Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00519 011037 16883737 na godz. na dobę w sumie
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych - ebook/pdf
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 82
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-2551-498-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejszy poradnik adresowany jest głównie do pracodawców, pracowników niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Kompleksowy przegląd wszystkich regulacji związanych z zatrudnianiem osób z ograniczoną sprawnością pozwoli pracodawcy na orientację w szansach, jakie daje zatrudnianie osób z ograniczoną sprawnością. Pomimo częstych zmian przepisów i braku długofalowej polityki w zakresie wyrównywania szans na rynku pracy istniejące wsparcie ze strony państwa może stanowić dla wielu pracodawców istotną pomoc.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY Serię BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY stanowią opracowania wyczerpująco prezentujące wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych. Niniejszy poradnik adresowany jest głównie do pracodawców, pracowników niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Kompleksowy przegląd wszystkich regulacji związanych z zatrudnianiem osób z ograniczoną sprawnością pozwoli pracodawcy na orientację w szansach, jakie daje zatrudnianie osób z ograniczoną sprawnością. Pomimo częstych zmian przepisów i braku długofalowej polityki w zakresie wyrównywania szans na rynku pracy istniejące wsparcie ze strony państwa może stanowić dla wielu pracodawców istotną pomoc. Opracowanie jest oryginalne i nowe na rynku polskim. Praca dr Lesława Grzonki stanowi cenne studium i wydanie jej drukiem uzupełni polskojęzyczną literaturę przedmiotu. Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Warchałowski. Lesław Grzonka – doktor nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Akademii Obrony Narodowej, autor publikacji z zakresu prawa pracy, trener szkoleń profesjonalnych dla pracodawców i pracowników, wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych kilku uczelni warszawskich. Miesięcznik „Monitor Prawa Pracy” to: OPINIE: artykuły dotyczące aktualnych i problematy­ cznych zagadnień; ZMIANY: najnowsze orzeczenia, omówienia nowych aktów prawnych, artykuły odorzecznicze; PRAKTYKA: wzory umów i pism wraz z objaśnieniami; DZIAŁY ORZECZNICZE, w każdym numerze: – najnowsze i najciekawsze orzecznictwo Sądu Najwyż­ szego – wybór i opracowanie tez: Sędzia SN Maria Teresa Romer; – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości – zbiór spe­ cjalnie wyselekcjonowanych, istotnych dla praktyki wyroków. SEMINARIA MoPr: specjalistyczne warsztaty szkoleniowe prowadzone przez wybitnych specjalistów, dotyczące aktualnych i problematycznych zagadnień prawa pracy – bezpłatny udział tylko dla prenumeratorów! ISBN 978-83-255-1498-3 e-mail: mopr@beck.pl www.MonitorPrawaPracy.pl tel.: 022 33 77 600, faks: 022 33 77 601 Cena 25,00 zł h c y n w a r p s o n ł e p e i n b ó s o e i n a i n d u r t a Z a k n o z r G . L K C E B • H • C BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY Lesław Grzonka Zatrudnianie osób niepełnosprwnych BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY Lesław Grzonka • Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Polecamy w serii: Danuta Klucz NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW PRZEZ PRACOWNIKA Ewa Suknarowska-Drzewiecka OCHRONA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ – PORADNIK DLA PRACODAWCY I PRACOWNIKA Tomasz Niedziński NADZÓR I KONTROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY WARUNKÓW PRACY U PRACODAWCY Beata Bury PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH Ewa Suknarowska-Drzewiecka ZAKAZ KONKURENCJI W TRAKCIE I PO USTANIU STOSUNKU PRACY www.MonitorPrawaPracy.pl www.sklep.beck.pl Lesław Grzonka Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Redakcja: Anna Kamińska Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Warchałowski Recenzent: © Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-255-1498-3 Spis treści Wykaz skrótów ......................................................................................................... II Wstęp ......................................................................................................................... 1 Rozdział 1. Zagadnienia ogólne .............................................................................. 3 3 1.1. Podstawy prawne zatrudniania osób niepełnosprawnych ............................ 3 1.1.1. Konstytucja .......................................................................................... 1.1.2. Regulacje UE ....................................................................................... 4 5 1.1.3. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych ................................. 7 1.1.4. EKS ..................................................................................................... 1.1.5. Dokumenty MOP ................................................................................. 7 1.1.6. Regulacje w zakresie dyskryminacji ................................................... 10 1.1.7. RehZawNiepełU .................................................................................. 11 1.2. Stopnie niepełnosprawności ......................................................................... 11 1.3. Młodociani poniżej 16. roku życia ............................................................... 14 1.4. Stopnie niezdolności do pracy według przepisów o ubezpieczeniach społecznych .................................................................................................. 16 Rozdział 2. Obowiązki pracodawcy ........................................................................ 17 2.1. Zapewnienie miejsca pracy .......................................................................... 17 2.2. Czas pracy ..................................................................................................... 17 2.3. Urlopy ........................................................................................................... 20 2.4. Obowiązki finansowe i informacyjne pracodawcy ...................................... 22 2.4.1. Informacje i wpłaty na PFRON ........................................................... 22 2.4.2. Zwolnienia z wpłat .............................................................................. 28 Rozdział 3. Zakłady pracy chronionej i aktywności zawodowej ......................... 29 3.1. Zakłady pracy chronionej ............................................................................. 29 3.1.1. Uzyskanie statusu zakładu pracy chronionej ....................................... 29 3.1.2. Utrata statusu zakładu pracy chronionej ............................................. 31 3.1.3. Prawa i obowiązki zakładu pracy chronionej ...................................... 32 3.2. Zakłady aktywności zawodowej ................................................................... 39 3.3. Zasady prowadzenia kontroli przez PIP ....................................................... 41  Spis treści Rozdział 4. Telepraca ............................................................................................... 47 4.1. Uwagi wprowadzające .................................................................................. 47 4.2. Pojęcie i rodzaje telepracy ............................................................................ 47 Rozdział 5. Wsparcie dla pracowników niepełnosprawnych ............................... 50 5.1. Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń i zakupu oprogramowania ............ 50 5.2. Dofinansowanie wynagrodzeń ..................................................................... 52 5.3. Zatrudnienie asystenta pracownika niepełnosprawnego .............................. 54 5.4. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy ............................................ 55 5.5. Dofinansowanie szkoleń pracowników niepełnosprawnych ........................ 57 5.6. Wsparcie dla zakładów pracy chronionej ..................................................... 59 5.7. Program „Junior” – pierwsza praca .............................................................. 61 5.8. Pomoc w ramach ustawy o promocji zatrudnienia ....................................... 62 Podsumowanie .......................................................................................................... 65 I 1. Źródła prawa EKS ................................... Europejska Karta Społeczna z 18.10.1961 r. (Dz.U. z 1999 r. Konstytucja ...................... Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Wykaz skrótów Wykaz skrótów Nr 8, poz. 67) ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Nr 78, poz. 483 ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) ustawa z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) EmRentyFUSU ................ KK .................................... KP ..................................... KPA .................................. KSH .................................. OrdPU .............................. PomocZatrudU ................ RehZawNiepełU .............. 2. Organy orzekające TK ..................................... Trybunał Konstytucyjny NSA ................................... Naczelny Sąd Administracyjny SN ..................................... Sąd Najwyższy WSA ................................. Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma GP ..................................... Gazeta Prawna ONSAiWSA ..................... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego II Wykaz skrótów OSNAPiUS ....................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC ............................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNP ................................ Orzecznictwo Sądu Administracyjnego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych procent paragraf angielski artykuł OSP ................................... Orzecznictwo Sądów Polskich OTK .................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego POP ................................... Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 4. Inne ....................................... § ......................................... ang. ................................... art. .................................... BHP .................................. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Dz.U. ................................. Dziennik Ustaw FP ...................................... Fundusz Pracy GIP .................................... Główny Inspektorat Pracy lit. ...................................... litera m ....................................... metr m.in. .................................. między innymi MOP ................................. Międzynarodowa Organizacja Pracy niepubl. ............................. np. ..................................... Nr ...................................... OHP .................................. Ochotniczy Hufiec Pracy ONZ .................................. Organizacja Narodów Zjednoczonych op.cit. ................................. PFRON ................................ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PIP .................................... Państwowa Inspekcja Pracy pkt ..................................... por. .................................... poz. .................................... r. ........................................ red. .................................... s. ........................................ t.jedn. ................................ tj. ....................................... UE ..................................... Unia Europejska ust. .................................... w zw. ................................. w związku w. ....................................... wiek WE .................................... Wspólnota Europejska punkt porównaj pozycja rok redakcja strona tekst jednolity to jest niepublikowany na przykład numer opracowanie cytowane ustęp III Wykaz skrótów ww. .................................... wyżej wymieniony (-a, -e) z późn. zm. ....................... z późniejszymi zmianami z. ........................................ zeszyt ZFRON ............................... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł ........................................ zob. .................................... ZUS ................................... Zakład Ubezpieczeń Społecznych złotych zobacz IX Wstęp Problematyka zatrudniania osób niepełnosprawnych stanowi kwestię o bardzo szerokim wydźwięku społecznym. Niniejsza praca ma na celu przybliżenie praco- dawcom i pracownikom najistotniejszych aspektów prawnych z nią związanych. Głównym celem jest wskazanie pracodawcom korzyści oraz obowiązków zwią- zanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Należy jednak zauważyć, że wiedza dotycząca omówionej problematyki jest istotna również dla pracowników – osób niepełnosprawnych. W polskiej literaturze brak jest właściwie opracowań dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych od strony aspektów prawnych. Wydaje się, że tematyka ta jest wręcz pomijana. Być może jednym z powodów takiej sytuacji jest duży stopień skomplikowania rozwiązań normatywnych, ich duża zmienność oraz charakter interdyscyplinarny – łączący prawo pracy z prawem administracyjnym i prawami człowieka. Państwo polskie – realizując obowiązki wynikające z Konstytucji i aktów prawa międzynarodowego, stara się wspierać osoby niepełnosprawne. Wsparcie to przybiera różne formy. Niniejsza praca częściowo obejmuje również zagadnienia związane z rehabilitacją zawodową, nie jest to jednak jej główny cel. Przepisy związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych cechują się stosunkowo dużą zmiennością. To z kolei powoduje spory dystans pracodawców do zatrudniania tej kategorii pracowników1. W krajach UE występują zasadniczo trzy formy wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 1) zatrudnienie dotowane – stosowanie dotacji dla pracodawców, które mają rekompensować część kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełno- sprawnych, np. stosowanie dofinansowania do wynagrodzeń, 2) zatrudnienie wspomagane – stosowanie różnych form wsparcia indywidu- alnego pracowników niepełnosprawnych, np. opłacanie asystenta pracownika niepełnosprawnego, 1 Por. M. Chruściak, J. Michalczuk, K. Sijko, D. Wiszejko-Wierzbicka, D. Życińska-Ciołek, Bariery aktywności zawodowej oraz czynniki sprzyjające podejmowaniu i utrzymaniu pracy, [w:] Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy – portret środowiska, W. Łukowski (red.), Warszawa 2007, s. 131–132. 1 3) zatrudnienie chronione – wsparcie dla organizacji pracy w specjalnych warunkach, np. zakłady pracy chronionej2. Wierzę, że niniejsza praca przyczyni się do lepszego zrozumienia skompliko- wanych kwestii prawnych związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych i sprawi, iż pracodawcy zaczną w większym zakresie dostrzegać korzyści, jakie przynosi wspierana przez państwo aktywizacja zawodowa osób z ograniczoną sprawnością. 2 Por. S. Steckiewicz, Z. Woźniak, Aspekty prawnoorganizacyjne rynku pracy dla osób z ograniczo- ną sprawnością, [w:] Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, A. Brzezińska, Z. Woźniak, K. Maj (red.), Warszawa 2007, s. 99–100. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne 1.1. Podstawy prawne zatrudniania osób niepełnosprawnych 1.1.1. Konstytucja Podstawowym źródłem prawa w Polsce jest Konstytucja. Zawiera ona główne regulacje dotyczące praw i obowiązków obywateli oraz wskazuje najważniejsze cele polityki rządu. W zakresie problematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych można wymienić trzy kluczowe regulacje1. Zgodnie z art. 68 ust. 3 Konstytucji władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Zgodnie zaś z art. 69 władze publiczne udzielają osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą, po- mocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Oznacza to, że państwo polskie ma obowiązek otaczać troską osoby niepełnosprawne, co uzasadnia szczególne ich traktowanie. Jest to przejaw tzw. dyskryminacji pozytywnej. Polega ona na uprzywilejowanym traktowaniu określonych grup społecznych z uwagi na ich trudną sytuację w porównaniu do reszty (większości) społeczeństwa. Wypełnianie obowiązku dbania o osoby nie- pełnosprawne stanowi element tzw. interesu publicznego2. Przytoczone przepisy nakładają na wszystkie władze publiczne (rządowe i samorządowe) obowiązki w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, w tym w ich zatrudnieniu3. Należy wspomnieć również o przepisie zawartym w art. 65 ust. 5, zgodnie z którym władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktyw- nego zatrudnienia przez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa oraz szkolenia zawodowego, a także robót publicznych i prac interwencyjnych. Wiele z realizowanych programów ukierunkowanych jest na zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy zarówno przez podnoszenie ich kwalifikacji oraz ułatwianie znalezienia pracy, jak i tworzenie systemu zachęt dla pracodawców. 1 Por. ibidem, s. 85 2 Por. wyrok NSA z 16.1.2007 r., I FSK 477/2006, ONSAiWSA Nr 2/2008, poz. 32. 3 Por. wyrok TK z 16.3.1999 r., K 35/98, OTK ZU Nr 3/1999, poz. 37. 3 Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 1.1.2. Regulacje UE Zasadniczo w całej UE przyjmowana jest zasada, zgodnie z którą niedopusz- czalne jest wspieranie przez państwo działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Niemniej jednak ustawodawstwo UE dopuszcza takie wsparcie przy realizacji istotnych celów społecznych. Wyrazem tego jest rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z 6.8.2008 r. w sprawie wyłączeń blokowych uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem4. Zgodnie z jego art. 41 pomoc na zatrudnianie pracowników niepełnospraw- nych w formie subsydiów płacowych jest zgodna ze wspólnym rynkiem, o ile są spełnione następujące warunki: 1) intensywność pomocy nie przekracza 75 kosztów kwalifikowanych; 2) kosztami kwalifikowalnymi są koszty płacy za cały okres zatrudniania pra- cownika niepełnosprawnego; 3) w przypadku, gdy zatrudnianie takich pracowników nie powoduje wzrostu netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią za poprzednie 12 miesięcy, powodem zwolnienia zapełnionego w ten sposób etatu lub etatów ma być dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy, niepełno- sprawność, przejście na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub zgodne z prawem zwol- nienie za naruszenie obowiązków pracowniczych, a nie redukcja etatu; 4) z wyjątkiem przypadku zgodnego z prawem zwolnienia za naruszenie obo- wiązków pracowniczych, pracownik jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimalny okres zatrudnienia zgodny z przepisami kra- jowymi lub porozumieniami zbiorowymi regulującymi zawieranie umów o pracę. Jeżeli okres ten jest krótszy niż 12 miesięcy, wówczas pomoc jest proporcjonalnie zmniejszona. Zgodnie z art. 42 pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych jest zgodna ze wspólnym rynkiem, o ile są spełnione następujące warunki: 1) intensywność pomocy nie przekracza 100 kosztów kwalifikowanych; 2) kosztami kwalifikowalnymi są koszty inne niż koszty płacy objęte art. 41 i które wykraczają poza koszty, jakie musiałoby ponieść przedsiębiorstwo w przypadku zatrudnienia pracowników, którzy nie są niepełnosprawni, za cały okres zatrudnienia danego pracownika; 3) następujące koszty uznaje się za koszty kwalifikowalne: a) koszty adaptacji pomieszczeń; 4 Rozporządzenie Komisji (WE) z 6.8.2008 r. uznające niektóre rodzje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Dz. Urz. UE L 214/3. 4 Rozdział 1. Zagadnienia ogólne b) koszty zatrudnienia personelu na czas poświęcony wyłącznie na pomoc pracownikom niepełnosprawnym; c) koszty adaptacji lub zakupu sprzętu lub też zakupu i autoryzacji oprogra- mowania na użytek pracowników niepełnosprawnych, w tym urządzeń technologii wspomagającej lub przystosowanych do ich potrzeb, które wykraczają poza koszty, jakie poniósłby beneficjent w przypadku zatrud- nienia pracowników, którzy nie są niepełnosprawni; d) w przypadku beneficjenta oferującego zatrudnienie chronione – koszty budowy, wyposażenia lub rozbudowy danej jednostki oraz wszelkie koszty administracyjne i koszty transportu bezpośrednio związane z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych. Powyższe rozporządzenie dopuszcza stosowanie przez państwo wsparcia finansowego dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Istotnym aktem prawnym jest również dyrektywa Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w za- kresie zatrudnienia i pracy5. Jednym z jej głównych celów jest zagwarantowanie prawa wszystkich osób do ochrony przed dyskryminacją. Zgodnie z pkt 16 pre- ambuły „przyjęcie środków uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscu pracy jest najważniejszym czynnikiem w walce z dyskryminacją osób niepełnosprawnych”. Kluczowy ze względu na zatrudnianie osób niepełnospraw- nych jest art. 5, który stanowi: „W celu zagwarantowania przestrzegania zasady równego traktowania osób niepełnosprawnych, przewiduje się wprowadzenie racjonalnych usprawnień”. Oznacza to, że pracodawca podejmuje właściwe środki, z uwzględnieniem potrzeb konkretnej sytuacji, aby umożliwić osobie niepełnosprawnej dostęp do pracy, wykonywanie jej lub rozwój zawodowy bądź kształcenie, o ile nie powoduje to po jego stronie nieproporcjonalnie wysokich obciążeń. Obciążenia te nie są nieproporcjonalne, jeżeli są w wystarczającym stopniu rekompensowane ze środków istniejących w ramach polityki prowadzonej przez dane państwo członkowskie na rzecz osób niepełnosprawnych. Przytoczone wyżej regulacje oznaczają, że wsparcie państwa dla zatrudniania osób niepełnosprawnych jest akceptowane przez UE i nie stanowi naruszenia zasady wolnego rynku. 1.1.3. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych została przyjęta przez ONZ 13.12.2006 r. i otwarta do podpisu 30.3.2007 r. Polska podpisała tą Konwencję, 5 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dz. Urz. WE L 303/16. 5 Zatrudnianie osób niepełnosprawnych ale – według stanu na dzień złożenia do druku niniejszego opracowania – wciąż jej nie ratyfikowała. Konwencja zawiera szereg uregulowań kwestii związanych z prawami i wol- nościami osób niepełnosprawnych. Kwestia zatrudnienia i prawa do pracy została uregulowana w art. 27, który brzmi następująco: „1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do pracy, na zasadach równości z innymi osobami; obejmuje to prawo do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną lub przyjętą na rynku pracy oraz w otwartym, integracyjnym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych środowisku pracy. Państwa Strony będą chronić i popierać realizację prawa do pracy, również tych osób, które staną się niepełnosprawne w okresie zatrudnienia, poprzez podjęcie odpowiednich kroków, w tym na drodze ustawodawczej, między innymi w celu: (a) zakazania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w odniesieniu do wszelkich kwestii dotyczących wszystkich form zatrudnienia, w tym w zakresie warunków rekrutacji, przyjmowania do pracy i zatrudnienia, kontynuacji zatrudnie- nia, awansu zawodowego oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, (b) ochrony praw osób niepełnosprawnych, na zasadach równości z innymi osobami, do sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy, w tym do równych szans na pracę i jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, włączając w to ochronę przed molestowaniem i zadośćuczynienie za doznane krzywdy, (c) zapewnienia, by osoby niepełnosprawne korzystały z prawa do pracy i z prawa do organizowania się w związki zawodowe, na zasadach równości z innymi osobami, (d) umożliwienia osobom niepełnosprawnym skutecznego dostępu do po- wszechnych programów poradnictwa technicznego i zawodowego, usług pośred- nictwa pracy oraz szkolenia zawodowego i kształcenia ustawicznego, (e) popierania możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego osób niepeł- nosprawnych na rynku pracy oraz pomocy w znalezieniu, uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia oraz powrocie do zatrudnienia, (f) popierania możliwości samozatrudnienia, przedsiębiorczości, rozwoju spółdzielni i zakładania własnego przedsiębiorstwa, (g) zatrudniania osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym, (h) popierania zatrudniania osób niepełnosprawnych w sektorze prywatnym, poprzez odpowiednią politykę i środki, które mogą obejmować programy działań pozytywnych, zachęty i inne działania, (i) zapewnienia wprowadzania racjonalnych usprawnień dla osób niepełno- sprawnych w miejscu pracy, (j) popierania zdobywania przez osoby niepełnosprawne doświadczenia zawodowego na otwartym rynku pracy, 6 Rozdział 1. Zagadnienia ogólne (k) popierania programów rehabilitacji zawodowej, utrzymania pracy i powrotu do pracy, adresowanych do osób niepełnosprawnych. 2. Państwa Strony zagwarantują, że osoby niepełnosprawne nie będą utrzy- mywane w stanie niewolnictwa albo poddaństwa i będą chronione, na zasadach równości z innymi osobami, przed pracą przymusową lub obowiązkową”. Analizując przytoczony przepis, można wskazać kilka elementów odnoszą- cych się bezpośrednio do praw i obowiązków związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. W szczególności można wskazać zobowiązania państw do zapewnienia przestrzegania zakazu dyskryminacji oraz możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne z prawa do pracy. Należy zwrócić uwagę, że Kon- wencja – jeżeli zostanie ratyfikowana – nie wprowadzi w polskim prawie istotnych zmian w systemie wsparcia dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 1.1.4. EKS Postanowienia mające znaczenie dla omawianej problematyki zawarte są również w innych regulacjach. Zgodnie z art. 15 części I EKS osoby niepełnosprawne mają prawo do szkolenia zawodowego, rehabilitacji oraz readaptacji zawodowej i społecznej, bez względu na przyczynę i rodzaj ich inwalidztwa. W części II w art. 9 i 10 gwarantuje się osobom niepełnosprawnym prawo do bezpłatnego poradnictwa oraz do szkolenia zawodowego. Z kolei art. 15 ust. 2 EKS nakłada na każde państwo obowiązek podjęcia środków w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych, takich jak: środki w celu zachęcania pracodawców do zatrudniania osób niepełnospraw- nych, ułatwianie podejmowania pracy chronionej oraz wyspecjalizowane służby pośrednictwa pracy. 1.1.5. Dokumenty MOP Już od kilkudziesięciu lat MOP zajmuje się działaniami mającymi na celu zagwarantowanie w wymiarze globalnym prawa do godnej pracy. W zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych MOP przygotowała trzy podstawowe dokumenty. Pierwszym z nich – obowiązującym w Polsce w pełnym zakresie – jest Kon- wencja Nr 1596. Dokument ten zawiera jedynie ogólne stwierdzenia dotyczące polityki państwa, która powinna zmierzać do zapewnienia równości szans osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych na rynku pracy. Na szczególną uwagę zasługuje jednak art. 4, który stanowi m.in., że „pozytywne środki zmierzające 6 Konwencja Nr 159 MOP dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnospraw- nych, przyjęta w Genewie 20.6.1983 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 43, poz. 412). 7 Zatrudnianie osób niepełnosprawnych do zagwarantowania rzeczywistej równości szans i traktowania pracowników niepełnosprawnych i innych pracowników nie będą uważane za dyskryminu- jące w stosunku do tych ostatnich”. Oznacza to jednoznaczne dopuszczenie do przyznawania osobom niepełnosprawnym różnego rodzaju przywilejów, których celem powinno być wyrównanie ich szans na rynku pracy. Konwencja stanowi dokument o charakterze wiążącym. Poprzedzona została Zaleceniem Nr 168 przyjętym podczas 69. sesji MOP w 1983 r. Nie ma ono mocy wiążącej i stanowi jedynie zespół wskazań, co należy zrobić, aby osoby niepełnosprawne miały zapewnione odpowiednie miejsce na rynku pracy. Zale- cenie jest o wiele mniej lakoniczne od Konwencji. Jako środki mogące wpłynąć pozytywnie na zatrudnianie osób niepełnosprawnych wymienia się: – odpowiednie środki w celu stworzenia możliwości zatrudnienia na wolnym rynku pracy, z uwzględnieniem bodźców finansowych dla pracodawców, aby zachęcić ich do zapewnienia kształcenia, a następnie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jak również do należytego przystosowania do miejsc pracy, narzędzi, maszyn i organizacji pracy w sposób ułatwiający kształcenie oraz zatrudnienie; – odpowiednie poparcie rządu dla ustanowienia różnego typu pracy chronionej dla osób niepełnosprawnych, dla których dostęp do normalnego zatrudnienia nie jest możliwy w praktyce; – zachęcanie do współpracy między warsztatami pracy chronionej a warszta- tami produkcyjnymi w dziedzinie organizacji i zarządzania w celu poprawy sytuacji w zatrudnieniu ich pracowników niepełnosprawnych oraz, jeśli jest to możliwe, udzielanie pomocy w przygotowaniu ich do pracy w normalnych warunkach; – odpowiednie poparcie rządu dla służb kształcenia i poradnictwa zawodowego, pracy chronionej i pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych, prowa- dzonych przez organizacje pozarządowe; – zachęcanie do zakładania oraz rozwijania spółdzielni pracy przez i dla osób niepełnosprawnych, otwartych ewentualnie dla wszystkich pracowników; – odpowiednie poparcie rządu dla zakładania oraz rozwijania przez i dla osób niepełnosprawnych przemysłu drobnego, spółdzielni i innego typu warsztatów produkcyjnych (otwartych ewentualnie dla wszystkich pracowników), pod warunkiem że takie warsztaty spełniają określone normy minimalne; – usuwanie, etapami w razie potrzeby, barier fizycznych, komunikacyjnych i architektonicznych oraz przeszkód w dziedzinie transportu, które utrudniają dostęp oraz swobodne poruszanie się w pomieszczeniach przeznaczonych na szkolenie i zatrudnienie osób niepełnosprawnych; należy brać pod uwagę odpowiednie normy dla nowych budynków i urządzeń publicznych; 8 Rozdział 1. Zagadnienia ogólne – we wszystkich przypadkach, gdzie jest to możliwe i właściwe, należy stoso- wać odpowiednie środki transportu do miejsc rehabilitacji oraz pracy, a także z powrotem, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych; – zachęcanie do rozpowszechniania informacji o faktycznych i udanych przy- kładach przypadków włączenia osób niepełnosprawnych do pracy; – zwolnienie od podatków lub innych wewnętrznych opłat, bez względu na ich charakter, pobieranych przy imporcie lub później od określonych towarów, materiałów i wyposażenia niezbędnych dla ośrodków rehabilitacji, warsz- tatów szkoleniowych dla pracodawców i osób niepełnosprawnych oraz od określonych pomocy i przyrządów niezbędnych osobom niepełnosprawnym dla uzyskania i utrzymania zatrudnienia; – organizowanie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu i innych jego form, dostosowanych do indywidualnych zdolności osób niepełnosprawnych, które nie mogą być od zaraz lub nie będą mogły nigdy być zatrudnione w pełnym wymiarze czasu; – prowadzenie prac badawczych i możliwe zastosowanie ich rezultatów do róż- nych typów inwalidztwa, w celu sprzyjania udziałowi osób niepełnosprawnych w normalnym życiu zawodowym; – odpowiednie poparcie rządu w celu wyeliminowania potencjalnego ryzyka nadużyć w czasie kształcenia zawodowego i w pracy chronionej oraz uła- twienia w przejściu na wolny rynek pracy. Należy także wskazać trzeci dokument przygotowany przez MOP. Zasługuje on na szczególną uwagę, gdyż jest adresowany nie do rządów państw człon- kowskich MOP, lecz do pracodawców i ich związków. Dokumentem tym jest „Kodeks postępowania. Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy”7. Kodeks ten nie ma oczywiście mocy obowiązującej. Niemniej wyznacza kierunek postępowania dla rządów państw członkowskich MOP. Stanowi również istotną wskazówkę dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić oso- by niepełnosprawne. Odpowiednie „zarządzanie niepełnosprawnością”8 stanowi często klucz do odpowiedniego wykorzystania możliwości, jakie daje zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych. Jak to zostanie wskazane w dalszej części niniejszego opracowania, istnieje wiele różnego rodzaju środków motywujących pracodawców. Wiele z nich ma charakter ekonomiczny. Zgodnie z tym kodeksem podstawowym zadaniem pracodawcy jest opraco- wanie strategii zarządzania zagadnieniami związanymi z niepełnosprawnością 7 Kodeks postępowania. Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy, Międzynarodowe Biuro Pracy w Genewie 2002, tłumaczenie: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 2003, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dokumenty-miedzynarodowej-organi/ 8 Ang. managing disability. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: