących wiedzę lub usług bogatych w wiedzę. Liczne formy określeń tej grupy usług wynikają z prób tłumaczenia angielskiego terminu know- ledge-intensive business services, który w skrócie określany jest jako KIBS i również jest używany w niniejszej publikacji. Przedstawiona w książce analiza branży organizacji spotkań i wydarzeń doty- czyła zagadnień turystyki biznesowej – uczestników spotkań i wydarzeń będących osobami przyjezdnymi do Krakowa (jednocześnie bardzo często korzystającymi w ramach tego pobytu z noclegu). Problematyka zarządzania innowacjami w przemyśle spotkań jest bardzo trudnym problemem badawczym. Wynika to z kilku przesłanek. Zagadnienie Wprowadzenie Wprowadzenie 9 innowacji w usługach jest stosunkowo młodym obszarem badań, wymagającym dalszych prac nad tym tematem. Po drugie przemysł spotkań jest mało znanym rodzajem działalności gospodarczej, stąd niewiele jest opracowań naukowych na jego temat, nawet w literaturze międzynarodowej. Po trzecie wiedza o tej branży może być uzyskana przede wszystkim od strony podażowej rynku, tj. organiza- torów, profesjonalnych pośredników, agencji eventowych lub podwykonawców – w tym również dostawców usług noclegowych i cateringowych. Te wszystkie przesłanki sprawiły, że autorzy zdecydowali się na zastosowanie rzadkich w tej dziedzinie metod badawczych, takich jak wywiady pogłębione strukturyzo- wane oraz studia przypadków. Efekty przeprowadzonych analiz przedstawia- ją końcowe rozdziały książki (rozdział siódmy i ósmy). O ile powyższe metody są stosowane w naukach społecznych od wielu lat, o tyle w badaniach rynku tu- rystycznego i przemysłu spotkań są niemalże niespotykane. Przedstawiona monografia składa się z ośmiu rozdziałów poprzedzonych wstępem. Rozdział pierwszy – poświęcony teoretycznym aspektom przemysłu spotkań – skupia się na rozważaniach definicyjnych, rodzajach spotkań i wyda- rzeń, a także biurach kongresów i miejscach organizacji spotkań. Kolejny roz- dział to pogłębione studia literaturowe i dyskusja nad zarządzaniem innowacjami w przemyśle spotkań. W rozdziale trzecim autorzy koncentrują się na wysoko- specjalistycznych usługach biznesowych – ich funkcjach i znaczeniu. W rozdziale czwartym omówiono założenia metodyczne prowadzonych badań. W rozdziale piątym zaprezentowano czynniki współpracy podmiotów branży spotkań z do- stawcami wysokospecjalistycznych usług biznesowych. Kolejny rozdział zawiera wyniki analiz postrzegania innowacji przez podmioty przemysłu spotkań. W roz- dziale siódmym zaprezentowano wyniki analiz studiów przypadków dotyczą- ce wykorzystania innowacji w poszczególnych segmentach przemysłu spotkań. Efekty badań literaturowych i empirycznych uzupełniono o analizę perspektyw rozwoju przemysłu spotkań w najbliższych latach, wskazując na pewne trendy na rynku spotkań. Całość merytorycznie zamykają wnioski i rekomendacje. Ele- mentem uzupełniającym monografii jest obszerna bibliografia. Monografia jest skierowana do trzech głównych grup czytelników. Pierw- szą stanowią studenci rozwijający zainteresowania naukowe i zawodowe o tema- tyce branży spotkań i wydarzeń. Autorzy mają nadzieję, że niniejsza publikacja będzie stanowić doskonałe wprowadzenie w tematykę tej branży, jej strukturę, specyfikę oraz nowości organizacyjne i techniczne. Skierowana jest ona przede wszystkim do studentów kierunków: turystyka i rekreacja oraz gospodarka tu- rystyczna, zwłaszcza specjalności: turystyka biznesowa lub zarządzanie wy- darzeniami (event management), a także kierunków związanych z innowacjami. Drugą grupą czytelników są pracownicy nauki zgłębiający specyfikę innowacji, w szczególności w obszarze przemysłu spotkań i turystyki biznesowej. Bogaty materiał empiryczny oparty na wywiadach z praktykami oraz studia przypad- ków sprawiają, że publikacja ta może być ważnym materiałem źródłowym także dla praktyków z branży spotkań, eventowej oraz turystycznej. Autorzy pragną podziękować wszystkim przedstawicielom firm z przemy- słu spotkań z Krakowa za udział w badaniach i przekazanie cennych informacji pozwalających zrozumieć tworzenie innowacji w tej branży i współpracę z do- stawcami wysokospecjalistycznych usług biznesowych. Podziękowania należą się
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: