Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00349 010938 10755278 na godz. na dobę w sumie
Zdolność kredytowa w ujęciu prawnym prawa polskiego - ebook/pdf
Zdolność kredytowa w ujęciu prawnym prawa polskiego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 639
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8747-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach.

Niniejsza publikacja stanowi kompleksowe opracowanie zagadnienia zdolności kredytowej na gruncie  prawa polskiego. Punktem wyjścia do rozważań jest omówienie umów o charakterze kredytowym. W dalszej części wywodu Autorka nakreśla pozycję prawną banku jako podmiotu prawa prywatnego. W publikacji podjęta jest również kwestia  odpowiedzialnego kredytowania, a także zdolności do spłaty zobowiązania oraz związane z nimi ryzyko kontraktowe. Ponadto Autorka przedstawia także model ostrożnego wierzyciela w Kodeksie Cywilnym oraz wskazuje instrumenty redukujące ujemne skutki prawne dla stron. Ostatni rozdział publikacji poświęcony jest pojęciu utraty zdolności kredytowej na gruncie prawa bankowego oraz innych ustaw szczególnych.

Prezentowana monografia ze względu na dogłębne ujęcie tematu może okazać się przydatna zarówno dla praktyków, jak i wszystkich, którzy są zainteresowani pojęciem zdolności kredytowej w kontekście polskich regulacji prawnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Zdolność kredytowa w ujęciu prawnym prawa polskiego AnnA StAngret-SmoCzyńSkA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ANNA STANGRET-SMOCZYŃSKA • ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA W UJĘCIU PRAWNYM PRAWA POLSKIEGO Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: K. Czaplicki DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI. ADMINISTRACYJNOPRAWNE ASPEKTY WYKORZYSTYWANIA TECHNIK BIOMETRYCZNYCH P. Daniel NARUSZENIE PRZEPISÓW POSTĘPOWANIA JAKO PRZESŁANKA UCHYLENIA DECYZJI LUB POSTANOWIENIA W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM R. Flejszar ZASADA DYSPOZYCYJNOŚCI W PROCESIE CYWILNYM P. Hadyna WPŁYW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI NA HIPOTEKĘ NA UDZIALE WE WSPÓŁWŁASNOŚCI J. Kociubiński INSTRUMENTALIZACJA PRAWA KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ W OBLICZU KONSOLIDACJI SEKTORA TRANSPORTU LOTNICZEGO J. Osiejewicz HARMONIZACJA PRAWA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ P. Pest UDZIAŁY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WE WPŁYWACH Z PODATKÓW DOCHODOWYCH P. Twardoch SPRAWY MAJĄTKOWE PARTNERÓW Z ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU www.ksiegarnia.beck.pl ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA W UJĘCIU PRAWNYM PRAWA POLSKIEGO ANNA STANGRET-SMOCZYŃSKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Dagna Kordyasz Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8746-8 ISBN e-book 978-83-255-8747-5 Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Zagadnienia wstępne i cele pracy ......................................................................... Rozdział I. Umowy o charakterze kredytowym jako stosunki prawne, w których wykształcił się obowiązek badania zdolności kredytowej – geneza i ich dalszy rozwój ............................................................................... § 1. Rys historyczny .......................................................................................... § 2. Stosunek prawny kredytu bankowego ................................................... § 3. Umowy kredytowe współcześnie – zarys problemu ............................ I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Umowa kredytu ............................................................................... III. Umowa pożyczki bankowej ........................................................... IV. Umowa o kredyt konsumencki – wzmianka ............................... § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział II. Pozycja prawna banku ..................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Definicja banku i jej znaczenie ............................................................... § 3. Pozycja banku jako podmiotu prawa prywatnego .............................. I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Kryterium obowiązków banku ...................................................... III. Kryterium uprawnień banku ......................................................... Rozdział III. Idea odpowiedzialnego kredytowania ........................................ § 1. Znaczenie i funkcja działalności kredytowej ........................................ § 2. Idea odpowiedzialnego kredytowania .................................................... § 3. Świadomość i edukacja finansowa społeczeństwa ............................... § 4. Bank w pozanormatywnej koncepcji instytucji zaufania publicznego ................................................................................................. Rozdział IV. Zdolność do wykonania zobowiązania w ogólności ................. § 1. Pojęcie zdolności do wykonania zobowiązania .................................... § 2. Ryzyko kontraktowe ................................................................................. § 3. Sposoby minimalizowania ryzyka kontraktowego .............................. § 4. Wybór kontrahenta a swoboda umów .................................................. IX XV XLI 1 1 10 17 17 21 63 73 80 85 85 88 105 105 107 118 149 149 156 167 175 201 201 217 229 244 V Spis treści Rozdział V. Model ostrożnego wierzyciela w Kodeksie cywilnym ................ § 1. Wiedza jako instrument redukujący ujemne skutki prawne .............. I. Brak wyraźnego postulatu ostrożnego kontraktowania ............ II. Instytucje pośrednio świadczące o preferowanym modelu ostrożnego wierzyciela .................................................................... § 2. Wiedza o kontrahencie umowy a dobra wiara ..................................... § 3. Wzorzec rozsądnej osoby ........................................................................ Rozdział VI. Zdolność kredytowa ........................................................................ § 1. Zdolność kredytowa jako kwalifikacja podmiotu ................................ I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Zdolność kredytowa jako pochodna zdolności do spłaty zobowiązania ..................................................................................... III. Zdolność kredytowa – conditio iuris umowy kredytu? .............. IV. Zdolność kredytowa jako dobro prawnie chronione ................. § 2. Pojęcie zdolności kredytowej .................................................................. I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Zdolność kredytowa w ujęciu art. 70 PrBank ............................. III. Zdolność kredytowa w ujęciu art. 9 KredytKonsU .................... IV. Zdolność kredytowa a prawne formy zabezpieczenia kredytu . § 3. Funkcja oceny zdolności kredytowej ..................................................... Rozdział VII. Obowiązek oceny zdolności kredytowej ................................... § 1. Charakter obowiązku oceny zdolności kredytowej ............................. I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Regulacja art. 70 PrBank ................................................................ III. Regulacja art. 9 KredytKonsU ....................................................... § 2. Sposoby realizacji obowiązku oceny zdolności kredytowej ................ § 3. Źródła uzyskiwania informacji przez kredytodawcę dla oceny zdolności kredytowej ................................................................................ I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Źródła pochodzące od kredytobiorcy ........................................... III. Bazy danych jako źródła informacji niezbędne dla oceny zdolności kredytowej ....................................................................... Rozdział VIII. Skutki realizacji obowiązku oceny zdolności kredytowej oraz braku jego dochowania .......................................................................... § 1. Skutek ustalenia istnienia zdolności kredytowej .................................. § 2. Skutek ustalenia braku zdolności kredytowej ...................................... § 3. Udzielenie kredytu podmiotowi nieprezentującemu zdolności kredytowej ................................................................................................... § 4. Skutki niedochowania obowiązku oceny zdolności kredytowej ........ I. Uwagi ogólne .................................................................................... VI 255 255 255 257 286 298 309 309 309 311 317 320 329 329 330 339 350 358 369 369 369 370 376 384 398 398 399 409 423 423 429 437 447 447 Spis treści II. Skutki niedochowania obowiązku oceny zdolności kredytowej na gruncie art. 70 PrBank ............................................................... III. Skutki niedochowania obowiązku oceny zdolności kredytowej na gruncie art. 9 KredytKonsU ..................................................... Rozdział IX. Utrata zdolności kredytowej ......................................................... § 1. Pojęcie utraty zdolności kredytowej ...................................................... I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Utrata zdolności kredytowej na podstawie art. 75 ust. 1 PrBank ................................................................................................ III. Negatywna ocena zdolności kredytowej na gruncie art. 43 ust. 1 KredytKonsU ......................................................................... § 2. Przyczyny utraty zdolności kredytowej i sposób ich ustalenia .......... § 3. Utrata zdolności kredytowej a pozostałe przyczyny wypowiedzenia umowy kredytu .......................................................................................... I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Stan prawny przed nowelizacją ustawy – Prawo bankowe w 2004 r. ............................................................................................. III. Stan prawny po nowelizacji ustawy – Prawo bankowe w 2004 r. ............................................................................................. IV. Zagrożenie upadłością kredytobiorcy jako odrębna przesłanka wypowiedzenia umowy kredytu ................................ V. Relacja wzajemna przesłanek wypowiedzenia umowy kredytu – podsumowanie .............................................................................. § 4. Pojęcie utraty zdolności kredytowej i jej przydatność w definiowaniu przesłanek wypowiedzenia umowy kredytu ............. § 5. Utrata zdolności kredytowej jako przypadek antycypacyjnego naruszenia umowy .................................................................................... § 6. Skutki utraty zdolności kredytowej ........................................................ Podsumowanie i wnioski końcowe ...................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 448 475 489 489 489 490 497 501 508 508 509 513 529 535 536 543 551 561 581 VII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa i inne dokumenty normatywne BGB ................................................. Kodeks cywilny niemiecki z 18.8.1896 r. (Bürgerli- dyrektywa 2004/39/WE ................ dyrektywa Parlamentu Europejskiego dyrektywa 2006/48/WE ................ dyrektywa Parlamentu Europejskiego dyrektywa 2008/48/WE ................ dyrektywa Parlamentu Europejskiego dyrektywa 2014/65/UE ................. dyrektywa Parlamentu Europejskiego ches Gesetzbuch) i Rady 2004/39/WE z 21.4.2004 r. w sprawie ryn- ków instrumentów finansowych zmieniająca dy- rektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dy- rektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.Urz. WE L Nr 145, s. 1) i Rady 2006/48/WE z 14.6.2006 r. w sprawie podejmowa- nia i prowadzenia działalności przez instytucje kre- dytowe (Dz.Urz. WE L Nr 177, s. 1) i Rady 2008/48/WE z 23.4.2008 r. w sprawie umów o kre- dyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.Urz. WE L Nr 133, s. 66) i Rady 2014/65/UE z 15.5.2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dy- rektywę 2002/92/WE oraz dyrektywę 2011/61/UE (Dz.Urz. UE L Nr 173, s. 349) i Rady 2014/17/UE z 4.2.2014 r. w sprawie konsumenc- kich umów o kredyt związanych z nierucho- mościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) Nr 1093/2010 (Dz.Urz. UE L Nr 60, s. 34) dyrektywa 2014/17/UE ................. dyrektywa Parlamentu Europejskiego FundInwU ...................................... ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwesty- cyjnymi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.) KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) IX Wykaz skrótów poz. 55 ze zm.) KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KredytKonsU ................................. ustawa z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1497 ze zm.) KredytKonsU01 ............................. ustawa z 20.7.2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz. 1081 ze zm.) (nie obowiązuje) KSH ................................................. ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych KWU ............................................... ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) KZ .................................................... tece (Dz.U. z 2016 r. poz. 790 ze zm.) Rzeczypospolitej rozporządzenie z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) (nie obowiązuje) Prezydenta PrBank ............................................ ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.) PrBank82 ........................................ ustawa z 26.2.1982 r. – Prawo bankowe (Dz.U. Nr 7, PrBank89 ........................................ ustawa z 31.1.1989 poz. 56 ze zm.) (nie obowiązuje) r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359 ze zm.) (nie obo- wiązuje) PrRestr ............................................ ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne PrUpad ............................................ ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) SpKasyU ......................................... ustawa z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1450 ze zm.) SwobDziałGospU .......................... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) UdostInfoGospU ........................... ustawa z 9.4.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1015 ze zm.) ZastRejU ......................................... ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i reje- strze zastawów (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 297) 2. Organy i instytucje BIG .................................................. Biura Informacji Gospodarczej X Wykaz skrótów BIK ................................................... Biuro Informacji Kredytowej BFG .................................................. Bankowy Fundusz Gwarancyjny BGK ................................................. Bank Gospodarstwa Krajowego CBOS ............................................... Centrum Badania Opinii Społecznej ETS .................................................. Europejski Trybunał Sprawiedliwości KNF ................................................. Komisja Nadzoru Finansowego MF ................................................... Minister Finansów NBP ................................................. Narodowy Bank Polski NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny RM ................................................... Rada Ministrów SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy SOKiK ............................................. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Kon- kurencji i Konsumentów TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny TSUE ............................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UOKiK ............................................ Urząd Konkurencji i Konsumentów UE .................................................... Unia Europejska WSA ................................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny ZBP .................................................. Związek Banków Polskich 3. Publikatory i czasopisma AUL ................................................. Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica AUMCS ........................................... Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska AUWr .............................................. Acta Universitatis Wratislawiensis BB .................................................... Biuletyn Bankowy BiK ................................................... Bank i Kredyt BSN .................................................. Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.Urz. NBP .................................. Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego Dz.Urz. WE .................................... Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Dz.Urz. UE ..................................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw EP ..................................................... Edukacja Prawnicza EPS ................................................... Europejski Przegląd Sądowy Gl. .................................................... Glosa GSP .................................................. Gdańskie Studia Prawnicze KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP .................................................. Krakowskie Studia Prawnicze MBA ................................................ Management and Business Administration MoP ................................................. Monitor Prawniczy M.P. ................................................. Monitor Polski XI Wykaz skrótów i Pracy skowa MPB ................................................. Monitor Prawa Bankowego NP .................................................... Nowe Prawo OSNAPiUS ..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administra- OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP ............................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNKW .......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Woj- OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ............................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A Pal. ................................................... Palestra PB ..................................................... Prawo Bankowe PiP ................................................... Państwo i Prawo PP ..................................................... Przegląd Podatkowy PPiA ................................................ Przegląd Prawa i Administracji PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego PL ..................................................... Przegląd Legislacyjny PPP .................................................. Przegląd Prawa Publicznego PS ..................................................... Przegląd Sądowy PUG ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R.Pr. ................................................. Radca Prawny Rej. ................................................... Rejent RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. ............................................ Rzeczpospolita SC ..................................................... Studia Cywilistyczne SIT ................................................... Studia Iuridica Toruniensia SP ..................................................... Studia Prawnicze ST ..................................................... Samorząd Terytorialny TPP .................................................. Transformacje Prawa Prywatnego ZNPTE ............................................ Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekono- ZNUSz ............................................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego micznego 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł BTE .................................................. bankowy tytuł egzekucyjny cyt. ................................................... cytowany (-a, -e) dot. ................................................... dotyczy frank szwajc. .................................. frank szwajcarski XII Wykaz skrótów i tak dalej i temu podobne jednostka gospodarki uspołecznionej itd. .................................................... itp. .................................................... j.g.u. ................................................. m.in. ................................................ między innymi n. ...................................................... następne niepubl. ........................................... niepublikowany (-a, -e) np. .................................................... na przykład Nr ..................................................... numer orz. ................................................... orzeczenie pkt .................................................... punkt p.n.e. ................................................ przed naszą erą por. .................................................. porównaj post. ................................................. postanowienie poz. .................................................. pozycja r. ....................................................... red. ................................................... redakcja rozp. ................................................. rozporządzenie s. ....................................................... t. ....................................................... t.j. ..................................................... tj. ...................................................... tzw. .................................................. ust. ................................................... ustęp uchw. ............................................... uchwała w. ...................................................... wiek wyr. .................................................. wyrok zd. .................................................... zdanie ze zm. .............................................. ze zmianami zł ....................................................... złoty zob. .................................................. zobacz strona tom tekst jednolity to jest tak zwany (-a, -e) rok XIII Wykaz literatury Babiarz P., Korzystniejsze warunki w umowach z klientami powiązanymi z bankiem, MoP 2001, Nr 11 Babiarz P., Wypowiedzenie umowy kredytowej, BB 1999, Nr 8 Babiarz P., w: Praktyka bankowa. Edycja 2000, Warszawa 2000 Bajor B., Spółka akcyjna jako forma prawno-organizacyjna banku, SP 2001, Nr 3–4 Banaszczyk Z., w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, art. 450−1088, Przepisy wprowadzające, Warszawa 2013 Bańka J., Emocje wzięły górę, Bank 2015, Nr 5 Bańka J., Białek T., Przetwarzanie przez banki informacji o wygasłych zobowiązaniach Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, War- konsumentów, PB 2005, Nr 9 szawa 1998 Bączyk M., Glosa do uchw. SN z 20.7.1999 r., III CZP 14/99, OSP 2000, Nr 3, poz. 41 Bączyk M., Glosa do uchw. SN z 26.1.1999 r., III CZP 55/98, PB 1999, Nr 5 Bączyk M., Glosa do wyr. SN z 18.6.1997 r., II CKN 207/97, PB 1998, Nr 2 Bączyk M., Odpowiedzialność odszkodowawcza banku w związku z naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy bankowej przez pracownika banku, PS 2012, Nr 11−12 Bączyk M., Odpowiedzialność umowna banku w prawie polskim, Toruń 1989 Bączyk M., Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r., PB 1998, Nr 2 Bączyk M., Problematyka prawna tzw. klauzul potrącenia w praktyce kontraktowej ban- Bączyk M., Problematyka regulatorów umów bankowych w ustawodawstwie polskim, ków polskich, PB 1996, Nr 1 NP 1990, Nr 7−9 Bączyk M., Sytuacja prawna kontrahenta instytucji niebankowej w świetle przepisów art. 170 prawa bankowego, PB 1999, Nr 3 Bączyk M., Tendencje w dziedzinie odpowiedzialności odszkodowawczej banku w pra- wie polskim, MPB 2010, Nr 1 Bączyk M., Zagadnienie sposobu określenia maksymalnej kwoty egzekucji banku w oświadczeniu egzekucyjnym dłużnika, PB 1999, Nr 5 Bączyk M., Założenia ogólne regulacji prawnej bankowych umów kredytowych de lege Bączyk M., Zasada swobody umów w prawie polskim, w: E. Kustra (red.), Przemiany ferenda, PiP 1985, Nr 7−8 Polskiego Prawa, SIT 2002, t. II Bączyk M., w: E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2005 XV Wykaz literatury Bączyk M., w: W.J. Katner (red.), System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań – Bączyk M., w: S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego, t. 5, Prawo umów han- umowy nienazwane, Warszawa 2010 dlowych, Warszawa 2014 Bąk R., Potrącenie z zajętego rachunku bankowego, PB 2004, Nr 1 Bednarek M., Sankcja „kredytu darmowego” jako środek ochrony konsumenta, EPS Bednarek M., w: E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań 2009, Nr 3 – część ogólna, Warszawa 2006 Bednarek M., Jamka M., Kordasiewicz B., Hipoteka, Warszawa 1991 Białek T., Obowiązek oceny zdolności/ryzyka kredytowego w nowej ustawie o kredycie konsumenckim, MPB 2011, Nr 12 Białek T., Marzec A., Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Komentarz, Warszawa 2011 Białek T., Zajączkowska-Weremczuk K., Uprawnienia i obowiązki instytucji określo- nych w art. 105 ust. 4 ustawy – Prawo bankowe, PB 2006, Nr 12 Bieć A., Rejestry kredytowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2012 Bielski P., Glosa do wyr. SN z 14.5.2002 r., V CKN 1667/00, Rej. 2004, Nr 5 Bińkowska-Artowicz B., Informacja gospodarcza, informacja kredytowa. System wy- miany informacji o zobowiązaniach pieniężnych, Warszawa 2014 Błahuta F., w: Z. Resich, J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski, J.I. Bielski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 1972 Bogdalski P., Charakter prawny decyzji kredytowej, MoP 1995, Nr 7 Bryl W., w: Z. Resich, J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski, J.I. Bielski (red.), Kodeks cywilny. Brzozowski A., w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, art. 1−44910, Komentarz, t. I, Warszawa 1972 Warszawa 2013 Burzyńska M., Ustawa antyspreadowa, w: W. Góralczyk (red.), Problemy współczesnej bankowości. Zagadnienia prawne, Warszawa 2014 Cebula R., Glosa do wyr. SN z 23.5.2013 r., IV CSK 679/12, OSP 2014, Nr 11, poz. 104 Chalimoniuk R., Ryzyko uspołecznionego wykonawcy budowlanego, Wrocław 1979 Chańko P., Zlecenie udzielenia kredytu osobie trzeciej (mandat kredytowy), PS 2008, Nr 10 Charkiewicz G., Zdolność kredytowa – kryterium oceny sytuacji gospodarczo-finanso- wej czy wartość wyznaczająca granice kredytu obrotowego, BiK 1982, Nr 9−10 Chłopecki A., Bank jako instytucja zaufania publicznego w wymiarze cywilnoprawnym, w: K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), Oblicza prawa cywilnego. Księga Jubile- uszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa 2013 Chłopecki A., Warunki w rozumieniu art. 89 k.c. a warunki prawne (conditiones iuris), PPH 2001, Nr 7 XVI Wykaz literatury Chruściak M., w: M. Chruściak, M. Kłoda, A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji. Komentarz, Warszawa 2012 Chudzik R., Kategorie ryzyka bankowego – próba charakteryzacji zjawiska, BiK 1993, Chynał H., Kredyty bankowe i inne formy finansowania – poradnik dla małych i śred- Cisek A., Machnikowski P., w: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Ko- Coleman J., Foundations of Social Theory, Cambrige, Mass. 1990 Cooter R., Ulen T., Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2009 Cybulska I., Prawo banku do odsetek w razie przedterminowej spłaty kredytu lub od- Nr 1 nich firm, Warszawa 2008 mentarz, Warszawa 2013 setek, PB 2001, Nr 6 wykładu, Warszawa 1999 Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys Czarnota D., Bank jako instytucja zaufania publicznego w dobie kryzysu – mit czy rze- czywistość?, www.ue.katowice.pl Czarny B., Podstawy ekonomii, Warszawa 1998 Czech T., Beneficjent tajemnicy bankowej, MPB 2011, Nr 6 Czech T., Charakter prawny rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, PPP 2009, Nr 11 2008, Nr 11 Czech T., Czy instytucja kredytowa może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny?, EPS Czech T., Hipoteka. Komentarz, Warszawa 2011 Czech T., Konsorcjum kredytowe, Warszawa 2011 Czech T., Kredyt konsumencki. Komentarz, Warszawa 2012 Czech T., Miejsce uchwał Komisji Nadzoru Finansowego w systemie źródeł prawa pol- skiego, MPB 2013, Nr 7−8 Czech T., Nadużycie uprawnienia do wypowiedzenia umowy kredytu. Glosa do wyr. SN z 23.5.2013 r., IV CSK 679/12, MPB 2014, Nr 2 Czech T., Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego, MPB 2011, Nr 12 Czech T., Spłata kredytu udzielonego w walucie obcej lub indeksowanego do waluty Czech T., Ujawnienie tajemnicy prawnie chronionej jako przesłanka outsourcingu ban- Czech T., Floras I., Hipoteka sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, MPB 2013, obcej, MPB 2011, Nr 11 kowego, MPB 2012, Nr 10 Nr 2 Czerkas K., Ryzyko banku w finansowaniu projektów mieszkaniowych, w: K. Jajuga, Z. Krysiak (red.), Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych. Modelowanie i zarządzanie, Warszawa 2004 Czerkas K., Ryzyko w kredytach hipotecznych. Wymagania banków, PB 2003, Nr 6 Dadańska K.A., Działanie osoby prawnej, Warszawa 2006 XVII Wykaz literatury Daniluk D., w: W. Góralczyk (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 1999 Dąbrowa J., w: Z. Radwański (red.), System Prawa Cywilnego, t. III, cz. 1, Prawo zobo- wiązań – część ogólna, Ossolineum 1981 Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Oziomek I., Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, Warszawa 2005 Dąbrowska A., Szymańska A., Poziom świadomości konsumenckiej Polaków a poziom zadłużenia polskich gospodarstw domowych, Prakseologia 2012, Nr 152 Demendecki T., w: A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2010 Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Warszawa 2001 Dmowski S., w: S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego, Księga Dobaczewska A., Konsekwencje prawne dla banku w przypadku utraty zdolności kre- pierwsza, część ogólna, Warszawa 2003 dytowej kredytobiorcy, Gl. 2001, Nr 5 Dobosiewicz Z., Podstawy bankowości, Warszawa 2001 Dolecki S., Z wiedzą ekonomiczną nie jest najlepiej, Bank 2015, Nr 6 Domański H., Prestiż, Wrocław 1999 Drapała P., Prawo powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia (art. 490 KC) – kry- tyczna analiza obowiązujących regulacji kodeksowych na tle prawnoporównaw- czym, w: E. Gniewek, P. Machnikowski, K. Górska (red.), Zaciąganie i wykony- wanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, Wrocław, 25−27.9.2008 r., Warszawa 2010 Drewicz-Tułodziecka A., Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych, PB 1998, Drozd A., Glosa do wyr. NSA z 19.12.2001 r., II SA 2869/00, PS 2004, Nr 3 Dubis W., w: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, War- Nr 1 szawa 2013 Warszawa 2001 tarz, Warszawa 2010 szawa 2013 Dukiet-Nagórska T., Ujawnienie tajemnicy bankowej, PB 2005, Nr 4 Fedorowicz Z., Finanse w gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1962 Fedorowicz Z., Ryzyko bankowe, Warszawa 1996 Fedorowicz Z., w: L. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Flaga-Gieruszyńska K., w: A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komen- Flakiewicz I., w: H. Gronkiewicz-Waltz (red.), Prawo bankowe. Komentarz, War- Fojcik-Mastalska E., Glosa do wyr. NSA z 18.5.1994 r., SA/Wr 2290/93, PB 1995, Nr 4 Fojcik-Mastalska E., Prawo kredytowe po zmianach, PUG 1982, Nr 8−9 Fojcik-Mastalska E., w: E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe. Komentarz, War- Fojcik-Mastalska E., w: E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe w zarysie, Wrocław szawa 2005 2006 XVIII Wykaz literatury Fojcik-Mastalska E., Mastalski R., Glosa do wyr. NSA z 26.3.1993 r., III SA 2219/92, MoP 1994, Nr 2 Frańczuk M., Obowiązek informacyjny w przypadku zawierania umów kredytowych a Kodeks Etyki Bankowej Związku Banków Polskich, MoP 2015, Nr 8 – dodatek Frąckowiak J., w: M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2007 1997 Fukujama F., Zaufanie, kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa–Wrocław Gajda J., Pojęcie dobrej wiary w przepisach kodeksu cywilnego, SP 1997, Nr 2 Gajl N., Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1980 Gajl N., Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1992 Gawlik B., Zastrzeżenie w regulaminie bankowym zmiennej stopy oprocentowania kre- Gawlik Z., w: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania. Część Gawlik Z., w: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania. Część dytu lub depozytu, PB 1995, Nr 2 ogólna, Warszawa 2014 szczegółowa, Warszawa 2014 Gersdorf M., Pożyczka, Warszawa 1966 Gieorgica J., Ocena sektora bankowego w 2015 r., www.zbp.pl Gliniecka J., Tajemnica bankowa w ujęciu prawnym, Sopot 1997 Gliniecka J., Harasimowicz J., Krasnodębski R., Polskie prawo bankowe (1918−1996), Warszawa 1996 Nr 7–8 Glumińska J., Zdebel M., Zdolność kredytowa gminy (rozważania teoretyczne), ST 1996, Głuchowski J., Szambelańczyk J., Bankowość, Poznań 1999 Gnela B., Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzyna- Gniewek E., w: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, War- rodowym, Warszawa 2013 szawa 2014 Goettel M., Goettel A., Wadliwość czynności prawnych i jej skutki na gruncie prawa po- datkowego, w: M. Goettel, M. Lemonnier (red.), Instytucje prawa cywilnego w kon- strukcji prawnej podatków, Warszawa 2011 Gołaczyński J., Informatyzacja postępowania egzekucyjnego, Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych, www.bibliotekacyfrowa.pl Gołaczyński J., Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Warszawa 2004 Gołaczyński J., Umowa zabezpieczająca, w: E. Gniewek (red.), O żródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina, Kraków 2000 Gołaczyński J., w: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Gołaczyński J., w: J. Gołaczyński (red.), Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej, War- Warszawa 2013 szawa 2013 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zdolność kredytowa w ujęciu prawnym prawa polskiego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: