Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02277 048741 15669783 na godz. na dobę w sumie
Zasady klasyfikacji - ebook/pdf
Zasady klasyfikacji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326965494 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja opisuje zasady klasyfikacji rocznej, semestralnej oraz śródrocznej uczniów i słuchaczy.W książce zostały uwzględnione najnowsze przepisy oświatowe. Usystematyzowane w tabeli konkretne, najczęściej popełniane błędy wraz ze wskazaniem prawidłowego postępowania oraz podstaw prawnych pozwolą uniknąć nieprawidłowego postępowania. Ponadto materiał zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wzory dokumentów do wykorzystania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Polecamy nasze pozostałe publikacje: Małgorzata Celuch ZASADY KLASYFIKACJI 175 błędów w klasyfikacji • Klasyfikacja roczna, semestralna i śródroczna • Prawidłowe postępowanie klasyfikacyjne • Dokumenty związane z klasyfikacją P R O F E S J O N A L N E P U B L I K A C J E D L A S Z K Ó Ł I P L A C Ó W E K O Ś W I A T O W Y C H Dostępne pod adresem: http://fabrykawiedzy.com 2 1 1 O O U Cena brutto 36,90 zł UOO112 Zasady klasyfikacji.indd 1 09.06.2017 12:58:34 ZASADY KLASYFIKACJI 175 błędów w klasyfikacji • Klasyfikacja roczna, semestralna i śródroczna • Prawidłowe postępowanie klasyfikacyjne • Dokumenty związane z klasyfikacją UOO112.indd 1 08.06.2017 13:38 Autor: Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego Redaktor publikacji Agnieszka Stebelska Menedżer produktu: Paulina Krzyżanowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Projekt graficzny okładki: Piotr Fedorczyk Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Magdalena Huta Druk: Miller Druk Skład i łamanie: Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-6549-4 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Zasady klasyfikacji. 175 błędów w klasyfikacji” została przygotowana z zachowaniem naj- wyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zapro- ponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkret- nym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawar- tych w publikacji „Zasady klasyfikacji. 175 błędów w klasyfikacji” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOO112.indd 2 08.06.2017 13:38 Spis treści Spis treści Wstęp ....................................................................................................................... 5 Podstawa prawna od 1 września ............................................................................ 7 Klasyfikacja roczna .................................................................................................. 9 Klasyfikacja semestralna ....................................................................................... 49 Klasyfikacja śródroczna ......................................................................................... 62 Klasyfikacja w praktyce – pytania i odpowiedzi ................................................... 72 Dokumentacja dotycząca klasyfikacji ................................................................... 80 Podstawa prawna .................................................................................................. 88 UOO112.indd 3 3 08.06.2017 13:38 UOO112.indd 4 08.06.2017 13:38 WStęP Klasyfikacja polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edu- kacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i oceny klasyfikacyjnej zachowania. Dyrek- tor musi dopilnować, by klasyfikacja w szkole została przeprowadzona zgodnie z przepisami, nauczyciele znali zasady wystawiania ocen oraz procedury odwoławcze. Często pojawiają się w tym zakresie błędy: brak odpowiednich zapi- sów w statucie dotyczących oceniania, wystawianie ocen przez nieupraw- nioną osobę lub bez poinformowania właściwych osób, zmiana oceny niezgodnie z procedurą, niewłaściwy skład komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych, niestosowanie się do przepisów regulujących kwestie wniesienia zastrzeżeń do wystawionych ocen. Publikacja zawiera 176 najczęściej popełnianych błędów w związku z klasyfikacją uczniów i słuchaczy. Każde błędne postępowanie zawiera też opisaną prawidło- wą procedurę postępowania oraz podstawę prawną. Ponadto zebrane są najczęstsze i najbardziej problematyczne pytania dotyczące klasyfikacji uczniów i słuchaczy – eksperci oświatowi odpowiadają na pytania i po- rządkują wiedzę dotyczącą oceniania. Dopełnienie materiału stanowią dokumenty dotyczące klasyfikacji. UOO112.indd 5 5 08.06.2017 13:38 UOO112.indd 6 08.06.2017 13:38 PoDStAWA PrAWnA oD 1 WrZeśnIA Od 1 września 2017 r. ma zacząć obowiązywać nowe rozporządze- nie dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Projekt z 3 kwietnia 2017 r. nie zmienia dotychczasowych wytycznych. Celem wydania projektu rozporządzenia dotyczącego oceniania jest dostosowanie przepisów do nowego ustroju szkolnego, który zacznie obowiązywać od 1 września br. Projektowane rozporządzenie będzie regulowało zasady oceniania, klasyfikowania i promowania w szkołach podstawowych i ponadpodsta- wowych. W stosunku do obowiązującego rozporządzenia z 10 czerwca 2015 r. nie ma większych różnic, a jedynie dostosowano: 1) przepisy do nowego ustroju szkolnego; 2) zapisy dotyczące zwalniania uczniów z zajęć: – dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycz- nego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; 3) rodzaje zajęć, z których przeprowadza się egzaminy w formie zadań praktycznych: – egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań prak- tycznych, – egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań prak- tycznych, UOO112.indd 7 7 08.06.2017 13:38 – sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszyst- kim formę zadań praktycznych. W przypadku gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do czasu zakończenia kształcenia zachowane zostało stosowanie przepisów MEN z 10 czerwca 2015 r. Ponadto zmiany w zakresie klasyfikowania wprowadza Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, ale są to jedynie zapisy porządkujące, dostosowujące zapisy dotyczące klasyfikacji do zmian prawnych i zmian nazewnictwa, tzn.: z zamiast szkoły ponadgimnazjalnej – ponadpodstawowa, z zamiast egzaminu szóstoklasisty – egzamin ósmoklasisty. 8 UOO112.indd 8 08.06.2017 13:38
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zasady klasyfikacji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: