Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00073 008456 10743531 na godz. na dobę w sumie
Zbiorowe prawo pracy - ebook/pdf
Zbiorowe prawo pracy - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 208
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-867-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Skrypt 'Zbiorowe prawo pracy' zawiera najważniejsze wiadomości dotyczące m.in.:

Każdy rozdział został poprzedzony wykazem literatury.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Skrypty Becka Skrypty Becka Skrypty Becka Ewa Wronikowska Paweł Nowik Zbiorowe prawo pracy Seria „Skrypty Becka” przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywną naukę. Skrypt „Zbiorowe prawo pracy” zawiera najważniejsze wiadomo- ści dotyczące m.in.:  pojęcia i źródeł zbiorowego prawa pracy,  podstawowych zasad tej dziedziny prawa,  układów zbiorowych pracy,  regulaminów i statutów,  porozumień zbiorowych,  prawa koalicji,  rozwiązywania sporów zbiorowych,  partycypacji pracowników w zarządzaniu zakładem pracy. Każdy rozdział został poprzedzony wykazem literatury. Dr Ewa Wronikowska – adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jako praktyk współpracuje z pracodawcami i związkami zawodowymi prowadząc negocjacje, uczestnicząc w rozwiązywa- niu sporów zbiorowych oraz opracowując projekty zakładowych źródeł prawa pracy. Autorka wielu publikacji z zakresu zbiorowego prawa pracy. Dr Paweł Nowik – adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Wykładowca na studiach licencjackich i pody- plomowych. Prezes Stowarzyszenia im. Bł. Piotra Jerzego Frassati „Frassatianum”. www.sklep.beck.pl, e-mail: dz.handlowy@beck.pl, http://www.beck.pl, tel.: 022 31 12 222, fax: 022 33 77 601 ISBN 978-83-7483-867-2 y c a r p o w a r p e w o r o i b Z k i w o N / a k s w o k i n o r W Cena: 35,00 zł C.H.Beck SKRYPTY BECKA Zbiorowe prawo pracy W sprzeda¿y: W. Muszalski (red.) KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 6 Du¿e Komentarze Becka W. Patulski PRACOWNICZA ODPOWIEDZIALNOŒÆ ODSZKODOWAWCZA Krótkie Komentarze Becka T. Zieliñski, M. Matey-Tyrowicz (red.) PRAWO PRACY RP W OBLICZU PRZEMIAN Zarys Prawa L. Florek, T. Zieliñski PRAWO PRACY, wyd. 9 Podrêczniki Prawnicze M. Barzycka-Banaszczyk PRAWO PRACY, wyd. 10 Skrypty Becka B. Bury PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH JAKO OBOWI¥ZEK PRACOWNIKA Monografie Prawnicze M. Zych MOBBING W POLSKIM PRAWIE PRACY Biblioteka Monitora Prawa Pracy KODEKS PRACY, wyd. 23 Teksty Ustaw Becka www.sklep.beck.pl Zbiorowe prawo pracy dr Ewa Wronikowska dr Pawe³ Nowik Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II Poszczególne rozdzia³y opracowali: dr Ewa Wronikowska: I, II, IV, VII dr Pawe³ Nowik: III, V, VI, VIII Redakcja: Iwona Duda © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Wers Design Sp. z o.o., Chmielniki 6 ISBN 978-83-7483-867-2 PRZEDMOWA Zbiorowe prawo pracy jest czêœci¹ prawa pracy. Zmiana ustrojowa jaka dokona³a siê w Polsce pod koniec lat osiemdziesi¹tych i przejœcie do gospodarki rynkowej da³y realne szanse rozwoju zbiorowego prawa pracy. Ten rozwój po 1989 r. spowodowa³ liczne zmiany Kodeksu pracy oraz uchwalenie szeregu regulacji pozakodeksowych. To sprawi³o, ¿e kszta³t prawny tego prawa jest obecnie ogromnie zró¿nicowany, a regulacje odnosz¹ce siê do jego poszczególnych instytucji s¹ rozproszone wœród wielu aktów prawnych ró¿nej rangi. Nie u³atwia to kompleksowego poznania tej czêœci prawa pracy. Dotyczy to przede wszystkim studentów, którzy zobowi¹zani s¹ do wykazania siê znajomoœci¹ podstawowych instytucji zbiorowego prawa pracy w ramach przedmiotu akademickiego jakim jest prawo pracy. O ile du¿ym zainteresowaniem cieszy siê problematyka indywidualnego prawa pracy, o tyle zbiorowe prawo pracy stanowi materiê do której studenci siêgaj¹ raczej niechêtnie. Zbiorowe prawo pracy, bêd¹ce w ogólnoœci regulacj¹ stosunków podmiotów zbiorowych, rz¹dzi siê w³asn¹ specyfik¹. Nie nale¿y zapominaæ jednak, ¿e jest prawo, które ma przyczy- niaæ siê do lepszego funkcjonowania indywidualnych stosunków prawa pracy. St¹d te¿ zrodzi³ siê pomys³ opracowania maj¹cego wspomagaæ proces dydaktyczny w za- kresie zbiorowego prawa pracy. Skrypt akademicki wyda³ siê najlepsz¹ form¹ przybli¿enia podstawowych instytucji zbiorowego prawa pracy. Na wiêkszoœci uczelni zbiorowe prawo pracy wyk³adane jest w ramach prawa pracy. To zaœ ogranicza zakres wyk³adu w zakresie zbiorowego prawa pracy. Niewielka zazwyczaj liczba godzin wyk³adu i æwiczeñ nie pozwala na kompleksowe i pog³êbione przedstawienie poszczególnych instytucji w tym zakresie. To zaœ powoduje koniecznoœæ samodzielnego zg³êbiania tej materii przez studentów. Skrypt ma za zadanie pomóc studentom w zrozumieniu tej materii prawnej, a tym samym w lepszym przygotowaniu siê do egzaminów i zaliczeñ. Celem autorów by³o tak¿e wzbudzenie zainteresowania przysz³ych adeptów sztuki praw- niczej t¹ problematyk¹ oraz jej upowszechnienie jako niezwykle istotnej czêœci prawa pracy, np. poprzez szersze siêganie do instytucji zbiorowego prawa pracy w zakresie tematyki podej- mowanej w pracach magisterskich i licencjackich. Osi¹gniêcie tych celów wydawa³o siê mo¿liwe wy³¹cznie poprzez przystêpne przedsta- wienie podstawowych zagadnieñ z zakresu zbiorowego prawa pracy ze wskazaniem Ÿróde³ oraz podstawowej literatury. W za³o¿eniu autorów opracowanie mia³o byæ zwartym, upo- rz¹dkowanym syntetycznie oraz przedstawiaj¹cym wszystkie instytucje zbiorowego prawa pracy. Celowo zatem nie stanowi ono pog³êbionego wywodu z zakresu zbiorowego prawa VI Przedmowa pracy. Oczywiœcie zwrócono uwagê na podstawowe problemy, przytoczone zosta³o tak¿e orzecznictwo s¹dowe oraz stanowiska przedstawicieli nauki prawa pracy. Przyjêta formu³a skryptu zdeterminowa³a sposób przedstawienia poszczególnych zagad- nieñ z zakresu zbiorowego prawa pracy. Podstawê wyjœcia do rozwa¿añ stanowi problematy- ka zwi¹zana z sam¹ definicj¹ zbiorowego prawa pracy i katalogiem zasad rz¹dz¹cych tym prawem. Du¿o miejsca poœwiêcono nadrzêdnej zasadzie zbiorowego prawa pracy: dialogowi spo³ecznemu. Przedstawione zosta³y podstawowe instytucje zbiorowego prawa pracy jak: uk³ady zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe, regulaminy i statuty, udzia³ pracowników w zarz¹dzaniu zak³adem pracy oraz rozstrzyganie sporów zbiorowych. Ponadto w opracowa- niu zawarto przepisy reguluj¹ce funkcjonowanie podmiotów tego prawa: zwi¹zków zawodo- wych, organizacji pracodawców, przedstawicielstwa pracowników, rad pracowników. Ewa Wronikowska Pawe³ Nowik SPIS TREŒCI Przedmowa .................................................................................................................... V Wykaz skrótów ............................................................................................................. XI Wykaz literatury ........................................................................................................... XV Rozdzia³ I. Charakterystyka zbiorowego prawa pracy ................................................ § 1. Zbiorowe prawo pracy a zbiorowe stosunki pracy ........................................... § 2. Podmioty zbiorowego prawa pracy ..................................................................... 1 1 8 § 3. Podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy ................................................... 14 Rozdzia³ II. Dialog spo³eczny ............................................................................................. § 4. Geneza i podstawy prawne dialogu spo³ecznego .............................................. § 5. Pojêcie i przedmiot dialogu spo³ecznego ........................................................... § 6. Partnerzy spo³eczni ................................................................................................ § 7. Formy dialogu spo³ecznego .................................................................................. § 8. Poziomy dialogu spo³ecznego .............................................................................. I. Trójstronna Komisja do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych ........................ II. Wojewódzkie komisje dialogu spo³ecznego .................................................. Rozdzia³ III. Zwi¹zki zawodowe i organizacje pracodawców ..................................... § 9. Tradycja ruchu zwi¹zkowego w Polsce .............................................................. § 10. Wolnoœæ zwi¹zkowa .............................................................................................. I. Wolnoœæ zwi¹zkowa w miêdzynarodowym prawie pracy .......................... II. Wolnoœæ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych .................................... III. Zasada niezale¿noœci zwi¹zku zawodowego ................................................. IV. Zasada samorz¹dnoœci zwi¹zku zawodowego .............................................. § 11. Tworzenie zwi¹zków zawodowych ..................................................................... I. Zak³adanie i rejestracja zwi¹zku zawodowego ............................................ II. Zmiany organizacyjne. Zakoñczenie dzia³alnoœci zwi¹zku ......................... § 12. Reprezentacja i reprezentatywnoœæ zwi¹zków zawodowych ........................... § 13. Uprawnienia zwi¹zków zawodowych ................................................................. I. Uprawnienia w zakresie wspó³tworzenia prawa (autonomicznego i powszechnego) ............................................................................................... II. Uprawnienia w indywidualnych sprawach pracowniczych ......................... III. Uprawnienia kontrolne ..................................................................................... 21 21 24 27 29 34 36 38 39 40 41 41 43 45 46 48 48 51 52 54 54 55 64 VIII Spis treœci § 14. Ochrona trwa³oœci pracy dzia³aczy zwi¹zkowych ............................................. § 15. Obowi¹zki pracodawcy wobec zwi¹zków zawodowych .................................. § 16. Organizacje pracodawców .................................................................................... I. Informacje ogólne ............................................................................................. II. Zak³adanie i rejestracja organizacji pracodawców ....................................... III. Kompetencje organizacji pracodawców ......................................................... Rozdzia³ IV. Uk³ady zbiorowe pracy ............................................................................... § 17. Pojêcie, charakter i rodzaje uk³adów zbiorowych pracy .................................. § 18. Zakres podmiotowy i przedmiotowy uk³adu zbiorowego pracy ..................... § 19. Strony uk³adu zbiorowego pracy ......................................................................... § 20. Zawarcie, zmiana i rozwi¹zanie uk³adu ............................................................. I. Tryb zawierania uk³adu ................................................................................... II. Rejestracja i wejœcie w ¿ycie uk³adu ............................................................ III. Zmiana i ustanie obowi¹zywania uk³adu ...................................................... 65 68 69 69 71 73 75 75 78 82 86 88 91 94 Rozdzia³ V. Porozumienia zbiorowe ................................................................................ 99 § 21. Pojêcie porozumieñ zbiorowych .......................................................................... 100 § 22. Normatywny charakter porozumieñ zbiorowych ............................................... 101 § 23. Porozumienia zbiorowe a uk³ady zbiorowe pracy ............................................ 102 § 24. Systematyka porozumieñ zbiorowych ................................................................. 103 I. Porozumienia kryzysowe ................................................................................. 103 II. Porozumienie rozszerzaj¹ce stosowanie uk³adu zbiorowego pracy ........... 106 III. Porozumienia w sprawie zwolnieñ grupowych ............................................ 107 IV. Porozumienie zwi¹zane z przejœciem zak³adu pracy lub jego czêœci na innego pracodawcê ........................................................................................... 109 V. Porozumienia zawarte w zwi¹zku z procedur¹ sporu zbiorowego ............ 110 VI. Porozumienie o przyroœcie przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia ... 111 VII. Pakty socjalne ................................................................................................... 112 Rozdzia³ VI. Regulaminy i statuty .................................................................................... 115 § 25. Uwagi ogólne ......................................................................................................... 115 § 26. Regulamin wynagradzania .................................................................................... 116 I. Charakter prawny ............................................................................................. 116 II. Procedura uzgadniania ..................................................................................... 117 III. Wy³¹czenia podmiotowe .................................................................................. 118 IV. Treœæ regulaminu .............................................................................................. 118 V. Wejœcie w ¿ycie i zmiana treœci regulaminu wynagradzania ..................... 119 § 27. Regulamin pracy .................................................................................................... 120 I. Ogólna charakterystyka .................................................................................... 120 II. Procedura uzgadniania ..................................................................................... 121 III. Wejœcie w ¿ycie i zmiana treœci regulaminu pracy ..................................... 122 § 28. Regulamin premiowania i nagradzania ............................................................... 122 I. Informacje ogólne ............................................................................................. 122 II. Procedura uzgadniania regulaminu premiowania i nagradzania ................ 123 Spis treœci IX § 29. Inne regulaminy ..................................................................................................... 124 § 30. Statuty ..................................................................................................................... 126 I. Charakter prawny a zbiorowe prawo pracy .................................................. 126 II. Statuty szkó³ wy¿szych .................................................................................... 127 III. Statuty spó³dzielni ............................................................................................ 128 Rozdzia³ VII. Spory zbiorowe ........................................................................................... 131 § 31. Pojêcie, przedmiot, strony sporu zbiorowego .................................................... 131 § 32. Procedura rozwi¹zywania sporów zbiorowych .................................................. 137 I. Pokojowe procedury rozwi¹zania sporu zbiorowego .................................. 137 II. Strajk i inne formy protestu ............................................................................ 141 III. Odpowiedzialnoœæ za naruszenie przepisów ustawy .................................... 146 IV. Pozaustawowe mechanizmy rozwi¹zywania sporów ................................... 148 Rozdzia³ VIII. Partycypacja pracownicza ...................................................................... 149 § 33. Struktura partycypacji pracowniczej ................................................................... 150 I. Pojêcie partycypacji pracowniczej ................................................................. 150 II. Formy partycypacji pracowniczej ................................................................... 151 § 34. Zasada uczestnictwa w zarz¹dzaniu zak³adem pracy ....................................... 152 § 35. Samorz¹d za³ogi przedsiêbiorstwa pañstwowego .............................................. 153 § 36. Samorz¹d w przedsiêbiorstwach sprywatyzowanych lub skomercjalizowanych .. 156 § 37. Rady pracowników ................................................................................................ 157 I. Geneza ustawy .................................................................................................. 157 II. Obowi¹zek tworzenia rady pracowników ..................................................... 158 III. Sposoby wyboru rady pracowniczej .............................................................. 159 IV. Rada pracowników ........................................................................................... 161 V. Informacja i konsultacja .................................................................................. 164 § 38. Zaanga¿owanie pracowników w spó³ce europejskiej ....................................... 165 I. Podstawa prawna .............................................................................................. 165 II. Charakterystyka spó³ki europejskiej ............................................................... 166 III. Zasady zaanga¿owania pracowników w spó³ce europejskiej ..................... 167 IV. Stosowanie standardowych zasad zaanga¿owania pracowników ............... 169 V. Uczestnictwo w spó³ce europejskiej .............................................................. 170 VI. Ochrona praw pracowników ........................................................................... 171 § 39. Europejskie rady zak³adowe ................................................................................. 172 I. Zagadnienia ogólne .......................................................................................... 172 II. Specjalny zespó³ negocjacyjny ....................................................................... 172 III. Porozumienie o ustanowieniu europejskiej rady zak³adowej ..................... 174 IV. Utworzenie europejskiej rady zak³adowej ..................................................... 175 V. Uprawnienia europejskiej rady zak³adowej .................................................. 176 Indeks rzeczowy ........................................................................................................... 179 WYKAZ SKRÓTÓW 1. (cid:1)ród³a prawa EKS ........................... Europejska Karta Spo³eczna; podpisana w Turynie 18.10.1961 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67) EuroRZU .................. ustawa z 5.4.2002 r. o europejskich radach zak³adowych (Dz.U. Nr 62, poz. 556 ze zm.) FundŒwSocjU ........... ustawa z 4.3.1994 r. o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) InfPracU .................... ustawa z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadza- niu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550) KC ............................. Kodeks cywilny Konstytucja RP ......... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, KP ............................. Kodeks pracy poz. 483 ze zm.) KPC .......................... Kodeks postêpowania cywilnego OPracodU ................. ustawa z 23.5.1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 ze zm.) PrEmU ...................... ustawa z 20.4.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1207 ze zm.) PrSpó³dz .................... ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spó³dzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrSzkolWy¿ .............. ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) SamPPU .................... ustawa z 25.9.1981 r. o samorz¹dzie za³ogi przedsiêbiorstwa pañ- stwowego (Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) SEU ........................... ustawa z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospo- darczych i spó³ce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) Spo³InspU ................. ustawa z 24.6.1983 r. o spo³ecznej inspekcji pracy (Dz.U. Nr 35, poz. 163 ze zm.) SporyZbiorU ............. ustawa z 23.5.1991 r. o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. Nr 55, poz. 236 ze zm.) XII Wykaz skrótów TrójstrKomU ............ ustawa z 6.7.2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Go- spodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo³ecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 ze zm.) ZwGrupU .................. ustawa z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pra- cownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowni- ków (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) ZwZawU ................... ustawa z 23.5.1991 r. o zwi¹zkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) 2. Organy orzekaj¹ce SN ............................. S¹d Najwy¿szy TK ............................. Trybuna³ Konstytucyjny 3. Czasopisma AUWr ....................... Acta Universitatis Wratislaviensis GdSP ......................... Gdañskie Studia Prawnicze KPP ........................... Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP .......................... Monitor Prawniczy MoPr ......................... Monitor Prawa Pracy OSA .......................... Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych OSNAP ..................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Administracyjna i Pracy OSNAPiUS ............... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Administracyjna, Pracy i Ubez- pieczeñ Spo³ecznych OSNC ........................ Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna OSNCP ..................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna i Pracy OSNP ........................ Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Pracy OSP ........................... Orzecznictwo S¹dów Polskich Pal. ............................ Palestra PiP ............................. Pañstwo i Prawo PiZS .......................... Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne Pol. Spo³. ................... Polityka Spo³eczna PPH ........................... Przegl¹d Prawa Handlowego Pr. Gosp. ................... Prawo Gospodarcze Pr. Pracy .................... Prawo Pracy PS .............................. Przegl¹d S¹dowy SC ............................. Studia Cywilistyczne SI ............................... Studia Iuridica SP-E .......................... Studia Prawno-Ekonomiczne Wok. ......................... Wokanda ZPPPiPS .................... Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej ZZL ........................... Zarz¹dzanie Zasobami Ludzkimi XIII Wykaz skrótów 4. Inne skróty Dz.U. ......................... Dziennik Ustaw KRS .......................... Krajowy Rejestr S¹dowy MI ............................. Ministerstwo Infrastruktury MOP .......................... Miêdzynarodowa Organizacja Pracy MZ ............................ Ministerstwo Zdrowia Nr .............................. numer puzp .......................... ponadzak³adowy uk³ad zbiorowy pracy red. ............................ redakcja RM ............................ Rada Ministrów SE .............................. Societas Europaea; spó³ka europejska tekst jedn. .................. tekst jednolity UE ............................. Unia Europejska uzp ............................ uk³ad zbiorowy pracy w zw. ......................... w zwi¹zku WE ............................ Wspólnota Europejska wyr. ........................... wyrok z. ............................... zeszyt ze zm. ........................ ze zmianami zuzp ........................... zak³adowy uk³ad zbiorowy pracy WYKAZ LITERATURY K. W. Baran, Zbiorowe prawo pracy, Kraków 2002 M. Bednarski, J. Wratny, Porozumienia socjalne zwi¹zane z prywatyzacj¹ przedsiêbiorstw pañstwowych. Fenomen spo³eczny i prawny, Warszawa 2000 S. Borkowska, Negocjacje zbiorowe, Warszawa 1997 A. Buchner-Jeziorska, Rola pañstwa w stosunkach pracy, [w:] Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, W. Kozek (red.), Warszawa 1997 B. Cudowski, Model rozwi¹zywania sporów zbiorowych, [w:] Zbiorowe prawo pracy w spo³ecznej gospodarce rynkowej, G. GoŸdziewicz (red.), Toruñ 2000 B. Cudowski, Porozumienia zbiorowe, [w:] Prawo pracy. Z aktualnych zagadnieñ, Bia³ystok 1999 B. Cudowski, Reprezentacja pracodawców w sporze zbiorowym, PiZS 1995, Nr 6 B. Cudowski, Reprezentacja praw i interesów pracowniczych w sporach zbiorowych pracy, [w:] Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, G. GoŸdziewicz (red.), Toruñ 2001 B. Cudowski, Rola pañstwa w rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych, PiP 1994, z. 10 B. Cudowski, Statut jako pozaustawowe Ÿród³o prawa pracy, [w:] (cid:1)ród³a prawa, L. Florek (red.), Warszawa 2000 B. M. Æwiertniak, „Zasady prawa pracy” – zarys problematyki, ZPPPiPS 1980, t. 3 A. Dubownik, Regulaminy pracy po nowelizacji kodeksu pracy. Sytuacja pracodawców nie- zobowi¹zanych do ustalania regulaminów, PiZS 2004, Nr 3 L. Florek, Demokratyczne (zbiorowe) stosunki pracy, [w:] Ksiêga pami¹tkowa ku czci Prof. Zbigniewa Salwy, SI 1992, t. XXIII L. Florek, Europejskie prawo pracy, Warszawa 2003 L. Florek, Informacja i konsultacja pracowników w prawie europejskim, PiZS 2002, Nr 10 L. Florek, Konstytucyjne gwarancje uprawnieñ pracowniczych, PiP 1997, z. 11–12 L. Florek, Podstawowe za³o¿enia wolnoœci zwi¹zkowej w konwencjach Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, [w:] Z problematyki zwi¹zków zawodowych i wspó³uczestnictwa pracowników w zarz¹dzaniu. Ujêcie prawnoporównawcze, Studia i Materia³y IPiSS, Warszawa 1982, z. 21 L. Florek, Prawna ochrona pracowników, Studia i Materia³y IPiSS, Warszawa 1990, z. 5 L. Florek, Przedstawiciele pracowników w europejskim prawie pracy, [w:] Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, G. GoŸdziewicz (red.), Toruñ 2001 L. Florek, Regulamin pracy. Has³o w Encyklopedii, [w:] Encyklopedia prawa pracy i ubez- pieczeñ spo³ecznych, L. Florek (red.), Warszawa 2001 L. Florek, Regulamin wynagradzania. Has³o w Encyklopedii, [w:] Encyklopedia prawa pra- cy i ubezpieczeñ spo³ecznych, L. Florek (red.), Warszawa 2001 L. Florek, Rokowania i uk³ady zbiorowe pracy, PiP 1994, z. 12 XVI Wykaz literatury L. Florek, Umowny charakter uk³adu zbiorowego pracy, PiP 1997, z. 7 L. Florek, Wp³yw konwencji i zaleceñ Miêdzynarodowej Organizacji Pracy na prawo pol- skie, [w:] Polskie prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy w okresie transformacji, M. Se- weryñski (red.), Warszawa 1995 L. Florek, Zwolnienia pracowników z przyczyn dotycz¹cych zak³adów pracy, Warszawa 1992 L. Florek, T. Zieliñski, Prawo pracy, wyd. 9, Warszawa 2007 K. W. Frieske, Instytucje dialogu spo³ecznego w demokratycznym procesie politycznym, Pol. Spo³. 2000, Nr 2 K. W. Frieske, L. Machol-Zajda, Instytucjonalne ramy dialogu spo³ecznego w Polsce: szanse i ograniczenia, [w:] Dialog spo³eczny. Zasady, procedury i instytucje w odniesieniu do podstawowych kwestii spo³ecznych, Opracowanie PBZ, Warszawa 1999, Nr 7 B. G¹ciarz, W. Pañków, Dialog spo³eczny po polsku – fikcja czy szansa, Warszawa 2001 M. Gersdorf, Problemy prawne zwi¹zane z tzw. paktem socjalnym – kilka uwag praktycz- nych, PiZS 1999, Nr 2 L. Gilejko, R. Towalski, Partnerzy spo³eczni. Konflikty, kompromisy, kooperacja, Warszawa 2002 M. G³adoch, Uczestnictwo pracowników w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem w Polsce. Pro- blemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego, Toruñ 2005 M. G³adoch, Uczestnictwo pracowników w zarz¹dzaniu zak³adem pracy jako przejaw repre- zentacji praw i interesów, [w:] Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, G. GoŸ- dziewicz (red.), Toruñ 2001 G. GoŸdziewicz, Charakter porozumieñ zbiorowych w prawie pracy, PiZS 1998, Nr 3 G. GoŸdziewicz, Czy nale¿y kodyfikowaæ zbiorowe prawo pracy w Polsce?, [w:] Problemy kodyfikacji prawa pracy. Wybrane zagadnienia zabezpieczenia spo³ecznego. Referaty na XVI Zjazd Katedr oraz Zak³adów Prawa Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Gdañsk: 19–21 wrzeœnia 2007, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2007 G. GoŸdziewicz, Dylematy zwi¹zane z porozumieniami zbiorowymi zawieszaj¹cymi upraw- nienia pracownicze, [w:] Cz³owiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa. Ksiê- ga jubileuszowa Profesor Urszuli Jackowiak, pod. red. J. Steliny, A. Wypych-¯ywickiej, GdSP 2007, t. XVII G. GoŸdziewicz, Funkcje prawa pracy w nowym ustroju pracy w Polsce, [w:] Prawo pracy, ubezpieczenia spo³eczne, polityka spo³eczna. Wybrane zagadnienia, B. M. Æwiertniak (red.), Opole 1998 G. GoŸdziewicz, Komentarz do dzia³u XI – Uk³ady zbiorowe pracy, [w:] Kodeks pracy. Ko- mentarz, W. Muszalski (red.), Warszawa 2000 G. GoŸdziewicz, Miejsce zak³adowych porozumieñ p³acowych w systemie Ÿróde³ prawa pra- cy, PiP 1985, z. 2 G. GoŸdziewicz, Podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy, [w:] Zbiorowe prawo pracy w spo³ecznej gospodarce rynkowej, G. GoŸdziewicz (red.), Toruñ 2000 G. GoŸdziewicz, Porozumienia w zbiorowym prawie pracy (przegl¹d – wyk³adnia – ocena), [w:] Nowe uk³ady zbiorowe. Prze³om czy kontynuacja?, J. Wratny (red.), Warszawa 1998 G. GoŸdziewicz, Przenikanie konstrukcji prawnych w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, [w:] Indywidualne a zbiorowe prawo pracy, L. Florek (red.), Warszawa 2007 G. GoŸdziewicz, Rola zwi¹zków zawodowych w tworzeniu prawa pracy, [w:] (cid:1)ród³a prawa pracy, L. Florek (red.), Warszawa 2000 G. GoŸdziewicz, Reprezentacja praw i interesów pracowniczych (charakterystyka ogólna), [w:] Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, G. GoŸdziewicz (red.), Toruñ 2001 Wykaz literatury XVII G. GoŸdziewicz, Rozwi¹zanie uk³adu zbiorowego pracy, [w:] Prawo pracy RP w obliczu przemian, M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliñski (red.), Warszawa 2006 G. GoŸdziewicz, Udzia³ zwi¹zków zawodowych i organów samorz¹du za³ogi w stanowieniu norm prawa pracy, Prace Naukowe Uniwersytetu Œl¹skiego, t. 8, Katowice 1987 G. GoŸdziewicz, Uk³ady zbiorowe pracy, regulamin wynagradzania, regulamin pracy, Byd- goszcz 1996 G. GoŸdziewicz, Uprawnienia przedstawicielstwa pracowniczego w razie przejœcia zak³adu pracy na innego pracodawcê, PiZS 2002, Nr 10 G. GoŸdziewicz, Wp³yw dzia³añ zbiorowych na indywidualne stosunki pracy, [w:] Polskie prawo pracy w okresie transformacji w oœwietleniu prawa wspólnotowego, H. Lewan- dowski (red.), Warszawa 1997 G. GoŸdziewicz, Z. Myszka, J. Pi¹tkowski, Uprawnienia zwi¹zków zawodowych w stosun- kach pracy, Gdañsk–Toruñ 1991 Z. Góral, Z. Hajn, Komentarz do ustawy o zwi¹zkach zawodowych; organizacjach praco- dawców; zbiorowych sporach pracy, £ódŸ 1992 Z. Hajn, Autonomia rokowañ zbiorowych w œwietle Konstytucji, [w:] Konstytucyjne pro- blemy prawa pracy i zabezpieczenia spo³ecznego, H. Szurgacz (red.), Wroc³aw 2005 Z. Hajn, Polska droga do dialogu – doœwiadczenia w tworzeniu porozumienia spo³ecznego w Polsce. Instytucje i instrumenty prawne dialogu spo³ecznego. Materia³y Konferencyj- ne. Dialog spo³eczny: mira¿ czy rzeczywistoœæ?, Warszawa 21–22 listopada 2000 Z. Hajn, Pracodawca i organizacja pracodawców jako podmioty zbiorowego prawa pracy (wybrane problemy), [w:] Zbiorowe prawo pracy w spo³ecznej gospodarce rynkowej, G. GoŸdziewicz (red.), Toruñ 2000 Z. Hajn, Przejœcie zak³adu pracy na innego pracodawcê w dyrektywie 77/87 Wspólnot Euro- pejskich i prawie polskim, [w:] Studia prawno-europejskie, M. Seweryñski (red.), t. II, £ódŸ 1998 Z. Hajn, Rola organizacji pracodawców w tworzeniu prawa pracy, [w:] (cid:1)ród³a prawa pracy, L. Florek (red.), Warszawa 2000 Z. Hajn, Status prawny organizacji pracodawców, Warszawa 1999 J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 1996 K. Jaœkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2002 K. Jaœkowski, E. Maniewska, J. Stelina, Grupowe zwolnienia. Komentarz, Kraków 2004 A. Jedliñski, L. Kaczyñski, Statut jako Ÿród³o prawa pracy, PiP 1999, z. 4 J. Joñczyk, Prawo pracy, Warszawa 1995 L. Kaczyñski, Generalizacja uk³adu zbiorowego pracy, PiP 1998, z. 5 L. Kaczyñski, Porozumienie o przyst¹pieniu do uk³adu zbiorowego pracy, PiZS 1999, Nr 1 L. Kaczyñski, Uk³ad zbiorowy pracy – problem konstytucyjny, PiP 1999, z. 8 L. Kaczyñski, W sprawie zgodnoœci przepisów prawa pracy z Konstytucj¹ – polemika, PiZS 1998, Nr 3 S. Koczur, P. Korus, Dialog spo³eczny – prawo pracowników do informacji i konsultacji, Kraków 2003 Kodeks pracy. Komentarz, W. Muszalski (red.), Warszawa 2004 L. Kolarska-Bobiñska, Rola pañstwa w procesie transformacji, Studia Socjologiczne 1991, Nr 3–4 K. Kolasiñski, Prawo pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych, Toruñ 1997 D. Kotowska, Postanowienia p³acowe uk³adów zbiorowych pracy, [w:] Uk³ady zbiorowe w demokratycznym ustroju pracy, J. Wratny (red.), Warszawa 1997 XVIII Wykaz literatury W. Kozek, Czy wy³ania siê model? Problem instytucjonalizacji zbiorowego przetargu w sto- sunkach pracy, [w:] Instytucjonalizacja stosunków pracy w Polsce, W. Kozek (red.), Warszawa 2003 W. Masewicz, Idea rokowañ zbiorowych a zatargi pracy. Wybrane zagadnienia, [w:] Ksiêga pami¹tkowa ku czci Prof. Zbigniewa Salwy, SI 1992, t. XXIII W. Masewicz, Podstawowe zasady prawa pracy, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, J. Joñczyk (red.), Warszawa 1977 W. Masewicz, Ustawa o zwi¹zkach zawodowych. Ustawa o rozwi¹zywaniu sporów zbioro- wych, Warszawa 1998 W. Masewicz, Wspó³dzia³anie pracodawcy ze zwi¹zkami zawodowymi w zakresie zbioro- wych stosunków pracy. Wybrane zagadnienia, Bydgoszcz 1995 W. Masewicz, Zasady ustrojowe zwi¹zku zawodowego, Studia Nauk Politycznych 1985, Nr 2 W. Masewicz, Zatarg zbiorowy pracy, Poznañ 1994 M. Matey-Tyrowicz, Dialog spo³eczny jako instytucja konstytucyjna i europejska, [w:] Kon- stytucja i w³adza we wspó³czesnym œwiecie. Doktryna – prawo – praktyka, M. Kruk, J. Trzciñski, J. Wawrzyniak (red.), Warszawa 2002 M. Matey-Tyrowicz, Koncepcja wspólnotowa dialogu spo³ecznego, Przegl¹d Prawa Europej- skiego 1999, Nr 2 W. Muszalski, A. Na³êcz, G. Or³owski, A. Patulski, W. Patulski, Kodeks pracy z komenta- rzem, Gdañsk 1996 R. Nadskakulski, Zwi¹zkowa reprezentacja zbiorowych praw i interesów pracowniczych (wybrane zagadnienia), [w:] Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, G. GoŸ- dziewicz (red.), Toruñ 2001 J. Pi¹tkowski, Uprawienia zak³adowej organizacji zwi¹zkowej. Przepisy i konwencje zwi¹zko- we, Toruñ 2005 £. Pisarczyk, Przejœcie zak³adu pracy na innego pracodawcê, Warszawa 2002 £. Pisarczyk, Wybrane problemy dostosowania prawa polskiego do wspólnotowych standar- dów w zakresie informowania i konsultowania pracowników, PiZS 2005, Nr 12 M. Pliszkiewicz, Porozumienia ogólnopolskie i ich znaczenie dla prawa pracy, PiP 1981, z. 6 M. Pliszkiewicz, M. Seweryñski, Problemy reprezentatywnoœci w stosunkach pracy, PiP 1995, z. 9 K. R¹czka, Porozumienia zawieszaj¹ce przepisy prawa pracy, PiZS 2002, Nr 11 K. R¹czka, Uczestnictwo pracowników w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwami pañstwowymi w Polsce. Problematyka prawna, Warszawa 1994 Z. Salwa, Prawo pracy w zarysie, Warszawa 1978 Z. Salwa, Uprawnienia zwi¹zków zawodowych, Bydgoszcz 1998 W. Sanetra, Konstytucyjne prawo do rokowañ, PiZS 1998, Nr 12 W. Sanetra, O zasadach prawa pracy i zasadach wspó³¿ycia spo³ecznego, PiP 1966, z. 11 W. Sanetra, Prawa (wolnoœci) pracownicze w Konstytucji, PiZS 1997, Nr 11 W. Sanetra, Prawo pracy a polityka, [w:] Prawo pracy u progu XXI wieku. Stare problemy i wyzwania wspó³czesnoœci. Materia³y z XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zak³a- dów Prawa Pracy, Bia³ystok 21–22 wrzeœnia 2001 r. W. Sanetra, Rola pañstwa i partnerów spo³ecznych w kszta³towaniu i stosowaniu prawa pra- cy, Ochrona pracy. Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i spo³eczne, Toruñ 1998 W. Sanetra, Uk³ady zbiorowe pracy i inne porozumienia w œwietle Konstytucji RP, [w:] Pra- wo pracy. Z aktualnych zagadnieñ, Bia³ystok 1999 M. Seweryñski, Dialog spo³eczny. Wspó³zale¿noœæ gospodarki i prawa pracy, [w:] Referaty na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Spo³ecznego, Warszawa 1999 Wykaz literatury XIX M. Seweryñski, Konstytucyjne podstawy zbiorowego prawa pracy, [w:] Konstytucyjne pod- stawy systemu prawa, M. Wyrzykowski (red.), Warszawa 2001 M. Seweryñski, Negocjacje zbiorowe w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem kapitalistycznym, SP-E 1990, t. XLIV M. Seweryñski, Organizacje (zwi¹zki) pracodawców, [w:] Oblicza pracodawcy, W. Sanetra (red.), AUWr No 1285, Wroc³aw 1990 M. Seweryñski, Podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy w prawie europejskim, Studia Prawno-Europejskie, t. V, £ódŸ 2001 M. Seweryñski, Pojednawstwo (koncyliacja). Has³o w Encyklopedii, [w:] Encyklopedia pra- wa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych, L. Florek (red.), Warszawa 2001 M. Seweryñski, Porozumienia zbiorowe jako Ÿród³o prawa pracy, [w:] (cid:1)ród³a prawa pracy, L. Florek (red.), Warszawa 2000 M. Seweryñski, Problemy statusu prawnego zwi¹zków zawodowych, [w:] Zbiorowe prawo pracy w spo³ecznej gospodarce rynkowej, G. GoŸdziewicz (red.), Toruñ 2000 M. Seweryñski, Za³oga zak³adu pracy – uwagi de lege ferenda, [w:] Reprezentacja praw i in- teresów pracowniczych, G. GoŸdziewicz (red.), Toruñ 2001 I. Sierocka, Zasada uprzywilejowania pracownika i automatyzmu prawnego w uk³adach zbiorowych pracy, [w:] Prawo pracy. Z aktualnych zagadnieñ, Bia³ystok 1999 J. Skoczyñski, Komentarz do ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych, War- szawa 1999 J. Skoczyñski, Regulamin pracy, [w:] (cid:1)ród³a prawa pracy, L. Florek (red.), Warszawa 2000 J. Skoczyñski, Trójstronna Komisja do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych i wojewódzkie ko- misje dialogu spo³ecznego, PiZS 2001, Nr 12 B. Skulimowska, Dialog spo³eczny na szczeblu europejskim, ZZL 2004, Nr 1 E. Sobótka, Rola porozumieñ zbiorowych w regulowaniu stosunków pracy i kszta³towaniu polityki spo³eczno-gospodarczej w Polsce na tle porównawczym, [w:] Zbiorowe stosun- ki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, W. Kozek (red.), Warszawa 1997 E. Sobótka, Rola Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych w rozwoju zbiorowych stosunków pracy w Polsce, [w:] Polskie prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy w okresie transformacji, M. Seweryñski (red.), Warszawa 1995 E. Sobótka, M. Pliszkiewicz, Dialog spo³eczny. Instytucje, regulacje prawne, praktyka. Pol- skie rozwi¹zania prawne na tle porównawczym, [w:] Regionalna szko³a dialogu spo- ³ecznego. Przewodnik, Toruñ 2000 J. Stelina, Charakter prawny porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków za- trudnienia, PiP 2003, z. 9 A. Szumañski, Spó³ka Europejska, KPP 1997, z. 2 K. Walczak, Europejskie rady zak³adowe, ZZL 2004, Nr 1 J. Wratny, Charakter prawny porozumieñ socjalnych zwi¹zanych z prywatyzacj¹ przedsiê- biorstw pañstwowych, PiP 1999, z. 6 J. Wratny, Dorobek wspólnotowy w dziedzinie zbiorowego prawa pracy jako przes³anka zmian w prawie polskim, [w:] Prawo pracy, ubezpieczenia spo³eczne. Wybrane zagad- nienia, B. M. Æwiertniak (red.), Opole 1998 J. Wratny, Europejska Rada Zak³adowa (nowa instytucja wspólnotowego prawa pracy), PiP 1986, z. 8–9 J. Wratny, Gwarancje dotycz¹ce wynagrodzeñ ora innych uprawnieñ pracowniczych w po- rozumieniach socjalnych, PiZS 1999, Nr 6 J. Wratny, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa 2004
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zbiorowe prawo pracy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: