Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00455 007848 11497739 na godz. na dobę w sumie
Zasada dobrej wiary w prawie międzynarodowym - ebook/pdf
Zasada dobrej wiary w prawie międzynarodowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9709-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> monografie prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tematem monografii jest zasada dobrej wiary w prawie międzynarodowym. Książka zawiera wnikliwa analizę tematu, w której autor nie ogranicza się do określonej dziedziny prawa międzynarodowego, lecz analizuje dobrą wiarę w całym prawie międzynarodowym i na podstawie studium wszystkich źródeł prawa międzynarodowego. Uwzględnia przy tym dorobek polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz orzecznictwo sądów i trybunałów międzynarodowych. Opracowany układ pracy umożliwia wielopłaszczyznowe ujęcie głównego tematu monografii.

Autor stawia tezę, że zasada dobrej wiary wchodzi w skład zasad ogólnych prawa w rozumieniu art. 38 ust. 1 lit. c Statutu MTS i jest metazasadą, opisującą i stanowiącą podstawę dla wielu norm szczegółowych, nie będąc jednocześnie źródłem bezpośrednich praw i obowiązków podmiotów prawa międzynarodowego. Autor wyjaśnia, w jaki sposób zasada dobrej wiary wywiera wpływ na powstawanie i stosowanie zobowiązań międzynarodowych. W monografii uwzględnia się i omawia inne zasady takie jak pacta sunt servanda, acta sunt servanda, estoppel, zakaz nadużycia prawa, zasada czystych rak, pactum de contrahendo czy zakaz udaremniania celu i przedmiotu umowy. Szczególną uwagę autor przykłada do zasad wykonywania i interpretowania zobowiązań w dobrej wierze.

Opracowanie jest przeznaczone dla teoretyków i praktyków, poszukujących aktualnej wiedzy na temat prawa międzynarodowego, jak również studentów prawa szczególnie zainteresowanych prawem międzynarodowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ZASADA DOBREJ WIARY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM MARCIN KAŁDUŃSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARCIN KAŁDUŃSKI • ZASADA DOBREJ WIARY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Piotr Zacharczuk OBSZARY SPECJALNE W POLSKIM MATERIALNYM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM Aleksandra Sikorska-Lewandowska UCHWAŁY WŁAŚCICIELI LOKALI Michał Romanowski (red.) ŻYCIE UMOWY KONSUMENCKIEJ PO UZNANIU JEJ POSTANOWIENIA ZA NIEUCZCIWE W TLE ORZECZNICTWA TSUE Przemysław Domagała MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA ONZ W SPRAWIE OCHRONY WSZELKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. PERSPEKTYWA POLSKA Jacek Zrałek ZNACZENIE MIEJSCA ARBITRAŻU W ERZE GLOBALIZACJI POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO Grażyna Baranowska WYMUSZONE ZAGINIĘCIA W EUROPIE. KSZTAŁTOWANIE SIĘ MIĘDZYNARODOWYCH STANRADRÓW ZAPOBIEGANIA I EGZEKWOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PAŃSTW www.ksiegarnia.beck.pl ZASADA DOBREJ WIARY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM MARCIN KAŁDUŃSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: Prof. dr hab. Władysław Czapliński Prof. dr hab. Janusz Gilas Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS5/04127. Recenzja naukowa: Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9708-5 ISBN e-book 978-83-255-9709-2 La principe de la bonne foi est vraiment un principe qui domine l’ensemble du droit international et qui doit être retenu lorsqu’on s’occupe de dégager ou de mettre en oeuvre une règle quelconque du droit de gens. J. Basdevant, Régles générales du droit de la paix, RCADI 1936, t. 58, s. 521–522. [Th e ICJ] dictum seems to suggest that things might have been otherwise, that a legal system might exist in which it was not required to interpret treaties in good faith, that it was legitimate to interpret them in bad faith-quod est absurdum. H. Th irlway, Th e Sources of International Law, Oxford 2014, s. 101. Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz skrótów orzeczeń sądów i trybunałów międzynarodowych oraz raportów sprawozdawców Komisji Prawa Międzynarodowego ............. Bibliografia ................................................................................................................ Wprowadzenie ........................................................................................................... § 1. Temat, cel i problem badawczy pracy ................................................... § 2. Tezy i założenia pracy .............................................................................. § 3. Plan pracy ................................................................................................... § 4. Piśmiennictwo ............................................................................................ § 5. Metodologia ................................................................................................ Rozdział I. Zasada dobrej wiary w doktrynie prawa narodów ...................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Kanonistyka ................................................................................................ § 3. Hiszpańska szkoła prawa narodów. Francisco de Vitoria i Francisco Suarez ........................................................................................................... § 4. Pierino Belli i Balthasar Ayala ................................................................. § 5. Albericus Gentilis ....................................................................................... § 6. Hugo Grotius .............................................................................................. § 7. Richard Zouche ........................................................................................... § 8. Samuel Pufendorf ....................................................................................... § 9. Samuel Rachel i Johann Wolfgang Textor .............................................. § 10. Cornelius van Bynkershoek ....................................................................... § 11. Christian Friedrich Wolff .......................................................................... § 12. Emer de Vattel ............................................................................................ § 13. Pisarze polscy ............................................................................................. § 14. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział II. Zasada dobrej wiary i źródła prawa międzynarodowego ......... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Zasada dobrej wiary w umowach międzynarodowych ....................... § 3. Zasada dobrej wiary jako norma międzynarodowego prawa zwyczajowego ............................................................................................. § 4. Zasada dobrej wiary jako zasada ogólna prawa ................................... § 5. Zasada dobrej wiary w uchwałach organizacji międzynarodowych .. XI XIX LV 1 1 3 7 11 13 17 17 19 23 26 28 31 34 34 36 37 40 42 43 47 51 51 53 63 68 88 VII Spis treści § 6. Zasada dobrej wiary w orzecznictwie sądów i trybunałów międzynarodowych ................................................................................... § 7. Zasada dobrej wiary w doktrynie prawa międzynarodowego ............ § 8. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział III. Zasada dobrej wiary i ochrona uzasadnionych oczekiwań w prawie międzynarodowym .......................................................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Pojęcie dobrej wiary ................................................................................. § 3. Zasada dobrej wiary jako zasada prawna, logiczna i moralna ........... § 4. Zasada dobrej wiary jako zasada prawa międzynarodowego ............. § 5. Zasada dobrej wiary jako norma ius cogens ......................................... § 6. Funkcje zasady dobrej wiary ................................................................... § 7. Dwa aspekty zasady dobrej wiary: obiektywny i subiektywny ........... § 8. Ochrona uzasadnionych oczekiwań na podstawie zasady dobrej wiary ............................................................................................................. I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Pojęcie i ochrona uzasadnionych oczekiwań .............................. § 9. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział IV. Pozytywna zasada dobrej wiary ................................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Zasada pacta sunt servanda ..................................................................... § 3. Zasada consuetudo, sicut ius accepta, servanda est ............................... § 4. Zasada acta sunt servanda ....................................................................... § 5. Zasada estoppelu ........................................................................................ § 6. Przyzwolenie (acquiescence) .................................................................... § 7. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział V. Negatywna zasada dobrej wiary ..................................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Zasada zakazująca nadużycia prawa ...................................................... I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Pojęcie nadużycia prawa ................................................................. III. Zakaz nadużycia prawa jako zasada ogólna prawa .................... A. Zakaz nadużycia prawa w krajowych porządkach prawnych .................................................................................... B. Stanowiska państw. Orzecznictwo sądów i trybunałów międzynarodowych ................................................................... C. Prace Komisji Prawa Międzynarodowego. Opinie sędziowskie i poglądy znawców prawa międzynarodowego ................................................................... IV. Zasada zakazująca nadużycia prawa w prawie traktatowym .... 94 107 114 117 117 118 123 126 134 137 139 144 144 147 155 159 159 160 178 190 197 206 213 219 219 221 221 221 224 224 225 236 242 VIII Spis treści V. Konstrukcja zasady zakazującej nadużycia prawa ...................... VI. Podstawa uzasadniająca zasadę zakazującą nadużycia prawa ... VII. Wnioski .............................................................................................. § 3. Zasada czystych rąk .................................................................................. I. Wstęp ................................................................................................. II. Praktyka państw, orzecznictwo międzynarodowe oraz opinie sędziów ............................................................................................... III. Zasada czystych rąk i prawo międzynarodowe praw człowieka ........................................................................................... IV. Prace Komisji Prawa Międzynarodowego i poglądy znawców prawa międzynarodowego .............................................................. V. Zasada czystych rąk jako norma prawa międzynarodowego .... VI. Pojęcie i zakres zasady czystych rąk ............................................. VII. Formy zasady czystych rąk ............................................................ VIII. Podstawa uzasadniająca zasadę czystych rąk .............................. IX. Wnioski .............................................................................................. Rozdział VI. Obiektywno-subiektywny standard dobrej wiary ..................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Pojęcie standardu w prawie międzynarodowym .................................. § 3. Standard dobrej wiary i wykonywanie zobowiązań ............................ I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Negatywny i pozytywny aspekt standardu dobrej wiary. Obowiązki współpracy i informacji .............................................. III. Obowiązek współpracy w obrębie organizacji międzynarodowych .......................................................................... IV. Obowiązek współpracy w obrębie sądów i trybunałów międzynarodowych .......................................................................... V. Wykonanie zobowiązania w dobrej wierze a intencje stron, litera i cel zobowiązania .................................................................. VI. Obiektywny i subiektywny aspekt standardu dobrej wiary ...... § 4. Standard dobrej wiary i interpretacja zobowiązań .............................. § 5. Zasada a standard dobrej wiary .............................................................. § 6. Zasada wykonywania zobowiązań w dobrej wierze a suwerenność państwowa .................................................................................................. § 7. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział VII. Subiektywna dobra wiara ............................................................. § 1. Pojęcie subiektywnej dobrej wiary. Zła wiara ...................................... § 2. Subiektywna dobra wiary i odpowiedzialność międzynarodowa ...... § 3. Zasiedzenie ................................................................................................. § 4. Domniemanie dobrej wiary ..................................................................... § 5. Wnioski ....................................................................................................... 246 249 252 254 254 256 264 268 272 276 280 287 291 293 293 293 301 301 306 311 313 315 319 329 347 349 357 359 359 362 367 369 375 IX Spis treści Rozdział VIII. Zasada dobrej wiary i prawo traktatów .................................. § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Zawieranie traktatów ................................................................................ I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Zobowiązanie do negocjacji w dobrej wierze .............................. III. Zakaz udaremniania celu i przedmiotu traktatu po jego podpisaniu, a przed jego wejściem w życie ................................. IV. Uwagi końcowe ................................................................................ § 3. Nieważność traktatów ............................................................................... I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Naruszenie norm dotyczących kompetencji organów państwa .............................................................................................. III. Przekroczenie szczególnych ograniczeń dotyczących upoważnienia do wyrażenia zgody na zawarcie umowy ........... IV. Błąd ..................................................................................................... V. Oszustwo ............................................................................................ VI. Przekupstwo ...................................................................................... VII. Bezwzględne przesłanki nieważności ........................................... VIII. Utrata prawa do powoływania się na przesłankę nieważności . IX. Następstwa nieważności traktatu i zasada dobrej wiary ............ X. Uwagi końcowe ................................................................................ § 4. Wygaśnięcie traktatów ............................................................................. I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Klauzula rebus sic stantibus ............................................................ III. Późniejsza niemożność wykonania umowy ................................ IV. Uwagi końcowe ................................................................................ § 5. Wnioski ....................................................................................................... Zakończenie ............................................................................................................... The Principle of Good Faith in International Law – Summary .................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 377 377 380 380 384 407 418 419 419 421 428 431 434 436 437 438 442 445 447 447 449 465 468 469 473 489 497 X Wykaz skrótów 1. Źródła prawa i projekty umów międzynarodowych ARSIWA ......................................... Articles on Responsibility of States for internatio- nally wrongful acts (Artykuły o odpowiedzialno- ści państw za czyny międzynarodowe bezprawne z 2001 r., UN doc. A/56/10, YILC 2011, t. II, cz. II) BGB ................................................. Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cy- wilny z 18.8.1896 r. w wersji promulgowanej 2.1.2002 r., Bundesgesetzblatt, I s. 42 ze zm.) BIT ................................................... Bilateral Investment Treaty CISG ................................................ Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Konwencja o międzynarodowej sprze- daży towarów z 11.4.1980 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286) DALTC ............................................ Draft Articles on the Law of Treaties with Com- mentaries, YILC 1966, t. II DARSIWAC ................................... Draft Articles on Responsibility of States for In- ternationally Wrongful Acts, with Commentaries, 2001, Report of the International Law Commission, UN doc. A/56/10, YILC 2011, t. II, cz. II DSU ................................................. Understanding on Rules and Procedures Gover- ning the Settlement of Dispute (Porozumienie w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzy- ganie sporów, Dz.U. z 1998 r. Nr 34, poz. 195) EKPCz ............................................. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podsta- wowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) GATT .............................................. General Agreement on Tariffs and Trade (Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu 1994, Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 278) GATS ............................................... General Agreement on Trade in Services (Układ ogólny w srpawie handle usługami, Dz.U. z 1998 r. Nr 34, poz. 195) KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) XI Wykaz skrótów Nr 23, poz. 90 ze zm.) KNZ ................................................. Karta Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1947 r. KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) KWPT ............................................. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 23.5.1969 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439) KWPTPOM .................................... Konwencja wiedeńska o prawie traktatów mię- dzy państwami i organizacjami międzynarodo- wymi albo między organizacjami międzynarodo- wymi z 21.3.1986 r. MPPOiP .......................................... Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Po- litycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) NBW ............................................... Neujie Burgerlijk Wetboek OPA ................................................. Karta Organizacji Państw Amerykańskich z 30.4.1948 r. SPS ................................................... Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measu- res (Porozumienie w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych, Dz.U. z 1996 r. Nr 9, poz. 54) Statut MTS ..................................... Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedli- wości (Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm.) TBT .................................................. Agreement on Technical Barriers to Trade (Poro- zumienie w sprawie barier technicznych w handlu, Dz.U. z 1996 r. Nr 9, poz. 54) TKE ................................................. Traktat karty energetycznej (Dz.U. z 2003 r. Nr 105, poz. 985). TRIPS .............................................. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellec- tual Property Rights (Porozumienie w sprawie han- dlowych aspektów praw własności intelektualnej, Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143) TUE ................................................. Traktat o ustanowieniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 321E z 2006 r., s. 1) UNCLOS ......................................... United Nations Convention on the Law of the Sea (Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 10.12.1982 r., Dz.U. z 2002 r. Nr 59, poz. 543) UNESCO ........................................ United Nations Educational, Scientific and Cultural ZGB ................................................. Zivilgesetzbuch (AS 24 233, 27 207 i BS 23) Organization XII res Wykaz skrótów 2. Organizacje, organy, instytucje, sądy i trybunały krajowe i międzynarodowe AB .................................................... Appellate Body ASEAN ............................................ Association of South-East Asian Nations BCBS ............................................... Basel Committee on Banking Supervision BverfG ............................................. Bundesverfassungsgericht CARU .............................................. Comisión Administradora del Río Uruguay CGFS ............................................... Committee on the Global Financial System CPMI ............................................... Committee on Payments and Market Infrastructu- DSB .................................................. Dispute Settlement Body ECHR .............................................. European Commission of Human Rights ETPCz ............................................. Europejski Trybunał Praw Człowieka EWCA Civ ..................................... England and Wales Court of Appeal (Civil Divi- sion) Decisions EWG ................................................ Europejska Wspólnota Gospodarcza EWWiS ........................................... Europejska Wspólnota Węgla i Stali FAB .................................................. Functional Airspace Block FAO ................................................. Food and Agriculture Organization FSB ................................................... Financial Stability Board FWKK ............................................. Francusko-Włoska Komisja Koncyliacyjna GTAN .............................................. Grupo Técnico de Alto Nivel IAIS ................................................. I-ACHR ........................................... IASB ................................................ ICAO ............................................... ICC .................................................. ICSID .............................................. International Association of Insurance Supervisors Inter-American Court of Human Rights International Accounting Standards Board International Civil Aviation Organization International Chamber of Commerce International Centre for Settlement of Investment Disputes ICTY ................................................ International Criminal Tribunal for the former IDI ................................................... ILA ................................................... ILO .................................................. IOSCO ............................................. Yugoslavia l’Institut de droit international International Law Association International Labour Organization International Organization of Securities Commis- sions KBWE ............................................. Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Euro- pie KPM ................................................ Komisja Prawa Międzynarodowego LN .................................................... Liga Narodów MTK ................................................ Międzynarodowy Trybunał Karny MTPM ............................................. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza XIII Wykaz skrótów velopment MTS ................................................. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny OECD .............................................. Organization for Economic Co-operation and De- ONZ ................................................ Organizacja Narodów Zjednoczonych OPA ................................................. Organizacja Państw Amerykańskich RE .................................................... Rada Europy SN .................................................... Sąd Najwyższy STA .................................................. Stały Trybunał Arbitrażowy STSM ............................................... Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny TS ..................................................... Trybunał Sprawiedliwości UA .................................................... Unia Afrykańska UE .................................................... Unia Europejska UK ................................................... United Kingdom of Great Britain and Northern UNIDROIT .................................... Ireland Institut international pour l unification du droit privé USICT ............................................. United States – Iran Claims Tribunal WTO ............................................... World Trade Organization Zjednoczone Królestwo ................ Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północ- ZO .................................................... Zgromadzenie Ogólne nej Irlandii 3. Prawo rzymskie C. ...................................................... Codex Iustinianus, Corpus Iuris Civilis, t. 2, D. ..................................................... Digesta. Corpus iuris civilis, t. 1. red. T. Mommsen, red. P. Krüger, Berloni 1963 R. Krüger, Dublino – Turici 1966 G. ..................................................... Gai Institutionum commentarii quattuor, Fontes iuris Romani anteiustiniani, t. 1, Leges, t. 2, Auc- tores, t. 3, Negotia, ed. S. Riccobono, J. Baviera, C. Ferrini, J. Furlani, V. Arangio-Ruiz, Florentiae 1940−1943 Institutiones, red. T. Mommsen, R. Krüger, Du- blino–Turici 1966 I. ....................................................... 4. Zbiory dokumentów, periodyki, czasopisma A.D. ................................................. Annual Digest of Public International Law Cases AIDI ................................................ Annuaire de l’Institut de Droit International XIV Wykaz skrótów AFDI ................................................ Annuaire Français de Droit International ARLSS ............................................. Annual Review of Law and Social Science ASDI/SJfiR ...................................... Annuaire Suisse de Droit Isnternational/Schweize- risches Jahrbuch für internationales Recht AJIL ................................................. American Journal of International Law AJILS ............................................... American Journal of International Law Supple- AUILR ............................................. American University International Law Review AUJILP ............................................ American University Journal of International Law ment and Policy AYIL ................................................ Australian Yearbook of International Law BverfGE ........................................... Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts CBLJ ................................................ Canadian Business Law Journal CJIL ................................................. Connecticut Journal of International Law CYIL ................................................ Canadian Yearbook of International Law DJIL ................................................. Dickinson Journal of International Law DUNCIO ........................................ Documents on the United Nations Conference on International Organization, San Francisco 1945 ECR ................................................. European Court Reports EHRLR ............................................ European Human Rights Law Review EJCL ................................................ Electronic Journal of Comparative Law EJIL .................................................. European Journal of International Law EPL .................................................. European Public Law ERPL ................................................ European Review of Private Law FILJ .................................................. Fordham International Law Journal HILJ ................................................. Harvard International Law Journal HLR ................................................. Harvard Law Review GYIL ................................................ German Yearbook of International Law I.C.J. Pleadings ............................... International Court of Justice Pleadings, Oral Ar- I.C.J. Reports .................................. guments, Documents International Court of Justice, Reports of Judg- ments, Advisory Opinions and Orders ICLQ ................................................ International and Comparative Law Quarterly Indian Journal of International Law IJIL ................................................... Journal du Droit International JDI ................................................... Journal of International Arbitration JIA .................................................... Iran-U.S.C.T.R. .............................. Iran-United States Claims Tribunal Reports JWIT ................................................ The Journal of World Investment Trade JWT ................................................. KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Publicznego KPPr ................................................ Kwartalnik Prawa Prywatnego LIEI .................................................. Legal Issues of European Integration Journal of World Trade XV Wykaz skrótów LLR .................................................. Lousiana Law Review LQR ................................................. Law Quarterly Review MJIL ................................................ Michigan Journal of International Law MPEPIL .......................................... Max Planck Encyclopedia of Public International Law NYIL ................................................ Netherlands Yearbook of International Law ONSA .............................................. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSNAPiUS ..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administra- OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna OTK ZU ......................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Urzędowy und Völkerrecht ÖZöRV ............................................ Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht P.C.I.J. Publ., Series A .................. Publications of the Permanent Court of Internatio- nal Justice, Collections of Judgments (1922−1930) P.C.I.J. Publ., Series A/B ............... Publications of the Permanent Court of Internatio- nal Justice, Collections of Judgments, Orders and Advisory Opinions (1931−1940) P.C.I.J. Publ., Series B ................... Publications of the Permanent Court of Interna- tional Justice, Collections of Advisory Opinions (1922−1930) P.C.I.J. Publ., Series C ................... Publications of the Permanent Court of Internatio- nal Justice, Collections of Acts and Documents re- lating to Judgments and Advisory Opinions given by the Court (1922−1940) PiP ................................................... Państwo i Prawo PH .................................................... Przegląd Historyczny PRIEL .............................................. Polish Review of International and European Law PS ..................................................... Przegląd Sądowy PSM ................................................. Przegląd Stosunków Międzynarodowych RBDI ................................................ Revue belge de droit international RCADI ............................................ Recueil des Cours de l Académie de Droit Interna- RDI .................................................. Rivista di Diritto Internazionale RDILC ............................................. Revue de droit international et de législation com- REDI ................................................ Revista Española de Derecho Internacional RF KUL ........................................... Roczniki Filozoficzne Katolickiego Uniwersytetu tional parée Lubelskiego RGDIP ............................................. Revue Générale de Droit International Public RHDI ............................................... Revue Hellénique de Droit International XVI Wykaz skrótów RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC ..................................................... Studia Cywilistyczne SDHI ............................................... Studia et Documenta Historiae Iuris SM .................................................... Sprawy Międzynarodowe TDM ................................................ Transnational Dispute Management TLR .................................................. Texas Law Review TPP .................................................. Transformacje Prawa Prywatnego UCLR .............................................. University of Chicago Law Review UKTS ............................................... United Kingdom Treaty Series UNCIO ............................................ United Nations Conference on International Orga- nizations UNCLT 1968 .................................. United Nations Conference on the Law of Tre- aties, Official Records (UN Doc. A/Conf/39/11), First session, Vienna, 26 March–24 May 1968 UNCLT 1969 .................................. United Nations Conference on the Law of Treaties, Official Records (UN Doc. A/Conf/39/11/Add. 1), Second session, Vienna, 9 April–22 May 1969 UNCLT DC .................................... United Nations Conference on the Law of Treaties, Official Records, First and Second Session, Vienna, 26 March–24 May 1968 and 9 April–22 May 1969, Official Records, Documents of the Conference, UN Doc. A/CONF.39/11/Add.2 UNFU .............................................. University of Niš, Facta Universitatis, Series: Eco- nomics and Organizations Awards UNRIAA ......................................... United Nations Reports of International Arbitral UNTS .............................................. United Nations Treaty Series VJIL ................................................. Virginia Journal of International Law VJTL ................................................ Vanderbilt Journal of Transnational Law WLR ................................................ Weekly Law Reports YILC ................................................ Yearbook of International Law Commission ZN UŁ ............................................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZN UMK ........................................ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Koper- nika w Toruniu ZN UWr ......................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego ZSS(RA) .......................................... Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsge- schichte: Romanistische Abteilung 5. Inne art. .................................................... artykuł Doc. ................................................. Document XVII Wykaz skrótów JAPRA ............................................. The Japanese Whale Research Program under Spe- cial Permit in the Antarctic m.in. ................................................ między innymi n. ...................................................... następny Nr ..................................................... numer orz. ................................................... orzeczenie PECL ............................................... Principles of European Contract Law por. .................................................. porównaj poz. .................................................. pozycja strona s. ....................................................... t. ....................................................... tom tzw. .................................................. tak zwany U.S.C. .............................................. Uniform Commercial Code wyr. .................................................. wyrok XVIII Wykaz skrótów orzeczeń sądów i trybunałów międzynarodowych oraz raportów sprawozdawców Komisji Prawa Międzynarodowego Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej Acquisition of Polish Nationality .. Acquisition of Polish Nationality, opinia doradcza Brazilian Loans ............................. Brazilian Loans, wyrok Nr 15 z 12.7.1929 r., P.C.I.J. Nr 7 z 15.9.1923 r., P.C.I.J. Publ, Series B, No. 7 Publ., Series A, No. 21 Certain German Interests (Preli- minary Objections) ........................ Certain German Interests in Polish Upper Silesia (Preliminary Objections), wyrok Nr 6 z 25.8.1925 r., P.C.I.J. Publ., Series A, No. 6 Certain German Interests (Me- rits) ................................................. Certain German Interests in Polish Upper Silesia (Merits), wyrok Nr 7 z 25.5.1926 r., P.C.I.J. Publ., Series A, No. 7 Certain Questions relating to Set- tlers ................................................. Certain Questions relating to Settlers of German Ori- gin in the Territory ceded by Germany to Poland, opinia doradcza z 10.9.1923 r., P.C.I.J. Publ., Se- ries B, No. 6 Competence of the ILO ................. Competence of the ILO to Regulate Incidentally the Personal Work of the Employer, opinia doradcza Nr 13 z 23.7.1926 r., P.C.I.J. Publ., Series B, No. 13 Designation of the Workers’ Dele- gate ................................................. Designation of the Workers’ Delegate for the Nether- lands at the Third Session of the International Labour Conference, opinia doradcza z 31.7.1922 r., P.C.I.J. Publ., Series B, No. 1 Diversion of Water ........................ Diversion of Water from the Meuse, wyrok z 27.6.1937 r., P.C.I.J. Publ., Series A/B, No. 70 Eastern Greenland ......................... Legal Status of Eastern Greenland, wyrok Electricity Company (Judgment) .. Electricity Company of Sofia and Bulgaria, wyrok z 5.4.1933 r., P.C.I.J. Publ., Series A/B, No. 53 z 9.4.1939 r., P.C.I.J. Publ., Series A/B, No. 77 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zasada dobrej wiary w prawie międzynarodowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: