Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00514 011358 10698824 na godz. na dobę w sumie
Zdolność do czynności prawnych osób dorosłych i jej ograniczenia - ebook/pdf
Zdolność do czynności prawnych osób dorosłych i jej ograniczenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2403-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Niniejsza monografia koncentruje się na zdolności do czynności prawnych osób dorosłych oraz jej ograniczeniach. Publikacja przedstawia tło funkcjonowania norm dotyczących zdolności do czynności prawnych, m.in. zmiany demograficzne, postępy nauk medycznych, socjologicznych i psychologicznych oraz ewolucję podstaw aksjologicznych tych norm. Praca zawiera więc analizę ważniejszych ustawodawstw obcych, w których dokonały się ostatnio daleko idące zmiany unormowań dotyczących zdolności do czynności prawnych oraz aktów Rady Europy w sprawie zasad prawnej ochrony dorosłych niemogących samodzielnie prowadzić swych spraw. Obszerny fragment książki poświęcony jest analizie pojęcia zdolności do czynności prawnych jako składnika kompetencji do dokonywania czynności konwencjonalnych oraz jako element podmiotowości prawnej jednostki. Praca przedstawia również wartości stanowiące podstawę ingerencji w zdolność do czynności prawnych. Stanowi to punkt wyjścia dla rozważań nad zgodnością obowiązujących w Polsce norm dotyczących ingerencji w zdolność do czynności prawnych ze standardami prawa międzynarodowego i standardami konstytucyjnymi. Dopełnieniem monografii jest prezentacja wprowadzanych w niektórych ustawodawstwach konstrukcji prawnych, które stanowią alternatywę dla ubezwłasnowolnienia i pieczy ustanawianej w jego wyniku, w tym pełnomocnictwa opiekuńczego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Zdolność do cZynności PRAWNYCH osób dorosłych I JEJ OGRANICZENIA LESZEK KOCIUCKI Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE LESZEK KOCIUCKI · ZDOLNOŒÆ DO CZYNNOŒCI PRAWNYCH OSÓB DOROS£YCH I JEJ OGRANICZENIA Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marcin Adamczyk ŚWIADEK KORONNY. ANALIZA PRAWNO- -KRYMINALISTYCZNA Eberhard Schmidt-Aßmann OGÓLNE PRAWO ADMINISTRACYJNE JAKO IDEA PORZĄDKU. ZAŁOŻENIA I ZADANIA TWORZENIA SYSTEMU PRAWNOADMINISTRACYJNEGO Michał Krakowiak EGZEKUCJA PRZEZ ZARZĄD PRZYMUSOWY Katarzyna Błeszyńska REDAKCJA UTWORU W PRASIE DRUKOWANEJ A OGRANICZENIE PRAW AUTORSKICH Marek Salamonowicz LICENCJE PATENTOWE I KNOW-HOW Urlich Ernst ZABEZPIECZENIA NA RZECZACH RUCHOMYCH W POLSCE I W NIEMCZECH Jan Byrski TAJEMNICA PRAWNIE CHRONIONA W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ www.sklep.beck.pl ZDOLNOŒÆ DO CZYNNOŒCI PRAWNYCH OSÓB DOROS£YCH I JEJ OGRANICZENIA LESZEK KOCIUCKI Redakcja: Dagna Kordyasz ã Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-1580-5 ISBN e-book 978-83-255-2403-6 Spis treści Bibliografia   ...........................................................................................................   XI Wykaz skrótów  .....................................................................................................   XIX Wstęp  ..........................................................................................................................  XXIII Rozdział I. Aspekt realny instytucji zdolności do czynności prawnych w świetle nauk prawnych i społecznych .................   § 1.  Zagadnienia ogólne  ...............................................................................   § 2.  Zaburzenia psychiczne spowodowane chorobą psychiczną   jako przesłanka ingerencji w zdolność do czynności prawnych ..   § 3.  Zaburzenia psychiczne spowodowane podeszłym wiekiem  ....  § 4.   Zaburzenia psychiczne spowodowane niepełnosprawnością  1 1 7 9 intelektualną .............................................................................................   14 § 5.  Rozmiar i dynamika zjawiska (potencjalnego) braku   zdolności do czynności prawnych osób dorosłych  ...................   § 6.  Mała rodzina a zdolność do czynności prawnych  ......................   § 7.   Osobowość człowieka podstawą jego autonomii  ......................   I.  Pojęcie osobowości człowieka ................................................   II.  Kształtowanie się osobowości jednostki .............................         III.  Rozwój osobowości w poszczególnych fazach życia   człowieka  ........................................................................................   1. „Pełna” osobowość człowieka .............................................   2. Uczestnictwo osób w podeszłym wieku ........................   3. Osobowość jednostek „dewiacyjnych i trudnych”  ....   4. Osobowość człowieka niemogącego   samodzielnie prowadzić swych spraw  .........................     .  Autonomia człowieka w naukach społecznych  ................   § 8.  Postawy społeczne wobec osób niemogących samodzielnie  prowadzić swych spraw i ich autonomii ........................................   I.  Wprowadzenie ...............................................................................     II.  Postawy wobec chorych psychicznie w świetle badań .     1.  Jak określane są osoby chore psychicznie? ...................   16 23 27 28 32 35 36 37 38 40 42 44 44 47 47  Spis treści 2.  Przyczyny kształtowania się postaw wobec osób  z zaburzeniami psychicznymi ...........................................   48 3.  Przymusowe leczenie osoby cierpiącej na zaburzenia  psychiczne  ...............................................................................   4.  Dystans wobec osób chorych psychicznie ...................   5.  Czy choroby psychiczne przynoszą wstyd chorym  49 51 i ich najbliższym? ...................................................................   53 6.  Postrzeganie osób cierpiących na zaburzenia  psychiczne jako zbiorowości  ............................................   54 7.  Postawy wobec osób chorych psychicznie zupełnie  nie zależą od poczucia poinformowaniana na temat   zdrowia psychicznego  .............................................................  8.  Dystans wobec chorych psychicznie nie przeszkadza  w deklarowaniu życzliwości wobec nich .....................     III.  Postawy wobec osób starszych niemogących  samodzielnie prowadzić swych spraw .................................     I.  Postawy wobec upośledzonych umysłowo .........................   § 9. Problemy wynikające z działań zmierzających do poszerzenia  autonomii osób niemogących samodzielnie prowadzić   swych spraw ..............................................................................................   I.  Wprowadzenie ...............................................................................     II.  Subkultura integracji  ..................................................................       III.  Czy celowa i możliwa jest obrona autonomii   54 55 56 57 62 62 63 podopiecznych? .............................................................................   65 § 10. Uprzedzenia, stygmatyzacja, dyskryminacja   i ich zwalczanie ........................................................................................   66 Rozdział II. Aspekt aksjologiczny instytucji zdolności do czynności prawnych  ...........................................................................   § 1.  Wprowadzenie  .........................................................................................   § 2.  Godność człowieka  ................................................................................   I.  Ujęcie osobowe (ontologiczne) ...............................................   II.  Ujęcie osobowościowe ...............................................................         III.  Konstytucyjne podstawy i charakter prawny zasady   godności człowieka  .....................................................................     I.  Godność jako podstawa praw człowieka ............................     .  Poszczególne aspekty godności a zdolność do czynności   prawnych osób niemogących samodzielnie prowadzić   swych spraw ...................................................................................   71 71 72 73 75 77 79 80 § 3.  Równość ludzi wobec prawa i zakaz dyskryminacji   a ingerencja w zdolność do czynności prawnych  ......................   87 I Spis treści I. Wprowadzenie – nawiązanie do postrzegania równości w naukach społecznych ............................................................. II. Równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji w ujęciu prawnym ......................................................................................... 87 88 III. Ingerencja w zdolność do czynności prawnych a równość materialna i zakaz dyskryminacji ..................... 89 IV. Rozumność i sumienie jako kryteria ingerencji w prawa podopiecznego ............................................................ V. Wolność ............................................................................................ 1. Wolność w ujęciach prawnych .......................................... 2. Wolność człowieka a jego zdolność do czynności 92 94 95 prawnych ................................................................................. VI. Zasada pomocniczości ............................................................... 98 99 Rozdział III. Pojęcie zdolności do czynności prawnych ............. 107 § 1. Zarys definicji instytucji zdolności do czynności prawnych w prawie polskim i prawie wybranych krajów europejskich ............................................................................................. 107 I. Pojęcie zdolności do czynności prawnych w prawie polskim ......................................................................... 107 II. Niemcy ............................................................................................. 109 III. Szwajcaria ....................................................................................... 111 IV. Francja .............................................................................................. 112 V. Rosja .................................................................................................. 114 VI. Estonia .............................................................................................. 114 VII. Austria .............................................................................................. 115 VIII. Anglia i Walia .................................................................................. 116 § 2. Miejsce instytucji zdolności do czynności prawnych w systematyce zdolności do działań prawnych ........................... 117 I. Wprowadzenie ............................................................................... 117 II. Typologiczny charakter pojęcia zdolności do czynności prawnych ............................................................. 118 III. Zdolność do czynności prawnych a zdolność prawna .. 120 IV. Zdolność do czynności prawnych a systematyka czynności prawnych .................................................................... 125 V. Zdolność do czynności prawnych a „specjalne” zdolności czynne i możność dysponowania prawami i obowiązkami ............................................................ 128 § 3. Zdolność do czynności prawnych jako składnik kompetencji do dokonywania czynności konwencjonalnych ......................... 130 VII Spis treści     I.  Zdolność do czynności prawnych: atrybut osoby   czy element konstrukcji pojęcia czynności prawnych ...   130 II.  Analiza zdolności do czynności prawnych jako   składnika kompetencji do dokonywania czynności  konwencjonalnych  ......................................................................   132 § 4.  Zdolność do czynności prawnych jako element   podmiotowości prawnej  ......................................................................   137 § 5.  Szczególne zagadnienia zdolności do czynności   o charakterze ściśle osobistym  .........................................................   140 § 6.  „Naturalna” (nie)zdolność do czynności prawnych? .................   158 I.  Wprowadzenie  ..............................................................................   158 II.  Przegląd wybranych ustawodawstw obcych .....................   159 Rozdział IV. Ingerencja w zdolność do czynności prawnych  ..   171     § 1.  Wartości leżące u podstaw ingerencji w zdolność   do czynności prawnych ........................................................................   171 I.  Wprowadzenie ...............................................................................   171   II.  Dobro podopiecznego  ...............................................................   172     III.  Treść dobra podopiecznego w standardach prawa  międzynarodowego .....................................................................   178   I.  Treść zasady dobra podopiecznego w wybranych  ustawodawstwach obcych ........................................................   185   .  Terminowość i jawność środków służących ochronie  podopiecznego ..............................................................................   195   I.  Obiektywne czy subiektywne rozumienie dobra  podopiecznego. Respektowanie życzeń i uczuć  podopiecznego ..............................................................................   198   II.  Osobiste i majątkowe składniki dobra podopiecznego .   203 1. Osobiste składniki dobra podopiecznego ......................   203 2. Majątkowe składniki dobra podopiecznego .................   208  III.  Interes osób bliskich podopiecznemu (małżonka,   dzieci innych krewnych) ...........................................................   211   IX.  Interes osób trzecich i interes społeczny  ...........................   216 § 2.  Przesłanki ingerencji w zdolność do czynności prawnych  ...   220 § 3.  Zgodność obowiązujących w Polsce norm dotyczących   ingerencji w zdolność do czynności prawnych   ze standardami prawa międzynarodowego   i standardami konstytucyjnymi .........................................................   237   I.  Wprowadzenie ...............................................................................   237 III Spis treści II. Polskie unormowanie ingerencji w zdolność do czynności prawnych a standardy konstytucyjne a standardy prawa międzynarodowego ............................... 242 1. Miejsce ingerencji w zdolność do czynności prawnych w systemie pieczy nad osobami niemogącymi samodzielnie prowadzić swych spraw .......................................................................................... 242 2. Przejrzyste rozstrzyganie konfliktu interesów chronionych w razie ingerencji w zdolność do czynności prawnych ...................................................... 244 3. Metody określania zakresu ingerencji w zdolność do czynności prawnych ...................................................... 246 Rozdział V. Ograniczenie zdolności do czynności prawnych bez ubezwłasnowolnienia – poszukiwanie rozwiązań ......... 249 § 1. Wstęp ............................................................................................................. 249 § 2. Pełnomocnictwo opiekuńcze .............................................................. 251 I. Przesłanki podmiotowe udzielenia pełnomocnictwa opiekuńczego ................................................................................. 258 II. Forma pełnomocnictwa opiekuńczego ............................... 260 III. Jawność pełnomocnictwa opiekuńczego: jego rejestracja lub notyfikacja ......................................................... 262 IV. Zakres umocowania pełnomocnika opiekuńczego ........ 266 V. Umocowanie pełnomocnika opiekuńczego do czynności ściśle osobistych ...................................................... 267 VI. Nadzór .............................................................................................. 270 § 3. Kompetencje do reprezentowania podopiecznych przysługujące z mocy prawa – wykonywane przez osoby niebędące ustanowionymi na mocy orzeczenia sądu przedstawicielami ustawowymi ........................................................ 277 Zakończenie ........................................................................................................... 285 § 1. Aspekt realny zdolności do czynności prawnych ....................... 285 § 2. Aspekt aksjologiczny zdolności do czynności prawnych ........ 286 § 3. Aspekt normatywny zdolności do czynności prawnych ......... 286 § 4. Ingerencja w zdolność do czynności prawnych ......................... 288 § 5. Ograniczenie zdolności do czynności prawnych bez ubezwłasnowolnienia – poszukiwanie rozwiązań .................... 290 Indeks rzeczowy .................................................................................................. 293 IX Bibliografia Ackermann B., Zwischen Hoffnung und Resignation, FuR 1994, Nr 54 Andrzejewski M., Świadczenia z pomocy społecznej a obowiązki alimentacyj­ ne członków rodziny, RPEiS 1999, z. 3–4 Balicki M., Przymus w psychiatrii – regulacje i praktyka, PiM 1999, Nr 1  Banaszak B., Preisner A. (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP,   Warszawa 2002 Bączyk K.,  Eutanazja  i  „wspomagane  samobójstwo”  w  prawie  porównaw­ czym, PiM 1999, Nr 4 Bednarz I., Prosiłam, idźcie tam zaraz, „Gazeta Wyborcza” z 6.9.2000 r. Bilikiewicz A., Problemy psychogeriatrii, PP 1995, Nr 5  Błeszyńska K., Wybrane determinanty postaw wobec osób niepełnospraw­ nych intelektualnie, w: W. Dykcik (red.), Społeczeństwo wobec autonomii  osób niepełnosprawnych, Poznań 1996 Bramska M., Ochrona przez Rzecznika Praw Obywatelskich praw osób z za­ burzeniami psychicznymi, Biuletyn RPO –Materiały 18 Brox H., w: W. Erman (red.), Handkommentar zum BGB, Münster 1993 Byk C.,  O  projekcie  europejskiej  konwencji  w  sprawie  bioetyki,  PiP  1993,  z. 1 Czepita S., Reguły konstytutywne a system prawny, Szczecin 1996 Czerepeniak-Walczak M., Autonomia czy izonomia (o prawach osób spraw­ nych inaczej), w: W. Dykcik (red.), Społeczeństwo wobec autonomii osób  niepełnosprawnych, Poznań 1996 Dąbrowski S.,  Pietrzykowski J.,  Ustawa  o  ochronie  zdrowia  psychicznego.  Komentarz, Warszawa 1997 (wraz z aneksem – Warszawa 1998) Dąbrowski S., Specjalistyczne usługi opiekuńcze jako forma oparcia społecz­ nego, PP 1998, Nr 4 Dębowska G., Grzywa A., Kucharska-Pitura K., Postawy licealistów z Polski  i Wielkiej Brytanii wobec osób psychicznie chorych i ich przekonania na  temat etiologii chorób psychicznych, PP 1998, Nr 6 Dodegge G.,  Die  Entwicklung  des  Betreuungsrechts  bis  Anfang  Juni  1999,  NJW 1999, Nr 37 Dodegge G.,  Die  Entwicklung  des  Betreuungsrecht  bis  Anfang  Juni  2000,  NJW 2000, Nr 37 Dodegge G.,  Die  Entwicklung  des  Betreuungsrecht  bis  Anfang  Juni  2001,  NJW 2001, Nr 38 Dodegge G., Die Entwicklung des Betreuungsrechts bis Ende Mai 1996, NJW  1996, Nr 37 Dodegge G., Erste Entwicklungen des Betreuungdsrechts, NJW 1993, Nr 37 XIXI Bibliografia Dodegge G., Neuere Entwicklungen des Betreeungsrechts, NJW 1995, Nr 37 Dodegge G., Weitere Entwicklungen des Betreuungsrechts, NJW 1994, Nr 37 Dukiet-Nagórska T., Świadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim,  PiM 2000, Nr 6–7 Dykcik W. (red.), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych,  Poznań 1996 Dykcik W., Warunki i możliwości kulturowej transmisji postaw i zachowań  społecznych wobec autonomii i izonomii osób niepełnosprawnych umy­ słowo, w: W. Dykcik (red.), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepeł­ nosprawnych, Poznań 1996 Dylus A., Idea subsydiarności a integracja Europy, PiP 1995, z. 5 Dzienis P., Zgoda pacjenta jako warunek legalności leczenia, PS 2001, Nr 11–12 Erenc J., Pankiewicz P., Przyczyny selekcji społecznej – stygmatyzacja osób  niepełnosprawnych psychicznie. Postawy wobec osób chorych psychicz­ nie  i  z  upośledzeniem  umysłowym,  PP  1998,  streszczenia  prac  z  XXXIX  zjazdu psychiatrów polskich Figarska M., Postawy młodzieży wobec osób niepełnosprawnych oraz przy­ szłych nauczycieli wobec integracji dzieci o specjalnych potrzebach edu­ kacyjnych, w: W. Dykcik (red.), Społeczeństwo wobec autonomii osób nie­ pełnosprawnych, Poznań 1996 Gabryelewicz T.,  Rozpowszechnienie  zespołów  otępiennych  w  podeszłym  wieku, Psychiatria Polska 1999, Nr 3 Garlicki L., w: Komentarz do Konstytucji RP, Warszawa 1995 Gernhuber J., Coester-Waltjen D., Lehrbuch des Familienrechts, Monachium  1994 Gordon T., Rutkowski R., Kryzys psychiatrii a ochrona praw obywatelskich  pacjentów psychiatrycznych, Psychiatria Polska 1994, Nr 3 Grzybowski S., Prawo rodzinne – zarys wykładu, Warszawa 1980 Grzybowski S. (red.), System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, Wrocław  1985 Gutowski M., Nieważność czynności prawnych, Warszawa 2006 Heldrich A.,  Steiner A.,  Legal  Personality,  w:  International  Encyclopedia  of  Comparative Law, vol. I, Persons and Family, Tübingen 1995  Hesselink M. W., Capacity and Capability in European Contract Law, European  Review of Private Law (Holandia) 2005, Nr 4 Holzahauer H.,  w:  H. P. Westermann  (red.),  Handkommentar  zum  Bür­ gerlichen Gesetzbuch, t. II, Münster 1993 Holzhauer H., Betreuungsrecht in der Bewährung, Zeitschrift für das gesam­ te Familienrecht 1995, Nr 23  Holzhauer H.,  Schenkungen  aus  dem  ermögen  Betreuter,  FamRZ  2000,  Nr 17  Hopf G.,  Das  Bundesgesetz  über  die  Sachwalterschaft  für  behinderte  Personen, Österreichische Jusristenzeitung 1983 Hufen F., In dubio pro dignitate: Selbstbestimmung und Grundrechtensschutz  am Ende des Lebens, NJW 2001, Nr 12 XII Bibliografia Hurrelmann K., Struktura społeczna a rozwój osobowości, Poznań 1994 Ignatowicz J., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa  1993 Ignatowicz J., w: System prawa rodzinnego i opiekuńczego, Wrocław 1985  Jarass H.,  Pieroth B.,  Grundgesetz  fuer  die  Bundesrepublik  Deutschland.  Kommentar, Monachium 1992 Jasudowicz T. (wstęp, tłumaczenie i opracowanie), Orzecznictwo Strasburskie  –  Zbiór  orzeczeń  Europejskiego  Trybunału  Praw  Człowieka  1990–1997,  t. I–II, Toruń 1998 Jędrzejewska A., Koncepcja oświadczenia woli w prawie cywilnym, Warszawa  1992 Józefowicz A., Kuratela ustanawiana dla osób ułomnych, NP 1975, Nr 7–8 Józefowicz A., Szczególny i ogólny nadzór sądu opiekuńczego, NP 1968, Nr 11 Juergens A.,  Kroeger D.,  Marschner R.,  Winterstein P.,  Das  neue  Betre­ eungsrecht, Monachium 1994 Jungkurth H.,  Leimbach D.,  Das  neue  Betreuungsrecht  –  Reformanspruch  und Praktibilität, Familie und Recht 1994, Nr 5  Kaczor J., Zasada autonomii woli w świetle filozofii liberalnej, RPEiS 2001,  Nr 1 Kalus S., Opieka nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, Katowice 1989  Kański L.,  Prawo  do  prywatności,  nienaruszalności  mieszkania  i  tajemnicy  korespondencji, w: Wieruszewski R. (red.), Prawa człowieka. Model praw­ ny, Warszawa 1991 Kemper R., Das Betreuungsrecht in der gerichtliche Praxis – Uebersicht ue­ ber  die  von  Juni  1992  bis  Juni  1994  veroeffentlichte  Rechtssprechung,  FuR 1994, Nr 4 Klein A., Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych a klasyfikacja  zdarzeń prawnych, SC 1969, t. XIII–XI  Kociucki L., Opieka nad małoletnim, Warszawa 1993 Kociucki L.,  Piecza  nad  ludźmi  starymi  w  polskim  prawie  cywilnym  i opiekuńczym na tle porównawczym, RPEiS 1999, Nr 1 Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 1997  Kołodziej A., Stopień autonomii woli pacjenta na tle ustawy o zawodzie leka­ rza i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, PiM 2002, Nr 11 (4) Kommentar zum schweizerischen Privetrecht. Schwiezerisches ZGB – t. II,  art. 360–456, Bazylea–Frankfurt  Kopeć D.,  Tylewska-Nowak B.,  Autonomia  osób  z  głębszym  upośledzeniem  umysłowym w opinii społecznej, w: W. Dykcik (red.), Społeczeństwo wo­ bec autonomii osób niepełnosprawnych, Poznań 1996 Kordasiewicz B., Cywilnoprawna ochrona prawa do prywatności, KPP 2000,  Nr 1 Kowalak T., Marginalność i marginalizacja społeczna, Warszawa 1998 Kowalik S., Autonomia osób upośledzonych umysłowo w procesie rehabili­ tacji – „za”, a nawet „przeciw”, w: W. Dykcik (red.), Społeczeństwo wobec  autonomii osób niepełnosprawnych, Poznań 1996 XIII Bibliografia Kozielecki J., O godności człowieka, Warszawa 1977 Koziol H.,    Bollenberger R.,  Grundriss  des  bürgerlichen  Rechts,  t.  I  (Allge­ meiner Teil, Sachenrecht, Familienrecht), Manz, Wien 2000 Krukowski J., Godność człowieka podstawą konstytucyjnego katalogu praw  i wolności jednostki, w: L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednost­ ki i ich sądowa kontrola, Warszawa 1997 Krzekotowska K.,  Ubezwłasnowolnienie  w  prawie  polskim,  ZN  IBPS  1989,  Nr 32 Langenegger E.,  Kommentar  zum  schweizerischen  Privatrecht.  Schweizeri­ sches ZGB, t. II (art. 360–456), Basel–Frankfurt 1999 Larenz K.,  Allgemeiner  Teil  des  deutschen  Bürgerlichen  Rechts,  München  1989 Larenz K.  (opr.  Wolf M.),  Allgemeiner  Teil  des  deutschen  Bürgerlichen  Rechts, München 1997 Lausch-Żuk J., Autonomia młodzieży z upośledzeniem umysłowym w odczu­ ciu rodziców, w: W. Dykcik (red.), Społeczeństwo wobec autonomii osób  niepełnosprawnych, Poznań 1996 Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Wady oświadczenia woli w polskim prawie  cywilnym, Warszawa 1973 Liszewska A., Problem zgody pacjenta jako dylemat aksjologiczny, PiM 1999,  Nr 1 Liszewska A., Recenzja pracy M. Safjana: Prawo i medycyna, PiP 2000, z. 1 Lubiński K., Glosa do postanowienia SN z 18.5.1972 r., II CR 138/72, OSNCP  1972, Nr 12, poz. 221 Lubiński K., Postępowanie o ubezwłasnowolnienie, Warszawa 1979 Lüderitz A.,  Familienrecht  (kontynuacja  podręcznika  Güntera  Beitzke),  Monachium 1999 Marciniak J.,  Opiekun  jako  przedstawiciel  ustawowy  małoletniego,  Annales  UMSC, t. III, Lublin 1961 Marciniak J., Treść i sprawowanie opieki nad małoletnim, Warszawa 1975 Nesterowicz M., Prawo medyczne, Toruń 2000 Neuner J.,  Die  Stellung  der  Körperbehinderten  im  Privatrecht,  NJW  2000,  Nr 25 Nowakowski Z. K.,  Odpowiedzialność  za  cudze  czyny  według  k.z.,  Poznań  1947 Obuchowska I.,  Autonomia  niepełnosprawnej  młodzieży,  w: J. Fenczyszyn, J. Wyczesany (red.),  Problemy  edukacji  i  integracji  osób  niepełnospraw­ nych ze społeczeństwem, t. III, Kraków 1994 Obuchowski K., Człowiek intencjonalny, Warszawa 1993 Obuchowska I. (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 1995 Obuchowska I.,  O  autonomii  w  wychowaniu  niepełnosprawnych  dzieci  i młodzieży,  w:  W. Dykcik  (red.),  Społeczeństwo  wobec  autonomii  osób  niepełnosprawnych, Poznań 1996 XI Bibliografia Obuchowski K., Subiektywne warunki autonomii psychicznej, w: W. Dykcik  (red.), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, Poznań  1996 Ohanowicz A., Wady oświadczenia woli w projekcie kodeksu cywilnego, PN  1949, Nr 1–2 Ossowska M.,  Normy  moralne  w  obronie  godności  człowieka,  Etyka  1969,  Nr 5 Ostrowska A.,  Bariery  społeczne  w  stosunku  do  osób  niepełnosprawnych,  w M. Sokołowska, A. Rychard (red.), Studia z socjologii niepełnej spraw­ ności, Warszawa–Wrocław 1983 Pajor T.,  Odpowiedzialność  dłużnika  z  tytułu  nienależytego  wykonania  zobo­ wiązania, Warszawa 1982 Panowicz-Lipska J., Zgoda na przysposobienie, RPEiS 1985, Nr 1 Patyk J., Status prawny osób niepełnosprawnych, Warszawa 1999  Pawlowski H. M., Allgemeiner Teil des BGB, Heidelberg 2000 Pazdan M., Cudzoziemiec klientem polskiego notariusza, Rej. 2001, Nr 7–8 Pazdan M., Zdolność do czynności prawnych a zakazy zatrudnienia ze wzglę­ du na wiek, RPEiS 1965, Nr 1 Pazdan M., Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych w polskim pra­ wie prywatnym międzynarodowym, Kraków 1967 Piątowski J. S.  (red.),  System  prawa  rodzinnego  i  opiekuńczego,  Warszawa  1985 Piechowiak M., Ochrona praw osób psychicznie chorych – standardy wypra­ cowane w ramach Rady Europy, w: Ochrona praw osób chorych psychicz­ nie. Materiały Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, Poznań 1994 Piechowiak M., Pojęcie praw człowieka, w: L. Wiśniewski (red.), Podstawowe  prawa jednostki i ich sądowa kontrola, Warszawa 1997 Pilecka W., Pilecki J., Warunki i wyznacznik rozwoju autonomii dziecka upo­ śledzonego umysłowo, w: W. Dykcik (red.), Społeczeństwo wobec autono­ mii osób niepełnosprawnych, Poznań 1996 Płachta M.,  Prawo  do  umierania?  Z  problematyki  regulacji  autonomii  jed­ nostki w sprawach śmierci i umierania, PiP 1997, z. 3 Poklewski-Koziełł K., Oświadczenia woli pro futuro pacjenta jako instytucja  prawna, PiP 2000, z. 3 Przybylska J.,  Cywilnoprawne  aspekty  instytucji  zgody  pacjenta  na  inter­ wencję medyczną i jej definicja, MoP 2003, Nr 16 Pużyński S.,  Prawa  osób  chorych  psychicznie  w  Polsce,  w:  Ochrona  Praw  osób  chorych  psychicznie,  Materiały  Poznańskiego  Centrum  Praw  Człowieka 1994, Nr 4 Radwański Z., Pojęcie i funkcja dobra dziecka w polskim prawie rodzinnym  i opiekuńczym, SC 1981, t. XXXI Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1999 Radwański Z. (red.), System prawa cywilnego, t. III, Zobowiązania, część I –  ogólna, Warszawa 1981 X Bibliografia Radwański Z. (red.), System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogól­ na, t. II, Warszawa 2002 Radwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977 Radwański Z., Wykładnia oświadczeń woli składanych indywidualnym adre­ satom, Warszawa 1992 Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Warszawa  1992 Rejman S., Glosa do postanowienia SN z 18.5.1972 r., II CR 138/72, OSNCP  1972, Nr 12, poz. 221 Rezler J., Naprawienie szkody wynikłej ze spowodowania uszczerbku na ciele  lub zdrowiu, Warszawa 1968 Rozwadowski W., Prawo rzymskie, Poznań 1992 Rutkowski R., Gordon T., Kryzys psychiatrii a ochrona praw obywatelskich  pacjentów psychiatrycznych, Psychiatria Polska 1994, Nr 3 Säcker F. J. (red.), Münchener Kommentar zum BGB, t. 1, Monachium 2001  (J. Schmitt, Komentarz do § 104–105, E. Kramer, Komentarz przed § 116) Safjan M., Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych w społeczeń­ stwie informatycznym, PiP 2002, z. 6 Safjan M., Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczes­ nej medycyny, Warszawa 1998 Safjan M.,  Prawo  polskie  a  Europejska  Konwencja  Bioetyczna,  PiM  2000,  Nr 5  Safjan M., Prawo wobec wyzwań współczesnej medycyny, PiM 1999, Nr 1  Safjan M., Refleksje wokół konstytucyjnych uwarunkowań rozwoju ochrony  dóbr osobistych, KPP 2002, Nr 1 Safjan M. (red.), System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna,  t. I, Warszawa 2007 Saldeen A.,  Westmann P.,  Grundzüge  und  Probleme  des  schwedischen  ormundschaftsrechts. (Bundesanzeiger) Bonn 1985 Schlüter W.,  Liedmeier N.,  Nowe  prawo  o  pieczy  nad  pełnoletnim,  RPEiS  1990, Nr 3–4  Schwab D., Probleme des materiellen Betreuungsrechts, Zeitschrift fuer das  gesamte Familienrecht 1992 Schwimann M. (red.), Schlemmer Hansjörg, w: Praxiskommentar zum ABGB,  t. I, Wiedeń 1999 Sieradzki M., Niepełnosprawni w społeczeństwie i kulturze. Wybrane zagad­ nienia z socjologii niepełnosprawności i rehabilitacji, w: W. Dykcik (red.),  Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, Poznań 1996  Sierakowska E.,  Prawo  do  podmiotowości  prawnej,  w:  Prawa  człowieka  –  model prawny, Warszawa–Wrocław 1991 Smyczyński T.,  Alimentacja  członków  rodziny  w  świetle  systemu  zabezpie­ czenia społecznego, Wrocław 1989 Smyczyński T., Roszczenia alimentacyjne a zasady współżycia społecznego, SP  1983, Nr 1 Smyczyński T., Roszczenia zwrotne w prawie alimentacyjnym, SP 1986, Nr 1–2 XI Bibliografia Smyczyński T.,  Schulz A.,  Andrzejwski M.,  Kociucki L.,  Ochrona  praw  oso­ bistych  dziecka  i  człowieka  w  świetle  standardów  międzynarodowych  i prawa polskiego (zagadnienia wybrane), SP 2001, Nr 3–4 Sobolewski P., Kompetencja do dokonania czynności prawnej jako przesłan­ ka jej prawnej doniosłości, PPH 2009, Nr 2 Sokołowski T.,  Władza  rodzicielska  nad  dorastającym  dzieckiem,  Poznań  1987 Stelmachowski A., O koncepcję opieki nad małoletnim, SC 1960, t. XIII–XI Stelmachowski A., Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1997 Sterna W., Leczenie uzależnionych od alkoholu w warunkach zobowiązania  przez sąd, Psychiatria Polska 1997, Nr 2 Szczepański J.,  Problemy  ludzkiej  sprawności,  w:  A. Hulek  (red.),  Świat  lu­ dziom niepełnosprawnym, Warszawa 1992 Szpunar A.,  Odpowiedzialność  osób  zobowiązanych  do  nadzoru,  Warszawa  1975 Szpunar A., Zgoda uprawnionego w zakresie ochrony dóbr osobistych, RPEiS  1990, Nr 1 Szymusik A., Problemy etyczne w psychiatrii, Psychiatria Polska 1994, Nr 3 Tuor P., Schnyder Bernhard, Schmid Jörg: Das schweizerische Zivilgesetzbuch,  Zürich 1995 Walter U., Die Betreuungsrechtsänderungsgesetz und das Rechtsinstitut der  orsorgevollmacht, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 1999, Nr 11 Wastermann H. P.  (red.),  Erman  –  Handkommentar  zum  Bürgerlichen   Gesetzbuch, t. I (Heinz P., Komentarz do § 104 i n.) Westmann P.,  Schwedische  vormundschaftsrechtliche  Gesetzgebung  im  Wandel, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 1991, Nr 5 Wichrowski M., Recenzja pracy M. Safjana: Prawo i medycyna, PiP 2000, z. 1 Wieruszewski R.,  Od  praw  obywatelskich  do  praw  człowieka  –  dylematy  ewolucji polskiego systemu praw człowieka, SP 2002, Nr 2 Wieruszewski R. (red.), Prawa człowieka – model prawny, Wrocław 1991 Wieruszewski R., Zasada równości i niedyskryminacji, w: Prawa człowieka –  model prawny, Warszawa–Wrocław 1991  Winczorek P., Komentarz do Konstytucji RP, Warszawa 2000 Winiarz J., Prawo rodzinne, Warszawa 1987 Wiśniewski L., Wolności i prawa osobiste w Konstytucji RP z 1997 roku i w pra­  wie międzynarodowym, Poznań 1998 Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne – zarys części ogólnej,  Warszawa 2001 Wójcik S., Glosa do orz. SN z 15.5.1968 r., I CR 132/68, NP 1970, Nr 1 Wronkowska S., Analiza pojęcia prawa podmiotowego, Poznań 1973 Wronkowska S.,  w:  Wronkowska S.,  Ziembiński Z.,  Zarys  teorii  prawa,  Poznań 2001 Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podsta­ wowe, Warszawa 1974 XII Bibliografia Zajadło J.,  Godność  jednostki  w  aktach  międzynarodowej  ochrony  praw  człowieka, RPEiS 1989, Nr 2 Zaorska M., Pasymowski A., Integracyjny system kształcenia i wychowania –  „za” i „przeciw” integracji dzieci niepełnosprawnych w opinii nauczycieli,  rodziców, uczniów, w: W. Dykcik (red.), Społeczeństwo wobec autonomii  osób niepełnosprawnych, Poznań 1996 Zgud Z., Zasada subsydiarności w prawie europejskim, Kraków 1999 Zieliński A., Kryteria powołania opiekuna, NP 1978, Nr 11–12 Zieliński A., Piecza nad majątkiem osoby poddanej opiece, Pal. 1985, Nr 1 Zieliński A., Sytuacja prawna opiekuna w postępowaniu cywilnym, NP 1978,  Nr 7–8 Zieliński A., Zakres działania sądu opiekuńczego w sprawach dotyczących opie­ ki, Pal. 1978, Nr 11–12 Zielonacki A., Wartości życia rodzinnego w świetle ochrony dóbr osobistych,  w: J. S. Piątowski (red.), Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cy­ wilnym, Warszawa 1985 Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 1993 Ziembiński Z., O zawiłościach związanych z pojmowaniem kompetencji, PiP  1991, z. 4 Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980 Ziembiński Z., Wartości konstytucyjne. Zarys problematyki, Wyd. Sejmowe  1993 Ziembiński Z., Wstęp do aksjologii dla prawników, Warszawa 1989 Ziemianin B., Prawo cywilne – część ogólna, Poznań 1999 Zierl H. P., Sachwalterschaftsprobleme in Österreich, Rechtspfleger (Niemcy)  1989, Nr 4  Zimmermann W.,  Probleme  des  neuen  Betreuervergütungsrechts,  FamRZ  1999, Nr 10 Zimmermann W.,  orsorgevollmacht,  Betreeungsverfügung,  Patientenver­ fügung, Berlin 2007 Zoll A., Granice legalności zabiegu medycznego, PiM 1999, Nr 1 Żurawik A., Problem publicyzacji prawa prywatnego w kontekście ustrojo­ wym, PiP 2010, z. 5 XIII Wykaz skrótów 1. Akty prawne ABGB ......................................  Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch – Austria­  cki kodeks cywilny z 1811 r. BGB  .......................................  Bürgerliches Gesetzbuch – Niemiecki kodeks cy­ d. KPC  ...................................  wilny z 18.8.1896 r. rozporządzenie  Prezydenta  Rzeczypospolitej  z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilne­ go (t.j. Dz.U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 ze zm.) DPCiO  ...................................  Deklaracja  Praw  Człowieka  i  Obywatela  z 26.8.1789 r. KC ...........................................  ustawa  z  23.4.1964  r.  –  Kodeks  cywilny  (Dz.U.  Nr 16, poz. 93 ze zm.) KP  ...........................................  ustawa  z  26.6.1974  r.  –  Kodeks  pracy  (t.j.  Dz.U.  z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) Konstytucja RP ...................  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r.  (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KPA .........................................  ustawa  z  14.6.1960  r.  –  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (t.j.  Dz.U.  z  2000  r.  Nr  98,  poz. 1071 ze zm.) KPC  ........................................  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy­ wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)  KRO  .......................................  ustawa  z  25.2.1964  r.  –  Kodeks  rodzinny  i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KrRejSU  ................................  ustawa  z  20.8.1997  r.  o  Krajowym  Rejestrze  Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186  ze zm.) KSH  ........................................  ustawa  z  15.9.2000  r.  –  Kodeks  spółek  handlo­ wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KWU  ......................................  ustawa  z  6.7.1982  r.  o  księgach  wieczystych  i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361  ze zm.) MCA 2005 .............................  Mental Capacity Act  2005,  ustawa  z  7.4.2005  r.  o zdolności  do  czynności  prawnych  obowiązu­ jąca w Anglii i Walii XIXXIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zdolność do czynności prawnych osób dorosłych i jej ograniczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: