Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00068 007693 18431656 na godz. na dobę w sumie
Zbiór ogólnych interpretacji podatkowych 2017 z praktycznym komentarzem - ebook/pdf
Zbiór ogólnych interpretacji podatkowych 2017 z praktycznym komentarzem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326964183 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Interpretacje ogólne ministra finansów dają podatnikom skuteczną broń w sporach z urzędnikami. Podatnik, który zastosuje się do interpretacji ogólnej zyskuje ochronę.


Warto więc mieć pod ręką zbiór najnowszych interpretacji ogólnych, aby mieć pewność, że podatnik prawidłowo interpretuje przepisy podatkowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

§ Zbiór ogólnych interpretacji podatkowych 2017 z praktycznym komentarzem Skuteczna ochrona w sporach z urzędem BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA i Z b ó r o g ó n y c h l i n t e r p r e t a c j i p o d a t k o w y c h 2 0 1 7 z p r a k t y c z n y m k o m e n t a r z e m S k u t e c z n a o c h r o n a w s p o r a c h z u r z ę d e m . Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com 9 3 1 M O U Cena brutto 69,90 zł OM139-Okladka.indd 1 OM139-Okladka.indd 1 05.05.2017 10:21:07 05.05.2017 10:21:07 Zbiór ogólnych interpretacji podatkowych z praktycznym komentarzem 2017 Skuteczna ochrona w sporach z urzędem UOM139-Srodki.indb 1 UOM139-Srodki.indb 1 05.05.2017 10:26:57 05.05.2017 10:26:57 Redaktor prowadzący: Sylwia Maliszewska Wydawca: Katarzyna Bednarska Korekta: Zespół Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: MDruk ISBN: 978-83-269-6418-3 Wydawnictwo: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z .o.o. Adres: 03–918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Kontakt: telefon 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e–mail: portalfk@wip.pl NIP: 526–19–92–256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Dystrybucja: tel. 22 518 29 29 faks. 22 617 60 10 e–mail: cok@wip.pl „Zbiór ogólnych interpretacji podatkowych z praktycznym komentarzem 2017. Skuteczna ochrona w  sporach z  urzędem” wraz z  przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e–letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w  „Zbiór ogólnych interpretacji podatkowych z praktycznym komentarzem 2017. Skuteczna ochrona w  sporach z  urzędem” oraz w  innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z  powołaniem się na źródło. Publikacja „Zbiór ogólnych interpretacji podatkowych z praktycznym komentarzem 2017. Skuteczna ochrona w sporach z urzędem” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i  wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i  doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Zbiór ogólnych interpretacji podatkowych z praktycznym komentarzem 2017. Skuteczna ochrona w  sporach z  urzędem” oraz w  innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Zbiór ogólnych interpretacji podatkowych z praktycznym komentarzem 2017. Skuteczna ochrona w sporach z urzędem” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. UOM139-Srodki.indb 2 UOM139-Srodki.indb 2 05.05.2017 10:26:59 05.05.2017 10:26:59 SPIS TREŚCI Podatek od towarów i usług ...................................................................... Przedsiębiorcy organizujący rejsy dla nurków mogą liczyć na preferencję w VAT ........................................................................................... 7 7 Premię pieniężną należy traktować jak rabat ................................................... 12 Na paragonach przedsiębiorca nie musi szczegółowo opisywać produktów ........................................................................................... Tylko montaż szaf wnękowych trwale związany z lokalem pozwala na preferencyjną stawkę VAT ............................................................. Podwykonawca nie zapłaci VAT za szkolenia zawodowe ............................. Wstęp na siłownię z preferencyjną stawką podatku od towarów i usług .............................................................................. Kasa fiskalna w biurze rachunkowym dopiero po przekroczeniu limitu obrotów ...................................................................... Komornicy muszą już płacić podatek od towarów i usług ............................................................................... Dodatkowe koszty powiększą podstawę opodatkowania przy imporcie towarów ....................................................................................... Podpisany protokół nie decyduje o wykonaniu usługi .................................. Podatek dochodowy od osób prawnych .................................................. Rachunek za obiad z kontrahentem przedsiębiorca zaliczy do kosztów podatkowych ...................................................................... Opcje walutowe stanowią koszt uzyskania przychodów .............................. Minister finansów określił skutki podatkowe unicestwienia udziałów ..... Podatek dochodowy od osób fizycznych ................................................ Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców bez PIT ............. Opłatę za wynajęcie samochodu przedsiębiorca w całości zaliczy do kosztów uzyskania przychodów .................................................... 20 25 29 37 42 49 55 59 70 70 75 79 86 86 91 UOM139-Srodki.indb 3 UOM139-Srodki.indb 3 05.05.2017 10:26:59 05.05.2017 10:26:59 Zbiór ogólnych interpretacji podatkowych z praktycznym komentarzem 2017 Zarobki artystów mogą być objęte podatkiem liniowym .............................. 95 Właściciele blogów internetowych więcej zarobią z reklam na swoich stronach .............................................................................. 102 Zwolnienie z PIT nie obejmuje skutków dobrowolnych odejść z pracy ...... 105 Inne podatki i opłaty ................................................................................... 117 Minister finansów zinterpretował podatek bankowy .................................... 117 Tylko samotny senior nie musi wnosić opłaty za psa ..................................... 124 Ordynacja podatkowa ................................................................................. 128 Stan faktyczny nie będzie korzystnie interpretowany przez fiskusa ......................................................................................................... 128 Nie tylko przedsiębiorcy złożą dane z ewidencji VAT w formacie JPK ..................................................................................................... 134 4 UOM139-Srodki.indb 4 UOM139-Srodki.indb 4 05.05.2017 10:26:59 05.05.2017 10:26:59 Wstęp WSTĘP Minister finansów wydaje interpretacje ogólne, aby wyjaśnić kontrower- syjne przepisy i ujednolicić wykładnię prawa podatkowego. Chodzi o to, aby zapewnić jednolite stosowanie prawa przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Minister finansów uwzględnia przy tym orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego, a także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Interpretacje ogólne wydawane są najczęściej z inicjatywy szefa resortu finansów. Mogą też zostać wydane na wniosek podatnika. Będzie to możli- we gdy przykładowo dwie interpretacje, decyzje lub postanowienia, doty- czące tego samego stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego, rozstrzygają zagadnienie w odmienny sposób. Interpretacje ogólne w przeciwieństwie do interpretacji indywidualnych mają zastosowanie do wszystkich podatników, których sytuacja jest podob- na do tej opisanej w interpretacji. Dzięki znajomości interpretacji ogólnych można zabezpieczyć się przed podjęciem niewłaściwych decyzji podatko- wych i zyskać gwarancję, że rozliczenia nie będą kwestionowane. Pamiętajmy, że w razie ewentualnych sporów z urzędnikami dzięki in- terpretacji ogólnej każdy podatnik może zyskać ochronę. Publikacja zawiera zbiór najważniejszych interpretacji ogólnych z ostat- nich lat. Wszystkie opatrzone są komentarzem ekspertów, którzy wskazują na praktyczne skutki interpretacji ogólnej ministra finansów. Sylwia Maliszewska redaktor prowadzący 5 UOM139-Srodki.indb 5 UOM139-Srodki.indb 5 05.05.2017 10:27:00 05.05.2017 10:27:00 Zbiór ogólnych interpretacji podatkowych z praktycznym komentarzem 2017 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW ustawa o VAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), ustawa o PIT – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.), ustawa o CIT – ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.), Ordynacja podatkowa – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatko- wa (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 201), ustawa o rachunkowości – ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), JPK – jednolity plik kontrolny. 6 UOM139-Srodki.indb 6 UOM139-Srodki.indb 6 05.05.2017 10:27:00 05.05.2017 10:27:00 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG Przedsiębiorcy organizujący rejsy dla nurków mogą liczyć na preferencję w VAT Minister finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą określenia właś- ciwej stawki podatku od towarów i usług na rejsy dla wędkarzy lub nurków organizowane przez podmioty działające w sferze turystyki sportowo-rekre- acyjnej. WYJAŚNIENIE MINISTRA Rejsy organizowane dla nurków lub wędkarzy, na które składają się różne usługi − przede wszystkim usługa transportu statkiem, ale również (w zależ- ności od rodzaju rejsu, jego długości, rodzaju statku itp.) usługi wyżywie- nia, noclegu na statku, patroszenia czy przechowywania ryb (w przypadku rejsów dla wędkarzy), nabijania butli tlenowych (w przypadku rejsów dla nurków) itp. − stanowią kompleksową usługę, której celem to zapewnie- nie pasażerom statku określonego rodzaju aktywnego wypoczynku. Z per- spektywy nabywcy najistotniejszym elementem analizowanych świadczeń jest rekreacja, rozumiana jako możliwość nurkowania czy wędkowania, do której zrealizowania odbywa się podróż statkiem, ewentualnie połączona z konsumpcją posiłków i noclegiem. Usługi w zakresie wstępu na rejsy: 1) wędkarskie, podczas których − oprócz dostarczenia wędkarzy na łowisko oraz możliwości łowienia ryb − świadczone są również dodatkowe usługi, takie jak np. zapewnienie posiłków i napojów (bezalkoholowych) oraz miejsca do spania − w przypadku połowów dłuższych niż jednodniowe, udostępnienie pojemników do przechowywania złowionych ryb, wynajem sprzętu wędkarskiego, patroszenie, filetowanie, przechowywanie złowionych ryb, lub 2) nurkowe, w ramach których − oprócz dostarczenia nurków na wybraną część akwenu − zapewnia się np. posiłki i napoje (bezalkoholowe) oraz miejsca do spa- nia − w przypadku wypraw dłuższych niż jednodniowe, pomoc załogi w obsłudze sprzętu do nurkowania, ładowanie butli 7 UOM139-Srodki.indb 7 UOM139-Srodki.indb 7 05.05.2017 10:27:00 05.05.2017 10:27:00
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zbiór ogólnych interpretacji podatkowych 2017 z praktycznym komentarzem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: