Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00053 004281 15178417 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city - ebook/pdf
Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 212
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-067-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Miasta są systemami społeczno-gospodarczymi, charakteryzującymi się wielością elementów oraz relacjami między nimi. Funkcjonowanie istniejącego systemu społeczno-gospodarczego i jego powiązania z systemem przestrzennym czy środowiskowym, uzależnione są od utrzymywania więzi między poszczególnymi elementami składowymi. Oznacza to, iż elementy składowe miasta muszą pozostawać zintegrowane ­− jest to warunek konieczny do prawidłowego trwania i rozwoju miasta. Ta wielowymiarowość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym rodzi potrzebę całościowego widzenia problemów jego życia i skłania do takiego zarządzania, które będzie racjonalnie wykorzystywać dostępne zasoby, ograniczać koszty oraz podnosić jego atrakcyjność dla wszystkich użytkowników. Niniejsza publikacja jest wynikiem realizacji projektu badawczego: „Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta”. Głównym celem było tu poznanie zakresu wykorzystywania koncepcji smart city na użytek zarządzania w miastach w odniesieniu do realiów polskich. Idea smart city jest jeszcze w Polsce mało znana (co potwierdziły badania), a jeśli w ogóle, to rozpatrywana jedynie z punktu widzenia racjonalizacji gospodarki energetycznej. Tymczasem na świecie koncepcja ta jest powszechnie uznawana. Łączy ona w sobie wiele elementów sfery ekonomicznej, społecznej oraz przestrzennej i pozwala na systemowe podejście do procesu podejmowania decyzji przez władze miasta. Wiodącym celem projektu nie było udokumentowanie przykładów miast „inteligentnych” w Polsce, ale przede wszystkim próba zdefiniowania działań władz lokalnych, które można uznać za wpisujące się w koncepcję smart city, mające z założenia przyczynić się do obniżenia kosztów funkcjonowania miasta, oszczędności zasobów, poprawy jakości życia, uczynienia miasta bardziej wygodnym dla mieszkańców, dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.'

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET – słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też ,,podobać się”. To właśnie przyjęliśmy za filozofię działania: w zgodzie, dla wygody i zadowolenia, przy pełnym zaufaniu – autorów, czytelników i rynku. Od początku zajmujemy się też ściśle określoną tematyką, a mianowicie wyda- jemy tylko dzieła z dziedziny szeroko pojętego zarządzania przedsiębiorstwami, finansów i ekonomii. Zdajemy sobie sprawę, że jest to literatura trudna – więc dokładamy starań redakcyjnych aby była zrozumiała dla każdego wykształconego czytelnika. Nie wydajemy książek z cyklu „Jak wzbogacić się w jeden dzień”, ale prace prezentujące rzetelną i nowoczesną wiedzę, które mogą być zarówno pod- ręcznikami dla studiującej młodzieży, jak i podręcznikami-poradnikami służącymi dokształcaniu (samokształceniu) kadr kierowniczych przedsiębiorstw dostosowują- cych swoje struktury i metody zarządzania do stale przekształcającej się gospodar- ki rynkowej. Od początku istnienia komercyjnej sieci Internet w Polsce mamy swoją witrynę www.placet.pl. Tam można śledzić nowości i zamierzenia wydawnicze, a także skorzystać z „Bazy wiedzy”. Zapraszamy do lektury Redakcja naukowa: Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez ZARZĄDZANIE w polskich miastach zgodnie z koncepcją SMART CITY Autorzy: prof. nadzw. dr hab. Danuta Stawasz prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Nowakowska dr Dorota Sikora-Fernandez dr Maciej Bartłomiej Turała dr Magdalena Wiśniewska mgr Ewa Dorota Stawasz Recenzja: prof. nadzw. dr hab. Piotr Bury Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Publikacja w ramach projektu „Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związa- nych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/03892. © Copyright by Wydawnictwo Placet 2015 WYDANIE ebook, Warszawa 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych reprodukowane bez zgody właściciela copyright. Wydawca Wydawnictwo PLACET 01-517 Warszawa ul. Mickiewicza 18a/1 tel. (22) 8393626 księgarnia internetowa: http://www.placet.pl e-mail: redakcja@placet.pl ISBN 978-83-7488-067-1 Warszawa 2015 Skład i łamanie: Wydawnictwo PLACET WSTĘP Spis treści CZĘŚĆ I. TEORETYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA W MIASTACH ZGODNIE Z KONCEPCJĄ SMART CITY ROZDZIAŁ 1. KONCEPCJA SMART CITY W TEORII I PRAKTYCE ZARZĄDZANIA ROZWOJEM MIAST (Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez) 1.1. Współczesne uwarunkowania rozwoju miast 1.2. Ogólne przesłanki koncepcji smart city 1.3. Koncepcja smart city a nowoczesne podejście do zarządzania sprawami publicznymi 1.4. Idea smart city w założeniach polityki rozwoju miast ROZDZIAŁ 2. PROBLEMY WSPÓŁCZESNYCH MIAST I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZANIA ZGODNIE Z KONCEPCJĄ SMART CITY (Danuta Stawasz) 2.1. Ogólna charakterystyka wybranych obszarów oddziaływania władz w miastach 2.2. Zarządzanie w mieście ROZDZIAŁ 3. MIASTA INTELIGENTNE I SUSTENSYWNE. PRZEGLĄD METOD POMIARU (Maciej Turała) Wprowadzenie 3.1. Miasta inteligentne i sustensywne – definicje 3.2. Pomiar „miejskiej inteligencji” 3.3. Rankingi miast Podsumowanie ROZDZIAŁ 4. INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA W OBSZARZE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (Dorota Sikora-Fernandez) 4.1. Inteligentna administracja publiczna jako element koncepcji smart city 4.2. Elektroniczna administracja publiczna 4.3. E-administracja w najważniejszych unijnych i krajowych dokumentach strategicznych 4.4. Usługi cyfrowe w administracji publicznej w Polsce 4.4.1. Sposoby elektronicznej komunikacji między urzędem a klientem 4.4.2. Podpis elektroniczny 4.4.3. Wybrane przykłady funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej w Polsce 6 11 11 17 25 28 30 30 37 50 50 51 53 55 69 70 70 72 73 77 77 80 80 5 CZĘŚĆ II PRAKTYKA ZARZĄDZANIA W MIASTACH POLSKICH I EUROPEJSKICH ROZDZIAŁ 5. OCENA ZARZĄDZANIA W POLSKICH MIASTACH ZGODNIE ZGODNIE Z KONCEPCJĄ SMART CITY Z KONCEPCJĄ SMART CITY (Dorota Sikora-Fernandez) 5.1. Analiza inteligencji polskich miast – problematyka oraz opis badań 5.2. Metoda badawcza 5.3. Wyniki badań 5.4. Wnioski ROZDZIAŁ 6. WDROŻENIE KONCEPCJI SMART CITY W MIASTACH REGIONU ŁÓDZKIEGO (Magdalena Wiśniewska) 6.1. Miasta województwa łódzkiego 6.2. Wdrożenie koncepcji smart city w miastach regionu łódzkiego – wyniki badań ankietowych Podsumowanie ROZDZIAŁ 7. INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE W MIASTACH STUDIUM PRZYPADKÓW 7.1. Wybrane aspekty praktyki inteligentnego zarządzania w miastach (Danuta Stawasz) 7.2. Miasta europejskie wobec koncepcji smart city Barcelona (Dorota Sikora-Fernandez) Edynburg (Maciej Turała) Londyn (Danuta Stawasz, Ewa Dorota Stawasz) Wiedeń (Dorota Sikora-Fernandez) Montpellier (Aleksandra Nowakowska) 7.3. Miasta polskie wobec koncepcji smart city Bielsko-Biała (Danuta Stawasz) Kraków (Danuta Stawasz) Lublin (Dorota Sikora-Fernandez) Zakończenie Bibliografia Spis rysunków, fotografii i tabel Autorzy 88 88 90 92 101 110 110 113 128 130 130 141 141 149 155 168 172 185 185 192 200 202 205 209 211 WSTĘP W klasycznym podejściu rozwój miasta może być analizowany w odniesieniu do sfery społecznej, ekonomicznej, przestrzennej i środowiskowej. Mechanizmy funkcjonowania i rozwoju miast, a także całych obszarów miejskich są przedmio- tem zainteresowania naukowców różnych dziedzin, tj. ekonomii, zarządzania, so- cjologii, gospodarki przestrzennej, architektury i urbanistyki, ochrony środowiska czy też politologii. Każda z tych gałęzi wiedzy dotyczy wybranego aspektu rozwo- ju miasta, przez pryzmat swojego aparatu poznawczego, przyjętych aksjomatów i praw wypracowanych na jej gruncie. Procesy zachodzące w miastach pozostają pod silnym wpływem złożonych zewnętrznych uwarunkowań społecznych, poli- tycznych, kulturowych, a w globalizującym się świecie także, a może przede wszystkim na skutek postępu techniczno-technologicznego, technik informatycz- nych i komunikacyjnych. W związku z tym badania nad przemianami struktury przestrzennej, społecznej oraz gospodarczej miast coraz częściej wskazują na nowe czynniki rozwoju, do których należą m.in.: zaawansowane technologie, innowacje, a także kapitał ludzki oraz kapitał społeczny mający często bardzo istotne znacze- nie dla współczesnych przemian. Absorpcja innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w konkretnym miejscu jest możliwa, jeśli władze i społeczeństwo będą rzeczywiście zainteresowane dzia- łaniami na rzecz poprawy warunków bytowych w mieście. Informacja o nowo- ściach w globalnym świecie jest powszechnie dostępna. Zapewniają to techniki telekomunikacyjne rozwijające się niezwykle dynamicznie i mające powszechne zastosowanie w biznesie, organizacjach sfery publicznej; korzystają z nich również mieszkańcy miast. Praktycznie obecnie żadna sfera życia społecznego nie byłaby w stanie sprawnie i skutecznie funkcjonować bez technologii informacyjno-komu- nikacyjnych (Information and Communications Technology – ICT). Miasta są systemami społeczno-gospodarczymi, charakteryzującymi się wielo- ścią elementów oraz relacjami między nimi. Zarówno funkcjonowanie istniejącego systemu społeczno-gospodarczego, jak i jego powiązania z systemem przestrzen- nym czy środowiskowym, uzależnione są od utrzymywania więzi między poszcze- 7 gólnymi elementami składowymi. Oznacza to, iż elementy składowe miasta muszą pozostawać zintegrowane − jest to warunek konieczny do prawidłowego trwania, funkcjonowania i rozwoju miasta. Ta wielowymiarowość miasta pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym rodzi potrzebę całościowego widzenia proble- mów jego funkcjonowania i skłania do takiego zarządzania, które będzie racjonal- nie wykorzystywać dostępne zasoby, ograniczać koszty oraz podnosić poziom jego atrakcyjności dla wszystkich użytkowników. Richard Florida pisał, iż miasto jest wspaniałym wynalazkiem ludzkości i to właśnie w nim tkwi klucz do wyzwolenia naszej kreatywności. W przeszłości kon- centracja ludzi w miastach doprowadziła do podstawowych innowacji w tworzeniu narzędzi i sztuki, które zdeterminowały pojęcie cywilizacji1. Naturalne jest zatem, iż w dalszym rozwoju cywilizacyjnym oraz w podtrzymaniu naszego istnienia mia- sta odgrywają decydującą rolę, a narzędzia do tego działania znajdują się między innymi w koncepcji smart city. Prezentowana publikacja jest wynikiem realizacji w latach 2012–2015 projektu badawczego pt. „Koncepcja smart city, jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta”, finansowanego przez Naro- dowe Centrum Nauki, na podstawie decyzji DEC-2011/03/B/HS4/03892. Głów- nym celem projektu było poznanie stopnia wykorzystywania koncepcji smart city na użytek zarządzania w miastach w odniesieniu do realiów polskich. Należy zwrócić uwagę, że cel ten charakteryzują nowe dla polskiej rzeczywistości zagad- nienia poznawcze. Idea smart city w praktyce funkcjonowania miast jest jeszcze w Polsce mało znana, (co potwierdziły przeprowadzone badania), a jeśli w ogóle, to rozpatrywana jedynie z punktu widzenia racjonalizacji gospodarki energetycznej. Tymczasem na świecie koncepcja ta jest powszechnie uznawana. Łączy ona w sobie wiele elemen- tów dotyczących sfery ekonomicznej, społecznej oraz przestrzennej i pozwala na systemowe podejście w procesie podejmowania decyzji przez władze miasta. I dalej, wiodącym celem projektu nie było udokumentowanie przykładów funkcjo- nowania miast „inteligentnych” w Polsce, ale przede wszystkim próba zdefiniowa- nia działań władz lokalnych, które mogą zostać uznane za wpisujące się w koncep- cję smart city, mające z założenia przyczynić się do obniżenia kosztów funkcjono- wania miasta, oszczędności zasobów, poprawy jakości życia, uczynienia miasta 1 Florida R., It’s Up to The Cities to Bring America Back, http://www.businessinsider.com/richard- florida-its-up-to-the-cities-to-bring-america-back-2012-2, (dostęp 15.12.2014 r.) 8 bardziej wygodnym dla mieszkańców, dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zmiany w sposobie zarządzania miastem na skutek wykorzystania zaawanso- wanych technologii stały się nowym problemem, wymagającym pogłębionej anali- zy. Rozwój zaawansowanych technologii, pozwalający na szybki, nieograniczony przesył danych, dostępność baz danych, powstawanie efektywnej i łatwo progra- mowalnej infrastruktury oraz rozbudowywana sieć czujników i sterowników spra- wiają, że miasta stają się coraz bardziej skomputeryzowane. Główną korzyścią jest poprawa jakości usług świadczonych użytkownikom miasta oraz oszczędność na- kładów finansowych, czasu i energii z punktu widzenia funkcjonowania miasta. Koncepcja smart city wydaje się także być modna na politycznej arenie w ostatnim dziesięcioleciu. W podstawowym swoim założeniu ma dostarczać władzom pu- blicznym rozwiązania do tego, aby uczynić miasto bardziej przyjaznym do życia i ułatwić funkcjonowanie w nim wszystkim jego użytkownikom. Wspólnym mia- nownikiem dla wszystkich obszarów funkcjonowania miasta inteligentnego są oczywiście zaawansowane technologie, które zwiększają wydajność infrastruktury, zmniejszają koszty administracyjne oraz poprawiają jakość usług. Nie ulega wąt- pliwości, że to właśnie zaawansowanie technologiczne oraz innowacyjność są współcześnie wyznacznikami rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, regionu czy miasta. Pozwalają także na zmianę istniejącego układu gospodarczego w nowy, bardziej efektywny system, oparty na wysokiej zdolności konkurencyjnej. Rozpoznanie teoretyczne cech, czynników i działań wpisujących się koncepcję smart city było niezbędne do prowadzenia analiz i badań pokazujących miejsce polskich miast w kontekście zarządzania zgodnego z tą ideą. Część pierwsza ni- niejszej publikacji „Teoretyczne aspekty zarządzania w miastach zgodnie z koncep- cją smart city” ma z założenia wyjaśnić istotę poruszanego problemu. Dlatego też pierwszy rozdział, zatytułowany „Koncepcja smart city w teorii i praktyce zarzą- dzania rozwojem miast”, omawia zagadnienia związane z współczesnymi uwarun- kowaniami rozwoju miast, ogólnymi założeniami koncepcji smart city oraz wyja- śnia powiązania między zarządzaniem sprawami publicznymi a rozwojem miasta inteligentnego. W rozdziale II, pt. „Problemy współczesnych miast i możliwości ich rozwiązywania zgodnie z koncepcją smart city” opisano te obszary funkcjonowania miasta, w których zarządzanie zgodne z koncepcją smart city może w długim okre- sie prowadzić do uzyskania korzystniejszej relacji nakładów do efektów podczas rozwiązywania określonego problemu. Rozdział III „Miasta inteligentne i susten- sywne. Przegląd metod pomiaru” identyfikuje i porządkuje metody i narzędzia 9 pomiaru inteligencji miast, zarówno w aspekcie społecznym, jak i ekonomicznym. W rozdziale zatytułowanym „Inteligentne rozwiązania w obszarze administracji publicznej” podjęto próbę zidentyfikowania i analizy działań prowadzących do wykorzystywania zaawansowanych technologii w administracji publicznej w Pol- sce. Problematyka smart city zawiera również sposoby podnoszenia jakości funk- cjonowania administracji publicznej przez odpowiednie komunikowanie się z obywatelami, ułatwianie im dostępu do informacji i usług oraz gromadzenie i przetwarzanie danych w formie innej niż tradycyjna. Na drugą część pracy nazwaną „Praktyka zarządzania w miastach polskich i europejskich zgodnie z koncepcją smart city” składają się dwa obszary rozważań. W rozdziale „Ocena zarządzania w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city” zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w polskich miastach, doty- czących oczywiście zarządzania i działań wpisujących się w tę ideę. Badaniami objęto wszystkie miasta Polski funkcjonujące na prawach powiatu. Następny roz- dział, pt. „Wdrożenie koncepcji smart city w miastach regionu łódzkiego”, analizu- je miasta województwa łódzkiego (w tym przypadku wyłączając Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice) pod względem realizacji badanej koncepcji, w obszarze gospodarki energetycznej, transportu i komunikacji, gospodarki mieszkaniowej oraz bezpieczeństwa publicznego. Drugi wątek tematyczny tej części dotyczy pokazania dobrych praktyk wdra- żania idei smart city w przypadku miast europejskich i polskich. Wziąwszy pod uwagę brak jednoznacznej naukowej definicji smart city oraz aspiracje władz lo- kalnych do zdobywania, dla rządzonych przez nich miast, etykiet „najlepszego miejsca do życia”, w wielu publikacjach pojawiają się rankingi miast uznanych za najbardziej inteligentne. Niezależnie od tego, jakie kryteria zostały przyjęte do oceny miasta w rozdziale „Inteligentne zarządzanie w miastach – studia przypad- ków” postanowiono przedstawić przykładowe, wdrożone w niektórych miastach rozwiązania, które mogą zostać uznane za wpisujące się w koncepcję smart city opisaną w pierwszym rozdziale. W „Zakończeniu” autorzy pokusili się o sformułowanie, na podstawie prze- prowadzonych analiz i badań, wniosków i rekomendacji dla władz publicznych, mających na celu podniesienie jakości zarządzania w polskich miastach w kierunku racjonalizacji decyzji w wymiarze smart. Danuta Stawasz Dorota Sikora-Fernandez CZĘŚĆ I. Teoretyczne aspekty zarządzania w miastach zgodnie z koncepcją smart city ROZDZIAŁ 1 Koncepcja smart city w teorii i praktyce zarządzania rozwojem miast Danuta Stawasz Dorota Sikora-Fernandez 1.1. Współczesne uwarunkowania rozwoju miast Urbanizacja jest jednym z najważniejszych procesów społecznych, zachodzą- cych na wszystkich kontynentach, charakterystycznych dla naszej epoki. Po- wszechnie definiowana jest, jako proces koncentracji ludności w określonych punktach przestrzeni geograficznej, głównie na obszarach miejskich. Oznacza dy- namiczny wzrost liczby ludności miejskiej i jej udziału w liczbie ludności danego obszaru, a także przestrzenny rozwój miast oraz przejmowanie miejskiego stylu życia przez ludność zamieszkałą na terenach wiejskich. Silna koncentracja ludności i różnorodne formy podejmowanych przez nią aktywności skutkują wysokim stop- niem skomplikowania życia i niezliczoną liczbą relacji między różnymi aktywno- ściami ludzi, organizacji, podmiotów gospodarczych, instytucji, nieformalnych ugrupowań o określonych celach i potrzebach. W ujęciu współczesnym, urbaniza- cję należy postrzegać szerzej, jako wielowymiarowy system procesów ekonomicz- nych, społecznych, demograficznych i kulturowych, skutkujących wzrostem miast i liczby ludności miejskiej, koncentracji ludności, zajmowaniem przez miasta coraz większej powierzchni, koncentracji w przestrzeni działalności gospodarczej i admini- stracyjnej, kształtowaniem specyficznych form zagospodarowania antropogeniczne- go, lansowaniem miejskiego stylu życia2. Obecnie na całym świecie, i oczywiście w Polsce, procesy urbanizacji przebiegają pod wpływem globalizacji i postępu tech- niczno-technologicznego. Miasta, miejsca bytowania ludności powinny w jak naj- większym stopniu odpowiadać potrzebom społecznym i wymogom prowadzenia działalności gospodarczej. Potrzeby jednak ulegają ciągłej ewolucji, czas w wymia- rze społecznym nabrał olbrzymiego znaczenia, podobnie jak jakość życia. Zmieniają 2 Węcławowicz G., Geografia społeczna miast, PWN, Warszawa 2003, s. 62. 12 się warunki społeczne, gospodarcze, kulturowe, środowiskowe miejsc bytowania ludzi. Postęp techniczno-technologiczny oraz innowacje stwarzają nowe możliwości zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców miast, a to z kolei przekłada się na jakość życia, utożsamianą z rozwojem miasta. Zatem rozwój miasta można zdefi- niować, jako proces pozytywnych zmian (wzrostu ilościowego i jakościowego) za- chodzących w danym mieście (obszarze miejskim) z uwzględnieniem potrzeb, prefe- rencji i hierarchii wartości właściwych dla tego obszaru oraz jego społeczności. Globalizacja ma wiele wyznaczników, a jednym z nich jest szybki obieg in- formacji w skali całego świata. Dzięki niej udogodnienia, jakie oferują zamożne miasta krajów wysoko rozwiniętych swoim społecznościom, są szybko podpatry- wane przez miasta krajów mniej gospodarczo rozwiniętych. Nowoczesne rozwią- zania zastosowane w jakimś mieście mogą służyć jako wzorzec do naśladowania w innym kraju, na innym kontynencie. Jednakże wykorzystanie tychże nowości, podnoszących poziom warunków bytowych zawsze wiąże się z koniecznością po- niesienia odpowiednich, lecz zarazem wysokich nakładów finansowych. Z tego to powodu kraje i miasta o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego naj- częściej nie są w stanie nadążyć za dynamicznym i uporządkowanym rozwojem wielu miast na świecie. Badacze zajmujący się tematyką miast dysponują obecnie dobrym rozpozna- niem klasycznych czynników oraz procesów wpływających na rozwój miasta oraz barier i problemów ograniczających jego rozwój. Przez ponad 40 lat powstało sze- reg koncepcji dotyczących mechanizmów rozwojowych oraz narzędzi możliwych do wykorzystania przez władze w celu stymulowania i kontrolowania procesów zachodzących w mieście. Można w tym miejscu zwrócić uwagę na przebieg faz urbanizacji od pierwszej – urbanizacji, przez suburbanizację, dezurbanizację do reurbanizacji, związanych z przestrzennym rozwojem miasta i zmianami lokaliza- cji ludności, teorią bazy ekonomicznej, zgodnie z którą funkcje realizowane w mieście dzieli się na eksportowe (produkcja materialna na rynek o zasięgu po- nadlokalnym, podobnie przetwarzanie i dystrybucja informacji o zasięgu za miasto, często kraj, obsługa ludności zamieszkałej poza miastem) oraz obsługi miejscowej ludności i lokalnego rynku. Pierwsza z nich (a w zasadzie różne aktywności wcho- dzące w jej skład) i dalej jej skala i zasięg oddziaływania decydują o rozwoju mia- sta3. Miastotwórcza rola przemysłu miała swoje odzwierciedlenie nie tylko w dy- namice procesów urbanizacyjnych, ale także wywarła istotny wpływ na kształto- 3 Bury S., Markowski T., Regulski J., Podstawy ekonomiki miasta, Fundacja Rozwoju Przedsiębior- czości, Łódź 1993, s. 27. 13 wanie się struktur funkcjonalno-przestrzennych4. Teoria efektów zewnętrznych jest jedną z kolejnych tłumaczących powstanie i dynamikę rozwoju miasta. Tworzenie efektów zewnętrznych jest obiektywnym prawem prowadzenia jakiejkolwiek dzia- łalności. Ich wielkość, skala i kierunek zależą od szeroko rozumianego stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego. Jak różnie zagospodarowana jest przestrzeń, tak różnie nasilać się będą efekty zewnętrzne. Tam więc, gdzie występuje natęże- nie działalności na ograniczonym terenie, tam efekty zewnętrzne mają zdwojoną siłę, czyli po prostu w miastach5. W ostatnich latach możliwości rozwoju miasta rozważane były w kontekście jego konkurencyjności, rozumianej jako stwarzanie jak najbardziej korzystnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, oczywiście w celu przyciągnięcia kolejnych inwestorów. Idea rozwoju zrównowa- żonego, najczęściej dotycząca działalności proekologicznej, uznaje konieczność zachowania środowiska przyrodniczego w możliwie nienaruszonym stanie. Można na tenże rozwój patrzeć całościowo, jak i z uwzględnieniem poszczególnych składników: przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych oraz aspektów prze- strzennych6. Zakłada się odejście od zachowań statycznych, defensywnych, które skupiają się na usuwaniu skutków, na rzecz zachowań prewencyjnych, ofensyw- nych, pozwalających nie tylko rozwiązać problem, ale przejść na wyższy poziom rozwoju miasta7. Warto wspomnieć o procesach terytorializacji przestrzeni, które postrzegane są z jednej strony jako skupisko aktywności, z drugiej jako powiązania sieciowe między różnego rodzaju podmiotami i organizacjami, odznaczającymi się wysokim poziomem kapitału ludzkiego i społecznego8. Następnie można wskazać na proces metropolizacji przestrzeni9, który zdecydowanie różni się od procesów uprzednio zachodzących w miejskich obszarach, a przejawia się w nowym sposo- bie terytorialnego podziału pracy, kapitału, wiedzy i władzy. Metropolizacja jest to 4 Mierzejewska L., „Smart growth” jako model rozwoju miasta, [w:] Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, (red.) Słodczyk J. i Śmigielska M., Uniwersytet Opolski, Opole 2008, s. 50. 5 Stawasz D., Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkie- go, Łódź 2000, s. 137. 6 Parysek J. J., Urbanizacja i niektóre współczesne idee, koncepcje i modele planowania rozwoju miast, [w:] Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, (red.) Słodczyk J. i Śmigielska M., Uniwersytet Opolski, Opole 2008, s. 17. 7 Mazur-Wierzbicka E., Stymulowanie zrównoważonego rozwoju w regionie zachodniopomorskim przy wykorzystaniu dobrych praktyk, [w:] Problemy rozwoju regionalnego, (red.) Sobczak E., Rasz- kowski A., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 244, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 543. 8 Nowakowska A., Regionalny wymiar procesów innowacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 12. 9 Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 45–54. 14 proces krystalizowania się nowego rodzaju struktury przestrzennej, uzyskującej przewagę konkurencyjną nad innymi obszarami w wymiarze międzynarodowym, mającej odmienny charakter powiązań między miastem centralnym, a otaczającym go regionem, prowadzącym do wykształcenia się dużego, wielce złożonego syste- mu osadniczego o różnorodnych powiązaniach wewnętrznych i zewnętrznych, oznaczających taki rozwój przestrzeni zurbanizowanej, który prowadzi do ekspan- sji, eksportu, tworzenia wzorców zachowań, przenoszonych na zasadzie bench- markingu do innych przestrzeni10. Kreatywność, jako czynnik rozwoju regionalne- go (a zatem również miasta), pojawił się w pracach szwedzkiego urbanisty i geo- grafa Gunnara Törnqvista w latach 80. XX wieku. Zwraca on uwagę na relacje między środowiskiem kreatywnym albo inaczej twórczym, a rozwojem terytorium. Koncentrował się on na trzech czynnikach istotnych dla rozwoju: 1. dużym zasobie informacji i możliwości jej przenoszenia wewnątrz obszaru, 2. zasobie wiedzy, jej gromadzeniu oraz akumulacji w czasie przez różne organi- zacje i instytucje, zasobie kompetencji w różnych dziedzinach i rodzajach działalności11. Połączenie tych elementów tworzy obszar, którego główną siłą sprawczą jest kreatywność, tj. zdolność w szerokiej skali do tworzenia nowych form i wartości w postaci materialnej, jak i niematerialnej12. Rozwój miasta, mający swe źródła w sektorach kultury i nauki, wykorzystuje tkwiący w nich kapitał kreatywny i po- tencjał ekonomiczny, będący postawą generowania i wzrostu przemysłów kre- atywnych, co pozwala na określenie miasta jako kreatywnego. Cztery sfery impli- kują w tym przypadku procesy rozwojowe, a są to:  kapitał kreatywny, współtworzony przez ludzi kreatywnych zawodów, mają- cy swoje odzwierciedlanie także w kapitale społecznym i sprawności zarzą- dzania władz, 3.  specjalna infrastruktura materialna i niematerialna, technologiczna i informa- cyjna,  przestrzenie miejskie odpowiednio zagospodarowane, atrakcyjne dla ludzi i środowisk, instytucji, aktywności twórczej (np. parki technologiczne, strefy 10 Markowski T., Marszał T., Metropolie. Obszary metropolitalne. Metropolizacja. Problemy i poję- cie podstawowe, PAN KPZK, Warszawa 2006, s. 10–11. 11 Stryjakiewicz T., Stachowiak K., Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywne- go w obszarze metropolitalnym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 7. 12 Tomczyk M., Sektor kreatywny w metropolii szczecińskiej, [w:] Segment i sektor kreatywny w metropolii szczecińskiej, Bąkowska S., Tomczyk M., Kadruk, Szczecin 2014, s. 99. 15 kultury, strefy rozrywki, zrewitalizowane obiekty poindustrialne wykorzy- stywane na różne funkcje kulturalne, naukowe, sportowe, wystawiennicze),  przemysły kreatywne, stanowiące podstawę gospodarki, ważny segment ak- tywności gospodarczej miasta13. Robert Florida – twórca określenia „klasa kreatywna” – dowodzi, że najbar- dziej dynamicznie rozwijać się będą miasta skupiające najbardziej kreatywne, twórcze, dynamiczne jednostki. Miasta te, aby zachować wysoką dynamikę rozwo- ju, będą musiały zaoferować swoim mieszkańcom wysoki standard życia, ciekawe rozrywki, swobodę realizowania siebie14. Skupienie ludności, kapitału, produkcji i konsumpcji w miastach znajduje uzasadnienie także na gruncie ekonomii. Kon- centracji przesądza o efektywności działania ze względu m.in. na korzyści aglome- racji. Jednakże, wielkie miasta świata (mega miasta) są także miejscami licznych konfliktów społecznych, których podłożem jest przede wszystkim zróżnicowany poziom zamożności. W historii rozwoju każdego miasta występują okresy prosperity, stagnacji czy też depresji. Na to, w jakiej fazie znajduje się miasto, zawsze składa się szereg czynników, chociażby takich, jak: stabilizacja polityczna i gospodarcza kraju, poli- tyka rozwoju kraju, procesy globalizacji, światowe kryzysy gospodarcze, wybory lokalizacyjne inwestorów, indywidualne decyzje użytkowników miasta, aktywność władz miejskich, przedsiębiorczość i zamożność mieszkańców. E. Bendyk stwier- dza, że „…nie ma gotowych recept na miasto, każde miasto, każda metropolia ma swoją specyfikę oraz tożsamość wynikającą ze ścierania się różnych wpływów: siły globalnego kapitału i aspiracji samych mieszkańców, siły lokalnych elit i znacze- nia, jakie płynie z lokalizacji geograficznej”15. Przez wieki, bez względu na konty- nent czy kraj, ludność koncentruje się w miastach tworząc na nowo ich strukturę, kulturę, siłę ekonomiczną, zakres oddziaływania; wprowadza innowacje, nowe formy zabudowy, oddziałuje na przestrzeń publiczną, zasady współdziałania, kreu- je nowoczesne postawy itp., co jednoznacznie wskazuje, iż przyszłość należy do miast. Zatem w procesie zarządzania miastem (strukturami miejskimi) niezmiernie ważnym problemem jest uwzględnienie potrzeb i oczekiwań miejskich społeczno- ści, odznaczających się mobilnością, przedsiębiorczością, kreatywnością, dla któ- 13 Klasik A., Kreatywne przemysły w kreatywnej aglomeracji, [w:] Kreatywne przemysły – kreatywne aglomeracje, (red.) Klasik A., Zeszyt 246, PAN KPZK, Warszawa 2011, s. 8–10; Bąkowska S., Segment kreatywny w metropolii szczecińskiej, [w:] Segment i sektor kreatywny w metropolii szcze- cińskiej, Bąkowska S., Tomczyk M., Kadruk, Szczecin 2014, s. 24–25. 14 Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010. 15 Bendyk E., Miasta i ludzie, „Polityka”, Wydanie Specjalne, nr 10/2014, s. 3. 16 rych warunki bytowe nabierają szczególnie ważnego znaczenia. Tym większego, im większą wagę przywiązuje się do czasu, związanego z koniecznością pokonania przestrzeni w relacji dom–praca/szkoła oraz do uzyskania powszechnej dostępności do sektora usług. Badania nad przemianami struktury przestrzennej oraz gospodarczej miast co- raz częściej wskazują na nowe czynniki ich rozwoju, do których należą m.in. za- awansowane technologie, pozwalające na oszczędność czasu i energii, a także ka- pitał ludzki, kapitał społeczny. Współczesne miasto to już nie tylko jego struktura fizyczna, ale także ogromna sieć cyberpowiązań dążących do zoptymalizowania zużycia zasobów miasta oraz procesów zapobiegania negatywnym efektom ze- wnętrznym wynikającym z funkcjonowania miasta zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego. W ostatniej dekadzie pojawiły się koncepcje zmierzające do oszczędności zaso- bów. Jedną z takich koncepcji jest chociażby inteligentny wzrost (smart growth), będący metodą takiego planowania przestrzennego oraz sieci transportowych, aby uniknąć wzrostu kosztów wynikających z coraz bardziej powszechnego zjawiska rozlewania się miast. Coraz częściej wyróżnia się miasta zaawansowane technolo- gicznie jako miasta inteligentne (smart, inteligent cities), dążące do oszczędności wszelkich zasobów, w tym zasobów finansowych, czasu czy energii. Miasta są podstawą cywilizowanego świata. Są nie tylko wytworem pracy człowieka, wynikiem nadzwyczajnej współpracy ludzi16, ale także miejscem kon- centracji ich działalności, inkubatorem nowych pomysłów oraz siłą napędową wzrostu gospodarczego. Proces urbanizacji jest cechą współczesnej cywilizacji, a jego przebieg oraz charakter związany jest z globalizacją i postępem technolo- gicznym. Przez wiele dziesięcioleci uwaga naukowców i decydentów skupiona jest na pytaniu, co jest źródłem rozwoju miast i obszarów miejskich oraz w jakim stop- niu jakość systemów dostarczania dóbr i usług miejskich wpływa na jakość życia17. Coraz częściej do najważniejszych czynników, na których opiera się rozwój jedno- stek miejskich, zalicza się kapitał społeczny, wiedzę oraz zaawansowane technolo- gie, pozwalające oszczędzać zarówno czas, jak i energię. Miasta w kontekście ich rozwoju, stanowią przedmiot analiz prowadzonych przez przedstawicieli różnych nauk. Ekonomiści będą podnosili wątek kosztów funkcjonowania miasta, ponoszo- 16 Szymańska D., Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 7. 17 Caragliu A., Del Bo Ch., Nijkamp S. , Smart cities in Europe, “Journal of Urban Technology”, Vol. 18, No. 2, April 2011, s. 65–82. 17 nych w długim okresie zarówno przez władze (czyli kosztów usług publicznych) oraz kosztów ponoszonych przez mieszkańców i pozostałych użytkowników. Koszty dotyczą na przykład takich sfer, jak: komunikacja miejska, oświetlenie miejsc publicznych, ciepłownictwo, zagospodarowanie odpadów, utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, czy też zagwarantowanie bezpieczeństwa pu- blicznego. Relacja nakłady – efekty z ekonomicznego punktu widzenia nabiera szczególnego znaczenia. 1.2. Ogólne przesłanki koncepcji smart city Idea rozwoju miasta wpisująca się koncepcję smart city w różnych obszarach decyzyjnych związanych z kształtowanie warunków bytowych bazuje na prefero- waniu uzyskiwania oszczędności, albo inaczej uzyskiwaniu w długim okresie ko- rzystniejszej relacji nakłady – efekty przy uwzględnieniu systemowego ujęcia roz- wiązywania konkretnego problemu. Smart city (w prostym tłumaczeniu „inteli- gentne miasto”) to nowatorska myśl ukierunkowana na to, aby miasta (obszary miejskie) były zarządzane nowocześnie przy wykorzystywaniu środków technicz- nych, jakie oferują najnowsze technologie (w tym IT), zgodnie z zasadami ekolo- gii, przy zachowaniu tendencji do oszczędności zasobów i uzyskiwania spodzie- wanych efektów. Rozwój innowacyjnych technologii, wykorzystywanych w róż- nych sferach ludzkiej aktywności, przede wszystkim informatycznych i komunika- cyjnych, pozwala we współczesnym świecie znacznie podnieść funkcjonalność miast. Inteligencja to w ogólnym znaczeniu umiejętność rozwiązywania proble- mów, dostrzegania zależności, zdolność uczenia się, adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych, wychwytywania okazji, przeciwdziałania zagrożeniom, zdolność do celowego działania, racjonalnego myślenia oraz sprawnego i skutecz- nego radzenia sobie z trudnościami, aktywnego przetwarzania informacji, logicz- nego działania oraz przewidywania jego następstw itp. Jeśli rozważamy koncepcję smart city to zarządzanie w mieście powinno charakteryzować się cechami, jakie w sobie zawiera samo pojęcie – inteligencja. Innowacje i technologie sprzyjają „inteligentnemu” zarządzaniu zarówno w organizacjach sfery publicznej, z także w miastach, choć, oczywiście, to ludzie (władze, społeczeństwo, użytkownicy, decydenci) przesądzają o wdrażaniu zasad tej koncepcji. W dyskusji, jaka ma miejsce w literaturze przedmiotu dotyczącej koncepcji smart city, charakterystycznym a zarazem istotnym elementem jest rola zaawanso- wanych technologii w funkcjonowaniu miasta. Koncepcja ta jest wieloaspektowym 18 podejściem do rozwoju miejskiego, bazującym na konkurencyjności, zasadach zrównoważonego rozwoju, inteligentnego podejścia w rozwiązywaniu różnorod- nych problemów, przy wykorzystaniu możliwości, jakie oferują systemy informa- tyczne. W ciągu ostatnich 20 lat politycy szczebla krajowego i lokalnego, w róż- nych regionach świata, próbowali zdefiniować zasady promujące wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do stymulowania rozwoju ob- szarów miejskich, niemniej jednak nadal brakuje jednoznacznych kryteriów po- zwalających odróżnić miasto bardziej inteligentne od mniej inteligentnego18. Do- stępność i jakość zaawansowanych technologii nie są, zatem jedynym wyznaczni- kiem „inteligencji miasta” – do koncepcji tej niektórzy badacze odnoszą relacje między infrastrukturą teleinformatyczną a wydajnością gospodarczą19. Inni wska- zują, iż problemy związane z rozrostem aglomeracji miejskich są zwykle rozwią- zywane za pomocą środków kreatywności, współpracy zainteresowanych stron, kapitału ludzkiego, innowacyjnych pomysłów – jednym słowem sposobów „inteli- gentnych”. Zatem miasta inteligentne powinny koncentrować się na nowatorskich rozwiązaniach pozwalających rozwijać nowoczesne miasta przez jakościową i ilościową poprawę ich produktywności20. Pojęcie smart city łączy w sobie kilka koncepcji rozwoju miasta. Europejskie podejście do miasta inteligentnego oparte jest na działaniach związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla oraz działaniach mających na celu efektywne wykorzystanie energii w każdej dziedzinie funkcjonowania miasta przy jednoczesnej poprawie, jakości życia mieszkańców. Zgodnie z wypracowaną wspólną europejską wizją pod- stawą funkcjonowania inteligentnego miasta jest partnerstwo w celu stymulowania postępu w obszarach, w których produkcja, dystrybucja i wykorzystanie energii, jak również mobilność i transport oraz zaawansowane technologie są ściśle powiązane i oferują poprawę, jakości dostarczanych usług przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii i zasobów oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Zakłada się, że współcześnie inteligentne miejskie technologie stanowią istotny wkład w zrównoważony rozwój miast europejskich. To właśnie miasta europejskie są pre- 18 Tranos E., Gertner D., Smart networked cities?, [w:] Innovation, “The European Journal of Social Science Research”, Vol. 25, No. 2, June 2012, s. 175–190. 19 Roller L-H, Waverman L., Telecomunication Infrastructure and Economic Development: A Simul- taneous Approach, “American Economic Review”, Vol. 91, No. 4, 2001, s. 909–923. 20 Caragliu A., Del Bo Ch., Nijkamp S. , Smart cities in Europe, “Journal of Urban Technology”, Vol. 18, No. 2, April 2011, s. 65–82. 19 kursorami przejścia do gospodarki niskoemisyjnej przede wszystkim dzięki działa- niom na rzecz inwestycji w innowacyjne, zintegrowane technologie21. W Stanach Zjednoczonych przez ostatnie 30 lat rozwijano różne koncepcje dotyczące m.in. wykorzystania innowacji i zaawansowanych technologii w roz- maitych obszarach funkcjonowania miasta. Idea miasta opartego na wiedzy (knowledge-based cities) koncentrowała się przede wszystkim na edukacji, rozwo- ju kapitału intelektualnego, permanentnym uczeniu się, kreatywności oraz utrzy- mywaniu wysokiego poziomu innowacyjności. Z kolei za czynniki rozwoju miast cyfrowych (digital cities) uznano znajdujące się w nich technologie komunikacyj- ne i informacyjne. Źródła energii odnawialnej oraz koncentracja działań na ochro- nie zasobów środowiska naturalnego były z kolei motorem rozwoju ekomiast22. Problemy wynikające z ustalenia, z jakich elementów składają się smart cities przekładają się na trudności w jednoznacznym zdefiniowaniu pojęcia. Jednak, mi- mo iż nie ma zgodności i jednej dokładnej definicji smart cities, naukowcy są zgodni co do liczby wymiarów składających się na tę koncepcję. Przyjmuje się, że miasta mogę być definiowane jako smart, jeśli posiadają następujące elementy: 1. Gospodarka (smart economy) – miasta powinny wykazywać się wysoką pro- duktywnością, opartą na wykorzystaniu i łączeniu czynników produkcji na podstawie posiadanej wiedzy, klimatem innowacyjności oraz elastycznością rynku pracy; gospodarka powinna charakteryzować się wykorzystaniem inno- wacyjnych rozwiązań oraz elastycznie dostosowywać się do zmieniających się warunków. W tym wymiarze pojęcie to dotyczy także „inteligentnych” prze- mysłów związanych z ICT, jak również odnosi się do parków biznesowych lub technologicznych. 2. Transport i komunikacja (smart mobility) – dzięki sektorowi ICT miasto jest gigantyczną siecią powiązań, z dużą szybkością łączy wszystkie jego zasoby; przyjmuje się, że zarówno transport w ujęciu tradycyjnym, jak i komunikacja cyfrowa powinny opierać się na zaawansowanych technologiach niezbędnych do racjonalnego używania istniejącej infrastruktury. 21 Smart cities and communities – european innovation partnershis. Bruksela 2012, http://ec.europa.eu. 22 Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Turała M., Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta, [w:] Zeszyty Naukowe. Studia Informa- tica/Uniwersytet Szczeciński (29), Szczecin 2012, s. 98–100. 20 3. Środowisko (smart environment) – miasto inteligentne optymalizuje zużycie energii, między innymi przez wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej; prowadzi działania zmniejszające emisję zanieczyszczeń do środowiska, a go- spodarka zasobami oparta jest na zasadzie zrównoważonego rozwoju; działania na rzecz środowiska wymagają także wysokiego poziomu edukacji środowi- skowej. 4. Ludzie (smart people) – społeczeństwo uczące się; inicjatorami zmian w mia- stach powinni być ich mieszkańcy, którzy przy odpowiednim wsparciu tech- nicznym są w stanie zapobiegać nadmiernemu zużyciu energii, zanieczyszcze- niu środowiska oraz dążyć do poprawy jakości życia. 5. Jakość życia (smart living) – przyjazne środowisko, szczególnie zapewnienie szerokiego dostępu do usług publicznych, infrastruktury technicznej i społecz- nej, a także wysoki poziom bezpieczeństwa oraz posiadanie odpowiedniej oferty kulturalno-rozrywkowej oraz dbałość o stan środowiska i tereny zielone. 6. Inteligentne zarządzanie (smart governance) – rozwój w tym aspekcie wy- maga stworzenia odpowiedniego systemu zarządzania miastem, wypracowania procedur wymagających współdziałania władz lokalnych i pozostałych użyt- kowników miasta oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii w funkcjo- nowaniu miasta; w ten obszar wpisuje się także inteligentna administracja pu- bliczna, posiadająca zdolność do tworzenia wiedzy i stosowania jej w praktyce. Te sześć wymiarów smart cities łączy się z tradycyjnymi regionalnymi oraz neoklasycznymi teoriami wzrostu i rozwoju obszarów miejskich. Wykorzystują one teorie konkurencyjności miast i regionów, kapitału społecznego, governance oraz nowego zarządzania publicznego, wpisując między poszczególne elementy zaawansowane technologie. Należy zatem przyjąć, że koncepcja ta zdecydowanie wykracza poza używanie zaawansowanych technologii dla bardziej efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych i zmniejszenia emisji CO2, obejmując także inne dziedziny życia miejskiego i funkcjonowania administracji publicznej. Rozważając, które sektory są związane z wyznacznikami koncepcji smart city można wskazać oprócz już wymienionych wymiarów, tzn. gospodarki, środowiska, jakości życia, współrządzenia, mobilności, ludzi, mających oczywiście swoje umo- cowanie w koncepcjach rozwoju miast, następujące sfery:  budynki,  funkcje miejskie,  miejsca publiczne, 21 ŚRODOWISKO - optymalizacja zużycia energii -źródła energii odnawialnej - zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery LUDZIE - społeczeństwo uczące się - inicjacja zmian MOBILNOŚĆ - Inteligentne Systemy Transportu - cyfryzacja admi- nistracji publicznej -zaawansowane tech- nologie komunikacyjne SMART CITY JAKOŚĆ ŻYCIA - wysoki poziom usług publicznych - integracja sektora publicznego - sprawność infrastrukturalna GOSPODARKA - innowacje -kreatywność -wysoka produktywność Rysunek 1. Wymiary funkcjonowania smart cities Źródło: opracowanie własne na podstawie www.smart-cities.eu. WSPÓŁRZĄDZENIE - współdziałanie - współpraca  krajobraz/ekosystemy,  odpady,  woda,  energia,  technologie informacyjno-komunikacyjne ICT,  komunikacja, mobilność, przy czym między tymi sferami, w praktyce funkcjonowania miasta, zachodzą sprzę- żenia zwrotne. Wzajemne powiązania podkreślają synergię między systemami miej- skimi23. 23 Ranhagen U., R D project regarding the development of a conceptual eco-cycle model 2.0. for the Royal Seaport Environmental Profiling City District in the City of Stockholm. A Commission for the City of Stockholm, 2012, s. 11.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: