Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00029 005807 19036869 na godz. na dobę w sumie
Zdrowie masz we krwi! Jak żyć w zgodzie z grupą krwi - ebook/pdf
Zdrowie masz we krwi! Jak żyć w zgodzie z grupą krwi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3501-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> wygląd i wizerunek
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).
Pokarm jest warunkiem życia ludzkiego, ilość i jakość pokarmu warunkuje jego przedłużenie
Andrzej Czesław Klimuszko

Dzięki diecie zgodnej z Twoją grupą krwi:

Życie w czterech stylach: 0, A, B, AB. Sprawdź, do której grupy należysz! Rewolucyjne diety, które opanowują stoły i lodówki na całym świecie, zwykle obiecują to samo - piękny wygląd, świetne samopoczucie i zwycięstwo nad zbędnymi kaloriami. Ile razy jednak zdarza się tak, że to, co sprawdza się u sąsiada, w ogóle nie odnosi skutku u Ciebie? Albo - jeszcze gorzej - szkodzi Ci i sprawia, że czujesz się niewyraźnie?

Dzieje się tak dlatego, że jesteśmy różni, a kluczem do rozwikłania tej tajemnicy jest Twoja grupa krwi. To ona decyduje o podatności na choroby, preferencjach kulinarnych, a nawet doborze programu ćwiczeń. Ale nie tylko - to, czy grasz w drużynie A, B, AB lub 0, wpływa także na Twoją osobowość! W Twoich żyłach płynie strumień odpowiedzialny za powodzenie w pracy i miłości, Twoje predyspozycje i życiowe wybory.

Tryskasz optymizmem i kreatywnością, jak inni przedstawiciele grupy B? A może bije od Ciebie pewność siebie, właściwa dla Zerówek? Jesteś zdystansowanym wrażliwcem z grupy A czy też towarzyską jednostką spod znaku AB? Antygeny ulokowane na powierzchni czerwonych krwinek mówią na Twój temat więcej, niż przypuszczasz.

Uwzględniając w programie zdrowotnym dietę i tryb życia zgodne z własną grupą krwi, możesz poprawić stan swojego zdrowia, witalność i równowagę emocjonalną. Bądź takim biologicznym indywiduum, jakim masz być!
dr Peter J. D...Adamo

Istnieją cztery grupy krwi, a co za tym idzie - cztery style życia. Dieta zgodna z grupą krwi jest fascynującym sposobem na poszukiwanie właściwego sposobu odżywiania. To właśnie grupa krwi jest jednym z głównych czynników wpływających na Twój bilans energetyczny, na skuteczność, z jaką spalasz kalorie, oraz na reakcje na stres.

Jedz i żyj zgodnie z tym, kim jesteś!

Książka zawiera zestawienia produktów oraz wskazówki dla posiadaczy poszczególnych grup krwi
Patroni medialni książki:


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestsellery Bestsellery Nowe książki Zamów drukowany katalog Zapowiedzi Twój koszyk Twój koszyk Dodaj do koszyka Dodaj do koszyka Cennik i informacje Cennik i informacje Zamów cennik Zamów cennik Zamów informacje Zamów informacje o nowościach o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Zdrowie masz we krwi! Jak żyć w zgodzie z grupą krwi Autor: Dorota Augustyniak-Madejska ISBN: 978-83-246-2934-3 Format: A5, stron: 144 Pokarm jest warunkiem życia ludzkiego, ilość i jakość pokarmu warunkuje jego przedłużenie Andrzej Czesław Klimuszko Dzięki diecie zgodnej z Twoją grupą krwi: • stracisz na wadze, bo Twój organizm zacznie wypłukiwać toksyny odkładane w tkance tłuszczowej • pozbędziesz się dolegliwości związanych m.in. z zaburzeniami procesu trawiennego, zwolnieniem tempa przemiany materii, osłabieniem produkcji insuliny, zaburzeniem równowagi hormonalnej czy zapaleniem wyściółki przewodu pokarmowego • uzyskasz wsparcie w zwalczaniu chorób zagrażających życiu, takich jak rak, choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca czy niewydolność wątroby • zyskasz większą odporność • zadbasz o stan Twoich komórek i spowolnisz proces starzenia Życie w czterech stylach: 0, A, B, AB. Sprawdź, do której grupy należysz! Rewolucyjne diety, które opanowują stoły i lodówki na całym świecie, zwykle obiecują to samo — piękny wygląd, świetne samopoczucie i zwycięstwo nad zbędnymi kaloriami. Ile razy jednak zdarza się tak, że to, co sprawdza się u sąsiada, w ogóle nie odnosi skutku u Ciebie? Albo — jeszcze gorzej — szkodzi Ci i sprawia, że czujesz się niewyraźnie? Dzieje się tak dlatego, że jesteśmy różni, a kluczem do rozwikłania tej tajemnicy jest Twoja grupa krwi. To ona decyduje o podatności na choroby, preferencjach kulinarnych, a nawet doborze programu ćwiczeń. Ale nie tylko — to, czy grasz w drużynie A, B, AB lub 0, wpływa także na Twoją osobowość! W Twoich żyłach płynie strumień odpowiedzialny za powodzenie w pracy i miłości, Twoje predyspozycje i życiowe wybory. Tryskasz optymizmem i kreatywnością, jak inni przedstawiciele grupy B? A może bije od Ciebie pewność siebie, właściwa dla Zerówek? Jesteś zdystansowanym wrażliwcem z grupy A czy też towarzyską jednostką spod znaku AB? Antygeny ulokowane na powierzchni czerwonych krwinek mówią na Twój temat więcej, niż przypuszczasz. Uwzględniając w programie zdrowotnym dietę i tryb życia zgodne z własną grupą krwi, możesz poprawić stan swojego zdrowia, witalność i równowagę emocjonalną. Bądź takim biologicznym indywiduum, jakim masz być! dr Peter J. D’Adamo . Spis treĂci Spis treĂci PodziÚkowania Zanim na dobre zagïÚbisz siÚ w lekturÚ Zamiast wstÚpu Jedz mÈdrze Rozdziaï 1. Rozdziaï 2. Grupa krwi 0 Rozdziaï 3. Grupa krwi A Rozdziaï 4. Grupa krwi B Rozdziaï 5. Grupa krwi AB Rozdziaï 6. Pod rozwagÚ dla grup 0, A, B, AB Rozdziaï 7. Zbliĝamy siÚ do finaïu ½ródïa 7 9 11 25 41 63 87 109 127 135 141 5 6 Pod rozwagÚ dla grup 0, A, B, AB Czy nam grozi to samo? JakiĂ czas temu odbyliĂmy dwutygodniowÈ podróĝ po USA. Obserwacji poczynionych podczas tego wyjazdu, wniosków i prze- myĂleñ byïo bardzo duĝo. Tu chcÚ tylko krótko opowiedzieÊ o czymĂ, co nas zaskoczyïo, no i co tu ukrywaÊ… przeraziïo. A wiÚc do rzeczy. ZwiedzajÈc San Francisco, przed bardzo okazaïym ratuszem, obok alejki równiutko rosnÈcych drzew, zauwaĝyliĂmy miejsce nieko- niecznie na pierwszy rzut oka pasujÈce do najbliĝszego otocze- nia. Nie wyglÈdaïo na uporzÈdkowane, a dookoïa leĝaïy pakunki, z których wystawaïa... sïoma. MusieliĂmy wyglÈdaÊ na zaskoczo- nych, bo opiekujÈcy siÚ nami pilot pospieszyï z wyjaĂnieniem. Otóĝ utworzono tu bÚdÈce celem wycieczek szkolnych... ogródki. RobiÈcym wielkie oczy dzieciakom nauczyciele objaĂniajÈ, ĝe marchewka, zielony groszek tudzieĝ pietruszka i inne warzywa oraz owoce nie pochodzÈ z supermarketu. TïumaczÈ, ĝe najpierw naleĝy posiaÊ czy zasadziÊ w ziemi roĂlinkÚ, która starannie pie- lÚgnowana za jakiĂ czas wyda plon. Dopiero wówczas ze wszyst- kich jej dobrodziejstw bÚdzie mógï korzystaÊ czïowiek. Zdrowie masz we krwi! Jak ĝyÊ w zgodzie z grupÈ krwi Tak siÚ zïoĝyïo, ĝe akurat mogliĂmy zobaczyÊ, jak projekt ten funkcjonuje w praktyce. Mali uczniowie wydawali siÚ bardzo usatysfakcjonowani wiedzÈ, którÈ wïaĂnie posiedli. Z wielkim namaszczeniem kosztowali Ăwie- ĝych przysmaków zerwanych przez swoich opiekunów, po czym odchodzili „cali dumni”, obiecujÈc sobie zapewne, ĝe dobre wieĂci zaniosÈ do domu, by podzieliÊ siÚ nimi z rodzeñstwem, a kto wie, moĝe i rodzicami. Jak myĂlisz, czy nam na starym kontynencie za kilka czy kilkanaĂcie lat grozi to samo? Podczas obserwacji przechodniów na typowej amerykañskiej ulicy przychodzÈ do gïowy róĝne myĂli, m.in. i taka, ĝe jeĂli w swojej diecie bÚdziemy poprzestawaÊ jedynie na tym, co oferujÈ handlowe molochy, przed zaïamaniem ukïadu immunologicznego nie bÚdzie w stanie ochroniÊ nas nawet najsilniejsza grupa krwi. 128 6. Pod rozwagÚ dla grup 0, A, B, AB Jakim sokiem i dlaczego przenigdy nie wolno popijaÊ leków Czy zdarzyïo Ci siÚ, ĝe w trakcie wizyty w gabinecie lekarskim prócz typowych, rutynowych czynnoĂci poĂwiÚcono doĂÊ czasu na wyjaĂnienie, w jaki sposób i dlaczego akurat tak naleĝy zaĝy- waÊ zaordynowane leki? Czy powiedziano Ci, ĝe ogromnie waĝne jest, czym popijesz za- ĝyte farmaceutyki? Nie mam oczywiĂcie na myĂli alkoholu ani tzw. dopalaczy czy substancji o podobnym dziaïaniu. Okazuje siÚ, ĝe jeden z soków moĝe powodowaÊ powaĝne zabu- rzenia metabolizmu niektórych medykamentów. Ten tajemniczy i niekiedy groěny owoc — to grejpfrut. ChoÊ owoc ten nie pochodzi z naszej strefy klimatycznej, jest w Polsce niezwykle popularny. Posiada caïkiem sporo wartoĂci odĝywczych i, co waĝne, nie szkodzi ĝadnej grupie krwi. Przeciw- nie, naleĝy nawet do szczególnie wskazanych dla A i AB. Osoby z grupÈ 0 i B mogÈ spoĝywaÊ go bez ĝadnych zdrowotnych kon- sekwencji. ChoÊ nie naleĝy do zalecanych (zostaï zakwalifiko- wany do produktów obojÚtnych), to urozmaica dietÚ i dostarcza dodatkowych skïadników. Jest jednak jedno „ale”... JeĂli jakiĂ farmaceutyk popijesz sokiem z grejpfruta, moĝe dojĂÊ do niebezpiecznego wzrostu stÚĝenia tego leku we krwi. Za takÈ re- akcjÚ moĝe byÊ odpowiedzialna zawarta w tym wïaĂnie owocu naringenina. Popicie leku sokiem prowadzi do blokowania grupy enzymów odpowiedzialnych za metabolizm niektórych farma- ceutyków. Moĝe to objawiaÊ siÚ w postaci zaburzeñ rytmu serca, bólów gïowy, obniĝenia albo znacznego podwyĝszenia ciĂnienia krwi, a nawet drgawek (gïównie po przeszczepach). Aby uniknÈÊ interakcji tego soku z przepisanym Ci medykamen- tem, nie naleĝy go piÊ na co najmniej cztery godziny przed przyjÚ- ciem leku i cztery godziny po jego zaĝyciu. Zalecenia te dotyczÈ równieĝ spoĝywania samych owoców grejpfruta. 129 Zdrowie masz we krwi! Jak ĝyÊ w zgodzie z grupÈ krwi Zdarza siÚ niezwykle czÚsto, ĝe odwiedzajÈc chorego czïonka rodziny w szpitalu, jego bliscy przynoszÈ mu soki bÈdě same owoce cytrusowe. Kaĝdy, jak wiadomo, robi to w dobrej wierze. MyĂlÚ, ĝe sensownym rozwiÈzaniem byïoby, gdyby na drzwiach wejĂcio- wych do kaĝdego oddziaïu (zwïaszcza kardiologicznego) wisiaïa informacja o szkodliwoĂci poïÈczenia soku grejpfrutowego z lekami. Utrwaliïoby siÚ to samym chorym, a odrobina edukacji w zakresie ĝywienia i farmakoterapii nie zaszkodziïaby równieĝ odwiedzajÈ- cym. Nie jest to przecieĝ wiedza tajemna, którÈ powinni posiadaÊ jedynie pracownicy sïuĝby zdrowia. Czy posiadajÈ? Dlaczego na dworach królewskich zatrudniano bïaznów? W czasach, w których przyszïo nam ĝyÊ, obserwujemy epidemiÚ depresji, lÚków, zaburzeñ zwiÈzanych z nieprawidïowym odĝywia- niem, otyïoĂci, cukrzycy typu II, chorób sercowo-naczyniowych, dysfunkcji seksualnych, zaburzeñ snu, zespoïu napiÚcia przedmie- siÈczkowego, bólów gïowy i wielu innych problemów, u których podïoĝa leĝy m.in. stres. Szkoda, ĝe nie mamy jakichĂ specjalnie wyszkolonych sïuĝb, które by „kandydatom” na chorych tïumaczyïy, jak w organizmie obja- wia siÚ stres, i pokazywaïy, w jaki sposób moĝna go redukowaÊ, ĝeby nie doprowadziï do zaburzeñ, których konsekwencje obser- wujemy kaĝdego dnia. Potencjalna lista ěródeï stresu jest bardzo, a moĝe nawet nieskoñ- czenie dïuga. Za czynniki stresogenne moĝna uznaÊ wszystko, co pozbawia nas spokoju i radoĂci. U wiÚkszoĂci ludzi sÈ to kïopoty dnia codziennego, czyli zwykïa presja ĝycia. Problem w tym, ĝe nierozïadowane, ustawiczne napiÚcie z czasem powoduje utratÚ cennego zdrowia. Dzieje siÚ tak dlatego, ĝe ma wówczas miejsce stopniowe, kropla po kropli, przenikanie hormonów stresu do absolutnie wszystkich tkanek, wïÈcznie z mózgiem. Uwalnianie nadmiernej ich iloĂci dzieñ po dniu regularnie niszczy komórki, potem tkanki, a w konsekwencji i narzÈdy. 130 6. Pod rozwagÚ dla grup 0, A, B, AB WĂród pytañ, które otrzymujÚ od osób proszÈcych o poradÚ, zna- lazïo siÚ i takie: Co mogïaby pani poleciÊ na zaburzenia ĂwiadomoĂci spowodowane stresem? I na bolÈcy (mama mówi, ĝe jÈ boli wszystko) organizm spowodowany nadmiarem stresu. Takie objawy to typowy przykïad dïugotrwaïego wydzielania kortyzolu. Jest to hormon, który pod wpïywem chronicznego, ustawicznego, permanentnego dziaïania czynnika stresogennego przedostaje siÚ do tkanek w iloĂciach nadmiernych przez caïÈ dobÚ — zamiast w okreĂlonym cyklu, jaki zostaï przewidziany dla nas przez naturÚ. Waĝne jest, aby mieÊ ĂwiadomoĂÊ (chociaĝby w zakresie podsta- wowym) tego, co dzieje siÚ w naszym organizmie i jakie skutki niesie bierne poddawanie siÚ stresowi. Nie naleĝy ich lekcewaĝyÊ, a wprost przeciwnie — trzeba sobie radziÊ ze stresem i wszelki- mi moĝliwymi sposobami neutralizowaÊ wpïyw tego bardzo nie- bezpiecznego wroga. W swoich felietonach niejednokrotnie juĝ pisaïam o przypadkach leczenia chorób Ămiechem. Tym razem sïów kilka o chorym czïo- wieku, który jako metodÚ powrotu do zdrowia wybraï wïaĂnie ten rodzaj terapii. Rzecz dotyczy Normana Cousinsa, wydawcy dziennika Saturday Review, który po powrocie z podróĝy sïuĝbowej trafiï do szpi- tala z wysokÈ gorÈczkÈ, silnymi bólami i trudnoĂciami w poru- szaniu koñczynami. Po dwóch tygodniach leczenia, które tylko pogarszaïo stan jego zdrowia, na wïasne ĝÈdanie opuĂciï klinikÚ. Zamieszkaï w najbliĝszym hotelu. Sprowadziï projektor filmowy i oglÈdaï Ămieszne filmy, w tym nagrywane ukrytÈ kamerÈ. Do po- koju wpuszczaï jedynie osoby przynoszÈce mu jedzenie oraz kolej- ny materiaï do obejrzenia. Faszerowaï siÚ duĝymi dawkami witami- ny C i mimo bólu godzinami Ămiaï siÚ do rozpuku. Okazaïo siÚ, ĝe pomysï byï doskonaïy — ból zaczÈï powoli przechodziÊ, aĝ w koñcu ustaï zupeïnie. 131 Zdrowie masz we krwi! Jak ĝyÊ w zgodzie z grupÈ krwi Nie jest to ĝaden cud. Jak wiadomo, porzÈdna dawka Ămiechu powoduje natychmiastowe uczucie odprÚĝenia, a dziÚki temu miÚ- dzy innymi: x obniĝa poziom hormonów stresu, a przy okazji równieĝ ciĂnienie krwi, x pobudza ukïad odpornoĂciowy! x poprawia funkcjonowanie mózgu, x chroni serce. ¥miech dziaïa równie silnie jak leki. Jest niedrogi i, co najwaĝ- niejsze, nie ma ĝadnych skutków ubocznych, chyba ĝe przysïo- wiowe... pÚkanie ze Ămiechu. Terapia Ămiechem wcale nie jest zjawiskiem nowym. Jego wagÚ do- ceniano juĝ dawno. Pisze o tym Lynn Shaw: „Przez wieki na królewskich dworach zatrudnienie znajdowali bïaěni, których zadaniem byïo ïagodziÊ stres, jaki u monarchy wywoïywaïy obowiÈzki wïadcze”. 132 6. Pod rozwagÚ dla grup 0, A, B, AB Weě sobie, proszÚ, tÚ informacjÚ do serca i staraj siÚ korzystaÊ z kaĝdej okazji do przysparzajÈcej zdrowia dawki wesoïoĂci. Bez wzglÚdu na to, jakÈ masz grupÚ krwi, zapewniam CiÚ, ĝe Ămiech jest produktem, którego nigdy zbyt wiele. I co waĝne, nawet jeĂli bÚdziesz zaĝywaÊ go w ogromnych iloĂciach, na pewno… nie przytyjesz. O przedawkowaniu równieĝ nie ma mowy. O subtelnie snutej opowieĂci Ostatnio jeden ze znajomych mojego MÚĝa opowiadaï mu o tym, jak to pracowaï nad radykalnym zmniejszeniem masy swojego ciaïa. Relacja dotyczÈca zmagañ z nadwagÈ nie naleĝaïa do arcy- ciekawych. Ot, standard. Znacznie bardziej interesujÈce byïo nato- miast to, co skïoniïo go do podjÚcia tego dziaïania. Od dawna juĝ nie wyglÈdaï najlepiej. Poniewaĝ jest „zerówkÈ”, MÈĝ (majÈcy z nim kontakt raczej sporadyczny) sugerowaï mu rezygnacjÚ z nabiaïu, który znajomy pochïaniaï w iloĂciach budzÈ- cych (przynajmniej w nas) grozÚ. Wszelkie delikatne próby wytïu- maczenia mu pewnych zaleĝnoĂci speïzaïy na niczym. Ostatnio przyznaï siÚ, ĝe siostra, która zobaczyïa go po dïuĝszym niewidzeniu, przeraĝona jego mocno zmienionÈ fizjonomiÈ, uznaïa, ĝe koniecznie, i to natychmiast, musi coĂ ze sobÈ zrobiÊ. Najle- piej, jeĂli zacznie od chociaĝby podstawowych analiz laborato- ryjnych. Identycznie zareagowaï jeden z jego zaprzyjaěnionych kontrahentów. To niestety równieĝ nie pomogïo. Prosiïa ĝona, zwracaïy uwagÚ dzieci i... nic. Jak widaÊ, czïowiek ten naleĝy raczej do tych, którzy zawsze i wszystko wiedzÈ lepiej. Finaï caïej tej historii byïby pewnie marny, gdyby nie fakt, ĝe pewnego dnia znajomy postanowiï zmieniÊ... samochód. Ten, którym jeědziï do tej pory, miaï zostawiÊ w ramach rozliczenia. I co siÚ okazaïo? Pracownik przyjmujÈcy auto stwierdziï, ĝe jego cena zostanie obniĝona, poniewaĝ klient jako dotychczasowy 133 Zdrowie masz we krwi! Jak ĝyÊ w zgodzie z grupÈ krwi wïaĂciciel doprowadziï do zniszczenia fotela z powodu swojej nadmiernej wagi... To byï wystarczajÈcy argument. Czy rzeczywiĂcie dotarïo do niego, ĝe ĝarty siÚ skoñczyïy i za chwilÚ grozi mu np. zawaï? Czy moĝe tylko siÚ przeraziï, ĝe nowy pojazd równieĝ ucierpi pod jego ciÚĝarem? Nie wiadomo. Mój MÈĝ, zdumiony szczeroĂciÈ wynurzeñ, nie dociekaï juĝ, który z powodów zrzucenia przez znajomego w doĂÊ krótkim czasie czternastu kilogramów naleĝaïoby uznaÊ za ten najwaĝniejszy i podstawowy. Podczas niedzielnego spaceru po lesie (przy którym mamy teraz wielkie szczÚĂcie mieszkaÊ) zastanawialiĂmy siÚ nad innym zja- wiskiem. Jak to jest, ĝe gdy tylko pielÚgniarki z oddziaïu inten- sywnej opieki medycznej (pracujÈce przy pacjentach wycieñczo- nych chorobami serca czy pïuc) majÈ chwilÚ wolnego, biegnÈ od razu... na papierosa? Czy to, co widzÈ na oddziale, nie jest w stanie ich poruszyÊ i cze- goĂ nauczyÊ? Co jest tego powodem? Moĝe gïównÈ przyczynÈ takiej ignorancji jest to, ĝe organizm nie reaguje tak jak samochód, czyli natychmiast? JeĂli auto zatanku- jesz niewïaĂciwym paliwem, po prostu nie pojedzie. Organizm wprawdzie na róĝne sposoby woïa o litoĂÊ, ale jest chyba zbyt subtelny... To mniej wiÚcej tak, jak z przechodniami na ulicy. Kogo widaÊ i sïychaÊ najbardziej? OczywiĂcie tych, którzy robiÈ wokóï siebie najwiÚcej haïasu. Ci kulturalni, rozmawiajÈcy póï- gïosem, przechodzÈ najczÚĂciej niezauwaĝeni. Skoro pragniesz dïugo cieszyÊ siÚ dobrym zdrowiem (mam nadziejÚ, ĝe to jeden z powodów, dla którego tÚ ksiÈĝkÚ czytasz), przynajmniej od czasu do czasu „nadstaw ucha”, ĝeby wsïuchaÊ siÚ w tÚ subtelnie tworzonÈ opowieĂÊ Twojego wïasnego ciaïa. 134
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zdrowie masz we krwi! Jak żyć w zgodzie z grupą krwi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: