Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00700 010869 10764026 na godz. na dobę w sumie
Zasada dyspozycyjności w procesie cywilnym - ebook/pdf
Zasada dyspozycyjności w procesie cywilnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 730
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8527-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozprawa jest pierwszym od 1957 r. monograficznym opracowaniem zawierającym kompleksową analizę problematyki zasady dyspozycyjności (rozporządzalności). Zawarte w niej rozważania - odnosząc się do dyspozycyjno-kontradyktoryjnego modelu procesu cywilnego – stanowią punkt wyjścia do zrozumienia rządzących nim mechanizmów.

Po omówieniu  relacji pomiędzy prawem cywilnym materialnym, a prawem cywilnym procesowym i przedstawieniu rysu historycznego, postawione zostało pytanie o celowość sformułowania całkowicie nowej definicji pojęcia zasady dyspozycyjności. Próbę rozstrzygnięcia powyższej kwestii poprzedzono analizą zagadnienia miejsca zasady dyspozycyjności w systemie zasad procesowych (a przede wszystkim jej relacji do zasady kontradyktoryjności). W dalszej kolejności przedstawiono przejawy zasady rozporządzalności na gruncie reprezentatywnych zagranicznych systemów prawa procesowego oraz wskazano jej ograniczenia.

W ostatniej części opracowania scharakteryzowano najważniejsze instytucje procesowe, wyrażające tę zasadę w polskim procesie cywilnym (zarówno w jej aspekcie materialnym, jak i formalnym) – a w szczególności: wniesienie i cofnięcie pozwu (powództwa), podmiotową  i przedmiotową zmianę powództwa, uznanie powództwa, zrzeczenie się roszczenia, zawarcie ugody w toku sprawy oraz wniesienie, cofnięcie i zrzeczenie się środka zaskarżenia, Ze względu na osadzenie analizowanej problematyki w realiach polskiego wymiaru sprawiedliwości – poprzez odniesienie się do konkretnych regulacji prawnych i do orzecznictwa oraz z uwagi na szczegółowe przedstawienie rozwiązań funkcjonujących w Niemczech, Francji oraz Anglii i Walii – opracowanie ma poza walorami teoretycznymi również istotne znaczenie praktyczne i zawiera szereg wniosków oraz postulatów pod adresem ustawodawcy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Zasada dyspoZycyjności w procesie cywilnym RadosłaW FlejszaR Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE RADOSŁAW FLEJSZAR • ZASADA DYSPOZYCYJNOŚCI W PROCESIE CYWILNYM Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Marta Szuniewicz OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA JAKO PRZESŁANKA OGRANICZENIA PRAW I WOLNOŚCI JEDNOSTKI W ŚWIETLE EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA Daniel Wacinkiewicz ZASPOKAJANIE POTRZEB WSPÓLNOT SAMORZĄDOWYCH. STUDIUM ADMINISTRACYJNOPRAWNE Rafał Reiwer WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO W PROCESIE CYWILNYM Anna Urbańska-Łukaszewicz WYKONYWANIE PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZ MAŁŻONKÓW POZOSTAJĄCYCH W USTAWOWYM USTROJU MAŁŻEŃSKIM A OCHRONA RODZINY Paweł Hadyna WPŁYW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI NA HIPOTEKĘ NA UDZIALE WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Aleksandra Klich DOWÓD Z OPINII BIEGŁEGO W SPRAWACH CYWILNYCH NA PRZYKŁADZIE BIEGŁEGO LEKARZA Jakub Kociubiński INSTRUMENTALIZACJA PRAWA KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ W OBLICZU KONSOLIDACJI SEKTORA TRANSPORTU LOTNICZEGO www.ksiegarnia.beck.pl ZASADA DYSPOZYCYJNOŚCI W PROCESIE CYWILNYM RADOSŁAW FLEJSZAR WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: KJS Katarzyna Słomka Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8526-6 ISBN e-book 978-83-255-8527-3 Pamięci mojego Taty Spis treści Bibliografia ................................................................................................................. Wstęp ........................................................................................................................... Rozdział I. Materialnoprawne i procesowe uwarunkowania zasady dyspozycyjności .................................................................................................. 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. 2. Prawo procesowe cywilne a prawo cywilne materialne ...................... 3. Pojęcie czynności prawnej i ograniczenia zasady swobody umów .... 4. Pojęcie i rodzaje czynności procesowych .............................................. 5. Czynności materialnoprawne a czynności procesowe ........................ 6. Materialnoprawne skutki czynności procesowych .............................. 7. Przedmiot procesu cywilnego ................................................................. 8. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział II. Zasada dyspozycyjności w rozwoju historycznym ..................... 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. 2. Zasada dyspozycyjności w okresie od starożytności do XVIII w. ...... 2.1. Zasada dyspozycyjności w prawie rzymskim .............................. 2.2. Zasada dyspozycyjności w procesie starogermańskim .............. 2.3. Zasada dyspozycyjności w procesie cywilnym typu feudalnego ......................................................................................... 3. Zasada dyspozycyjności w procesie cywilnym od końca XVIII w. do początku XX w. ................................................................................... 4. Zasada dyspozycyjności na gruncie polskiego Kodeksu postępowania cywilnego z 1930 r. .......................................................... 5. Zasada dyspozycyjności w polskim procesie cywilnym w okresie po II wojnie światowej (przed wejściem w życie KPC z 1964 r.) ........... 6. Zasada dyspozycyjności na gruncie polskiego Kodeksu postępowania cywilnego z 1964 r. (w okresie do 1989 r.) ................... 7. Kształtowanie się zasady dyspozycyjności w polskim procesie cywilnym po zmianach ustrojowych w 1989 r. .................................... 8. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział III. Pojęcie zasady dyspozycyjności w procesie cywilnym ............. 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. 2. Definicja pojęcia zasady prawa ............................................................... XI XLV 1 1 3 15 27 52 77 87 100 107 107 109 109 114 117 127 138 146 155 163 167 175 175 177 VII Spis treści 3. Pojęcie podstawowych (naczelnych) zasad postępowania cywilnego ..................................................................................................... 4. Miejsce zasady dyspozycyjności w systemie zasad procesowych ....... 4.1. Uwagi ogólne. Zasada dyspozycyjności a cel i istota procesu cywilnego ........................................................................................... 4.2. Relacja pomiędzy zasadą dyspozycyjności a zasadą kontradyktoryjności ......................................................................... 4.2.1. Zasada dyspozycyjności i zasada kontradyktoryjności jako przejawy autonomii woli stron w procesie ........................... 4.2.2. Pojęcie zasady dyspozycyjności sensu largo .......................... 4.2.3. Pojęcie zasady dyspozycyjności sensu stricto ........................ 4.2.4. Pojęcie zasady kontradyktoryjności ....................................... 4.2.5. Zasada dyspozycyjności i kontradyktoryjności a zasada inicjatywy stron ......................................................................... 4.2.6. Zasada dyspozycyjności i kontradyktoryjności a forma kontradyktoryjna ....................................................................... 4.2.7. Delimitacyjne ujęcie zasady dyspozycyjności w ramach modelu dyspozycyjno-kontradyktoryjnego .......................... 4.3. Zasada dyspozycyjności a zasada równouprawnienia stron ..... 4.4. Zasada dyspozycyjności a zasada kierownictwa sędziowskiego .................................................................................... 4.5. Zasada dyspozycyjności a zasada formalizmu procesowego ..... 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział IV. Zasada dyspozycyjności w wybranych państwach europejskich – analiza prawnoporównawcza ............................................. 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... 2. Zasada dyspozycyjności w niemieckim procesie cywilnym ............... 2.1. Uwagi ogólne .................................................................................... 2.2. Treść i przejawy zasady dyspozycyjności ..................................... 2.3. Ograniczenia zasady dyspozycyjności .......................................... 3. Zasada dyspozycyjności we francuskim procesie cywilnym .............. 3.1. Uwagi ogólne .................................................................................... 3.2. Treść i przejawy zasady dyspozycyjności ..................................... 3.3. Ograniczenia zasady dyspozycyjności .......................................... 4. Zasada dyspozycyjności w angielskim procesie cywilnym ................. 4.1. Uwagi ogólne .................................................................................... 4.2. Treść i przejawy zasady dyspozycyjności ..................................... 4.3. Ograniczenia zasady dyspozycyjności .......................................... 5. Podsumowanie analizy prawnoporównawczej ..................................... VIII 183 192 192 200 200 207 212 220 227 238 248 262 278 315 340 351 351 357 357 360 384 403 403 410 420 427 427 432 439 444 Spis treści Rozdział V. Przejawy realizacji zasady dyspozycyjności w polskim procesie cywilnym oraz ich ograniczenia .................................................... 1. Wprowadzenie ........................................................................................... 2. Rozporządzalność materialna .................................................................. 2.1. Rozporządzalność wszczęciem postępowania i jego zakresem . 2.1.1. Wszczęcie procesu – uwagi ogólne ........................................ 2.1.2. Wytoczenie powództwa przez prokuratora .......................... 2.1.3. Wstąpienie prokuratora do toczącego się postępowania .... 2.1.4. Udział organizacji pozarządowych i innych podmiotów, do których znajdują zastosowanie przepisy o prokuratorze, w procesie cywilnym .................................... 2.1.5. Udział w procesie cywilnym podmiotów innych niż materialnie uprawnione jako ograniczenie zasady dyspozycyjności ......................................................................... 2.1.6. Określenie podmiotowych i przedmiotowych granic żądanej ochrony prawnej ......................................................... 2.2. Rozporządzalność przedmiotem procesu przez powoda ........... 2.2.1. Cofnięcie pozwu ........................................................................ 2.2.2. Zrzeczenie się roszczenia ......................................................... 2.2.3. Zmiana powództwa .................................................................. 2.3. Rozporządzalność przedmiotem procesu przez pozwanego ..... 2.3.1. Uznanie powództwa ................................................................. 2.3.2. Zarzuty materialnoprawne (merytoryczne) i powództwo wzajemne .................................................................................... 2.4. Dwustronna rozporządzalność przedmiotem procesu .............. 2.4.1. Ugoda sądowa (procesowa) .................................................... 2.4.2. Pozasądowe umowy stron odnoszące się do przedmiotu procesu ........................................................................................ 3. Rozporządzalność formalna ..................................................................... 3.1. Rozporządzalność środkami zaskarżenia ..................................... 3.1.1. Środki zaskarżenia – zagadnienia ogólne .............................. 3.1.2. Wniesienie środka zaskarżenia ............................................... 3.1.3. Cofnięcie środka zaskarżenia .................................................. 3.1.4. Zrzeczenie się środka zaskarżenia .......................................... 3.2. Rozporządzalność innymi środkami procesowymi .................... 4. Sądowa kontrola czynności dyspozycyjnych stron jako ograniczenie zasady dyspozycyjności ..................................................... 5. Podsumowanie ........................................................................................... Zakończenie ............................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 457 457 466 466 466 469 480 484 491 497 518 518 533 548 556 556 574 579 579 594 596 596 596 600 603 607 612 616 645 657 675 IX Bibliografia Akerberg A., Środki odwoławcze. Komentarz do art. 383–441 KPC, Warszawa 1933 Allerhand M., Kilka uwag o wyroku konstytutywnym, PPC 1936, Nr 10 Allerhand M., Kodeks postępowania cywilnego, Lwów 1932 Allerhand M., Podstęp w procesie, Lwów 1907 Allerhand M., Powództwo wzajemne, PPC 1938, Nr 9–18 Andrews N., A New Civil Procedural Code for England: Party-Control – „Going, Going, Andrews N., Civil procedure, w: A. Burrows (red.), English Private Law, Third edition, Andrews N., English Civil Procedure: Fundamental of the New Civil Justice System, Gone”, ZZPInt 4 (1999) Oxford 2013 Oxford 2003 Andrews N., Principles of Civil Procedure, London 1994 Andrews N., The Modern Civil Process, Tübingen 2008 Andrews N., The New English Civil Procedure Rules, w: C.H. van Rhee (red.), European Traditions in Civil Procedure, Antwerp 2005 Andrews N., The Pursuit of Truth in Modern English Civil Proceedings, ZZPInt (8) Bacher K., w: V. Vorwerk, Ch. Wolf (red.), Beck’scher Online – Kommentar ZPO, Edi- Banczenko-Liubimowa K.S. (Банченко-Любимова К.С.), Участие прокурора в суде первoй и второй инстанций по гражданским делам, Москва 1963 Baran K.W., Ugodowe likwidowanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy, Kraków 2003 tion 12 1992 1993 Barańska A., Współuczestnictwo konieczne a tok procesu, Acta Universitatis Lodzien- sis, Folia Iuridica 1982, Nr 4 Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa Bartz A., Istota ugody sądowej według KPC, Głos Prawa 1936, Nr 10–12 Bartz A., Kilka uwag o cofnięciu pozwu według KPC, Głos Prawa 1936, Nr 1–3 Bartz A., Uwagi o znaczeniu i skutkach ugody sądowej według KPC, Głos Prawa 1936, Bartz A., Zrzeczenie się przez powoda dochodzonego roszczenia w KPC, Głos Prawa Nr 4–6 1937, Nr 9–10 Baumbach A., Lauterbach W., Albers J., Hartmann P., Zivilprozessordnung mit FamFG, GVG und anderen Nebengesetzen, 69. Auflage, München 2011 XI Bibliografia Baumbach A., Lauterbach W., Albers J., Hartmann P., Zivilprozessordnung mit FamFG, GVG und anderen Nebengesetzen, 72. Auflage, München 2014 Baumgärtel G., Wesen und Begriff der Prozeßhandlung einer Partei im Zivilprozeß, Berlin–Frankfurt a. M. 1957 Baur F., Vereinbarungen der Parteien über präjudizielle Rechtsverhältnisse im Zivil- prozeß, w: Festschrift für Eduard Bötticher zum 70. Geburtstag, Berlin 1969 Baur F., Współczesne przemiany w procesie cywilnym, tłum. J. Sobkowski, PiP 1973, Nr 3 Baur F., Grunsky W., Zivilprozeβrecht, 8. Auflage, Neuwied–Kriftel–Berlin 1994 Beatson J., Anson’s Law of Contract, 28th Edition, Oxford 2002 Berutowicz W., Funkcja procesu cywilnego w oświetleniu nauki o tzw. prawie skargi, w: Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa–Wrocław 1967 Berutowicz W., O pojęciu naczelnych zasad postępowania cywilnego, Studia Cywili- styczne, t. XXV–XXVI, Warszawa–Kraków 1975 Berutowicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, cz. I, Wrocław 1971 Berutowicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1974, 1984 Berutowicz W., Recenzja pracy J. Krajewskiego pt. „Sytuacja prawna j.g.u. w procesie cywilnym”, PiP 1971, Nr 2 Berutowicz W., Zasada dyspozycyjności w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1957 Berutowicz W., Znaczenie prawne sądowego dochodzenia roszczeń, Warszawa 1966 Bethmann-Hollweg M.A. von, Der Civilprozeβ des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung, Der römische Civilprozeβ. Legis actiones, Erster Band, Bonn 1864 Betti E., Per una classificazione degli atti processuali di parte, Rivista di Diritto proces- suale Civile 1928, vol. V, parte I Bieniek G., Warzocha E., Funkcjonowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w praktyce sądów powszechnych, Zeszyty Naukowe IBPS Nr 25, Warszawa 2007 Bieniek G., Warzocha E., Funkcjonowanie przepisów KPC w praktyce sądów powszech- Bladowski B., Kierownictwo sędziowskie postępowaniem cywilnym, NP 1984, Nr 4 Blomeyer A., Rechtskrafterstreckung infolge zivilrechtlicher Abhängigkeit, ZZP – 75. Blomeyer A., Zivilprozessrecht, Erkenntnisverfahren, 2. Auflage, Berlin 1985 Błaszczak Ł., Klauzula generalna „dobrych obyczajów” z art. 3 KPC, PPC 2014, Nr 2 Błaszczak Ł., w: E. Marszałkowska-Krześ (red.), Postępowanie cywilne, wyd. 2, War- nych, NP 1985, Nr 3 Band, heft 1/2 (1962) szawa 2011 Błaszczak Ł., Wadliwość czynności procesowych stron i uczestników. Obecny model i propozycja zmian w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, w: K. Mar- kiewicz, A. Torbus (red.), Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie po- stępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Po- stępowania Cywilnego w Katowicach–Kocierzu (26–29.9.2013 r.), Warszawa 2014 Błaszczak Ł., Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010 Błaszczak Ł., Ludwik M., Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa 2007 XII Bibliografia Bodio J., w: A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa Bogucki O., Teoretyczne aspekty zasady prawdy materialnej w nowym modelu postę- powania cywilnego, RPEiS 2000, z. 1 Bolard G., Les principes directeur du procès civil. Le droit positif depuis Motulsky, JCP 2008 1993, I, 3693 de Boor H.O., Erkel G., Zivilprozeβrecht, 2. Auflage, Wiesbaden 1961 Bork R., w: F. Stein, M. Jonas (red.), Kommentar zur Zivilprozessordnung, Band 2 (§§ 41–127a), 22. Auflage, Tübingen 2004 Brehm W., Bindung des Richters an den Parteivortrag und Grenzen freier Verhan- dlungswürdigungs, Tübingen 1982 Broniewicz W., Glosa do postanowienia SN z 10.11.1970 r., II CZ 139/70, OSPiKA 1971, Nr 10, poz. 178 Broniewicz W., Istota i rodzaje zażalenia w postępowaniu cywilnym, PS 2001, Nr 1 Broniewicz W., Jeszcze w sprawie art. 220 § 2 KPC, NP 1958, Nr 12 Broniewicz W., Kilka uwag o projekcie kodeksu postępowania cywilnego, NP 1961, Nr 1 Broniewicz W., Kilka uwag o znaczeniu wniosków stron i czynnościach sądu przy pod- miotowej zmianie powództwa, NP 1974, Nr 2 Broniewicz W., Kształtowanie się nowożytnego europejskiego kontynentalnego prawa postępowania cywilnego a prawo polskie, w: A. Liszewska, K. Skotnicki (red.), Związki prawa polskiego z prawem niemieckim, Łódź 2006 Broniewicz W., Legitymacja procesowa, Łódź 1963 Broniewicz W., Następstwo procesowe a podmiotowa zmiana powództwa, PiP 1969, Nr 10 Broniewicz W., Następstwo procesowe w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1971 Broniewicz W., Normy, przesłanki i zarzuty jurysdykcyjne w procesie cywilnym (przy- czynek do zagadnienia stosunku prawa materialnego i prawa procesowego), Stu- dia Prawno-Ekonomiczne, t. II, Łódź 1969 Broniewicz W., Podmiotowa zmiana powództwa, NP 1965, Nr 1 Broniewicz W., Pojęcie prawa do powództwa w nauce polskiego procesu cywilnego, Proces i prawo – Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jodłowskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989 Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Łódź 1973 Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1983 Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008 Broniewicz W., Powództwo prokuratora o unieważnienie małżeństwa według k.p.c. i k.r., PiP 1961, Nr 6 Nr 7−8 Broniewicz W., Powództwo prokuratora w polskim procesie cywilnym, PiP 1966, Broniewicz W., Pozew i powództwo (analiza pojęć), PiP 1976, Nr 1–2 Broniewicz W., Prokurator w cywilnym postępowaniu kasacyjnym, Pr. i Pr. 1997, Nr 9 Broniewicz W., Przyczyny oddalenia powództwa, PiP 1964, Nr 5–6 XIII Bibliografia Broniewicz W., Terminy w postępowaniu cywilnym, NP 1971, Nr 9 Broniewicz W., Umorzenie postępowania w procesie cywilnym, w: Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa–Wrocław 1967 Broniewicz W., Uznanie powództwa w polskim procesie cywilnym w świetle art. 218 § 2 KPC, NP 1957, Nr 7–8 Broniewicz W., Zasada kontradyktoryjności procesu cywilnego w poglądach nauki pol- skiej (1880–1980), w: Studia z prawa postępowania cywilnego, Księga pamiątkowa ku czci Zbigniewa Resicha, Warszawa 1985 Broniewicz W., Marciniak A., Kunicki I., Postępowanie cywilne w zarysie, wyd. 11, War- szawa 2014 Brunner H., Quellen und Geschichte des deutschen Rechts, w: F. von Holtzendorff, J. Kohler (Hrsg.), Encyklopädie der Rechtswissenschaft in systematischer Bearbe- itung, 1 Band (Rechtsphilosophie und Zivilrecht), Leipzig u.a. 1904 Bruns A., Der Zivilprozess zwischen Rechtsschutzgewährleistung und Effizienz, Zeit- schrift für Zivilprozess (ZZP) 2011, Nr 1 Brüggemann D., Iudex statutor und iudex investigator – Untersuchung zur Abgren- zung zwischen Richtermacht und Parteifreiheit im gegenwärtigen deutschen Zi- vilprozeβ, Bielefeld 1968 Cadiet L., Code de procédure civile, 23e édition, Paris 2010 Cadiet L., Droit judiciaire privé, 3e edition, Paris 2000 Cadiet L., Jeuland E., Droit judiciaire privé, 8e édition, Paris 2013 Cadiet L., Normand J., Mekki S.A., Théorie générale du procès, Paris 2010 Cagara J., O niektórych wadliwościach w stosowaniu przepisów o podmiotowym prze- kształceniu powództwa, NP 1968, Nr 10 Cahn A., Prozessuale Dispositionsfreiheit und zwingendes materielles Recht, Archiv für die civilistische Praxis (AcP) 1998, Nr 198 Calamandrei P., Sędzia a historyk, PPC 1939, Nr 13–14 Calamandrei P., Względny charakter pojęcia skargi, PPC 1939, Nr 1–2 Canstein R von., Die rationellen Grundlagen des Civilprozesses und deren Durch- führung in den neuesten Civilprozeβgesetzentwürfen Oesterreichs und Deutsch- lands, Wien 1877 Cappelletti M., Jolowicz J.A., Public Interest Parties and the Active Role of the Judge in Civil Litigation, Milano 1975 Carnelutti F., Sistema di diritto processuale civile, Padova 1936, vol. I Cieślak S., Formalizm postępowania cywilnego, Warszawa 2008 Cieślak S., w: A. Góra-Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. I, Ko- mentarz. Art. 1–729, wyd. 1, Warszawa 2013, wyd. 2, Warszawa 2016 Cieślak S., Postępowania przyspieszone w procesie cywilnym. Zarys postępowania na- kazowego, upominawczego i uproszczonego, Warszawa 2004 Cornu G., Les principes directeurs du procès civil par eux-mêmes (fragment d’un état des questions), w: Études offertes à Pierre Bellet, Paris 1991 Cornu G., Foyer J., Procédure civile, 3ème édition, Paris 1996 XIV Bibliografia Cornu G., Foyer J., Procédure civile, Paris 1958 Costede J., Scheinprozesse, ZZP – 82.Band, heft. 6 (1969) Couchez G., Procédure civile, 14e édition, Paris 20 Couchez G., Langlade J.-P., Lebeau D., Procédure civile, Paris 1998 Croze H., Laporte Ch., Guide pratique de procédure civile, 3e edition, Paris 2006 Croze H., Morel Ch., Fradin O., Procédure civile. Manuel pédagogique et pratique, 3e edition, Paris 2005 Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994 Czarnecki R., Ugoda, NP 1967, Nr 10 Czepita S., Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa, Szczecin 1996 Czerwiński A., O związku między powództwem wzajemnym a głównym, PPC 1934, Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do sądu w świetle KonstytucjiRP (ogólna charaktery- Nr 7 styka), PiP 1997, Nr 11–12 Dalka S., Czynności procesowe stron w procesie cywilnym, Pal. 1975, Nr 9 Dalka S., Dopuszczalność zmiany powództwa i przekształcenia podmiotowego w po- stępowaniu nakazowym, PiP 1974, Nr 5 Dalka S., w: K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1−50514, t. I, Warszawa 2006 Dalka S., Rola i zadania art. 5 KPC, PPE 2005, Nr 7–9 Daszkiewicz W., Powództwo adhezyjne prokuratora, NP 1960, Nr 9 Dąbrowa J., W sprawie terminów, w: Prawda materialna czy obiektywna?, Zeszyty Na- ukowe Uniwersytetu Wrocławskiego 1961, Nr VIII Degenkolb H., Einlassungszwang und Urteilsnorm. Beiträge zur materiellen Theorie der Klagen insbesondere der Anerkennungsklagen, Leipzig 1877 Deinhardt K., Zur Lehre von den Prozeßhandlungen, Dissertation Erlangen 1952 (Ma- Demendecki T., w: A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, schinenschrift) 6 wyd., Warszawa 2015 Dennhardt J., Wpływ Federalnego Trybunału Konstytucyjnego na stosowanie norm prawa materialnego i procesowego w postępowaniu sądowym. Zarys na konkret- nym przykładzie postępowania cywilnego, referat opublikowany w materiałach konferencyjnych (Wizyta delegacji Wyższego Sądu Krajowego Koblencji w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, Warszawa– Radziejowice, 2–3.10.2013 r.) Dernburg H., System des römischen Rechts. Der Pandekten, 8. Auflage bearbeited von P. Sokolowski, Teil II, Berlin 1912, t. I Dmowski S. (aktualizacja K. Kołakowski), w: K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1–366, t. I, Warszawa 2010 Dmowski S., w: K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1–50514, t. I, wyd. 4, Warszawa 2006 Dobrzański B., Odsetki za opóźnienie i inne materialnoprawne skutki wytoczenia po- wództwa, Pal. 1963, Nr 7–8 XV Bibliografia Dolecki H., Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1998 Dolecki H., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2006 Domański L., Instytucje Kodeksu zobowiązań – część szczególna, Warszawa 1938 Douchy-Oudot M., Procédure civile. L’action en justice. Le procès. Les voies de recours, 2e édition, Paris 2006 Draniewicz B., Piebiak Ł., Postępowania odrębne. Komentarz, Warszawa 2007 Dreymüller D., Die reform des englischen Zivilprozessrechts – Eine Abkehr von fun- damentalen Grundsätzen des englischen Zivilprozessrechts unter Annäherung an den deutschen Zivilprozess?, ZVglRWiss 101 (2002) Dulęba D., Ugoda w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2012 Dymek W., Stosunek pisma do słowa w procesie cywilnym na tle przepisów różnych procedur i KPC w szczególności, Głos Sądownictwa 1931, Nr 11 Dynowski K., Postępowanie sądowe cywilne na podstawie U.P.C., Warszawa 1926 Ehrlich S., Gliklich J., Onus probandi w procesie cywilnym, Głos Sądownictwa 1933, Ereciński T., Apelacja i kasacja w procesie cywilnym (według ustawy z 1 marca 1996 r.), Ereciński T., Dalsze zmiany czy nowy Kodeks postępowania cywilnego?, w: K. Markie- wicz (red.), Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kody- fikacyjnej, Warszawa 2011 Ereciński T., O nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w ogólności, PS 1996, Nr 10–11 Warszawa 1996 Nr 10 Ereciński T., O potrzebie nowego kodeksu postępowania cywilnego, PiP 2004, Nr 4 Ereciński T., O uwarunkowaniach, potrzebie oraz zakresie nowego Kodeksu postępo- Ereciński T., w: J. Gudowski (red.), System Prawa Procesowego Cywilnego, t. III, Środki wania cywilnego, PPC 2010, Nr 1 zaskarżenia, cz. 1, Warszawa 2013 Ereciński T., Wprowadzenie, w: Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Ko- deks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2006 Ereciński T., Wprowadzenie. O stanie prac nad projektem nowego Kodeksu postę- powania cywilnego, w: K. Markiewicz, A. Torbus (red.), Postępowanie rozpo- znawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopol- skiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach–Kocie- rzu (26−29.9.2013 r.), Warszawa 2014 Ereciński T., Weitz K., Efektywność ochrony prawnej udzielanej przez sądy w Polsce, PS 2005, Nr 10 Ereciński T., Weitz K., Prawda i równość stron w postępowaniu cywilnym, a orzecznic- two Trybunału Konstytucyjnego, w: T. Ereciński, K. Weitz (red.), Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego. Materiały Ogól- nopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Warszawa 2010 Ereciński T., Weitz K., Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008 XVI Bibliografia PPC 1938, Nr 9–10 kończenie), PPC 1938, Nr 11–12 PPC 1935, Nr 11–12 Fenichel Z., Podstawa powództwa, jej zmiana i związek z prawomocnością wyroku, Fenichel Z., Podstawa powództwa, jej zmiana i związek z prawomocnością wyroku (do- Fenichel Z., Powództwo o ukształtowanie stosunku prawnego w kodeksach polskich, Fenichel Z., Ugoda sądowa, PPC 1933, Nr 10 Fenichel Z., Uznanie według kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu zobowiązań, PPC 1935, z. 4 Ferid M., Sonnenberger H.J., Das Französische Zivilrecht, Band 1/1: Allgemaine leh- ren des französischen Zivilrecht: Einführung und allgemeiner Teil des Zivilrechts, 2. Auflage, Heidelberg 1994 Fierich F.K., O władzy dyskrecjonalnej sędziego w ustnem postępowaniu cywilnem jako środku skupienia materyału procesowego, Kraków 1891 Fierich F.K., Przewodnie zasady procesu cywilnego. Wykład, Wydawnictwo Towarzy- stwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków 1911 Fierich F.X., Projekty polskiej procedury cywilnej w oświetleniu nauki o stosunku pro- cesowym, Wydawnictwo Czasopisma Prawniczego „Palestra”, Warszawa 1924 Fierich F.X., Projekty polskiej procedury cywilnej w oświetleniu nauki o stosunku pro- cesowym, Pal. 1924, Nr 8–9 Fischer Ch., w: Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfas- sungsgesetz und Nebengesetzen, Band 4: Gesetz über das Verfahren in Familien- sachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), 3. Auflage, München 2010 Flaga-Gieruszyńska K., Czynności dyspozytywne stron w pierwszej fazie postępowa- nia odrębnego w sprawach gospodarczych – wybrane zagadnienia, Prawo Spółek 2003, Nr 5 Flaga-Gieruszyńska K., w: A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komen- tarz, 8 wyd., Warszawa 2016 Flejszar R., w: A. Góra-Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. I, Ko- mentarz. Art. 1–729, wyd. 2, Warszawa 2016 Flejszar R., Ograniczenia zasady dyspozycyjności w postępowaniu w sprawach z za- kresu prawa pracy, w: A.M. Świątkowski (red.), Studia z zakresu prawa pracy i po- lityki społecznej, Kraków 2012 Flejszar R., Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2007 Flejszar R., Przedsiębiorca w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym, Warszawa 2006 Flejszar R., Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfika- cyjnej, K. Markiewicz (red.), Warszawa 2011 – recenzja, PPC 2012, Nr 3 Flejszar R., Sądowa kontrola czynności dyspozycyjnych stron – uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: K. Markiewicz, A. Torbus (red.), Postępowanie rozpoznaw- cze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego XVII Bibliografia Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach–Kocierzu (26−29.9.2013 r.), Warszawa 2014 Flejszar R., Ugodowe rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy, w: A.M. Świątkow- ski (red.), Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 2010 Flejszar R., Gajda-Roszczynialska K., Skuteczność ugód zawartych w postępowaniu me- diacyjnym, w: Alternative methods of legal disputes resolving (ADR), Lwów 2012 Foerste U., w: H.J. Musielak, Kommentar zur Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfas- sungsgesetz, 11. Auflage, München 2014 Gajda K., Wyrok z uznania, w: Ł. Błaszczak (red.), Wokół problematyki orzeczeń, To- Gajda-Roszczynialska K., Komentarz do art. 7 KPC, w: A. Góra-Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. I, Komentarz. Art. 1–729, wyd. 2, Warszawa 2016 Gajda-Roszczynialska K., Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów, ruń 2007 Warszawa 2012 Gajda-Roszczynialska K., Udział organizacji społecznych w sądowym postępowaniu cy- wilnym – uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: K. Markiewicz (red.), Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, Warszawa 2011 Gajda-Roszczynialska K., Założenia dotyczące udziału organizacji pozarządowych w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, w: K. Markiewicz, A. Tor- bus (red.), Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cy- wilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cy- wilnego w Katowicach–Kocierzu (26–29.9.2013 r.), Warszawa 2014 Garsonnet E., Cezar-Bru C., Traité théorique et pratique de procédure civile et com- merciale, 3e édition, t. III, Paris 1913 Gaul H.F., Die „Bindung” an die Tatbestandswirkung des Urteils, Festschrift für Al- brecht Zeuner zum 70. Geburstag, Tübingen 1994 Gil I., Sądowy wymiar sprawiedliwości czy sprawiedliwość wymierzana przez sąd?, w: Ł. Błaszczak (red.), Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, Wrocław 2015 Gil I., Gil P., Legitymacja procesowa państwowych inspektorów pracy w sporach pra- cowniczych, PS 2011, Nr 4 Gitschthaler E., w: W.H. Rechberger (red.), Kommentar zur ZPO, 4. Auflage, Wien 2014 Głodowski W., Zasada formalizmu w postępowaniu cywilnym, w: P. Wiliński, B. Guzik, N. Buchowska (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności, t. V, Poznań 2008 Główne zasady polskiej procedury cywilnej (z prac Komisji przy Departamencie Spra- wiedliwości), cz. I, Kwartalnik Prawa Cywilnego i Handlowego, t. 2, z. 4, War- szawa 1917 Główne zasady polskiej procedury cywilnej (z prac Komisji przy Departamencie Spra- wiedliwości), cz. II, odbitka z Kwartalnika Prawa Cywilnego i Karnego, Warszawa 1918 XVIII Bibliografia Godlewski S., KPC a przymus adwokacki, Głos Sądownictwa 1933, Nr 7–8 Gołąb S., Interwencja uboczna, Warszawa 1934 Gołąb S., Polski kodeks postępowania cywilnego a procedura cywilna austriacka, od- bitka z Ruchu Prawniczego Ekonomicznego i Socjologicznego – zeszyt 2 – rok 1931, Poznań 1931 Gołąb S., Projekty polskiej procedury cywilnej. Powstanie, uzasadnienie, zdania od- rębne, Kraków 1930 Gołąb S., Skupienie i przyśpieszenie w procesie cywilnym, Lwów 1937 Gołąb S., Wusatowski Z., Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisy wprowadza- jące Kodeks postępowania cywilnego z przepisami pozostającymi w związku ob- jaśnione na podstawie materiałów Komisji KodyfikacyjnejRP i orzecznictwa są- dów polskich, Kraków (b.r.w.) Góra-Błaszczykowska A., w: A. Góra-Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cy- wilnego, t. I, Komentarz. Art. 1–729, wyd. 2, Warszawa 2016 Góra-Błaszczykowska A., Status majątkowy strony a realizacja zasady równości stron w postępowaniu cywilnym, PS 2007, Nr 1 Góra-Błaszczykowska A., Wezwanie do udziału w sprawie a sprostowanie oznaczenia strony pozwanej, PS 2003, Nr 4 Góra-Błaszczykowska A., Zasada równości stron w procesie cywilnym, Warszawa 2008 Gönner N.T., Handbuch des deutschen gemeinen Prozesses: in einer ausführlichen Erörterung seiner wichtigsten Gegenstände, Band 1, Erlangen 1804 Greger R., w: R. Zöller (Hrsg.), Zivilprozessordnung mit FamFG (§§ 1–185, 200–270, 433–484) und Gerichtsverfassungsgesetz, den Einführungsgesetzen, mit Inter- nationalem Zivilprozessrecht, EU – Verordnungen, Kostenanmerkungen. Kom- mentar, Begründet von Dr. Richard Zöller, 30. neubearbeitete Auflage, Köln 2014 Grunsky W., Dispositionsgrundsatz und Verfahrensbeteiligung im europäischen Ver- gleich, w: Wege zu einem europäischen Zivilprozeβrecht. Tübinger Symposium zum 80. Geburstag von Fritz Baur, Tübingen 1992 Grunsky W., Grundlagen des Verfahrensrechts, 2. Auflage, Bielefeld 1974 Grynsztejn M., Postępowanie wywołane wytoczeniem powództwa wzajemnego, PPC 1935, Nr 4 Grzegorczyk P., Postępowania odrębne w świetle projektowanych zmian Kodeksu po- stępowania cywilnego, w: K. Markiewicz (red.), Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, Warszawa 2010 Grzegorczyk P., Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010 Grzegorczyk P., w: J. Gudowski (red.), System Prawa Procesowego Cywilnego, t. III, Środki zaskarżenia, cz. 1, Warszawa 2013 Grzybowski S., System prawa cywilnego. Część ogólna, t. I, Wrocław–Warszawa–Kra- ków–Gdańsk 1974 Gudowski J., w: T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Po- stępowanie rozpoznawcze, wyd. 4, t. II, Warszawa 2012 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zasada dyspozycyjności w procesie cywilnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: