Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00540 011674 17290032 na godz. na dobę w sumie
Zatrudnianie pracowników sezonowych w gospodarstwie rolnym - ebook/pdf
Zatrudnianie pracowników sezonowych w gospodarstwie rolnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7218-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> administracja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Na bazie jakiej umowy zatrudnić pracownika sezonowego? Zatrudniać samemu, czy może lepiej uniknąć wielu formalności i skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej? Jakie obowiązki wiążą się z zatrudnianiem pracowników sezonowych? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w tym e-booku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zatrudnianie pracowników sezonowych w gospodarstwie rolnym Zatrudnianie pracowników sezonowych w gospodarstwie rolnym Pracę w rolnictwie charakteryzuje okresowość i sezonowość. O ile w niektórych porach roku gospodarstwa nie wymagają zatrudnienia osób trzecich i wystarczająca jest wyłącznie praca właścicieli, o tyle w innych zatrudnienie musi się zwiększyć nawet do kilkuset osób. Okresowe zapotrzebowanie na pracowników powoduje konieczność nie tylko znalezienia wystarczającej liczby niezbędnych osób, ale również zaproponowania im optymalnej formy zatrudnienia i zabezpieczenia umów w razie kontroli lub wypadków. Wybór odpowiedniego rodzaju umów, ich przygotowanie i terminowe podpisanie, zgłoszenia podjętych prac do organów państwa czy też spełnienie w gospodarstwie rolnym norm bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalających na zatrudnianie to obowiązki nałożone na rolników podejmujących decyzję o zatrudnieniu pracowników sezonowych. Omawiamy je w tym artykule. PIOTR SZULCZEWSKI ekspert podatko- wy PIT.pl Rodzaje umów oraz ich wady i zalety Pracodawca, decydując się na zatrudnienie, musi przyjąć jedną z dostępnych form współpracy. Każda daje rolnikowi określone korzyści, ale wywołuje wiele skutków, z których już na etapie podpisywania umowy powinien zdawać sobie sprawę. Główną motywacją zatrudnienia pozostaje niski koszt, co skłania z jednej strony do zawierania umów niepodlegających skład- kom ubezpieczeniowym, z drugiej – poszukiwania alternatyw w zatrudnieniu tanich pracowników bez konieczności obejmowania ich jakimikolwiek roz- liczeniami. Obecne przepisy zabezpieczają osoby zatrudnione, gwarantując im minimalne wynagro- dzenie za pracę zarówno w przypadku umów o pracę, jak i umów cywilnych – zlecenie, dzieło. Minimalny poziom wynagrodzenia w 2018 roku na poziomie 2.100 zł brutto miesięcznie znajduje również zastosowanie do innych umów, gwarantując w ich przypadku mini- malną stawkę godzinową na poziomie co najmniej 13,70 zł brutto. Sezonowy charakter prac powoduje jednak, że rolnicy obawiający się obowiązków spoczy- wających na pracodawcy wybierają znacznie częściej umowy cywilnoprawne, zamiast tradycyjnej, okreso- wej umowy o pracę. A. Umowa zlecenia Najczęściej pracownicy sezonowi są zatrudniani na pod- stawie umowy zlecenia. Odbywa się to, zarówno w przy- padku gdy podpisywana jest umowa w formie pisemnej, jak i gdy strony uzgadniają warunki zatrudnienia wyłącznie ustnie. Zaletami tego rodzaju umowy jest: • możliwość zawarcia jej na czas określony, rów- nież z możliwością wielokrotnego odnawiania, jak również • ograniczenie formalności, jakich należy dopełnić w związku ze zgłoszeniami zatrudnienia do wszel- kich urzędów i organów państwa. Zatrudniony, który podpisze umowę, nie będzie miał tylu praw i przywilejów, które zapewnia umowa o pracę, a rolnik – tylu obowiązków, które w przy- padku umowy o pracę nakładałby na niego Kodeks pracy. Ponieważ przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, to wszyst- kie ewentualne prawa i obowiązki stron powinny wynikać – odmiennie niż przy umowie o pracę – z treści umowy lub z odesłania do odpowiednich przepisów ustaw. Co prawda umowa zlecenia należy do tzw. umów nazwanych (uregulowanych w przepi- sach prawa), jednak określają one wyłącznie ogólne zasady świadczenia umowy. W interesie obu stron leży zatem wskazanie w umowie wszystkich podsta- wowych zasad współpracy, mogących rodzić pod- stawę ewentualnego sporu, tj.: • zasad wynagradzania, w szczególności – metod rozliczenia czasu zlecenia – godzinowego, stałego miesięcznego, za wykonanie określonych działań (np. od zebranego koszyka truskawek), przy czym wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie było ono niższe niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, • sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, • terminów wypłaty wynagrodzenia oraz formy (do rąk zleceniobiorcy, na rachunek zleceniobiorcy), • terminów wykonywania zlecenia, • przerw, ich odpłatności lub nieodpłatności oraz dojazdów – płatnych lub bezpłatnych na miejsce wykonywania zlecenia, II Zatrudnianie pracowników sezonowych w gospodarstwie rolnym
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zatrudnianie pracowników sezonowych w gospodarstwie rolnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: