Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00420 009726 12003892 na godz. na dobę w sumie
Zatrzymaj czas. Poznaj pierwiastek wiecznej młodości ciała i umysłu - książka
Zatrzymaj czas. Poznaj pierwiastek wiecznej młodości ciała i umysłu - książka
Autor: Liczba stron: 392
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1558-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> zdrowie, medycyna >> zdrowie i uroda
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Młodość bez granic
Niezrównany geniusz... Dr Deepak Chopra ukazuje nam, w jaki sposób możemy przekształcić nasze ciało -- i nasze życie -- niszcząc mity o starzeniu się i prowadząc nas do źródła naszej wiecznej młodości.
Anthony Robbins

Twoje życie -- kraina, w której nie ma starości

Starość to tylko stan umysłu. Możesz czuć się starcem, mając zaledwie dwadzieścia lat, możesz również żyć pełnią życia, będąc już w wieku emerytalnym. Starzenie się jest bowiem procesem odwracalnym. Pewnie teraz z niedowierzaniem kręcisz głową, pamiętaj jednak o istnieniu rzeczy, które nie śniły się filozofom, a także sceptykom. Świat należy do ludzi odważnych, gotowych otworzyć się na to, co nieznane, szczególnie jeśli dzięki temu możliwe jest odzyskanie żywotności, kreatywności, entuzjazmu i dynamiki młodości. Dr Chopra jest uważany za współczesnego Hipokratesa z powodu swojego nowatorskiego podejścia łączącego starożytne tradycje uzdrawiające ze współczesnymi badaniami. Nie oferuje szamańskich praktyk ani myślenia magicznego. Proponuje za to praktyczny zestaw ćwiczeń i wskazówek dla Twoich codziennych zdrowych nawyków. Dzięki nim zdołasz zachować sprawność fizyczną, emocjonalną i duchową na jeszcze wiele długich lat młodości, które na Ciebie niecierpliwie czekają.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zatrzymaj czas. Poznaj pierwiastek wiecznej młodoœci ciała i umysłu Autor: Deepak Chopra T³umaczenie: Olaf Budek ISBN: 978-83-246-1558-2 Tytu³ orygina³u: Ageless Body, Timeless Mind: The Quantum Alternative to Growing Old Format: 158x235, stron: 392 M³odoœæ bez granic • Spowolnij proces starzenia siê swojego organizmu • Ciesz siê dobrym zdrowiem bez wzglêdu na wiek • Otwórz siê na niezwyk³e, odm³adzaj¹ce doœwiadczenie Niezrównany geniusz… Dr Deepak Chopra ukazuje nam, w jaki sposób mo¿emy przekszta³ciæ nasze cia³o — i nasze ¿ycie — niszcz¹c mity o starzeniu siê i prowadz¹c nas do Ÿród³a naszej wiecznej m³odoœci. Anthony Robbins Twoje ¿ycie — kraina, w której nie ma staroœci Staroœæ to tylko stan umys³u. Mo¿esz czuæ siê starcem, maj¹c zaledwie dwadzieœcia lat, mo¿esz równie¿ ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia, bêd¹c ju¿ w wieku emerytalnym. Starzenie siê jest bowiem procesem odwracalnym. Pewnie teraz z niedowierzaniem krêcisz g³ow¹, pamiêtaj jednak o istnieniu rzeczy, które nie œni³y siê filozofom, a tak¿e sceptykom. Œwiat nale¿y do ludzi odwa¿nych, gotowych otworzyæ siê na to, co nieznane, szczególnie jeœli dziêki temu mo¿liwe jest odzyskanie ¿ywotnoœci, kreatywnoœci, entuzjazmu i dynamiki m³odoœci. Dr Chopra jest uwa¿any za wspó³czesnego Hipokratesa z powodu swojego nowatorskiego podejœcia ³¹cz¹cego staro¿ytne tradycje uzdrawiaj¹ce ze wspó³czesnymi badaniami. Nie oferuje szamañskich praktyk ani myœlenia magicznego. Proponuje za to praktyczny zestaw æwiczeñ i wskazówek dla Twoich codziennych zdrowych nawyków. Dziêki nim zdo³asz zachowaæ sprawnoœæ fizyczn¹, emocjonaln¹ i duchow¹ na jeszcze wiele d³ugich lat m³odoœci, które na Ciebie niecierpliwie czekaj¹. • Pozytywne czynniki, które opóŸniaj¹ proces starzenia siê • D³ugowiecznoœæ a Twoja aktywnoœæ fizyczna • Sposoby walki ze starzeniem siê Twojego mózgu • W³aœciwe od¿ywianie i suplementy diety • Metody usuwania toksyn z organizmu Spis treĂci PodziÚkowania ................................................................... 7 Wprowadzenie ................................................................... 9 CzÚĂÊ pierwsza Kraina, w której nie ma staroĂci ................................ 13 CzÚĂÊ druga Starzenie siÚ a ĂwiadomoĂÊ ........................................ 69 CzÚĂÊ trzecia PokonaÊ entropiÚ ....................................................... 139 CzÚĂÊ czwarta Nauka dïugowiecznoĂci ............................................. 227 PrzeïamaÊ czar Ămierci ............................................. 325 CzÚĂÊ piÈta Wprowadzenie MinÚïo juĝ piÚÊ lat od pierwszego wydania Zatrzymaj czas…. KsiÈĝkÚ przeczytaïo ponad dwa miliony osób na caïym Ăwiecie i nadal kaĝdego miesiÈca dostajÚ tysiÈce listów od ludzi, którzy piszÈ, jak ta ksiÈĝka zmie- niïa ich poglÈdy oraz jak oni doĂwiadczajÈ starzenia siÚ. Od wydania tej ksiÈĝki zaszïa dramatyczna zmiana w naszym sposobie starzenia siÚ. Od czasu do czasu w historii naszej cywilizacji pojawiaïy siÚ osoby, które bÚdÈc w podeszïym wieku, dokonywaïy duĝego spoïecznego wkïadu. Picas- so, Michaï Anioï, Leonardo da Vinci, Lew Toïstoj, George Bernard Shaw, Winston Churchill, obok wielu innych sïaw, w tak zwanym sÚdziwym wieku byli nadal ĝywotni, twórczy i mïodzi. Gdy piszÚ wprowadzenie do tej ksiÈĝki, John Glenn planuje lot w kosmos w wieku 77 lat, a kilka tygo- dni temu widziaïem w telewizji kobietÚ, która uczyïa siÚ skakaÊ ze spa- dochronem, majÈc 90 lat. DziĂ najszybciej rosnÈcÈ grupÈ amerykañskiej populacji sÈ osoby powyĝej 90. roku ĝycia, a juĝ wkrótce bÚdÈ to osoby majÈce powyĝej 100 lat. Nie trzeba nas przekonywaÊ, ĝe w biologii starze- nia siÚ zachodzÈ dramatyczne zmiany. Co wiÚcej, kolejne badania pokazu- jÈ, ĝe biologiczne wskaěniki starzenia siÚ, takie jak ciĂnienie krwi, gÚstoĂÊ koĂci, regulacja temperatury, masa miÚĂniowa, siïa miÚĂni, zdolnoĂÊ wyko- rzystania cukru, poziom hormonów pïciowych, sïyszenie, dziaïanie ukïadu odpornoĂciowego i widzenie z bliska, mogÈ siÚ poprawiÊ nawet w póě- nym okresie ĝycia. Innymi sïowy, gïówne wskaěniki biologiczne starzenia siÚ sÈ odwracalne. To oznacza, ĝe starzenie siÚ jest odwracalne. Zatrzymaj czas. Poznaj pierwiastek wiecznej mïodoĂci ciaïa i umysïu Jestem przekonany, ĝe jeĝeli wykonasz Êwiczenia zawarte w tej ksiÈĝce, dramatycznie opóěnisz, a byÊ moĝesz nawet odwrócisz, proces starzenia siÚ. Przez lata wiele osób prosiïo mnie o podsumowanie zasad zawartych w tej ksiÈĝce. Trzeba zrozumieÊ, ĝe starzenie siÚ jest zïoĝonym proce- sem, na który wpïywa wiele czynników. Jednakĝe podsumowanie podsta- wowych zasad rozwiniÚtych na kolejnych stronach jest moĝliwe. 1. Starzenie siÚ jest odwracalne. Wiek biologiczny nie odpowiada wie- kowi chronologicznemu. Chronologicznie moĝesz mieÊ 20 lat, ale jeĂli bÚdziesz emocjonalnie i fizycznie wypalony, bÚdziesz funkcjo- nowaï biologicznie jak osoba stara. Lub teĝ moĝesz mieÊ 70 lat i byÊ sprawny fizycznie, emocjonalnie i duchowo, a Twoje funkcjonowa- nie biologiczne bÚdzie odzwierciedlaïo wytrzymaïoĂÊ, ĝywotnoĂÊ, kreatywnoĂÊ, przytomnoĂÊ i dynamikÚ mïodoĂci. 2. Starzenie siÚ, czy teĝ entropia, jest przyspieszane przez nagroma- dzenie siÚ w ciele toksyn. Toksyny pojawiajÈ siÚ na skutek toksycz- nego dziaïania Ărodowiska lub zatrutego pokarmu, toksycznych zwiÈzków i emocji. Wyeliminowanie tych toksyn sprawia, ĝe nasz zegar biologiczny zwraca siÚ w stronÚ mïodoĂci. 3. mwiczenia fizyczne, wïÈcznie z treningiem siïowym, majÈ bezpo- Ăredni wpïyw na biologiczne wskaěniki starzenia siÚ i odwracajÈ procesy degeneracyjne. 4. WïaĂciwe odĝywianie i suplementy diety, wïÈcznie z przeciwutle- niaczami, bardzo korzystnie wpïywajÈ na opóěnienie starzenia siÚ. 5. Medytacja obniĝa wiek biologiczny. 6. MiïoĂÊ jest najpotÚĝniejszym lekiem. Uzdrawia, ale równieĝ odnawia. WciÈĝ sïyszÚ pytania, szczególnie od osób, które nie przeczytaïy ksiÈĝki, czym jest umysï poza czasem i w jaki sposób wpïywa on na zegar biolo- giczny? Przekonaïem siÚ, ĝe nasze doĂwiadczenie czasu bezpoĂrednio wpïywa na dziaïanie zegara biologicznego. Kiedy „brakuje nam czasu”, nasz zegar biologiczny przyspiesza, a kiedy „mamy czas na wszystko”, zwalnia. W chwilach transcendencji, kiedy czas staje w miejscu, nasz zegar 10 Wprowadzenie biologiczny siÚ zatrzymuje. Duch jest tÈ dziedzinÈ naszej ĂwiadomoĂci, w której nie ma upïywu czasu. Czas jest ciÈgïoĂciÈ pamiÚci i korzysta z ego jako punktu odniesienia. Gdy wychodzimy poza nasze ego i wkraczamy w krainÚ naszego ducha, przeïamujemy barierÚ czasu. Ostatecznie zarów- no jakoĂÊ, jak i dïugoĂÊ ĝycia zaleĝÈ od naszego poczucia toĝsamoĂci. Jeĝeli nasze ĝycie ma sens i znaczenie, a nasza toĝsamoĂÊ nie jest przy- wiÈzana do „ograniczonego skórÈ ego”, wtedy zarówno jakoĂÊ, jak i dïu- goĂÊ ĝycia ulegnÈ ogromnej poprawie. JeĂli chcesz zmieniÊ swoje ĝycie, to bardziej od Êwiczeñ i suplementów diety pomogÈ Ci w tym nastÚpujÈce zasady: Š Kieruj uwagÚ na ponadczasowe, wieczne, nieskoñczone. Š Odsuñ z drogi ego. Š BÈdě naturalny, odrzuÊ potrzebÚ ciÈgïego ukrywania siÚ za spo- ïecznÈ maskÈ. Š Poddaj siÚ tajemnicy wszechĂwiata. Š Poczuj jednoĂÊ z Duchem lub BoskoĂciÈ. Š Nie broñ siÚ, odrzuÊ potrzebÚ obrony swojego punku widzenia. ¿yczÚ Ci powodzenia w Twojej ĝyciowej podróĝy. SpotkaliĂmy siÚ na chwilÚ na kosmicznej autostradzie. Zobaczymy siÚ znowu. 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zatrzymaj czas. Poznaj pierwiastek wiecznej młodości ciała i umysłu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: