Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00813 012000 20223676 na godz. na dobę w sumie
Zdolne dziecko. Zabawy z liczbami. 0-6 lat. Nauka i zabawa - ebook/pdf
Zdolne dziecko. Zabawy z liczbami. 0-6 lat. Nauka i zabawa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-396-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

W tym praktycznym poradniku pokazujemy, jak wspomagać rozwój dziecka, pobudzać samodzielność, kreatywność i myślenie w codziennych sytuacjach i zabawach. Dziecko, przychodząc na świat, posiada całą gamę różnorodnych zdolności, które później będzie rozwijać. Obserwując już dwuletnie maluchy, łatwo zauważyć, że są one żądne wiedzy, ciekawe świata i pełne pomysłów. Rozwijanie naturalnej ciekawości i chęci poznawania u dziecka to nie tylko osiągnięcie dziecka, ale i tych, którzy rozważnie wspierali jego rozwój – rodziców. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że codzienne czynności (jak sprzątanie, ubieranie się) nie tylko wpływają na ogólny rozwój dziecka, ale i przyczyniają się do rozwoju zdolności matematycznych malca. Wybrane rozdziały z książki: Poszukiwacze kształtów, Obrazek z figur, Sortowanie, Słodka matematyka, Nie pasuje!, Zmieści się?, Kuchenna matematyka, Idziemy na zakupy, Kto jest sąsiadem?, Tajne sygnały, Małe i duże, Kto jest cięższy?, Linijką i miarką, Mierzenie części ciała, Zjadanie – odejmowanie, Ułamki. Polecamy również e-book „Zdolne dziecko. Zabawy ze słowami. 0-6 lat”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dziecko, przychodząc na świat, posiada całą gamę różnorodnych zdolności, które później będzie roz- wijać. Obserwując już dwuletnie maluchy, łatwo zauważyć, że są one żądne wiedzy, ciekawe świata i pełne pomysłów. Rozwijanie naturalnej ciekawości i chęci poznawania u dziecka to nie tylko osiągnię- cie dziecka, ale i tych, którzy rozważnie wspierali jego rozwój – rodziców. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że codzienne czynności (jak sprzątanie, ubieranie się) nie tylko wpływają na ogólny rozwój dziecka, ale i przyczyniają się do rozwoju zdolności matematycz- nych malca. W książce tej pokażemy, jak towarzyszyć dziecku, aby wspomagać jego rozwój, pobudzać samodzielność, kreatywność i myślenie w codziennych sytuacjach i zabawach. : ...................................2 .......................3 .................................4 Dziecko w przestrzeni: GDZIE TO JEST? ODCZYTYWANIE PLANU NAWIGACJA GPS Figury geometryczne: POSZUkIWACZE kSZTAłTóW kOłA, OkRęGI I TRóJkąTY OBRAZEk Z FIGUR ................5 ...................6 ..............................7 klasyfi kowanie, szacowanie, mierzenie, liczenie: SORTOWANIE SłODkA mATEmATYkA NIE PASUJE! RYTmY ZmIEśCI SIę? CYFRY RAZ, DWA, TRZY – LICZYSZ TY kUChENNA mATEmATYkA BINGO IDZIEmY NA ZAkUPY kTO JEST SąSIADEm? .....................................8 ........................9 .......................................10 .............................................11 ......................................12 ..............................................13 ............14 ..................15 ..............................................16 ...........................17 ...........................18 ZNALAZłEm PIęć! TAJNE SYGNAłY mAłE I DUżE kTO JEST CIężSZY? BUDUJEmY WIEżę kRóTkIE, DłUGIE JAk ZmIERZYć PIłkę? LINIJką I mIARką mIERZENIE CZęśCI CIAłA ZJADANIE – ODEJmOWANIE DODAWANIE – PLANSZE UłAmkI mNOżENIE mNOżENIE – DART WYLICZANkI, RYmOWANkI ..........................19 ............................20 .................................21 ........................22 ..........................23 ..........................24 .....................25 ..........................25 ................26 .............27 ..................28 .......................................29 ...................................30 ..........................31 ............32 1 GDZIE TO JEST? Zanim dziecko rozpocznie swoją przygodę z mate- matyką, niezbędne jest, aby prawidłowo rozumiało pojęcia określające otaczającą je przestrzeń. Schowaj w domu lub ogrodzie grającą za- bawkę. Zadaniem dziecka będzie odnalezienie jej. Bawiąc się z najmłodszymi dziećmi, kładź ją w wi- docznym miejscu. Kiedy dziecko zrozumie już za- sady zabawy, stopniowo zwiększaj poziom trud- ności. Podpowiadaj dziecku: „Sprawdź, czy nie ma pieska: obok drzewa, na komodzie, pod krzaczkiem, po lewej/prawej stronie doniczki itp.”. • Używaj sformułowań: idź w prawo/lewo/ prosto, skręć za doniczką w lewo/prawo, obejdź krzesło dookoła itp. • Staraj się używać słów wskazujących kie- runki – dzięki temu dziecko szybko je opanuje i określanie położenia w przestrzeni nie będzie stanowiło dla niego problemu. 1. Bawiąc się w ten sposób: • rozwijasz spostrzegawczość dziecka • rozwijasz umiejętność uważnego słucha- nia, która jest podstawowym elementem koncentracji • wprowadzasz słowa określające kierunki oraz położenie w przestrzeni • poszerzasz wiedzę dziecka o przestrzeni. 2 ODCZYTYWANIE PLANU Pokaż dziecku mapę osiedla, mia- sta, kraju lub świata. Wytłumacz, że te niebieskie wstążki to rzeki, pokaż, jak zaznaczone są lasy, uli- ce i domy. Przygotuj arkusz pa- pieru i pisak, którym zaznaczycie podczas spaceru ważne miejsca w waszej okolicy. Mogą to być skle- py, place zabaw, charakterystyczne drzewa, parkingi, przystanki au- tobusowe. Po powrocie do domu wspólnie narysujcie mapę. • Powieś w pokoju dziecka mapę świata. Pokaż, w jaki sposób za- znaczone są oceany, lądy, góry. Pokaż dziecku, gdzie jest Polska, gdzie byliście nad morzem itp. Dziecko w naturalny sposób za- cznie zadawać pytania dotyczące innych miejsc na mapie. Pamiętaj, aby za każdym razem podać dziec- ku jakąś dodatkową informację o danym miejscu. Np.: „To jest Afryka. W Afryce żyją żyrafy i sło- nie. Jest tam bardzo ciepło”. POLSKA RZEKA JEZIORO GRANICA PAŃSTWA GÓRY 1. Posługiwanie się mapami rozwija zdolności 3. Oglądając mapy, dziecko zdobędzie pod- wizualno-przestrzenne dziecka. stawową wiedzę z zakresu geografii. 2. Rysowanie map przygotowuje dziecko do rozpoczęcia nauki pisania. 3 NAWIGACJA GPS Aby rozwijać u dziecka orientację w przestrzeni, pobaw się z nim w nawi- gację GPS. Przygotuj pudełko lub stary telefon komórkowy, który będzie imi- tował urządzenie GPS. Ty będziesz głosem z nawigacji. Bawiąc się z dzieckiem w ogro- dzie lub w parku, zapytaj je, gdzie za- mierza dojechać. „Wpiszcie” adres do urządzenia i ruszajcie w drogę. Wy- powiadaj wskazówki tak, jak to robią urządzenia nawigacyjne: • Idź prosto przez trzy metry. • Trzymaj się lewej strony chodnika. • Za krzesłem skręć delikatnie w lewo. • Przed drzewem skręć ostro w prawo. • Trzymaj się tej trasy przez pięć metrów (kroków). • Jesteś u celu. W l e w o z a d r z e w a m i . Jesteś u celu! Skręć za krzakiem w prawo. M i n i e s z l a t a r n i ę . 1. Takie zabawy: • rozwijają orientację przestrzenną dziecka • uczą używania słów potrzebnych do okre- ślania relacji przestrzennych • rozwijają umiejętności rozumienia i wła- ściwego wykonywania poleceń, co jest niezbędne dla prawidłowego rozwiązywa- nia zadań matematycznych. 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zdolne dziecko. Zabawy z liczbami. 0-6 lat. Nauka i zabawa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: