Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00245 007940 20657870 na godz. na dobę w sumie
Zawód - ochroniarz - ebook/pdf
Zawód - ochroniarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 9788362480456 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja >> praca zawodowa
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Pracujesz w agencji ochrony? Może szkolisz się w tym zawodzie? Albo szukasz dla siebie nowej ścieżki  rozwoju? Jeżeli chociaż na jedno pytanie odpowiedziałeś TAK! Ta pozycja jest właśnie dla Ciebie! Dowiesz się z niej m. in.: jak uzyskać licencję pracownika ochrony, czy koncesję na prowadzenie własnej agencji ochrony; jakie są podstawowe akty prawne regulujące pracę w 'ochronie'; jakie są różnice między umową o pracę, a umową zlecenie; jakie masz prawa w granicach chronionych obiektów, włącznie z użyciem środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej; co to są wewnętrzne służby ochrony, czy specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne; w jaki sposób konwojować wartości pieniężne; jak zostać 'bodyguardem', oraz wiele innych ciekawych informacji. 'Pisałem pracę magisterską na temat zarządzania zasobami ludzkimi w agencji ochrony osób i mienia, więc z własnego doświadczenia wiem jak mało jest na rynku materiałów na temat ochrony. Znalezienie ciekawej pozycji w tym temacie graniczyło wręcz z 'cudem'. Dlatego też wychodzę temu na przeciw i chcę tobie pomóc  w wykonywaniu tego niebezpiecznego, acz przez wielu niedocenianego zawodu. Sam przez kilka lat pracowałem w ochronie przechodząc po wielu szczeblach zawodowej drabinki i znam tą pracę od podstaw. Myślę więc, że ta pozycja będzie dla Ciebie drogi Czytelniku pomocna, czy to w pracy, czy w szkole, czy w okresie planowania swojej ścieżki zawodowej. Życzę ciekawej pracy i powodzenia.' Jarosław Widełka, autor Spis treści: WSTĘP 51. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI FIRM ZAJMUJĄCYCH SIĘ OCHRONĄ OSÓB I MIENIA 71.1. ZASADY FUNKCJONOWANIA AGENCJI OCHRONY OSÓB I MIENIA NA RYNKU 71.2. OBSZARY, OBIEKTY I URZĄDZANIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ OCHRONIE 141.3. NORMY I PRZEPISY REGULUJĄCE POZIOM KWALIFIKACJI KADRY KIEROWNICZEJ ORAZ PRACOWNIKÓW AGENCJI OCHRONY OSÓB I MIENIA 201.4. SPIS USTAW I ROZRORZĄDZEO REGULUJĄCYCH WYKONYWANIE ZADAO OCHRONY OSÓB I MIENIA 291.5. UMOWA O PRACĘ, A UMOWY CYWILNO-PRAWNE 352.UPRAWNIENIA LICENCJONOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY 392.1. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW OCHRONYW GRANICACH CHRONIONYCH OBIEKTÓW 392.2. STOSOWANIE ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO 472.3. UŻYCIE BRONI PALNEJ 553.ZAWÓD - OCHRONIARZ 593.1. WEWNĘTRZNE SŁUŻBY OCHRONY 593.2. SUFO - SPECJALISTYCZNE UZBROJONE FORMACJE OCHRONNE 643.3. KONWOJOWANIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH 703.4. BODYGUARD, CZYLI PRACOWNIK OCHRONY OSOBISTEJ 79ANEKS 84BIBLIOGRAFIA 117
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

JJAARROOSSŁŁAAWW WWIIDDEEŁŁKKAA ZZ AA WW ÓÓ DD OO CC HH RR OO NN II AA RR ZZ CZYLI PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY I NIE TYLKO Jarosław Widełka: Zawód ochroniarz | 3 © Copyright by Jarosław Widełka e-bookowo Grafika i projekt okładki: Piotr Rzepecki ISBN 978-83-62480-45-6 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2011 www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Zawód ochroniarz | 4 Spis treści: WSTĘP 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI FIRM ZAJMUJĄCYCH SIĘ OCHRONĄ OSÓB I MIENIA 1.1. ZASADY FUNKCJONOWANIA AGENCJI OCHRONY OSÓB I MIENIA NA RYNKU 1.2.OBSZARY, OBIEKTY I URZĄDZANIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ OCHRONIE 1.3.NORMY I PRZEPISY REGULUJĄCE POZIOM KWALIFIKACJI KADRY KIEROWNICZEJ ORAZ PRACOWNIKÓW AGENCJI OCHRONY OSÓB I MIENIA 1.4.SPIS USTAW I ROZRORZĄDZEO REGULUJĄCYCH WYKONYWANIE ZADAO OCHRONY OSÓB I MIENIA 1.5.UMOWA O PRACĘ, A UMOWY CYWILNO-PRAWNE 2.UPRAWNIENIA LICENCJONOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY 2.1.UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW OCHRONY W GRANICACH CHRONIONYCH OBIEKTÓW 2.2.STOSOWANIE ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO 2.3.UŻYCIE BRONI PALNEJ 3.ZAWÓD - OCHRONIARZ 3.1.WEWNĘTRZNE SŁUŻBY OCHRONY 3.2. SUFO - SPECJALISTYCZNE UZBROJONE FORMACJE OCHRONNE 3.3.KONWOJOWANIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH 3.4. BODYGUARD, CZYLI PRACOWNIK OCHRONY OSOBISTEJ ANEKS BIBLIOGRAFIA 5 7 7 14 20 29 35 39 39 47 55 59 59 64 70 79 84 117 www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Zawód ochroniarz | 5 WSTĘP ZAWÓD OCHRONIARZ tytuł, który mówi sam za siebie. Czyli: do kogo kierowana jest niniejsza publikacja. Na pewno pozycja ta zainteresuje tych, którzy już w ochronie pracują, albo tych, którzy dopiero do tego zawodu się szkolą. Nacisk został tu położony przede wszystkim na zagadnienia prawne dotyczące wykonywania tego niezwykle niebezpiecz- nego, ale przez wielu niedocenianego zawodu. Tekst został podzielony na trzy części. Pierwsza z nich omawia podstawy działalności, czyli jak uzy- skad koncesję oraz jakie należy przy tym złożyd dokumenty. Pokazuje również, które obiekty, zgodnie z ustawą podlegają obowiązkowej ochronie i na jakich zasadach. Ponadto pokaże, z którymi aktami prawnymi warto się zapoznad lub jak uzy- skad licencję pracownika ochrony. Dodatkowo dowiesz się tutaj, czym różni się umowa o pracę od umowy zlecenie, tak chętnie wykorzystywanej przez firmy z branży . www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Zawód ochroniarz | 6 W drugiej części położono nacisk na działania pracownika ochrony w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, w tym: jakie masz prawo w granicach chronionych obiektów, czy chociażby - jak stosowad i w jakich przypadkach środki przymusu bezpośredniego z użyciem broni palnej włącznie. specjalistycznych uzbrojonych Trzecia częśd została zaś poświęcona opisowi wewnętrznych służb ochrony, formacji ochronnych – z naciskiem na wykonywanie obowiązków na terenach podległych Ministrowi Obrony Narodowej, wykony- wania zadao ochrony jako tzw. bodyguard, czy też opisane są prawne aspekty konwojowania wartości pieniężnych. www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Zawód ochroniarz | 55 2.3.UŻYCIE BRONI PAL NEJ Pracownik ochrony może użyd broni palnej tylko i wy- łącznie:  w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie pracownika ochrony albo innej osoby,  przeciwko osobie, która nie zastosowała się do wezwania natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie za- grozid może życiu lub zdrowiu pracownika ochrony albo innej osoby,  przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrad broo palną pracownikowi ochrony,  w celu odparcia gwałtownego bezpośredniego i bezprawnego zamachu na ochraniane osoby, warto- ści pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne. www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Zawód ochroniarz | 56 Użycie broni palnej powinno następowad po uprzednim ostrzeżeniu o jej użyciu, w sposób wyrządzający możli- wie najmniejszą szkodę osobie, względem której ją za- stosowano i nie może zmierzad do pozbawienia jej życia, a także narażad na niebezpieczeostwo utraty życia lub zdrowia innych osób. Zgodnie z rozporządzeniem użycie broni palnej polega na oddaniu strzału w kierunku danej osoby w celu jej obez- władnienia. Zatem zgodnie z tą definicją – oddanie strza- łu ostrzegawczego (w bezpieczne miejsce) nie stanowi użycia broni palnej. Strzał ostrzegawczy natomiast może nastąpid dopiero po wykonaniu wszystkich czynności ustawowych, czyli ostrzeżenia o możliwości użycia broni palnej, poprzez komendy „Stój, służba ochrony”, a na- stępnie „Stój, bo strzelam”. Z procedury ostrzegawczej pracownik ochrony może zrezygnowad, jeżeli zwłoka w zastosowaniu broni palnej, grozi bezpośrednim niebezpieczeostwem utraty życia własnego lub innej osoby. Jeżeli wskutek użycia broni palnej nastąpiło zranienie osoby, pracownik ochrony jest obowiązany natychmiast udzielid tej osobie pomocy przedmedycznej, a w razie www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Zawód ochroniarz | 57 potrzeby - podjąd niezwłoczne działania w celu zapew- nienia pomocy lekarskiej. Gdy w wyniku użycia broni palnej nastąpiło zranienie lub śmierd osoby, albo szkoda w mieniu, pracownik ochrony jest obowiązany do: zabezpieczenia, w miarę możliwości, śladów na  miejscu zdarzenia i niedopuszczenia na to miejsce, do czasu przybycia Policji, osób postronnych,  ustalenia, w miarę możliwości, tożsamości osób będących świadkami zdarzenia,  niezwłocznego wezwania lekarza, w przypadku gdy nastąpiła śmierd lub podejrzenie śmierci osoby. W każdym przypadku użycia broni palnej lub podjęcia czynności zmierzających do jej użycia pracownik ochrony jest obowiązany sporządzid pisemny meldunek, który powinien w szczególności zawierad:  wskazanie numeru licencji, imię i nazwisko pra- cownika ochrony,  datę, godzinę i miejsce użycia broni palnej, informację dotyczącą okoliczności poprzedzają-  cych użycie broni palnej, www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Zawód ochroniarz | 58  informację o skutkach użycia broni palnej, informację o udzieleniu pierwszej pomocy  przedmedycznej i jej zakresie. W każdym przypadku użycia broni palnej oraz oddania strzału ostrzegawczego pracownik ochrony jest obowią- zany niezwłocznie powiadomid o tym bezpośredniego przełożonego oraz najbliższą jednostkę Policji. www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Zawód ochroniarz | 70 3.3.KONWOJOWANIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Przedsiębiorcy i kierownicy innych jednostek organiza- cyjnych, w celu ochrony wartości pieniężnych, są obo- wiązani zapewnid bezpośrednią fizyczną ochronę budyn- ków, pomieszczeo i pojazdów przeznaczonych do ich przechowywania lub transportu lub wykonad techniczne zabezpieczenie tych budynków, pomieszczeo i pojazdów. Transport wartości pieniężnych nie przekraczających 1 jednostki obliczeniowej1 może byd wykonywany pie- szo, jeżeli użycie pojazdu mechanicznego nie jest uza- sadnione ze względu na odległośd dzielącą jednostkę, w której wartości pieniężne są pobierane, od jednostki, i 1 jednostka określająca dopuszczalny limit stale lub jednorazowo przechowywanych transportowanych wartości pieniężnych, wynoszącą 120-krotnośd przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Zawód ochroniarz | 71 do której są transportowane, a do przenoszenia wartości pieniężnych używa się odpowiedniego zabezpieczenia technicznego. W przypadku gdy przenoszone wartości pieniężne prze- kraczają 0,3 jednostki obliczeniowej, osoba transportu- jąca musi byd chroniona przez co najmniej jednego pra- cownika ochrony, który może byd nie uzbrojony. Wartości pieniężne większe niż 1 jednostka obliczeniowa transportuje się pojazdami specjalnymi lub przystoso- wanymi. Samochód osobowy przystosowany do transportu war- tości pieniężnych powinien byd wyposażony w:  drzwi z mechanizmem automatycznego bloko- wania, elektromechaniczny zawór odcięcia dopływu pa-  liwa lub prądu, radiowy, optyczny lub akustyczny system alar-  mowy, www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Zawód ochroniarz | 72  środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej2,  pojemnik stalowy lub walizkę specjalistyczną ze stojakiem służącym do przechowywania wartości pie- niężnych podczas transportu, zamontowane w prze- dziale ładunkowym. Pojemnik stalowy i stojak powin- ny byd zamontowane w sposób uniemożliwiający ich odłączenie od podłoża przy zamkniętych zamkach i ryglach. Pokrywa pojemnika powinna byd zamykana co najmniej na jeden zamek trójpunktowy jednoklu- czowy, o minimum pięciu zastawkach w pełni za- miennych. Samochód dostawczy przystosowany do przewozu war- tości pieniężnych powinien dodatkowo byd wyposażony w:  okna wykonane z materiału o zwiększonej od- porności na przebicie i rozbicie, bez możliwości ich otwierania, 2 środki wewnętrzne, to środki służące do nawiązywania łączności w obrębie chronionego obiektu lub między członkami konwoju, natomiast środki zewnętrzne, to środki służące do nawiązywania łączności z instytucjami zewnętrznymi www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Zawód ochroniarz | 73  wydzielony przedział ładunkowy do przewozu wartości pieniężnych, wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, łączonej w sposób trwa- ły, z odrębnymi drzwiami z zamkiem o wysokiej klasie odporności na włamanie (co najmniej klasa A ), Transport wartości pieniężnych powyżej 20 jednostek obliczeniowych wykonuje się przy użyciu pojazdów spe- cjalnych. Samochód specjalny powinien spełniad co najmniej na- stępujące warunki techniczne:  posiadad seryjną konstrukcję skrzyniową z wyod- rębnionym przedziałem ładunkowym i wzmocnionym zawieszeniem,  posiadad opancerzony przedział osobowy z 5 miejscami oraz całkowicie odrębny przedział ładun- kowy, wzmocniony stalą konstrukcyjną wyższej jako- ści, łączoną w sposób trwały,  przedział ładunkowy powinien posiadad tylko jedne drzwi zewnętrzne, np. drzwi tylne dwuskrzy- dłowe z blokadą ryglowania jednego skrzydła przez drugie i możliwością mocowania do ścian przedziału w położeniu otwartym z zawiasami o sworzniach za- bezpieczonych przed wybiciem; drzwi powinny byd www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Zawód ochroniarz | 74 wyposażone w dodatkowy zamek wierzchni jedno- stronny przerabialny o minimum siedmiu płaskich za- stawkach,  wyłożenie wewnętrznej powierzchni przedziału ładunkowego powinno byd ognioodporne i trwałe, w szczególności odporne na uszkodzenia w czasie za- ładunku i wyładunku wartości pieniężnych,  przedział ładunkowy powinien byd oświetlony tak, aby istniała możliwośd jego obserwacji przez szklany wziernik o średnicy 60 mm z przedziału oso- bowego,  powinien byd wyposażony w: a) sygnalizator alarmowy o zmiennym tonie mocowa- ny w przedziale silnikowym; włącznik sygnalizatora powinien byd łatwo dostępny dla kierowcy lub człon- ka zespołu konwojującego oraz samoczynnie włącza- jący się przy próbie niepowołanego otwarcia każdych drzwi, b) sygnalizację alarmową połączoną ze światłami awaryjnymi i sygnalizatorem alarmowym o zmiennym www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Zawód ochroniarz | 75 tonie oraz włącznikiem rozrusznika i blokadą dopływu paliwa, c) elektromechaniczny zawór odcinający dopływ pali- wa lub inne urządzenie dające taki sam skutek, d) urządzenia łączności radiowej,  przedział osobowy, zbiornik paliwa, oszklenie ka- biny powinny byd odporne na przestrzelenie poci- skami kalibru 7,62 mm z rdzeniem stalowym, wystrze- liwanymi z karabinka AK 47. Silnik powinien mied system gaśniczy oraz zbiornik pali- wa wykonany w sposób zabezpieczający przed wybu- chem. System kontroli zamknięcia drzwi powinien byd połączo- ny z ogólnym systemem zamknięcia z sygnalizowaniem dla każdych drzwi alarmowym sygnałem dźwiękowym oraz światłami, a także elektryczną blokadą drzwi stero- waną z kabiny kierowcy. Wszystkie urządzenia elektryczne powinny posiadad in- stalację uniemożliwiającą zakłócenie przez urządzenia zewnętrzne. www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Zawód ochroniarz | 76 Koła powinny posiadad wkładki masywowe umożliwiają- ce dalszą jazdę po zniszczeniu opony do 15 km z prędko- ścią 50 km/godz. Samochód do przewozu wartości pieniężnych powinien posiadad świadectwo homologacji oraz atesty na opan- cerzenie i oszklenie przedziału osobowego. Ochronę wartości pieniężnych transportowanych pojaz- dami mechanicznymi wykonują konwojenci wyposażeni w wewnętrzne i zewnętrzne środki łączności. Konwojen- ci powinni byd wyposażeni w środki ochrony osobistej3. Transport wartości pieniężnych jest chroniony co naj- mniej przez:  jednego konwojenta - przy przewozie wartości pieniężnych do 5 jednostek obliczeniowych,  dwóch konwojentów - przy przewozie wartości pieniężnych powyżej 5 do 15 jednostek obliczenio- wych, 3 wyposażenie kuloodporne składające się co najmniej z kamizelki i hełmu www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Zawód ochroniarz | 77  trzech konwojentów - przy przewozie wartości pieniężnych powyżej 15 do 50 jednostek oblicze- niowych,  czterech konwojentów - przy przewozie wartości pieniężnych powyżej 50 jednostek obliczeniowych. Przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 30 jedno- stek obliczeniowych samochodem specjalnym należy do transportu przydzielid samochód ubezpieczający. W przypadku transportowania wartości pieniężnych ko- lumną samochodów należy do transportu przydzielid dwa samochody ubezpieczające, ustalając liczebnośd grupy konwojowej, liczącej po dwóch konwojentów na samochód ubezpieczający i po jednym konwojencie na każdy samochód przewożący wartości pieniężne. Konwój wartości pieniężnych transportowanych drogą lotniczą wykonuje co najmniej dwóch pracowników ochrony, którzy mogą byd nie uzbrojeni. Ochrona bankowych transportów wartości pieniężnych organizowanych przez jednostki organizacyjne Narodo- wego Banku Polskiego i innych banków lub transportów specjalnych może byd wzmocniona przez funkcjonariuszy Policji lub żołnierzy Nadwiślaoskich Jednostek Wojsko- wych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Zawód ochroniarz | 78 na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Prezesem Narodowego Banku Polskiego lub prezesem innego banku a Komendantem Głównym Policji lub Do- wódcą Nadwiślaoskich Jednostek Wojskowych Minister- stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jeden z konwojentów, wyznaczony przez dowódcę kon- woju, asystuje osobie przenoszącej wartości pieniężne. Samochody specjalne przewożące wartości pieniężne mogą byd wyposażone w przepustkę specjalną W , zwaną dalej przepustką , będącą dokumentem umożli- wiającym zwolnienie od kontroli drogowej. Przepustkę wydaje Komendant Główny Policji, na wnio- sek kierownika jednostki organizacyjnej chronionej przez wewnętrzną służbę ochrony lub przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodar- czej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie konwojowania wartości pieniężnych. www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Zawód ochroniarz | 117 BIBLIOGRAFIA:  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz. 740);  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeostwie imprez masowych (Dz. U. nr 106, poz. 680);  Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178);  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobów postę- powania pracowników ochrony przy użyciu broni palnej (Dz. U. nr 86, poz. 543);  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośred- niego (Dz. U. nr 89, poz. 563);  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 roku w sprawie szczegółowego trybu działao pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Zawód ochroniarz | 118 w granicach chronionych obiektów i obszarów (Dz. U. nr 144, poz. 933);  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 roku w sprawie wymogów, jakie powinny spełniad służby porząd- kowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania (Dz. U. nr 113, poz. 986);  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini- stracji z dnia 14 października 1998 roku w sprawie szczegóło- wych zasad i wymagao, jakim powinna odpowiadad ochrona wartości pieniężnych, przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. nr 129, poz. 858);  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 roku w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U nr 60, poz.647).  Men’s Health Nr 06 (59); Czerwiec 2009 www.e-bookowo.pl O autorze Z wykształcenia jestem specjalistą ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Ukoo- czyłem uzupełniające studia magister- skie o specjalizacji zarządzania zaso- bami ludzkimi na Wydziale Zarządza- nia, Administracji i Informatyki WWS- ZiP w Wałbrzychu. Posiadam również dyplom licencjata zdobyty na wydziale Pedagogiki PWSZ, także w Wałbrzy- chu. Mam 31 lat. Swoją karierę zawo- dową rozpoczynałem w branży ochrony, w której poznałem wiele stanowisk, aż do kierowania pracą zespołu ponad 30-tu pracowników. Byłem odpowiedzialny, poza sprawami ochronnymi, również za atmosferę pracy oddziału i za sprawy ogólnokadrowe. Aktualnie jestem funkcjonariuszem Służby Więziennej oraz prowadzę działalnośd gospodarczą. Wolny czas poświęcam rodzinie, mam żonę i córkę. Ponadto pielęgnuję swoje pasje, czyli paintball oraz piłkę nożną. Obie dyscypliny również z zamiłowaniem aktywnie uprawiam. Celem na najbliższą przyszłośd są podyplomowe studia na kierunku coaching, a następnie studia doktoranckie.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zawód - ochroniarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: