Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01541 014902 17018503 na godz. na dobę w sumie
Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów - ebook/pdf
Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 335
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8997-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia jest pierwszą kompleksową publikacją w języku polskim na temat arbitrażu w sporach patentowych. Zdatność arbitrażowa to cecha, od której ustawodawca uzależnia możliwość poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Autorka analizuje pod tym kątem typowe spory o prawo wyłączne, udzielone na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej. Korzysta przy tym z dorobku ustawodawstwa, orzecznictwa oraz literatury takich państw jak Stany Zjednoczone Ameryki, Francja oraz Szwajcaria.

Biorąc pod uwagę wolne tempo prac nad utworzeniem w Polsce wyspecjalizowanego sądownictwa ds. własności intelektualnej, warto wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez arbitraż. Specyfika sporów patentowych sprawia, iż jego zalety są szczególnie istotne. Aby jednak ustalić, czy w danych okolicznościach arbitraż jest w ogóle dopuszczalny, należy ocenić zdatność arbitrażową sporu.

Przedmiot niniejszej publikacji łączy problemy prawa patentowego z zagadnieniami procesowymi oraz prawem cywilnym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ZDATNOŚĆ ARBITRAŻOWA SPORÓW DOTYCZĄCYCH PATENTU IGA BAŁOS Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE IGA BAŁOS • ZDATNOŚĆ ARBITRAŻOWA SPORÓW DOTYCZĄCYCH PATENTU Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Witold Kurowski STOSUNEK PRACY WYNIKAJĄCY Z UMOWY W PRAWIE PRYWATNYM MIĘDZYNARODOWYM Małgorzata Sieradzka CHARAKTER PRAWNY POSTĘPOWANIA I RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ WYDAWANYCH W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW Marcin Menkes GOVERNANCE GOSPODARCZY – STUDIUM PRAWNOMIĘDZYNARODOWE Małgorzata Wach-Pawliczak WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Anna Walaszek-Pyzioł (red.) INTERDYSCYPLINARNE PROBLEMY NIELEGALNEGO POBORU ENERGII. STUDIUM PRAWNE Sabina Kubsik PRZEDKONTRAKTOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Z TYTUŁU NIEUCZCIWYCH NEGOCJACJI Marcin Asłanowicz POZYCJA PRAWNA ARBITRA W ARBITRAŻU HANDLOWYM www.ksiegarnia.beck.pl ZDATNOŚĆ ARBITRAŻOWA SPORÓW DOTYCZĄCYCH PATENTU IGA BAŁOS WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Natalia Adamczyk Redakcja: Ewa Sadowska Recenzja naukowa: prof. dr hab. Maksymilian Pazdan © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8996-7 ISBN e-book 978-83-255-8997-4 Mężowi Maciejowi Spis treści Przedmowa ................................................................................................................. Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Wykaz orzecznictwa ................................................................................................ Rozdział I. Arbitraż i jego funkcjonowanie w kontekście sporów dotyczących patentu .......................................................................................... § 1. Dlaczego arbitraż w sporach dotyczących patentu? ............................ § 2. Pojęcie i charakter prawny arbitrażu ..................................................... § 3. Definicje arbitrażu ..................................................................................... I. Arbitraż .............................................................................................. II. Arbitraż handlowy ........................................................................... III. Arbitraż międzynarodowy .............................................................. § 4. Arbitraż jako adekwatny sposób rozstrzygania sporów dotyczących patentu ......................................................................................................... I. Wprowadzenie .................................................................................. II. Koszt postępowania ......................................................................... III. Szybkość postępowania ................................................................... IV. Elastyczność (odformalizowanie) postępowania ........................ V. Poufność postępowania .................................................................. VI. Cechy arbitrażu postrzegane jako wady ...................................... Rozdział II. Instytucja zdatności arbitrażowej ................................................. § 1. Definicja i pojęcie zdatności arbitrażowej ............................................. § 2. Okoliczności pozostające w różnym związku z instytucją zdatności arbitrażowej ................................................................................................ I. Uwagi wprowadzające ..................................................................... II. Klauzula porządku publicznego .................................................... III. Wyłączna właściwość sądów państwowych lub organów oraz jurysdykcja krajowa ......................................................................... XI XIII XVII XLI 1 1 9 15 15 21 25 27 27 32 42 47 49 51 55 55 60 60 61 77 VII Spis treści § 3. Zdatność arbitrażowa w ujęciu międzynarodowym i porównawczym ........................................................................................ I. Zdatność arbitrażowa w wybranych konwencjach i dokumentach międzynarodowych .............................................. II. Zdatność arbitrażowa sporu w wybranych ustawodawstwach krajowych .......................................................................................... 1. Chiny ........................................................................................... 2. Japonia ......................................................................................... 3. Republika Korei (Korea Południowa) ................................... 4. Kanada ......................................................................................... 5. Holandia ..................................................................................... 6. Niemcy ........................................................................................ 7. Rosja ............................................................................................ 8. Szwecja ........................................................................................ 9. Wielka Brytania ......................................................................... 10. Podsumowanie ........................................................................... § 4. Prawo właściwe dla oceny zdatności arbitrażowej sporu ................... I. Zarys złożoności problemu ............................................................ II. Kryteria, wedle których należy ustalać prawo właściwe dla oceny zdatności arbitrażowej sporu ............................................. III. Wybór prawa właściwego dla oceny zdatności arbitrażowej sporu ................................................................................................... § 5. Skutki braku zdatności arbitrażowej sporu .......................................... Rozdział III. Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentu w systemach prawnych Francji, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych Ameryki ................................................................................................................ § 1. Przyczyny ograniczania zdatności arbitrażowej przez ustawodawców ........................................................................................... § 2. Specyfika patentu w systemach prawnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, Francji oraz Szwajcarii ............................................................ I. Wprowadzenie .................................................................................. II. Francja ................................................................................................ III. Stany Zjednoczone Ameryki .......................................................... IV. Szwajcaria .......................................................................................... V. Podsumowanie ................................................................................. § 3. Model rozstrzygania sporów dotyczących patentu .............................. I. Szwajcaria .......................................................................................... II. Francja ................................................................................................ III. Stany Zjednoczone ........................................................................... VIII 81 81 89 90 91 93 93 96 98 99 101 102 104 105 105 109 117 119 123 123 131 131 132 137 140 144 146 146 149 151 Spis treści § 4. Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów w Stanach Zjednoczonych ........................................................................................... I. Wprowadzenie .................................................................................. II. Okres od 1925 do 1983 r. ............................................................... III. Okres po 1983 r. ............................................................................... § 5. Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentu we Francji ........ § 6. Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentu w Szwajcarii ..... Rozdział IV. Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentu w polskim systemie prawnym ......................................................................... § 1. Zdatność arbitrażowa w prawie polskim ............................................... I. Rozwój instytucji zdatności arbitrażowej w prawie polskim .... II. Kryterium zdatności ugodowej ..................................................... III. Kryterium sprawy cywilnej należącej do drogi sądowej ............ IV. Dyskusja wokół zdatności arbitrażowej wybranych sporów ..... § 2. Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentu na gruncie prawa polskiego ......................................................................................... I. Wprowadzenie .................................................................................. II. Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących praw osobistych twórcy wynalazku ............................................................................ III. Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących prawa do uzyskania patentu ............................................................................ IV. Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących pierwszeństwa do uzyskania patentu ............................................................................ V. Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących naruszenia patentu ............................................................................................... VI. Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących umów przenoszących patent oraz umów licencyjnych .......................... VII. Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących licencji przymusowej ..................................................................................... VIII. Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących korzystania z wynalazku dla celów państwowych ........................................... IX. Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących odszkodowania za przejście na Skarb Państwa prawa do uzyskania patentu na wynalazek tajny ........................................................................... X. Zdatność arbitrażowa sporów związanych z ważnością patentu ............................................................................................... XI. Zdatność arbitrażowa sporów związanych z wygaśnięciem patentu ............................................................................................... XII. Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących umów licencyjnych o korzystanie z nieopatentowanego wynalazku ... 158 158 162 170 171 179 185 185 185 192 197 203 208 208 212 223 231 235 242 248 253 256 262 271 276 IX Spis treści Zakończenie ............................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 281 287 X Przedmowa Punktem wyjścia do rozpoczęcia moich badań nad zdatnością arbitrażową sporów dotyczących patentu była niezaspokojona ciekawość. Wielokrotnie czytałam w zagra- nicznych czasopismach1 o przebiegu sporów pomiędzy tzw. „technologicznymi gigan- tami”, takimi jak Apple i Samsung. Co ciekawe, często były one rozstrzygane nie przed sądami państwowymi, ale w ramach sądownictwa prywatnego. Zainteresowało mnie, jakie cechy arbitrażu sprawiają, iż jest on atrakcyjny dla stron sporów z zakresu inno- wacyjnych technologii. Chciałam się także dowiedzieć, jak w polskich realiach funkcjo- nuje arbitraż w sporach dotyczących patentu. Rozpoczęłam poszukiwanie odpowiedzi na pytania, w jakim zakresie i z jakim skutkiem tego typu spory mogą być przedmiotem postępowania przed sądem polubownym w świetle polskiego prawa. Chciałam także przyjrzeć się praktycznej stronie zagadnienia, poprzez analizę orzecznictwa polskich sądów państwowych i polubownych, dotyczącego przedmiotowego zagadnienia. Znalezienie odpowiedzi na postawione przeze mnie pytania okazało się nieprze- widywalnie trudne. Dodatkowo, realizacja niektórych z wymienionych zadań była po prostu niemożliwa. Już pierwszy etap poszukiwań, poznanie stanowiska polskiej dok- tryny na temat arbitrażu w sporach dotyczących patentu, zakończył się niesatysfakcjo- nująco. Pracując nad zagadnieniem od 2011 r., natrafiłam w polskiej literaturze na je- den artykuł na temat zdatności arbitrażowej sporów z zakresu własności intelektual- nej2. Był on co prawda opublikowany w 2009 r., ale napisany na podstawie referatów wygłoszonych podczas jednej z konferencji WIPO w połowie lat 90. ubiegłego stulecia. Przedmiotem artykułu było zbiorcze omówienie problemów z zakresu własności inte- lektualnej, w dodatku miał on charakter prawonoporównawczy, więc autor nie skupiał się na niuansach związanych ze specyfiką sporów dotyczących patentów. W innych polskich opracowaniach na temat sądownictwa polubownego spory dotyczące patentu 1 Zwykle czasopisma te miały charakter ekonomiczny, a nie stricte prawniczy. Opisy sporów w dziedzinie nowoczesnych technologii pojawiały się stosunkowo często na łamach magazynu The Economist. 2 R. Sikorski, Zdatność arbitrażowa spraw z zakresu własności intelektualnej, ADR 2009, Nr 2, s. 43 i n. Problem zdatności arbitrażowej sporów dotyczących przedmiotów ochrony własno- ści intelektualnej oraz im podobnych, zdaje się być niedostrzegany także w aktualnej literaturze przedmiotu. Przykładowo, w monografii pt. Domena internetowa jako przedmiot polubownego rozstrzygania sporów, kwestii zdatności poświęcone jest zasadniczo jedno zdanie oraz przypis, zawierający kontrowersyjny komentarz, w mojej opinii nieznajdujący odzwierciedlenia ani w prze- pisach, ani w praktyce. Zob. K. Mania, Domena internetowa jako przedmiot polubownego roz- strzygania sporów, Warszawa 2016, s. 155, przyp. 429. XI Przedmowa pojawiają się jedynie w charakterze przykładu sporów pozbawionych zdatności arbitra- żowej. W oparciu o dostępną polską literaturę, można było wypracować jedną niewąt- pliwą konkluzję: nieograniczona możliwość poddania pod arbitraż sporów dotyczących patentu jest dyskusyjna. Prezentowane w piśmiennictwie rozważania były lakoniczne i kategoryczne. Poszukiwanie prostej informacji, które spory dotyczące patentu, i dla- czego, mogą być rozstrzygane w Polsce w drodze arbitrażu, z konieczności przeisto- czyło się w badania, których przebieg opisuję w niniejszej pracy. W celu ustalenia zakresu zdatności arbitrażowej sporów dotyczących patentów w polskim systemie prawnym wykorzystałam dorobek ustawodawstw i doktryn: fran- cuskiej, szwajcarskiej oraz amerykańskiej (Stanów Zjednoczonych Ameryki). O ich wyborze rozstrzygnęło diametralnie odmienne, i ewoluujące na przestrzeni lat, po- traktowanie przedmiotowego problemu. Swoje rozważania uzupełniłam o badanie an- kietowe. Poddałam mu grupę około 100 rzeczników patentowych. Moim celem było poznanie opinii tej grupy zawodowej w przedmiocie utworzenia stałego sądu polubow- nego przy Urzędzie Patentowym. Wyniki i wnioski płynące z ankiet zamieściłam w za- kończeniu niniejszej pracy. Publikacja powstała na podstawie uaktualnionego tekstu rozprawy doktorskiej, która otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Nagrodę Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w XIII edycji kon- kursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. Moja duma z powyższych na- gród ustępuje ogromnej wdzięczności Panu Profesorowi Januszowi Szwaji. Praca pod Jego opieką to jeden z najważniejszych etapów w moim życiu. Nie tylko tym zawodo- wym. Pan Profesor pozostanie dla mnie zawsze niedoścignionym wzorem, zarówno jako prawnik, mistrz, jak i niespotykanie skromny i mądry człowiek. Kraków, kwiecień 2017 r. Iga Bałos XII Wykaz skrótów 1. Akty prawne GospNierU ..................................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. ściami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) z 2017 r. poz. 459) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) Konst ............................................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. wilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Konwencja europejska ................. Konwencja europejska o międzynarodowym ar- bitrażu handlowym sporządzona w Genewie 21.4.1961 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 40, poz. 270 i 271) Konwencja nowojorska ................ Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicz- nych orzeczeń arbitrażowych sporządzona w No- wym Jorku 10.6.1958 r. (Dz.U. z 1962 r. Nr 9, poz. 41) Konwencja paryska ....................... Konwencja Związkowa Paryska z 20.3.1883 r. o ochronie własności przemysłowej, w brzmieniu Aktu sztokholmskiego z 14.7.1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51) KSCU .............................................. ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 623 ze zm.) PrAut ............................................... ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach PrWłPrzem ..................................... ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysło- pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) WynagrBiegłR ................................ rozporządzenie wej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) Ministra Sprawiedliwości z 24.4.2013 r. w sprawie określenia stawek wynagro- dzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz spo- sobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 518) XIII Wykaz skrótów WynU .............................................. ustawa z 19.10.1972 r. o wynalazczości (t.j. Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) (nie obowiązuje) ZNKU ............................................. ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon- kurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy orzekające i instytucje AAA ................................................ Ametykańskie Stowarzyszenie Arbitrażu (Ameri- can Arbitration Association) CBOS ............................................... Centrum Badania Opinii Społecznej EUP ................................................. Europejski Urząd Patentowy FTP .................................................. Federalny Trybunał ds. Patentów (Szwajcaria) ICC .................................................. Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce) ICDR ............................................... Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów (International Centre for Dispute Resolution) KIG .................................................. Krajowa Izba Gospodarcza MIH ................................................. Międzynarodowa Izba Handlowa NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny ONZ ................................................ Organizacja Narodów Zjednoczonych PKPP ............................................... Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych SA .................................................... sąd apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy SO .................................................... sąd okręgowy TGI .................................................. Tribunal de grande instance UNCITRAL .................................... Komisja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (United Nation Commission on International Trade Law) UP (RP) .......................................... Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej WIPO .............................................. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WSA ................................................ wojewódzki sąd administracyjny (World Intellectual Property Organization) 3. Publikatory i czasopisma ADR ................................................. ADR. Arbitraż i Mediacja Apel. W-wa .................................... Apelacja Warszawa CETS ............................................... Seria Traktatów Rady Europy (Council of Europe Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Treaty Series) XIV Wykaz skrótów Dz.Urz. UE ..................................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej FF ..................................................... Feuille Fédérale (suisse) JORF ................................................ KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego Legalis ............................................. System Journal Officiel de la République Française Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck MoP ................................................. Monitor Prawniczy OSA ................................................. Orzecznictwo Sądów Administracyjnych OSNAPiUS ..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administra- OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNCK ........................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNCP ............................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNC-ZD ....................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna. i Karna i Pracy wych Zbiór Dodatkowy OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- Pal. ................................................... Palestra PiP ................................................... Państwo i Prawo PPC .................................................. Polski Proces Cywilny PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego Pr.Gosp. .......................................... Prawo Gospodarcze Pr.Sp. ............................................... Prawo Spółek PS ..................................................... Przegląd Sądowy PUG ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R.Pr. ................................................. Radca Prawny Rej. ................................................... Rejent RO .................................................... Recueil Officiel (du droit fédérale suisse) RS ..................................................... Recueil Systématique (du droit fédérale suisse) Rz.Pat. ............................................. Rzecznik Patentowy TPP .................................................. Transformacje Prawa Prywatnego WUP ................................................ Wiadomości Urzędu Patentowego ZNUJ PPWI ................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 4. Inne skróty ADR ................................................. alternatywne metody rozstrzygania sporów (Alter- ang. .................................................. angielski native Dispute Resolution) XV Wykaz skrótów art. .................................................... artykuł cyt. ................................................... cytowany (-e) cz. ..................................................... część dec. .................................................. decyzja dol. ................................................... dolar (amerykański) ds. ..................................................... do spraw francuski franc. ............................................... j.g.u. ................................................. jednostka gospodarki uspołecznionej m.in. ................................................ między innymi n. ...................................................... następny (-a, -e) niepubl. ........................................... niepublikowany (-a) np. .................................................... na przykład Nr ..................................................... numer ok. .................................................... około oryg. ................................................. oryginalny orz. ................................................... orzeczenie podkr. .............................................. podkreślenie post. ................................................. postanowienie poz. .................................................. pozycja przyp. .............................................. przypis pt. ..................................................... pod tytułem r. ....................................................... RSAKIG .......................................... Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej rok Izbie Gospodarczej w Warszawie RSAL ............................................... Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewia- tan” strona s. ....................................................... TSAKIG .......................................... Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego przy TSAL ............................................... Taryfa opłat za Sądu Arbitrażowego przy PKPP Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie „Lewiatan” uchw. ............................................... uchwała v. ..................................................... versus vol. ................................................... volumin w. ...................................................... wiek w.p.s. ................................................ wartość przedmiotu sporu wyr. .................................................. wyrok zł ....................................................... złoty zob. .................................................. zobacz XVI Wykaz literatury Abdelgawad W., Arbitrage et droit de la concurence. Contribution à l’étude des rapports entre ordre spontané et ordre organisé, Paris 2001. Abdulla Z., The Arbitration Agreement, w: G. Kayfmann-Kohler, B. Stucki (red.), Inter- national Arbitration in Switzerlad. A handbook for Practitioners, the Hague 2004. Adamczak A., du Vall M., Sądownictwo patentowe w Polsce – perspektywy i realia, w: M. Błachucki, T. Górzyńska (red.), Aktualne problemy rozgraniczania właści- wości sądów administracyjnych i sądów powszechnych, Warszawa 2011. Adamkowski J., Citius, Altius, Fortius! Szybkość jako element marketing arbitrażu, w: M. Łaszczuk i in. (red.), Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, Warszawa 2012. Alfons C., Recogniction and Enforcement of Annulled Foreign Arbitral Awards, Frank- Andrews D.C., Why Patentees Litigate, The Columbia Science and Technology Law furt am Main 2010. Review 2011, vol. XII. Anher F., Touati J.-J., Inventions et creations des salaries, Paris 2010. Arnold T., Fletcher M.G., McAughan Jr. R.J., Managing Patent Disputes Through Arbi- tration, Arbitration Journal, wrzesień 1991. Asłanowicz M., Nowelizacja części piątej KPC – koniec, czy początek zmian?, e-Przegląd Arbitrażowy 2015, Nr 1–2. Baizeau D., Brunschweiler A., Switzerland: What does the new domestic arbitration regime can teach us?, Global Arbitration Review 2011, vol. 6, Nr 4. Balcarczyk J., Wybrane problemy związane z projektem ustawy – Prawo prywatne mię- Bałos I., O potrzebie utworzenia stałego sądu polubownego do spraw własności prze- dzynarodowe, Rej. 2009, Nr 7–8. mysłowej, PPH 2014, Nr 2. Barin B., Little A.D., Pepper R.A., The Osler Guide to Commercial Arbitration in Ca- nada. A Practical Introduction to Domestic and Internationa Commercial Arbi- tration, the Hague 2006. Barnett J.M., Property as Access: How Innovation Markets Select Innovation Regimes, Baron P.M., Liniger S., A Second Look at Arbitrability, Arbitration International 2003, Yale Law Journal 2009, vol. 119. vol. 19, Nr 1. Barret J.T., Barret J., A History of Alternative Dispute Resolution: The Story of Political, Social and Cultural Movement, San Francisco 2004. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016. XVII Wykaz literatury Bąba M., Zapis na sąd polubowny w sporach z zakresu prawa pracy, ADR 2009, Nr 4. Beaulac S., Currie J.H., Canada, w: D. Shelton (red.), International Law and Domestic Legal Systems, New York 2011. Beffa L., Arbitrabilite de conflits individuels de travial. Critique de l’arret 4A 71/2010 du 28 juin 2010 et questions ouvertes, Pratique Juridique Actuelle. Benabou V.-L., Une entaille dans le principe d’inarbitrabilité de la validité de brevets, Chroniuque de Droit de l’Arbitrage, Les Petites Affiche, 3.10.2008 r., Nr 199. Bennett S.C., Arbitration. Essential Concepts, New York 2002. van den Berg A.J., A Closer Look at the Proposed „New New York Convention”, Global Arbitration Review 2008, vol. 3, Nr 3. van den Berg A.J., Hypothetical Draft Convention on the International Enforcement of Arbitration Agreements and Awards. Explanatory Note, maj 2008. van den Berg A.J., The New York Arbitration Convention of 1958: Towards a Uniform Interpretation Model, Deventer–Antwerp–Boston 1981. Berger K.P., Re-examining the Arbitration Agreement: Applicable Law – Consensus or Confusion?, w: A.J. van den Berg (red.), International Arbitration 2006: Back to Basics? ICCA Congress Series 2006 Montreal 13, Alphen aan den Rijn 2007. Berger M., Arbitration and Arbitrability: Toward an Expectation Model, Baylor Law Review 2004, vol. 56, Nr 3. Bermann G.A., The ‘Gateway’ Problem in International Commercial Arbitration, The Yale Journal of International Law 2012, vol. 37. Bernatek A., Bęza M., Grauer P. i in., Intelektualne złoto. Znaczenie własności intelek- tualnej w gospodarce oraz w sektorze dóbr konsumpcyjnych, Warszawa 2009. Blashfield J.F., Women Inventors, Minneapolis 1996. Blessing M., Introduction to Arbitration – Swiss and International Perspectives, Basel 1999. Błaszczak Ł., Gessel-Kalinowska vel Kalisz B., Sikorski R., Zachariasiewicz M., Zawi- ślak K., Żmij G., Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce, red. B. Gessel-Ka- linowska vel Kalisz, M. Zachariasiewicz, Warszawa–Katowice–Wrocław–Poznań 2014. Błaszczak Ł., Ludwik M., Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa 2007. Böckstiegel K.H., Public Policy and Arbitrability, w: P. Sanders (red.), Comparative Ar- bitration Practice and Public Policy in Arbitration, ICCA Congress Series No. 3 (New York 1986), Deventer–Boston 1987. Böckstiegel K.H., Public Policy as a Limit to Arbitration and its Enforcement, IBA Jo- urnal of Dispute Resolution Special Issue 2008, The New York Convention – 50 Years. Bodio J., Art. 1. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne, w: A. Jakubecki (red.), Kodeks postę- powania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2015. Bodio J., Zdatność arbitrażowa a zakres przedmiotowy zapisu na sąd polubowny według Kodeksu postępowania cywilnego, R.Pr. 2012, Nr 125. XVIII Wykaz literatury Boguszewski R., Komunikat nr 4763 z badań CBOS „O przestrzeganiu prawa i funkcjo- nowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce”, Warszawa 2013. Borkowski J., Postępowanie zwykłe. Przedmiot postępowania zwykłego, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 9, Prawo procesowe administracyjne, Warszawa 2010. Born G.B., International Civil Litigation in United States Courts, Alphen aan den Rijn Born G.B., International Commercial Arbitration. Volume I, Alphen aan den Rijn 2009. de Bournonville P., L’arbitrage, Bruxelles 2000. Bracha O., Owning Ideas: A History of Anglo-American Intellectual Property, Cam- 2009. bridge 2005. Brekoulakis S., Arbitrability and conflict of jurisdictions: The (diminishing) relevance of lex fori and lex loci arbitri, w: F. Ferrari, S. Kroll (red.), Conflict of Laws in In- ternational Arbitration, Munich 2011. Brekoulakis S., Law Applicable to Arbitrability: Revisitng the Revisited lex fori, w: L. Mi- stelis, S. Brekoulakis (red.), Arbitrability: International And Comparative Perspec- tives, Alphen aan den Rijn 2009. Brekoulakis S., On Arbitrability: Persisting Misconceptions and New Areas of Concern, w: L. Mistelis, S. Brekoulakis (red.), Arbitrability: International and Comparative Perspectives, Alphen aan den Rijn 2009. Briner R., The Arbitrability of Intellectual Property Disputes with Particular Emphasis on the Situation in Switzerland, The American Review of International Arbitra- tion 1994, vol. 5, Nr 1. Brol J., Bariery na drodze alternatywnego rozwiązywania sporów w sprawach cywil- nych. Sądownictwo polubowne (arbitrażowe), Prawo w działaniu 2008, Nr 6. de Bufflers S.J., Rapport fait a l’Assemblee Nationale par M. de Bufflers, au nom du Comité d’agriculture et de commerce, dans la séance du jeudi au soir 30 décembre 1790, sur la propriété des auteurs de nouvelles découvertes et inventions en tout genre d’industrie, Paris 1791. Buttler W.E, State Interests and Arbitration: The Russian Model, Peen State Law Re- view, wiosna 2009, vol. 113, Nr 1. Buttler W.E., Henderson J.E., The Judical System and Other Tribunals. Federal Consti- tutional Law on Arbitrazh Courts in the Russian Federation. Introductory Note, w: Russian Legal Texts. The Foundations of a Rule-of-Law State and a Market Economy, London–the Hague 1998. Całus A., Sprawa zdatności arbitrażowej w prawie angielskim i w prawie amerykańskim (federalnym i stanowym), w: J. Okolski i in. (red.), Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010. Carbonneau T., Janson F., Cartesian Logic and Frontier Politics, w: S. Kroll i in. (red.), International Arbitration and International Commercial Law: Synergy, Conver- gance and Evolution. Liber Amicorum Eric Bergsten, Alphen aan den Rijn 2011. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: