Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00449 008250 20947694 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie przedsiębiorstwem. Część II - ebook/pdf
Zarządzanie przedsiębiorstwem. Część II - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Naukowe Wydawnictwo IVG Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62062-75-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> ekonomia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentujemy Państwu drugą część monografii naukowej pod tytułem „Zarządzanie

przedsiębiorstwem”, która zostało opracowana przez pracowników naukowych.

Książka prezentuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, stanowi prezentację badań

oraz diagnoz poświęconej problematyce aspektów zarządzania przedsiębiorstwem.

Autorzy niniejszych rozdziałów przedstawiają swoje osiągnięcia naukowe, dzięki

którym otrzymujemy ciekawe analizy, bogaty zasób wiedzy, a także nową wiedzę, jak

i również nowe rozwiązania stosowane w praktyce w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Monografię naukową adresujemy praktycznie do wszystkich zainteresowanych

aspektami ekonomii i zarządzania. Jak i również dla tych, którym jest niezbędna wiedza

teoretyczna i praktyczna z tego obszaru badawczego do kontynuacji dalszych badań naukowych.

Liczymy, że odnajdą Państwo w naszej książce „Zarządzanie przedsiębiorstwem”

inspiracje dla własnej praktyki zawodowej oraz naukowej.

Słowa kluczowe: wycena przedsiębiorstw, zarządzanie jakością, polityka jakości w bankach, system mierzenia satysfakcji klienta, konflikt w organizacji, elastyczne systemy wynagradzania, kafeteria, uelastycznianie wynagradzania, elastyczne plany świadczeń, systemy kafeteryjne, zastosowania sztucznej inteligencji w ekonomii, algorytmy genetyczne, oprogramowanie SFINX, ścieżka kariery w małym przedsiębiorstwie, etyka w biznesie

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zarządzanie przedsiębiorstwem Część III Zarządzanie przedsiębiorstwem Część II Zarządzanie przedsiębiorstwem Część II Szczecin 2013 Zarządzanie przedsiębiorstwem Część II Tytuł monografii naukowej: Zarządzanie przedsiębiorstwem Cz. II Autorzy: Krzysztof Janas, Katarzyna Szopik-Depczyńska Krystyna Serafin, Joanna Nieżu- rawska Grażyna Kowalewska, Urszula Żukowska, Monika Trojanowska, Anna Kubica Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Jerzy Olszewski Komitet Naukowy: prof. UG dr hab. Sylwia Pangsy- Kania prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki prof. UW dr hab. Grzegorz Karasiewicz Wydawnictwo naukowe: Naukowe Wydawnictwo IVG www.wydawnictwoivg.pl Miejsce i Rok Wydania: Szczecin 2013 rok ISBN 978-83-62062-75-1 ebook Printed in Poland by Naukowe Wydawnictwo IVG Szczecin 2013 rok © Groupivg.com Copyright 2013 All rights reserved. Published by arrangement with the original publisher Groupivg.com. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody wydawcy. Zarządzanie przedsiębiorstwem Część II Spis treści Przedmowa ........................................................................................................................... 6 Rozdział I Studium przypadków wycen przedsiębiorstw metodą skorygowanych aktywów netto ...................................................................................................................... 7 Wstęp ................................................................................................................................ 7 1.1. Model wyceny - opis i założenia ................................................................................ 9 1.2. Aktywa trwałe .......................................................................................................... 11 1.3. Aktywa obrotowe ..................................................................................................... 15 1.4. Kapitały własne i zobowiązania ............................................................................... 19 Podsumowanie ................................................................................................................ 21 Abstrakt ........................................................................................................................... 22 Case study company valuation by the adjusted net assets ............................................... 23 Abstract..................................................................................................................... 23 Bibliografia ..................................................................................................................... 23 Informacja o autorze ....................................................................................................... 24 Rozdział II Zarządzanie jakością w bankach .................................................................. 25 Wprowadzenie ................................................................................................................ 25 2.1. Polityka jakości w bankach ...................................................................................... 26 2.2. Standardy jakości w bankach ................................................................................... 30 2.3. System mierzenia satysfakcji klienta ....................................................................... 34 Podsumowanie ................................................................................................................ 37 The importance of quality in banks ................................................................................. 38 Bibliografia ..................................................................................................................... 38 Informacja o autorze ....................................................................................................... 38 Rozdział III Konflikt jako trudna sytuacja w organizacji ............................................. 39 Wprowadzenie ................................................................................................................ 39 3.1. Pojęcie konfliktu ...................................................................................................... 40 3.2. Źródła konfliktu organizacyjnego ............................................................................ 43 3.3. Symptomy konfliktu................................................................................................. 46 3.4. Metody kierowania konfliktem ............................................................................... 49 3.5. Metody rozwiązywania konfliktów w organizacji ................................................... 51 Podsumowanie ................................................................................................................ 55 Bibliografia ..................................................................................................................... 56 Informacja o autorze ....................................................................................................... 56 Rozdział IV Wykorzystanie elastycznych systemów wynagradzania na przykładzie kafeterii w przedsiębiorstwach w Polsce .......................................................................... 57 Streszczenie ..................................................................................................................... 57 Wstęp .............................................................................................................................. 58 4.1. Pojęcie elastycznych systemów wynagrodzeń ......................................................... 59 4.2. Kafeteria jako elastyczna forma płac ....................................................................... 61 4.3. Systemy kafeteryjne w przedsiębiorstwach w Polsce .............................................. 62 Zakończenie .................................................................................................................... 66 Zarządzanie przedsiębiorstwem Część II The use of elastic remuneration systems on the example of cafeteria in enterprises located in Poland ............................................................................................................. 67 Summary .................................................................................................................... 67 Bibliografia ..................................................................................................................... 68 Informacja o autorach ..................................................................................................... 68 Rozdział V Zastosowania sztucznej inteligencji w ekonomii.......................................... 69 Wprowadzenie ................................................................................................................ 69 5.1. Metody sztucznej inteligencji................................................................................... 70 5.1.1. Sieci neuronowe ............................................................................................... 70 5.1.2. Logika rozmyta................................................................................................. 74 5.1.3. Algorytmy genetyczne ..................................................................................... 75 5.2. Sieci neuronowe jako przykład wykorzystania sztucznej inteligencji w analizie ekonomicznej na podstawie pakietu SPHINX 3.0 .......................................................... 77 5.2.1. Oprogramowanie SFINX.................................................................................. 77 5.2.2. Zastosowanie sieci neuronowej w analizie ekonomicznej na przykładzie Neuronix z pakietu Sphinx ......................................................................................... 79 Podsumowanie ................................................................................................................ 80 Bibliografia ..................................................................................................................... 80 Informacja o autorkach ................................................................................................... 81 Rozdział VI Ścieżka kariery w małym przedsiębiorstwie .............................................. 82 Wprowadzenie ................................................................................................................ 82 6.1. Ujęcie definicyjne .................................................................................................... 83 6.2. Praca w małym przedsiębiorstwie – powód do dumy? ............................................ 87 6.3. Delegowanie zadań w małym przedsiębiorstwie ..................................................... 89 Podsumowanie ................................................................................................................ 90 Bibliografia ..................................................................................................................... 91 Informacja o autorze ....................................................................................................... 91 Rozdział VII Etyka w biznesie .......................................................................................... 92 Bibliografia ................................................................................................................... 104 Informacja o autorze ..................................................................................................... 104 Wykaz bibliografii ........................................................................................................... 105 Zarządzanie przedsiębiorstwem Część II Przedmowa Prezentujemy Państwu drugą część monografii naukowej pod tytułem „Zarządzanie przedsiębiorstwem”, która zostało opracowana przez pracowników naukowych. Książka prezentuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, stanowi prezentację badań oraz diagnoz poświęconej problematyce aspektów zarządzania przedsiębiorstwem. Autorzy niniejszych rozdziałów przedstawiają swoje osiągnięcia naukowe, dzięki którym otrzymujemy ciekawe analizy, bogaty zasób wiedzy, a także nową wiedzę, jak i również nowe rozwiązania stosowane w praktyce w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Monografię naukową adresujemy praktycznie do wszystkich zainteresowanych aspektami ekonomii i zarządzania. Jak i również dla tych, którym jest niezbędna wiedza teoretyczna i praktyczna z tego obszaru badawczego do kontynuacji dalszych badań nau- kowych. Liczymy, że odnajdą Państwo w naszej książce „Zarządzanie przedsiębiorstwem” inspiracje dla własnej praktyki zawodowej oraz naukowej. Słowa kluczowe: wycena przedsiębiorstw, zarządzanie jakością, polityka jakości w bankach, system mierzenia satysfakcji klienta, konflikt w organizacji, elastyczne systemy wynagradzania, kafeteria, uelastycznianie wynagradzania, elastyczne plany świadczeń, systemy kafeteryjne, zastosowania sztucznej inteligencji w ekonomii, algorytmy genetycz- ne, oprogramowanie SFINX, ścieżka kariery w małym przedsiębiorstwie, etyka w biznesie Mgr Krzysztof Janas Zarządzanie przedsiębiorstwem Część II Rozdział I Studium przypadków wycen przedsiębiorstw metodą skorygowanych aktywów netto Wstęp Przedsiębiorstwo zgodnie z podejściem [Zadora 2010] jest szczególną formą zorga- nizowanego działania nastawioną na tworzenie wartości dodanej. Im lepiej jest zarządzane i efektywniej alokuje posiadane zasoby, tym większą wartość dodaną osiąga i tym większą stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału może zapewnić inwestorom. Podejmowane w tym celu przez przedsiębiorstwo działania łączą się z perspektywy inwestorów z ryzy- kiem1. Jednym ze sposobów monitorowania tego ryzyka jest dokonywanie cyklicznych wycen kapitałów przedsiębiorstwa i analiza trendu ich zmian. Ustalenie wartości spółki – dokonanie jej wyceny jest niezbędne powtarzając za [Fernadezem 2002] również w przy- padku: prywatyzacji, restrukturyzacji oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw. [Szablewski i Tuzimek 2008] wskazywali, że wyceny przedsiębiorstwa mogą być dokonywane metodami zawierającymi się w pięciu grupach: − Metod majątkowych; − Metod porównawczych; − Metod mieszanych; − Metod dochodowych, oraz; − Metod opcji rzeczowych. Szerzej o wycenie metodą opcji rzeczowych można przeczytać w pracach [Rudny 2009; Benning i Tolkowsky 2002]. Dobór metody wyceny w zależności od przeznaczenia 1 W przypadku spółek akcyjnych ryzyko może być utożsamiane z uzyskaniem stóp zwrotu innych niż oczekiwane, na które składa się wzrost rynkowej wartości kapitałów oraz przewidywana wypłata dywidend Zarządzanie przedsiębiorstwem Część II regulowany jest prawnie. Podstawowymi aktami prawnymi określającymi sposób dokony- wania wyceny są Rozporządzenia Ministra Przekształceń Własnościowych z dnia 20 listopada 1990 roku w sprawie sposobu przeprowadzania analiz prawnych i ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa oraz klasyfikacji wymaganych od osób do- konujących analiz [Ustawa nr 2 z 1991] i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerw- ca 1997 roku w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposo- bu jej zlecania, opracowywania, zasada odbioru i finansowania [Ustawa z dnia 24 czerwca 1997], a także z dnia 21 września 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad wyceny nie- ruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego [Ustawa nr 207]. Stan- dardy wyceny regulują ponadto Powszechne Krajowe Zasady Wyceny i noty interpretacyj- ne, w tym opracowanie przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątko- wych. Wymienione powyżej akty prawne nie stanowią pełnej regulacji prawnej problema- tyki wycen. Szerzej o przepisach dotyczących wycen przedsiębiorstw można przeczytać w opracowaniu [Zadora 2010]. Sposób pomiaru wartości przedsiębiorstwa - wybór modelu wyceny zależy również od celu wyceny oraz przewidywań co do możliwości kontynuowania działalności operacyj- nej wycenianego podmiotu gospodarczego. W niniejszej pracy, analizie poddane są wybra- ne problemy praktyczne wyceny wartości przedsiębiorstwa metodą skorygowanej wartości aktywów netto, mające na celu uzupełnić lukę między wiedzą teoretyczną a praktycznym zastosowaniem tej metody. Zarządzanie przedsiębiorstwem Część II 1.1. Model wyceny - opis i założenia Przez pojęcie aktywów spółki według podejścia przedstawionego przez [Sawicki 2009] rozumie się kontrolowane przez nią zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Składniki majątkowe każdego podmiotu gospodarczego można podzielić na dwie zasadnicze grupy: aktywów trwałych oraz obrotowych. O zakwa- lifikowaniu poszczególnych zasobów spółki do aktywów trwałych lub obrotowych decydu- je ich rodzaj, wartość lub okres użytkowania, a przede wszystkim funkcja jaką spełniają one w działalności danej jednostki. Podstawowe założenie metody skorygowanych aktywów netto mówi, że wartość spółki określa rynkowa wartość posiadanych przezeń aktywów netto. Aktywa netto spółki według wartości księgowej są równe kapitałowi własnemu spółki, tj. różnicy między warto- ścią księgową całego majątku posiadanego przez spółkę (jej aktywami trwałymi i obrotowymi) a wszystkimi zobowiązaniami spółki (długo i krótkoterminowymi) oraz rezerwami na zobowiązania. Rynkowa wartość aktywów netto jest z kolei ustalona przez określenie wartości rynkowej każdej z pozycji aktywów i zobowiązań spółki zgodnie ze wzorem ujętym w publikacji [Frąckowiak 2009] w postaci: gdzie: (1) - wartość przedsiębiorstwa, - wartość bilansowa aktywów ogółem, - korekta wartości bilansowej aktywów, - zobowiązania i rezerwy na zobowiązania według wartości księgowej, - korekta wartości bilansowej zobowiązań ogółem. Wprowadzenie korekt do poszczególnych pozycji bilansowych w stosunku do war- tości księgowej ma na celu ustalenie ich wartości rynkowej, a nie eliminację ewentualnych OZOApKZKAWpWAAKOZOZK Zarządzanie przedsiębiorstwem Część II nieprawidłowości powstających podczas sporządzania bilansu2. Podczas przeprowadzania wyceny spółki metodą skorygowanych aktywów netto należy również uwzględnić zasoby pozabilansowe, np. znaczące aktywa niematerialne i zobowiązania pozabilansowe, które w istotny sposób wpływają na wartość wyceny z racji skali, w tym także wszelkiego rodza- ju umowy, udzielone gwarancje lub poręczenia, porozumienia oraz potencjalne przyszłe zmniejszenia i kary wynikające z toczących się spraw sądowych. W metodzie wyceny skorygowanych aktywów netto powinno uwzględnić się także korekty wynikające ze zo- bowiązań podatkowych. Należy podkreślić, że wartość każdej korekty dotyczącej zarówno składników aktywów, jak i zobowiązań powinna być ustalona jak podaje [Jaki 2008; Zado- ra 2010] w cenach rynkowych według wartości godziwej lub wartości podatkowej. Korekcie należy poddać, jak już wcześniej wspominano, każdą pozycje aktywów i zobowiązań zarówno bilansową jak i pozabilansową, która w sposób istotny może wpły- wać na wynik wyceny. Poziom istotności - wartości pozycji bilansowych powyżej, których należy dokonać korekty zapisu księgowego można ustalić w analogiczny sposób jak w przypadku audytu sprawozdania finansowego. Przykładowo zgodnie z podejściem pre- zentowanym przez K. Winiarski [2008] oraz M. Garstka [2009] poziom istotności można ustalić w wysokości: 0,5 -2 sumy bilansowej, 1 -2 kapitałów własnych, czy 0,5 - 1 sumy przychodów. 2 stosując metodę skorygowanej wartości aktywów netto wyceny spółki przyjmuje się, że pod wzglę- dem formalnym i procesowym bilans jest sporządzony prawidłowo Zarządzanie przedsiębiorstwem Część II 1.2. Aktywa trwałe Podstawy prawne określające zasadność wyceny wartości niematerialnych i prawnych precyzuje Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 38 „Wartości niema- terialne i prawne” oraz Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 3 „Połączenie jednostek gospodarczych”. W zależności od ich charakteru, ich wartość godziwą można określić za pomocą różnych metod wyceny, w tym na przykład: metody odtworzeniowej, metody kapitalizacji płatności licencyjnych zaprezentowanej szczegółowo w publikacji [Panfil 2009], czy metodą nadwyżki stopy zwrotu, o której szerzej piszą [Urbanek 2008; Janas 2010]. Wycenę rzeczowych aktywów trwałych dokonuje się w przypadku nieruchomości i gruntów oraz urządzeń technicznych i maszyn w oparciu o aktualne operaty szacunkowe3 sporządzone przez biegłych rzeczoznawców. W przypadku urządzeń technicznych, maszyn i środków transportu możliwe jest określenie ich wartości porównując z cenami urządzeń w podobnym stanie technicznym oraz tym samym przeznaczeniu. Korektę zmniejszającą wartość należności długoterminowych dokonuje się jeśli ist- nieje zagrożenie, że mogą być one nieściągalne, np. w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania naprawczego czy upadłościowego. Korekta zwiększająca może wynikać z nie uwzględnienia np. części odsetkowej od należności itp. W przypadku wyce- ny spółek metodą skorygowanych aktywów netto w obszarze grupy kapitałowej bardzo istotną pozycją wyceny stanowią inwestycje długoterminowe. Spółki powiązane bardzo często w ten sposób finansują wzajemnie działalność podmiotów znajdujących się w gor- szej sytuacji ekonomicznej. Najczęściej spotykanymi sposobami transferu środków finan- sowych między spółkami powiązanymi są pożyczki, weksle i obligacje. Dokonując wyce- ny, pozycje te należy również skorygować naliczając stosowne odsetki jeżeli nie są one płacone na bieżąco lub wykazywane jako zwiększenie należności. Dodatkowe trudności w określeniu wartości rynkowej obligacji czy pożyczki długoterminowej powstają wów- 3 aktualny operat szacunkowy, to taki który został sporządzony nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia wyceny. Aneksy do operatów szacunkowych są aktualne wtedy kiedy zostały przygotowane nie wcześniej niż w przeciągu 12 miesięcy od dnia wyceny, o ile bazowy operat szacunkowy, nie był przygotowany wcześniej niż 24 miesiące od dnia wyceny. Szczegółowe zasady trybu sporządzania operatów i wyceny nieruchomości reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 21 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Część II
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: