Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00060 005744 20005715 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie poprzez cele - ebook/pdf
Zarządzanie poprzez cele - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 21
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-087-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Profesjonalna i zwięzła publikacja na temat nowoczesnego narzędzia zarządzania, jakim jest zarządzanie poprzez cele, przydatna dla menedżerów i kierowników każdego szczebla!
Praktyczny dokument w formacie pdf!

Tematyka
Profesjonalna i zwięzła publikacja na temat nowoczesnego narzędzia zarządzania, jakim jest zarządzanie poprzez cele, przydatna dla menedżerów i kierowników każdego szczebla zarządzania!

 

W publikacji znajdziecie Państwo informacje:

 

Nasza publikacja w prosty i przystępny sposób dostarcza niezbędnej wiedzy, koniecznej do efektywnego wdrożenia zarządzania poprzez cele i skorzystania z wszystkich zalet tego narzędzia!
Publikacja „Zarządzanie poprzez cele” pomoże Państwu rozwiązać problemy firmy związane z planowaniem, motywacją, oceną i kontrolą. Prawidłowe wdrożenie tej metody zarządzania gwarantuje:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271 02-133 Warszawa www.dashofer.pl VERLAG DASHÖFER Wiedza praktyczna: Zarządzanie poprzez cele Autor: Peter Maas Copyright © 2011 Dashöfer Holding Ltd Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa VERLAG DASHÖFER Wiedza praktyczna: Zarządzanie poprzez cele Spis treści: 1. Definicja celów ........................................................................... 3 2. Rodzaje celów ............................................................................. 3 3. Wytyczanie celów ...................................................................... 5 4. Kryteria jakości celów ...................................................... 6 5. Warunki zarządzania poprzez cele ........................................... 10 6. Uzgadnianie celów .................................................................. 11 7. Kontrakt ................................................................................... 11 8. Określanie a uzgadnianie celów .............................................. 13 9. Rozmowa dotycząca uzgodnienia celów ................................ 15 10. Wady procesu uzgodnień celów ............................................. 17 11. Formularz ................................................................................. 17 12. Bodźce motywacyjne i premie ................................................ 18 13. Podsumowanie ........................................................................ 18 14. Wykaz proponowanej literatury .............................................. 21 Autor: PETER MAAS Doradca personalny oraz trener personalny, dyplomowany psycholog. 10 lat pracy jako doradca w DGP, Düsseldorf, Niemcy. 3 lata pracy jako trener i kierownik projektu w Kienbaum Consulting, od 1996 pracuje na własny rachunek. Copyright © 2011 Dashöfer Holding Ltd Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa ©©Copyright 2011 Dashofer Holding Ltd. Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa. ISBN 978-83-7537-087-4 Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do tytułu i licencji jest własnością Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie,przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji, również na nośnikach magnetycznych i elektronicznych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze względu na stałe zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone informacje. Wydawnictwo nie odpowiada w szczególności za treść przedstawionych stron internetowych. Redaktor odpowiedzialny: Renata Murlikowska murlikowska@dashofer.pl Skład: Krzysztof Zabielski Edycja: Małgorzata Sieradzka-Krusińska 3 „Zarządzanie poprzez cele” 1. Definicja celów Cel, według encyklopedii Brockhaus, oznacza „(...) stan, który został stworzony przez indywidualny, wolny wybór i decyzję. Urzeczywistnia się on poprzez działa- nie, a planowanie i realizacja są dla niego elementami przewodnimi. Wszelkie za- mierzone działanie jest określone przez cele i uzasadnione przez motywy, które każdemu celowi nadają wartość (...)”. Tym samym, cele stanowią „zmianę obecnego stanu”, ponieważ cel jest zawsze czymś, co nie zostało jeszcze osiągnięte. Można mieć cele zarówno prywatne, jak i zawodowe, jednak do wszystkich tych obszarów odnosi się powiedzenie Lao-tse: „kto nie wie, dokąd chce dopłynąć, ten nie będzie miał pomyślnych wiatrów”. Stąd też cele odnoszą się również do pracy zawodowej, są tu wręcz niezbędne. Wg Kle- inbecka (1991), funkcja celów w zarządzaniu sprowadzona została do czterech me- chanizmów, które mają wpływ na wydajne działanie. Cele... + nadają działaniu kierunek, + zwracają uwagę na ważne dla danego działania informacje, + w przypadku wyższych celów wymuszają większy wysiłek i wytrwałość, + oddziałują również pośrednio, przyczyniając się do tworzenia specyficz- nych dla określonych zadań – strategii i planów. 2. Rodzaje celów Na poziomie organizacji i przedsiębiorstw rozróżniam trzy rodzaje celów: cele stra- tegiczne, cele taktyczne i cele operacyjne. Uderzające jest to, że określenia te brzmią po wojskowemu. Bierze się to stąd, że cele te, tak jak i wiele innych elemen- tów nowoczesnej nauki o zarządzaniu, można sprowadzić do modeli, które mają swój początek w dziedzinie wojskowej. Cele strategiczne organizacji to cele, które odnoszą się do całej organizacji lub całego przedsiębiorstwa. Przy tym niekoniecznie obowiązują one każdą z komórek organiza- cji w ten sam sposób – chodzi nam raczej o ogólne cele organizacji. Są one często sfor- mułowane relatywnie abstrakcyjnie (a poprzez to nie muszą – w przeciwieństwie do celów taktycznych i operacyjnych – podporządkowywać się opisanym w rozdziale 4 kryteriom jakości celów). Ponadto, cele te mają dość szeroki horyzont czasowy (naj- częściej od 5 do 10 lat – stąd też często nazywane są celami średniookresowymi). Cele strategiczne mogą wywodzić się z najróżniejszych źródeł, np.: a) zarząd danej organizacji (kierownicy, szefowie, itp.) ma pewną wizję i spisuje ją w formie strategii, b) sugestie mogą również pochodzić od załogi, która zainspiruje kierow- nictwo organizacji do sformułowania strategii, c) zmiany zachodzące w otoczeniu lub na rynku, na którym działa organi- zacja, mogą wymusić dopasowanie się lub stworzą nowe szanse, które znajdą swe odbicie w strategii, itp. Copyright © 2011 Dashöfer Holding Ltd Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 4 Obojętne z jakiego źródła (lub z jakich źródeł) zrodziła się strategia, zawsze zosta- nie ona ustalona przez kierownictwo organizacji. Dlatego też ustalenie strategii rzadko jest procesem demokratycznym (zarówno organizacje, jak i przedsiębior- stwa rzadko są systemami demokratycznymi), lecz zadaniem narzuconym „z góry”. Przykład strategicznego celu szkoły wyższej: „Zostać przyjętym w poczet elitarnych uniwersytetów”. Przykład strategicznego celu przedsiębiorstwa: „Stać się firmą przodującą na rynku polskim”. Przykład strategicznego celu gminy: „Stać się najbardziej przyjaznym miastem dla dzieci w Wielkopolsce”. Od celu strategicznego wyprowadzane są cele taktyczne. Cel taktyczny nie doty- czy już organizacji jako całości, lecz tylko jej części (np. działy, referaty, komórki). Najwyższy szczebel, znajdujący się tuż poniżej szczebla kierowniczego (np. zarządu lub kierownictwa firmy), można więc określić jako „pierwszy szczebel taktyczny”, a leżące pod nim poziomy stanowią „drugi szczebel taktyczny”, itp. Cele taktyczne zawsze dotyczą części organizacji znajdującej się w strukturze firmy oraz podlegają wymienionym w rozdziale czwartym kryteriom jakości i z reguły są uzgadniane lub ustalane w sposób wiążący na okres jednego roku. Poniżej najniższej taktycznej warstwy organizacji napotykamy jednostkę, która sta- nowi szczebel operacyjny. Tutaj z kolei mamy do czynienia z celami operacyjnymi, które zawsze dotyczą poszczególnych osób i muszą być sformułowane według przytoczonych w dalszej części kryteriów jakości. Również w tym przypadku hory- zont czasowy wynosi 1 rok. Jak pokazuje poniższy diagram – rodzaje celów uporządkowane są hierarchicznie: CCeellee ssttrraatteeggiicczznnee CCeellee ttaakkttyycczznnee CCeellee ooppeerraaccyyjjnnee Copyright © 2011 Dashöfer Holding Ltd Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie poprzez cele
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: