Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00046 005333 19042144 na godz. na dobę w sumie
Zdrowotne korzyści płynące z wykonywania praktyki pokłonów - ebook/pdf
Zdrowotne korzyści płynące z wykonywania praktyki pokłonów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 76
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-953992-2-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> zdrowie, medycyna >> zdrowie i uroda
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opis z okładki:

Praktyka pokłonów jest wykonywana często w krajach wschodnich nawet przez osoby nie związane ściśle z buddyzmem. Standardowo praktyka ta składa się ze 108 pokłonów powtarzanych w jednym cyklu jednak nie ma przeszkód aby osoby nie wiążące tej praktyki z religią wykonywały równą liczbę 100 pokłonów, co też często ma miejsce.

'Po operacji dysków w mojej szyi i lędźwiach mój lekarz zalecił mi ten program pokłonów. Moje plecy są teraz silniejsze niż większości ludzi.'
-Czon Dongkun (50latek)

 

'Pokłony angażują większą część naszego ciała. Od szczytu głowy po czubki palców. Wszystkie mięśnie, stawy i kościu poruszają się.'
-Czong Kion Sunim (mnich prowadzący program pokłonów

 

Pokłony wyglądają zwodniczo prosto, ale mają zadziwiający wpływ na nasze ciało.

'Jej pozycja we śnie jest teraz o wiele bardziej zrelaksowana. Zapytana jak sypia odpowiada, że jej problemem teraz jest zbyt dobry sen.'
-mówi rodzina tancerki, która poddała się programowi pokłonów redukując skoliozę swojego kręgosłupa o 30%.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł: Zdrowotne korzy´sci płyn ˛ace z wykonywania praktyki pokłonów Wydawnictwo: Stowarzyszenie Przebudzeni Autor, korekta oraz skład: Bup Seon kontakt: kowalczyk.m1989@gmail.com Zdj˛ecie z okładki: na zdj˛eciu Tejin Sunim wraz z HaeMahn Sunim, O´srodek Zen DaeWonSa w Młodniku; wyk. Tomasz Bochen Specjalne podzi˛ekowania dla Jacka Płaczka, który zainspirował mnie do stworzenia tej produkcji oraz Jakuba Serneckiego - jeste´s Wielkim Bodhisattw ˛a! ISBN: 978-83-953992-2-0 Druk i oprawa: Sowa-Druk na ˙Zyczenie www.sowadruk.pl tel. 022 431-81-40 Wydanie II Maj 2019 1 Spis Tre´sci 1 Wst˛ep 2 Proste ´cwiczenie nie wymagaj ˛ace wiele 3 Jak prawidłowo wykonywa´c praktyk˛e pokłonów? 4 Dotlenienie i ruch 5 Pomoc dla kr˛egosłupa 6 Kolana 7 Regulacja temperatury ciała oraz praca z emocjami 8 Dalej o emocjach 9 Poprawa koncentracji oraz umiej˛etno´sci planowania 10 Metoda na odchudzanie 11 Punkty akupunkturowe pobudzane podczas praktyki 12 Redukcja bólu 13 Tekst do praktyki 14 1000 pokłonów dziennie 5 7 10 19 21 25 27 32 36 38 39 50 51 57 1Symbole towarzysz ˛ace rozpocz˛eciu ka˙zdego rozdziału pochodz ˛a ze strony https://pl.pinterest.com/lisa1125c/ 3 15 3000 pokłonów 16 Dodatkowe badania efektów jakie daj ˛a pokłony 17 Podsumowanie 18 Wsparcie, które rozwija 19 O Szkole Zen Taego 20 O Stowarzyszeniu Przebudzeni 21 Przekaz zasług 22 ´Zródła 58 60 62 64 65 69 71 72 ´Zródło obrazka: http://jeondeungsa.wordpress.com 4 1 Wst˛ep Niespełna pół roku temu oddałem w Wasze r˛ece krótk ˛a prac˛e o tym samym tytule. Ku memu zadowoleniu cieszyła si˛e do´s´c dobrym uznaniem. Wiele osób - zarówno praktykuj ˛acych buddyzm jak i tych, którzy z buddyzmem za wiele wspólnego nie mieli do tej pory - zainteresowało si˛e tematem wysyłaj ˛ac mi dodatkowe pytania. Rozpocz˛eli praktyk˛e pokłonów i ciesz˛e si˛e, ˙ze forma ta im odpowiada i pomaga w problemach jakich do´swiadczali. Dlatego te˙z zdecydowałem si˛e na poprawienie wydanego artykułu, rozsz- erzenie go o kolejne informacje i kontynuowanie bada´n w tym temacie. Praktyka pokłonów jest wykonywana cz˛esto w krajach wschodnich nawet przez osoby nie zwi ˛azane ´sci´sle z buddyzmem. Standardowo praktyka ta składa si˛e ze 108 pokłonów powtarzanych w jednym cyklu jednak nie ma przeszkód aby osoby nie wi ˛a˙z ˛ace tej praktyki z religi ˛a wykonywały równ ˛a liczb˛e 100 pokłonów, co te˙z cz˛esto ma miejsce. Swoje badania na temat zdrowotnych korzy´sci jakie przynosi ta praktyka opr˛e zarówno na do´swiadczeniach medycyny konwencjonalnej jak i medy- cyny chi´nskiej co da nam ró˙zny sposób patrzenia na nasze ciało i umysł. Nale˙załoby rozpatrze´c kwestie zdrowotne zarówno w kategorii fizycznej jak i duchowo-psychiczno-emocjonalnej, co równie˙z uczynimy. W buddyzmie wspomina si˛e przede wszystkim o pozytywnych wła´sciwo´sciach dotycz ˛a- cych naszego umysłu jednak poza zdrowiem psychicznym rozpatrzymy równie˙z wszelkie zalety płyn ˛ace dla naszego ciała fizycznego. Ostatecznie jak te˙z postaram si˛e zaprezentowa´c jedno z drugim idzie w parze i nie sposób ich od siebie oddzieli´c. Na zachodzie wiele osób podchodzi do praktyki pokłonów z dystansem. Nie wpisały si˛e one jeszcze w nasz ˛a kultur˛e wi˛ec jest to zrozumiałe. Pa- trz ˛ac na wszystko z boku mo˙ze si˛e cz˛esto wydawa´c, ˙ze praktyka pokłonów jest maltretowaniem własnego ciała w imi˛e duchowych warto´sci i po latach doprowadzi nas do schorze´n kr˛egosłupa czy kolan. Nic bardziej mylnego. B˛ed˛e próbował wykaza´c, ˙ze prawidłowo wykonana praktyka pokłonów przynosi wiele pozytywnych rezultatów. Naturalnie musimy przy tym omówi´c najcz˛e´sciej popełniane bł˛edy które faktycznie mog ˛a do- 5 prowadzi´c do katastrofalnych skutków i które niestety tak cz˛esto pojawiaj ˛a si˛e zwłaszcza u osób rozpoczynaj ˛acych przygod˛e z ow ˛a praktyk ˛a. Dlatego te˙z warto zaczerpn ˛a´c rady u kwalifikowanego nauczyciela. Zapyta´c go o wskazówki w wykonywaniu pokłonów i poprosi´c aby zweryfikował co ewentualnie wykonujemy niepoprawnie. Postaram si˛e aby ta ksi ˛a˙zka nie była tylko kolejnym buddyjskim materiałem a stała si˛e czym´s uniwersalnym na tyle by ka˙zdy bez wzgl˛edu na wyznanie i przekonania mógł znale´z´c w praktyce pokłonów metod˛e na utrzymanie zdrowia. Zadziwiaj ˛ace bowiem jest to jak wiele zdrowotnych wła´sciwo´sci ma to jedno proste ´cwiczenie. 6 2 Proste ´cwiczenie nie wymagaj ˛ace wiele Niezale˙znie czy mamy na my´sli popraw˛e swojego zdrowia w kwestiach lepszej sylwetki, zrzucenia wagi, problemów z kr˛egosłupem czy innych schorze´n; jedn ˛a z rzeczy które nas najbardziej zniech˛ecaj ˛a do rozpocz˛ecia działa´n jest wizja, ˙ze musimy uda´c si˛e w jakie´s specjalne miejsce (rehabili- tant, siłownia, bie˙znia), robi´c co´s skomplikowanego (zestaw ´cwicze´n do- branych indywidualnie, uło˙zenie diety) b ˛ad´z sam fakt, ˙ze dbanie o zdrowie jest kosztowne i wymaga od nas czasu gdzie jednego i drugiego nie mamy zazwyczaj zbyt wiele. Oczywi´scie nie twierdz˛e, ˙ze praktyka pokłonów jest cudownym narz˛edziem na wszystko i działa idealnie w krótkim czasie bez wzgl˛edu na tryb ˙zycia jaki sobie obieramy; jednak sama w sobie przynosi wiele zaskakuj ˛aco dobre rezultaty z naprawd˛e niewielkim nakładem i uzu- pełniona zdrowym trybem ˙zycia faktycznie mo˙ze by´c dobrym wsparciem na ró˙znego rodzaju nasze bol ˛aczki. Praktyka ta jest łatwa do wykonania. W pełni rozumiem, ˙ze pocz ˛atkowo wykonanie 108 pokłonów mo˙ze wydawa´c si˛e wielkim wyczynem. Sam pami˛etam moje pierwsze razy gdy ledwie wykonywałem ich 30 z rz˛edu; zej´scie i wej´scie po schodach - posiadaj ˛ac zakwasy po odbytym ´cwiczeniu stawało si˛e niczym wej´scie na Mount Everest; jednak wystarczy kilka dni regularnej praktyki aby 108 powtórze´n stało si˛e czym´s prostym i bezproblemowym. Z pewno´sci ˛a pomocna jest tutaj motywacja grupy. Wykonywanie pokłonów wspólnie idzie gładko, samodzielne podej´scie - zwłaszcza na pocz ˛atku mo˙ze napotka´c problemy gry naszego umysłu, zniech˛ecenie wysiłkiem i ch˛e´c przerwania zbyt wcze´snie. Cz˛esto bywa bowiem tak, ˙ze przekraczaj ˛ac pewn ˛a ilo´s´c powtórek, która wydaje si˛e ju˙z nie do zniesienia - dalsza praktyka idzie ju˙z bez problemu, ból odpuszcza a umysł si˛e uspokaja. Posiadanie towarzyszy z pewno´sci ˛a ułatwia prze- brni˛ecie przez ten etap. Podkre´sl˛e tutaj wag˛e poprawnego wykonywania pokłonów. Wykonanie 108 pokłonów bez prawidłowej postawy mo˙ze faktycznie nie by´c takie oczy- wiste jak nam si˛e wydaje a do tego mo˙ze nam zaszkodzi´c zamiast pomóc. Wiele osób popełnia liczne bł˛edy nie zdaj ˛ac sobie z tego sprawy, które 7 by´c mo˙ze nie utrudniaj ˛a zadania w momencie wykonywania ´cwiczenia ale z czasem powtarzane mog ˛a nam narobi´c problemów; a przecie˙z nasz cel jest zupełnie odwrotny! Dlatego te˙z b˛edziemy sobie o tym przypomina´c jeszcze nie raz. W zasadzie do praktyki pokłonów nie potrzebujemy ˙zadnych narz˛edzi. Pomocna jest mata pod kolana aby nie robi´c pokłonów na gołej, twardej podłodze jednak zawsze z powodzeniem mo˙zemy j ˛a zast ˛api´c kocem b ˛ad´z innym kawałkiem materiału np. cz˛e´sci ˛a odzie˙zy. Sam w domowych warunk- ach mam dosy´c cienk ˛a mat˛e, która z zadowalaj ˛acym rezultatem wystar- cza mi do medytacji w pozycji siedz ˛acej ale podczas praktyki pokłonów potrzebuj˛e dwie takie zło˙zone maty aby odpowiednio amortyzowa´c kolana. Istotne jest tutaj dbanie o nie. Staramy si˛e je opuszcza´c w taki sposób aby delikatnie osiadały na podło˙zu, niemal bezd´zwi˛ecznie. Co nie zmienia faktu, ˙ze dodatkowe zabezpieczenie odpowiedni ˛a mat ˛a b˛edzie niemal˙ze konieczne. Wielu mnichów podejmuje si˛e praktyk pielgrzymki gdzie co 3 kroki wykonuje si˛e 1 pokłon. Cz˛esto robi ˛a wi˛ec to na kamienistym podło˙zu. Zazwyczaj i oni stosuj ˛a dodatkowe ochraniacze na kolana, które przybieraj ˛a ró˙zne formy. Czasem to kilkukrotnie zło˙zony kawałek materi- ału, którym kolana s ˛a obwi ˛azane. Przy odpowiednim nastawieniu nie musi sprawia´c to problemów jednak nie ma sensu umartwianie si˛e. Je´sli masz mo˙zliwo´s´c wykorzystania dodatkowych pomocnych ´srodków, cokolwiek by´s nie robił - zawsze to wykorzystuj. Je´sli tylko jeste´s w stanie czym´s złagodzi´c twardo´s´c podło˙za - zrób to. Zatem jedyne co tak naprawd˛e potrze- bujesz to kawałek miejsca na podłodze i co´s co zamortyzuje kolana wi˛ec praktyk˛e t˛e mo˙zna wykona´c niemal˙ze wsz˛edzie. Praktyka pokłonów nie jest skomplikowana. Nie musisz dobiera´c i zmienia´c zestawów ´cwicze´n tak by stały si˛e skrojone na Twoje potrzeby i dolegli- wo´sci. Je´sli tylko nauczysz si˛e poprawnie wykonywa´c pełen pokłon - to jedno proste ´cwiczenie w niezmiennej formie mo˙ze towarzyszy´c Ci przez całe ˙zycie. Mo˙zesz j ˛a robi´c o ka˙zdej porze dnia; dopasowa´c j ˛a do własnego rytmu. Zazwyczaj rekomendowane jest robienie pokłonów rano. Da Ci to ´swie˙zo´s´c na reszt˛e dnia i nie b˛edziesz musiał martwi´c si˛e, ˙ze w gonitwie zabrakło Ci tych 20 minut na wykonanie pokłonów. Jednak je´sli tylko masz w sobie odpowiednio sporo samodyscypliny inna pora równie˙z b˛edzie odpowiednia. Wykonanie pokłonów wieczorem, godzin˛e b ˛ad´z dwie przed za´sni˛eciem mo˙ze wspomóc osoby, które do´swiadczaj ˛a problemów z za- sypianiem. Dotleniaj ˛a organizm, krew lepiej kr ˛a˙zy. Wspomagaj ˛a kanały energetyczne, które swoj ˛a prac˛e intensywniej wykonuj ˛a w nocy co za tym idzie sen przychodzi nam łatwiej i jest gł˛ebszy. Zrób je jednak na tyle wcze´sniej aby pobudzenie po ich wykonaniu nie zadziałało w drug ˛a stron˛e. Po pokłonach zjedz kolacj˛e i we´z prysznic. Daj sobie godzin˛e b ˛ad´z dwie na wieczorne codzienne czynno´sci po pokłonach. Pokłony to ´cwiczenie które uruchamia niemal ka˙zd ˛a parti˛e ciała. Poruszamy cały organizm od stóp do głowy. Na zewn ˛atrz jak i wewn ˛atrz. Ciało 8 jak i umysł. Co pó´zniej omówimy. Pocz ˛atkowo praktyka ta mo˙ze si˛e wydawa´c czym´s ci˛e˙zkim i wyczerpuj ˛acym ale wystarczy 2 tygodnie aby stała si˛e czym´s prostym i codziennym oraz aby odczu´c jej pozytywne efekty zdrowotne w tym równie˙z pogodno´s´c ducha i ogólne zadowolenie. To dla mnie bardzo naturalne. Przywykni˛ecie nie wymaga wiele czasu. Nie wiem, dwa tygodnie... Poniewa˙z mi˛e´snie musz ˛a si˛e przyzwyczai´c, ale je´sli robisz to regularnie nie powinno by´c ´zle. - Członkini Mi˛edzynarodowego o´srodka korea´nskiego zen w Nowym Yorku Je´sli przychodzisz praktykowa´c po raz pierwszy, oznacza to bycie wyczer- panym. Jakkolwiek to bardzo zbawienne, odnale´z´c swoje centrum i mie´c czysty umysł. - Stefan, lekarz, członek tego samego o´srodka. Jak wiadomo nie wielu Amerykanów wykonuje pokłony, lecz gdy raz si˛e tego podejm ˛a, szybko staj ˛a si˛e pogodniejsi i naenergetyzowani. Działanie pokłonów jest takie same jak jogi, na zewn ˛atrz s ˛a pewne ró˙znice, ale im wi˛ecej wykonuj˛e obydwie praktyki... nie widz˛e ˙zadnej ró˙znicy. Dostrzegam te same korzy´sci. Pokłony maj ˛a w sobie swoist ˛a moc. - John, nauczyciel Jogi w Nowym Yorku2 Tak jak wspomniałem wcze´sniej wykonanie 100 pokłonów zajmie Ci je- dynie 20min. B ˛ad´z fair sam ze sob ˛a... nie powiesz chyba, ˙ze nie jeste´s w stanie znale´z´c 20min dziennie. Nawet je´sli nadal tak uwa˙zasz, masz napi˛ety grafik - zwró´c uwag˛e, ˙ze jak wspomnieli´smy pokłony poprawi ˛a jako´s´c Twojego snu co sprawi, ˙ze z powodzeniem mo˙zesz zacz ˛a´c wstawa´c wcze´sniej. Czasu tego starczy Ci nie tylko na pokłony. Z pewno´sci ˛a spoko- jniej zjesz ´sniadanie i doczytasz gazet˛e. A to dopiero pocz ˛atek! Przecie˙z dopiero rozpocz ˛ałe´s czyta´c t ˛a ksi ˛a˙zk˛e! Pozytywów jakie niesie to jedno proste ´cwiczenie jest o wiele wi˛ecej! Powiniene´s medytowa´c 20min dziennie. Je´sli nie jeste´s w stanie to znak, ˙ze powiniene´s medytowa´c codziennie przez godzin˛e -powiedzenie zen 2Cytaty pochodz ˛a z nagrania SBS Supesyol http://www.youtube.com (rybysfer- yczne) 9 3 Jak prawidłowo wykonywa´c praktyk˛e pokłonów? Przed przyst ˛apieniem do pokłonów warto pomy´sle´c o krótkiej rozgrzewce. W pozycji stoj ˛acej mo˙zna przej´s´c do lekkiego przysiadu i wykona´c kilka obrotowych ruchów kolanami - na zewn ˛atrz i do wewn ˛atrz. Pocz ˛atkowo pokłony mog ˛a wydawa´c si˛e ci˛e˙zkie do wykonania. Przy wstawaniu zalecane jest aby´s troch˛e wspomógł si˛e r˛ekoma. Niektórzy sugeruj ˛a aby wykona´c lekkie odepchni˛ecie od maty w momencie wstawania.3 Wa˙zne jest aby podczas wykonywania pokłonów nasze ciało zachowało Je´sli zaczyna nas bole´c kolano cz˛esto mamy tendencje do symetri˛e. przenoszenia ci˛e˙zaru na drug ˛a nog˛e, wtedy nasza sylwetka staje si˛e niesymetryczna. Odci ˛a˙zy nas to chwilowo ale ostatecznie mo˙ze sko´nczy´c si˛e problemem z wykonaniem dalszych pokłonów a co gorsza z biegiem czasu z pewno´sci ˛a zaowocuje problemami z kolanami i kr˛egosłupem. Inn ˛a istotn ˛a kwesti ˛a jest utrzymywanie wyciszonego umysłu. Je´sli me- dytujesz na co dzie´n wykonuj t˛e sam ˛a prac˛e umysłu podczas pokłonów. Mo˙zesz liczy´c oddechy b ˛ad´z skupi´c si˛e na powtarzaniu mantry. Skoordynuj równie˙z oddech. Z czasem sam dostosuje si˛e do rytmu pokłonów. Pami˛etaj, ˙ze wszystko powinno ze sob ˛a współgra´c - wtedy wykonywanie pokłonów stanie si˛e trywialnie proste i przyniesie najlepszy rezultat. Przejd´zmy teraz punkt po punkcie, ka˙zdy ruch jaki nale˙zy wykona´c w prak- tyce pokłonu. 3 ´Zródło: dyskusja, wspólna analiza na grupie fb Buddyzm Zen Chan Seon 10 1.Złó˙z dłonie razem i wykonaj pół-pokłon w pozycji stoj ˛acej. Powró´c do pozycji wyprostowanej. (Pół-pokłon wykonujemy tylko na pocz ˛atku i po zako´nczeniu cyklu 100 b ˛ad´z 108 pokłonów).4 2.Opu´s´c w naturalny sposób głow˛e i kl˛eknij, trzymaj ˛ac r˛ece w hap-jang (zło˙zone razem). 3. Podczas przechodzenia z pozycji stoj ˛acej do kl˛ecz ˛acej staraj si˛e zachowa´c kr˛egosłup w pionie. Przechylaj ˛ac si˛e do przodu obci ˛a˙zasz go niepotrzebnie i mo˙ze to doprowadzi´c do skrzywie´n i schorze´n. 4.Pami˛etaj, ˙ze kolana powinny lekko i delikatnie opa´s´c na podło˙ze. Opadanie z sił ˛a i tym samym uderzanie kolanami o mat˛e to jeden z najcz˛est- szych bł˛edów, który równie˙z mo˙ze doprowadzi´c do problemów zdrowot- nych. 4Grafiki oraz tłumaczenie kolejnych kroków pochodz ˛a z podr˛ecznika HaengHae - Monastic Practice z dodaniem własnych komentarzy 11 5.Kl˛ekaj ˛ac kolana dotykaj ˛a siebie lekko lub s ˛a poło˙zone równolegle. Twoje kolana nie powinny by´c szeroko rozdzielone. Połó˙z po´sladki na pi˛etach. Umie´s´c swój du˙zy palec u prawej stopy na du˙zym palcu lewej stopy. 6. Połó˙z swoje dłonie na podło˙zu; w odległo´sci około 1,5-2 długo´sci dłoni; na szeroko´sci kolan; z nachyleniem palców około 15 stopni do wewn ˛atrz. 7. Nie przekładaj ci˛e˙zaru swojego ciała na ramiona. Zwró´c prosz˛e szczególn ˛a uwag˛e na punkt 6 i 7; Prócz kolan i kr˛egosłupa cz˛esto zdarza si˛e nadwyr˛e˙zenie nadgarstków poprzez niewła´sciwe uło˙zenie dłoni b ˛ad´z przekładanie ci˛e˙zaru ciała na ramiona. Przeło˙zenie ci˛e˙zaru ciała na ramiona ma miejsce zazwyczaj wtedy gdy nieprawidłowo pracujemy z kr˛egosłupem. Wtedy próbujemy ratowa´c si˛e i go odci ˛a˙zy´c. Widzisz jak to wszystko wspólnie si˛e scala? Przeło˙zenie ci˛e˙zaru na ramiona mo˙ze te˙z skutkowa´c problemami z barkami i bólem w łopatkach. 12 8.Połó˙z czoło oraz łokcie na podło˙zu tak, aby czoło, oba łokcie i oba kolana dotykały podłogi (Jest to zwane: pi˛e´c punktów na podłodze). Twoje biodra powinny pozosta´c nisko, dotykaj ˛ac pi˛et. Łokcie powinny dotyka´c zewn˛etrznej cz˛e´sci kolan. 9.Ko´ncówki twoich palców powinny si˛ega´c tej samej długo´sci co czubek głowy. ´zródło: BraceAbility.com 10.Podnie´s si˛e do pozycji kl˛ecz ˛acej. Stopy oprzyj tak aby ich poduszki (miejsce zaznaczone na zdj˛eciu) stykały si˛e z podłog ˛a. 13 11. Złó˙z ponownie swoje dłonie w Hap-jang i odepchnij si˛e od podłogi stopami (wykorzystuj ˛ac zaznaczony, przylegaj ˛acy do podłogi obszar). 12. Znów pami˛etaj aby nie obci ˛a˙za´c kr˛egosłupa pochylaj ˛ac go do przodu. Podczas wstawania powiniene´s utrzyma´c go w pionie. 13.Podnie´s si˛e, utrzymuj ˛ac zło˙zone razem dłonie oraz stopy. 14 14.Wykonuj ˛ac ostatni pokłon zako´ncz praktyk˛e pół-pokłonem w pozycji stoj ˛acej tak jak to zrobiłe´s przed rozpocz˛eciem praktyki. Huh! Sporo tego prawda? Ale spokojnie! Nie zra˙zaj si˛e! Zrób tyle ile zapami˛etałe´s, wracaj do tego rozdziału co jaki´s czas. Mo˙zesz sobie go powtórzy´c przed b ˛ad´z po wykonaniu codziennej praktyki pokłonów w celu zweryfikowania jakie jeszcze bł˛edy popełniasz. Idealnie byłoby je´sli mógłby´s skorzysta´c z pomocy kogo´s kto jest wykwalifikowany w tej kwestii i zweryfikuje Twoj ˛a postaw˛e patrz ˛ac z boku. Najlepsze w kwestii pokłonów pod wzgl˛edem formy jest nie podchodzenie do nich jak do ´cwicze´n w celu zdrowia fizycznego. U˙zywaj swojego ciała w duchowej praktyce. Je´sli praktykujesz pokłony w tym duchu, nie przyspieszasz ich, utrzymujesz je lekkie i z wła´sciw ˛a postaw ˛a. Robisz ka˙zdy z nich starannie i poprawnie, nie rozbijasz kolan i r ˛ak. Je´sli chodzi o aspekt fizyczny: najlepszym ´cwiczeniem przygotowuj ˛acym do pokłonów s ˛a same pokłony. Je´sli mo˙zesz zrobi´c tylko trzy poprawnie, zrób trzy. Jutro spróbuj czterech. Rób przerwy. Zachowaj obecno´s´c, zachowaj motywacj˛e. Znam kogo´s, kto zacz ˛ał pokłony posiadaj ˛ac nadwag˛e, uzale˙zniony od papierosów i nieszcz˛e´sliwy; mógł wykona´c nie wi˛ecej ni˙z dwadzie´scia lub trzydzie´sci dziennie. Po jakim´s czasie zmienił swoj ˛a sytuacj˛e staj ˛ac si˛e osob ˛a w pełni zdrow ˛a, przestał pali´c i do dzi´s wykonuje około 250 pokłonów dziennie. Ta osoba nigdy nie uprawiała sportu, ale miała czyste serce i zapał do gorliwej praktyki. Praktykowała wi˛ec na dobre i rozkwitła jak słonecznik. My´sl˛e, ˙ze to jest to co´s co jest konieczne! 5 5https://dharmawheel.net autor DGA 15 W momencie gdy kładziemy r˛ece na macie podczas opadania b ˛ad´z podczas wstawania kr˛egosłup rozci ˛agamy pochylaj ˛ac si˛e troch˛e do przodu. Taka postawa przej´sciowa przypomina nieco ruchy kota gdy ten rozci ˛aga swój kr˛egosłup. Ten manewr równie˙z jest bardzo istotny dla zachowania naszego zdrowia. Zostało mi zadane pytanie czy r˛ece zamiast zło˙zonych razem mo˙zna trzy- ma´c np na udach, podtrzymuj ˛ac si˛e tak podczas wstawania. Nie uwa˙zam ˙zeby był to najlepszy sposób. Zwró´c uwag˛e, ˙ze wtedy nasze mi˛e´snie zu- pełnie inaczej pracuj ˛a, byłbym skłonny stwierdzi´c, ˙ze kr˛egosłup równie˙z jest nieco bardziej obci ˛a˙zony. Dodatkowo skupiamy si˛e na bólu nóg, który wyst˛epuje jedynie do momentu rozruszania si˛e ko´nczyn i ust ˛api je´sli b˛edziemy wykonywa´c pokłony dalej. Dlatego takie wspieranie si˛e dło´nmi poło˙zonymi na udach jest jedynie pozorn ˛a pomoc ˛a. Je´sli mamy opory przed składaniem dłoni razem bo odczuwamy tutaj pewien rytuał religijny mógłbym jako alternatyw˛e poleci´c robienie pokłonów z całkowicie rozło˙zonymi r˛ekami, zataczaj ˛ac nimi koła jak na zdj˛eciach doł ˛aczonych poni˙zej - b˛edzie to zdecydowanie lepsze. 16 ´zródło: Blog Naver.com / Shalom [esoang] Aby ułatwi´c sobie liczenie pokłonów mo˙zesz u˙zy´c mali. To tradycyjny sposób liczenia pokłonów. Mala to 108 koralików nawleczonych na sznurek, słu˙zy do liczenia mantr b ˛ad´z wła´snie pokłonów. Mo˙zna znale´z´c inne alternatywne długo´sci, które zazwyczaj stanowi ˛a dzielnik liczby 108. Mal˛e tak ˛a, jak i inne pomocne w medytacji przedmioty mo˙zesz znale´z´c w naszym sklepie: http://www.sklepbuddyjski.pl/ do którego odwiedzin serdecznie zapraszamy. ´zródło: http://www.sklepbuddyjski.pl 17 6 Kolana Kolejnym bł˛edem jest opadanie z ogromn ˛a sił ˛a na kolana (o czym ju˙z wcze´sniej wspominali´smy). Zazwyczaj jest to konsekwencj ˛a tego co omówili´smy w poprzednim rozdziale, a mianowicie nachyleniem kr˛e- gosłupa. Je´sli schodzimy / podnosimy si˛e z prostym kr˛egosłupem nie tylko kr˛egi zachowamy zdrowe ale równie˙z kolana które delikatnie opadn ˛a na podło˙ze. Warto o tym pami˛eta´c. Analiza funkcjonowania stawów kolanowych Kolor ˙zółty: pomiar osoby wykonuj ˛acej pokłony Kolor niebieski: ´srednia osób nie wykonuj ˛acych pokłonów o podobnej płci i wieku Warto´s´c w pionie: Efektywno´s´c stawu kolanowego Kolumny (imi˛e/wiek/płe´c) 1. 30lat/M˛e˙zczyzna; 2. 50lat/M˛e˙zczyzna; 3. 40lat/Kobieta; 4. 50lat/Kobieta ´zródło: Blog Naver.com / Shalom [esoang] Wiek kolan (wg. sprawno´sci) osób praktykuj ˛acych pokłony szacuje si˛e na mniejszy ni˙z rzeczywisty wiek tych osób. Jest to doskonałe ´cwiczenie zapobiegaj ˛ace reumatyzmowi i artretyzmowi. Niekiedy ró˙znica w wieku kolan si˛ega nawet kilkunastu lat.8 8na podstawie youtube.com SBS Supesyol oraz kanału rybysferyczne 25 W tym samym korea´nskim szpitalu z którego wcze´sniej omawiali´smy zd- j˛ecie korekty skoliozy kr˛egosłupa wykonano badania dotycz ˛ace tego jak pokłony działaj ˛a na sprawno´s´c stawu kolanowego. Badaniu podj˛eły si˛e cztery osoby w ró˙znym wielu i o ró˙znej płci które regularnie wykonuj ˛a pokłony. Porównano wyniki ich bada´n z wynikami osób, które nie pode- jmuj ˛a si˛e podobnych ´cwicze´n. Wyniki zaskoczyły pozytywnie; bowiem u wszystkich czterech osób warto´sci wykazały znaczne przekroczenie prze- ci˛etnych wyników. Sam mam pewne niemiłe do´swiadczenie zwi ˛azane z kolanami. Zawsze miałem z nimi problem, jeszcze zanim zacz ˛ałem praktyk˛e buddyjsk ˛a za- ˙zywałem suplementy i jedn ˛a z moich obaw tak jak u wielu osób było to jak praktyka pokłonów zadziała na moje kolana. Pocz ˛atkowo moje obawy si˛e potwierdziły i szybko problemy z kolanami si˛e zwi˛ekszyły. Przer- wałem pokłony stwierdzaj ˛ac, ˙ze to nie dla mnie do czasu, a˙z którego´s dnia po regularnej medytacji nauczyciel pokazał mi jak poprawnie wykony- wa´c pokłony. Moje problemy z kolanami s ˛a zwi ˛azane z osłabionymi nerkami na skutek zaniedba´n si˛egaj ˛acych dzieci´nstwa, w tym równie˙z alergii pokarmowej. Nerki odpowiedzialne s ˛a m.in. za procesy produkcji szpiku. Chorobom, które dotycz ˛a nerek (w tym problemy z tarczyc ˛a) cz˛esto towarzysz ˛a bóle w stawach kolanowych i zmiany w łokciach. Odk ˛ad pami˛e- tam miałem problemy z kolanami, które cz˛esto bolały mnie (jak mi si˛e długo wydawało) bez powodu. Praktyka pokłonów, od kiedy zacz ˛ałem j ˛a wykony- wa´c poprawnie nie tylko polepszyła stan moich stawów kolanowych ale i skutecznie wspiera mnie w stabilizacji energetycznej meridianu (kanałów energetycznych) nerek, co za tym idzie bóle w kolanach odeszły niemal˙ze bezpowrotnie. Zaniedbania stworzone latami nie znikn ˛a w krótkim okresie czasu i same pokłony to oczywi´scie nie wszystko. Konieczna jest cho´cby odpowiednia dieta; jednak odczuwam problemy z nerkami oraz kolanami za ka˙zdym razem gdy na dłu˙zszy czas odpuszcz˛e sobie praktyk˛e pokłonów. O tym jak pokłony wspieraj ˛a nas w pracy przepływu energii (nie tylko nerek ale całego organizmu) powiemy jednak sobie dalej. Robiłam to ka˙zdego ranka od ponad roku i dolegliwo´sci moich kolan i barków całkowicie ust ˛apiły. Nigdy nie miały si˛e lepiej. - Alice, International Zen Center, New York9 Jak wspominali´smy ju˙z wcze´sniej; je´sli wykonujesz pokłony niepoprawnie mo˙ze si˛e zdarzy´c, ˙ze uszkodzisz sobie chrz ˛astki w stawie kolanowym. Jed- nak prawidłowe wykonywanie pokłonów przyczynia si˛e do wzmocnienia mi˛e´sni oraz zmniejszenia degeneracj˛e stawu kolanowego. Gdy spojrze´c na pokłony jako forma ´cwiczenia fizycznego jest to ´swietny wybór aby zadba´c o swoje kolana. 9youtube.com SBS Supesyol oraz kanału rybysferyczne 26 7 Regulacja temperatury ciała oraz praca z emocjami 1. Górne zdj˛ecie: Głowa - spadek temp. o 0,3◦C 2. ´Srodkowe zdj˛ecia: Klatka piersiowa: pomiar po praktyce - spadek o 1◦C Pomiar podczas snu (porównanie bez i z praktyk ˛a) spadek o 1,4◦C 3. Dolne zdj˛ecie - Dolna cz˛e´s´c ciała - Wzrost temperatury o 0.8◦C ´zródło: Blog naver.com / Shalom [esoang] 27 Warto´sci wzrostu i spadku temperatury mogłyby si˛e wydawa´c niewielkie jednak prosz˛e wzi ˛a´c pod uwag˛e, ˙ze ju˙z niepełen 1 stopie´n to dla naszego organizmu naprawd˛e spora zmiana i mo˙ze mie´c niewyobra˙zalne rezultaty na dłu˙zsz ˛a met˛e. Wystarczy, ˙ze przypomnicie sobie jak du˙z ˛a ró˙znice od- czuwa człowiek w momencie gdy jego ciało ma zalecan ˛a temp. 36,6◦C a temperatur˛e stanu gor ˛aczki 37,6◦C. To równie˙z ró˙znica tylko jednego stopnia. Je´sli kto´s nie czuje si˛e najlepiej cz˛esto nie ma ochoty na praktyk˛e pokłonów. Warto jednak rozwa˙zy´c czy l˙zejsza forma, wykonanie kilku pokłonów wolniej nie przyniesie nam ulgi. Pokłony s ˛a dobrym narz˛edziem na redukcje stresu oraz innych prze˙zywanych emocji. Podczas takich do´swiadcze´n emocjonalnych zwykle wzrasta temperatura górnej cz˛e´sci ciała. Jak wida´c na powy˙zszych zdj˛eciach pokłony sprawiaj ˛a, ˙ze temperatura górnej cz˛e´sci ciała ulega redukcji za to sprowadzana jest w dolne partie. ´zródło: http://www.crazynauka.pl Je´sli dotykaj ˛a ciebie problemy zwi ˛azane z rozgrzaniem górnej cz˛e´sci ciała, b ˛ad´z w drug ˛a stron˛e wychłodzenia dolnej pokłony b˛ed ˛a ´swietnym lekarst- wem. Teraz zrobi˛e krok w stron˛e medycyny chi´nskiej która specjalizuje si˛e w zlokalizowaniu zastojów zimna i ruchów gor ˛aca w naszym ciele. Gor ˛aco idzie do góry. Nadmiar gor ˛aca mo˙ze powodowa´c bóle głowy. Gor ˛aco jest równie˙z czynnikiem towarzysz ˛acym ró˙znego rodzaju stanom zapalnym np. podra˙zniaj ˛acym ˙zoł ˛adek, wywołuj ˛a zgag˛e, refluks, podra˙z- niaj ˛a błon˛e ´sluzow ˛a, osuszaj ˛a drogi oddechowe. Nadmierny zastój gor ˛aca w sercu mo˙ze równie˙z prowadzi´c do chorób na tle psychicznym, paranoi, 28 stresu. W w ˛atrobie - agresji. Ta znów cz˛esto oddaje gor ˛aco przez ˙zoł ˛adek kieruj ˛ac je do góry powoduj ˛ac znów omówione ju˙z problemy. Pokłony wi˛ec ´swietnie sprowadzaj ˛a nadmiar gor ˛aca w dół ciała. ´zródło: Youtube.com SBS Supesyol oraz kanał rybysferyczne; blog naver.com / Shalom [esoang] Nie dotyczy to tylko ko´nczyn dolnych jak wida´c na kolejnym zał ˛aczonym zdj˛eciu. Mo˙zna by powiedzie´c, ˙ze praktyka pokłonów wyrównuje tem- peratur˛e całego naszego ciała. Tonizuje energetyk˛e całego organizmu. To znaczy w partiach wychłodzonych podnosi temperatur˛e natomiast prze- grzanych obni˙za j ˛a. Tym samym jest równie˙z dobrym narz˛edziem w walce ze stanami depresji. Wyzi˛ebiony organizm to cz˛esto nasze wieloletnie zaniedbania. Sam równie˙z miałem problem z lekko wyzi˛ebionym ciałem na skutek wcze´sniej wspomni- anych nieodpowiednio pracuj ˛acych nerek oraz niewła´sciwej diety; u innych cz˛esto to kwestia warunków pracy b ˛ad´z wła´snie zaniedba´n ˙zywieniowych. Wielokrotnie zdarza si˛e, ˙ze nie jeste´smy ´swiadomi problemu. Po prostu nie lubimy zimna i my´slimy, ˙ze to naturalne, i˙z jeste´smy zmarzluchami. 29 Nic bardziej mylnego. To pierwsze objawy wyzi˛ebienia organizmu. Orga- nizm z reguły pozostaje nadal ciepły w miejscu tułowia ale r˛ece i nogi staj ˛a si˛e zimne. Codzienna praktyka pokłonów sprawia, ˙ze temperatura ko´nczyn ulega poprawie co towarzyszy nam przez reszt˛e dnia. Uderzenia gor ˛aca górnej cz˛e´sci ciała to kolejny objaw, którego sam do´swiad- czałem. Nerki wykonuj ˛a najintensywniejsz ˛a prac˛e w godzinach wiec- zornych dlatego osoby maj ˛ace braki energetyczne w nerkach i ich meridi- anie odczuwaj ˛a uderzenia t˛epego gor ˛aca górnej cz˛e´sci ciała w tych godzi- nach. Ciepło twarzy i piek ˛ace, rozpalone uszy. Podczas gdy wykonuje regu- larnie pokłony takie kwestie przestały mnie dotyczy´c. Te same dolegliwo´sci mog ˛a zaobserwowa´c równie˙z panie w momencie przechodzenia menopauzy. Energia Yin nerek na skutek starzenia si˛e zostaje wyczerpana i w momencie ich intensywnej wieczornej pracy nie radz ˛a sobie z tłumieniem powstałego gor ˛aca. Nerki bowiem koreluj ˛a silnie z układem płciowym. Innymi problemami jest równie˙z zastój energii i krwi (co koreluje z temper- atur ˛a ciała). Rezultatem jest sucha skóra stóp, bóle nóg b ˛ad´z tworz ˛ace si˛e ˙zylaki. Praktyka pokłonów równie˙z mo˙ze wspomóc nas w leczeniu tych dolegliwo´sci. W kwestii ˙zylaków, nie usunie z pewno´sci ˛a ju˙z powstałych ale zredukuje ból ko´nczyn i zapobiega powstawaniu kolejnych skrzepów krwi. Uczucia takie jak miło´s´c czy szcz˛e´scie pochodz ˛a z serca, wkurzenie umiejs- cawia si˛e w gardle - to ciepło id ˛ace od w ˛atroby przez ˙zoł ˛adek i przełyk, a zawstydzenie to najcz˛e´sciej czerwone uszy i rumie´nce. Emocje osiadaj ˛a i oddziałuj ˛a na poszczególne cz˛e´sci ciała. Energia Yang to ciepło, to ruch, to ˙zycie. W chwili zagro˙zenia serce zaczyna bi´c mocniej. Przygotowuje si˛e do pompowania du˙zej ilo´sci krwi, ciało nastawione jest na ucieczk˛e. Zło´s´c powoduje napi˛ecie mi˛e´sni. Nasz organizm automatycznie reaguje na pewne sytuacje i emocje stawiaj ˛ac nas w gotowo´sci. Pobudza energie obszarów ciała, które mog ˛a by´c konieczne do intensywniejszej pracy. Nawet w naszym j˛ezyku wskazujemy na te reakcje. „ma złamane serce”, „mie´c motylki w brzuchu”, „strach ma wielkie oczy”, „gula mu skoczyła”, zalewa si˛e ˙zółci ˛a , w ˛atrobowy charakter , bra´c co´s za du˙zo na swoje barki . Czy faktycznie to tylko słowa czy mimo wszystko maj ˛a one wiele wspólnego z tym co dzieje si˛e w naszym organizmie? Prawda jest taka, ˙ze s ˛a naprawd˛e trafne! 10 Ludzie bardzo cz˛esto postrzegaj ˛a emocje jako co´s powstaj ˛acego w relacji z innymi - zauwa˙za prof. Antonio Damasio z University of Southern Califor- nia. Tymczasem to tylko cz˛e´s´c prawdy. My´slimy np. partner strasznie mnie zezło´scił zamiast to ja zezło´sciłam/em si˛e lub twoja wiadomo´s´c mnie zasmuciła zamiast jest mi smutno po przeczytaniu twojej wiadomo´sci . 10http://psychologiawygladu.pl wraz z własnymi komentarzami 30 Ró˙znica jest subtelna, a jednak jest. Emocje s ˛a przecie˙z te˙z odzwierciedle- niem tego, jak osoba radzi sobie ze ´srodowiskiem zewn˛etrznym: zagro˙zeni- ami i mo˙zliwo´sciami - dodaje. Aby ˙zy´c w ´swiecie potrzebujemy tak ciała, jak i umysłu, a wbrew obowi ˛azuj ˛acemu przez wieki rozdzielaj ˛acemu je dualizmowi, przecie˙z wcale nie działaj ˛a niezale˙znie. Doznania w ciele s ˛a przecie˙z wa˙znym sygnałem daj ˛acym wi˛ekszy wgl ˛ad w siebie, nie fan- aberi ˛a. W stresuj ˛acych sytuacjach boli ci˛e brzuch, kłuje w klatce piersiowej, spinasz si˛e? To, co mo˙zemy odczuwa´c jako zb˛edny, uci ˛a˙zliwy dyskomfort mo˙ze zwraca´c uwag˛e na jak ˛a´s niezaspokojon ˛a potrzeb˛e czy trudno´s´c, nad któr ˛a warto si˛e pochyli´c. Czasem co´s dzieje si˛e w nas samych, np. do´swiad- czamy l˛eku, czasem ciało daje sygnał uwa˙zaj na sytuacje zewn˛etrzne . Naukowcy zauwa˙zaj ˛a, ˙ze ´swiadome rozpoznanie wzorów reagowania ciała na poszczególne emocje mo˙ze nam pomóc je identyfikowa´c i odpowiednio na nie odpowiada´c. - jak napisali w artykule Bodily maps of emotions, PNAS.org oraz na psychologiawygladu.pl odno´snie grafiki przedstawiaj ˛acej map˛e emocji. Znów wrócimy jednak do nieprawidłowej postawy kr˛egosłupa. W momen- cie gdy pochylamy si˛e do przodu, doprowadzaj ˛ac tym samym do obci ˛a˙ze- nia kr˛egosłupa dzieje si˛e jeszcze jedna ciekawa rzecz. Mo˙ze pojawi´c si˛e odwrotny skutek ni˙z ten którego oczekujemy. Temperatura górnej cz˛e´sci ciała zwi˛eksza si˛e. Całe gor ˛aco gromadzi si˛e w głowie, która podczas wzmo˙zonego wysiłku zwi ˛azanego z wykonywaniem pokłonów opuszczana jest na dół. Tym bardziej zauwa˙z jak istotna jest prawidłowa postawa podczas tego jak˙ze prostego ´cwiczenia! Pokłony s ˛a form ˛a wysiłku który przy odpowiednim dostosowaniu tempa b˛edzie idealnym treningiem nawet dla osób maj ˛acych problemy z sercem czy ci´snieniem. „Zacz˛ełam od 20 pokłonów ze wzgl˛edu na wad˛e serca. Powoli zwi˛ekszałam ilo´s´c o kilka pokłonów. Czas zwi˛ekszania ilo´sci codziennie wykonanych pokłonów trwał około 3 miesi˛ecy. Starałam si˛e nie nadwyr˛e˙za´c serca i powoli dostraja´c si˛e do zwi˛ekszonych ilo´sci. Doszłam do 100 pokłonów w jednej sesji. To działa! Czułam si˛e znacznie lepiej. Ust ˛apiły bóle, mogłam bez problemu korzysta´c ze schodów.” - Halina11 11Komentarz pod nagraniem z youtube.com SBS Supesyol oraz kanału rybysfer- yczne 31
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zdrowotne korzyści płynące z wykonywania praktyki pokłonów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: