Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00539 010290 10709860 na godz. na dobę w sumie
Zawarcie umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowych sprzedaży towarów - ebook/pdf
Zawarcie umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowych sprzedaży towarów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 243
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7895-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia przedstawia doniosłą pod względem jurydycznym i praktycznym problematykę zawarcia umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (ang. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods). W monografii dokonano interpretacji postanowień konwencji dotyczących zawarcia umowy drogą oferty oraz rekonstrukcji norm prawnych wiążących podmioty, do których znajdują zastosowanie postanowienia tego aktu. Poprawności tego zabiegu służyły ustalenia, co do reguł zawierania umowy drogą oferty w systemie prawnym common law i prawa kontynentalnego, zgodnie z powszechnie akceptowanym poglądem o zakotwiczeniu systemu konwencyjnego w tych właśnie źródłach prawa.

Książka jest skierowana do ludzi nauki zainteresowanych problematyką zawarcia międzynarodowej umowy sprzedaży. Ze względu na ujęcie problematyki, publikacja może być również inspiracji dla twórców projektów prawnych. Monografia adresowana jest także do studentów, doktorantów oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego oraz handlowego. Może być ona również wykorzystana w praktyce orzeczniczej sądów oraz pracy przedsiębiorców, adwokatów oraz radców prawnych.

Mateusz Dróżdż – adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Wykładowca programu International Legal Studies w Salzburgu. Ukończył kursy na Saint Joseph’s University w Filadelfii, Salzburg Universitat, Center for International Legal Skills w Salzburgu oraz Cambridge School of English. Założyciel kancelarii prawnej Mateusz Dróżdż Kancelaria Radcy Prawnego. Wcześniej pracował m.in. w amerykańskiej kancelarii McDonald Hopkins w Cleveland.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Zawarcie umowy w drodZe oferty na podstawie konwencji narodów ZjednocZonych o umowach międZynarodowej sprZedaży towarów Mateusz DróżDż Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MATEUSZ DRÓŻDŻ • ZAWARCIE UMOWY W DRODZE OFERTY NA PODSTAWIE KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH O UMOWACH MIĘDZYNARODOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Marcin Zięba PODMIOTOWOŚĆ PRAWNA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Roman Zdybel FUNKCJA WYKRYWCZA I DOWODOWA POSTĘPOWANIA KARNEGO Hanna Frąckowiak POSTĘPOWANIE PRZED WOJEWÓDZKĄ KOMISJĄ DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH Sabina Kubsik PRZEDKONTRAKTOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Z TYTUŁU NIEUCZCIWYCH NEGOCJACJI Beata Stępień-Załucka SPRAWOWANIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY W POLSCE www.ksiegarnia.beck.pl ZAWARCIE UMOWY W DRODZE OFERTY NA PODSTAWIE KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH O UMOWACH MIĘDZYNARODOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW MATEUSZ DRÓŻDŻ WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7894-7 ISBN e-book 978-83-255-7895-4 Ukochanym Rodzicom oraz Bratu Spis treści XI Przedmowa ................................................................................................................. XV Wykaz skrótów .......................................................................................................... XIX Wykaz literatury ....................................................................................................... Wykaz orzecznictwa ................................................................................................ XXXIII 1 Rozdział 1. Umowa sprzedaży jako źródło stosunku prywatnoprawnego .. 1 § 1. Umowa sprzedaży – geneza i definicje legalne .................................... I. Geneza umowy sprzedaży .............................................................. 1 4 II. Definicja legalna umowy sprzedaży .............................................. § 2. Zasady i zwyczaje lex mercatoria jako podstawy kształtujące jednolite normy kontraktu międzynarodowego ................................... I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Geneza lex mercatoria ..................................................................... III. Zakres lex mercatoria ...................................................................... IV. Cechy lex mercatoria ....................................................................... V. Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów – jedno ze źródeł „prawa kupców” .............................. Rozdział 2. Ogólna charakterystyka Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów ................................... § 1. Powstanie konwencji wiedeńskiej .......................................................... § 2. Konwencja wiedeńska jako umowa międzynarodowa prawa publicznego ................................................................................................. § 3. Zakres konwencji wiedeńskiej ................................................................. § 4. Sprzedaż towarów jako przedmiot regulacji prawnej ......................... § 5. Międzynarodowy charakter kontraktu sprzedaży ................................ § 6. Znaczenie autonomii stron dla zastosowania i zakresu konwencji wiedeńskiej .................................................................................................. § 7. Sposoby zawarcia umowy na podstawie konwencji wiedeńskiej ....... Rozdział 3. Złożenie oferty na podstawie regulacji normatywnej konwencji wiedeńskiej ...................................................................................... § 1. Uniwersalny charakter oferty .................................................................. § 2. Pojęcie oferty .............................................................................................. § 3. Stanowczy zamiar zawarcia umowy ....................................................... I. Uwagi wstępne ................................................................................. 6 6 7 10 12 14 17 17 21 23 25 29 32 36 49 49 50 53 53 VII Spis treści II. Stanowczość oferty w systemie common law ............................... III. Stanowczość oferty w systemie prawa kontynentalnego ........... IV. Stanowczość oferty w konwencji wiedeńskiej ............................. 1. Zaproszenie do składania ofert lub rozpoczęcia negocjacji 2. Skierowanie oferty do oznaczonej osoby lub grupy osób ... § 4. Treść oferty ................................................................................................. I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Treść oferty w systemie common law ........................................... III. Treść oferty w systemie kontynentalnym .................................... IV. Treść oferty w konwencji wiedeńskiej .......................................... 1. Określenie towaru ..................................................................... 2. Określenie ilości ........................................................................ V. Określenie ceny ................................................................................ 1. Uwagi wstępne ........................................................................... 2. Obowiązek określenia ceny w poszczególnych systemach prawnych .................................................................................... 3. Obowiązek określenia ceny w konwencji wiedeńskiej ........ § 5. Wzorce umowne ........................................................................................ I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Wzorce umowne na gruncie konwencji wiedeńskiej ................. III. Kolizja wzorców umownych na gruncie konwencji wiedeńskiej ........................................................................................ § 6. Skuteczność oferty ..................................................................................... I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Skuteczność oferty w konwencji wiedeńskiej .............................. Rozdział 4. Cofnięcie i odwołanie oferty ............................................................ § 1. Cofnięcie oferty – ogólna charakterystyka ............................................ § 2. Cofnięcie oferty w konwencji wiedeńskiej ............................................ § 3. Odwołanie oferty – ogólna charakterystyka ......................................... § 4. Odwołalność oferty w systemie kontynentalnym ................................ § 5. Odwołalność oferty w systemie common law ....................................... § 6. Odwołalność oferty w konwencji wiedeńskiej ...................................... § 7. Nieodwołalność oferty w konwencji wiedeńskiej ................................ Rozdział 5. Przyjęcie oferty ................................................................................... § 1. Fakultatywny charakter przyjęcia oferty ............................................... I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Odrzucenie oferty w konwencji wiedeńskiej ............................... § 2. Ogólna charakterystyka przyjęcia oferty ............................................... § 3. Przyjęcie oferty w drodze oświadczenia zawierającego znaki słowne .......................................................................................................... § 4. Przyjęcie oferty wynikające z formuł pozajęzykowych ....................... VIII 54 60 66 74 80 84 84 86 90 93 95 97 100 100 101 103 109 109 112 115 117 117 121 127 127 128 130 131 133 136 139 145 145 145 147 148 152 153 Spis treści § 5. Wykonanie (przystąpienie do wykonania) umowy ............................. § 6. Milczenie oraz bezczynność oblata ........................................................ § 7. Skuteczność przyjęcia oferty – ogólna charakterystyka ...................... § 8. Skuteczność przyjęcia oferty w konwencji wiedeńskiej ...................... § 9. Spóźnione przyjęcie oferty – ogólna charakterystyka ......................... § 10. Spóźnione przyjęcie oferty w konwencji wiedeńskiej ......................... I. Spóźnione wysłanie akceptacji ...................................................... II. Spóźnione doręczenie akceptacji ................................................... § 11. Wycofanie przyjęcia oferty – ogólna charakterystyka ......................... § 12. Wycofanie przyjęcia oferty w konwencji wiedeńskiej ......................... § 13. Modyfikujące przyjęcie oferty – ogólna charakterystyka .................... § 14. Zmiany lub uzupełnienia oferty ............................................................. § 15. Istotność zmian i konsekwencje z tym związane ................................. § 16. Istotne zmiany oraz uzupełnienia w systemie common law ............... § 17. Istotne zmiany oraz uzupełnienia w systemie prawa kontynentalnego ........................................................................................ § 18. Istotne zmiany i uzupełnienia na podstawie konwencji wiedeńskiej Podsumowanie i wnioski ........................................................................................ Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 156 160 165 169 173 177 177 179 180 182 183 184 185 186 188 190 195 199 IX Przedmowa „Międzynarodowa unifikacja prawa w dziedzinie umowy sprzedaży stała się postulatem naszych czasów. Ma ona doprowadzić do likwidacji sprzeczności między międzynarodowym charakterem stosunków w handlu międzynarodowym a krajowym ich uregulowaniem”. prof. Jerzy Jakubowski We współczesnym świecie zaobserwować można stały rozwój handlu międzynaro- dowego, który stawia przed jego uczestnikami, ale także twórcami reguł prawnych oraz interpretatorami nowe wyzwania. Sytuacja ta powoduje, że prawo prywatne czasów obecnych przeżywa okres intensywnych zmian. Coraz częściej rozwój ten oddziałuje na poszczególne porządki prawne. Jednakże to oddziaływanie sięga nie tylko systemów wewnętrznych, ale także przestrzeni prawnej, w której podejmuje się próbę stworze- nia wspólnych norm, niezależnych od granic państwowych. Ich charakter w doskonały sposób opisał prof. Jerzy Jakubowski w przedstawionym powyżej cytacie. Potrzebę regulacji wszelakiego rodzaju handlu dostrzeżono już w Imperium Rzym- skim, czego efektem były normy prywatnoprawne zwane ius gentium. O ich istocie oraz wielkim znaczeniu dla stosunków społecznych pisał także Monteskiusz, który w dziele O duchu praw podkreślał, że handel międzynarodowy jest wynikiem obopól- nego kompromisu, i wskazywał przy tym, iż w pierwszym rzędzie handel ten „skłania do pokoju”. Uznając doniosłość tego zjawiska, należy stwierdzić, że prawoznawstwo poświęca przedmiotowemu zagadnieniu coraz więcej uwagi. Ukoronowaniem procesu rozwoju międzynarodowego prawa handlowego było uchwalenie fundamentalnego dzieła – Konwencji Narodów Zjednoczonych o umo- wach międzynarodowej sprzedaży towarów (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG)1. Konwencja w dużej mierze ujednolica światowy obrót towarami i w znaczący sposób ingeruje w przebieg międzynarodo- wych transakcji handlowych. Stanowi też sztandarowy rezultat konwergencji systemów prawnych i przykład aktu prawnego, powstałego wskutek unifikacji prawa międzynaro- dowego. Przede wszystkim jednak, pomimo odmienności systemów prawnych, w kon- wencji podjęto próbę osiągnięcia spójności wprowadzonego sposobu kontraktowania. 1 Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) (Dz.U. z 1997 r. Nr 45, poz. 287); dalej: CISG, konwencja, konwencja wiedeńska. XI Przedmowa Należy mimo to wskazać, że problematyka stosowania CISG coraz częściej wzbu- dza liczne wątpliwości w praktyce. W wielu przypadkach dotyczą one właśnie etapu zawarcia umowy, który także wielokrotnie powoduje problemy w procesie unifikacji prawa. Z tego też powodu uregulowania tego etapu w konwencji zasługiwały na do- głębną analizę i szczegółowe omówienie. Tematyka opracowania była przedmiotem rozważań polskiej doktryny, przy czym najistotniejsze dla moich badań uznaję opracowania: W. Kocota, J. Napierały, M. Paz- dana oraz J. Rajskiego. Czas, który minął od analiz podjętych w tych dziełach, skłonił mnie do podjęcia wysiłku wypełnienia tej luki. Temat pracy ograniczono do analizy norm dotyczących zawarcia umowy w drodze oferty, ponieważ konwencja, według mojej opinii, reguluje wyłącznie taki tryb zawarcia umowy. W niniejszej rozprawie rozważaniami została objęta problematyka dotycząca m.in.: stanowczego zamiaru umowy, precyzyjności oferty, jej odrzucenia czy też przy- jęcia. Szczególną uwagę zwróciłem także na kwestię określenia ceny w ofercie. Celem pracy jest weryfikacja hipotezy, iż postanowienia konwencji kreują funkcjo- nalny tryb zawarcia umowy drogą oferty. Dla osiągnięcia tego celu podstawowym za- daniem badawczym było dokonanie interpretacji postanowień konwencji dotyczących zawarcia umowy drogą oferty i rekonstrukcja norm prawnych wiążących podmioty, do których znajdują zastosowanie postanowienia tego aktu. Poprawności tego zabiegu służyły ustalenia co do reguł zawierania umowy drogą oferty w systemie prawnym com- mon law i prawa kontynentalnego, zgodnie z powszechnie akceptowanym poglądem o zakotwiczeniu systemu konwencyjnego w tych właśnie źródłach prawa. Opracowanie przybliża również historyczny aspekt jej powstania, co ma dopro- wadzić do pełnego zrozumienia i właściwej interpretacji przepisów w niej zawartych. W pracy zasygnalizowałem także problemy praktyczne pojawiające się w momencie jej stosowania. W rozprawie przedstawiłem również różne opinie i zdania przedstawi- cieli doktryny oraz kluczowe stanowiska sądów dotyczące przede wszystkim zawarcia umowy na gruncie konwencji. Szczególną uwagę poświęciłem interpretacji prawnopo- równawczej, która stawowi badawczy punkt ciężkości, ponieważ w mojej ocenie do- piero dokonanie analizy uregulowań z innych systemów prawnych pozwala na prawi- dłowe zrozumienie norm wynikających z CISG. Rozważania przedstawione w rozprawie uwzględniają reguły tzw. progressive har- monization ‒ dokonywania interpretacji przepisów konwencji wiedeńskiej w świe- tle prawa wewnętrznego, jednakże uwzględniając przede wszystkim jej międzynaro- dowy charakter. W rozprawie zwracam szczególną uwagę na policentryczność syste- mów prawnych, tj. odmienność wewnętrzną wskazanych w pracy regulacji. W pracy uwzględniłem przede wszystkim przepisy m.in. polskiego KC oraz Bürgerliches Geset- zbuch, Code Civil, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, Uniform Commercial Code i Ob- ligationenrecht. Opisując poszczególne instytucje, odniosłem się także do regulacji za- wartych w ustawodawstwie: czeskim, rosyjskim i estońskim. W rozprawie przedstawi- łem również niektóre regulacje prawne z kodeksów krajów Ameryki Południowej oraz Azji. XII Przedmowa Oprócz badania prawa obcego kluczowa dla realizacji tematu była także kwerenda materiałów – zapisów protokolarnych z posiedzeń komitetów UNCITRAL, na których ostatecznie ustalono treść konwencji. Ważnym źródłem, pozwalającym na dokładną interpretację przepisów konwencji, były notatki oraz sprawozdania prywatne poszcze- gólnych uczestników komisji roboczych oraz konferencji dyplomatycznej, na której fi- nalnie ustalono treść tego aktu. Zostały one zebrane przede wszystkim w zbiorach bi- bliotek uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych. W pracy wykorzystałem liczne orzeczenia sądów powszechnych. Większość z nich pochodzi ze zbioru umieszczonego na stronie internetowej Pace University. Stanowią one bardzo ważny element interpretacji CISG, aczkolwiek należy podkreślić, że bardzo często sądy wykładają błędnie przepisy konwencji wyłącznie na gruncie przepisów we- wnętrznych danego ustawodawstwa. Celem przygotowania rozprawy przeprowadzono również studia nad literaturą obejmujące głównie poglądy doktryny niemieckiej, polskiej, brytyjskiej oraz amerykań- skiej. Część literatury stanowią prace z przełomu XX i XXI w., które „zapoczątkowały” badania w przedmiocie międzynarodowego prawa handlowego, ale także prawa kon- traktów. Stanowią one punkt wyjścia do opisu poszczególnych regulacji konwencji. Dokonane badania oraz analizy pozwalają stwierdzić, że proces zawierania mię- dzynarodowej umowy sprzedaży na gruncie CISG jest niezwykle interesujący zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia. Uwzględniając aspekt praktyczny konwencji, należy podkreślić, że stanowi ona jeden z najlepszych instrumentów praw- nych regulujących międzypaństwowe transakcje handlowe. Mimo odmienności sys- temu common law i kontynentalnego, udało się osiągnąć funkcjonalność wprowadzo- nego sposobu kontraktowania do jej treści. Coraz częściej jednak w praktyce strony wyłączają zastosowanie konwencji do wy- kreowanego przez nich stosunku prawnego. Przyczyną takiego rozwiązania są pojawia- jące się coraz częściej różnice zdań w piśmiennictwie, które dotyczą interpretacji CISG. Przedstawiciele poszczególnych doktryn zapominają jednak, iż interpretacja poszcze- gólnych przepisów konwencji wymaga znajomości norm zawartych także w innych sys- temach prawnych. Analiza przepisów CISG wyłącznie według norm konkretnego pań- stwa oraz zasad tam przyjętych jest błędem. Taka sytuacja ma jednak niejednokrotnie miejsce i powoduje bardzo liczne problemy w praktyce, a tym samym skłania strony umowy do przyjęcia norm wewnętrznych danego ustawodawstwa. Dlatego też niezbęd- nym jest kompleksowe przedstawienie problematyki ofertowego zawarcia umowy na podstawie CISG przy zastosowaniu autonomicznej metody interpretacji jej przepisów. Opracowanie niniejsze stanowi zmodyfikowaną wersję rozprawy doktorskiej pt. „Zawarcie umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczo- nych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów” przygotowanej w Katedrze Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego pod kierunkiem prof. Adama Olejniczaka, któ- rej recenzentami byli: prof. dr hab. Tomasz Sójka oraz prof. dr hab. Andrzej Szlęzak. Promotorowi składam podziękowanie za opiekę naukową oraz zawsze okazywaną po- moc, a recenzentom za pozytywną ocenę oraz bardzo cenne uwagi. Serdecznie podzię- XIII Przedmowa kowania kieruję także w stronę Rodziców, Brata, Jego Żony i wszystkich osób, które przyczyniły się do realizacji moich marzeń, w tym tych naukowych, a przede wszystkim za otrzymane od nich olbrzymie wsparcie. Stan prawny, literaturę i orzecznictwo uwzględniono na dzień 1 maja 2015 r. Warszawa, luty 2016 r. Mateusz Dróżdż XIV Wykaz skrótów 1. Akty prawne ABGB .............................................. Kodeks cywilny, Austria, 1811 r. (Allgemeines Bür- BGB ................................................. Kodeks cywilny, Niemcy, 1896 r. (Bürgerliches Ge- gerliches Gesetzbuch) CC .................................................... Kodeks cywilny, Francja, 1804 r. (Code civil) CCi ................................................... Kodeks cywilny, Włochy, 1942 r. (Codice Civile Ita- setzbuch) liano) CISG ................................................ Konwencja Narodów Zjednoczonych o umo- wach międzynarodowej sprzedaży towarów, spo- rządzona w Wiedniu 11.4.1980 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286 – United Convention of the Interna- tional Sales of Goods) Incoterms 2010 .............................. Reguły Komisji Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL) Organizacji Narodów Zjednoczo- nych ‒ International Commercial Terms KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. KWPT ............................................. Konwencja wiedeńska o prawach z 2014 r. poz. 121 ze zm.) traktatów z 23.5.1969 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 439 i 440 ze zm. – Vienna Convention on the Law of Treaties) konwencja CMR ............................ Konwencja o umowie międzynarodowego prze- wozu drogowego towarów (CMR) i Protokół pod- pisania, sporządzone w Genewie 19.5.1956 r. (Dz.U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238; sprost. Dz.U. z 1995 r. Nr 69, poz. 352 ‒ Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) OR .................................................... Kodeks zobowiązań, Szwajcaria, 1912 r. (Obligatio- nenrecht) 1979 r. (Sale of Goods Act) SGA ................................................. ustawa o sprzedaży towarów, Wielka Brytania, UCC ................................................. Kodeks handlowy jednolity, Stany Zjednoczone, 1953 r. (Uniform Commercial Code) UCP ................................................. Reguły Komisji Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL) Organizacji Narodów Zjednoczo- XV Wykaz skrótów nych ‒ Uniform Customs and Practice for Documen- tary Credits) ULF .................................................. Konwencja o ujednoliconym prawie dotyczącym zawierania kontraktów międzynarodowej sprze- daży towarów, sporządzona w Hadze 1 lipca 1964 r. (Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods) ULIS ................................................ Konwencja o ujednoliconym prawie międzyna- rodowego kontraktu sprzedaży towarów, sporzą- dzona w Hadze 1 lipca 1964 r. (Uniform Law for the International Sale of Goods) 2. Publikatory i czasopisma Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ................................................. Monitor Prawniczy MPH ................................................ Monitor Prawa Handlowego OSN ................................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- wych PiP ................................................... Państwo i Prawo PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego PPHZ ............................................... Problemy Prawne Handlu Zagranicznego Pr. Sp. .............................................. Prawo Spółek PUG ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. ................................................... Rejent RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Wok. ................................................ Wokanda ZNUJ. Pr. Wyn. ............................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Własności Intelektualnej 3. Organy, instytucje i organizacje ICC .................................................. ISO ................................................... ONZ ................................................ Organizacja Narodów Zjednoczonych PCIJ ................................................. Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej SN .................................................... Sąd Najwyższy International Chamber of Commerce International Organization for Standardization XVI UNCITRAL .................................... Komisja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego UNIDROIT .................................... Międzynarodowy Instytut dla Unifikacji Prawa Wykaz skrótów Prywatnego 4. Inne (ważniejsze) skróty art. .................................................... artykuł CEI ................................................... Certificate of Employment Intermediaries lit. ..................................................... litera pkt .................................................... punkt sec. ................................................... section ust. ................................................... ustęp w zw. ............................................... w związku ze zm. .............................................. ze zmianami zd. .................................................... zm. ................................................... zmiana, zmieniony zdanie XVII Wykaz literatury Anson W.R., Anson’s Law of Contract, Oxford 1984. Anson W.R., Principles of the English Law of Contract and of Agency in its Relation to Antoniolli L., Veneziano A. (red.), Principles of European Contract Law and Italian Law. Contract, 11th ed., New York 1906. A Commentary, The Hague 2005. Ashburner W., Nomos Rhodon. The Rhodian Sea-Law, Oxford 1909. August R., Mayer D., Bixby M., International Business Law Text, Cases, and Reading, 5th ed., New Jersey 2009. Austen-Baker R., Gilmore and the Strange Case of the Failure of Contract to Die After All, Journal of Contract Law 2002, vol. 18. Ayres I., Speidel R.E., Studies in Contract Law, 7th ed., New York 2008. Banaszczyk Z., [w:] M. Safjan (red.), System prawa prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2007. Banaszek B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa Baumbach A., Duden K., Hopt K., Kurzkommentar zum Handelsgesetzbuch, 27th ed., 2012. Münich 1987. Baumgartner S., Contract Formation under the CISG and under the Unidroit Princi- ples. Special Focus on the Issue of the Battle of the Forms, Saarbrücken 2008. Ben-Shahar O., Pottow J.A.E., On the Stickiness of Default Rules, Florida State Univer- sity Law Review 2006, vol. 33, Nr 3. Benson P., Philosophy of Property Law, [w:] J. Coleman, K.E. Himma, S.J. Shapiro (red.), The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law, Oxford 2004. Berman H.J., Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, Cam- bridge, Mass. 1983. Berman H.J., Kaufman C., The Law of International Commercial Transaction (Lex Mer- catoria), Harvard International Law Journal 1978, vol. 19. Bernitz U., Swedish Standard Contracts Law and the EC Directive on Contract Terms, Scandinavian Studies in Law 2000, vol. 39. Białocerkiewicz J., Pojęcie prawa międzynarodowego gospodarczego, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Prawo 1991, Nr 29. Bierć A., Stopniowa unifikacja prawa umów w skali europejskiej, [w:] Studia i Roz- prawy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Całusowi, Warszawa 2009. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. 5, Warszawa 1999. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zawarcie umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowych sprzedaży towarów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: