Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00285 006628 18984815 na godz. na dobę w sumie
Zatrudnianie kadry kierowniczej - ebook/pdf
Zatrudnianie kadry kierowniczej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 8
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7572-829-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Oto kilka przykładów pytań na jakie znajdziesz odpowiedź w tym specjalnym wydaniu miesięcznika:

Nie zwlekaj z decyzją!

Jeszcze dziś zamów numer specjalny „Prawa pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego”: „Zatrudnianie kadry kierowniczej”. Zdobędziesz praktyczne wskazówki oraz przykłady z życia wzięte obrazujące ich zastosowanie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P r a w o P r a c y w orzeczeniach Sądu Najwyższego NUMER SPECJALNY NUMER PECJALNY Zatrudnianie kadry kierowniczej Zatrudnianie kadry kierowniczej Menedżer – czyli kto Wśród pracowników stanowiących w fi rmie kadrę kierowniczą wyróżnia się dwie pod- stawowe kategorie: (cid:190) osoby zarządzające w imieniu pracodaw- cy zakładem pracy oraz (cid:190) kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych fi rmy. KTO TO JEST OSOBA ZARZĄDZAJĄCA ZAKŁADEM? Pracownicy zarządzający w imieniu pra- codawcy zakładem pracy to: (cid:190) pracownicy kierujący jednoosobowo za- kładem (niezależnie od nazwy stanowi- ska, np. dyrektor, prezes, kierownik), (cid:190) zastępcy pracowników kierujących jed- noosobowo zakładem, (cid:190) pracownicy wchodzący w skład kolegial- nego organu zarządzającego zakładem (np. członkowie zarządu spółek kapita- łowych), (cid:190) główni księgowi. Uwaga! Jeśli dana osoba nie zarządza w imieniu pracodawcy zakładem pracy, a jedynie na podstawie art. 31 kp została wyznaczona do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodaw- cy, to nie może być traktowana jak osoba zarządzająca (patrz: wyrok SN z 20 maja 1998 r., I PKN 131/98). Przykład: W spółce z o.o. zarząd przyznał upraw- nienie do dokonywania za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy Annie Kowalskiej, zatrudnionej w dziale kadr jako specjalista ds. kadrowych. Anna Kowalska, jako osoba działająca obok zarządu w spółce i uprawniona do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy, nie będzie jednak osobą zarządza- jącą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Osobą zarządzającą nie będzie Szanowni Państwo, kierownicy mają w fi rmie specyfi czne obowiązki i uprawnienia. Przykła- dowo stosuje się do nich nieco inne regulacje dotyczące czasu pracy. Z re- guły obowiązują ich także korzystniejsze warunki zatrudnienia (np. do- datkowe bonusy). Wielu kadrowych wciąż gubi się w tych odrębnościach, zwłaszcza że kierownicy też dzielą się na dwie kategorie. Postanowiliśmy zatem w specjalnym wydaniu miesięcznika „Prawo pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego” uporządkować dla Państwa informacje w tym te- macie. Znajdziecie w nim Państwo m.in. odpowiedzi na pytania: (cid:190) Którym kierownikom nie przysługuje dodatek za pracę w nadgodzinach? (cid:190) Jak możecie się chronić przed wydostaniem się na zewnątrz cennych dla fi rmy infor- macji posiadanych przez kierownika? (cid:190) Jak można uzasadnić wypowiedzenie umowy kierownikowi? (cid:190) Za co i w jakim stopniu odpowiada osoba zajmująca stanowisko kierownicze? Dominik Wajda ekspert Sądu Najwyższego, konsultant merytoryczny „Prawa pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego” ISBN 978-83-7572-829-3 W TYM NUMERZE M.IN.: Szczególne warunki zatrudnienia kadry kierowniczej .................. 2 (cid:132) Na jakiej podstawie można zatrudnić kadrę kierowniczą? (cid:132) Jakie obowiązki mają kierownicy? (cid:132) Jak najlepiej zabezpieczyć się przed ujawnieniem przez kierownika tajemnic Twojej fi rmy? (cid:132) Sposoby motywowania kierowników Czas pracy – szczególne regulacje ......................... 6 (cid:132) System zadaniowy – najlepszy (cid:132) Jak prawidłowo rozliczać czas pracy osób zarządzających? (cid:132) Czy kierownik jednostki organizacyjnej pracodawcy ma prawo do zapłaty za nadgodziny? (cid:132) Ewidencja czasu pracy – jak ją prowadzić dla kadry kierowniczej Wynagrodzenia – dodatek funkcyjny ......................... 8 (cid:132) Czy dodatek funkcyjny jest świadczeniem obligatoryjnym? (cid:132) Jak można ukształtować prawo do tego dodatku? Wypowiedzenie – szczególne przyczyny wypowiedzenia ............... 8 (cid:132) Czy kierownika można zwolnić za brak umiejętności organizacyjnych? (cid:132) Jaką sankcję zastosować wobec kierownika-mobbera? (cid:132) Czy kierownik werbujący pracowników do przejścia do konkurencji zasługuje na wypowiedzenie? 4 3 5 P B B § NUMER SPECJALNY Prawo Pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego Warunki zatrudnienia kierowników również osoba wyznaczona do doko- nywania czynności z zakresu prawa pracy przez pracodawcę będącego osobą fi zyczną. Do pracowników zarządzających nie zalicza się też kierowników wy- dzielonych organizacyjnie lub geogra- fi cznie jednostek wewnętrznych (patrz niżej), nawet jeżeli potocznie u pra- codawcy nazywane są zakładami (np. kierownik magazynu fi rmy na obrze- żach miasta). Jeżeli jednak wyodręb- nione jednostki mają status odrębne- go pracodawcy w rozumieniu art. 3 kp, to również ich przedstawiciele będą mogli być traktowani jako osoby za- rządzające zakładem pracy. Nie są natomiast pracownikami zarządzającymi menedżerowie śred- niego i niższego szczebla, nawet jeśli zarządzają pewną liczbą pracowników w zakresie np. projektu, działu, grupy pracowniczej. KTO TO JEST KIEROWNIK WYODRĘBNIONEJ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ PRACODAWCY? Liczy się struktura organizacyjna… Kodeks pracy nie defi niuje pojęcia „kierownicy wyodrębnionych jedno- stek organizacyjnych”. Przyjmuje się jednak, że istotne znaczenie ma „wy- odrębnienie” danej jednostki w struk- turze organizacyjnej zakładu, czyli przyznanie jej pewnej autonomii oraz przypisanie do niej pewnych stałych zadań. Powinno to mieć pokrycie w ak- tach organizacyjnych danej jednostki. Natomiast nie mają istotnego znacze- nia takie kwestie, jak nazwa stanowi- ska, liczba podległych pracowników czy rodzaj powierzonych zadań. …oraz wykonywana praca Pracownikiem na stanowisku kie- rowniczym jest osoba, której głównym zadaniem jest organizowanie i kiero- wanie procesem pracy podległych pra- cowników. Jeżeli więc pracownik wprawdzie kieruje wyodrębnioną komórką or- ganizacyjną pracodawcy, ale oprócz kontroli i nadzorowania czynności pracowników wykonuje też pracę na równi z podwładnymi, to nie zajmuje stanowiska kierowniczego, nawet jeśli wzmianka o tym pojawi się w umowie o pracę (patrz: wyrok SN z 13 stycznia 2005 r., II PK 114/04). Przykład: WSKAZÓWKA Wykaz stanowisk kierowniczych warto ustalić w układzie zbioro- wym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie lub statucie spółki. Przykładowo, takimi stanowiskami mogą być kierownicy biur czy dzia- łów w zakładzie (np. działu sprze- daży, produkcji itp.). Szczególne warunki zatrudnienia kadry kierowniczej Określenie w umowie o pracę, że pra- cownik zostaje zatrudniony na sta- nowisku kierownika zmiany, nie daje podstawy do uznania, iż pracownik zajmuje stanowisko kierownicze w ro- zumieniu Kodeksu pracy. Nie kieruje on bowiem jednostką organizacyjną wyodrębnioną w strukturze organiza- cyjnej zakładu pracy, zgodnie z obo- wiązującymi aktami organizacyjnymi zakładu pracy. Umowa o pracę nie należy do takich aktów, a ponadto „zmiana robocza” nie może być wy- odrębnioną jednostką organizacyjną zakładu pracy. Stanowiskiem kierow- niczym nie jest też np.: (cid:190) stanowisko „kierownika utrzyma- nia ruchu”, jeżeli wykonuje on czynności takie same jak pozostali pracownicy, (cid:190) stanowisko „brygadzisty” – jeśli jest to osoba zarządzająca zespo- łem pracowników powołanym do- raźnie, do wykonania określonego zadania. Zdaniem Sądu Najwyższego Niezależnie od regulacji wewnątrz- zakładowych, dla uznania pracow- nika za członka kadry kierowniczej istotna jest treść faktycznych obo- wiązków pracownika. Wyrok SN z 8 czerwca 2004 r., III PK 22/04 PODSTAWA ZATRUDNIENIA Dla prezesa kontrakt albo umowa o pracę… W przypadku osób zarządzających zakładem pracy (dyrektorów, preze- sów) możliwe są dwie formy zatrud- nienia: (cid:190) umowa o pracę lub (cid:190) umowa cywilnoprawna – w tym coraz częściej stosowany kontrakt menedżerski, czyli umowa o zarzą- dzanie przedsiębiorstwem. Osoba zatrudniona na takiej podstawie nie jest pracownikiem i nie korzysta z praw pracowniczych gwarantowa- nych przez Kodeks pracy. Umowa taka musi być jednak sformułowana w sposób jednoznacznie wskazują- cy na jej cywilnoprawny charakter. W kontrakcie menedżerskim nie powinno być więc postanowień, któ- re są właściwe dla umowy o pracę. W szczególności nie może się znaj- dować w nim zapis o podporządko- waniu menedżera w wykonywaniu swych zadań przełożonym. Ważne! Jeśli w kontrakcie mene- dżerskim znajdą się zapisy typowe dla umów o pracę (np. określone godziny pracy, miejsce pracy, a szczególnie – obowiązek wykonywania poleceń przełożonych), to w razie sporu sąd pracy może zakwalifi kować kontrakt jako umowę o pracę. A wówczas do takiej osoby będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. …a dla kierownika liniowego umowa o pracę W przypadku kierowników wyod- rębnionych jednostek zakładu pracy najczęstszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Natomiast może ona zawierać elementy dodatkowe, zwią- zane ze specyfi ką pracy na stanowisku kierowniczym. Strona 2 | www.OrzeczeniaKadrowe.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zatrudnianie kadry kierowniczej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: