Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00419 011492 10697014 na godz. na dobę w sumie
Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym - ebook/pdf
Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 558
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5494-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozprawa jest pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki zasad orzekania w postępowaniu nieprocesowym rozumianym, jako reguły, którymi sąd ma się kierować wydając orzeczenie co do istoty sprawy.

Po omówieniu zagadnień orzeczeń oraz innych czynności sądu podejmowanych w trybie nieprocesowym zostały wyróżnione zasady dotyczące przedmiotu, podstaw i czasu orzekania. Podejmując omówienie zasad przedmiotu orzekania wskazano granice orzekania przez sąd w poszczególnych rodzajach spraw, w tym dopuszczalność orzekania wstępnego, częściowego i uzupełniającego. Odrębnie omówiono zasady dotyczące podstawy prawnej i faktycznej orzekania, przy uwzględnieniu aspektu temporalnego w ich ustalaniu. Praca opiera się na analizie licznych regulacji kodeksowych i pozakodeksowych postępowania nieprocesowego, co sprawia, że poza walorem teoretycznym ma istotne znaczenie praktyczne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ZASADY ORZEKANIA W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM KRYSTIAN  MARKIEWICZ Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KRYSTIAN MARKIEWICZ • ZASADY ORZEKANIA W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM Polecamy nasze publikacje: Przemysław Feliga STANOWISKO PRAWNE SYNDYKA W PROCESIE DOTYCZĄCYM MASY UPADŁOŚCI Jarosław Zagrodnik MODEL INTERAKCJI POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO ORAZ POSTĘPOWANIA GŁÓWNEGO W PROCESIE KARNYM Krzysztof Kozłowski PRAWO ŁASKI PREZYDENTA RP. HISTORIA. REGULACJA. PRAKTYKA Paweł Daniluk PRZESTĘPSTWA PODOBNE W POLSKIM PRAWIE KARNYM Jacek Bąk (red.), Aleksandra Stepanów EUROPEJSKIE PRAWO FINANSOWE Paweł Daniel WSTRZYMANIE WYKONANIA AKTU LUB CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM Piotr Horosz WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONE PRAWAMI ZASTAWNICZYMI W UPADŁOŚCI Justyna Kurek OCHRONA PRZED NIEZAMÓWIONĄ KORESPONDENCJĄ W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ www.ksiegarnia.beck.pl ZASADY ORZEKANIA W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM KRYSTIAN MARKIEWICZ WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5493-4 ISBN e-book 978-83-255-5494-1 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  IX Wykaz literatury   ........................................................................................................  XXIII Wprowadzenie   ...........................................................................................................  1 Rozdział 1. Orzeczenia w postępowaniu cywilnym i ich funkcja    .................  9 § 1.  Uwagi wstępne ..............................................................................................  9 § 2.  Orzeczenie jako element prawa do sądu ..................................................  9 § 3.  Orzeczenie jako czynność konwencjonalna dokonana w wykonaniu  kompetencji ...................................................................................................  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................  II.  Sąd jako podmiot kompetencji  ......................................................  III.  Nakaz działania sądu ........................................................................  I.  Podstawa kompetencyjna ................................................................  .  Element proceduralny kompetencji – okoliczności i sposób   21 21 35 42 45           48 57 60 63 63 70 70 72 74 77 82 86 95 95 107 107 110 112 116        dokonania czynności  .......................................................................  I.  Efekt wykonania kompetencji .........................................................  § 4.  Orzeczenie jako akt stosowania prawa .....................................................  § 5.  Czynności sądu niebędące orzeczeniami ................................................  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................  II.  Wpisy w księdze wieczystej niebędące orzeczeniami .................  1.  Uwagi ogólne  ...............................................................................  2.  Wpis jako wykonanie orzeczenia sądu drugiej instancji  .....  3.  Charakter prawny wzmianek i ostrzeżeń  ...............................  4.  Inne wpisy niebędące orzeczeniami .........................................  III.  Wpisy do rejestrów  ..........................................................................  § 6.  Funkcje orzeczeń w postępowaniu nieprocesowym ..............................  Rozdział 2. Pojęcie zasad orzekania w postępowaniu cywilnym   ...................  § 1.  Uwagi wstępne ..............................................................................................  § 2.  Zasady orzekania w postępowaniu cywilnym ........................................  I.  Potrzeba wyróżniania zasad orzekania .........................................  II.  Klasyfikacja zasad orzekania  .........................................................  § 3.  Zasady dotyczące przedmiotu orzekania .................................................  § 4. Zasady dotyczące podstaw orzekania .........................................................        Spis treści § 5.  Zasady dotyczące czasu orzekania ............................................................  § 6.  Wnioski ..........................................................................................................  Rozdział 3. Zasady dotyczące przedmiotu orzekania   .......................................  § 1.  Uwagi wstępne ..............................................................................................  § 2.  Przedmiot postępowania a przedmiot orzekania w postępowaniu  nieprocesowym  ...........................................................................................  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................  II.  Przedmiot postępowania w sprawach wszczynanych   na wniosek, w których sąd jest związany wnioskiem .................  III.  Przedmiot postępowania w sprawach wszczynanych       na wniosek, w których sąd wnioskiem nie jest związany ...........  I.  Przedmiot postępowania w sprawach wszczynanych z urzędu .....  .  Wnioski ...............................................................................................  § 3.  Granice orzekania i warianty orzekania ponad żądanie .......................  I.  Uwagi wprowadzające ......................................................................  II.  Warianty orzekania ponad żądanie ...............................................  III.  Znaczenie wymogów ustawowych wniosku oraz orzeczenia         dla granic orzekania .........................................................................  I.  Wnioski  ..............................................................................................  § 4.  Przedmiot orzekania w sprawach wszczynanych na wniosek,   w których sąd jest związany wnioskiem  .................................................  I.  Oznaczenie i modyfikacja przedmiotu orzekania   przez wnioskodawcę i innych uczestników ..................................  II.  Dopuszczalność wydania orzeczeń wstępnych  ...........................  III.  Dopuszczalność wydania orzeczeń częściowych  .......................  I.  Obowiązek orzeczenia co do całego przedmiotu w sposób   pozytywny lub negatywny ...............................................................                            § 5.  Przedmiot orzekania w sprawach wszczynanych na wniosek,   w których sąd orzeka z urzędu ...................................................................  I.  Znaczenie wniosku dla przedmiotu orzekania ............................  II.  Ustawowa modyfikacja granic orzekania w poszczególnych   rodzajach spraw wszczynanych na wniosek, w których sąd   orzeka z urzędu (współzależność wniosku i orzeczenia)  ..........  III.  Kumulacja roszczeń, w sprawach w których sąd orzeka   na wniosek i z urzędu .......................................................................  I.  Częściowe orzekanie w sprawach wszczynanych na wniosek,   w których sąd orzeka z urzędu  .......................................................  .  Postanowienia negatywne w sprawach wszczynanych   na wniosek, w których sąd orzeka z urzędu .................................  § 6.  Przedmiot orzekania w sprawach wszczynanych z urzędu ..................  I. Znaczenie postanowienia sądu i wniosku uczestnika  ...........................  II. Orzeczenia negatywne w sprawach wszczętych z urzędu  ...................  I 119 122 125 125 130 130 137 138 140 144 146 146 148 151 154 155 155 160 176 183 190 190 197 213 218 225 233 233 237 Spis treści § 7.  Regulacje szczególne dotyczące przedmiotu orzekania ........................  I.  Moratorium sędziego (art. 320 KPC a art. 212 KC) ....................  II.  Ius moderandi (art. 322 KPC) .........................................................  III.  Ograniczenie odpowiedzialności uczestnika (art. 319 KPC         a art. 1031 § 2 KC) .............................................................................  § 8.  Przedmiot orzekania w przypadku niepełnego załatwienia sprawy        (orzeczenia uzupełniające)  ........................................................................  I.  Uwagi wprowadzające ......................................................................  II.  Sytuacje, w których sąd nie orzekł o całości przedmiotu   orzekania w poszczególnych rodzajach spraw  ............................  III.  Dopuszczalność uzupełnienia orzeczenia w poszczególnych   rodzajach spraw .................................................................................  1.  Brak orzeczenia o całości w sprawach, w których sąd   orzeka tylko na wniosek  ............................................................  2.  Brak orzeczenia o całości w sprawach wszczynanych       na wniosek, w których sąd orzeka z urzędu ............................  3.  Uzupełnienia orzeczenia w przypadku braku dodatkowego  rozstrzygnięcia, o którym sąd powinien orzec z urzędu  .....  Rozdział 4. Zasady dotyczące podstaw orzekania    ............................................  § 1.  Uwagi wstępne ..............................................................................................  § 2.  Podstawa faktyczna ......................................................................................  I.  Fakt a podstawa faktyczna ...............................................................  1.  Normatywne ujęcie faktu i podstawy faktycznej ...................  2.  Koncepcje dotyczące podstawy faktycznej .............................  3.  Problematyka opisu podstawy faktycznej ...............................  II.  Ustalenie podstawy faktycznej w postępowaniu nieprocesowym ...  1.  Przedmiot ustaleń sądu  .............................................................  A. W sprawach wszczynanych na wniosek, w których sąd   jest związany wnioskiem ......................................................  B.  W sprawach wszczynanych na wniosek, w których sąd   orzeka z urzędu ......................................................................  C. W sprawach wszczynanych z urzędu ..................................  2.  Sposób ustalania podstawy faktycznej ....................................  § 3.  Podstawa prawna ..........................................................................................  I.  Uwagi wprowadzające ......................................................................  1.  Norma prawna jako podstawa prawna orzeczenia ................  2.  Katalog źródeł prawa ..................................................................  3.  Natura prawna norm będących podstawą orzeczenia ..........  II.  Prawo materialne ..............................................................................  III.  Prawo procesowe ...............................................................................        240 240 244 245 247 247 250 253 255 262 278 285 285 290 290 290 291 293 295 296 296 297 298 299 308 308 308 309 311 316 319 II Spis treści I.  Wykładnia przepisów .......................................................................  .  Związanie sądu wykładnią  .............................................................  1.  Powszechnie obowiązująca moc wykładni .............................  2.  Wykładnia o ograniczonej mocy wiążącej ..............................  A. Zakres związania wykładnią dokonywaną przez sąd   drugiej instancji oraz przez Sąd Najwyższy ......................  B.  Problem wyroków interpretacyjnych Trybunału  Konstytucyjnego ....................................................................  § 4.  Stosowanie prawa .........................................................................................  I.  Koncepcje sądowego stosowania prawa ........................................  II.  Elementy sądowego stosowania prawa w ujęciu statycznym      i dynamicznym ..................................................................................  Rozdział 5. Zasady dotyczące czasu orzekania   ..................................................  § 1.  Uwagi wstępne ..............................................................................................  § 2.  Znaczenie zasad dotyczących czasu orzekania  ......................................  § 3.  Zasada aktualności orzekania w zakresie faktów  ..................................  I.  Uwagi ogólne  ....................................................................................  II.  Obowiązywanie zasady aktualności orzekania       w postępowaniu nieprocesowym ...................................................  III.  Wpływ zmiany okoliczności faktycznych na prawomocne           orzeczenie ...........................................................................................  1.  Uwagi wprowadzające ................................................................  2.  Zmiana okoliczności powstała po uprawomocnieniu się   orzeczenia .....................................................................................  3.  Zmiana okoliczności powstała przed uprawomocnieniem   się orzeczenia ................................................................................  4.  Możliwość zmiany prawomocnego orzeczenia mimo   braku zmiany okoliczności sprawy ..........................................  I.  Wyjątki od zasady aktualności orzekania  ...................................  1.  Orzekanie przy uwzględnianiu chwili wniesienia wniosku ....  2.  Wpływ zawisłości postępowania na orzekanie   (art. 192 pkt 3 KPC w zw. z art. 13 § 2 KPC) ...........................  § 4.  Zasada aktualności orzekania co do stanu prawnego ...........................  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................  II.  Reguły intertemporalne co do norm procesowych .....................  III.  Reguły intertemporalne co do norm materialnych .....................  I.  Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego .............................  Zakończenie   ................................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................          III 330 342 342 343 343 351 354 354 358 373 373 374 383 383 388 393 393 405 411 416 421 422 432 436 436 438 445 446 453 475 Wykaz skrótów 1. Akty prawne AlkU  ....................................  ustawa z 26.10.1982 r.  – o wychowaniu w trzeźwości i prze- ciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r.  poz. 1356 ze zm.) ASG  .....................................  austriacka  ustawa  o  postępowaniu  nieprocesowym  –  Bundesgesetz  über  das  gerichtliche  erfahren  in  Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen (Außerstreitgesetz  – AußStrG) z 12.12.2003 r. (BGBl I 2003/111) aus. ZPO  .............................  austriacki Kodeks postępowania cywilnego –    Zivilprozessordnung z 1.8.1895 r. (RGBl 1895/113) BGB  .....................................  niemiecki  Kodeks  cywilny  – Bürgerliches Gesetzbuch  z 18.8.1896 r. (tekst jedn. z 2.1.2002 r., BGBl. I s. 42, ber.  2909, 2003, I s. 738 ze zm.) DepSR   ................................  rozporządzenie MS z 24.9.1965 r. – o zasadach i trybie postę­ powania w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu (Dz.U. z 1965 r. Nr 42, poz. 261) EKPCz  .................................  Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych  Wolności,  sporządzona  w Rzymie  4.11.1950 r.  (Dz.U.  z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) ErlR  ...................................  uzasadnienie projektu rządowego do ASG – Erläuterungen zur Regierungsvorlage zum ASG FamFG  ................................  niemiecka ustawa o postępowaniu w sprawach rodzinnych  i w sprawach sądownictwa nieprocesowego – Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit  z 17.12.2008 r. (BGBl I s. 2586,  2587) FGG  .....................................  niemiecka ustawa o postępowaniu w sprawach sądowni- ctwa nieprocesowego – Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit z 20.5.1898 r. (dRGBl I, s. 771) InstrSądZ  ............................  zarządzenie MS z 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i za- kresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów  administracji sądowej (Dz.Urz. MS Nr 5, poz. 22 ze zm.) KC  ........................................  ustawa z 23.4.1964 r.  – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93  ze zm.) IX Wykaz skrótów KM   ......................................  ustawa z  18.9.2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn. Dz.U.  z 2013 r. poz. 758 ze zm.) KompOfPrzestU  ................  ustawa z 7.7.2005 r. – o państwowej kompensacie przy- sługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz.U. Nr 169,  poz. 1415 ze zm.) Konstytucja RP  ..................  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U.  Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPC  .....................................  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPC z 1930 r.  ......................  rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (w brzmieniu tekstu jedn. Dz.U. z 1932 r. Nr 112, poz. 934 ze zm.) KPK  .....................................  ustawa z 6.6.1997 r.  – Kodeks postępowania karnego (Dz.U.  Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPN  ................................... dekret z 18.1945 r. – Kodeks postępowania niespornego (Dz.U. Nr 27, poz. 170 ze zm.) KRO  .....................................  ustawa z 25.2.1964 r.  – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst  jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KRSU  ...................................  ustawa z 20.8.1997 r. – o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst  jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSCU  ..................................  ustawa z 28.7.2005 r. – o kosztach sądowych w sprawach cy- wilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH  .....................................  ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.  Nr 94, poz. 1037 ze zm.)  KWyb  ..................................  ustawa  z 5.1.2011 r.  –  Kodeks  wyborczy  (Dz.U.  Nr 21,   poz. 112 ze zm.) KWInforR  ...........................  rozporządzenie MS z 20.8.2003 r. w sprawie zakładania  i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycz- nym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 695)  KWU  ...................................  ustawa z 6.7.1982 r. – o księgach wieczystych i hipotece (tekst  jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) LikwidNiepDepozU  ..........  ustawa z 18.10.2006 r. – o likwidacji niepodjętych depozy- tów (Dz.U. Nr 208, poz. 1537 ze zm.) NCPC  ..................................  francuski kodeks postępowania cywilnego – nouveau Code de procedure civile z 5.12.1975 r. (wersja skonsolidowana) NielU  ...................................  ustawa z 26.10.1982 r. – o postępowaniu w sprawach nielet- nich  (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) niem. ZPO  ..........................  niemiecki  Kodeks  postępowania  cywilnego  – Zivil­ prozessordnung z 30.1.1977 r. (tekst jedn. z 5.12.2005 r. BGBl.  I s. 3202, ber. 2006 I s. 431, 2007 I s. 1781) X Wykaz skrótów OchrLokU  ..........................  ustawa z 21.6.2001 r. – o ochronie praw lokatorów, miesz- kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) PostSpadD  ..........................  dekret z 8.11.1946 r. – o postępowaniu spadkowym (Dz.U. Nr 63, poz. 346 ze zm.) PrASC  .................................  ustawa z 29.9.1986 r.  – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst  jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.)  PrAut  ...................................  ustawa z 4.2.1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrew- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrKWU46  ......................... dekret z 11.10.1946 r. –  Prawo o księgach wieczystych (Dz.U. Nr 57, poz. 320 ze zm.) PrSpad  .................................  dekret z 8.10.1946 r. – Prawo spadkowe (Dz.U. Nr 60, poz. 328 ze zm.) PrNot  ...................................  ustawa z 14.2.1991 r.  – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U.  z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrUSP  ..................................  ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) PUN  .....................................  ustawa z 28.2.2003 r.  –  Prawo  upadłościowe  i naprawcze  (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.). PWKPC  ..............................  ustawa z 17.11.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks  postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) RegSądR  ..............................  rozporządzenie MS z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowania  sadów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) Rozp. wyk. do KWU  .........  rozporządzenia MS z 17.9.2001 r. w sprawie prowadzenia  ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102,  poz. 1122 ze zm.)   SNU  .....................................  ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U.  z 2013 r. poz. 499) SpółEuroU  ..........................  ustawa  z   22.7.2006 r.  o spółdzielni  europejskiej  (Dz.U.  Nr 149, poz. 1077 ze zm.) SpółkaEuropU  ....................  ustawa z 4.3.2005 r. – o europejskim zgrupowaniu inte- resów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62,  poz. 551) szw. ZPO  .............................  szwajcarski Kodeks postępowania cywilnego  – Schweizerische Zivilprozessordnung z 19.12.2008 r. (SR 272) TKU  .....................................  ustawa z 1.8.1997 r. – o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U.  Nr 102, poz. 643 ze zm.) WłLokU  ..............................  ustawa z 24.6.1994 r. – o własności lokali (tekst jedn. Dz.U.  z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ZastRejU   ............................  ustawa z 6.12.1996 r. – o zastawie rejestrowym i rejestrze za- stawów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) XI Wykaz skrótów ZawLekU  ............................  ustawa z 5.12.1996 r. – o zawodach lekarza i lekarza denty- sty (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.)  ZdrPsychU  ..........................  ustawa z 19.8.1994 r. – o ochronie zdrowia psychicznego  (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.)  2. Czasopisma i publikatory An. UMCS   .........................  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska AUL  .....................................  Acta Universitatis Lodziensis AUWr  ..................................  Acta Universitatis Wratislaviensis BMS  .....................................  Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości Biul. SN  ...............................  Biuletyn Sądu Najwyższego DPP   ....................................  Demokratyczny Przegląd Prawniczy  Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw EP  .........................................  Edukacja Prawnicza Gl.  ........................................  Glosa GP  ........................................  Gazeta Prawna  GSP  ......................................  Gdańskie Studia Prawnicze KPP  ......................................  Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP  ......................................  Krakowskie Studia Prawnicze Legalis  .................................  system informacji prawnej C.H. Beck Lex  .......................................  system informacji prawnej Wolters Kluwer LexisNexis  ...........................  Lexis.pl – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska M.P.  ......................................  Monitor Polski MoP  .....................................  Monitor Prawniczy NP  ........................................  Nowe Prawo NPN  .....................................  Nowy Przegląd Notarialny OSA  .....................................  Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNAPiUS  .........................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna,  Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1994 r.) OSNC  ..................................  Orzecznictwo  Sądu  Najwyższego  Izba  Cywilna  (od  1995 r.) OSNCP  ................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń  Społecznych i Spraw Publicznych (od 2003 r.) OSNC-ZD  ...........................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Dodatkowy OSNP ...................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna oraz Izba  Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od  1963 r. do 1994 r.) OSP  ......................................  Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA  ...............................  Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK  .....................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbior Urzędowy XII Wykaz skrótów OTK-A  ................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbior Urzędowy.  Seria A OTK-B .................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy.  Seria B Pal.  .......................................  Palestra PES .......................................  Problemy Egzekucji Sądowej PiP  .......................................  Państwo i Prawo PIPWI UJ  ............................  Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ PN  ........................................  Przegląd Notarialny PPC  ......................................  Polski Proces Cywilny PPH  .....................................  Przegląd Prawa Handlowego PPiA  ....................................  Przegląd Prawa i Administracji PPP  ......................................  Przegląd Prawa Publicznego Pr.Sp.  ....................................  Prawo Spółek Prok. i Pr.  ............................  Prokuratura i Prawo PSejm  ..................................  Przegląd Sejmowy PSiA  .....................................  Przegląd Sądowy i Administracyjny PS  .........................................  Przegląd Sądowy PUG  .....................................  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R.Pr.  .....................................  Radca Prawny Rej.  .......................................  Rejent RiP  .......................................  Rodzina i Prawo RPEiS  ...................................  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC  .........................................  Studia Cywilistyczne SI  ..........................................  Studia Iuridica SP  .........................................  Studia Prawnicze SPP  .......................................  Studia Prawa Prywatnego  SPE  .......................................  Studia Prawno-Ekonomiczne TTP  ......................................  Transformacje Prawa Prywatnego Zb.Orz.  ................................  Zbiór Orzeczeń Zb.Urz.  ................................  Zbiór Urzędowy ZN ASW  .............................  Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych ZN IBPS  ..............................  Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego ZNUJ  ...................................  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUŁ  ..................................  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZNUMK  ..............................  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ZNUR  ..................................  Zaszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego ZNUSz .................................  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego XIII Wykaz skrótów 3. Organy orzekające ETPCz  .................................  Europejski Trybunał Praw Człowieka IC  .........................................  Izba Cywilna OGH  ....................................  Oberster Gerichtshof (Austriacki Sąd Najwyższy) SA  ........................................  Sąd Apelacyjny SN  ........................................  Sąd Najwyższy SN (7)  ..................................  Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SW  .......................................  Sąd Wojewódzki TK  ........................................  Trybunał Konstytucyjny 4. Wykaz bibliografii skróconej SYSTEMY System, t. 2  ..........................  T. Ereciński, S. Dalka, M. Jędrzejewska, K. Korzan, T. Misiuk,  K. Piasecki, Z. Resich, W. Siedlecki, A. Zieliński, w: W. Berutowicz (red. nacz.), Z. Resich (red. tomu), System prawa procesowe- go cywilnego. t. 2. Postępowanie rozpoznawcze przed sądami  pierwszej instancji, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk– –Łodź 1987 System, t. 3  ..........................  S. Hanausek, A. Miączyński, M. Sawczuk, W. Siedlecki, w: W. Be­ rutowicz (red. nacz.), W. Siedlecki (red. tomu), System prawa  procesowego cywilnego. t. 3. Zaskarżanie orzeczeń sądo- wych, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1986 SystemPrProces, 2013  .......  T. Ereciński, P. Grzegorczyk, J. Gudowski, K. Markiewicz,  H. Pietrzkowski, M. Romańska, K. Weitz, T. Wiśniewski,  T. Zembrzuski, w:  T. Ereciński (red. nacz.), J. Gudowski (red.  tomu), System Prawa Procesowego Cywilnego. t. 3. Środki  zaskarżenia, Warszawa 2013  System prawa cywilnego,  t. 1  ........................................  B. Gawlik, S. Grzybowski, J. Ignatowicz, B. Lewaszkiewicz­ ­Petrykowska, Z. Radwański, w: W. Czachórski (red. nacz.),  S. Grzybowski (red. tomu), System prawa cywilnego. t. 1.  Część ogólna, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1985 System prawa cywilnego,  t. 2  ........................................  M. Gersdorf, J. Ignatowicz, A. Kunicki, M. Madey, Z. K. Nowa­ kowski, J. S. Piątowski, J. Wasilkowski, A. Wąsiewicz, J. Winiarz,  S.Wójcik, w: W. Czachórski (red. nacz.), J. Ignatowicz (red.  tomu), System prawa cywilnego, t. 2, Prawo własności i inne  prawa rzeczowe, Wrocław 1977 XI Wykaz skrótów System prawa cywilnego,  t. 4  ........................................  J. S. Piątowski, S. Wójcik, J. Kosik, E. Drozd, w: W. Czachórski,  J. S. Piątowski (red.), System prawa cywilnego, t. 4, Prawo  spadkowe, Wrocław 1986 SystemPrPryw, t. 1  .............  Z. Banaszczyk, J. Frąckowiak, L. Górnicki, W. J. Katner,  E. Łętowska, T. Pajor, M. Pazdan, T. Pietrzykowski, M. Pyziak­ Szafnicka,  Z. Radwański,  W. Rozwadowski,  M. Safjan,  M. Zieliński, w: Z. Radwański, M. Safjan (red.), System Prawa  Prywatnego. t. 1. Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa  2007 SystemPrPryw, t. 2  .............  E. Drozd, B. Kordasiewicz, M. Pazdan, Z. Radwański, A. Zieliński,  w: Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego. t. 2. Prawo  cywilne – część ogólna, Warszawa 2002  SystemPrPryw, t. 3  .............  E. Gniewek, P. Machnikowski, R. Mikosz, A. Stelmachowski,  w: Z. Radwański,  T. Dybowski  (red.),  System  Prawa  Prywatnego. t. 3. Prawo rzeczowe, Warszawa 2003 SystemPrPryw, t. 4  .............  A. Cisek, E. Gniewek, J. Gołaczyński, R. Mikosz, J. Pisuliński,  K. Zaradkiewicz, w: Z. Radwański, E. Gniewek (red.), System  Prawa Prywatnego. t. 4. Prawo rzeczowe, Warszawa 2005 SystemPrPryw, t. 10  ...........  A. Doliwa, A. Kawałko, B. Kordasiewicz, J. Kremis, H. Witczak,  F. Zoll, M. Kłos, J. Wierciński, J. S. Piątowski, E. Skowrońska­ ­Bocian, S. Wójcik, w: Z. Radwański, B. Kordasiewicz (red.),  System Prawa Prywatnego. t. 10. Prawo spadkowe, Warszawa  2009 SystemPrPryw, t. 11  ...........  J. Gajda, M. Nazar, J. Panowicz­Lipska,  T. Smyczyński,  T. Sokołowski, W. Stojanowska, w: Z. Radwański, T. Smyczyński  (red.), System Prawa Prywatnego. t. 11. Prawo rodzinne  i opiekuńcze, Warszawa 2009 SystemPrPryw, t. 12  ...........  M. Andrzejewski, E. Holewińska­Łapińska, T. Smyczyński,  W. Stojanowska, J. Strzebinczyk, w: Z. Radwański, T. Smyczyński  (red.), System Prawa Prywatnego. t. 12. Prawo rodzinne  i opiekuńcze, Warszawa 2003 SystemPrHand, t. 7  ............  G. Bieniek,  E. Marszałkowska­Krześ,  P. Pogonowski,  T. Wiśniewski, w: S. Włodyka, T. Wiśniewski (red.), System  Prawa Handlowego. t. 7. Postępowanie sądowe w sprawach  gospodarczych, Warszawa 2007 System PrAdm, t. 1  ............  Z. Duniewska,  R. Hauser,  M. Jaśkowska,  M. Matczak,  Z. Niewiadomski, A. Wróbel, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski,  A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. t. 1.  Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2010 X Wykaz skrótów KOMENTARZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO H. Dolecki, T. Wiśniewski  (red.), Kodeks, t. 1  .............  H. Dolecki, I. Gromska­Szuster, A. Jakubecki, J. Klimkowicz,  K. Knoppek, G. Misiurek, P. Pogonowski, T. Zembrzuski,  T. Żyznowski, w: H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks  postępowania cywilnego. Komentarz. t. 1. Artykuły 1–366,  Warszawa 2011 H. Dolecki, T. Wiśniewski  (red.), Kodeks, t. 2  .............  J. Iwulski, G. Jędrejek, I. Koper, G. Misiurek, P. Pogonowski,  T. Wiśniewski, D. Zawistowski, w: H. Dolecki, T. Wiśniewski  (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. t. 2.  Artykuły 367–50537, Warszawa 2010 H. Dolecki, T. Wiśniewski  (red.), Kodeks, t. 3  .............  H. Ciepła, H. Dolecki, T. Domińczyk, A. Góra­Błaszczykowska,  A. Górski, A. Jakubecki, I. Koper, G. Misiurek, Z. Strus,  T. Żyznowski, w: H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks  postępowania cywilnego. Komentarz. t. 3. Artykuły 506–729,  Warszawa 2011 T. Ereciński (red.),  Kodeks, t. 1  .........................  T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska,  K. Weitz, P. Grzegorczyk, w: T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania  cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, t. 1,  Warszawa 2012 T. Ereciński (red.),  Kodeks, t. 2  .........................  T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, K. Weitz, P. Grzegorczyk, w: T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania  cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, t. 2,   Warszawa 2012 T. Ereciński (red.),  Kodeks, t. 3  .........................  T. Ereciński, J. Gudowski, w: T. Ereciński (red.), Kodeks postę- powania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznaw- cze. Postępowanie zabezpieczające, t. 3, Warszawa 2012 T. Ereciński (red.),  Kodeks, t. 4  .........................  H. Pietrzkowski, w: T. Ereciński (red.), Kodeks postępowa- nia cywilnego. Komentarz. Postępowanie egzekucyjne, t. 4,  Warszawa 2012 T. Ereciński (red.),  Kodeks, t. 5  .........................  T. Ereciński, J. Ciszewski, K. Weitz, P. Grzegorczyk, w: T. Ere­ ciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz.  Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny  (arbitrażowy), t. 5, Warszawa 2012 XI Wykaz skrótów A. Jakubecki (red.),  Kodeks  ................................  J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M. P. Wojcik, w: A. Jakubecki (red.),  Kodeks postępowania  cywilnego. Komentarz, Warszawa 2012 Kodeks z komentarzem,  t. 1–3  ....................................  T. Ereciński, M. Jędrzejewska, J. Jodłowski, J. Krajewski, Z. Krzemiński, K. Piasecki, J. Pietrzykowski, E. Wengerek, A. Zieliński, w: J. Jodłowski, K. Piasecki (red.), Kodeks postę- powania cywilnego z komentarzem, t. 1–3, Warszawa 1989 Ś. Kruszelnicki, Kodeks  .....  Ś. Kruszelnicki, Kodeks postępowania cywilnego z komen- tarzem. Część I. Art. 1–507, Warszawa–Poznań 1938 J. J. Litauer, Kodeks  .......... J. J. Litauer, Kodeks postępowania niespornego. Księga I.  Część ogólna oraz przepisy szczegółowe jednolitego postę- powania niespornego, Łodź 1946 J. J. Litauer, Komentarz  ... J. J. Litauer, Komentarz do procedury cywilnej, Warszawa  1933 M. Manowska (red.),  Kodeks, t. 1  .........................  A. Adamczuk, M. Manowska, P. Pruś, M. Radwan, M. Sieńko, E. Stefańska, w: M. Manowska (red.), Kodeks postępowania  cywilnego. Komentarz, t. 1 (art. 1–50537), Warszawa 2011 M. Manowska (red.), Kodeks, t. 2  .........................  A. Adamczuk, M. Manowska, P. Pruś, M. Radwan, M. Sieńko, E. Stefańska, w: M. Manowska (red.), Kodeks postępowania  cywilnego. Komentarz, t. 2 (art. 506–1217), Warszawa 2011 KPC, t. 2, 2006  ...................  A. Barańska, G. Bieniek, J. Brol, H. Ciepła, B. Czech, S. Dalka, S. Dmowski, J. Jagieła, J. Jankowski, K. Kołakowski, A. Marciniak, K. Piasecki, J. Pietrzykowski, K. Pietrzykowski, J. Rodziewicz, M. Sychowicz, Z. Świeboda, T. Żyznowski,  w: K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. t. 2.  Komentarz do artykułów 506–1088, Warszawa 2006 KPC t. 1, 2010  ....................  G. Bieniek, H. Ciepła, B. Czech, S. Dalka, S. Dmowski, K. Kołakowski, A. Marciniak, K. Piasecki, J. Rodziewicz, M. Sychowicz, w: K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania  cywilnego. Komentarz do artykułów 1–366, t. 1, Warszawa  2010 KPC, t. 2, 2010  ...................  G. Bieniek, J. Brol, H. Ciepła, J. Jankowski, K. Kołakowski, R. Kulski, A. Marciniak, K. Piasecki, T. Żyznowski, w: K. Piasecki  (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do arty- kułów 367–50537, t. 2, Warszawa 2010 XII Wykaz skrótów KPC, t. 3, 2012  ...................  B. Czech, J. Jagieła, R. Kulski, I. Kunicki, A. Marciniak, K. Markiewicz, M. Michalska­Marciniak, K. Piasecki, J. Pietrzykowski, K. Pietrzykowski, M. Sychowicz, T. Żyznowski,  w: K. Piasecki, A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania  cywilnego, t. 3, Postępowanie nieprocesowe, w razie zagi- nięcia lub zniszczenia akt, zabezpieczające i egzekucyjne.  Komentarz do artykułów 506–1088, Warszawa 2012 Z. Resich, W. Siedlecki  (red.), Kodeks, t. 1, 1975  ....  B. Dobrzański, M. Lisiewski, Z. Resich, W. Siedlecki, w: Z. Re­ sich, W. Siedlecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego.  Komentarz, t. 1, Warszawa 1975 M. Uliasz, Kodeks, t. 1  ......  M. Uliasz, Kodeks postępowania cywilnego. t. 1. Komentarz  do artykułów 1–50144, Warszawa 2007 M. Uliasz, Kodeks, t. 2  ......  M. Uliasz, Kodeks postępowania cywilnego. t. 2. Komentarz  do artykułów 506–1217, Warszawa 2007 M. Uliasz, Kodeks, 2008  ...  M. Uliasz, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz,  Warszawa 2008 A. Zieliński (red.),  Kodeks, 2012  ......................  A. Zieliński, K. Flaga­Gieruszyńska, w: A. Zieliński (red.),  Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz,  Warszawa  2012 PODRĘCZNIKI, MONOGRAFIE, KOMENTARZE DO INNYCH USTAW W. Berutowicz,  Postępowanie cywilne ...... W. Berutowicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa  1984 W. Broniewicz,  Postępowanie cywilne  .......  W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa  2008 H. Dolecki,  Postępowanie cywilne  .......  H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa  2005  L. Garlicki (red.),  Konstytucja RP  ..................  K. Działocha, L. Garlicki, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, w: L. Gar­ licki (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 1999–  –2005 E. Gniewek (red.),  Komentarz  ..........................  B. Burian, A. Cisek, W. Dubis, E. Gniewek, J. Gołaczyński, J. Jezioro, J. Kremis, P. Machnikowski, J. Nadler, J. Strzebinczyk, K. Zagrobelny,  w:  E. Gniewek  (red.),  Kodeks  cywilny.  Komentarz, Warszawa 2011 XIII Wykaz skrótów J. Jodłowski (red.),  Wstęp ................................. W. Berutowicz, J. Jodłowski, W. Siedlecki, S. Włodyka, E. Wengerek, w: J. Jodłowski (red.), Wstęp do systemu prawa  procesowego cywilnego. Zbiór studiów, Ossolineum 1974 J. Jodłowski, Z. Resich,  Postępowanie cywilne ...... J. Jodłowski, Z. Resich, Postępowanie cywilne, Warszawa  1987  J. Jodłowski i in.,  Postępowanie cywilne ...... J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk­Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2009 J. Jodłowski, W. Siedlecki,  Postępowanie.  Część ogólna ..................... J. Jodłowski, W. Siedlecki, Postępowanie cywilne. Część ogól- na, Warszawa 1958  K. Korzan, Postępowanie  nieprocesowe .................... K. Korzan, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 2004 J. Krajewski, Postępowanie  nieprocesowe  ......................  J. Krajewski, Postępowanie nieprocesowe, Toruń 1973 E. Marszałkowska­Krześ  (red.), Postępowanie  cywilne .............................. E. Marszałkowska­Krześ  (red.),  Postępowanie  cywilne,  Warszawa 2011 K. Piasecki, Postępowanie  sporne ..................................  K. Piasecki, Postępowanie sporne rozpoznawcze, Warszawa  2004 H. Pietrzkowski,  Metodyka  ............................  H. Pietrzkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cy- wilnych, Warszawa 2012 S. Rudnicki,  Ustawa o księgach  ..............  S. Rudnicki,  Ustawa  o księgach  wieczystych  i hipotece.  Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz, Warszawa 2010 W. Siedlecki, Z. Świeboda,  Postępowanie cywilne ...... W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wy- kładu, Warszawa 2000;  W. Siedlecki, Z. Świeboda,  Postępowanie  nieprocesowe .................... W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie nieprocesowe,  Warszawa 2001 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: