Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00074 007492 18451735 na godz. na dobę w sumie
Zbiór praw - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 441) - ebook/pdf
Zbiór praw - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 441) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-754-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 441)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2014 r. W SPRAWIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ (Dz.U. z 2014 r. poz. 119; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 441) maj 2016 r. ISBN 978-83-7440-754-0 § SPIS TREŚCI Rozdział 1 – Przepisy ogólne .....................................................................................................................................................3 Rozdział 2 – Rodzaje sprawozdań ............................................................................................................................................4 ... Rozdział 3 – Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań .................................................5 Rozdział 4 – Sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań .................................................................................7 Rozdział 5 – Okresy sprawozdawcze .......................................................................................................................................9 Rozdział 6 – Przepisy przejściowe i końcowe .......................................................................................................................9 Załączniki do rozporządzenia Załączniki od 1 do 36 .....................................................................................................................................................................10 Załącznik nr 37 – INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA ........................................................................................................................................................11 Załącznik nr 38 – INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH .........................................................................................................................31 Załącznik nr 39 – INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ........................................................................................33 Załącznik nr 40 – INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ Rb-WSa i Rb-WSb o WYDATKACH STRUKTURALNYCH .......................................................................................................................................44 Załącznik nr 41 – INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU UMÓW PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO ............................................................46 Załącznik nr 42 – TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA ..............................................................................................................48 Załącznik nr 43 – TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ..............................................................................52 Załącznik nr 44 – TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ..........................................54 2 maj 2016 r. www.inforrb.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 441) (Od redakcji: W tekście zaznaczono zmiany wynikające z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej; Dz.U. z 2016 r. poz. 441: l boldem zaznaczono zmiany, które należy stosować już do sprawozdań sporządzanych za marzec 2016 r. l podkreśleniem oznaczono zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.) Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa: 3) rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakre­ sie zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno­prywatnym zawieranych na podstawie od­ rębnych ustaw przez podmioty sektora finansów pub­ licznych. § 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 1) placówka – jednostkę budżetową mającą siedzibę 1) rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania spra­ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; wozdań: a) z wykonania budżetów jednostek samorządu te­ rytorialnego, b) z wykonania planów finansowych jednostek bud­ żetowych, c) z dochodów i wydatków na rachunkach, o któ­ rych mowa w art. 163 i art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwa­ nej dalej „ustawą o finansach publicznych”, d) z wykonania planów finansowych samorządo­ wych zakładów budżetowych, e) z wykonania planów finansowych agencji wyko­ f) nawczych, z wykonania planów finansowych instytucji go­ spodarki budżetowej, g) z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, i) h) o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego, z wykonania planów finansowych Zakładu Ubez­ pieczeń Społecznych, z poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych wydatków strukturalnych; j) 2) jednostki obowiązane do sporządzania poszczegól­ nych rodzajów sprawozdań, o których mowa w pkt 1, oraz odbiorców tych sprawozdań; 2) samorządowa jednostka budżetowa – odpowiednio gminną, powiatową lub wojewódzką jednostkę bud­ żetową; 3) zarząd jednostki samorządu terytorialnego – odpo­ wiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa lub zarząd związku; 4) przewodniczący zarządu jednostki samorządu teryto­ rialnego – odpowiednio wójta, burmistrza, prezyden­ ta miasta, starostę, marszałka lub przewodniczącego zarządu związku; 5) dysponenci środków budżetu państwa – dysponen­ tów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych; 6) klasyfikacja budżetowa – klasyfikację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych; 7) klasyfikacja wydatków strukturalnych – klasyfikację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych; 8) koniec okresu sprawozdawczego lub dzień kończący rok sprawozdawczy – ostatni dzień okresu sprawozdaw­ czego, dzień poprzedzający zmianę formy organizacyj­ no­prawnej, a także dzień zakończenia likwidacji; 9) państwa członkowskie EFTA – państwa członkow­ skie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); maj 2016 r. 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 10) kierownik jednostki obsługującej – kierownika jed nostki obsługującej, o której mowa odpowied- nio w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą- dzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) i ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1392 i 1890). Rozdział 2 Rodzaje sprawozdań § 3. Ustala się następujące rodzaje sprawozdań: 1) Rb­23 – sprawozdanie o stanie środków na rachun­ kach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych; wzór sprawo­ zdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) Rb­23A – sprawozdanie o stanie środków na ra­ chunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektó­ rych kopalin; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia; 3) Rb­23B – sprawozdanie o stanie środków na ra­ chunkach bankowych izb celnych, z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin; wzór sprawozda­ nia stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia; 4) Rb­23PL – sprawozdanie z rozliczenia środków pie­ niężnych placówki; wzór sprawozdania stanowi za­ łącznik nr 4 do rozporządzenia; 5) Rb­24 – sprawozdanie o stanie środków na rachun­ kach bankowych urzędów skarbowych; wzór sprawo­ zdania stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia; 6) Rb­27 – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia; 7) Rb­27PL – sprawozdanie z wykonania planu docho­ dów budżetowych placówki; wzór sprawozdania sta­ nowi załącznik nr 7 do rozporządzenia; 8) Rb­27UE – sprawozdanie z wykonania planu docho­ dów budżetu środków europejskich; wzór sprawozda­ nia stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia; 9) Rb­27S – sprawozdanie z wykonania planu docho­ dów budżetowych samorządowej jednostki budżeto­ wej/jednostki samorządu terytorialnego; wzór spra­ wozdania stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia; 10) Rb­27ZZ – sprawozdanie z wykonania planu docho­ dów związanych z realizacją zadań z zakresu admi­ nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych jed­ 4 maj 2016 r. nostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 10 do rozporzą­ dzenia; 11) Rb­PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów po­ datkowych gminy/miasta na prawach powiatu; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do rozporzą­ dzenia; 12) Rb­28 – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa; wzór sprawozdania stanowi załącz­ nik nr 12 do rozporządzenia; 13) Rb­28PL – sprawozdanie z wykonania planu wydat­ ków budżetowych placówki; wzór sprawozdania sta­ nowi załącznik nr 13 do rozporządzenia; 14) Rb­28 Programy – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z po­ mocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Po­ lityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia; 15) Rb­28 Programy WPR – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie pro­ gramów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 15 do rozpo­ rządzenia; 16) Rb­28UE – sprawozdanie z wykonania planu wydat­ ków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 16 do roz­ porządzenia; 17) Rb­28UE WPR – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do rozpo­ rządzenia; 18) Rb­28NW – sprawozdanie z wykonania planu wy­ datków, które nie wygasły z upływem roku budże­ towego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia; 19) Rb­28NW Programy – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z po­ mocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 19 do rozpo­ rządzenia; 20) Rb­28S – sprawozdanie z wykonania planu wydat­ ków budżetowych samorządowej jednostki budże­ terytorialnego; wzór towej/jednostki samorządu www.inforrb.pl Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej sprawozdania stanowi załącznik nr 20 do rozporzą­ dzenia; 21) Rb­28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jed­ nostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia; 22) Rb­NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jed­ nostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia; 23) Rb­30S – sprawozdanie z wykonania planów finan­ sowych samorządowych zakładów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 23 do roz­ porządzenia; 24) Rb­33 – sprawozdanie z wykonania planu finan­ sowego państwowego funduszu celowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 24 do rozpo­ rządzenia; 25) Rb­34PL – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 163 ustawy o finansach publicznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia; 26) Rb­34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wy­ datków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia; 27) Rb­35 – sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej; wzór sprawozda­ nia stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia; 28) Rb­40 – sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, planu finansowego państwowego funduszu celowego/agen­ cji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/ /Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór sprawo­ zdania stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia; 29) Rb­50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach zwią­ zanych z wykonywaniem zadań z zakresu administra­ cji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawo­ zdania stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia; 30) Rb­70 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodze­ niach; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia; 31) Rb­WSa – sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorial­ nego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia; 32) Rb­WSb – sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesio­ nych przez pozostałe jednostki sektora finansów pub­ licznych, z wyłączeniem placówek; wzór sprawozda­ nia stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia; 33) Rb­ST – sprawozdanie o stanie środków na rachun­ kach bankowych jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 33 do rozpo­ rządzenia; 34) Rb­Z­PPP – sprawozdanie o stanie zobowiązań wy­ nikających z umów partnerstwa publiczno­prywat­ nego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia; 35) Rb­FUS – sprawozdanie z wykonania wybranych ele­ mentów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia; 36) Rb­FER – sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytal­ no­Rentowego; wzór sprawozdania stanowi załącz­ nik nr 36 do rozporządzenia. Rozdział 3 Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań § 4. Do sporządzania i przekazywania sprawozdań w imieniu jednostki są obowiązani: 1) w zakresie budżetu państwa: a) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników placówek – Rb­23, Rb­27, Rb­28 i Rb­70, z zastrzeżeniem lit. k, b) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników placówek, realizujący wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i niepodle­ gających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz na reali­ zację Wspólnej Polityki Rolnej – Rb­28 Progra­ my i Rb­28 Programy WPR, c) kierownicy placówek – Rb­23PL, Rb­27PL i Rb­28PL, d) kierownicy placówek nadzorowanych przez mini­ stra właściwego do spraw zagranicznych – spra­ wozdania wymienione w lit. c i Rb­34PL, e) dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku bud­ żetowego – Rb­28NW i Rb­28NW Programy, dysponenci państwowych funduszy celowych – Rb­33 i Rb­40, f) g) właściwy organ agencji wykonawczej – Rb­35 i Rb­40, h) dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej i) – Rb­40, dysponenci środków budżetu państwa przekazu­ jący dotacje na realizację zadań z zakresu admi­ maj 2016 r. 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zbiór praw - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 441)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: