Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00066 016570 17796451 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie jakością w podmiotach ochrony zdrowia - ebook/pdf
Zarządzanie jakością w podmiotach ochrony zdrowia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 138
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 9788365682864 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> zdrowie, medycyna
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).
Zadaniem niniejszej monografii jest dokonanie przyczynku do analizy wzajemnych relacji między systemem opieki zdrowotnej a znaczeniem jakości usług oraz identyfikacja czynników wpływających na efektywność i skuteczność zarządzania typologii podstawowych metod i technik poprawy jakości w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz wypracowanie rozwiązań aplikacyjnych służących optymalizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych i zwiększaniu ich przewagi konkurencyjnej. Monografia jest adresowana nie tylko do menedżerów zdrowia (dyrektorów placówek medycznych, kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, pełnomocników i auditorów ds. jakości), ale także do lekarzy i personelu pomocniczego, którzy mogą znaleźć w niej odpowiedź na nurtujące ich pytania dotyczące systemowego zapewniania wysokiej jakości w placówkach medycznych i okołomedycznych
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Dbałość o systemową jakość w ochronie zdrowia stanowi jeden z fundamentów jej właściwego funkcjonowania w systemie opieki zdrowotnej w Polsce, zarówno z punktu widzenia świadczeniodawców, instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, or- ganów kontroli i nadzoru, jak i świadczeniobiorców. O tym, jak dużą rolę odgry- wa zarządzanie jakością w procesach medycznych oraz administracyjnych, niech świadczy fakt permanentnego doskonalenia organizacji pod kątem jak najlepsze- go realizowania ustawowych i statutowych zadań w oparciu o kwalitologię, naukę o  jakości. Jak pisze Władysław Mantura, „współcześnie występuje korzystny dla rozwoju kwalitologii trend, polegający na rozszerzaniu obiektu badań na produkty, procesy, działania i systemy występujące w  różnych organizacjach. Powiększa się także spektrum aspektów badawczych, wykraczających daleko poza problematykę kontroli technicznej”1. Nie inaczej jest w  przypadku systemu opieki zdrowotnej. Wykorzystuje ona w działalności menedżerskiej oraz diagnostyczno-leczniczej wypracowane modele wynikające z interdyscyplinarności kwalitologii, implementując je w wybrane bądź holistyczne elementy organizacji świadczących usługi medyczne. W modelach biz- nesowych współczesnych organizacji, tak komercyjnych, jak i działających na zasa- dach non-profit, rośnie znaczenie jakości i zarządzania nią jako skutecznego narzę- dzia realizacji celów i zadań strategicznych, operacyjnych i bieżących organizacji. Dotyczy to również placówek funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia, które – dla zwiększania swojej skuteczności w zaspokajaniu potrzeb odbiorców – inwestują w działania generujące wysoką jakość usług czy oferowanych produktów. Rolę za- rządzania jakością na rynku ochrony zdrowia zwiększają obecnie rozliczne czynni- ki systemowe, świadomościowe i społeczne: przepisy prawne, wzmagająca się walka konkurencyjna, profesjonalizacja zarządzania, upowszechnienie się menedżeryzmu jako doktryny zarządzania itp. Należy domniemywać, że wdrożenie w przyszłości ustawy o jakości w ochronie zdrowia dodatkowo zdynamizuje i wzmocni ów pro- ces. Efektywne funkcjonowanie służby zdrowia wywiera istotny wpływ na jakość życia społeczeństw, a u źródeł tej efektywności leży z kolei racjonalne, nowocze- sne, zgodne z najwyższymi standardami zarządzanie placówkami służby zdrowia, uwzględniające paradygmaty zarządzania przez jakość. Zadaniem niniejszej monografii jest dokonanie przyczynku do analizy wzajem- nych relacji między systemem opieki zdrowotnej a znaczeniem jakości usług oraz identyfikacja czynników wpływających na efektywność i skuteczność zarządzania 1 W. Mantura, Wybrane zastosowania kwalitologii, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2012, 3/1, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012. 10 jakością w placówkach ochrony zdrowia. Ma ona na celu wskazanie i dokonanie typologii podstawowych metod i  technik poprawy jakości w  zakresie świadczeń zdrowotnych oraz wypracowanie rozwiązań aplikacyjnych służących optymalizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych i zwiększaniu ich przewagi konkurencyj- nej. Monografia jest adresowana nie tylko do menedżerów zdrowia (dyrektorów placówek medycznych, kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, pełnomocników i auditorów ds. jakości), ale także do lekarzy i personelu pomoc- niczego, którzy mogą znaleźć w niej odpowiedź na nurtujące ich pytania dotyczące systemowego zapewniania wysokiej jakości w placówkach medycznych i okołome- dycznych. Ufam, że zebrane dane pozwolą na nowe wypracowanie definicji pojęcia „jakość w ochronie zdrowia”, poszerzenie wiedzy z tego obszaru oraz dokonanie klasyfikacji czynników, które składają się na obiektywną i subiektywną ocenę jako- ści usług świadczonych przez podmioty lecznicze oraz inne podmioty funkcjonują- ce w sektorze ochrony zdrowia. Piotr Celej Zarządzanie jakością w podmiotach ochrony zdrowia
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie jakością w podmiotach ochrony zdrowia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: