Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00190 005709 18997116 na godz. na dobę w sumie
Zatrudnianie niepełnoetatowców. 22 praktyczne wskazówki - ebook/pdf
Zatrudnianie niepełnoetatowców. 22 praktyczne wskazówki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 38
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7468-862-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pracownicy niepełnoetatowi są potrzebni i obecni niemal w każdej firmie. Zatrudnianie ich daje Ci możliwość takiej organizacji pracy Twojego zakładu, która pozwala na utrzymanie ciągłości pracy bez naruszania przepisów prawa pracy, np. dotyczących norm czasu pracy. Jednak zatrudnianie niepełnoetatowców niesie ze sobą nie tylko korzyści, ale też dodatkowe obowiązki.

Musisz pamiętać, że formalności, jakie masz do załatwienia, zatrudniając pracowników niepełnoetatowych, często nie pokrywają się z tymi, jakie masz wobec pełnoetatowców.

Nawiązując stosunek pracy z pracownikiem niepełnoetatowym, a także podczas jego trwania, możesz natknąć się na trudności przy obliczeniu i udzieleniu urlopu wypoczynkowego, planowaniu pracy niepełnoetatowca, formułowaniu umowy o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia, ustaleniu wysokości świadczeń przysługujących pracownikowi, prawidłowym wypełnieniu świadectwa pracy i wielu innych sytuacjach.

Poniżej znajdziesz kilka praktycznych wskazówek z publikacji:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z publikacją „Zatrudnianie niepełnoetatowców. 22 praktyczne wskazówki”. Przeprowadzi Cię ona w bezpieczny sposób przez najważniejsze etapy nawiązywania, przebiegu i rozwiązywania stosunku pracy z niepełnoetatowcem.

Szybko znajdziesz potrzebne informacje

Dzięki przystępnej formie, w jakiej publikacja została przygotowana, tj. pytań i odpowiedzi, łatwo i szybko odnajdziesz potrzebne Ci informacje.

Aby maksymalnie ułatwić Ci korzystanie z informacji zawartych w publikacji, została ona podzielona na 4 rozdziały, opisujące najważniejsze aspekty zatrudniania niepełnoetatowców, a mianowicie:

  1. Zatrudnianie i zwalnianie.
  2. Wynagrodzenie i inne świadczenia.
  3. Czas pracy.
  4. Urlopy wypoczynkowe.

Nie zwlekaj!

Nie daj się złapać w pułapkę niejasnych przepisów! Zapoznaj się z publikacją „Zatrudnianie niepełnoetatowców. 22 praktyczne wskazówki”. Przeprowadzi Cię ona w bezpieczny sposób przez najważniejsze etapy nawiązywania, przebiegu i rozwiązywania stosunku pracy z niepełnoetatowcem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO PRACY W PRAKTYCE Zatrudnianie niepełnoetatowców 22 praktyczne wskazówki www.portalkadrowy.pl Kierownik Centrum Wydawniczego: Agnieszka Dec Wydawca: Piotr Gawro(cid:276)ski Redaktor prowadz(cid:261)ca: Emilia Wawrzyszczuk Konsultacja: Kamil Surawski ISBN 978-83-7468-862-8 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2011 Skład i łamanie: Raster studio 05-071 Sulejówek, Konopnickiej 46, tel.: 603 59 59 71 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 0 22 518 29 29, faks 0 22 617 60 10 S P I S T R E Ś C I Broszura chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem si(cid:266) na (cid:296)ródło. Zaproponowane w niniejszej broszurze wskazówki, porady i interpretacje dotycz(cid:261) sytuacji typowych. Ich zasto- sowanie w konkretnym przypadku mo(cid:298)e wymagać dodatkowych pogł(cid:266)bionych konsultacji. Publikowane rozwi(cid:261)zania nie mog(cid:261) być traktowane jako oicjalne stanowisko organów i urz(cid:266)dów pa(cid:276)stwowych. W zwi(cid:261)zku z powy(cid:298)szym redakcja nie mo(cid:298)e ponosić odpowiedzialno(cid:286)ci prawnej za zastosowanie zawartych w broszurze wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści ZATRUDNIANIE NIEPE(cid:498)NOETATOWCA WSTĘP I. ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE 2 3 3 1. Zapis o wymiarze etatu w umowie o pracę 3 2. Określanie limitu godzin nadliczbowych w umowie 4 3. Dopuszczalne warianty informacji o warunkach zatrudnienia 4. Norma dobowa w informacji o warunkach zatrudnienia 8 5. Wymiar urlopu wypoczynkowego w informacji o warunkach zatrudnienia 9 Sposób informowania pracownika o zmianie w warunkach zatrudnienia 11 6. Informacja o urlopie wypoczynkowym niepełnoetatowca 7. w świadectwie pracy 12 S P I S T R E Ś C I II. WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA 8. Minimalne wynagrodzenie dla pracownika na niepełnym etacie 9. Zwiększenie pracownikowi wymiaru etatu a wysokość pensji 10. Obniżenie wymiaru czasu pracy dla pracownicy w ciąży 13 13 14 a wysokość wynagrodzenia 15 11. Ekwiwalent za urlop niepełnoetatowca zatrudnionego w służbie zdrowia 16 12. Świadczenie urlopowe dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze 13. Uzależnienie przyznania świadczeń z ZFŚS od wymiaru zatrudnienia III. CZAS PRACY 14. Planowanie pracy niepełnoetatowca 15. 60-minutowa przerwa także dla niepełnoetatowca 16. Praca nadliczbowa dla osób na niepełnym etacie 17. Dzień wolny i dodatek za pracę w wolną sobotę dla niepełnoetatowca 18. Zgoda pracodawcy na obniżenie wymiaru czasu pracy 19. Czas pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w niepełnym wymiarze IV. URLOPY WYPOCZYNKOWE 20. Przeliczanie na godziny urlopu niepełnoetatowca 21. Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na urlop wypoczynkowy 22. Jak bezbłędnie wyliczyć urlop dla pracownika, który pracuje tylko przez parę miesięcy i nie na cały etat? 9 NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI 18 19 21 21 22 23 25 27 28 30 30 31 33 35 1 www.portalkadrowy.pl ZATRUDNIANIE NIEPE(cid:498)NOETATOWCA Wstęp Pracownicy niepełnoetatowi s(cid:261) potrzebni i obecni niemal w ka(cid:298)dej irmie. Zatrudnianie ich daje Ci mo(cid:298)liwo(cid:286)ć takiej organizacji pracy Twojego zakładu, która pozwala na utrzymanie ci(cid:261)gło(cid:286)ci pracy bez naruszania przepisów prawa pracy, np. dotycz(cid:261)cych norm czasu pracy. Jednak za- trudnianie niepełnoetatowców niesie ze sob(cid:261) nie tylko korzy(cid:286)ci, ale te(cid:298) dodatkowe obowi(cid:261)zki. Musisz pami(cid:266)tać, (cid:298)e formalno(cid:286)ci, jakie masz do załatwienia, zatrudniaj(cid:261)c pracowników niepeł- noetatowych, cz(cid:266)sto nie pokrywaj(cid:261) si(cid:266) z tymi, jakie masz wobec pełnoetatowców. Nawi(cid:261)zuj(cid:261)c stosunek pracy z pracownikiem niepełnoetatowym, a tak(cid:298)e podczas jego trwa- nia, mo(cid:298)esz natkn(cid:261)ć si(cid:266) na trudno(cid:286)ci przy obliczeniu i udzieleniu urlopu wypoczynkowego, planowaniu pracy niepełnoetatowca, formułowaniu umowy o prac(cid:266) i informacji o warunkach zatrudnienia, ustaleniu wysoko(cid:286)ci (cid:286)wiadcze(cid:276), przysługuj(cid:261)cych pracownikowi, prawidłowym wypełnieniu (cid:286)wiadectwa pracy i wielu innych sytuacjach. W S T Ę P Nie daj si(cid:266) złapać w pułapk(cid:266) niejasnych przepisów! Zapoznaj si(cid:266) z t(cid:261) broszur(cid:261). Przeprowadzi Ci(cid:266) ona w bezpieczny sposób przez najwa(cid:298)niejsze etapy nawi(cid:261)zywania, przebiegu i rozwi(cid:261)- zywania stosunku pracy z niepełnoetatowcem. Dzi(cid:266)ki przyst(cid:266)pnej formie, w jakiej broszura została przygotowana, tj. pyta(cid:276) i odpowiedzi, łatwo i szybko odnajdziesz potrzebne Ci infor- macje. 2 www.portalkadrowy.pl ZATRUDNIANIE NIEPE(cid:498)NOETATOWCA I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Zapis o wymiarze etatu w umowie o pracę Czy w umowie o prac(cid:266) nale(cid:298)y bezwzgl(cid:266)dnie umieszczać zapis o wymiarze etatu? Jak sformułować taki zapis prawidłowo? Czy wymiar etatu mo(cid:298)e być uzgodniony z pracow- nikiem tylko ustnie? Podpisuj(cid:261)c z pracownikiem umow(cid:266) o prac(cid:266), musisz okre(cid:286)lić w niej wymiar zatrud- nienia, pisz(cid:261)c przykładowo: 1/2 etatu, 3/5 wymiaru itp. Nie istnieje mo(cid:298)liwo(cid:286)ć tylko ustnego porozumienia si(cid:266) w tej sprawie z pracownikiem. W umowie o prac(cid:266) ka(cid:298)dego pracownika (a pó(cid:296)niej w (cid:286)wiadectwie pracy) musisz wskazać wymiar czasu pracy, w jakim jest on zatrudniony. Zazwyczaj niepełny wymiar czasu pracy okre(cid:286)la si(cid:266) ułamkowo, np. 1/2, 3/5, 3/4 etatu (wymiaru). Je(cid:286)li wymiar etatu ustalisz z pracownikiem wył(cid:261)cznie ustnie, zamiast zapisać go w umowie, mo(cid:298)esz narazić si(cid:266) na kłopoty w razie inspekcji PIP. Inspektor mo(cid:298)e bowiem uznać, (cid:298)e brak okre(cid:286)lenia wymiaru etatu w umowie oznacza zatrudnienie na pełnym etacie. Brak zapisu w umowie mo(cid:298)e utrudnić Ci te(cid:298) np. poprawne ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika. C Z Ę Ś Ć I § Podstawa prawna: art. 29 § 1 pkt 4, § 3 pkt 3 Kodeksu pracy. 2. Określanie limitu godzin nadliczbowych w umowie Gdzie i w jaki sposób uregulować kwesti(cid:266) wypłacania dodatku za prac(cid:266) w godzinach nadliczbowych pracownika, który jest zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu i (cid:286)wiadczy prac(cid:266) od poniedziałku do pi(cid:261)tku po 4 godziny? Zapis na ten temat nale(cid:298)y zamie(cid:286)cić w umowie o prac(cid:266), wskazuj(cid:261)c liczb(cid:266) godzin pracy ponad okre(cid:286)lony w umowie wymiar, ktorych przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku jak za prac(cid:266) w godzinach nadliczbowych. 3 www.portalkadrowy.pl ZATRUDNIANIE NIEPE(cid:498)NOETATOWCA W umowie o prac(cid:266) zawartej na cz(cid:266)(cid:286)ć etatu masz obowiazek uregulować limit godzin, którego przekroczenie upowa(cid:298)nia pracownika do wynagrodzenia jak za prac(cid:266) w godzinach nadlicz- bowych. Nie oznacza to, (cid:298)e praca powy(cid:298)ej ustalonego przez Ciebie limitu b(cid:266)dzie prac(cid:261) nad- liczbow(cid:261). Godziny nadliczbowe wyst(cid:261)pi(cid:261) dopiero po przekroczeniu powszechnie obowi(cid:261)zu- j(cid:261)cych norm (8 godzin na dob(cid:266) i 40 godzin tygodniowo). Przekroczenie limitu jest jedynie wynagradzane jak praca nadliczbowa. Przykład Pracodawca uzgodnił z pracownikiem zatrudnionym na 1/2 etatu, (cid:298)e dodatek jak za prac(cid:266) w godzinach nadliczbowych b(cid:266)dzie mu wypłacany po przekroczeniu 30 godzin tygo- dniowo. Tre(cid:286)ć takiego zapisu mo(cid:298)e brzmieć: „Strony ustalaj(cid:261), (cid:298)e dopuszczalna liczba godzin pracy, której przekroczenie uprawnia pracowni- ka, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1 kp, wynosi przeci(cid:266)tnie 30 godz. na tydzie(cid:276) w okresie rozliczeniowym”. Lub „Dodatek do wynagrodzenia jak za prac(cid:266) w godzinach nadliczbowych, o którym mowa w art. 1511 § 1 kp, przysługuje pracownikowi po przekroczeniu w okresie rozliczeniowym wymiaru czasu pracy odpowiadaj(cid:261)cego 3/4 etatu”. § Podstawa prawna: art. 151 § 5, art. 1511 § 1 Kodeksu pracy. 3. Dopuszczalne warianty informacji o warunkach zatrudnienia Czy nowa regulacja art. 29 Kodeksu pracy oznacza, (cid:298)e jako pracodawca mam obowi(cid:261)- zek wskazać numery odpowiednich przepisów prawa pracy? Po zmianach, które obowi(cid:261)zuj(cid:261) od 5 sierpnia 2006 r., w informacji o warunkach zatrudnienia wskazujesz numery odpowiednich przepisów (artykułów, paragrafów, punktów). Zamiast tego mo(cid:298)esz, podobnie jak do tej pory, przytoczyć tre(cid:286)ć odpowiednich regulacji. Sam wybierasz sposób informacji pracownika Znowelizowane przepisy Kodeksu pracy pozostawiaj(cid:261) Ci jako pracodawcy swobod(cid:266) wyboru co do sposobu poinformowania pracownika o niektórych warunkach zatrudnienia, tj. o: – obowi(cid:261)zuj(cid:261)cej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, – cz(cid:266)stotliwo(cid:286)ci wypłat wynagrodzenia za prac(cid:266), – wymiarze przysługuj(cid:261)cego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, 4 www.portalkadrowy.pl www.portalkadrowy.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zatrudnianie niepełnoetatowców. 22 praktyczne wskazówki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: