Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00176 005955 14495042 na godz. na dobę w sumie
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych - po zmianach od 1 stycznia 2019 - ebook/pdf
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych - po zmianach od 1 stycznia 2019 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-487-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ustalanie zakresu ubezpieczeń społecznych w przypadku, gdy ubezpieczony prowadzi różne rodzaje działalności zarobkowej, niezmiennie sprawia płatnikom składek wiele trudności.
Są to sytuacje, gdy dodatkowy tytuł ubezpieczeniowy towarzyszy umowie zlecenia albo innej umowie cywilnoprawnej o podobnym charakterze. Zleceniobiorca może bowiem wykonywać jednocześnie kilka umów zlecenia, prowadzić pozarolniczą działalność, być pracownikiem, rolnikiem, duchownym, pozostawać w stosunku służby.
W publikacji eksperci z zakresu tematyki ZUS wyjaśniają w przystępny sposób, jak należy rozstrzygać zbiegi tytułów ubezpieczeniowych. Czytelnik dowie się z niej, jak wyliczyć składki ZUS:
■ od umowy zlecenia – w różnych sytuacjach, np. gdy zleceniobiorca prowadzi równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, a charakter zlecenia nie mieści się w zakresie tej działalności;
■ od umowy o dzieło – w tym wykonywanej przez osobę zatrudnioną na umowie o pracę;
■ od kontraktu menedżerskiego.
Ponadto w książce znajdują się praktyczne porady dotyczące korygowania ewentualnych nieprawidłowości, które pojawiają się w dokumentacji w przypadku popełnienia błędu przy ustalaniu zakresu ubezpieczeń zleceniobiorców.
Najtrudniejsze zagadnienia zostały przedstawione na 66 praktycznych przykładach.
To przystępne opracowanie pomoże w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac, kadrowym i księgowym. Skierowane jest również do pracodawców oraz biur rachunkowych, które prowadzą obsługę w tym zakresie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych po zmianach od 1 stycznia 2019 r. Wstęp Ustalanie zakresu ubezpieczeń społecznych w sytuacji zbiegu tytułów niezmiennie spra- wia płatnikom składek wiele trudności. W 2019 r. pojawiła się kolejna ulga w opłacaniu składek przez przedsiębiorców. Chodzi o mały ZUS, gdzie przedsiębiorca indywidualnie ustala podstawę wymiaru skła- dek na ubezpieczenia społeczne. Jest ona uzależniona od wysokości przychodu z tytułu prowadzonej działalności uzyskanego za rok poprzedni. Korzystanie z tej ulgi również ma wpływ na podleganie ubezpieczeniom przedsiębiorcy, który posiada inne tytuły do ubez- pieczeń społecznych. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2016 r. nastąpiły zmiany w zakresie ustalania obowiązku ubezpieczeniowego w przypadku wykonywania przez ubezpieczo- nego różnych rodzajów działalności zarobkowej. Dotyczyły one sytuacji, gdy dodatkowy tytuł ubezpieczeniowy towarzyszył umowie zlecenia albo innej umowie cywilnoprawnej o podobnym charakterze. Po zmianach od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca może wyko- nywać jednocześnie kilka umów zlecenia, prowadzić pozarolniczą działalność, być pra- cownikiem, rolnikiem, duchownym, pozostawać w stosunku służby. Dodatkowo w przy- padku wykonującego umowę zlecenia mogą występować okoliczności, które mają wpływ na obowiązek ubezpieczeń społecznych, jak np. posiadanie prawa do emerytury bądź renty, bycie uczniem lub studentem. W niniejszej publikacji eksperci z zakresu tematyki ZUS wyjaśniają w przystępny sposób, jak obecnie należy rozstrzygać zbiegi tytułów ubezpieczeniowych. Ponadto w książce znajdują się praktyczne porady dotyczące korygowania ewentualnych nieprawidłowo- ści, które pojawiają się w dokumentacji w przypadku popełnienia błędu przy ustalaniu zakresu ubezpieczeń zleceniobiorców. Publikacja zawiera także instrukcję, w jaki spo- sób uzyskać z ZUS informację na temat prawidłowego zakresu podlegania ubezpiecze- niom społecznym przez zleceniobiorcę, gdy konieczne jest rozstrzygnięcie zbiegu tytu- łów ubezpieczeniowych. 2 0 l u t e g o 2 0 1 9 r . 4 UMOWY CYWILNOPRAWNE W ZBIEGU Z INNYMI TYTUŁAMI UBEZPIECZENIOWYMI Umowy cywilnoprawne w zbiegu z innymi tytułami ubezpieczeniowymi Ustalanie obowiązku ubezpieczeń w sytuacji zbiegu tytułów ubezpieczeniowych występujących z umową zlecenia Wykonywanie umowy zlecenia nie zawsze jest jedynym tytułem do obowiązkowych ubez- pieczeń społecznych. Zleceniobiorca może bowiem jednocześnie pozostawać w stosun- ku pracy, wykonywać inną umowę zlecenia, prowadzić pozarolniczą działalność, być rolnikiem, duchownym czy osobą pozostającą w stosunku służby. Występuje wówczas zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, gdzie jednym z tytułów jest wykonywanie pracy na podstawie zlecenia. Ponadto taka umowa może być wykonywana przez osobę mającą ustalone prawo do renty lub emerytury oraz osobę będącą uczniem lub studen- tem. Mimo że uprawnienie do renty lub emerytury czy posiadanie statusu ucznia lub stu- denta nie jest tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym, to wpływa na charak- ter i zakres ubezpieczeń z tytułu wykonywania umowy zlecenia. Zasady oskładkowania samoistnej umowy zlecenia Umowa zlecenia, bez względu na okres, na jaki została zawarta, skutkuje obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, chyba że zachodzą okoliczności wyłączają- ce ten obowiązek. Z tytułu wykonywania umowy zlecenia powstaje również obowią- zek ubezpieczenia wypadkowego. Ubezpieczeniu chorobowemu zleceniobiorcy i oso- by z nimi współpracujące podlegają na zasadzie dobrowolności. Powyższa generalna zasada ma zastosowanie również do umowy agencyjnej, a także każdej innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy do- tyczące zlecenia. Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania pracy na pod- stawie umowy zlecenia (lub innej umowy o podobnym charakterze) istotne znaczenie ma fakt posiadania przez zleceniobiorcę innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz fakt zawarcia tej umowy z własnym pracodawcą bądź wykonywania jej na rzecz własnego pracodawcy. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i  rentowe zleceniobiorców stanowi przychód – w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycz- nych – osiągany z tytułu wykonywania umowy zlecenia, jeżeli w umowie tej określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordo- wej albo prowizyjnie. Jeżeli odpłatność za wykonanie umowy została ustalona w innej formie niż wyżej wskazane, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wy- nagrodzenia. Przychodami – w rozumieniu przepisów podatkowych – są otrzymywane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz war- tość otrzymywanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 usta- wy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: updof). 2 0 l u t e g o 2 0 1 9 r . 5 ZBIEGI TYTUŁóW DO UBEZPIECZEń SPOŁECZNYCh PO ZMIANACh OD 1 STYCZNIA 2019 R. DEFINICJA Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy – przychód w rozumieniu przepi- sów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej, jeżeli w umowie tej określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie, z wyłączeniem: ■■ zasiłków z ubezpieczenia społecznego (jeżeli zleceniobiorca nabył do nich prawo z tytułu przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego), ■■ niektórych przychodów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 250  prze- ciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzo- wy, określonego w ustawie budżetowej. – art. 18 ust. 2–3, art. 20 ust. 1 i 3 ustawy systemowej Należy pamiętać, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została przez ustawodawcę ograniczona w skali roku. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców (także osób wykonujących pra- cę na podstawie umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług) w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozo- wanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2019 r. górna roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 142 950 zł. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i  wypadkowe zleceniobiorcy stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i  rentowe tej osoby, bez stosowania ograniczenia górnej rocznej podstawy wymiaru składek. Należy jednak pamiętać o tym, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w danym miesiącu, nie może być wyższa od 250 prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (w 2019 r. – 11 912,50 zł). Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i  chorobowe są wyrażone w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych, w tym także dla zleceniobiorców. Stopy procentowe składek na poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe wynoszą: ■■ 19,52 podstawy wymiaru – na ubezpieczenie emerytalne, ■■ 8,00 podstawy wymiaru – na ubezpieczenia rentowe – od 1 lutego 2012 r., ■■ 2,45 podstawy wymiaru – na ubezpieczenie chorobowe, ■■ od 0,67 do 3,86 – na ubezpieczenie wypad- kowe – od 1 kwietnia 2012 r. Należne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,50 gro- sza, lub w dół, jeżeli jest niższa od 0,50 gr. Składkę na ubezpieczenia: ■■ emerytalne – finansują z  własnych środków, w  równych częściach, ubezpieczony (zlecenio- biorca) i płatnik składek (zleceniodawca); 2 0 l u t e g o 2 0 1 9 r . 6 UWAGA! Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019 r. jest ograniczona do kwoty 142 950 zł, a miesięczna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – do kwoty 11 912,50 zł. UMOWY CYWILNOPRAWNE W ZBIEGU Z INNYMI TYTUŁAMI UBEZPIECZENIOWYMI ■■ rentowe – finansują: – w wysokości 1,5 podstawy wymiaru – z własnych środków ubezpieczony (zlecenio- – w wysokości 6,5 podstawy wymiaru – z własnych środków płatnik składek (zlecenio- biorca), dawca); ■■ chorobowe – finansuje w  całości, z  własnych środków, sam ubezpieczony (zlecenio- biorca); ■■ wypadkowe – finansuje w całości, z własnych środków, płatnik składek (zlecenio dawca). Zleceniobiorcy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Osoba podle- gająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, w tym również zleceniobiorca, uzysku- je prawo do świadczeń opieki zdrowotnej po zgłoszeniu jej do ubezpieczenia zdrowotne- go. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje natomiast po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezpieczeniach społecznych. Wyżej wymienione osoby podlegają zatem obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Ponadto do ubezpieczenia zdrowotnego zleceniobiorców (osób wykonujących umowę agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług) stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zasad, trybu i terminu zgłaszania do ubezpieczeń społecznych. Przykład 1 Michał H. zawarł od 15 stycznia 2019 r. umowę zlecenia z innym podmiotem niż praco- dawca (zlecenie nie jest wykonywane na rzecz pracodawcy). Z umowy o pracę otrzy- muje on wynagrodzenie w wysokości 2250 zł miesięcznie. Zatem z tytułu wykonywania umowy zlecenia podlega obowiązkowo jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. W sytuacji gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika zlecenio- dawcę jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę obli- czoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki (art. 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej). W przypadku przychodów uzyskiwanych z tytułu umowy lub umów zleceń zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, z których suma należności wyni- kająca z umowy lub z umów nie przekracza miesięcznie 200 zł, pobierany jest podatek zryczałtowany w wysokości 18 . Wówczas nie ma podstawy do obniżenia naliczonej od tych przychodów składki zdrowotnej do wysokości 0 zł – jeżeli w tych przypadkach płatnik nie oblicza i nie odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Do ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób, z poniższymi wyjątkami, tj.: podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców (osób wykonujących umowę agencyj- ną lub inną umowę o świadczenie usług) pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, finansowanych ze środków ubezpieczonego przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne nie stosuje się ogra- niczenia rocznej podstawy wymiaru tych skła- dek do 30-krotności przeciętnego miesięczne- go wynagrodzenia w gospodarce narodowej + Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 podstawy jej wymiaru. 2 0 l u t e g o 2 0 1 9 r . 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych - po zmianach od 1 stycznia 2019
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: