Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00282 004813 18975572 na godz. na dobę w sumie
Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim - ebook/pdf
Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 375
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8983-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia poświęcona zasadzie szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim odnosi się do zasady uregulowanej postanowieniami art. 12 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Składa się ona z ośmiu rozdziałów obejmujących problematykę zasad postępowania administracyjnego ukazanych na tle zasad ogólnych prawa, a także odnoszących się do genezy i prakseologicznego uzasadnienia zasady szybkości postępowania administracyjnego oraz wyrażenia analizowanej zasady w normach prawnych. Omówieniu poddane zostały ponadto zasady odpowiedzialności za naruszenie zasady szybkości postępowania oraz wpływ rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych na realizację zasady szybkości postępowania administracyjnego.

„Recenzowana praca odpowiada społecznemu i naukowemu zapotrzebowaniu. Do tej pory poszczególne kwestie z nią związane nie były poddane w literaturze przedmiotu dokładnej analizie  w ramach opracowania monograficznego, a wiec recenzowaną pracę można uznać za pierwsze monograficzne opracowanie tego trudnego tematu.”

prof. dr hab. Jan Paweł Tarno

„Autorka w prowadzonych rozważaniach naukowych przeprowadzana w sposób prawidłowy rozważania w zakresie problematyki szybkości temporalnej postępowania administracyjnego, w tym na tle odniesień do prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej, prawa cywilnego i prawa karnego. Autorka nie pozostaje w swoich ustaleniach wyłącznie w obrębie rozwiązań prawnych, ale prowadzi również charakterystykę na tle cywilizacyjnych uwarunkowań systemu prawa. W tym zakresie w sposób w pełni udany dokonuje analizy wpływu rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych na realizację zasady szybkości postępowania administracyjnego.”

dr hab. Piotr Dobosz

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Zasada sZybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim Katarzyna SamulSKa Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KATARZYNA SAMULSKA • ZASADA SZYBKOŚCI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAWIE POLSKIM Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Małgorzata Sieradzka CHARAKTER PRAWNY POSTĘPOWANIA I RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ WYDAWANYCH W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW Marcin Menkes GOVERNANCE GOSPODARCZY – STUDIUM PRAWNO- MIĘDZYNARODOWE Małgorzata Wach-Pawliczak WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Anna Walaszek-Pyzioł (red.) INTERDYSCYPLINARNE PROBLEMY NIELEGALNEGO POBORU ENERGII. STUDIUM PRAWNE Sabina Kubsik PRZEDKONTRAKTOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Z TYTUŁU NIEUCZCIWYCH NEGOCJACJI Marcin Asłanowicz POZYCJA PRAWNA ARBITRA W ARBITRAŻU HANDLOWYM Jędrzej Jerzmanowski FINANSOWANIE PRZEZ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NABYCIA LUB OBJĘCIA EMITOWANYCH PRZEZ NIĄ AKCJI W PROCESIE WYKUPU MENEDŻERSKIEGO www.ksiegarnia.beck.pl ZASADA SZYBKOŚCI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAWIE POLSKIM KATARZYNA SAMULSKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof UŚ dr hab. Monika Jagielska Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8982-0 ISBN e-book 978-83-255-8983-7 Spis treści IX Wykaz tabel i wykresów .......................................................................................... XI Wykaz skrótów .......................................................................................................... XV Wykaz cytowanej literatury ................................................................................... Wykaz cytowanych aktów prawnych ................................................................... XXXI Wykaz orzeczeń ........................................................................................................ XXXV XLIII Źródła internetowe .................................................................................................. Wstęp ........................................................................................................................... XLV Rozdział I. Zasady postępowania administracyjnego na tle zasad ogólnych prawa .................................................................................................. § 1. Zasady prawa ............................................................................................. § 2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego ................................. § 3. Szczególne relacje zasady szybkości postępowania administracyjnego z innymi ogólnymi zasadami postępowania administracyjnego ...................................................................................... Rozdział II. Geneza i prakseologiczne uzasadnienie zasady szybkości postępowania administracyjnego .................................................................. § 1. Szybkość postępowania jako dyrektywa prakseologiczna .................. § 2. Geneza zasady szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim ...................................................................................... § 3. Zasada szybkości postępowania administracyjnego w świetle projektu wspólnego postępowania administracyjnego oraz w wybranych systemach prawnych ........................................................ Rozdział III. Zasada szybkości postępowania w normach prawa międzynarodowego oraz krajowych procedurach sądowych .................. § 1. Zasada szybkości postępowania w Konstytucji .................................... § 2. Zasada szybkości postępowania w prawie międzynarodowym ......... § 3. Zasada szybkości postępowania w prawie Unii Europejskiej ............ § 4. Zasada szybkości w postępowaniu sądowoadministracyjnym ........... § 5. Zasada szybkości w Kodeksie postępowania cywilnego i Kodeksie postępowania karnego .............................................................................. 1 1 6 22 35 35 46 51 63 63 68 79 83 91 V Spis treści Rozdział IV. Instytucje postępowania administracyjnego stanowiące determinanty realizacji oraz naruszenia zasady szybkości postępowania administracyjnego .................................................................. § 1. Terminy ....................................................................................................... I. Terminy w przepisach postępowania administracyjnego ......... II. Terminy w przepisach prawa materialnego ................................ § 2. Bezczynność organów administracji publicznej ................................... § 3. Milczenie organów administracji ........................................................... § 4. Przewlekłość działania organów administracji ..................................... Rozdział V. Czynności organu administracji publicznej mające wpływ na szybkość postępowania administracyjnego ........................................... § 1. Rozprawa administracyjna jako sposób przyspieszenia postępowania administracyjnego ............................................................ § 2. Ugoda administracyjna ............................................................................. § 3. Zawieszenie postępowania administracyjnego ..................................... § 4. Czynności w administracyjnym postępowaniu dowodowym ............ § 5. Metryka sprawy w postępowaniu administracyjnym .......................... Rozdział VI. Środki wsparcia prawnego zasady szybkości postępowania administracyjnego ............................................................................................. § 1. Dewolucja kompetencji ............................................................................ § 2. Fikcja decyzji pozytywnej albo negatywnej .......................................... § 3. Sygnalizacja w postępowaniu administracyjnym ................................. § 4. Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie ................................... § 5. Skarga na bezczynność lub przewlekłość postępowania administracyjnego ...................................................................................... Rozdział VII. Przesłanki oraz tryby odpowiedzialności za naruszenie zasady szybkości postępowania administracyjnego .................................. § 1. Odpowiedzialność organów administracji publicznej ......................... § 2. Odpowiedzialność pracownika organu administracji publicznej za naruszenie zasady szybkości postępowania administracyjnego .... § 3. Odpowiedzialność organu administracji publicznej za naruszenie zasady szybkości postępowania w Kodeksie cywilnym ....................... § 4. Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego ................................. Rozdział VIII. Wpływ rozwoju technologii informacyjno- komunikacyjnych na realizację zasady szybkości postępowania administracyjnego ............................................................................................. § 1. Informatyzacja administracji publicznej ............................................... § 2. Elektroniczna administracja w postępowaniu administracyjnym ..... I. Wprowadzenie elektronicznej administracji do Kodeksu postępowania administracyjnego .................................................. VI 107 107 107 120 135 146 150 157 157 165 171 180 193 201 201 203 207 212 225 243 243 249 257 261 269 269 282 282 Spis treści II. Elektroniczne wszczęcie postępowania administracyjnego ....... III. Doręczanie elektroniczne w Kodeksie postępowania administracyjnego ............................................................................ IV. Elektroniczne akty administracyjne w postępowaniu administracyjnym ............................................................................. § 3. Wpływ elektronicznej administracji na zasadę szybkości postępowania administracyjnego ............................................................ Podsumowanie .......................................................................................................... Streszczenie pracy. Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim ............................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 286 294 301 303 311 319 321 VII Wykaz tabel i wykresów 1. Tabele Tabela 1. Wpływ skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego w 2012 r. .................... 237 Tabela 2. Wpływ skarg na przewlekłość postępowania do wojewódz- kiego sądu administracyjnego w 2012 i 2013 r. .................... 238 Tabela 3. Analiza wpływu i załatwiania spraw o wymierzenie grzywny na podstawie art. 154 § 1 PostAdmU w latach 2007–2011 .................... 241 2. Wykresy Wykres 1. Rezultaty zastosowania technologii informacyjno-komu- nikacyjnych .................... 279 Wykres 2. Sposoby dokumentowania przebiegu spraw w samorzą- dzie Wykres 3. Innowacyjne usługi elektroniczne .................... 280 .................... 281 IX Wykaz skrótów 1. Akty normatywne EKPC ............................................... Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawo- wych wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r., zmieniona następnie Protokołami Nr 3,5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem Nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) InfDziałPodmU ............................. ustawa z 17.2.2005 r. o informatyzacji działal- ności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.) KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KP .................................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) wilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) MPPiOP .......................................... Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Po- litycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167 zał.) OdpMajątkFunkcU ....................... ustawa z 20.1.2011 r. o odpowiedzialności majątko- wej funkcjonariuszy publicznych za rażące narusze- nie prawa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1169) PodpisElU ....................................... ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) – akt nieobo- wiązujący PostAdmU ...................................... ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowa- niu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) PrBud .............................................. ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. PrTelekom ...................................... ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne z 2016 r. poz. 290 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.) XI Wykaz skrótów PrzewlU .......................................... ustawa z 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępo- waniu przygotowawczym prowadzonym lub nad- zorowanym przez prokuratora i postępowaniu są- dowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) SłużbCyw ........................................ ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1345 ze zm.) SwobDziałGospU .......................... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- ŚwiadUsłU ...................................... ustawa z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1030 ze zm.) spodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) 2. Piśmiennictwo AUWr .............................................. Acta Univertitas Wratislaviensis Biul. SN ........................................... Biuletyn Sądu Najwyższego CBKE ............................................... Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekono- micznych Komunikacji Elektronicznej CBOSA ............................................ Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyj- nych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query) GAP ................................................. Gospodarka i Administracja Państwowa KZS .................................................. Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP ................................................. Monitor Prawniczy OMT ................................................ Organizacja Metody Technika ONSA .............................................. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSN ................................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNCP ............................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cy- OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- wilna/Pracy wych OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ............................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy – Seria A NP .................................................... Nowe Prawo PiP ................................................... Państwo i Prawo POZ. ................................................ Przegląd Prawa Publicznego Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo PUG ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SPE ................................................... Studia Prawno-Ekonomiczne XII Wykaz skrótów ST ..................................................... Samorząd Terytorialny 3. Inne skróty CEIDG ............................................ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy EDI .................................................. Electronic Data Interchange EFTA ............................................... Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu EPUAP ............................................ Elektroniczna Platforma Usług Administracji Pu- blicznej Information and Communication Technologies ETPC ............................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS .................................................. Europejski Trybunał Sprawiedliwości GPRS ............................................... General Packet Radio Service ICT .................................................. NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny OECD .............................................. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ONZ ................................................ Organizacja Narodów Zjednoczonych ReNeual .......................................... Research Network on EU Administrative Law SKO ................................................. Samorządowe Kolegium Odwoławcze SN .................................................... Sąd Najwyższy t.j. ..................................................... tekst jednolity UKE ................................................. Urząd Komunikacji Elektronicznej VPN ................................................. Virtual Private Networks WSA ................................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny ze zm. .............................................. ze zmianami XIII Wykaz cytowanej literatury Adamiak B., Glosa do post. NSA z 17.10.1997 r., IV SAB 31/97, OSP 1998, Nr 10 Adamiak B., Wadliwość decyzji administracyjnej, AUWr Nr 955, Prawo CLVI, Wro- cław 1986 Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, War- Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministra- szawa 2003, 2011, 2014, Legalis 2016 cyjne, Warszawa 1992, 1996, 2000, 2002 Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2005, 2006, 2010 Adamovich L.K., Funk B.Ch., Verwaltungsrecht, Wien–New York 1987 Adamski D., Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych według przepi- sów wykonawczych do ustawy o informatyzacji, MoP 2006, Nr 16 Adamski D., Kutyłowski M., Prawne aspekty wykorzystywania technologii cyfrowej w komunikacji urząd – obywatel, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005, Nr 1–2 Adaszkiewicz G., Środki dowodowe w polskim postępowaniu podatkowym, Toruń 1997 Arcta M., Słownik ilustrowany języka polskiego, Warszawa 1996 Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009 Banaszczyk Z., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, w: A. Olejniczak (red.), Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2009 Barankiewicz T., W poszukiwaniu modelu standardów etycznych administracji pu- blicznej w Polsce, Lublin 2013 Bernaczyk M., Urzędowy falstart informatyczny, Rzeczpospolita, 17.11.2005 Bednarski I., Używam profilu zaufanego na e-PUAP, Computerworld, 12.6.2012, Nr 18 Bell D., The Coming of Post – Industrial Society, New York Basic Books 1976 Bielska-Brodziak A. (red.), Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Komentarz, LEX/el. 2011 Biernat S., Europejskie prawo administracyjne i europeizacja krajowego prawa admi- nistracyjnego (zarys problematyki), SPE 2002, t. 6 Bigo T., Ochrona interesu indywidualnego w projekcie kodeksu postępowania admini- stracyjnego, PiP 1960, Nr 3 PiP 2008, Nr 1 Biskup R., Gonczar M., Komunikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym, Bleckmann A., Zur Dogmatik des Allgemeinen Verwaltungsrecht I, Baden-Baden 1999 Błaszczyński K., Postępowanie administracyjne, Poznań 1928 XV Wykaz cytowanej literatury Bochenek W., Bezczynność a milczenie organu administracji publicznej, ST 2003, Nr 12 Bogucka I., Pietrzykowski T., Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2009 Bojanowski E., Dyscyplinarna odpowiedzialność pracownika administracji państwowej w prawie polskim, w: J. Łętowski, J. Pruszyński (red.), Odpowiedzialność pracow- nika administracji, Wrocław 1978 Bojanowski E., Cieślak Z., Lang J., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnym, Warszawa 2004 Borkowska J., Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej. Odpowiedzial- ność majątkowa, służbowa, cywilnoprawna i karna, Warszawa 2012 Borkowski J., Czynności procesowe postępowania administracyjnego, w: B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2006 Borkowski J., Glosa do post. NSA z 7.10.1983, SA/Lu 172/83, OSPiKA 1985, Nr 7–8 Borkowski J., Nowy francuski kodeks sądownictwa administracyjnego, PiP 2001, Nr 10 Borkowski J., Prawne problemy bezczynności i przewlekłości w działaniu administra- cji publicznej, w: M. Harakova, M. Tomoszek (red.), Viliv EU a Rady Europy na Sprawni rdzeni v CR a v Polsku, Wpływ UE i Rady Europy na postępowanie administracyjne w Czechach i w Polsce, Brno 2010 Borkowski J., Jendrośka J., Orzechowski R., Zieliński A., Kodeks postępowania admini- stracyjnego. Komentarz, Warszawa 1985, 1989 Bógdoł-Brzezińska A., Garycki M.F., Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa infor- macyjnego we współczesnym świecie, Warszawa 2003 Brzezicki T., Jędrzejowski T., Niezałatwienie sprawy w terminie przez samorządowego kolegium odwoławcze, Casus 2003, Nr 2 Brzozowski P., Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym, LEX/el. 1975, Nr 5 XVI 2011 2006 Brzozowski P., Zasada szybkości postępowania administracyjnego, LEX/el. 2010 Butkiewicz M., Internet w instytucjach publicznych. Zagadnienia prawne, Warszawa Casey M., Europejska polityka informacyjna. Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej, Toruń 2001 Cellary W., Administracja wobec wyzwań gospodarki elektronicznej i globalnego spo- łeczeństwa informacyjnego, Służba Cywilna 2003, Nr 6 Chlebny J., Europejskie standardy procedury administracyjnej i sądowoadministracyj- nej, w: Z. Kmieciak (red.), Postępowanie administracyjne w Europie, Kraków 2005 Chlebny J., Realizacja prawa do skutecznej ochrony sądowej przez polski sąd ad- ministracyjny, w: M. Harakova, M. Tomoszek (red.), Viliv EU a Rady Europy na Sprawni rdzeni v CR a v Polsku, Wpływ UE i Rady Europy na postępowanie administracyjne w Czechach i w Polsce, Brno 2010 Chorąży K., Ekonomika i szybkość w kodeksie postępowania administracyjnego, OMT Wykaz cytowanej literatury Chorąży K., Taras W., Wróbel A., Postępowanie administracyjne i postępowanie egze- Chorąży K., Taras W., Wróbel A., Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądo- kucyjne w administracji, Kraków 2002 woadministracyjne, Kraków 2004 Chróścielewski W., Kmieciak Z., KPA a prawo do dobrej administracji, w: J. Niczypo- ruk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie KPA, Lublin 2010 Chróścielewski W., Słowacja, w: Z. Kmieciak (red.), Postępowanie administracyjne Chróścielewski W., Tarno J., Postępowanie administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Cichoń M., Sprawiedliwość spóźniona jest zaprzeczeniem sprawiedliwości, teza Nr 2, w Europie, Kraków 2005 Warszawa 2002 Rzeczpospolita 1999, Nr 6/16 Ciepliński K., Opieszałość w wydaniu decyzji może drogo kosztować, Rzeczpospolita, Ciesielska E., Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie kodeksu postępowania ad- ministracyjnego z 14.9.2012, znak P.0821.20.2012., http://orka.sejm.gov.pl Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 16.9.2009 1971, 1984 szawa 2002 Warszawa 2005 Cieślak M., Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, t. 1, Warszawa 1955 Cieślak M., Lipowicz I., Niewiadomski Z., Prawo administracyjne. Część ogólna, War- Cisek R., Jezioro J., Wiebe A., Dobra i usługi informacyjne w obrocie gospodarczym, Ciszewski J. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, LexPolonica 2014 Czaplicki K., Podpis osobisty, jako metoda identyfikacji w publicznych systemach in- formatycznych, w: G. Szpor, W.R. Wiewiórkowski (red.), Internet. Prawno-infor- matyczne problemy sieci, portali i e-usług, Warszawa 2012 Dauter B., Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, Warszawa 2012 Dauter B. i in., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, LEX/el. 2013 Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962 Dawidowicz W., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983 Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989 Dąblewski S., Ubezpieczenia OC dla urzędników, Gazeta Ubezpieczeniowa, 5.7.2011, Defecińska-Tomczak K., Hiszpania, w: Z. Kmieciak (red.), Postępowanie administra- www.gu.com.pl cyjne w Europie, Kraków 2005 Dembour M., Krzyżanowska-Mierzewska M., Ten Years on: The Popularity of the Co- nvention in Poland, European Human Right Reports 2004, Nr 4 Dobkowski J., Kodeks dobrej administracji Rady Europy (geneza – charakter – treści), w: J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie KPA, Lublin 2010 XVII Wykaz cytowanej literatury Dobosz P., Bezczynność administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, w: J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie KPA, Lublin 2010 Dobosz P., Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym, Kraków 2011 Dolnicki B. (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LEX/el. 2010 Dowgier R., Obowiązek prowadzenia metryki sprawy podatkowej, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2012, Nr 7 Drożdż W., Uwagi województwa zachodniopomorskiego dotyczące poselskiego pro- jektu o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z 14.6.1960 r. z 13.9.2012, GM-II, 1122.1.164.2012. IJ, http://orka.sejm.gov.pl Duniewska Z., Stahl M., Odpowiedzialność administracji i w administracji, Warszawa Feliga P., Strasburg a przewlekłość, www.nawokandzie.ms.gov.pl/dobre-praktyki Flaga-Gieruszyńska K., Zastój procesu cywilnego, Szczecin 2011 Gebert S., Postulat szybkości w postępowaniu administracyjnym, Rada Narodowa 1960, Gierczak B., Ugoda administracyjna, Casus 2004, Nr 2 Glensk J., Aforystykon. Podręczna encyklopedia myśli i aforyzmów, Opole 1992 Gliniecki A. (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2016 Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwa- nia, Kraków 1999 Gołaczyński J., Jednostka i państwo w dobie demokracji elektronicznej. Ochrona pry- watności, życia osobistego i rodzinnego, CBKE e-biuletyn, Wrocław 2006 Gonczar M., Świadczenie usług elektronicznych administracji dla przedsiębiorców w dobie globalizacji, w: M. Rudnicki, M. Jabłoński (red.), Administracja publiczna wobec procesu globalizacji, Warszawa 2011 Gontarz A., W 2020 ruszy System Informacyjny Państwa, Computerworld, 8.5.2012, Graczyk B., Postępowanie administracyjne, Warszawa 1953 Gronkiewicz A., Kilka uwag o dobrej administracji w świetle dyskusji na temat Karty Praw Podstawowych, w: M. Thorz (red.), Karta Praw Podstawowych w Unii Eu- ropejskiej. Polityka, etyka, prawo, Częstochowa 2009 Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LEX/el. 2014 Habscheid W.J., Das recht auf ein faires Varfahren. Ein Beitrag zur Philosophie des Zi- vilprozeβrechts, w: Beiträge zum schweizerischen udn intermationalen Zivilpro- zessrecht. Festschrift fur Oscar Vogel, Freiburg 1991 Harczuk J., Ugoda w postępowaniu administracyjnym, MoP 2002, Nr 16 Hauser R. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, War- szawa 1995 2013 Nr 36 Nr 13 XVIII Wykaz cytowanej literatury Hauser R., Rola przepisów procesowych w realizacji norm materialnego prawa admi- nistracyjnego, w: Z. Leoński (red.), Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, Poznań 1998 Hauser R., Terminy załatwiania spraw w KPA w doktrynie i orzecznictwie sądowym, RPEiS 1997, Nr 1 Hauser R., Skoczylas A., Rola zasad ogólnych postępowania administracyjnego w po- stępowaniu egzekucyjnym w administracji, w: J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie KPA, Lublin 2010 Hausner R., Trzy ustawy o postępowaniu administracyjnym, Gazeta Administracji i Po- Hilarowicz T., Środki prawne w Polskiem postępowaniu administracyjnopolitycznem, licji Państwowej 1929, Nr 8 Kraków 1923 Hofmann H., EP JURI Committee information o Nr ReNEUAL Model Rules on EU Administratice Procedures, http://europart.europa.eu, 2014 Horęża A., Rola Elektronicznej Skrzynki Podawczej w bezpiecznej komunikacji or- ganu administracyjnego ze stroną postępowania administracyjnego, w: G. Szpor, W.R. Wiewiórkowski (red.), Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, por- tali i e-usług, Warszawa 2012 Horęża A., Wprowadzenie do problematyki elektronicznej administracji publicznej, Prawo Mediów Elektronicznych 2011, Nr 1 Hryniewicka W., Jackiewicz A., Międzynarodowa koncepcja „Dobrej Administracji”, w: R. Suwaj, M. Petrakowski (red.), Koncepcja zapobiegania bezczynności w po- stępowaniu administracyjnym. Sprawozdanie, Białystok 2010 Iserzon E., Ochrona interesów jednostki w nowym prawie o postępowaniu administra- cyjnym, maszynopis w Instytucie Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2007 Iserzon E., Starościak J., Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz. Teksty wzory i formularze, Warszawa 1970 Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna, Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004 Jabłoński M., Wpływ procesu globalizacji na wzajemne relacje administracji publicznej i obywateli w Polsce oraz w Unii Europejskiej, w: M. Rudnicki, M. Jabłoński (red.), Administracja publiczna wobec procesu globalizacji, Warszawa 2011 Jachowicz M., E-administracja, jako konsekwencja powstania i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Casus 2004, Nr 2 Jackiewicz A., Prawo do dobrej administracji w świetle Karty Praw Podstawowych, PiP 2003, Nr 7 Jadczak A., Nowych dowodów na razie nie będzie, Computerworld, 3.4.2012, Nr 9 Jagielski J., Odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej, w: K. Rączka, J. Jagielski, Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2010 Jakubecki A. (red.), Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, LEX/el. 2016 Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, Warszawa 1991, 1996, 1999 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: