Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00228 008317 10735647 na godz. na dobę w sumie
Zasada równości stron w procesie cywilnym - ebook/pdf
Zasada równości stron w procesie cywilnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 446
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-945-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Niniejsza monografia poświęcona jest zasadzie równości stron w procesie cywilnym. Mimo że zasada równości nie została sformułowana wprost w KPC, została powszechnie i bez wątpienia przyjęta w literaturze przedmiotu za obowiązującą zasadę postępowania cywilnego.

Autorka dokonuje analizy i oceny obowiązywania zasady równości stron z punktu widzenia procesualisty cywilnego, tj. poprzez ocenę poszczególnych unormowań, przepisów, obowiązujących w procesie cywilnym.

W rozprawie omówiono wpływ zasady równości na ukształtowanie niemal wszystkich podmiotów oraz instytucji procesu cywilnego celem wykazania, iż polski KPC zawiera instrumenty potrzebne do faktycznej realizacji tej zasady, która nie może obyć się bez wykładni konkretnych przepisów KPC.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE AGNIESZKA GÓRA-B£ASZCZYKOWSKA · ZASADA RÓWNOŒCI STRON W PROCESIE CYWILNYM Polecamy nasze publikacje: PRAWO CYWILNE 2008 Teksy Ustaw Becka Prof. dr hab. Andrzej Zieliński KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ Komentarze Kodeksowe Prof. Tadeusz Ereciński POSTĘPOWANIE CYWILNE. ORZECZNICTWO Zbiór Orzecznictwa Becka Prof. dr hab. Andrzej Zieliński POSTĘPOWANIE CYWILNE. KOMPENDIUM Skrypty Becka Prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski (red.) KODEKS CYWILNY. KOMENTARZ. Tom I Duże Komentarze Becka MONITOR PRAWNICZY Miesięcznik www.sklep.beck.pl ZASADA RÓWNOŒCI STRON W PROCESIE CYWILNYM AGNIESZKA GÓRA-B£ASZCZYKOWSKA Redakcja: Agnieszka Bereźnicka-Serafin ã Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Wers Design Drukarnia Cyfrowa, Bydgoszcz ISBN 978-83-7483-945-7 Spis treści Wykaz skrótów ...................................................................................................... Wykaz literatury .................................................................................................. Wstęp .......................................................................................................................... Rozdział I. Zasada równości wobec prawa ............................................ § 1. Zasada równości w ujęciu historycznym ......................................... § 2. Istota zasady równości w ujęciu konstytucyjnym ......................... § 3. Równość jako prawo człowieka .......................................................... Rozdział II. Ogólna charakterystyka zasady równości stron w procesie cywilnym .................................................................................. § 1. Definicja zasady prawa ........................................................................... § 2. System zasad procesu cywilnego ........................................................ § 3. Pojęcie, zakres i funkcja zasady równości stron w procesie cywilnym ..................................................................................................... I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Zasada wysłuchania ........................................................................ III. Zasada równości broni – równość środków procesowych ..................................................................................... I. Zagadnienia wspólne ..................................................................... § 4. Zasada równości stron na tle innych naczelnych zasad procesu cywilnego ................................................................................... I. Zasada prawdy .................................................................................. II. Zasada kontradyktoryjności ........................................................ III. Zasada dyspozycyjności ................................................................. I. Zasada koncentracji materiału procesowego ........................ . Zasada bezpośredniości ................................................................ I. Zasada formalizmu postępowania ............................................. II. Zasada jawności postępowania .................................................. III. Zasada ustności ................................................................................ IX. Zasada inicjatywy procesowej organów procesowych ...... Rozdział III. Procesowe aspekty zasady równości stron .............. IX XI 1 11 11 17 35 51 51 62 72 72 85 90 95 103 103 110 116 121 124 128 131 143 145 147  Spis treści I. Prawo do uzyskania orzeczenia sądowego ............................. 1. Wyroki nieistniejące ................................................................. 2. Instancyjność ............................................................................... 3. System środków zaskarżenia .................................................. § 1. Zasada równości stron a konstytucyjne prawo do rozpatrzenia 147 sprawy przez sąd ...................................................................................... 147 I. Zasada równości stron a prawo do sądu ................................. 155 II. Dostęp do sądu ................................................................................ 157 1. Dopuszczalność drogi sądowej ............................................. 163 2. Niezawisłość i bezstronność sądu ........................................ 175 3. Bezstronność sądu a udzielanie pouczeń stronom ........ 184 III. Prawo do korzystania z rzetelnej procedury sądowej ........ 186 1. Sprawiedliwość postępowania .............................................. 192 2. Koszty procesu cywilnego ...................................................... 3. Zwolnienie od kosztów ............................................................ 196 4. Pełnomocnik ................................................................................ 202 212 213 218 221 § 2. Zasada wysłuchania – zagadnienia podstawowe ........................... 225 I. Uwagi ogólne .................................................................................... 225 II. Podmiotowe przekształcenia powództwa .............................. 226 III. Kurator ................................................................................................ 236 243 I. Rozprawa ........................................................................................... 1. Sędziowskie kierownictwo rozprawą ................................. 245 2. Odroczenie rozprawy ............................................................... 250 3. Zamknięcie rozprawy ............................................................... 256 257 1. Dopuszczenie dowodu z urzędu .......................................... 258 2. Czasowe ograniczenie składania wniosków dowodowych ............................................................................... 262 3. Ograniczenia dowodowe ........................................................ 264 4. Dowód z przesłuchania stron ................................................ 268 5. Uprawdopodobnienie i dochodzenie ................................ 272 I. Postępowania odrębne .................................................................. 277 . Postępowanie dowodowe ............................................................ § 3. Zasada równości broni stron procesu cywilnego w świetle wybranych instytucji ............................................................................... 283 I. Uwagi ogólne .................................................................................... 283 II. Udział prokuratora ......................................................................... 284 III. Udział organizacji społecznych i innych podmiotów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze ................................................................................. 299 I Spis treści I. Doręczenia ........................................................................................ 309 . Terminy ............................................................................................... 320 I. Właściwość sądu .............................................................................. 323 II. Zmiana żądania ................................................................................ 325 III. Zakres orzekania przez sąd .......................................................... 326 1. Uwagi ogólne .............................................................................. 326 2. Zasądzenie odszkodowania według oceny sądu ............. 328 3. Postać orzeczenia sądu ............................................................ 329 4. Wyrokowanie zaoczne ............................................................. 334 Rozdział IV. Naruszenie zasady równości stron ................................ 339 § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. 339 § 2. Nadużycie praw procesowych przez strony a zasada § 3. Czas trwania postępowania a realizacja zasady równości stron .............................................................................................................. 368 § 4. Skutki naruszenia zasady równości stron ........................................ 382 Podsumowanie ..................................................................................................... 407 równości stron .......................................................................................... 344 II Spis treści III Wykaz skrótów Dz.U. ...................................... Dziennik Ustaw EKPC ..................................... Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ETPC ...................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka KC ........................................... Kodeks cywilny KP ........................................... Kodeks pracy KPC ........................................ Kodeks postępowania cywilnego KRO ....................................... Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSCU ..................................... Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych m.in. ....................................... między innymi MoP ........................................ Monitor Prawniczy n. ............................................. następne NP ........................................... Nowe Prawo NPC ........................................ Nowy Proces Cywilny OSA ........................................ Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN ....................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC .................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej OSNCP .................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP ........................................ Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ................................. Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK ....................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. .......................................... Palestra PDOFizU .............................. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych PiP .......................................... Państwo i Prawo PiZS ........................................ Praca i Zabezpieczenie Społeczne por. ......................................... porównaj PPC ........................................ Polski Proces Cywilny PPH ........................................ Przegląd Prawa Handlowego IXIX Wykaz skrótów redaktor, redakcja PS ............................................ Przegląd Sądowy Prok. i Prawo ...................... Prokuratura i Prawo PrUSP .................................... Prawo o ustroju sądów powszechnych red. ......................................... RPO ........................................ Rzecznik Praw Obywatelskich RPr ......................................... Radca Prawny s. .............................................. SA ........................................... SC ........................................... SN ........................................... tekst jedn. ............................ TK ........................................... Trybunał Konstytucyjny ZNUJ ...................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUŁ ..................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego strona Sąd Apelacyjny Studia Cywilistyczne Sąd Najwyższy tekst jednolity X Wykaz literatury R. Alexy, Theorie der Grundrechte, Baden-Baden 1985. R. Alexy, Zum Begriff des Rechtsprinzips, Rechtstheorie, Beiheft 1/1979. M. Allerhand, Kodeks postępowania cywilnego, Lwów 1932. I.A. Andolina, Il modello costituzionale del processo civile, (w:) Symbolae i- toldo Broniewicz dedicatae, Księga pamiątkowa ku czci Witolda Broniewi- cza, Łódź 1998. M. Balcerzak, Konstrukcja prawa do skutecznego środka odwoławczego (right to an effective remedy) w uniwersalnym i regionalnych systemach ochro- ny praw człowieka, (w:) Księga jubileuszowa profesora Tadeusza Jasudo- wicza, Toruń 2004. R. Balicki, Rzecznik Praw Obywatelskich, (w:) B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002. B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw de- mokratycznych, Kraków 2004. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2001. B. Banaszak, Sądownictwo konstytucyjne a ochrona podstawowych praw obywatelskich, RFN, Austria, Szwajcaria, Wrocław 1990. B. Banaszak, Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, (w:) Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003. B. Banaszak, Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Austrii, (w:) Zasada równości w orzecznictwie trybunałów konstytucyjnych pod red. L. Garlickiego, J. Trzcińskiego, Wrocław 1990; B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2001. B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002. B. Banaszak, M. Jabłoński, (w:) J. Boć, (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998. K.W. Baran, Sądowy wymiar sprawiedliwości w sprawach z zakresu prawa pracy, Warszawa 1996. F. Baur, Freiwillige Gerichtsbarkeit, Tübingen 1955. M. Bączyk, Przepisy o zwolnieniu od kosztów sądowych w sprawach cywil- nych a tajemnica bankowa. W. Berutowicz, Funkcja ochronna postępowania cywilnego, (w:) Studia z pra- wa postępowania cywilnego, Księga pamiątkowa ku czci Zbigniewa Resi- cha, Warszawa 1985. W. Berutowicz, O pojęciu naczelnych zasad postępowania cywilnego, Studia cywilistyczne tom XX–XI. XIXI Wykaz literatury W. Berutowicz, O pojęciu naczelnych zasad postępowania cywilnego, Studia cywilistyczne 1975, tom XX–XXI. W. Berutowicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1974. W. Berutowicz, Zagadnienie aktywności sądu przy rozpoznawaniu niektórych spraw cywilnych. Acta UWr. Prawo 1990, nr 186. W. Berutowicz, Zasada dyspozycyjności w postępowaniu cywilnym, Warsza- wa 1957. W. Berutowicz, Znaczenie prawne sądowego dochodzenia roszczeń, Warsza- wa 1966. P. Białecki, Nadużycie praw podmiotowych w związku z wykonywaniem au- torskich praw osobistych, MoP 2005, nr 17. R. Bierzanek i J. Symonides Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2000. A. Bisztyga, Europejski system ochrony praw człowieka, (w:) B. Banaszak, Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, pod red. A. Preisnera, Warszawa 2002. A. Bisztyga, Polska skarga konstytucyjna czy dopełnienie systemu ochrony praw jednostki, (w:) Wokół problematyki cywilnoprocesowej, Studium te- oretycznoprawne, Katowice 2001. J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej oraz komentarz do Kon- stytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998. O. Bogucki, Teoretyczne aspekty zasady prawdy materialnej w nowym mode- lu postępowania cywilnego, RPEiS 2000, z. 1. E. Bojanowski, J. Lang, Postępowanie administraycjne, Zarys wykładu, War- szawa 2001. Ł. Bojarski, Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej. Raport z monitorin- gu, Warszawa 2003. G. Bolard, Le nouveau code de procédure civile français, (w:) Rozprawy z pol- skiego i europejskiego prawa prywatnego, Księga pamiątkowa ku czci Jó- zefa Skąpskiego, Kraków 1994. M. Borucka-Arctowa, Sprawiedliwość proceduralna a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i jego rola w okresie przemian systemu prawa, (w:) Konsty- tucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, pod red. J. Trzcińskiego, A. Jankiewicza, Warszawa 1996. B. Bladowski, Kierownictwo sędziowskie postępowaniem cywilnym, NP 1984, nr 4, s. 30–37. B. Bladowski, Obiektywizm sądzenia, Jurysta 1994, nr 2/3. B. Bladowski, Orzeczenia nieistniejące w cywilnym postępowaniu odwo- ławczym, NP 1991, nr 1/3, s. 79–85. Z. Brodecki, J. Koska- Janusz, Niezależność sądów w perspektywie członko- stwa Polski w UE, (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, pod red. C. Mika, Toruń 1999. W. Broniewicz, Czy potrzebny jest nowy Kodeks postępowania cywilnego, PiP 2004, z. 4. XII Wykaz literatury W. Broniewicz, Glosa do postanowienia SN z dnia 10.11.1970, II CZ 139/70, OSP 1971, poz. 178. W. Broniewicz, Jawność jako konstytucyjna zasada procesu cywilnego Polski Ludowej, NP 1954, nr 5–6. W. Broniewicz, Le principe du contradictoire dans la doctrine de procédure civile polonaise, Acta UŁ Fol. Iur. 1983, nr 12. W. Broniewicz, Następstwo procesowe a podmiotowa zmiana powództwa, PiP 1969, nr 10. W. Broniewicz, O środkach dowodowych w procesie cywilnym państw socja- listycznych. Studium prawnoporównawcze, Acta UŁ Seria I Fol. Iur. 1978, nr 32. W. Broniewicz, Podmiotowe przekształcenie procesu cywilnego. Zesz.Nauk. IBPS 1987, nr 25. W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2006. W. Broniewicz, Prokurator w cywilnym postępowaniu kasacyjnym, Prokura- tura i Prawo 1997, nr 9. W. Broniewicz, Terminy w postępowaniu cywilnym, NP 1971, nr 9. W. Broniewicz, Warunki uwzględnienia powództwa, PiP 2003, nr 3. W. Broniewicz, W kwestii błędnego zawiadomienia o toczącym się procesie i błędnego wezwania do wzięcia udziału w sprawie osoby nieobjętej po- wództwem, (w:) Zbiór rozpraw z zakresu postępowania cywilnego. Księ- ga pamiątkowa ku czci prof. Włodzimierza Berutowicza. Acta UWr.Prawo 1990, nr 170. W. Broniewicz, W kwestii częściowego dochodzenia świadczenia w procesie cywilnym, Studia cywilistyczne 1975, tom XX–XXI. W. Broniewicz, W kwestii zarządzeń sądu w postępowaniu cywilnym, NP 1972, nr 7–8. W. Broniewicz, Wznowienie postępowania cywilnego, Pal. 1967, nr 12. W. Broniewicz, Zasada kontradyktoryjności procesu cywilnego w poglądach nauki polskiej (1880–1980), (w:) Studia z prawa postępowania cywilnego, Księga pamiątkowa ku czci Zbigniewa Resicha, Warszawa 1985. M. Cappelletti, Giustizia e societa, Milano 1972 F. Carpi, La protection de procedure judicaire des droits de l’homme au ni- veau national et international, (w:) Z zagadnień prawa cywilnego, Biały- stok 1991. M. Chmaj, Godność człowieka jako źródło jego wolności i praw, (w:) Konstytu- cyjne wolności i prawa w Polsce, Tom I, Zasady ogólne, pod red. M. Chma- ja, Kraków 2002. M. Chmaj, Pojęcie i geneza wolności i praw człowieka, (w:) Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, Tom I, Zasady ogólne, pod red. M. Chmaja, Kraków 2002. M. Chmaj, Równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji, (w:) Konstytucyj- ne wolności i prawa w Polsce, Tom I, Zasady ogólne, pod red. M. Chmaja, Kraków 2002. XIII Wykaz literatury M. Chmaj, L. Leszczyński, W. Skrzydło, J. Sobczak, A. Wróbel, Konstytucyjne Wolności i prawa w Polsce, Tom I , Zasady Ogólne, pod red. M. Chmaja, Kraków 2002. S. Cieślak, Postępowanie przyspieszone w procesie cywilnym. Zarys postę- powania nakazowego, upominawczego i uproszczonego, C.H. Beck, War- szawa 2004. S. Cieślak, Postępowania przyspieszone w procesie cywilnym, Warszawa 2004. S. Cieślak, Rygory procesowe w postępowaniu cywilnym w świetle zmian KPC wprowadzanych w życie w 2005 i 2006 r. oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Monitor Prawniczy 2006, nr 18. S. Cieślak, W kwestii możliwości przyjęcia odmiennych skutków procesowych niezachowania przez skarżącego wymagań prawnych apelacji, kasacji i za- żalenia, Monitor Prawniczy 2002, nr 11, s. 495–498. S. Cieślak, Wpływ nowelizacji KPC na stopień sformalizowania postępowania cywilnego, Monitor Prawniczy 2004, nr 21. S. Cieślak, Zasada formalizmu przy wnoszeniu środków odwoławczych w po- stępowaniu cywilnym, PS 2001, nr 4. M. Cieśliński, W kwestii stosowania art. 5 k.p.c., PS 1999, nr 4. K.M. Clermont, Civile Procedure, St. Paul, Minn., 2001. L.P. Comoglio, Principi costituzionale e „giusto processo”, (w:) Księga pamiąt- kowa ku czci Witolda Broniewicza, Symbole itoldo Broniewicz dedicatae, Łódź 1998. K. Complak, O prawidłowe pojmowanie godności osoby ludzkiej w porządku RP, (w:) Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, pod red. B. Ba- naszak i A. Preisnera, Warszawa 2002. G. Couchez, Procédure civile, Paris 2002. H. Croze, Ch. Morel, Procédure civile, Paris 1988. T. Cytowski, Procesowe nadużycie prawa, PS 2005, nr 5. W. Czapliński, P. Saganek, Demokratyczna forma rządu i ochrona praw czło- wieka w Unii Europejskiej w świetle traktatów z Maastricht i Amsterda- mu, (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Toruń 1999. Z. Czeszejko-Sochacki, Konstytucyjna zasada prawa do sądu a standardy eu- ropejskie, (w:) Prawo i prawnicy w okresie przemian ustrojowych. Zagad- nienia wybrane, Poznań 1992. Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu w świetle Konstytucji RP (ogólna cha- rakterystyka), PiP 1997, z. 11–12. B. Czapski, Prokurator w postępowaniu administracyjnym, Problemy Prawo- rządności 1982, nr 3. S. Dalka, Ciężar dowodu a obowiązek przedstawienia dowodów w procesie cywilnym (art. 6 KC a art. 3 § 1 i 232 KPC), PiP 1988, nr 3. S. Dalka, Efektywność postępowania nakazowego i upominawczego w proce- sie cywilnym. Pal. 1978, nr 5/6. XI Wykaz literatury S. Dalka, Idea jednolitego sądu w sprawach cywilnych, (w:) Studia z prawa postępowania cywilnego, Księga Pamiątkowa ku czci Zbigniewa Resicha, Warszawa 1985. S. Dalka, Możliwość wyłączenia sędziego w sprawie cywilnej jako gwarancja obiektywizmu i bezstronności sądu powszechnego, (w:) Księga pamiątko- wa ku czci Witolda Broniewicza, Łódź 1998. S. Dalka, Opinia biegłego oraz opinia instytutu naukowego lub naukowo-ba- dawczego w procesie cywilnym, NP 1987, nr 10, s. 71–83. S. Dalka, Rola i zadania art. 5 KPC, Prz. Prawa Egzekucyjnego 2005, nr 7/9. S. Dalka, Zasada dwuinstancyjności a kwestia wyłączenia sędziego sądu rewi- zyjnego, NP 1991, nr 4–6. J. Dąbrowa, W sprawie terminów: prawda materialna czy obiektywna?, Zeszy- ty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego 1961, nr 8. J. Dąbrowa, Znaczenie domniemań prawnych w polskim procesie cywilnym, Warszawa–Wrocław 1962. T. Demendecki, (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz, Kraków 2005. B. Dobrzański, (w:) Podmiotowe przekształcenia z art. 194 i 196 w sprawach o ustalenie ojcostwa oraz w sprawach o alimenty, Studia Cywilistyczne t. XX– –XXI, Zagadnienia prawa procesowego cywilnego, Warszawa 1975. H. Dolecki, Ciężar dowodu w cywilistyce polskiej w latach 1945–1985; (w:) Zbiór rozpraw z zakresu postępowania cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci prof. Włodzimierza Berutowicza, Acta UWr.Prawo 1990, nr 170. H. Dolecki, Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1998. H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu. Wyd. 2 zm., Warszawa 2006. H. Dolecki, Powrócić do kontradyktoryjności. Proces cywilny, Gaz. Prawn. 1989, nr 18. H. Dolecki, Z problematyki kontradyktoryjności w polskim procesie cywil- nym, NP 1991, nr 4/6. B. Draniewicz, Ł. Piebiak, Postępowania odrębne, Komentarz, Warszawa 2007. T. Dybowski, Zasada sprawiedliwości społecznej jako problem konstytucyj- ny w orzecznictwie polskiego TK, (w:) Studia i materiały, t. 2, Warszawa 1996. E. Dynia, Europejski system ochrony praw człowieka a Polska, (w:) Europej- skie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie, Rzeszów 2005, pod red. E. Dyni i C.P. Kłaka. R. Dworkin, Biorąc prawa na poważnie, Warszawa 1998 (wydanie angielskie R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Londyn 1978). R. Dworkin, Is law a system of rules (w:) The Philosophy of Law, Oxford 1977. K. Działocha, Prawo do sądu w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, Acta UWr.Prawo nr 1817, Wrocław 1995. X Wykaz literatury K. Działocha, Równość wobec prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytu- cyjnego w Polsce, (w:) Zasada równości w orzecznictwie trybunałów kon- stytucyjnych pod red. L. Garlickiego, J. Trzcińskiego, Wrocław 1990. T. Ereciński, Dopuszczalność kasacji w sprawach cywilnych (kilka uwag de le- ge lata i de lege ferenda), Księga pamiątkowa ku czci Witolda Broniewicza, Łódź 1998. T. Ereciński, O potrzebie nowego Kodeksu postępowania cywilnego, PiP 2004, z. 4. T. Ereciński, Ograniczenia dostępności kasacji w sprawach cywilnych, (w:) Pra- ce z prawa prywatnego, Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Janusza Pie- trzykowskiego, Warszawa 2000. T. Ereciński, Zasada bezpośredniości w postępowaniu apelacyjnym, (w:) Stu- dia z prawa postępowania cywilnego, Księga pamiątkowa ku czci Zbignie- wa Resicha, Warszawa 1985. T. Ereciński, K. Weitz, Efektywność ochrony prawnej udzielanej przez sądy w Polsce, PS 2005, nr 10. J. Falski, Ewolucja wykładni zasady równości w orzecznictwie Trybunału Kon- stytucyjnego, PiP 2000, z. 1. J. Falski, Ewolucja zasady równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyj- nego, PiP 2000, nr 1. J. Falski, Zasada równości w polskich konstytucjach (1791–1935), PiP 1997, z. 1. A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liege 1987. H. Filipczyk, Studium zasady równości w świetle standardów europejskich, (w:) Polska wobec europejskich standardów praw człowieka, pod red. T. Ja- sudowicza, Toruń 2001. A. Flipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, PiP 1988, z. 2. J. Finnis, Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, Warszawa 2001. K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych a zwykłe postępowanie cywilne, Monitor Prawniczy 2002, nr 7. K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych, Warszawa 2002. J.L. Flauss, Les nouveaux développements du procès équitable au sens de la CEDH, Bruyant, 1996. R. Flejszar, Przedsiębiorca w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym, War- szawa 2006. T. Flemming- Kulesza, Jeszcze w sprawie skargi na przewlekłość postępowa- nia, Pal. 2005, nr 7/8. L. Florek, Konstytucyjne gwarancje uprawnień pracowniczych, PiP 1997, nr 11–12 S. Frankowski, R. Goldman, E. Łętowska, Sąd Najwyższy USA. Prawa i wolno- ści obywatelskie. J. H. Friedenthal, M. Kay Kane, A.R. Miller, Civil Procedure, St. Paul, Minn., 1999. XI Wykaz literatury L. Garlicki, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w 2000 roku, PS 2001, nr 9. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Zarys wykładu, Warszawa 2002. L. Garlicki, Prawo do sądu, (w:) Prawa człowieka, Model prawny, Wrocław– Warszawa–Kraków 1991. L. Garlicki, Wolności i prawa jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Pol- skiej z 1997 roku; Bilans pięciu lat, (w:) Pięć lat Konstytucji Rzeczypospo- litej Polskiej, Warszawa 2002. L. Garlicki, Zasada równości i zakaz dyskryminacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, (w:) B. Oliwa-Radzikowska, Obywatel – jego wolności i prawa, Warszawa 1998. M. Gersdorf, Nadużycie prawa w prawie pracy, (w) Nadużycie prawa, pod red. H. Izdebskiego i A. Stępkowskiego, Warszawa 2003. T. Gizbert- Studnicki, Zasady i reguły prawne, PiP 1988, z. 3. S. Golonka i C. Czech-Śmiałkowski, Niezależność sądów i niezawisłość sędziów w prawie i orzecznictwie międzynarodowym, PS 2007, nr 1. J. Gołaczyński, A. Krzywonos, Prawo do sądu, (w:) Prawa i wolności obywa- telskie, w Konstytucji RP, pod red. B. Banaszaka i A. Preisnera, Warszawa 2002. S. Gołąb, Projekty polskiej procedury cywilnej, Powstanie – uzasadnienia – zda- nia odrębne, Kraków 1930. T. Gönner, Handbuch des deutschen gemeinen Prozess, Eslangan 1884. A. Góra-Błaszczykowska, Apelacja. Zażalenie. Wznowienie postępowania. Skar- ga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Ko- mentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006. A. Góra-Błaszczykowska, Apelacja i zażalenie, Komentarz do art. 367–398 k.p.c., Warszawa 2005. A. Góra-Błaszczykowska, Cywilnoprocesowa ochrona prawa do jakości życia (na przykładzie prawa dostępu do sądu), (w:) Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie, Materiały z  Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka Olsztyn 30–31 maja 2005, tom II, Olsztyn– Bari 2007. A. Góra-Błaszczykowska, Glosa do postanowienia SN z dnia 26.3.2003, II CZ 26/03, OSNC 2004, nr 6, poz. 95, PS 2006, nr 6. A. Góra-Błaszczykowska, Opinia biegłych w postępowaniu cywilnym, Eduka- cja Prawnicza 2005, nr 1. A. Góra-Błaszczykowska, Orzeczenia w procesie cywilnym, Komentarz do art. 316–366 k.p.c., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003. A. Góra-Błaszczykowska, Początek biegu terminu do wniesienia apelacji od wyroku zaocznego w procesie cywilnym, Pal. 2002, nr 5–6. A. Góra-Błaszczykowska, Postanowienia sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym, Warszawa 2002. A. Góra-Błaszczykowska, Postanowienia sądu podlegające rozpoznaniu przez sąd drugiej instancji w trybie art. 380 KPC, Pal. 1999, nr 9–10. A. Góra-Błaszczykowska, Postanowienia sądu pierwszej instancji niezaskar- żalne zażaleniem, Pal. 2001, nr 9–10. XII Wykaz literatury A. Góra-Błaszczykowska, Procesowe gwarancje praw stron polskiego postępo- wania cywilnego, (w:) (cid:585)(cid:618)(cid:616)(cid:603)(cid:613)(cid:607)(cid:614)(cid:610) (cid:604)(cid:606)(cid:616)(cid:619)(cid:612)(cid:616)(cid:615)(cid:602)(cid:613)(cid:607)(cid:615)(cid:615)(cid:633) (cid:617)(cid:618)(cid:602)(cid:604)(cid:616)(cid:604)(cid:616)(cid:605)(cid:616) (cid:631)(cid:602)(cid:603)(cid:607)(cid:631)(cid:617)(cid:607)(cid:625)(cid:607)(cid:615)(cid:615)(cid:633) (cid:617)(cid:618)(cid:602)(cid:604) (cid:620)(cid:602) (cid:616)(cid:619)(cid:615)(cid:616)(cid:604)(cid:615)(cid:610)(cid:623) (cid:619)(cid:604)(cid:616)(cid:603)(cid:616)(cid:606) (cid:613)(cid:632)(cid:606)(cid:610)(cid:615)(cid:610) (cid:605)(cid:618)(cid:616)(cid:614)(cid:602)(cid:606)(cid:633)(cid:615)(cid:610)(cid:615)(cid:602), Materiały z ogólnoukraińskiej kon- ferencji naukowej w Iwanofrankowsku, Ukraina, (20.04.2007). A. Góra-Błaszczykowska, Postępowanie uproszczone w sprawach z zakresu prawa pracy, glosa, Monitor Prawa Pracy 2004, nr 9. A. Góra-Błaszczykowska, Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, MoP 2005, nr 11. A. Góra-Błaszczykowska, Status majątkowy strony a zasada równości stron w postępowaniu cywilnym, PS 2007, nr 1. A. Góra-Błaszczykowska, Wezwanie do udziału w sprawie a sprostowanie oznaczenia strony pozwanej, Przegląd Sądowy 2003, nr 4. A. Góra-Błaszczykowska, Zasada równości stron w aspekcie zmiany przepisów art. 5 i 212 KPC i wynikających z nich obowiązków sądu w postępowaniu cywilnym- uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, PS 2005, nr 10. S. Guinchard, Le procès équitable, garantie formelle ou droit substantiel?, Me- lange Farjat, 1999. R. Greimer, erfassungsrechtliche orgaben bei der Normierung der inter- nationalen Zuständigkeit, (w:) Europa im Aufbuch, Festschrift für Fritz Schwind zum 80 Geburtstag, pod red. F. Matscher, I. Seidl-Hohenveldern, Wien 1993. W. Grunsky, Grundlagen des erfahrensrechts, Bielefeld 1970. J. Gudowski, (w:) Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, pod red. T. Ere- cińskiego, Warszawa 2002. W.J. Habscheid, Cywilnoprawne systemy środków odwoławczych w Europie, (w:) Jednolitość prawa sądowego cywilnego a jego odrębności krajowe, pod red. M. Sawczuka, Lublin 1997. W.J. Habscheid, Europeizacja prawa cywilnego procesowego, (w:) Jednolitość prawa sądowego cywilnego a jego odrębności krajowe, Lublin 1997. W.J. Habscheid, Freiwillige Gerichtsbarkeit, München 1983. W.J. Habscheid, Les principes fondamentaux du droit judiciaire prive, (w:) To- wards a justice with a human face. The first International Congress on the Law of Civil Procedure, Antwerpen–Deventer 1978. W.J. Habscheid, erfahren in Zivilsachen und aktuelle Fragen zum rechtlichen Gehör, (w:) Z zagadnień prawa cywilnego, Białystok 1991. F. Halpern, Inicjatywa sędziowska w postępowaniu procesowym, PPC 1939, nr 1–2. S. Hanausek, Ochrona praw jednostki w cywilnym postępowaniu dowodo- wym, ZNUJ Prace prawnicze 1979, z. 85. S. Hanausek, Orzeczenie sądu rewizyjnego w procesie cywilnym, Warszawa 1966. S. Hanausek, Problematyka ciężaru dowodu w sądowym postępowaniu cywil- nym, Studia z prawa postępowania cywilnego, Księga pamiątkowa ku czci Zbigniewa Resicha, Warszawa 1985. S. Hanausek, Przygotowanie procesu cywilnego, NP 1964, nr 2. XIII Wykaz literatury S. Hanausek, Znaczenie pojęcia roszczenia procesowego w postępowaniu re- wizyjnym, Studia Cywilistyczne 1975, tom XX–XXI. A.G. Harla, Udzielanie przez sąd stronom i uczestnikom postępowania wska- zówek w świetle art. 5 KC (uwagi de lege lata i de lege ferenda), PS 2003, nr 10. R. Hauser, Sądownictwo administracyjne w przyszłej konstytucji, RPEiS 1995, z. 2. P. Hofmański, Prawo do sądu w ujęciu Konstytucji i ustaw oraz standardów prawa międzynarodowego, (w:) Wolności i prawa jednostki oraz ich gwa- rancje w praktyce, Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2006, pod red. Z. Wiś- niewskiego. E. Holewińska-Łapińska, Powództwo prokuratora o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz unieważnienie uznania dziecka (art. 86 KRO), Jurysta 2006, nr 5. J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, Prawa Człowieka, Zarys wykładu, Kraków 2004. H. Izdebski, Nadużycie prawa. Konferencja Wydziału Prawa i Administracji UW 1.3.2002, (w:) Nadużycie prawa, pod red. H. Izdebskiego i A. Stępkow- skiego, Warszawa 2003. H. Izdebski, Zasady Konstytucji Królestwa Polskiego, (w:) Konstytucje Polskie, pod red. M. Kallas, Warszawa 1990. M. Iżykowski, Charakterystyka prawna uprawdopodobnienia w postępowa- niu cywilnym, Nowe Prawo 1980, nr 3. M. Jabłoński, Rozważania na temat znaczenia pojęcia godności człowieka w polskim porządku konstytucyjnym, (w:) Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, pod red. B. Banaszak i A. Preisnera, Warszawa 2002. F. Jaglarz, Odpowiedź na pytanie prawne: Czy może być przyznane prawo ubogich instytucji, mającej na celu wspieranie ubogich w szerokim zakre- sie?, PPC 1939, nr 9–10. A. Jakubecki, Glosa do wyroku SN z 26.1.2006 r., II CSK 108/05, Orzecznictwo Sądów Polskich 2007, nr 3, poz. 29. A. Jakubecki, Kontradyktoryjność a poznanie prawdy w procesie cywilnym w świetle zmian Kodeksu postępowania cywilnego, PS 1998, nr 10. A. Jakubecki, Naczelne zasady postępowania cywilnego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, (w:) Czterdziestolecie kodeksu postę- powania cywilnego. Materiały konferencyjne (Zakopane, 7–9.10.2005 r.), Kraków 2006. A. Janiak, Wierzytelności bankowe w postępowaniu nakazowym (uwagi na tle nowego art. 485 KPC), PiP 2001, z. 4. J. Jankowski, Postępowanie uproszczone, MoP 2000, nr 10. J. Jankowski, Wadliwa postać orzeczenia sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym, Pal. 1987, nr 12. J. Jankowski, Wpływ niektórych czynników na przebieg (tok) postępowania egzekucyjnego, (w:) Wokół problematyki cywilnoprocesowej, Studium te- oretycznoprawne, Katowice 2001. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zasada równości stron w procesie cywilnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: