Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00790 010871 10763849 na godz. na dobę w sumie
Zatrzymanie osoby w polskim procesie karnym - ebook/pdf
Zatrzymanie osoby w polskim procesie karnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 417
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6453-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie normatywnego oblicza instytucji zatrzymania osoby w polskim procesie karnym. Przyjęte ujęcie tematu pracy wymagało klasyfikacji i systematyzacji materiału normatywnego, a co za tym idzie konieczności opracowania zbiorczej konstrukcji pojęcia obejmującego swoim zakresem wszystkie postaci zatrzymania.  A zatem także tych, które nie zostały przez ustawodawcę ujęte w rozdziale o zatrzymaniu, a które z uwagi na zasadnicze cechy ich unormowania, rożny krąg podmiotów stosujących i ich adresatów, mających zróżnicowany status prawny i stosowanych na różnych etapach przebiegu procesu karnego, pozostają ze sobą w bliskim związku.

Ponadto obok badania wzajemnych zależności występujących między różnymi postaciami zatrzymania, zadaniem jakie legło u podstaw opracowania tak zakreślonego tematu było spojrzenie na instytucję zatrzymania osoby od strony gwarancyjnej, a więc zabezpieczenia prawnie chronionych interesów zatrzymanego i wskazanie na wspólny dla wszystkich jego postaci katalog uprawnień. Celem tego opracowania było również wskazanie ogólnych wyznaczników istniejącego w obowiązującym prawie karnym procesowym statusu osoby zatrzymanej. Dla osiągnięcia tak sprecyzowanych celów w pierwszej kolejności konieczne stało się wskazanie na te wspólne cechy poszczególnych zatrzymań, które uzasadniają rozpatrywanie ich z punktu widzenia tożsamych elementów konstrukcyjnych. Wymagało to przede wszystkim zbadania wszystkich postaci zatrzymania, pod kątem kryteriów decydujących o ich wspólnym charakterze prawnym w tym zwłaszcza celów ich stosowania. W związku z tym, że istotne wyznaczniki poczynionych w niniejszej pracy ustaleń konstrukcyjno-terminologicznych zostały całkowicie zakotwiczone w stanie prawnym obejmującym nowelizację k.p.k. z 27 września 2013 r. za podstawową metodę służącą osiągnięciu celów pracy uczyniono metodę analizy dogmatycznoprawnej. Zastosowana metoda analizy miała za zadanie usystematyzowanie szerokiego spektrum zagadnień pojawiających w związku z zatrzymaniem osoby, pozwalając na sformułowanie postulatów de lege ferenda i wskazań wobec praktyki stosowania tego środka przymusu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ZatrZymanie osoby w polskim procesie karnym analiZa dogmatycZno-prawna Łukasz Cora Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ CORA • ZATRZYMANIE OSOBY W POLSKIM PROCESIE KARNYM ANALIZA DOGMATYCZNO-PRAWNA Polecamy nasze publikacje w serii Monografie Prawnicze: Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Jan Chmielewski POJĘCIE NADRZĘDNEGO INTERESU PUBLICZNEGO W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM Bartłomiej Gadecki OCHRONA PODWODNEGO DZIEDZICTWA KULTURY. ASPEKTY PRAWNOKARNE I KRYMINOLOGICZNE Małgorzata Czerwińska, dr Paweł Czarnecki (red.) KATALOG DOWODÓW W POSTĘPOWANIU KARNYM Marcin Dudzik PRAWO KARNE WOBEC NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO NA NIEBEZPIECZEŃSTWO www.ksiegarnia.beck.pl ZATRZYMANIE OSOBY W POLSKIM PROCESIE KARNYM ANALIZA DOGMATYCZNO-PRAWNA ŁUKASZ CORA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. dr hab. Ryszard A. Stefański © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6452-0 ISBN e-book 978-83-255-6453-7 Żonie Monice i córeczce Dominice Żonie Monice i córeczce Dominice Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XIII Bibliografia   .................................................................................................................  XVII Wykaz orzecznictwa   .................................................................................................  XXXI Wprowadzenie   ...........................................................................................................  XXXV Rozdział I. Konstytucyjny i międzynarodowy standard ochrony prawa do wolności osobistej człowieka   ......................................................................  § 1.  Uwagi wstępne ..............................................................................................  § 2.  Prawo do wolności osobistej jako przedmiot ochrony prawnej.   Standard konstytucyjny ..............................................................................      I.  Konstytucyjne gwarancje wolności osobistej. Granice   ingerencji ustawodawczej w prawo do wolności osobistej   w świetle rozdziału II Konstytucji RP ...........................................  II.  Zasada proporcjonalności i wynikające z niej klauzule   ograniczające korzystanie z wolności osobistej człowieka   (art. 31 Konstytucji RP) ....................................................................  § 3.  Zatrzymanie na gruncie międzynarodowych źródeł ochrony praw  człowieka .......................................................................................................    I.  Warunki ingerencji w prawo do wolności i bezpieczeństwa   osobistego ...........................................................................................    II.  Przesłanki zatrzymania w międzynarodowych źródłach   ochrony praw człowieka. Poglądy doktryny i orzecznictwo  strasburskie ........................................................................................  Rozdział II. Charakter prawny zatrzymania osoby w procesie karnym   .....  § 1.  Założenia terminologiczne .........................................................................  § 2.  Analiza funkcji zatrzymania osoby ..........................................................    I.  Cele (zadania) ujęcia osoby, zatrzymania policyjnego oraz   zatrzymania prokuratorskiego .......................................................  1.  Określenie funkcji procesowych ...............................................  2.  Ustalenie funkcji pozaprocesowych (akcesoryjnych)............  3.  Zatrzymanie sprawcy przemocy w rodzinie ...........................  4.  Zatrzymanie kierownika urzędu konsularnego lub innych  urzędników konsularnych państw obcych  .............................  1 1 5 7 11 17 17 23 39 39 48 50 53 55 60 63 VII
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zatrzymanie osoby w polskim procesie karnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: