Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00400 005070 18979557 na godz. na dobę w sumie
Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu - ebook/pdf
Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3363-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Tabele przestawne są świetnym narzędziem do analizy dużych zbiorów danych. Ta funkcjonalność Excela umożliwia prowadzenie analiz w dowolnym układzie z interesującym użytkownika stopniem szczegółowości, jak również  przejrzystych, dynamicznych wizualizacji. Tabele przestawne sprawdzają się również jako narzędzie zwiększające wydajność pracy, ponieważ umożliwiają przygotowanie dowolnej liczby powtarzających się i aktualizujących zestawień. W książce autor pokazuje, jak analizować dane m.in. sprzedażowe, kosztowe i produkcyjne z wykorzystaniem tabel przestawnych. Każdy rozdział to oddzielny przykład podpowiadający, w jaki sposób efektywnie pracować z danymi, tak aby uzyskane  informacje stanowiły niezawodną podstawę podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Co istotne, książka prezentuje różne niestandardowe sposoby wykorzystania tabel przestawnych: przygotowanie macierzy kosztów, wytypowanie najlepiej sprzedających się produktów czy szybkie wyszukiwanie przeterminowanych należności. 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

z a a w a n s o w a n y z a a w a n s o w a n y Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu Tabele przestawne są świetnym narzędziem do analizy dużych zbiorów danych. Książka dostarcza wiedzy nie- zbędnej do samodzielnego tworzenia tabel przestawnych, począwszy od podstaw, szybko przechodząc do wykorzystywania zaawansowanych możliwości. Jednocześnie nie jest to sucha wiedza, ale pokazana na prak- tycznych, biznesowych zastosowaniach Excela, opracowanych przez doświadczonego analityka fi nansowego. NAJBLIŻSZE TOMY • Excel w dziale księgowości, część 1 Książka pokazuje, jak zautomatyzować pracę działu księgowości z wykorzystaniem Excela. Czytelnicy otrzy- mają m.in. gotowe do użycia szablony. Autor tłumaczy, jak importować do Excela informacje z bazy danych czy eksportować je z Excela na potrzeby zewnętrznych aplikacji, np. księgowych. Podpowiada również, jak przygotować narzędzie ułatwiające generowanie deklaracji podatkowych. • Excel w dziale księgowości, część 2 Kontynuacja tematyki wykorzystania Excela w księgowości. Zawiera kilkanaście kolejnych przykładów i go- towych do wykorzystania szablonów. Pokazuje, jak zautomatyzować pracę i przyspieszyć przygotowywanie dokumentów księgowych. • Graficzna prezentacja z użyciem makr w Excelu Makra umożliwiają nie tylko automatyzację pracy, ale sprawdzają się również w sferze wizualizacji i prezenta- cji danych. Książka wyjaśnia, m.in. jak wykorzystać makra do tworzenia oraz modyfi kowania wykresów. ACX06 ISBN 978-83-269-3363-9 Cena: 79 zł Z a s t o s o w a n e t a b e i l p r z e s t a w n y c h w k o n t r o l i n g u 6 ZASTOSOWANIE TABEL PRZESTAWNYCH W KONTROLINGU Tom VI NPV COS WSP.KORELACJIJEŻELI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA LOGSUMA DNI.ROBOCZE ILOCZYN CZY.LICZBA Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu Wojciech Próchnicki Autor: Wojciech Próchnicki Kierownik grupy wydawniczej: Ewa Ziętek-Maciejczyk Wydawca: Monika Kijok Redaktor prowadzący: Rafał Janus Korekta: Zespół Skład i łamanie: Triograf, Dariusz Kołacz Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller ISBN: 978-83-269-3363-9 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł „Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu” wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autor- skim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Zastosowaniu tabel przestawnych w kontrolingu” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu” została przygotowana z zachowa- niem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpreta- cje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wyma- gać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści 1. Tworzenie i modyfikacja tabeli przestawnej. Przygotowanie wykresu przestawnego .................................................................................................... 7 1.1. Dostosowywanie pól tabeli przestawnej ........................................................... 12 1.2. Modyfikacja tabeli przestawnej – pokaż strony filtru raportu ..................... 15 1.3. Obliczenia w tabeli przestawnej ........................................................................ 17 1.4. Grupowanie danych w tabeli przestawnej ....................................................... 19 1.5. Wykresy przestawne ........................................................................................... 21 2. Tygodniowy raport marży brutto dla najlepiej sprzedających się produktów ........................................................................................................................ 24 2.1. Wyznaczenie numeru tygodnia w zestawieniu faktur sprzedaży ................... 26 2.2. Obliczenie kosztów materiałowych ................................................................... 27 2.3. Budowa tabeli przestawnej obrazującej sprzedaż poszczególnych 2.4. Niestandardowe pozycje obliczeniowe tabeli przestawnej produktów w każdym tygodniu .......................................................................... 29 – pole obliczeniowe .............................................................................................. 30 3. Tygodniowy raport marży brutto na topowych produktach – wykres przestawny ...................................................................................................... 36 3.1. Sprawdzanie poprawności danych – rozwijana lista ....................................... 36 3.2. Funkcja WEŹDANETABELI ............................................................................. 40 3.3. Wykres kołowy – struktura sprzedaży w wybranym przez 3.4. Wykres skumulowany kolumnowy – porównanie wybranej użytkownika tygodniu ........................................................................................ 45 wielkości z czterech tygodni na każdym z produktów ................................... 48 4. Macierz kosztów transportu ........................................................................................ 51 4.1. Budowa macierzy ................................................................................................. 52 4.2. Funkcja JEŻELI.BŁĄD ........................................................................................ 54 4.3. Wyróżnienia wartości – formatowanie warunkowe ....................................... 56 5. Wiekowanie należności ................................................................................................ 59 5.1. Wyszukiwanie z użyciem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO .......................... 62 5.2. Wiekowanie przy użyciu tabeli przestawnej .................................................... 65 6. Raport wykonania budżetu kosztów poszczególnych MPK z zewnętrznej bazy Access ............................................................................................ 69 6.1. Połączenie tabeli przestawnej z bazą danych .................................................... 70 6.2. Budowa tabeli przestawnej – raport wykonania kosztów ............................... 72 6.3. Wybór MPK i miesiąca ........................................................................................ 73 6.4. Odświeżanie tabeli i ustawienia połączenia z bazą danych ............................ 75 3 Kontroling fi nansowy w Excelu 7. Raporty produkcyjne – grupowanie pól tabeli przestawnej ................................. 77 7.1. Utworzenie raportu produkcji w podziale na miesiące i grupy produktów ................................................................................................ 78 7.2. Grupowanie wartości tekstowych ...................................................................... 79 7.3. Grupowanie wartości liczbowych ...................................................................... 82 8. Automatyczne generowanie dużej liczby raportów przy użyciu tabeli przestawnej .......................................................................................................... 84 8.1. Raport zamówienia .............................................................................................. 85 8.2. Raport zamówienia jako tabela przestawna ..................................................... 85 8.3. Procentowy udział wartości każdego produktu w całości wartości zamówienia ........................................................................................................... 87 8.4. Automatyczne wygenerowanie raportu dla każdego z zamówień ..................... 89 9. Graficzna prezentacja kosztów utrzymania jakości produktów .......................... 91 9.1. Procentowy udział poszczególnych grup kosztów w całości 9.2. Procentowy udział i wartość poszczególnych grup kosztów kosztów jakości ..................................................................................................... 93 w podziale na miesiące ........................................................................................ 98 10. Wizualizacja wyników sprzedażowych za pomocą tabeli przestawnej ............. 100 10.1. Tworzenie tabeli przestawnej z danych sprzedażowych ................................ 101 10.2. Wizualizacja wyników sprzedaży firmy .......................................................... 103 10.3. Format wyświetlanych danych w polu Wartości ............................................ 104 10.4. Układ raportu tabeli przestawnej ..................................................................... 107 10.5. Style tabeli przestawnej ...................................................................................... 108 10.6. Sumy cząstkowe i końcowe................................................................................ 109 10.7. Wyróżnianie elementu w tabeli przestawnej ................................................... 110 10.8. Zmiana układu wyświetlania pól w obszarze Wartości tabeli przestawnej ............................................................................................... 111 10.9. Stworzenie możliwości wyboru miesięcy – filtr tabeli przestawnej ............. 112 4 Wstęp Tabele przestawne są świetnym narzędziem do analizy dużych zbiorów danych. Ta funkcja Excela umożliwia tworzenie wizualizacji, przygotowy- wanie zestawień lub analiz w dowolnym układzie z interesującym użyt- kownika stopniem szczegółowości. Sprawdza się również jako narzędzie zwiększające wydajność pracy, ponieważ umożliwia automatyczne przygo- towanie dowolnej liczby powtarzających się zestawień. Książka dostarcza wiedzy niezbędnej do samodzielnego tworzenia tabel przestawnych, począwszy od podstaw, szybko przechodząc do wykorzysty- wania zaawansowanych możliwości. Jednocześnie nie jest to sucha wiedza, ale pokazana na praktycznych, biznesowych zastosowaniach Excela, opra- cowanych przez doświadczonego analityka finansowego. Autor pokazuje, jak za pomocą Excela analizować dane sprzedażowe, kosz- towe i produkcyjne z użyciem tabel przestawnych. Każdy rozdział to od- dzielny przykład, jak efektywnie pracować z danymi i wydobywać z nich informacje umożliwiające podejmowanie dobrych decyzji biznesowych. Co istotne, książka prezentuje różne pomysłowe sposoby wykorzystania tabel przestawnych: przygotowanie macierzy kosztów, wytypowanie naj- lepiej sprzedających się produktów czy szybkie wyszukiwanie przetermi- nowanych należności. Ważnym obszarem jest również prezentacja danych. W tym przypadku książka pokazuje sposoby tworzenia wykresów prze- stawnych, a  dopełnieniem jest pokazanie, jak modyfikować tabele prze- stawne od strony wizualnej. 5 Kontroling fi nansowy w Excelu Wszystkie pliki Excela z przykładami o mawianymi w książce można pobrać ze strony: http://online.wip.pl/download/exceltom6.zip 6 1. Tworzenie i modyfikacja tabeli przestawnej. Przygotowanie wykresu przestawnego Tabela przestawna jest rozbudowanym i  interakcyjnym narzędziem do szybkiego podsumowania dużych ilości danych, tworzenia analiz w intere- sującym nas układzie oraz o określonym stopniu szczegółowości. Tabele przestawne służą przede wszystkim do: • gromadzenia danych liczbowych i ich podsumowywania, np. według ka- tegorii i podkategorii, oraz tworzenia niestandardowych obliczeń i for- muł; • rozwijania i zwijania poziomów danych w celu sprecyzowania uzyska- nych wyników oraz przechodzenia do szczegółów danych podsumowa- nia w celu analizowania interesujących użytkownika obszarów; • przenoszenia wierszy do kolumn lub kolumn do wierszy (czyli „prze- stawianie”) w celu uzyskania różnych podsumowań danych źródłowych; • filtrowania, sortowania, grupowania i warunkowego formatowania naj- bardziej użytecznych i interesujących podzbiorów danych, co umożliwia użytkownikowi skoncentrowanie się na żądanych informacjach. W  przykładzie (rysunek 1.1) w  zakładce znajdują się miesięczne koszty z lat 2004–2005 w podziale na konta, MPK oraz rodzaj kosztu. Zadaniem użytkownika jest przygotowanie w krótkim czasie zestawienia miesięcz- nych kosztów MPK w poszczególnych latach. Rysunek 1.1. Dane kosztowe 7 Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu W tym celu przechodzimy na wstążkę Wstawianie/Tabele/Tabela przestaw- na. Pojawi się okno tworzenia tabeli przestawnej (rysunek 1.2). Określamy zakres, z którego będą pochodzić dane (w tym przykładzie jest to cała ta- bela z kosztami). Trzeba pamiętać, aby każda kolumna miała nazwę – nagłówek. Można również pobierać dane z zewnętrznych źródeł. Następnie określamy, gdzie ma być stworzony raport tabeli przestawnej. W tym wypadku raport tabeli umieścimy w nowym arkuszu. Rysunek 1.2. Okno tworzenia tabeli przestawnej Klikamy OK i w nowym arkuszu utworzy się raport tabeli przestawnej (ry- sunek 1.3). Rysunek 1.3. Raport tabeli przestawnej 8 Rozdział 1 – Tworzenie i modyfi kacja tabeli przestawnej. Przygotowanie wykresu przestawnego W prawej części okna Excela pojawi się Lista pól tabeli przestawnej (rysu- nek 1.4). W górnej części okna znajduje się lista nagłówków wszystkich kolumn zaznaczonych jako źródło do stworzenia tabeli. Poniżej przedsta- wione mamy obszary tabeli przestawnej: • Etykiety wierszy – służy do wyświetlania pól jako wierszy z boku raportu, • Etykiety kolumn – służy do wyświetlania pól jako kolumn u góry raportu, • Wartości – obszar przeznaczony do wyświetlania podsumowujących da- nych liczbowych, • Filtr raportu – służy do filtrowania całego raportu na podstawie wybra- nego elementu w filtrze raportu. Rysunek 1.4. Okno listy pól tabeli przestawnej W naszym przykładzie w etykietach wierszy umieszczamy pole MPK, w ety- kietach kolumn dodajemy pole miesiąc, w filtr raportu wstawiamy rok, nato- miast w wartości wrzucamy pole kwoty. Dodawanie pól do poszczególnych obszarów raportu tabeli odbywa się na zasadzie przeciągnij i upuść. W wy- niku tego otrzymaliśmy zestawienie kosztów w podziale na poszczególne MPK (wiersze raportu) i poszczególne miesiące (kolumny raportu). 9 Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu Rysunek 1.5. Utworzona tabela przestawna Okno obszarów raportu wygląda teraz następująco (rysunek 1.6). Rysunek 1.6. Okno obszarów raportu Obecnie w tabeli mamy koszty z lat 2004 i 2005. Co zrobić, jeżeli potrzebu- jemy kosztów tylko z roku 2004? Do tego służy filtr raportu, gdzie z rozwi- janej listy wybieramy rok 2004. W wyniku tego otrzymujemy tylko dane za rok 2004 (rysunek 1.7). 10 Rozdział 1 – Tworzenie i modyfi kacja tabeli przestawnej. Przygotowanie wykresu przestawnego Rysunek 1.7. Filtr raportu tabeli Interesuje nas np. kwota kosztów w styczniu z MPK 3003 i chcemy poznać elementy kosztów składające się na całą kwotę. Wystarczy kliknąć dwu- krotnie daną kwotę (rysunek 1.8). Rysunek 1.8. Koszty MPK 3003 W wyniku tego utworzy się nowy arkusz z zestawieniem pozycji składają- cych się na daną kwotę (rysunek 1.9). 11 Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu Rysunek 1.9. Szczegółowe pozycje składające się na koszt na MPK 3003 1.1. Dostosowywanie pól tabeli przestawnej Mamy wcześniej stworzoną tabelę przestawną, w której koszty są przedsta- wione w układzie MPK/miesiące. Chcemy ustawić kwoty kosztów w formacie walutowym (złotówki) z dwo- ma miejscami po przecinku, z separatorem tysiąca. Można zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy – mając kursor umieszczony na jakiejkolwiek kwo- cie kosztów z menu podręcznego wybieramy opcję Ustawienia pola warto- ści (rysunek 1.10). Rysunek 1.10. Opcja ustawienia pola wartości 12 Rozdział 1 – Tworzenie i modyfi kacja tabeli przestawnej. Przygotowanie wykresu przestawnego W wyniku tej operacji pojawi się okienko Ustawienia pola wartości, w któ- rym można wybrać typ obliczeń tabeli. W naszym wypadku wybieramy Sumę (ponieważ chcemy policzyć sumę kosztów w poszczególnych miesią- cach na poszczególne MPK (rysunek 1.11). Rysunek 1.11. Ustawienia pola wartości Jeżeli klikniemy przycisk Format liczby, będziemy mogli określić format, w jakim ma być pokazywana suma (rysunek 1.12). Rysunek 1.12. Okno formatowania komórek – format liczby Efektem końcowym będzie przejrzyste zestawienie, jak na rysunku 1.13. 13 Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu Rysunek 1.13. Gotowa tabela przestawna Rysunek 1.14. Procentowy udział kosztów MPK w  sumie w  każdym z miesięcy 14 Rozdział 1 – Tworzenie i modyfi kacja tabeli przestawnej. Przygotowanie wykresu przestawnego Jeśli chcemy poznać procentowy układ kosztów poszczególnych MPK w ogólnej kwocie kosztów miesiąca, przechodzimy do Ustawień pola war- tości, otwieramy zakładkę Pokazywanie wartości jako i w polu Pokaż warto- ści jako wybieramy kolumny. Jeżeli natomiast chcemy uzyskać procento- wy podział poszczególnych kosztów w miesiącach, na MPK wybieramy wiersza (rysunek 1.14).Klikamy OK i otrzymujemy zestawienie pokazujące procentowy udział kosztów MPK w ogólnej kwocie kosztów miesiąca (ry- sunek 1.16). Rysunek 1.15. Gotowa tabela przestawna prezentująca udział 1.2. Modyfikacja tabeli przestawnej – pokaż strony filtru raportu W omawianym wcześniej przykładzie mamy stworzoną tabelę, która po- kazuje sumę kosztów na poszczególnych kontach, w poszczególnych latach z możliwością wyboru MPK w filtrze raportu. Co natomiast zrobić, jeżeli potrzebujemy taką tabelę dla każdego MPK z osobna? Tworzyć kilkanaście tabel? Rozwiązanie jest proste – w filtrze raportu umieszczamy MPK (pa- rametr, dla którego chcemy mieć osobne zestawienia). 15 Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu Rysunek 1.16. Gotowa zbiorcza tabela przestawna Następnie z kursorem umieszczonym w tabeli przestawnej przechodzimy na wstążkę Opcje /Opcje /Pokaż strony filtru raportu (rysunek 1.17). Rysunek 1.17. Opcja pokaż strony filtru raportu Wybieramy filtr raportu, dla którego Excel ma wykonać operację, i klikamy OK (rysunek 1.18). Rysunek 1.18. Okno Pokazywanie stron filtru raportu 16 Rozdział 1 – Tworzenie i modyfi kacja tabeli przestawnej. Przygotowanie wykresu przestawnego Wynikiem będzie stworzenie oddzielnego arkusza (zakładki) dla każdego MPK, z tabelą kosztów tylko dla tego MPK. 1.3. Obliczenia w tabeli przestawnej Teraz stworzymy tabelę, która pokazuje sumę kosztów w latach 2004–2005 w podziale na poszczególne MPK (rysunek 1.19). Rysunek 1.19. Tabela pokazująca łączne koszty każdego z MPK Układ tabeli pokazuje rysunek 1.20. Rysunek 1.20. Układ stworzonej tabeli przestawnej 17 Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu Następnie chcemy wyliczyć pięcioprocentowy narzut na koszty poszcze- gólnych MPK, w sposób dynamiczny. Jeżeli zmieni się układ tabeli (np. dojdzie nowy MPK), to pięcioprocentowy narzut również wyliczy się dla nowego MPK. Z kursorem w miejscu dowolnej wartości kosztów w tabeli przechodzimy na wstążkę Opcje/Obliczenia/Pole obliczeniowe. Pojawi się okienko dialogowe Wstawianie pola obliczeniowego, w którym w Nazwie wpisujemy nazwę nowego pola, a w Formule wpisujemy składnię formuły (= kwota *5 ) i wciskamy Dodaj i OK (rysunek 1.21). Rysunek 1.21. Dodawanie pola obliczeniowego „5 narzut” Dzięki temu dodaliśmy nowe pole do raportu tabeli o nazwie 5 narzutu (rysunek 1.22). Rysunek 1.22. Nowe pole obliczeniowe dodane do tabeli 18
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: