Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00703 009508 11016024 na godz. na dobę w sumie
Zawarcie i zatwierdzenie układu w postępowaniu upadłościowym - ebook/pdf
Zawarcie i zatwierdzenie układu w postępowaniu upadłościowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 266
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2398-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny,elementy prawno porównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa).A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach.

Opracowanie dotyczy problematyki związanej z zawarciem i zatwierdzeniem układu w postępowaniu upadłościowym. Przedstawiono w nim obecnie obowiązujący model postępowania upadłościowego, w którym odstąpiono od odrębności pomiędzy postępowaniem upadłościowym prowadzonym w celu likwidacji majątku dłużnika a postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu. Wskazano także cele postępowania upadłościowego w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem celów układu.

Praca obejmuje również charakterystykę prawną propozycji układowych i układu, który stanowi samodzielną (sui generis) instytucję prawa upadłościowego, składającą się z kilku odrębnych elementów, z których każdy jest w tym samym stopniu niezbędny do wywołania przez układ skutków prawnych.W rozprawie odniesiono się także do kwestii związanych z przeprowadzeniem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu oraz zawarciem układu na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ZAWARCIE I ZATWIERDZENIE UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM BARTŁOMIEJ JOCHEMCZYK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE BART£OMIEJ JOCHEMCZYK · ZAWARCIE I ZATWIERDZENIE UK£ADU W POSTÊPOWANIU UPAD£OŒCIOWYM W sprzedaży: S. Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. KOMENTARZ, wyd. 7 Duże Komentarze Becka R. Adamus UPDAŁOŚĆ A PRZEWŁASZCZENIE NA ZABEZPIECZENIE. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka A. Zieliński POSTĘPOWANIE CYWILNE. KOMPENDIUM, wyd. 12 Skrypty Becka D. Chrapoński WYŁĄCZENIA Z MASY UPADŁOŚCI Monografie Prawnicze D. Łubowski (wprow.) PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. INSOLVENZ- UND SANIERUNGSRECHT, wyd. 2 Tłumaczenia Tekstów Ustaw M. Bińkowska, K. Niemirska-Fido, R.A. Walewander (tł.) THE BANKRUPTCY AND REORGANISATION LAW. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 2 Nowe Tłumaczenia Tekstów Ustaw PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 15 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl ZAWARCIE I ZATWIERDZENIE UK£ADU W POSTÊPOWANIU UPAD£OŒCIOWYM BART£OMIEJ JOCHEMCZYK Redakcja: Katarzyna Iwaniuk ã Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-1748-9 ISBN e-book 978-83-255-2398-5 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów .................................................................................................... Wykaz literatury ................................................................................................. XI XV Wykaz orzecznictwa ......................................................................................... XXIII Wstęp......................................................................................................................... XXV Rozdział I. Postępowanie upadłościowe a układ ............................. § 1. Zagadnienia wstępne ............................................................................ § 2. Rodzaje postępowań ............................................................................. § 3. Cele postępowania upadłościowego............................................... § 4. Cele układu ............................................................................................... I. Cel układu w czasie obowiązywania Prawa upadłoś- ciowego i Prawa o postępowaniu układowem ................ 1. Ochrona interesów dłużnika jako cel układu .............. II. Stanowisko doktryny odnoszące się do celów układu po wejściu w życie Prawa upadłościowego i naprawczego .............................................................................. III. Cele niemieckiego postępowania w przedmiocie niewypłacalności......................................................................... 1. Cel planu insolwencyjnego w prawie niemieckim ... IV. Określenie celu układu na tle Prawa upadłościowego i naprawczego .............................................................................. 1. Ochrona interesów wierzycieli jako podstawowy cel układu................................................................................. 2. Zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika .................................................................................... § 5. Rodzaje układów..................................................................................... I. Układy restrukturyzacyjne....................................................... II. Układ likwidacyjny ..................................................................... § 6. Treść układu ............................................................................................. Rozdział II. Postępowanie z możliwością zawarcia układu....... § 1. Przesłanki wszczęcia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu ........................................................ I. Niewypłacalność ......................................................................... 1 1 3 6 8 10 11 13 16 16 18 19 31 33 34 35 37 41 41 42 V Spis treści II. Przesłanki wynikające z przepisów art. 14 ust. 1 i 2 PrUpNapr ..................................................................... § 2. Zakres przedmiotowy układu ............................................................ I. Wierzytelności zabezpieczone powierniczo .................... II. Wierzytelności niepieniężne .................................................. III. Wierzytelności nieobjęte układem ....................................... 1. Należności alimentacyjne ................................................... 2. Renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci ............................................................................... 3. Wierzytelności o wydanie mienia .................................. 4. Wierzytelności, które za zgodą sędziego-komisarza zostały spłacone..................................................................... 5. Wierzytelności, za które upadły odpowiada w związku z nabyciem spadku po ogłoszeniu upadłości, po wejściu spadku do masy upadłości .... 6. Składki na ubezpieczenie społeczne .............................. 7. Wierzytelności z tytułu umów szczegółowych zawartych w wykonaniu umowy ramowej ................. 8. Wierzytelności ze stosunku pracy................................... 9. Wierzytelności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską ................................................................. IV. Skutki wyłączenia niektórych wierzytelności z układu........................................................................................... 1. Kwestie związane z potrąceniem w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu ..................................................................... § 3. Propozycje układowe ............................................................................ I. Podmioty uprawnione do składania propozycji układowych ................................................................................... II. Sposoby restrukturyzacji zobowiązań upadłego zawarte w treści propozycji układowych........................... 1. Odroczenie wykonania zobowiązań............................... 2. Rozłożenie spłaty długów na raty.................................... 3. Zmniejszenie sumy długów ............................................... 4. Konwersja wierzytelności na udziały lub akcje.......... 5. Zmiana, zamiana lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność .............. 6. Układ likwidacyjny ................................................................ 7. Zaspokojenie wierzycieli z zysku przedsiębiorstwa upadłego................................................................................... 8. Inne propozycje układowe................................................. 49 54 56 63 67 68 68 69 71 72 73 74 75 78 79 80 87 87 91 94 94 95 96 101 101 103 104 VI Spis treści III. Uzasadnienie propozycji układowych................................. 105 § 4. Lista wierzycieli obejmująca poszczególne kategorie ich interesów.................................................................................................. Rozdział III. Zawarcie układu ..................................................................... § 1. Zagadnienia wstępne ............................................................................ § 2. Zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu ................... 108 117 117 117 I. Termin do zwołania zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu............................................................. 118 II. Sposób zawiadomienia wierzycieli o zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w celu zawarcia układu ................ 119 III. Kategorie wierzycieli mających prawo do uczestnic- twa w zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w celu zawarcia układu ........................................................................... IV. Przebieg zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu zawarcia układu ........................................................................... § 3. Głosowanie nad układem .................................................................... I. Kategorie wierzycieli mających prawo wzięcia udziału w głosowaniu................................................................................ II. Obowiązek dostarczenia przed głosowaniem nad układem dokumentów określonych w art. 284 PrUpNapr.................................................................. III. Głosowanie przez pełnomocnika.......................................... IV. Głosowanie pisemne.................................................................. V. Odroczenie głosowania nad układem ................................. § 4. Przyjęcie układu ...................................................................................... Rozdział IV. Zatwierdzenie układu .......................................................... § 1. Zagadnienia wstępne ............................................................................ § 2. Rozprawa w celu zatwierdzenia układu ........................................ I. Zawiadomienie o terminie rozprawy .................................. II. Zarzuty przeciwko układowi .................................................. 119 121 125 125 126 128 129 130 130 137 137 138 139 141 1. Podmioty uprawnione do zgłoszenia zarzutów przeciw układowi ................................................................. 142 § 3. Postanowienie sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu ........................................................................................................ I. Przyczyny odmowy zatwierdzenia układu......................... 145 146 1. Obligatoryjne przyczyny odmowy zatwierdzenia układu........................................................................................ 146 2. Fakultatywna przesłanka odmowy zatwierdzenia układu........................................................................................ § 4. Skutki odmowy zatwierdzenia układu przez sąd........................ § 5. Skutki zatwierdzenia układu .............................................................. 148 149 150 VII Spis treści I. Skutki zatwierdzenia układu przewidującego konwersję wierzytelności na udziały lub akcje spółki będącej upadłym ......................................................................... § 6. Postanowienie o wykonaniu układu ............................................... Rozdział V. Charakter prawny propozycji układowych i układu.............................................................................................................. § 1. Zagadnienia wstępne ............................................................................ § 2. Charakter prawny propozycji układowych................................... § 3. Charakter prawny układu.................................................................... I. Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego układu na tle Prawa upadłościowego i Prawa o postępowaniu układowem................................................... II. Stanowisko orzecznictwa......................................................... III. Poglądy doktryny na tle Prawa upadłościowego 156 159 161 161 161 164 166 168 i naprawczego .............................................................................. 170 IV. Stanowisko doktryny niemieckiej co do charakteru prawnego planu insolwencyjnego ....................................... V. Określenie charakteru prawnego układu ......................... Rozdział VI. Układ na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli ... § 1. Podstawy zwołania wstępnego zgromadzenia wierzycieli ..... 171 173 177 177 I. Pozytywna przesłanka zwołania wstępnego zgromadzenia wierzycieli ........................................................ 180 II. Negatywne przesłanki zwoływania wstępnego zgromadzenia wierzycieli ........................................................ § 2. Sposób zwołania wstępnego zgromadzenia wierzycieli.......... 186 190 I. Sposób zwołania wstępnego zgromadzenia wierzycieli, którego przedmiotem ma być zawarcie układu.............................................................................................. § 3. Uczestnicy wstępnego zgromadzenia wierzycieli ..................... I. Dłużnik............................................................................................ II. Tymczasowy nadzorca sądowy albo zarządca przymusowy.................................................................................. III. Wierzyciele .................................................................................... 1. Wierzyciele, których wierzytelności stwierdzone są tytułami egzekucyjnymi ................................................ 2. Inni wierzyciele...................................................................... § 4. Kompetencje wstępnego zgromadzenia wierzycieli ................ § 5. Przebieg wstępnego zgromadzenia wierzycieli.......................... I. Spis wierzytelności..................................................................... II. Podejmowanie uchwał na wstępnym zgromadzeniu 192 193 194 195 196 196 199 201 202 204 wierzycieli...................................................................................... 208 VIII Spis treści 1. Wyłączenie od głosowania na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli.................................................. III. Uchwały wstępnego zgromadzenia wierzycieli niedo- tyczące zawarcia układu na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli...................................................................................... IV. Uchwała wstępnego zgromadzenia wierzycieli w przedmiocie zawarcia układu............................................ 1. Podział wierzycieli na kategorie....................................... 2. Wstępne propozycje układowe ........................................ 3. Propozycje układowe ........................................................... 4. Głosowanie nad układem na wstępnym 210 211 213 213 214 217 zgromadzeniu wierzycieli.................................................. 218 § 6. Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu wraz z postanowieniem o zatwierdzeniu układu ........................................................................................................ I. Zaskarżanie i uchylenie postanowienia o zatwierdze- niu układu zawartego na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli...................................................................................... § 7. Skutki układu zawartego na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli ................................................................................................ Podsumowanie ................................................................................................... Indeks rzeczowy ................................................................................................. 219 221 222 223 235 IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów InsO........................................ KC ........................................... KP............................................ KPC......................................... KRO........................................ KSCU...................................... KSH......................................... KZ............................................ OchrKonkurU .................... PrPostUkł.............................. PrUp ....................................... PrUpNapr ............................. SysUbSpołU ......................... ustawa z 5.10.1994 r. – Insolvenzordnung (BGBl. I, s. 2866) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlo- wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 593 ze zm. i ze sprost.) ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o postępowaniu układo- wem (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) XI Wykaz skrótów 2. Organy, instytucje i organizacje NSA ........................................ Naczelny Sąd Administracyjny SA ............................................ SN ............................................ UOKiK................................... Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy 3. Czasopisma i publikatory Apel. W-wa ........................... Apelacja Warszawska AUL ......................................... Acta Universitatis Lodziensis FI ............................................. KPP ......................................... Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ........................................ Monitor Prawniczy NP ........................................... Nowe Prawo OSA ........................................ Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB ...................................... Orzecznictwo Sądów Administracyjnych Folia Iuridica Białystok OSN ........................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS ............................ Orzecznictwo Sądów Polskich Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC ..................................... Orzecznictwo Sądów Polskich Izba Cywilna OSNCP................................... Orzecznictwo Sądów Polskich Izba Cywilna i Pracy OSP ......................................... Orzecznictwo Sądów Polskich Pal. .......................................... Palestra PiP ........................................... PiZS......................................... PL ............................................ Przegląd Legislacyjny PPC ......................................... Polski Proces Cywilny PPH......................................... Pr. Bank. ................................ Prawo Bankowe Pr. Sp. ..................................... Prawo Spółek Przeg. PC............................... Przegląd Prawa Cywilnego PS ............................................ Przegląd Sądowy PUG ........................................ R. Pr. ....................................... Radca Prawny Rej. SP ............................................ ......................................... Rejent Studia Prawnicze Państwo i Prawo Praca i Zabezpieczenie Społeczne Przegląd Prawa Handlowego Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego XII Wykaz skrótów artykuł (-y) litera 4. Inne skróty art. .......................................... lit. ............................................ niepubl. ................................ niepublikowany (-a) Nr ............................................ numer pkt .......................................... punkt poz. ........................................ pozycja r. .............................................. s. .............................................. spółka z o.o. ........................ t. .............................................. ust. .......................................... ustęp (-y) w. ............................................ wiek z. .............................................. zd. ........................................... zob. ........................................ rok strona (-y) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tom zeszyt zdanie zobacz XIII Wykaz literatury R. Adamus, Głosowanie nad układem w świetle przepisów prawa upadłoś- ciowego i naprawczego. Glosa do uchwały SN z 29.11.2006 r., III CZP 90/06, OSNC 2007, Nr 7–8, poz. 110, Pr. Sp. 2008, Nr 3 Wykaz literatury Wykaz literatury R. Adamus, Kredyt a upadłość z możliwością zawarcia układu z zarządem własnym upadłego, Pr. Bank. 2006, Nr 7–8 R. Adamus, Skutki układu spółki jawnej zawartego w postępowaniu upadłościowym albo naprawczym dla praw wierzycieli wobec wspólni- ków spółki jawnej, Rej. 2007, Nr 6 M. Allerhand, Prawo układowe. Komentarz. Orzecznictwo, Bielsko-Biała 1999 M. Allerhand, Prawo upadłościowe. Komentarz. Orzecznictwo, Bielsko-Biała 1999 Sz. Arnold, Prawo o postępowaniu układowym wraz z przepisami związko- wymi, Kraków 1936 K. Babiarz-Mikulska, Wierzyciele w prawie upadłościowym – ogólna cha- rakterystyka i klasyfikacja na gruncie prawa upadłościowego i napraw- czego, Pr. Sp. 2004, Nr 7–8 M. Balz, H.-G. Landfermann, Die neuen Insolvenzgesetze. Mit Einleitung und den amtlichen Materialien, Düsseldorf 1999 G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia, t. 1, Zo- bowiązania, Warszawa 2007 G. Bieniek, Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych, PiZS 1992, Nr 12 E. Braun (red.), Insolvenzordnung (InsO). Kommentar, Monachium 2002 E. Braun, W. Uhlenbruck, Unternehmensinsolvenz, Düsseldorf 1997 J. Brol, Podstawowe kierunki zmian w postępowaniu upadłościowym, PPH 2003, Nr 8 J. Brol, Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu – wybra- ne problemy prawne, PPH 2003, Nr 12 J. Brol, Prawo upadłościowe w świetle praktyki sądowej, Warszawa 1995 J. Brol (red.), Niemieckie Prawo insolwencyjne, Warszawa 1996 O. Buber, Polskie prawo upadłościowe, Warszawa 1936 W. Chabasiewicz, Przewłaszczenie na zabezpieczenie a postępowanie ukła- dowe, MoP 2002, Nr 14 J. Chyczewska, Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie w świetle prawa upadłościowego i naprawczego, PPH 2008, Nr 2 XV Wykaz literatury S. Cieślak, Charakterystyka pojęć wierzyciela upadłościowego, wierzytelno- ści upadłościowej oraz sposobu zaspokojenia wierzytelności upadłościo- wej, PPH 1997, Nr 12 W. Czachórski, Czynności prawne przyczynowe i oderwane w polskim pra- wie cywilnym, Warszawa 1952 W. Czachórski, Prawo zobowiązań w zarysie, Warszawa 1968 D. Czajka, Układ w postępowaniu układowym, Warszawa 2002 M. Derejczyk, A. Kudłaszczyk, Zabezpieczenia osobiste i rzeczowe wierzy- telności w praktyce, Bydgoszcz 2000 K.-J. Dinstühler, Der Insolvenzplan, Zeitschrift für das gesamte Insolvenz- recht 1998 S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierw- sza. Część ogólna, Warszawa 2007 A. Doliwa, M. Pannert, Powiernicze przeniesienie prawa podmiotowego a upadłość jednej ze stron stosunku powiernictwa, MoP 2002, Nr 17 G. Domański, Konwersja długu na kapitał, aport czy potrącenie?, PPH 1996, Nr 4 T. Dybowski (red.), System Prawa Prywatnego, t. III, Prawo rzeczowe, War- szawa 2003 D. Eickmann, A. Flessner, F. Irschlinger, H.-P. Kirchof, G. Kreft, H.-G. Landfer- mann, W. Marotzke, G. Stephan, Heidelberger Kommentar zur Insolvenz- ordnung, Heidelberg 2006 K. Flaga-Gieruszyńska, Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa 2004 M.C. Frege, U. Keller, E. Riedel, Insolvenzrecht, Monachium 2002 K. Gandor, [w:] W. Czachórski (red.), System Prawa Cywilnego, t. 3, cz. 1, Pra- wo zobowiązań – część ogólna, Wrocław 1981 W. Gawlas, W. Jonsik, Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układo- wem, Poznań 1935 M. Glabas, Wpływ postępowania układowego na późniejszą upadłość dłużni- ka, Pr. Sp. 1997, Nr 5 J. Gołaczyński, Przeniesienie własności nieruchomości na zabezpieczenie, Rej. 1994, Nr 5 J. Gołaczyński, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Warszawa 2004 J. Gołaczyński, Przewłaszczenie ruchomości na zabezpieczenie, Rej. 1995, Nr 1 P. Grabowski, Przelew wierzytelności przyszłych, MoP 2000, Nr 9 W. Grzybowski, [w:] W. Czachórski (red.), System Prawa Cywilnego, t. 1, Część ogólna, Wrocław 1974 S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2005 S. Gurgul, Prawo upadłościowe i układowe. Komentarz, Warszawa 2000 XVI Wykaz literatury S. Gurgul, Układ w postępowaniu upadłościowym, MoP 2007, Nr 2 S. Gurgul, Zgłoszenie i zaspokojenie wierzytelności alimentacyjnych w po- stępowaniu upadłościowym i układowym, PS 2002, Nr 11–12 M. Gutowski, Umowa opcji, Kraków 2003 J. Gwiazdomorski, „Alimentacyjny” obowiązek między małżonkami, Warsza- wa 1970 H. Hess, Insolvenzrecht. Großkommentar in drei Bänden, Band I, Kommen- tar §§ 1–112 InsO, Heidelberg 2007 A. Hrycaj, Odpowiedzialność syndyka masy upadłości, Pr. Sp. 2003, Nr 9 A. Hrycaj, Wstępne zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu upadłościo- wym, Pr. Sp. 2004, Nr 5 J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1998 A. Jakubecki, Glosa do uchwały SN z 11.10.2003 r., III CZP 53/03, OSNC 2004, Nr 11, MoP 2004, Nr 18 A. Jakubecki, J. Mojak, E. Niezbecka, Prawne zabezpieczenie kredytów, Lublin 1996 A. Jakubecki, Prawo upadłościowe i naprawcze ze skorowidzem, Kraków 2003 A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Kra- ków 2006 P. Janda, Skutki ogłoszenia upadłości dla umowy przewłaszczenia na zabez- pieczenie, MoP 2003, Nr 17 P. Janda, Wyłączenia z masy upadłości – podobieństwa i różnice nowego P. J. i starego prawa upadłościowego, Pr. Sp. 2003, Nr 5 Janda, Zaspokojenie roszczeń wierzycieli upadłościowego, PiP 2005, z. 10 Jankowski, Przebieg postępowania egzekucyjnego, upadłościowego i układowego. Struktura postępowań w ujęciu dynamicznym, Kraków 1999 jako cel postępowania A. Jarocha, I. Pietrzak, M. Sachajko, Charakter prawny nadzorcy sądowego w świetle przepisów prawa upadłościowego, Pr. Sp. 2005, Nr 9 A. Jarocha, I. Pietrzak, M. Sachajko, Analiza porównawcza instytucji nadzor- cy sądowego, syndyka masy upadłości i zarządcy przymusowego przed- siębiorstwa, Pr. Sp. 2005, Nr 10 A. Jarocha, I. Pietrzak, Zaspokojenie wierzycieli przez przejęcie majątku upadłego, Pr. Sp. 2006, Nr 5 M. Jasińska, Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalno- ści dłużnika. Art. 527–534 KC. Komentarz, Warszawa 2004 A. Kappes, Wybrane problemy stosowania zabezpieczeń wierzytelności na zbiorze rzeczy o zmiennym składzie, Pal. 1995, Nr 5–6 XVII Wykaz literatury A. Karolak, Konwersja wierzytelności na udziały w spółce z o.o., Prawo Przedsiębiorcy 2006, Nr 2 A. Kędzierska-Cieślak, Powiernictwo. Próba określenia konstrukcji prawnej, PiP 1977, z. 8–9 T. Kohorewicz, Postępowanie układowe jako instrument naprawczy (wątpli- wości na tle stosowania), Pr. Sp. 2000, Nr 3 J. Korzonek, Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym. Ko- mentarz, Kraków 1935 (przedruk Wrocław 1992) O. Kowalewski, R.L. Kwaśnicki, Tysiące „ustawowych bankrutów” – uwagi na tle Prawa upadłościowego i naprawczego odnośnie do terminu „nie- wypłacalność”, MoP 2007, Nr 20 J. Kruczalak-Jankowska, Zdolność upadłościowa i podstawy ogłoszenia upadłości w projekcie zmian prawa upadłościowego i naprawczego, PPH 2007, Nr 1 H.-G. Landfermann, Najważniejsze problemy reformy niemieckiego prawa o niewypłacalności, [w:] J. Brol (red.), Niemieckie Prawo insolwencyjne, Warszawa 1996 G. Lauter, Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym. Ko- mentarz, Warszawa 1935 M. Litwińska, Glosa do wyroku SN z 12.5.1998 r., II CKN 745/97, OSNC 1999, Nr 1, poz. 9, PPH 1999, Nr 8 R. Longchamps de Berier, Polskie prawo cywilne. Zobowiązania, Poznań 1999 E. Łętowska, Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 1997 E. Majwald-Lasota, Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie, Rej. 2003, Nr 3 W. Michalewicz, Obligatoryjne składniki propozycji układowych, R. Pr. 1995, Nr 4 Z. Miczek, Glosa do uchwały SN z 4.3.2005 r., III CZP 95/04, OSNC 2006, Nr 2, poz. 25, Glosa 2006, Nr 3 Z. Miczek, Sytuacja prawna wierzyciela niepieniężnego w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, PPH 2005, Nr 4 J. Mojak, Obrót wierzytelnościami, Warszawa 2004 J. Mojak, Obrót wierzytelnościami. Podstawowe zagadnienia prawne, Lublin 1998 P. Nazarewicz, Układ w postępowaniu upadłościowym (I), PPH 1994, Nr 1 P. Nazarewicz, Układ w postępowaniu upadłościowym (II), PPH 1994, Nr 2 E. Niezbecka, A. Jakubecki, J. Mojak, Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych, Kraków 2000 K. Oplustil, Wierzytelność wobec spółki kapitałowej jako przedmiot potrące- nia i konwersji, PPH 2002, Nr 2 XVIII Wykaz literatury R. Pabis, Spór o zakres zabezpieczenia majątku upadającego dłużnika, Pr. Sp. 2006, Nr 3 J. Pałys, Lista wierzytelności w postępowaniu układowym, MoP 2001, Nr 24 G. Pape, W. Uhlenbruck, Insolvenzrecht, Monachium 2002 D. Pawłyszcze, Postępowanie układowe – skutki prawne dla wierzycieli, PPH 1994, Nr 1 M. Pazdan, Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, KPP 2002, Nr 1 M. Pazdan, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Rej. 1994, Nr 1 J.S. Petraniuk, Upadłość i jej podstawy w prawie upadłościowym i napraw- czym, PPH 2003, Nr 12 K. Piasecki, Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym. Ko- mentarz, Bydgoszcz 1992 K. Piasecki, Ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warsza- wa 2004 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 2004 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1–44911, t. 1, Warszawa 2008 J. Pisuliński, Glosa do wyroku SN z 8.3.2002 r., III CKN 748/00, OSP 2003, Nr 3, poz. 37 P. Pogonowski, Dopuszczalność zażalenia w postępowaniu upadłościowym, PPH 2005, Nr 12 P. Pogonowski, Potrącenie w prawie upadłościowym (Wybrane problemy nowej regulacji na tle dotychczasowego orzecznictwa i poglądów doktry- ny), Pr. Sp. 2004, Nr 1 P. Pogonowski, Zdolność układowa według polskiego prawa o postępowa- niu układowym, Pr. Sp. 1999, Nr 2 M. Pyziak-Szafnicka, Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużni- ka, Warszawa 1995 M. Pyziak-Szafnicka, Potrącenie w prawie cywilnym, Kraków 2002 M. Pyziak-Szafnicka, Uznanie długu, Łódź 1995 W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo Spółek, Bydgoszcz–Kraków 2003 Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, t. II, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2002 Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1999 S. Rudnicki, Hipoteka, zastaw i przewłaszczenie, Poznań–Kluczbork 1999 S. Rudnicki, Zabezpieczenie majątkowe wierzytelności pieniężnych, Zielona Góra 1993 M. Rytwińska, Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, Warszawa 2007 W. Schiessler, Der Insolvenzplan, Gieseking 1997 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zawarcie i zatwierdzenie układu w postępowaniu upadłościowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: