Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00551 010523 10728112 na godz. na dobę w sumie
Zbiorowe prawo pracy. Komentarz - ebook/pdf
Zbiorowe prawo pracy. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , , , Liczba stron: 1156
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-817-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Zbiorowe prawo pracy odnosi się do relacji zachodzących pomiędzy reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi i organami partycypacyjnymi a pracodawcami i skupiającymi ich organizacjami oraz pomiędzy tymi podmiotami a organami władzy i administracji publicznej.

Komentarz zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem aktów prawnych składających się na zbiorowe prawo pracy, takich jak:
ustawa o związkach zawodowych,
ustawa o organizacji pracodawców,
ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
ustawa o Radzie Dialogu Społecznego,
kodeks pracy, w zakresie przepisów dotyczących układów zbiorowych pracy,
ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
ustawa o europejskich radach zakładowych,
ustawa o społecznej inspekcji pracy,
ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Autorzy, komentując poszczególne regulacje, przedstawiają również bogaty dorobek judyktury i nauki prawa pracy w tym zakresie.

Publikacja skierowana jest do działaczy związkowych, mediatorów, menedżerów, pracowników HR oraz członków organów przedstawicielskich. Zainteresuje radców prawnych, adwokatów oraz sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy, a także przedstawicieli nauki prawa pracy.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

AUTORZY Krzysztof W. Baran – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Daniel Książek – doktor nauk prawnych; pracownik w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; radca prawny; wspólnik zarządzający kancelarią prawną specjalizującą się w prawie pracy; prezes zarządu Centrum Prawa Pracy i Stosunków Przemysłowych; członek zespołu pełnomocnika rektora UJ ds. prawnych. Jacek Męcina – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, profesor w Katedrze Społecznego Ustroju Pracy w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego; członek Rady Dialogu Społecznego i Przewodniczący Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy. Anna Musiała – doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jan Piątkowski – doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Łukasz Pisarczyk – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Iwona Sierocka – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu w Białymstoku. Artur Tomanek – doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego; sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Marcin Wujczyk – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; radca prawny; członek Europejskiego Komitetu Praw Społecznych; członek Executive Committee International Labour and Employment Relations Association. Alina Wypych-Żywicka – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego. zbiorowe prawo pracy Komentarz redakcja naukowa Krzysztof W. Baran Krzysztof W. Baran, Daniel Książek, Jacek Męcina Anna Musiała, Jan Piątkowski, Łukasz Pisarczyk Iwona Sierocka, Artur Tomanek, Marcin Wujczyk Alina Wypych-Żywicka KOMENTARZE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 15 czerwca 2016 r. Recenzent Dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne Katarzyna Rybczyńska Łamanie Andrzej Gudowski Indeks rzeczowy Dominika Zielińska Piotr Sekulski Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-264-8708-8 Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Spis treści Wykaz skrótów...................................................................................................... Wprowadzenie...................................................................................................... Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych................................. Rozdział 1..Przepisy.ogólne.................................................................................. [Pojęcie związku zawodowego]........................................................ [Wolności związkowe]...................................................................... [Zakaz dyskryminacji ze względu na status związkowy]................... [Reprezentacyjna funkcja związków zawodowych].......................... [Reprezentacja na forum międzynarodowym].................................. [Cele związków zawodowych]......................................................... [Reprezentacja interesów pracowników].......................................... [Kontrola przestrzegania prawa]...................................................... [Swoboda określania struktur związków zawodowych]................... [Członkostwo w związkach zawodowych]....................................... [Status federacji i konfederacji związkowych].................................. Rozdział 2..Tworzenie związków zawodowych.................................................... [Uchwała o utworzeniu związku zawodowego]............................... [Statut związku zawodowego]......................................................... [Rejestracja w KRS]........................................................................... [Osobowość prawna]....................................................................... [Zmiana statutu].............................................................................. [Skreślenie związku zawodowego z rejestru]................................... [Postępowanie w zakresie rejestracji]............................................... Rozdział 3..Uprawnienia związków zawodowych................................................ [Opiniowanie projektów aktów prawnych]...................................... [Zakres uprawnień organizacji związkowej]..................................... [Wnioskowanie o zmiany w prawie]................................................. [Prawo do rokowań zbiorowych]..................................................... (uchylony)........................................................................................ [Kontrola przestrzegania prawa]...................................................... [Prowadzenie działalności gospodarczej]......................................... Art. 12. Art. 13. Art..14... Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art..191. Art. 20. Art..21... Art. 22. Art. 23. Art. 24. www.wolterskluwer.pl 17 23 25 27 27 37 44 47 49 51 52 56 58 62 64 66 66 70 77 81 83 87 97 103 103 108 110 112 114 114 118  Spis treści Art. 25. Art..251. Art. 26. Art..261. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art..331. Art. 34. Art..341. Art..342. [Zwolnienia od pracy działaczy]....................................................... [Uprawnienia].................................................................................. Rozdział 4..Zakładowa organizacja związkowa..................................................... [Uprawnienia].................................................................................. [Przejście zakładu na nowego pracodawcę; konsultacja związkowa]................................................................... [Zakładowy fundusz socjalny].......................................................... [Prawo do informacji]...................................................................... [Badanie stanu bezpieczeństwa pracy]............................................. [Reprezentowanie przez związek].................................................... [Zwolnienie od świadczenia pracy działaczy związkowych].............. [Ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych]............ [Obowiązki organizacyjne pracodawcy]........................................... [Składka związkowa]........................................................................ [Status prawny międzyzakładowej organizacji związkowej]............. [Koszty funkcjonowania międzyzakładowej organizacji związkowej]................................................................... [Ochrona stosunku pracy działaczy międzyzakładowej organizacji związkowej]................................................................... Rozdział 5..Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.......................... [Przepisy karne]................................................................................ [Kontrola legalności funkcjonowania związków zawodowych]........ Rozdział 6..Przepisy szczególne........................................................................... [Spory zbiorowe].............................................................................. [Przepis szczególny]......................................................................... [Kasy zapomogowo-pożyczkowe].................................................... Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Rozdział 7..Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy . przejściowe i końcowe...................................................................................... Art. 40–44. (pominięte)..................................................................................... [Nieruchomości Zrzeszenia Związków Zawodowych]....................... Art. 45. [Rejestracja przed wejściem w życie ustawy].................................... Art. 46. [Przedłużenie okresu zwolnienia od pracy]....................................... Art. 47. Art. 48. [Przepis derogacyjny]....................................................................... [Wejście w życie ustawy].................................................................. Art. 49. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców......................... Rozdział 1..Przepisy.ogólne.................................................................................. [Wolność zrzeszania]........................................................................ [Federacje i konfederacje]................................................................. [Samorządność i niezależność]......................................................... [Zakaz ingerencji w działalność związków zawodowych]................. [Zadania organizacji pracodawców]................................................. [Majątek organizacji pracodawców]................................................. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6.  www.wolterskluwer.pl 120 125 129 129 139 142 145 147 150 165 175 193 195 197 200 203 207 207 210 216 216 218 220 222 222 222 223 223 223 223 225 227 227 254 259 262 264 274 Art..7... Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art..12... Art. 13. Art. 14. Rozdział 2..Tworzenie związków pracodawców................................................... [Powstanie związku pracodawców].................................................. [Statut związku pracodawców]........................................................ [Rejestracja w KRS]........................................................................... [Osobowość prawna]....................................................................... [Zmiana statutu].............................................................................. [Skreślenie związku pracodawców z rejestru]................................... [Postępowanie w zakresie rejestracji]............................................... [Stosowanie przepisów do federacji i konfederacji].......................... Rozdział 3..Uprawnienia organizacji pracodawców............................................. [Podstawowe prawa organizacji pracodawców].............................. [Opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych]....................... [Opiniowanie dokumentów konsultacyjnych UE]............................. [Wnioski o wydanie lub zmianę aktu prawnego].............................. [Rokowania zbiorowe i układy zbiorowe pracy]............................... [Działalność gospodarcza i zwolnienia podatkowe]......................... Rozdział 4..Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.......................... [Działalność związku pracodawców niezgodna z ustawą]............... Rozdział 5..Przepisy przejściowe i końcowe......................................................... [Rejestracja przed wejściem w życie ustawy].................................... [Wejście w życie ustawy].................................................................. Art. 15. Art..16... Art..161. Art..162. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.............. Rozdział 1..Przepisy.ogólne.................................................................................. [Przedmiot sporu zbiorowego]......................................................... [Strony sporu zbiorowego].............................................................. [Reprezentacja pracowników w sporze zbiorowym]........................ [Zakazy prowadzenia sporów zbiorowych]...................................... [Pojęcie pracodawcy]....................................................................... [Rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy]................................ Rozdział 2..Rokowania......................................................................................... [Zgłoszenie sporu]............................................................................ [Podjęcie rokowań].......................................................................... [Zakończenie rokowań].................................................................... Rozdział 3..Mediacja i arbitraż............................................................................. [Mediator]........................................................................................ [Wybór mediatora]........................................................................... [Zwolnienie od pracy i wynagrodzenie mediatora]........................... [Strajk ostrzegawczy]....................................................................... [Zadania mediatora]......................................................................... [Porozumienie lub protokół rozbieżności]........................................ [Prawo do strajku]............................................................................ [Arbitraż w sporze zbiorowym]........................................................ Art. 10. Art. 11. Art..111. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 7. Art. 8. Art. 9. www.wolterskluwer.pl Spis treści 276 276 278 282 289 290 294 296 299 302 302 307 314 317 323 350 354 354 360 360 361 363 365 365 369 371 374 377 379 381 381 386 391 402 402 405 409 412 415 417 418 421  Spis treści Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Rozdział 4..Strajk................................................................................................. [Zasady organizacji strajku].............................................................. [Dobrowolność udziału w strajku].................................................... [Ograniczenia prawa do strajku]...................................................... [Referendum przedstrajkowe i ogłoszenie strajku]........................... [Status pracodawcy w czasie strajku]............................................... [Strajk solidarnościowy]................................................................... [Status prawny pracownika w czasie strajku]................................... [Fundusz strajkowy]......................................................................... [Inne niż strajk akcje protestacyjne]................................................. Rozdział 5..Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.......................... [Odpowiedzialność karna i cywilna]................................................. Rozdział 6..Przepisy przejściowe i końcowe......................................................... (pominięty)...................................................................................... [Spory wszczęte przed wejściem w życie ustawy]............................. [Wejście w życie ustawy].................................................................. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 1. Art. 2. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.......................................................... Rozdział 1..Cele i zadania Rady Dialogu Społecznego.......................................... [Zadania Rady]................................................................................. [Właściwości Rady]........................................................................... Rozdział 2..Uprawnienia Rady Dialogu Społecznego i jej stron............................ [Porozumienia i wspólne stanowiska Rady]...................................... [Rozpatrywanie spraw o dużym znaczeniu społecznym lub gospodarczym].......................................................................... [Opiniowanie projektów założeń i projektów aktów prawnych]...... [Kompetencje Rady Ministrów]........................................................ [Prawo strony pracowników i prawodawców do przygotowywania wspólnych projektów założeń i projektów aktów prawnych].......................................................... [Wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego]................. [Wspólne zapytania strony społecznej Rady kierowane do właściwego ministra].................................................................. [Program działania Rady]................................................................. [Rozpatrywanie wniosków WRDS].................................................... [Stanowiska Rady w sprawach wniesionych przez Radę Ministrów i inne organy]................................................................................... [Prawo strony społecznej Rady do występowania z wnioskiem o wydanie lub zmianę ustawy lub innego aktu prawnego].............. [Wystąpienie do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego]........................................ [Prawo zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy]............................................................................ Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art..15...  www.wolterskluwer.pl 431 431 438 440 447 451 454 455 461 463 471 471 483 483 483 483 485 487 487 492 495 495 496 499 499 501 503 504 505 506 508 508 510 511 Art. 22. Art..23... Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art..28... Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art..33... Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. [Konsultacje wstępnej prognozy wielkości makroekonomicznych]..................................................................... [Konsultacje założeń projektu budżetu państwa]............................. [Opiniowanie projektu ustawy budżetowej]..................................... [Zasady zmiany terminów i konsultacji budżetowych]..................... [Informacja o przebiegu wykonania ustawy budżetowej]................ [Informacja o wykonaniu ustawy budżetowej]................................. Rozdział 3..Skład i organizacja Rady Dialogu Społecznego.................................. [Skład Rady]..................................................................................... [Zasady reprezentacji i kryteria reprezentatywności organizacji związkowych]................................................................. [Zasady i kryteria reprezentatywności organizacji pracodawców]................................................................................. [Tryb orzekania o reprezentatywności]............................................. [Zasady reprezentacji organizacji pracowników i pracodawców oraz Rady Ministrów].............................................. [Powoływanie członków Rady i ich uprawnienia]............................. [Zasady podejmowania uchwał trójstronnych na posiedzeniach plenarnych Rady]................................................. [Zasady podejmowania uchwał strony pracowników i pracodawców na posiedzeniach plenarnych Rady]........................ [Podejmowanie uchwał w drodze głosowania korespondencyjnego]....................................................................... [Prezydium Rady]............................................................................. [Wybór i zadania przewodniczącego Rady]...................................... [Posiedzenia Rady i Prezydium Rady]................................................ [Stałe i doraźne zespoły problemowe Rady]..................................... [Jawność posiedzeń Rady]................................................................ [Regulamin organizacyjny Rady]...................................................... [Biuro Rady]..................................................................................... [Kierowanie pracami Biura Rady]...................................................... [Finansowanie funkcjonowania Rady i Biura Rady]........................... [Kompetencje ministra właściwego ds. pracy w zakresie koordynacji prac strony rządowej w Radzie].................................... Rozdział 4..Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego........................................... [Zasady tworzenia WRDS]................................................................ [Właściwości WRDS]......................................................................... [Zawieranie porozumień przez strony WRDS]................................... [Kompetencje WRDS w zakresie rozpatrywania spraw społecznych i gospodarczych]............................................... [Kompetencje WRDS w zakresie wyznaczania osoby z misją dobrej woli].......................................................................... [Uprawnienia osoby powołanej do prowadzenia misji dobrej woli]............................................................................. [Skład WRDS]................................................................................... Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art..20... Art. 21. Art..41... Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art..46... Art. 47. www.wolterskluwer.pl Spis treści 513 515 515 516 517 517 519 519 520 522 524 525 526 529 531 531 532 534 536 537 538 539 541 542 544 545 547 547 549 550 551 552 553 553  Spis treści Art. 48. Art. 49. Art. 50. [Posiedzenia plenarne WRDS]........................................................... [Prezydium WRDS]........................................................................... [Stanowiska WRDS].......................................................................... Rozdział 5..Zmiany w przepisach obowiązujących............................................... Art. 51–82. [Zmiany w przepisach obowiązujących w zakresie dostosowania nazewnictwa nowych instytucji dialogu społecznego]....................................................................... Rozdział 6..Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe................................ [Pierwszy skład Rady]....................................................................... [Zasady uchylenia ustawy o Trójstronnej Komisji]............................. [Właściwość Rady dla prowadzonych postępowań]......................... [Utrzymanie orzeczeń o reprezentatywności]................................... [Ocena funkcjonowania przepisów ustawy oraz rekomendacje zmian]............................................................... [Finansowanie Rady i limity wydatków]........................................... [Uchylenie ustawy]........................................................................... [Vacatio legis].................................................................................. Art. 83. Art. 84. Art..85... Art. 86. Art. 87. Art. 88. Art. 89. Art..90... Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.............................................. Dział pierwszy..Przepisy.ogólne............................................................................... Rozdział I..Przepisy wstępne................................................................................ [Zawieszenie stosowania zakładowych przepisów prawa pracy]...... Art..91. Dział drugi..Stosunek pracy..................................................................................... Rozdział I..Przepisy.ogólne................................................................................... Art..231a. [Wyjątkowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia].................................................................. Dział jedenasty..Układy zbiorowe pracy.................................................................. Rozdział I..Przepisy.ogólne................................................................................... Art. 238. [Organizacje związkowe – definicje]................................................. Art. 239. [Zakres podmiotowy układu zbiorowego]........................................ Art. 240. [Treść układu zbiorowego]............................................................... Art. 241. (uchylony)........................................................................................ Art..2411... [Zakres zobowiązań]........................................................................ Art..2412. [Rokowania]..................................................................................... Art..2413. [Zasady prowadzenia rokowań]....................................................... Art..2414. [Informacja o sytuacji ekonomicznej pracodawcy]........................... Art..2415. [Zasady i forma zawarcia układu]..................................................... Art..2416... [Wykładnia postanowień układu]..................................................... Art..2417. [Zasady rozwiązywania i wypowiadania układu].............................. Art..2418. [Stosowanie postanowień układu po przejściu zakładu pracy]......... Art..2419. [Protokoły dodatkowe do układów]................................................. Art..24110. [Porozumienie o stosowaniu układu]............................................... Art..24111...[Obowiązek wpisu układu do rejestru]............................................. 10 www.wolterskluwer.pl 555 555 556 558 558 573 573 573 574 575 575 576 577 577 579 581 581 581 589 589 589 592 592 592 596 604 611 611 613 617 621 624 626 628 633 638 641 644 Art..24112. [Termin wejścia układu w życie]....................................................... Art..24113. [Stosowanie postanowień układu]................................................... Rozdział II..Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy............................................. Art..24114. [Ponadzakładowy układ zbiorowy – strony]..................................... Art..24114a. [Rokowania i zawarcie ponadzakładowego układu]........................ Art..24115. [Inicjatywa zawarcia ponadzakładowego układu]............................ Art..24116. [Wspólna reprezentacja pracowników]............................................ Art..24117. [Reprezentatywna organizacja związkowa]...................................... Art..24118. [Rozszerzenie stosowania ponadzakładowego układu].................... Art..24119. [Przechodzenie praw i obowiązków organizacji związkowych]........ Art..24120. (uchylony)........................................................................................ Art..24121. (uchylony)........................................................................................ Rozdział III..Zakładowy układ zbiorowy pracy...................................................... Art..24122. (uchylony)........................................................................................ Art..24123. [Zakres podmiotowy układu zakładowego]..................................... Art..24124. [Inicjatywa zawarcia układu]............................................................ Art..24125. [Wspólna reprezentacja pracowników]............................................ Art..24125a. [Reprezentatywna organizacja związkowa]..................................... Art..24126. [Ograniczenia co do treści postanowień układu].............................. Art..24127. [Zawieszenie stosowania układu]..................................................... Art..24128. [Rokowania i zawarcie układu zakładowego]................................... Art..24129. [Skutki połączenia lub rozwiązania organizacji związkowych]......... Art..24130. [Międzyzakładowa organizacja związkowa]..................................... Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.................................................................. [Zakres zastosowania ustawy].......................................................... [Słownik ustawowy]......................................................................... [Skład rady pracowników]................................................................ [Powstanie rady pracowników]........................................................ [Porozumienie z radą pracowników]................................................ [Koszty wyboru i działalności rady pracowników]............................ [Liczba zatrudnionych pracowników]............................................... [Wniosek o zorganizowanie wyborów]............................................ [Czynne i bierne prawo wyborcze]................................................... [Wybory członków rady pracowników]............................................ [Funkcjonowanie rady pracowników]............................................... [Ustanie członkostwa w radzie]........................................................ [Prawo do informacji]...................................................................... [Procedura konsultacyjna z radą pracowników]............................... [Eksperci rady pracowników]........................................................... [Ograniczenie prawa do informacji]................................................. [Szczególne uprawnienia członków rady pracowników].................. [Poinformowanie o wyborze rady pracowników]............................. [Odpowiedzialność karna]................................................................ Art. 1. Art..2... Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art..7... Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art..12... Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. www.wolterskluwer.pl Spis treści 649 651 657 657 659 661 663 666 672 678 682 682 682 682 682 685 685 688 690 693 698 702 703 705 707 725 728 732 737 745 751 755 759 762 768 772 777 784 790 792 800 809 810 11 Spis treści Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art..23... Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art..28... [Kompetencje rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego]................................................................................. [Kompetencje rady pracowniczej przedsiębiorstwa mieszanego]..................................................................................... [Kompetencje rady pracowniczej w przedsiębiorstwie „Porty Lotnicze”].............................................................................. [Ochrona członków rady pracowników w ramach zwolnień grupowych]...................................................................... [Porozumienie dotyczące informowania pracowników]................... [Obowiązki szczególne].................................................................... [Reguły intertemporalne]................................................................. [Przegląd przepisów ustawy]............................................................ [wejście w życie ustawy].................................................................. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych............. Rozdział 1..Przepisy.ogólne.................................................................................. [Przedmiot i zakres stosowania ustawy]........................................... [Definicje]......................................................................................... [Ustalanie poziomu zatrudnienia].................................................... [Podmioty sprawujące kontrolę oraz podmioty zależne].................. [Obowiązki zarządu centralnego]..................................................... Rozdział 2..Specjalny zespół negocjacyjny........................................................... [Specjalny zespół negocjacyjny]....................................................... [Podział miejsc w specjalnym zespole negocjacyjnym]..................... [Zmiana struktury przedsiębiorstwa lub grupy]................................ [Pracownicy zatrudnieni w jednym zakładzie pracy]......................... [Pracownicy zatrudnieni w więcej niż jednym zakładzie pracy]........ [Stosowanie przepisów polskiej ustawy].......................................... [Członkowie rezerwowi]................................................................... [Wygaśnięcie mandatu członka specjalnego zespołu negocjacyjnego]............................................................................... [Informowanie o składzie specjalnego zespołu negocjacyjnego]............................................................................... [Funkcjonowanie specjalnego zespołu negocjacyjnego]................... [Techniczne aspekty funkcjonowania specjalnego zespołu negocjacyjnego].................................................................. [Podejmowanie uchwał przez specjalny zespół negocjacyjny].......... Art. 6. Art. 7. Art. 7a. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art..13... Art. 14. Art. 15. Art. 16. Rozdział 3..Porozumienie o ustanowieniu europejskiej rady zakładowej . lub ustaleniu sposobu informowania i konsultacji............................................ [Negocjacje w sprawie zawarcia porozumienia]............................... Art. 17. [Porozumienie w sprawie alternatywnych procedur Art. 18. informacyjno-konsultacyjnych]......................................................... [Treść porozumienia w sprawie ustanowienia europejskiej Art. 19. rady zakładowej].............................................................................. Art. 19a. [Obowiązki informacyjne w szczególnych przypadkach].................. 12 www.wolterskluwer.pl 814 815 815 816 817 820 821 821 822 823 825 825 834 840 841 843 845 845 847 848 850 855 857 857 858 859 860 862 863 866 866 868 869 874 Rozdział 4..Utworzenie europejskiej rady zakładowej.......................................... [Przepisy posiłkowe]......................................................................... Art. 20. Art..21... [Skład europejskiej rady zakładowej]................................................ [Zmiana proporcji poziomu zatrudnienia]........................................ Art. 22. [Członkostwo w europejskiej radzie zakładowej]............................. Art. 23. [Informacja o wyznaczonych członkach europejskiej Art. 24. rady zakładowej].............................................................................. [Początek działania europejskiej rady zakładowej]........................... Art. 25. (uchylony)........................................................................................ Art. 26. [Podejmowanie uchwał przez europejską radę zakładową].............. Art. 27. [Uprawnienia europejskiej rady zakładowej].................................... Art. 28. [Spotkania zarządu centralnego z europejską radą zakładową]....... Art. 29. [Informacja i konsultacja w sytuacjach szczególnych]...................... Art. 30. [Posiedzenia przedstawicieli pracowników]...................................... Art. 31. Art. 32. [Informowanie pracowników].......................................................... Art. 32a. [Relacja do procedur krajowych]...................................................... Art. 33. [Pomoc ekspertów].......................................................................... [Koszty funkcjonowania rady].......................................................... Art. 34. Art. 35. [Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zawarcia porozumienia]............ Rozdział 5..Zakaz ujawniania informacji stanowiących . tajemnicę przedsiębiorstwa.............................................................................. [Zakaz ujawniania informacji].......................................................... Art. 36. Rozdział 6..Ochrona przedstawicieli pracowników.............................................. [Ochrona przedstawicieli pracowników].......................................... Art. 37. Rozdział 7..Inne obowiązujące porozumienia w sprawie informowania . Art. 39. Art. 40. pracowników i konsultacji z pracownikami...................................................... Art. 38. [Obowiązujące porozumienia w sprawie informowania i konsultowania pracowników]........................................................ Rozdział 8..Przepisy karne.................................................................................... [Przepisy karne]................................................................................ [Postępowanie w sprawie o wykroczenie]........................................ Rozdział 9..Zmiana w przepisach obowiązujących............................................... (pominięty)...................................................................................... Rozdział 10..Przepis końcowy.............................................................................. [Wejście w życie ustawy].................................................................. Art. 41. Art. 42. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy......................... Rozdział 1..Przepisy.ogólne.................................................................................. [Cele społecznej inspekcji]................................................................ [Rozwinięcie].................................................................................... [Struktura społecznej inspekcji pracy].............................................. Rozdział 2..Zadania i organizacja społecznej inspekcji pracy................................ [Uprawnienia społecznych inspektorów].......................................... [Społeczny inspektor]....................................................................... Art. 4. Art. 5. www.wolterskluwer.pl Spis treści 876 876 877 877 879 880 880 881 881 882 882 884 885 886 887 888 888 889 891 891 894 894 899 899 901 901 902 902 902 903 903 905 907 907 910 911 913 913 922 13 Spis treści Art. 6. Art. 7. [Inspektor – wybór, odwołanie]........................................................ [Inspektor – odwołanie, zrzeczenie się]............................................ Rozdział 3..Uprawnienia i zasady postępowania społecznych . inspektorów pracy............................................................................................ [Uprawnienia].................................................................................. Art. 8. [Informowanie o uchybieniach]........................................................ Art. 9. [Czasowe odsunięcie pracownika].................................................... Art. 10. [Zalecenie inspektora; sprzeciw kierownika zakładu]....................... Art. 11. Art. 12. [Księga zaleceń]............................................................................... [Ochrona stosunku pracy inspektora]............................................... Art. 13. [Obowiązki zakładu pracy]............................................................... Art. 14. [Czas pracy; wynagrodzenie]............................................................ Art. 15. Art. 16. [Wytyczne do działalności inspektorów].......................................... Rozdział 4..Współdziałanie społecznej inspekcji pracy . z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organami nadzoru . i kontroli warunków pracy................................................................................ Art. 17. [Współdziałanie z innymi organami]................................................ [Pomoc PIP]...................................................................................... Art. 18. [Wniosek o przeprowadzenie kontroli]............................................. Art. 19. [Udział w kontroli]........................................................................... Art. 20. Art. 21. [Pomoc innych organów]................................................................. Rozdział 5..Odpowiedzialność za naruszenie przepisów . o społecznej inspekcji pracy.............................................................................. Art. 22. [Grzywna]........................................................................................ Rozdział 6..Przepisy przejściowe i końcowe......................................................... [Wytyczne do wyborów].................................................................. [Odpowiednie stosowanie].............................................................. [Pełnienie funkcji]............................................................................. [Derogacja]...................................................................................... [Wejście w życie ustawy].................................................................. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.............................................................................. [Zakres regulacji].............................................................................. [Konsultacje dotyczące grupowego zwolnienia]............................... [Porozumienie w sprawie grupowego zwolnienia]........................... [Zawiadomienie powiatowego urzędu pracy o ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia]......................... [Wypowiadanie stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia]................................................................... [Termin wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia]................................................... [Grupowe zwolnienie z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy]............................................................... Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. 14 www.wolterskluwer.pl 925 931 933 933 935 936 937 940 941 945 946 950 952 952 953 956 957 958 961 961 963 963 966 967 968 968 969 971 982 992 999 1002 1010 1012 [Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy Art. 8. w ramach grupowego zwolnienia]................................................... [Ponowne zatrudnienie pracownika zwolnionego Art. 9. w ramach grupowego zwolnienia]................................................... [Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących Art. 10. pracowników].................................................................................. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy]..................................... Art. 11. Art. 12. [Stosowanie przepisów kodeksu pracy]............................................ Art. 13–27. (pominięte)..................................................................................... [Przepis przejściowy]........................................................................ Art. 28. [Przepis derogacyjny]....................................................................... Art. 29. Art. 30. [Wejście w życie ustawy].................................................................. Art. 1. Art. 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych............................................................................................ Rozdział 1..Przepisy.ogólne.................................................................................. [Przepisy ogólne].............................................................................. [Definicje]......................................................................................... Rozdział 2..Tworzenie Funduszu.......................................................................... [Obowiązek tworzenia ZFŚS]............................................................ [Dowolność tworzenia ZFŚS i kształtowania wysokości odpisu na ZFŚS]................................................................................ [Coroczny odpis podstawowy]......................................................... [Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2012 r.]............................ [Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2013 r.]............................ [Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2014 r.]............................ [Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2015 r.]............................ [Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2016 r.]............................ [Odpisy i zwiększenia]...................................................................... [Pracodawca rozpoczynający działalność w roku kalendarzowym a ZFŚS]........................................................ [Zwiększenia środków ZFŚS]............................................................. [Kryteria przyznawania ulg i świadczeń oraz ustalania wysokości dopłat]............................................................................ [Wspólna działalność socjalna pracodawców].................................. [Administrowanie środkami ZFŚS].................................................... [Środki ZFŚS niewykorzystane w danym roku].................................. [Odrębny rachunek bankowy dla środków ZFŚS].............................. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 5a. Art. 5b. Art. 5c. Art. 5d. Art. 5e. Art. 6. Art. 6a. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 12a. [Odpowiedzialność za niewykonywanie przepisów ustawy o ZFŚS]................................................................................. Rozdział 3..Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy . przejściowe i końcowe...................................................................................... Art. 13–19. (pominięte)..................................................................................... [Zakres stosowania przepisów ustawy]............................................ Art. 20. Art. 21. [Transfer niewykorzystanych środków]............................................. www.wolterskluwer.pl Spis treści 1015 1025 1029 1040 1041 1045 1046 1046 1046 1047 1049 1049 1053 1060 1060 1067 1068 1073 1073 1073 1073 1073 1074 1077 1078 1082 1092 1095 1097 1098 1099 1102 1102 1102 1102 1 Spis treści Art. 21a. [Stosowanie ustawy w spółdzielniach rolniczych]............................ [Przepis derogacyjny]....................................................................... Art. 22. Art. 23. [Wejście w życie ustawy].................................................................. Bibliografia............................................................................................................ Indeks rzeczowy.................................................................................................... 1102 1102 1102 1103 1129 1 www.wolterskluwer.pl Wykaz skrótów – dyrektywa Rady 94/45/WE z dnia 22 września 1994 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informo- wania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (Dz. Urz. WE L 254 z 30.09.1994, s. 64 z późn. zm.) – dyrektywa 98/59/WE z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie zbli- żenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych (Dz. Urz. WE L 225 z 12.08.1998, s. 16) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiająca ogólne warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. WE L 80 z 23.03.2002, s. 29) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/38/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakła- dowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (Dz. Urz. UE L 122 z 16.05.2009, s. 28 z późn. zm.) – Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 paź- dziernika 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.) Akty prawne dyrektywa 94/45/WE dyrektywa 98/59/WE dyrektywa 2002/14/WE dyrektywa 2009/38/WE EKS k.c. Konstytucja RP Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) www.wolterskluwer.pl 1 konwencja nr.87 – Konwencja nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczą- ca wolności związkowej i ochrony praw związkowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 125, załącznik) konwencja nr.98 – Konwencja nr 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczą- ca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbioro- wych (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 126, załącznik) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: k.p. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23). – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.) – ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada w.sprawie sposobu 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia reje- prowadzenia strów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (tekst jedn.: Dz. U. rejestrów z 2014 r. poz. 1667 z późn. zm.) – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 r. w sprawie trybu postępowania przed kolegiami arbitrażu spo- łecznego (Dz. U. Nr 73, poz. 324) Wykaz skrótów k.p.a. k.p.c. k.w. pr. restrukt. pr. stow. pr. upadł. rozporządzenie w.sprawie trybu postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego rozporządzenie w.sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego rozporządzenie w.sprawie wynagradzania mediatorów 1 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracow- nikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 71, poz. 336) – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z lis- ty ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy (Dz. U. Nr 269, poz. 2673) www.wolterskluwer.pl TFUE u.e.r.z. u.i.p.p.k. u. KRS u.k.s.c. u.o.d.o. u.o.i.n. u.o.p. u.p.d.o.p. u. PIP u.r.d.s./ustawa o.Radzie Dialogu Społecznego u.r.s.z. u.s.d.g. u.s.i.p. ustawa antykryzysowa ustawa nowelizująca z.2000.r.. ustawa o.Trójstronnej. Komisji Wykaz skrótów – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsoli- dowana: Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016, s. 47) – ustawa z dnia 5 maja 2002 r. o europejskich radach zakładowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1146 z późn. zm.) – ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 687) – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 623) – z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) – ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejaw- nych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2029) – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 640 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) – ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbioro- wych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 295 z późn. zm.) – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo- darczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 567) – ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu eko- nomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035 z późn. zm.) – ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 1127 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 z późn. zm.) www.wolterskluwer.pl 1 Wykaz skrótów ustawa wypadkowa u.z.f.ś.s./ ustawa o.ZFŚS u.z.g./ustawa o.zwolnieniach grupowych u.z.n.k. u.z.z. ZEKS – ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecz- nym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.) czeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 800) – ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świad- – ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach roz- wiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 192 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) – Zrewidowana Europejska Karta Społeczna, otwarta do podpisu 3 maja 1996 r. Czasopisma i publikatory Biul. SAKa Biul. SN Dz..U. Dz..Urz. UE Dz..Urz. WE GSP GSP-Prz. Orz. KPP M.P. Mon..Pod. Mon. Praw. MPP ONSA OSA OSN OSNAiwSA – Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach – Biuletyn Sądu Najwyższego – Dziennik Ustaw – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich – Gdańskie Studia Prawnicze – Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa – Kwartalnik Prawa Prywatnego – Monitor Polski – Monitor Podatkowy – Monitor Prawniczy – Monitor Prawa Pracy – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i woje- wódzkich sądów administracyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Spo- OSNAP OSNAPiUS 20 – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy łecznych i Spraw Publicznych i Ubezpieczeń Społecznych www.wolterskluwer.pl OSNCP OSNKw OSNP OSP OSPiKA OTK OTK-A OTK-B PiP PiZS PPH PPiPS Pr..Gosp. Pr. Pracy Pr. Spółek Prok. i.Pr. Prok. i.Pr.-wkł. PS PUG SC SI Sł. Prac. SP SPE Inne BCC bhp CEEP CEiIDG ECR ETPC FUS FZZ GUS KRS LEX MOP Wykaz skrótów – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo TK, Seria A – Orzecznictwo TK, Seria B – Państwo i Prawo – Praca i Zabezpieczenie Społeczne – Przegląd Prawa Handlowego – Prawo Pracy i Prawo Socjalne – Prawo Gospodarcze – Prawo Pracy – Prawo Spółek – Prokuratura i Prawo – Prokuratura i Prawo – wkładka – Przegląd Sądowy – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego – Studia Cywilistyczne – Studia Iuridica – Służba Pracownicza – Studia Prawnicze – Studia Prawno-Ekonomiczne – Business Centre Club – bezpieczeństwo i higiena pracy – Europejska Organizacja Pracodawców Sektora Publicznego – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – European Court Reports – Europejski Trybunał Praw Człowieka – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – Forum Związków Zawodowych – Główny Urząd Statystyczny – Krajowy Rejestr Sądowy – System Informacji Prawnej LEX – Międzynarodowa Organizacja Pracy www.wolterskluwer.pl 21 Wykaz skrótów MPiPS MRPiPS NBP NIK NSA NSZZ „Solidarność” OECD ONZ OPZZ OSR PIP PKD RDS RM SA SIP SN TK TSUE TZB UDT UE UOKiK wKDS wRDS wSA ZFŚS ZNP ZRP ZUS – Ministerstwo (Minister) Pracy i Polityki Społecznej – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Narodowy Bank Polski – Najwyższa Izba Kontroli – Naczelny Sąd Administracyjny – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – Organizacja Narodów Zjednoczonych – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – ocena skutków regulacji – Państwowa Inspekcja Pracy – Polska Klasyfikacja Działalności – Rada Dialogu Społecznego – Rada Ministrów – sąd apelacyjny – społeczna inspekcja pracy – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Trójstronne Zespoły Branżowe – Urząd Dozoru Technicznego – Unia Europejska – Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wojewódzka komisja dialogu społecznego – wojewódzka rada dialogu społecznego – Wojewódzki Sąd Administracyjny – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Związek Nauczycielstwa Polskiego – Związek Rzemiosła Polskiego – Zakład Ubezpieczeń Społecznych 22 www.wolterskluwer.pl Wprowadzenie Zbiorowe prawo pracy reguluje kolektywne prawa i obowiązki podmiotów funkcjonu- jących w stosunkach pracy. W praktyce odnosi się ono do relacji pomiędzy reprezen- tującymi pracowników związkami zawodowymi i organami partycypacyjnymi a praco- dawcami i skupiającymi ich organizacjami oraz pomiędzy tymi podmiotami a organa- mi władzy i administracji publicznej. Znajomość zbiorowego prawa pracy wydaje się na tle praktyki ciągle ograniczona. Należy pamiętać, że ten dział prawa pracy podlega nieustannie silnej kinetyce procesów społecznych. Komentarz obejmuje zgodnie z dyrektywą kompleksowości badań dogmatycznych wszystkie istotne dla kolektywnych stosunków pracy ustawy. Książka ta to nie tylko przedstawienie obowiązujących przepisów, ale również dorobku judykatury i na- uki prawa pracy. Jego znaczna część została uwzględniona w przypisach, co powinno Czytelnikowi ułatwić w razie potrzeby pogłębienie analizy wybranych problemów. Prezentowany komentarz jest pracą zbiorową, ale nie wspólną. Zgodnie z dyrektywą au- tonomiczności wyrażone przez Autorów zapatrywania są wyrazem ich indywidualnych poglądów. W swych założeniach komentarz jest skierowany do szerokiego kręgu Czytelników. Mam tu na myśli zwłaszcza działaczy związkowych, mediatorów, menedżerów, kadrow- ców, członków organów przedstawicielskich oraz osoby zajmujące się obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Żywię nadzieję, że okaże się on użyteczny również w pracy funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości orzekających w sporach pracy. Pomocniczo publikacja ta może być wykorzystana w procesie dydaktycznym na studiach prawni- czych i administracyjnych. Ufam, że komentarz ten będzie pożytecznym narzędziem w zgłębianiu wiedzy prawniczej. Kraków, 24 lipca 2016 r. Krzysztof W. Baran 23 www.wolterskluwer.pl 24 www.wolterskluwer.pl Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) www.wolterskluwer.pl 2 2 www.wolterskluwer.pl RozDzIał 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Pojęcie związku zawodowego] 1. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powo- łaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. 2. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodaw- ców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organi- zacji. 3. Organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawcy obowiązani są trak- tować jednakowo wszystkie związki zawodowe. 1.1. Związki zawodowe to organizacje społeczne zrzeszające ludzi pracy o charakterze kor- poracyjnym. Są one dobrowolną formą samoorganizacji zbiorowości pracowniczej w stosunkach przemysłowych państw cywilizowanych. Działają w oparciu o statutowo ukształtowane struktury organizacyjne posiadające osobowość prawną. W sferze nor- matywnej ich status został uregulowany w płaszczyźnie ustawowej, w tym także przez ustawę zasadniczą. 1.2. Konstytucja RP w art. 12 zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodo- wych. Tę ogólną dyrektywę precyzuje art. 59. Ów przepis statuuje podstawowe wolności związkowe w stosunkach przemysłowych i ich gwarancje. Konkretnie rzecz ujmując, w ust. 1 zapewnia wolność zrzeszania w związkach zawodowych, organizacjach spo- łeczno-zawodowych rolników oraz organizacjach pracodawców1. 1 Por. W. Sanetra, Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji, PiZS 1997, nr 11, s. 2 i n.; L. Florek, Konsty- tucyjne gwarancje uprawnień pracowniczych, PiP 1997, z. 11–12, s. 19; K.W. Baran, Konstytucyjne aspekty wolności związkowych, Przegląd Sejmowy 2001, nr 6, s. 4 i n.; M. Tomaszewska (w:) System prawa pracy, t. V, Zbiorowe prawo pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2014, s. 225 i n. oraz powołana tam literatura; Ż. Grygiel-Kaleta, Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, Warszawa 2015, passim. www.wolterskluwer.pl 2 Art. 1 Ustawa o związkach zawodowych Wolności związkowe2 zostały w Konstytucji RP zapisane wśród praw i wolności poli- tycznych3, inaczej niż wszelkie inne prawa i wolności pracownicze, które znalazły się w grupie wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych. Wolność zrze- szania się w związkach zawodowych została potraktowana przez prawodawcę – mimo swojego socjalnego rdzenia4 – jako jeden z wymiarów ogólnie pojmowanej wolności zgromadzeń. Tego rodzaju rozwiązanie w swej istocie wyraźnie nawiązuje do mechani- zmów prawn
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: