Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00047 008126 20000119 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie w służbie zdrowia - ebook/pdf
Zarządzanie w służbie zdrowia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 90
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-042-8 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsze opracowanie jest propozycją dyskusji oraz ma na celu wskazać menedżerom ochrony zdrowia i wyższemu personelowi szpitali w Polsce, jakie są możliwe kierunki doskonalenia procesów leczenia przy jednoczesnej poprawie efektywności funkcjonowania szpitali. Tak się złożyło, że szpitalnictwo przez wiele lat, po wyjściu naszego kraju z gospodarki planowanej centralnie, pozostało niejako “skansenem” starych centralistycznych organizacji i starych biurokratycznych metod zarządzania. Ten styl zarządzania nie przystaje dzisiaj ani do współczesnej polskiej gospodarki ani nawet do systemu edukacji (vide dobrze funkcjonujące całkowicie zdecentralizowane niepubliczne szkolnictwo wyższe). Od lat polski rynek usług medycznych oczekuje radykalnych rozwiązań, które polską ochronę zdrowia wprowadzą na tory gospodarki rynkowej.

Dyskusja nad koniecznymi zmianami w systemie opieki zdrowotnej prowadzona jest często, jednak przez polityków nie dysponujących koniecznym zasobem wiedzy, często straszących pacjentów – potencjalnych wyborców – widmem prywatyzacji szpitali.
Doskonalenie jakości funkcjonowania i radykalna poprawa ekonomiki ochrony zdrowia jest dzisiaj naczelnym programem ogólnokrajowym, który ma uzyskać przyzwolenie wszystkich sił społecznych i politycznych w kraju.

Na pewno wiele tez przedstawionych w niniejszej pracy ma charakter dyskusyjny, ale ważne jest, żeby zgodzić się co do podstawowych zasad i rozpocząć pilnie prace przygotowawcze poprzedzające wdrażanie.
Dlatego też już dziś trzeba rozwiązać zagadnienie decentralizacji w ochronie zdrowia przez decyzje podejmowane na szczeblu państwa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo PLACET zaprasza do lektury Biznes Zarz(cid:264)dzanie Marketing ZZL Bankowo(cid:292)ć J(cid:269)zyki Unia Europejska Finanse Ekonomia Informatyka 2  Marek Durlik ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA organizacja procesowa i zarządzanie wiedzą          3  Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak © Copyright by Marek Durlik 2008 Wydanie ebook Wydawca: Wydawnictwo PLACET ul. Mickiewicza 18a/1 01–517 Warszawa tel.: (0-22) 839-36-26 fax: (0-22) 839-67-61 redakcja@placet.pl http://www.placet.pl Wszelkie prawa zastrze(cid:298)one. Publikacja ani jej cz(cid:266)(cid:286)ci nie mog(cid:261) być w (cid:298)adnej formie i za pomoc(cid:261) jakichkolwiek (cid:286)rodków technicznych reprodukowane bez zgody wła(cid:286)ciciela copyright. ISBN 978- 83-7488-042-8 4 Skład i łamanie: PLACET Druk i oprawa: ebook.  7 13 16 17 22 24 27 29 30 32 34 36 39 47 51 51 1.1. Rola wiedzy w działalno(cid:338)ci szpitala klinicznego 1.2. Rola kapitału intelektualnego 1.3. Zarz(cid:263)dzanie wiedz(cid:263) 2.1. System usługowy szpitala 2.2. Otoczenie systemu usługowego szpitala 3.1. Szpital jako organizacja kieruj(cid:263)ca si(cid:278) poczuciem misji 3.2. Charakterystyka strategicznych koncepcji struktury organizacyjnej szpitala 3.2.1. Klasyczna, funkcjonalna struktura, zwana te(cid:366) hierachiczn(cid:263) 3.2.2. Procesowa organizacja usług medycznych i zarz(cid:263)dzania szpitalem 3.2.3. Struktura macierzowa i sieciowa 3.2.4. Podstawowe ró(cid:366)nice mi(cid:278)dzy organizacjami o strukturach funkcjonalnych i procesowych – nowy paradygmat zarz(cid:263)dzania 3.2.5. Nowa kultura zarz(cid:263)dzania 4.1. Silne i słabe strony struktur funkcjonalnych szpitali w kraju 4.2. Problemy przechodzenia na struktury procesowe w zarz(cid:263)dzaniu szpitalem – do(cid:338)wiadczenia szpitalnictwa w Irlandii 4.2.1. Uwarunkowania krajowe 5 4.2.1. Uwarunkowania zagraniczne szpitalnictwie 6.1. Konieczne warunki zewn(cid:278)trzne 6.2. Uwarunkowanie wewn(cid:278)trzne z wykorzystaniem r 7.1. Radykalne przeprojektowanie i optymalizacja systemu procesów 7.2. Cele i implementacja procesów wysokiej sprawno(cid:338)ci 7.2.1. Podwy(cid:366)szanie satysfakcji pacjentów, udziałowców firmy 54 65 68 72 73 i współpracowników (personelu kierowniczego i wykonanwczego) 74 7.3. Zasady projektowania systemów sprawno(cid:338)ci na bazie zarz(cid:263)dzania procesami Literatura non profit 74 6 Wst(cid:278)p   7 Społecze(cid:281)stwo europejskie, w tym równie(cid:304) i polskie, na prze- łomie XX i XXI wieku, staje wobec nowych problemów organiza- torskich, technicznych, ekonomicznych, społecznych i politycz- nych, które nie daj(cid:264) si(cid:269) łatwo rozwi(cid:264)zać. Problemy te s(cid:264) nowe, zło(cid:304)one oraz trudne, i to zarówno na etapie analizy i projekto- wania, jak równie(cid:304) wdra(cid:304)ania. Jeszcze kilka lat temu o niektó- rych z nich nikt nie słyszał, a dzisiaj stanowi(cid:264) o powodzeniu ca- łych ogromnych projektów rozwojowych. Nowe techniki diagno- styki medycznej, nowa aparatura zabiegowa, operacyjna i reha- bilitacyjna dokonuj(cid:264) istotnego przewrotu w dotychczasowej praktyce medycznej. Te nowe dziedziny nauki i techniki odmie- niaj(cid:264) nasz (cid:292)wiat. Nadziej(cid:269) budzi rozwój elektroniki, informatyka, a tak(cid:304)e nanotechnologia (niezwykle pojemne pami(cid:269)ci i bezstrat- ne przesyłanie energii). Ju(cid:304) dzisiaj widać, (cid:304)e zintegrowane z układem nerwowym protezy zmieniaj(cid:264) dotychczasowy (cid:292)wiat wielu ludzi umo(cid:304)liwiaj(cid:264)c im normalne (cid:304)ycie, co jeszcze kilka lat temu było niemo(cid:304)liwe. Co b(cid:269)dzie za lat 10 czy 15 trudno powie- dzieć, nauka bowiem ze swej natury nie mo(cid:304)e być do ko(cid:281)ca przewidywalna, a zadania jakie si(cid:269) na tym tle pojawiaj(cid:264) s(cid:264) coraz bardziej zło(cid:304)one i trudne do realizacji. Przyczyn(cid:264) takiego stanu jest niew(cid:264)tpliwie silne powi(cid:264)zanie i wielopłaszczyznowo(cid:292)ć poja- wiaj(cid:264)cych si(cid:269) problemów, a ich obserwacja i poddanie zabiegom racjonalnego sterowania mo(cid:304)liwe jest wył(cid:264)cznie przez zasadni- czy proces społeczno-gospodarczej, a równie(cid:304) i politycznej trans- formacji. technicznych Jedno jest jednak jasne – w rozwi(cid:264)zywaniu tych trudnych problemów organizatorskich najwa(cid:304)niejszy jest czynnik ludzki. Chodzi tu o człowieka jako usługodaw- c(cid:269) i usługobiorc(cid:269), dlatego istotne jest przygotowanie ka(cid:304)- dej osoby zatrudnionej w szpitalu do działa(cid:281), których ce- lem jest sprostanie wyzwaniom współczesno(cid:292)ci na miar(cid:269) in- dywidualnych predyspozycji i dokonanie w ten sposób wkładu do wszechogarniaj(cid:264)cego procesu zmian dla dobra człowieka. 8 Wa(cid:304)ne jest równie(cid:304) przygotowanie pacjentów do współdzia- łania z personelem szpitala w aplikacji nowej techniki i organi- zacji dla uzyskiwania satysfakcjonuj(cid:264)cej obsługi chorego. Z tego wła(cid:292)nie wzgl(cid:269)du kształtowanie i przygotowanie do no- wych zada(cid:281) personelu medycznego i pomocniczego jest jednym z najwa(cid:304)niejszych wyzwa(cid:281), przed którymi stoi społecze(cid:281)stwo polskie; lecz zakres i skala przedsi(cid:269)wzi(cid:269)ć z tym zwi(cid:264)zanych w naszym kraju ró(cid:304)ni si(cid:269) zasadniczo od rozwini(cid:269)tych krajów eu- ropejskich. Trzeba bowiem zdawać sobie spraw(cid:269) z tego, (cid:304)e Pol- ska nie wyszła jeszcze z okresu społeczno-gos-podarczej trans- formacji. Mimo upływu lat zmiany te nast(cid:269)puj(cid:264) wolno i wła(cid:292)ci- wie nie obj(cid:269)ły jeszcze sfery ochrony zdrowia, edukacji, a tak(cid:304)e przyjaznych człowiekowi ubezpiecze(cid:281) na wypadek nieszcz(cid:269)(cid:292)cia i staro(cid:292)ci. Równie(cid:304) wymagania te dotycz(cid:264) gospodarki komunal- nej, szeroko pojmowanych, ró(cid:304)norodnych usług dla ludno(cid:292)ci ze szczególnym uwzgl(cid:269)dnieniem mieszka(cid:281)ców wsi i małych miast. Nie znalazły jeszcze wła(cid:292)ciwego miejsca w rozwoju cywilizacyj- nym naszego kraju post(cid:269)py techniki informatycznej i high- technology. Wszystko to jest w trakcie tworzenia. jego kultury duchowej Cywilizacja mo(cid:304)e być rozumiana jako poziom rozwoju społecze(cid:281)stwa – w ró(cid:304)nym okresie historycznym – mierzony po- ziomem i materialnej. Z punktu widzenia omawianej tematyki szczególnego znaczenia nabiera cywilizacja naukowa i techniczna – jedna z podstawowych cech cywilizacji jako cało(cid:292)ci. Jej głównym wyznacznikiem jest wielo- rakie sprz(cid:269)(cid:304)enie mi(cid:269)dzy nauk(cid:264), technik(cid:264) i gospodark(cid:264) w proce- sie rozwoju społecze(cid:281)stwa. Czynnikiem sprawczym tego sprz(cid:269)- (cid:304)enia jest niew(cid:264)tpliwie współcze(cid:292)nie pojmowanie zarz(cid:264)dzanie. Analizuj(cid:264)c trendy rozwojowe współczesnej cywilizacji mo(cid:304)na zaryzykować twierdzenie, (cid:304)e nic nie zapowiada, aby obserwowa- ny burzliwy rozwój nauki i technologii wpłyn(cid:264)ł łagodz(cid:264)co na ob- serwowan(cid:264) w ostatnim ćwierćwieczu zachorowalno(cid:292)ć na choro- by cywilizacyjne. Jedne choroby ust(cid:269)puj(cid:264) (np. gru(cid:302)lica) a pojawiaj(cid:264) si(cid:269) nowe (np. AIDS). 9 Wydaje si(cid:269) wi(cid:269)c, (cid:304)e z jednej strony mamy do czynienia z co- raz bardziej cywilizowanym społecze(cid:281)stwem i coraz lepiej wypo- sa(cid:304)onym technicznie, ale coraz bardziej zagro(cid:304)onym zdrowotnie na skutek degradacji (cid:292)rodowiska i coraz bardziej stresogennych warunków (cid:304)ycia. Jest to nieuchronny i nieodwracalny rezultat rewolucji infor- matycznej, która otwiera przed ludzko(cid:292)ci(cid:264) na nowo „bramy raju”, a jednocze(cid:292)nie zmusza do radykalnej zmiany obecnego mechani- zmu społecznego produkcji i usług z ukierunkowaniem na: eduka- cj(cid:269), komunikacj(cid:269) i transport, ochron(cid:269) zdrowia. Wzgl(cid:269)dne zacofanie Polski w tych trzech dziedzinach nie tyl- ko nie ułatwia naszej sytuacji lecz j(cid:264) istotnie utrudnia. Powta- rzaj(cid:264)cy si(cid:269) argument o specyfice Polski, która ze wzgl(cid:269)du na swe zacofanie wobec Zachodu nie podlega tym samym co on prawi- dłowo(cid:292)ciom nale(cid:304)y odło(cid:304)yć do lamusa historii, jest to bowiem rozumowanie bł(cid:269)dne. Je(cid:292)li w otaczaj(cid:264)cym nas (cid:292)wiecie dokonuj(cid:264) si(cid:269) nowe istotne przeobra(cid:304)enia innowacyjne na gruncie rewolu- cji naukowej i technicznej, to Polska jako kraj europejski samo- istnie w nich partycypuje. W (cid:292)lad za tym id(cid:264) wszystkie konse- kwencje tego procesu, o których mowa dalej, i w zwi(cid:264)zku z tym musi si(cid:269) znale(cid:302)ć ju(cid:304) teraz, bez odkładania na dalsz(cid:264) lub bli(cid:304)sz(cid:264) przyszło(cid:292)ć, praktyczne rozwi(cid:264)zanie trzech problemów: 1. znalezienie rozs(cid:264)dnego odbiurokratyzowanego sposobu ad- ministrowania działalno(cid:292)ci(cid:264) gospodarcz(cid:264) oraz wykreowanie nowego sposobu zarz(cid:264)dzania procesami społecznymi i poli- tycznymi wła(cid:292)ciwego dla ery informatycznej i warunków hi- gh-technology; 2. przygotowanie ludzi w nowym systemie edukacyjnym, by po- trafili sprostać nowym wyzwaniom cywilizacyjnym; trzeba przy tym uwzgl(cid:269)dnić, (cid:304)e wymagane standardy kształcenia b(cid:269)dzie wyznaczać nie ideologia lecz osi(cid:264)gni(cid:269)ty ju(cid:304) poziom cywilizacji (cid:292)wiatowej i europejskiej. Istnieje potrzeba takiego kształcenia, aby absolwenci polskich szkół (cid:292)rednich 10 i wy(cid:304)szych byli zdolni t(cid:269) cywilizacj(cid:269) rozwijać nie tylko w kraju, ale i za granic(cid:264), przyczyniaj(cid:264)c si(cid:269) w ten sposób do post(cid:269)pu w skali globalnej; 3. stworzenie w miar(cid:269) spójnego, przystaj(cid:264)cego do innych kra- jów europejskich, systemu ochrony zdrowia ludno(cid:292)ci, oraz ochrony coraz bardziej zagro(cid:304)onego (cid:292)rodowiska. Wydaje si(cid:269), (cid:304)e mo(cid:304)na zaryzykować twierdzenie, i(cid:304) w tych zmianach innowacyjnych czynnikiem spinaj(cid:264)cym i integruj(cid:264)cym jest człowiek, wi(cid:269)c edukacja i ochrona zdrowia s(cid:264) na tym etapie rozwoju cywilizacyjnego Polski najwa(cid:304)niejsze. 11 1  12 e Klasyk współczesnego zarz(cid:264)dzania, Peter Drucker twierdził, (cid:304)e współczesne społecze(cid:281)stwa krajów zaawansowanych techno- logicznie znajduj(cid:264) si(cid:269) na drodze od społecze(cid:281)stwa kapitalistycz- nego do postkapitalistycznego. Istot(cid:269) dokonuj(cid:264)cej si(cid:269) transformacji stanowi, według uczo- nego, zmiana rangi obowi(cid:264)zuj(cid:264)cych w społecze(cid:281)stwie kapitali- stycznym czynników produkcji i usług. Dotychczas twierdzono, (cid:304)e podstawowymi czynnikami produkcji s(cid:264) kapitał bankowy, urz(cid:264)dzenia, surowce, ziemia, kapitał ludzki. Ostatnio twierdzi si(cid:269), (cid:304)e czynnikami produkcji i usług s(cid:264) równie(cid:304) informacja i wiedza. W społecze(cid:281)stwie postkapitalistycznym na pierwszy plan wy- suwa si(cid:269) szeroko rozumiana wiedza, która stanowi (cid:302)ródło prze- wagi konkurencyjnej. Przy tej okazji trzeba wyja(cid:292)nić, (cid:304)e infor- macje nie mog(cid:264) być uto(cid:304)samiane z wiedz(cid:264), gdy(cid:304) istnieje mi(cid:269)dzy tymi poj(cid:269)ciami wyra(cid:302)na ró(cid:304)nica. Informacja jest strumieniem wiadomo(cid:292)ci, a wiedza jest wy- tworem tego strumienia tkwi(cid:264)cym w przekonaniach i oczekiwa- niach ludzi. Wiedza zapisana jest w dokumentach i ksi(cid:269)gach lub tkwi w przekonaniach ludzkich. Dlatego mo(cid:304)e ona być sformali- zowana lub spersonalizowana. Wiedza w takim uj(cid:269)ciu zwi(cid:264)zana jest z ludzkim działaniem. Ró(cid:304)nice mi(cid:269)dzy wiedz(cid:264) i informacj(cid:264) przedstawia tabela 1. Podło(cid:304)em teorii organizacyjnego tworzenia wiedzy jest ak- tywna i subiektywna natura wiedzy zawarta w przekonaniach i oczekiwaniach ludzi, które tkwi(cid:264) w indywidualnych systemach warto(cid:292)ci. A wi(cid:269)c w szpitalu zale(cid:304)y ona głównie od personelu me- dycznego wy(cid:304)szego i (cid:292)redniego. Z pozyskiwanych infor- 13 Tabela 1. Ró(cid:304)nice mi(cid:269)dzy informacj(cid:264) a wiedz(cid:264) INFORMACJA WIEDZA Przetworzone dane Pozwala na podj(cid:269)cie działa(cid:281) Po prostu zawiera fakty Umo(cid:304)liwia przewidywanie, przy- padkowe skojarzenia lub podejmo- wanie decyzji dotycz(cid:264)cych przy- szło(cid:292)ci Jasna, rzeczowa, prosta, i uporz(cid:264)dko- wana M(cid:269)tna, niejasna, cz(cid:269)(cid:292)ciowo nieupo- rz(cid:264)dkowana Łatwa do wyra(cid:304)enia w formie pisemnej Intuicyjna, trudna do przekazania, wyra(cid:304)enia ustnego lub zilustrowa- nia Uzyskana z danych przez kondenso- wanie, poprawianie i wyliczanie Nie zale(cid:304)y od wła(cid:292)ciciela Tkwi w powi(cid:264)zaniach, rozmowach, intuicji wynikaj(cid:264)cej z do(cid:292)wiadcze- nia oraz ludzkiej umiej(cid:269)tno(cid:292)ci i inteligencji Jest zale(cid:304)na od wła(cid:292)ciciela, jego wykształcenia, do(cid:292)wiadczenia, zdolno(cid:292)ci analizy i syntezy Radz(cid:264) sobie z ni(cid:264) dobrze systemy in- formatyczne Wymaga kanałów nieformalnych Podstawa zrozumienia du(cid:304)ych ilo(cid:292)ci danych Podstawa inteligentnego podejmo- wania decyzji, przewidywania, pro- jektowania, planowania, diagnozo- wania i intuicyjnego oceniania rze- czywisto(cid:292)ci Wynika z danych: sformalizowana w bazach danych, ksi(cid:264)(cid:304)kach, instruk- cjach, dokumentach Tworzona w umysłach ludzkich, przedmiot zespołowej wymiany informacji, wynika z do(cid:292)wiadcze- nia, sukcesów, pomyłek (cid:295)ródło: Tiwana A.: Przewodnik po zarz(cid:261)dzaniu wiedz(cid:261); e-biznes i zastosowania CRM, PLACET, Warszawa 2003, s. 64. 14 macji zatrudnieni w szpitalu lekarze, piel(cid:269)gniarki, pracuj(cid:264)cy ja- ko profesorowie, ordynatorzy, siostry oddziałowe oraz członko- wie kierownictwa szpitala mog(cid:264) tworzyć wiedz(cid:269) szpitala, jako realn(cid:264) rzeczywisto(cid:292)ć, która kształtuje ich os(cid:264)dy, zachowania i postawy. Wiedza ta pozwala na tworzenie misji i wizji celów strategicznych i dora(cid:302)nych swojego szpitala, które z kolei sty- muluj(cid:264) zachowania całej organizacji a szczególnie motywuj(cid:264) personel. [14] W takim znaczeniu, jak opisano, wiedza to konglomerat in- formacji, do(cid:292)wiadcze(cid:281), i umiej(cid:269)tno(cid:292)ci tworz(cid:264)cych podstaw(cid:269) do oceny zjawisk i ich doskonalenia. Taka wiedza powinna być do- st(cid:269)pna tam, gdzie wymagane jest wykreowanie stosownych dzia- ła(cid:281) diagnostycznych, terapeutycznych i gospodarczych oraz podj(cid:269)cie wła(cid:292)ciwych decyzji w wymaganym czasie. Wiedza jest pot(cid:269)(cid:304)nym (cid:302)ródłem przewagi konkurencyjnej. Kiedy nast(cid:269)puj(cid:264) zmiany innowacyjne pojawiaj(cid:264) si(cid:269) nowe techniki diagnostyczne, terapeutyczne, rehabilitacyjne, ale jednocze(cid:292)nie mno(cid:304)(cid:264) si(cid:269) kon- kurenci na rynku usług. Sukces osi(cid:264)gaj(cid:264) te zakłady usług me- dycznych, które szybciej i sprawniej tworz(cid:264) now(cid:264) wiedz(cid:269). Nie tylko tworz(cid:264) t(cid:269) now(cid:264) wiedz(cid:269), ale potrafi(cid:264) j(cid:264) wykorzystać dla do- skonalenia procesu leczenia, uzyskiwania satysfakcji pacjentów oraz poprawy organizacji i ekonomiki szpitala. Podstaw(cid:269) takich zmian stanowi nowa organizacja i ekono- mia, high-technology procesów podstawowych i pomocniczych oraz technologia informatyczna. (cid:303)aden szpital nie mo(cid:304)e ignoro- wać tego kierunku rozwoju, poniewa(cid:304) tylko te systemy stwarzaj(cid:264) szans(cid:269) poprawy jako(cid:292)ci (cid:292)wiadczonych usług medycznych, a tak- (cid:304)e uzyskania przewagi konkurencyjnej daremnie poszukiwanej w rozwi(cid:264)zaniach tradycyjnych. [5] [6] 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie w służbie zdrowia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: